پايان نامه مسئله انتخاب کمان‌هاي هاب با تخصيص و سطوح ظرفيت چندگانه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مسئله انتخاب کمان‌هاي هاب با تخصيص و سطوح ظرفيت چندگانه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 87 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مسئله انتخاب کمان‌هاي هاب با تخصيص و سطوح ظرفيت چندگانه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول – مقدمه و کلیات تحقیق
1-1 مقدمه: 2
1-2 مکانیابی هاب و آرک‌هاب 2
1-2-1 مکانیابی آرک‌هاب 5
1-3 الگوریتم ژنتیک 6
1-3-3 ساختار الگوریتم ژنتیک 13
1-4 مسئله تحقیق و ضرورت آن 14
1-5 روش تحقیق 15
1-6 ساختار گزارش پایان‌نامه 15
1-7 نتیجه‌گیری 16
فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1مقدمه 18
2-2 اهمیت حمل و نقل 18
2-3 جایگاه حمل و نقل و بررسی نقش آن در اقتصاد کشورها 19
2-4 آثار عمده اقتصادی حمل و نقل 20
2-4-1 ارزش افزوده بخش حمل و نقل 21
2-4-2 سرمایه ثابت ناخالص در بخش حمل و نقل 22
2-5 اشتغال‌زایی بخش حمل و نقل 23
2-5-1 زیر بخش جاده‌ای 24
2-5-2 زیر بخش ریلی 25
2-5-3 زیربخش هوایی 25
2-5-4 زیربخش‌های دریایی 25
2-6 اهمیت حمل و نقل در جهت توسعه تجارت جهانی 25
2-7 مدل‌سازی مسائل هاب 27
2-8 مدلسازی مسائل آرک‌هاب 28
2-9 نتیجه‌گیری 28
فصل سوم – روش تحقیق
3-1 مقدمه 30
3-2 مدل‌های مکانیابی هاب 30
3-3 مدل‌های مکانیابی آرک‌هاب 32
3-4 مدل‌سازی 35
3-4-1 مدل‌های هاب میانه 35
3-4-2 مدل‌های مکانیابی آرک‌هاب 37
3-5 نتیجه‌گیری 40
فصل چهارم – مخاسبات و یافته های تحقیق
4-1 مقدمه: 42
4-2 مدل مکانیابی آرک‌هاب با تخصیص یگانه: 42
مفروضات: 42
4-3 مدل مکانیابی آرک‌هاب با تخصیص چندگانه 47
4-4 روش حل پیشنهادی مسئله مکانیابی آرک‌هاب با تخصیص یگانه 52
4-4-1 نمایش جواب 52
4-4-2 ایجاد جمعیت اولیه: 53
4-4-3 استراتژی جریمه 53
4-4-4 استراتژی انتخاب: 54
4-4-5 استراتژی نخبه 54
4-4-6 تابع برازش 54
4-4-7 عملگر تقاطع 54
4-4-8 عملگر جهش 55
4-4-9 تنظیم پارامترها با روش تاگوچی 55
4-5-7 عملگر تقاطع 58
4-5-9 تنظیم پارامترها با روش تاگوچی 59
4-6 نتایج بدست آمده برای مسئله مکانیابی آرک‌هابو مشخصات کامپیوتر مورد استفاده 60
4-6 گزارش حل مسئله مکانیابی آرک‌هاب با تخصیص یگانه: 63
4-7 نتیجه گیری 68
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 نتیجه‌گیری 70
5-2 تحقیقات آتی و پیشنهادات 71
منابع و مأخذ 72

منابع و مأخذ

1- آیتی، ا. روابط متقابل حمل و نقل زمینی و اقتصاد کشور جایگاه ویژه استان خراسان. کنفرانس جایگاه حمل و نقل زمینی در اقتصاد کشور. تهران: مرکز تحقیقات و آموزش وزارت راه و ترابری(1377).

2- کشور، س. ح. تحولات حول و نقل کشور و بازارهای بین المللی حمل و نقل در بیست سال گذشته. مرکز آموزش و پژوهش(1378).

3-  تحلیلی از عملکرد حمل و نقل جاده ای در سال 1377، 1378. دفتر برنامه‌ریزی و آموزش.

4- آمار آمار فعالیت‌های راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران. راه آهن جمهوری اسلامی ایران (1377).

طرح درآمدزایی حمل و نقل. سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور (1378).

طرح درآمدزایی حمل و نقل گروه دریایی. سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور (1377).

تبریز، ع. الگوریتم‌های فرا ابتکاری در بهینه سازی ترکیبی. صفار. چاپ اول. (1378).

آیتی, ا. روابط متقابل حمل و نقل زمینی و اقتصاد کشور جایگاه ویژه استان خراسان. کنفرانس جایگاه حمل و نقل زمینی در اقتصاد کشور. تهران: مرکز تحقیقات و آموزش وزارت راه و ترابری (1377).

تبریز, ع الگوریتمهای فرا ابتکاری در بهینه سازی ترکیبی. صفار. چاپ اول (1378).

10-کشور, س. ح. تحولات حول و نقل کشور و بازارهای بین المللی حمل و نقل در بیست سال گذشته. مرکز آموزش و پژوهش (1378).

Daskin M S. Network and discrete location: Models algorithms and applications. New York: Willey, 1995, 289-302.

Kara A. Network Hub Location: The state of the art. Europian Journal of Operation Research,142, 2008, 1-21.

O’Kelly ME. Activity levels at hub facilities in interactive networks. Geographical Analysis, 1986(a): 343-356.

Campbel JF. Hub Arc Location Problem,Part1-introduction and results.Management Science, 2005: 1540-1555.

Abdiannour-Helm, A hybrid heuristic for uncapacitated hub location problem, Europian journal of operation research, 1988, 489-499.

Campbel, K, Hub arc location problem part 1 introduction and results, management science,123, 2005, 1540-1555.

Claudio B. Cunha, M. R. Agenetic algorithm for problem of configuring a hun and spoke network for LTL trucking company in brasil, Europian journal of opereation research, 179, 2007, 747-758.

چکیده:

در این پایان‌نامه موضوع مکانیابی آرک‌هاب با سطوح ظرفیت چندگانه و دو نوع تخصیص یگانه و چندگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد. بررسی مکانیابی آرک‌هاب در ادبیات موضوع مکانیابی هاب نشان از نبود این سازوکار در ادبیات مکانیابی هاب دارد. در این تحقیق ابتدا به مسئله حمل و نقل و تاثیر آن بر اقتصاد کشور و نقش آن در تولید ناخالص ملی پرداخته شده و پس از آن مدل مکانیابی آرک‌هاب ارائه می‌شود. برای مدلسازی مسئله مکانیابی آرک‌هاب با تخصیص یگانه و چندگانه و سطوح ظرفیت چندگانه فرض دوم از مسئله مکانیابی هاب آزاد سازی می‌شود و مدل ریاضی بر مبنای فرض های جدید ساخته می‌شود. پس از آن مدل در نرم افزار گمس نوشته شده و با حل کننده cplex حل می‌شود. اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق داده‌های پست استرالیا می‌باشد. پس از حل این مسئله توسط گمس، الگوریتم ژنتیکی برای حل این مدل ارائه می‌شود که در آن از سه سطح تصمیم گیری استفاده شده است. در انتها نیز جوابها ارائه شده و مقایسه بین حل با نرم افزار و حل فرا ابتکاری صورت می‌گیرد.

کلمات کلیدی: مکانیابی-مکانیابی هاب- مکانیابی آرک‌هاب- الگوریتم ژنتیک

فصل اول

مقدمه:

در این فصل به بررسی موضوع مورد تحقیق می‌پردازیم و به توضیح مدلی خاص از حمل و نقل در قالب مسئله مکانیابی هاب [1]می‌پردازیم، که اهمیتی بالقوه در ساختار شبکه‌های مخابراتی و حمل و نقل‌های عظیم دارد. هاب‌ها نوعی خاص از تسهیلات هستند که به عنوان نقاط سوئیچ، مرتب‌سازی‌ و انتقال در سیستم‌های توزیع چند به چند فعالیت می‌کنند؛ پس از معرفی مسائل هاب و آرک‌هاب روش حل مورد نظر در این پایان نامه که در چارچوب الگوریتم ژنتیک است را بررسی کرده و در مورد آن توضیحاتی ارائه خواهد شد سپس به مسئله مورد تحقیق و ضرورت آن در ادبیات موضوع و روش تحقیق انجام گرفته، پرداخته می‌شود و در انتها نیز ساختار گزارش پایان نامه ارائه خواهد شد.

1-2 مکانیابی هاب و آرک‌هاب

هابها تسهیلات ویژه‌ای هستندکه به عنوان نقاط تعویض،انتقال وطبقه‌بندی دربسیاری ازسیستم‌های توزیع به کارگرفته می‌شوند. تسهیلات هاب به جای خدمت‌رسانی هرجفت مبدأ-مقصد، جریان‌هارابه منظور استفاده ازصرفه‌جویی‌های اقتصادی ناشی ازآن متمرکز می‌نمایند. جریان‌ها ازمبدأ یکسان بامقصد های مختلف روی مسیرشان به یک هاب آرک شده و با جریان‌‌هایی که مبدأهای متفاوتی دارند امّا مقصدشان یکسان است ترکیب می‌شوند. یکی‌سازی برروی مسیر مبدأ تا هاب و از هاب تا مقصد و نیز بین هابها صورت می‌گیرد. تحقیقات راجع ‏به مکانیابی هاب درطول دو دهه اخیر جایگاه مهمی در زمینه مکانیابی به خود اختصاص داده ‏است، ‌این امر در نتیجه ‏استفاده ‏فراوان از شبکه‏های هاب درحمل ‏ونقل و ارتباطات مدرن بوده است.

این سیستم‏ها برای سفر ‏یا ارتباطات بین خیلی از مبداها و مقاصد که در آن‏ها هزینه این سفرها یا ارتباطات درمقیاس بزرگ مهم است، خدماتی ارائه می‏دهند. بجای ارتباط مستقیم بین هرمبدا-مقصد، شبکه‏ی هاب با مجموعه‏ی کوچکی از ارتباط‏ها بین مبداها مقصدها و هاب و بین هرجفت ازهاب‏ها خدمت را ارائه می‏دهد. چنین شبکه‏ای اجازه می‏دهد تا مجموعه‏ی بزرگی ازمبادی و مقاصد با ارتباطات نسبتا کمتر، به یکدیگر مرتبط باشند. استفاده از ارتباطات کمتر اجازه می‏دهد تا جریان متمرکزتر شود و اجازه استفاده از مقیاس بزرگ به کار گرفته شود. مسئله‏ی مکانیابی هاب شامل مکانیابی تسهیلات هاب وطراحی شبکه هاب می‏باشد. مسئله مکانیابی هاب با مسائل مکانیابی کلاسیک در چند رویکرد اساسی فرق دارد. در مسئله مکانیابی تسهیلات گسسته کلاسیک، تقاضا برای خدمت درنقاط گسسته رخ می‏دهد، ‌تسهیلات در نقاط گسسته استقرار داده شده‏اند و تابع هدف عمدتا مربوط به فاصله یا هزینه بین تسهیلات و نقاط تقاضا می‏باشد. درمسائل مکانیابی هاب تقاضا با جریان بین چندین مبدا وچندین مقصد مشخص می‏شود، ‌وتسهیلات هاب به عنوان نقاط ارتباط یا تمرکز، برای جریان بین مبدا ها و مقصدها هستند. یک هاب به عنوان نقطه ارتباط اجازه می‏دهد که جریان تغییر جهت دهد. به‏علاوه، یک هاب ممکن است کار تمرکز را برای ترکیب چندین جریان مجزای کوچک، برای مثال ازچندین مبدا، به جریان بزرگتر را فراهم کند، ‌هم‏چنین هاب ‏ها ممکن است عملکرد تکه   تکه کردن جریان بزرگ‏تر به چندین جریان کوچک‏تر برای مقاصد مختلف را انجام دهند. بنابراین هاب‏ها نقاط میانی در امتداد جریان بین مبدا- مقصد هستند. (زمانی‌که هاب متناظر با یک مبدا/مقصد برای جریانی خاص باشند،  ‌به عنوان نقطه‏ی پایانی جریان می‏باشد). کاربردهای مدل‌های مکانیابی هاب درحمل ونقل شامل حمل هوایی مسافران، ‌حمل هوایی مواد یا بار، ارسال سریع (برای مثال سیستم تحویل یک شبه)، عملیات پستی وسیستم ترانزیت سریع می‏باشد، تقاضا معمولا با جریان مسافران یا کالاهای بین جفتی از شهرها مشخص می‌شود و این جریان‏ها بوسیله وسایل نقلیه‏ای ازقبیل هواپیما، ‌وسایل نقلیه‏ی موتوری، قطارها و غیره حمل می‏شود. تسهیلات هاب به عنوان ترمینال‏ها یا مراکز سازمان دهنده حمل ونقل محسوب می‏شوند. محدوده‏ی جغرافیایی مسئله‏ی مکانیابی تسهیلات هاب ممکن است محلی (به عنوان مثال برای یک شهر) یاجهانی باشد. مقیاس بزرگ حمل ونقل انجام شده ما را به متمرکزکردن جریان تشویق می‏کند.در مکانیابی تسهیلات به صورت مستقیم به نقاط مبدا و مقصد خدمت رسانی می‌کنند. تسهیلات هاب با متمرکز نمودن جریان‌های بین مبادی و مقاصد شامل صرفه‌های اقتصادی حمل و نقل انبوه می‌گردد. این مسئله اولین بار در دهه 1980 ]11[ مطرح شده است. این مسئله به گونه‌ایست که مکانیابی تسهیلات هاب تخصیص تقاط تقاضای شبکه به این تسهیلات هاب به نحوی است که ترافیک بین نقاط مبدا و مقصد با توجه به یک معیار عملکرد به صورت بهینه باشد ]8[. از جمله کاربردهای مسئله مکانیابی تسهیلات هاب می‌توان به شبکه‌های پست و مخابرات و کامپیوتری اشاره کرد.

مفروضات اصلی این مسئله که بر روی یک گراف تعریف می‌شود عبارتند از ]9[:

کامل بودن گراف

وجود صرفه اقتصادی یکپارچه سازی بین نقاط مبدا و مقصد

عدم وجود خدمت‌رسانی بین نقاط مبدا و مقصد

تا کنون مدل‌های ریاضی متنوعی برای مسائل هاب ارائه شده است که می توان به مکانیابی میانه P تسهیلاتی با تخصیص یگانه و چندگانه، مدل مکانیابی میانه تسهیل هاب با هزینه ثابت، مدل مکانیابی مرکز P تسهیل هاب با تخصیصهای یگانه و چندگانه و سر انجام مکانیابی پوشش تسهیلات هاب اشاره کرد.

فرض در مدل مکانیابی P تسهیل هاب با تخصیص یگانه این است که هر محموله قابل شکستن به محموله های کوچکتر نیست و باید توسط یک مسیر به مقصد برسد. در این مدل کمینه سازی هزینه (زمان یا هزینه) کل محموله‌ ها است. در مدل مکانیابی P تسهیل هاب به صورت تخصیص چندگانه فرض بر این است که هر محموله قابل شکستن به محموله‌های کوچکتر بوده و در نتیجه می‌توان از چند مسیر برای رسیدن مقصد استفاده کرد.

در حالت مکانیابی میانه تسهیلات با هزینه ثابت فرض می‌شود برای بازگشایی هر تسهیل هاب هزینه ثابتی به هزینه کل اضافه می‌شود؛ در این حالت تابع هدف برابر خواهد بود با کمینه سازی مجموع هزینه کل گشایش تسهیلات به اضافه هزینه حمل و نقل کالاها.

برای مکانیابی مرکز P تسهیلاتی سه نوع تابع هدف می توان تعریف کرد

1- کمینه سازی بیشترین هزینه برای هر جفت مسیر بین مبادی و مقاصد

2- کمینه سازی بیشترین هزینه انتقال بر روی یک هاب، از مبدا به هاب، هاب به هاب و هاب به مقصد

3- کمینه سازی بیشترین هزینه انتقال بر روی یک یال گذرنده از یک هاب به یک مبدا یا مقصد.

توابع هدف مذکور به ترتیب در مسائل شبکه‌های حمل و نقل مواد زوال پذیر، شبکه‌های نیازمند تجهیزات خاص در تسهیلات هاب مانند تجهیزات سرمایشی، یا شبکه‌های با محدودیت زمان حمل و نقل و سرانجام شبکه‌های با خصوصیات ویژه برای یالهای انتقال هاب به هاب کاربرد دارند. مدل مکانیابی پوشش تسهیلات هاب به بررسی حالتی می‌پردازد که یک تقاضای انتقال محموله در صورت قرار‌گیری در شرایط مشخصی نسبت به یک تسهیل هاب، پوشش داده تلقی می‌شود. برای تحت پوشش قرار گرفتن یک نقطه تقاضا سه حالت می‌توان متصور بود ]9[.

هزینه انتقال هر یک از یالهای روی مسیر انتقال از مبدا به مقصد که حد اکثر از دو نسهیل هاب مشخص می‌گذرد از یک مقدار معین تجاوز ننماید.

هزینه انتقال بر روی هر یک از یالهای مبدا-هاب و هاب مقصد از مقدار مشخصی تجاوز ننماید.

همچنین می‌توان برای مسئله مکانیابی تسهیلات هاب تابع هدف از نوع حداکثر پوشش نیز تعریف کرد.

1-2-1 مکانیابی آرک‌هاب

در مدل مکانیابی هاب یکی از اهداف حل مسئله این است که هاب‌ها کجا قرار دارند. در مسائل مکانیابی هاب یک ضریب تخفیف روی یال‌هایی که بین دو هاب هستند، تعریف می‌شود. این یال که همان آرک‌هاب است بین هر دو نقطه هاب در مدل P تسهیل هاب میانه وجود دارد. در مسئله P میانه فرض اصلی بر این است که شبکه گره‌های هاب کامل است و تمام نقاط هاب دو به دو توسط آرک‌هابها بهم متصل هستند. لذا در این مدل مکان آرک‌هابها همزمان با مسئله انتخاب هاب‌ها حل می‌شود و مکان آرک‌هابها نیز مشخص می‌شود. مسئله انتخاب آرک کمبود قابل توجهی از مدل P هاب میانه را مورد بررسی قرار می‌دهد ]10[. مسائل هاب میانه عموما بعنوان یک مسئله مکانیابی شناخته می‌شوند. اما آنها را می توان بعنوان مسئله طراحی شبکه نیز به حساب آورد که شامل دو دسته مسائل طراحی شبکه هستند

1.آرک هاب

یال دسترسی

مسئله آرک‌هابها در طراحی شبکه انتخاب آرک‌هابها است. با توجه به اینکه هابها کاملا با هم متصل هستند مکان آرک هابها را در مسئله مشخص می‌کنیم. طراحی یالهای دسترسی[2] انتخاب یالهای متصل کننده هاب‌ها به نقاط غیر هاب است.مسئله تخصیص یگانه مسئله بسیار مشکلی خواهد بود و جزو دسته مسائل Np-Hard می‌باشد ]10[.

1-3 الگوریتم ژنتیک

الگوریتم ژنتیک [3] تکنیک جستجویی در علم رایانه برای یافتن راه‌حل تقریبی برای بهینه‌سازی و مسائل جستجو است. الگوریتم ژنتیک نوع خاصی از الگوریتم‌های تکاملی است که از تکنیک‌های زیست‌شناسی فرگشتی مانند وراثت و جهش استفاده می‌کند. این الگوریتم برای اولین بار توسط جان هلند معرفی شد. در واقع الگوریتم‌های ژنتیک از اصول انتخاب طبیعی داروین برای یافتن فرمول بهینه جهت پیش‌بینی یا تطبیق الگو استفاده می‌کنند.الگوریتم‌های ژنتیک اغلب گزینه خوبی برای تکنیک‌های پیش‌بینی بر مبنای رگرسیون هستند. مختصراً گفته می‌شود که الگوریتم ژنتیک (یا GA) یک تکنیک برنامه‌نویسی است که از تکامل ژنتیکی به عنوان یک الگوی حل مسئله استفاده می‌کند.مسئله‌ای که باید حل شود ورودی است و راه‌حلها طبق یک الگو کد گذاری می‌شوند که تابع برازش[4] نام دارد هر راه حل کاندید را ارزیابی می‌کند که اکثر آنها به صورت تصادفی انتخاب می‌شوند.این الگوریتم‌ها از بخش های زیر تشکیل می‌شوند : تابع برازش – نمایش – انتخاب – تغییر. هنگامی که لغت تنازع بقا به کار می‌رود اغلب بار ارزشی منفی آن به ذهن می‌آید. شاید همزمان قانون جنگل به ذهن برسد و حکم بقای قوی‌ترها! البته همیشه هم قوی‌ترین‌ها برنده نبوده‌اند. مثلاً دایناسورها با وجود جثه عظیم و قوی‌تر بودن در طی روندی کاملاً طبیعی بازیِ بقا و ادامه نسل را واگذار کردند در حالی که موجوداتی بسیار ضعیف‌تر از آنها حیات خویش را ادامه دادند. ظاهراً طبیعت، بهترین‌ها را تنها بر اساس هیکل انتخاب نمی‌کند! در واقع درست‌تر آنست که بگوییم طبیعت مناسب ترین‌ها را انتخاب می‌کند نه بهترین‌ها. قانون انتخاب طبیعی بدین صورت است که تنها گونه‌هایی از یک جمعیت ادامه نسل می‌دهند که بهترین خصوصیات را داشته باشند و آنهایی که این خصوصیات را نداشته باشند به تدریج و در طی زمان از بین می‌روند. الگوریتم های ژنتیک یکی از الگوریتم های جستجوی تصادفی است که ایده آن برگرفته از طبیعت می باشد . الگوریتم های ژنتیک برای روش های کلاسیک بهینه سازی در حل مسائل خطی، محدب و برخی مشکلات مشابه بسیار موفق بوده اند ولی الگوریتم های ژنتیک برای حل مسایل گسسته و غیر خطی بسیار کاراتر می باشند.به عنوان مثال می توان به مسئله فروشنده دوره گرد اشاره کرد . در طبیعت از ترکیب کروموزوم های بهتر ، نسل های بهتری پدید می آیند . در این بین گاهی اوقات جهش هایی نیز در کروموزوم ها روی می دهد که ممکن است باعث بهتر شدن نسل بعدی شوند. الگوریتم ژنتیک نیز با استفاده از این ایده اقدام به حل مسائل می کند . روند استفاده از الگوریتم های ژنتیک به صورت زیر می باشد: الف) معرفی جواب های مسئله به عنوان کروموزوم ب) معرفی تابع فیتنس ج) جمع آوری اولین جمعیت د) معرفی عملگر های انتخاب ه) معرفی عملگر های تولید مثل در الگوریتم های ژنتیک ابتدا به طور تصادفی یا الگوریتمیک ، چندین جواب برای مسئله تولید می کنیم . این مجموعه جواب را جمعیت اولیه  می نامیم . هر جواب را یک کروموزوم می نامیم . سپس با استفاده از عملگرهای الگوریتم ژنتیک پس از انتخاب کروموزوم های بهتر، کروموزوم ها را باهم ترکیب کرده و جهشی در آنها ایجاد می کنیم . در نهایت نیز جمعیت فعلی را با جمعیت جدیدی که از ترکیب و جهش در کروموزوم ها حاصل می شود ، ترکیب می کنیم. مثلاً فرض کنید گونه خاصی از افراد، هوش بیشتری از بقیه افرادِ یک جامعه یا کولونی دارند. در شرایط کاملاً طبیعی، این افراد پیشرفت بهتری خواهند کرد و رفاه نسبتاً بالاتری خواهند داشت و این رفاه، خود باعث طول عمر بیشتر و باروری بهتر خواهد بود (توجه کنید شرایط، طبیعیست نه در یک جامعه سطح بالا با ملاحظات امروزی؛ یعنی طول عمر بیشتر در این جامعه نمونه با زاد و ولد بیشتر همراه است). حال اگر این خصوصیت (هوش) ارثی باشد بالطبع در نسل بعدی همان جامعه تعداد افراد باهوش به دلیل زاد و ولد بیشترِ این‌گونه افراد، بیشتر خواهد بود. اگر همین روند را ادامه دهید خواهید دید که در طی نسل‌های متوالی دائماً جامعه نمونه ما باهوش و باهوش‌تر می‌شود. بدین ترتیب یک مکانیزم ساده طبیعی توانسته است در طی چند نسل عملاً افراد کم هوش را از جامعه حذف کند علاوه بر اینکه میزان هوش متوسط جامعه نیز دائماً در حال افزایش است. بدین ترتیب می‌توان دید که طبیعت با بهره‌گیری از یک روش بسیار ساده (حذف تدریجی گونه‌های نامناسب و در عین حال تکثیر بالاتر گونه‌های بهینه)، توانسته است دائماً هر نسل را از لحاظ خصوصیات مختلف ارتقاء بخشد. البته آنچه در بالا ذکر شد به تنهایی توصیف کننده آنچه واقعاً در قالب تکامل در طبیعت اتفاق می‌افتد نیست. بهینه‌سازی و تکامل تدریجی به خودی خود نمی‌تواند طبیعت را در دسترسی به بهترین نمونه‌ها یاری دهد. اجازه دهید تا این مسأله را با یک مثال شرح دهیم: پس از اختراع اتومبیل به تدریج و در طی سال‌ها اتومبیل‌های بهتری با سرعت‌های بالاتر و قابلیت‌های بیشتر نسبت به نمونه‌های اولیه تولید شدند. طبیعیست که این نمونه‌های متأخر حاصل تلاش مهندسان طراح جهت بهینه‌سازی طراحی‌های قبلی بوده‌اند. اما دقت کنید که بهینه‌سازی یک اتومبیل، تنها یک “اتومبیل بهتر” را نتیجه می‌دهد. اما آیا می‌توان گفت اختراع هواپیما نتیجه همین تلاش بوده است؟ یا فرضاً می‌توان گفت فضاپیماها حاصل بهینه‌سازی طرح اولیه هواپیماها بوده‌اند؟

[1]Hub location

[2]Access arc

[3] Genetic Algorithm – GA

[4] Fitness Function

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بهينه سازي خوشه ها با استفاده از الگوريتم هاي تکاملي براي شخصي سازي وب
 • پايان نامه ارزيابي ميزان اثربخشي الگوهاي جريان وجوه نقد و مدل برنامه ريزي ژنتيک در پيش بيني درماندگي مالي
 • پايان نامه برنامه ريزي توليد زنجيره تامين احتمالي چند دوره اي تحت شرايط عدم اطمينان تقاضا
 • پایان نامه ارائه مدلي جهت بهینه سازی مسیر ویزیت فروشندگان با در نظر گرفتن یکنواختی بار کاری و حل مدل با الگوریتم ژنتیک GAو مقایسه خروجی نتایج با الگوریتم مورچگانACO
 • پايان نامه مساله مکان يابي- تخصيص چند تسهيله ظرفيت بندي شده در حضور منابع فرعي و تقاضاي برنولي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122