پايان نامه مسئوليت كيفري اشخاص داراي نقيصه عقلي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مسئوليت كيفري اشخاص داراي نقيصه عقلي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 121 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مسئوليت كيفري اشخاص داراي نقيصه عقلي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
مبحث اول: تاريخچه، تبيین و علل ايجاد 8
گفتار اول:تاريخچه 9
گفتار دوم: تبيين 10
بند اول: مفهوم نقیصه عقلی 10
بند دوم: ارتباط نقيصه هاي عقلي با عناوين مشابه 12
1-جنون 12
2- بیماری های روانی 13
2-2 پسیکوز 13
2-2-1 شیزوفرنی 13
2-2-2 پارانویا 14
2-2-3 پسیکوز مانیاکو – دپرسیو 14
2-3 صرع 14
2-4 نوروز 15
2-4-1 ضعف روانی 15
2-4-2 ضعف عصبی 15
2-4-3 هیستری 15
2-4 خیال بافی و دروغ پردازی 15
2-4-5خودبینی 15
2-4-6 وسواس 15
2-4-7 اضطراب 16
1- عارضه روانی 16
2- عارضه جسمانی 16
گفتار سوم: علل ايجاد نقیصه عقلی 16
بنداول: عوامل ارثي 16
1- سندروم كلاين فلتر 17
2- سندرم ترنر 17
3- عقب ماندگي مغولي يا سندم دان 17
4- سندرم صدای گریه ی گربه یا سندرم گربه 17
5- اختلالات مربوط به سوخت و ساز مواد پروتئینی 17
6- اختلالات مربوط به سوخت و ساز مواد قندی 18
7- گارگویلیسم (gargoilism) 18
بند دوم: اتفاقات دوران بارداري 19
1- بيماري مادر 19
2- سن مادر و حالات رواني او 19
3- اعتياد مادر 19
3-1- اعتياد به الكل 20
3-2- اعتياد به دخانيات 20
بند سوم: حوادث زايمان و دوره بعد از زايمان 20
1- بهداشت كودك 20
2- تغذيه كودكان 21
بند چهارم: عوامل محيطي، اجتماعي، و فرهنگي 21
1- عوامل قطعي موثر در رشد هوش 21
1-1- فقر انگيزه محيطي 21
1-2- كمبودهاي عاطفي 22
2- عوامل احتمالي موثر در رشد هوش 22
2-1- رابطه ي هوش كودك با ميزان تحصيلات پدر و مادر 22
2-2- تاثير زندگي شهر و روستا 23
2-3- مسائل بهداشتي و پزشكي 23
مبحث دوم: مصداق يا مصاديق اشخاص داراي نقيصه عقلي: 23
گفتار اول: مصداق نقیصه عقلی در فقه: 24
بند اول: احکام حقوقی شخص معتوه در فقه 25
بنددوم: احکام جزایی شخص «معتوه» در فقه: 26
گفتار دوم: مصاديق نقیصه عقلی در روانشناسي: 27
بند اول:كاناها( كور ذهن ها): 27
بند دوم: كاليوها (كند ذهن ها) 28
بند سوم: كودن ها 28
بند چهارم: عقب مانده هاي ذهني خفيف (مرزي): 30

فصل دوم: ماهیت حقوقی اعمال مجرمانه و مسئولیت کیفری اشخاص دارای نقیصه عقلی
مبحث اول: ماهیت حقوقی اعمال مجرمانه اشخاص دارای نقیصه عقلی
گفتار اول: نظریه جرم نبودن و دلایل: 33
بند اول: عدم درک خطاب (امتناع تکلیف): 34
بند دوم: عدم درک علیت (ناتوانی در تحقق رکن روانی): 34
گفتار دوم: نظريه جرم بودن و دلایل 35
گفتار سوم: نظر منتخب در مورد ماهيت اعمال مجرمانه 37
بند اول: فهميدن خطاب قانونگذار 37
بند دوم : داشتن قصد ارتكاب عنصر مادي از سوي مرتكب 38
گفتار چهارم: ثمره عملي بحث ماهيت حقوقي اعمال مجرمانه: 39
بند اول: تاثير در نوع قرار مقدماتي كيفري 39
بند دوم: تاثير در واكنش يا عدم واكنش اقدامات تاميني 40
بند سوم: تاثير در ميزان مسئوليت معاون يا معاونين جرم 40
بند چهارم: تأثیر در تعدد جرم: 41
مبحث دوم: مسئولیت کیفری: 42
گفتار اول: تاریخچه و تعریف 42
بند اول: تاریخچه 42
1-تاریخچه تا تا قبل از قرن هيجدهم 43
1-1- جمعی بودن مسئولیت 43
1-2- موضوعی بودن (objectivg) مسئولیت کیفری 43
2- از قرن هیجدهم تا کنون 43
بند دوم :تعریف 44
گفتار دوم شرایط 45
بند اول: بلوغ 45
بند دوم: اختیار 46
1- اجبار مادی 47
1-1- اجبار مادی خارجی 47
1-2- اجبار مادی داخلی 47
2-1- اجبار معنوی خارجی 47
2-2- اجبار معنوی داخلی 48
بند سوم: علم 48
اشتباه موضوعی 48
2-1- اشتباه در هویت مجنی علیه 48
2-2- اشتباه در عناصر متشکله جرم 49
2-3- اشتباه در نتایج حاصله از جرم 49
بندچهارم: عقل 50
گفتار سوم: سیر تاریخی قانونگذاری نقیصه عقلی و وضعیت مسئولیت کیفری 52
بند اول: قانون مجازات عمومی 1304 53
بند دوم: قانون مجازات عمومی 1352 54
بند سوم: قوانین مجازات اسلامی 1361 و 1370 55
بند چهارم : قانون مجازات اسلامي 56
گفتار چهارم:شرایط عدم مسئولیت 57
بند اول: احراز نقیصه ی عقلی در شخص مرتکب 57
بند دوم: وجود نقیصه عقلی در حین ارتکاب جرم 58
گفتار پنجم: دلایل عدم مسئولیت اشخاص دارای نقیصه عقلی 58
بنداول: استناد به ماده 51قانون مجازات اسلامی 59
بند دوم: استناد به فتاوی معتبر 60
بند سوم: قاعده درء 60
بند چهارم: تفسیر موسع قوانین جزایی به نفع متهم 62
بند پنجم: دلیل حمایتی و حقوق بشری 62
بند ششم: تأثیر رشد جزایی در مسئولیت کیفری 64

فصل سوم: واكنش ها
مبحث اول: مجازات 68
گفتار اول: ويژگي ها 69
بند اول رنج آوري 69
بند دوم:خواركنندگي 70
بند سوم: معين بودن 71
بند چهارم: قطعي بودن 71
گفتار دوم: اهداف مجازات: 72
بنداول: سزادهي 72
بند دوم: ارعاب 73
بند سوم: اصلاح و بازسازگار كردن 73
گفتار سوم: علل عدم امكان اجراي مجازات: 74
بند اول: دليل حقوقي 74
بند دوم: دليل فلسفي 75
بند سوم: دليل جرمشناسي 75
1-جرمشناسي اصلاح و درمان 76
2-جرمشناسي واكنش اجتماعي 77
3-نظریه عدالت ترمیمی 79
گفتار چهارم : وضعيت اجراي مجازات هاي تبعي: 80
بند اول : تعريف 80
بند دوم: شرايط 82
1- عمدي بودن جرم: 82
2- محكوم شدن به مجازاتهاي خاص موجود در ماده 62 مكرر 82
2-1- قطع عضو در جرايم مشمول حد 83
2-2- شلاق حدي 83
2-3- حبس تعزيري بيش از سه سال 83
2-4- اعدام اجرا نشده 84
بند سوم: اعاده حيثيت 84
بند چهارم:وضعيت مجازات تبعي در واكنش به اعمال مجرمانهي اشخاص داراي نقيصه عقلي 84
مبحث دوم: اقدامات تأميني و تربيتي و واكنش مدني 86
گفتار اول: اهداف اقدامات تأمینی 87
بند اول: هدف عيني 87
1-از طريق اصلاح بزهكار 87
2- پيشگيري تأميني وضعي از ارتكاب جرم 88
بند دوم: هدف ذهني 88
گفتار دوم: ويژگي ها 88
بند اول: فقدان صبغه ي اخلاقي 89
بند دوم: نا معين بودن 90
بند سوم : قابليت تجديد نظر 91
گفتار سوم: علل امكان اجراي اقدامات تأميني 92
بند اول: دليل حقوقي 92
بند دوم: دليل فلسفي 92
بند سوم: دلیل جرمشناختی 93
1-نظریه پیشگیری وضعی 93
2-نظریه اصلاح و درمان 95
گفتار چهارم: واکنش مدنی و علل امکان اجرا 95
بند اول: دلیل حقوقی 96
بند دوم: دلیل فقهی 97

نتیجه گیری 98

فهرست منابع و مأخذ 100

فهرست منابع و مأخذ

منابع فارسی

 كتب فارسي

آقايي جنت مكان، حسين، حقوق كيفري عمومي، جلد دوم، انتشارات جنگل، 1390

ابراهمسن، ديويد، روانشناسي كيفري، مترجم پرويز صانعي، جلد دوم، انتشارات گنج دانش، تهران 1371

اردبيلي، محمدعلي، حقوق جزاي عمومي، جلددوم، نشرميزان، تهران 1382

استفاني، لواسور و بولوك، حقوق جزاي عمومي، جلد دوم، (ضمانت اجرايي: مجازات و اقدامات تأميني)، مترجم، حسن، دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي، تهران 1377

جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمبنولوژي حقوق، انتشارات گنج دانش تهران، 1386.

حكمت، سعيد، روانشناسي جنايي، انتشارات دانشگاه تهران ،1346

رفيع زاده، علي، جرم شناسي، انتشارات راه، 1390،

شامبياتي، هوشنگ، بزهكاري اطفال و نوجوانان، انشارات مجد، چاپ دوم، 1389

شامبياتي، هوشنگ، حقوق جزاي عمومي (جلد دوم)، انتشارات ژوبين، چاپ يازدهم، تهران1382

صانعي، پرويز، حقوق جزاي عمومي، انتشارات طرح نو، تهران 1382

صفاري، علي، كيفرشناسي، انتشارات جنگل، تهران 1386

صلاحي، جاويد، كيفر شناسي، بنياد حقوقي ميزان، تهران 1381

طريقت، شكرالله، مقدمه اي بر روانپزشكي و روانشناسي كيفري، انتشارات تهران، تهران 1342

علي آبادي، عبدالحسين، حقوق جنايي، انتشارات فردوسي، جلد دوم، تهران 1368

عميد، حسن، فرهنگ عميد، موسسه انتشارات امير كبير،تهران 1384

كاتوزيان، ناصر، قواعد عمومي قرار دادها، شركت سهامي انتشار (چهار جلد) جلد دوم 1371.

گرجي، ابوالقاسم، آيات الاحكام، انتشارات ميزان، تهران 1380.

گلدوزيان، ايرج، بايسته هاي حقوق جزاي عمومي، نشر ميزان، چاپ دوازدهم، تهران، زمستان 84

محسني، مرتضي، حقوق جزاي عمومي، انتشارات طرح نو، تهران 1371

محقق داماد، سيد مصطفي، قواعد فقه (بخش مدني)، مركز نشر علوم اسلامي، تهران 1382

محقق داماد، سير مصطفي، قواعد فقه (بخش جزايي) مركز نشر علوم اسلامي، چاپ دوازدهم، 1388

محمد صادقي، حسين، حقوق كيفري اختصاصي (جرايم عليه اموال و مالكيت) نشر ميزان، تهران 1389

مرحوم نراقي، احمد، عوائد الايام، به كوشش ابوطالب تائيني، چاپ سنگي، بي جا، بي نا، 1321 هـ.ق

مرعشي شوشتري، محمد حسن، شرح احاديث ابواب مقدمات حدود وسايل الشيعه، دست نويس ج

مير محمد صادقي، حسين، حقوق جزاي اختصاصي (جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي)، نشر ميزان، چاپ پنجم، پاييز 84

مير محمد صادقي، حسين، دادگاه كيفري بين الملل، نشر دادگستر، تهران 1383

ميرسعيدي، منصور، مسئوليت كيفري (قلمرو و اركان)، نشر ميزان، تهران 1383

ميلاني فر، بهروز، روانشناسي كودكان و نوجوانان استثنايي، نشر قومس، چاپ دوم، تهران مهرماه 1369

نجفي ابرند آبادي، علي حسين و هاشم بيگي، حميد، دانشنامه جرم شناسي، انتشارات گنج دانش، تهران 1390

نوربها، رضا، زمينه حقوق جزاي عمومي، انتشارات گنج دانش، تهران 1387

وليدي، محمد صالح، حقوق جزاي عمومي ،جلدسوم، دفتر نشرداد، 1373

وليدي، محمد صالح، حقوق جزاي عمومي، دفتر نشرداد، 1365

مقالات و تقريرات فارسي

 آزمايش، علي، تقريرات حقوق كيفري، نيمسال 77-76، تحرير علي شجاعي

اسكندري، محمد رضا، بررسي ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي(محروميت هاي اجتماعي) ماه نامه شماره 40 سال هفتم آذر و دي 1382.

بهرامي، محمد، بررسي فقهي وحقوق قاعده «تدرء الحدود بالشبهات» مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي،بهار 1384

پور بافراني، حسن، تعدد و تكرار جرم در حقوق كيفري ايران، فصل نامه مدرس علوم انساني، ويژه نامه حقوق، بهار 1384.

پوراحمد لاله، محمدرضا، اطفال و قوانين كيفري، ماهنامه شماره 55، سال دهم، فروردين و ارديبهشت 1385

حبيب زاده، محمد جعفر و بابايي، محمد علي، اعاده ي حيثيت، ماه نامه شماره 41 سال هفتم، آذر و دي 1382.

خزاني، منوچهر، جزوه درسي حقوق جزاي عمومي، دانشگاه شهيد بهشتي، سال 67-1366

رحمدل، منصور، بيماري هاي رواني و بار اثبات در سيستم عدالت كيفري ايران، مجله انديشه حقوقي سال سوم، شماره نهم، پاييز و زمستان 1384

رحيمي نژاد، اسماعيل، روش تفسير در قوانين كيفري، ماهنامه مفيد، شماره دوازدهم، زمستان 1384

رهامي، محسن، رشد جزايي، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي‌شماره 58، زمستان 1381.

رهامي، محسن، زمينه عدالت ترميمي در حقوق كيفري ايران، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، شماره 74، زمستان 85.

سليمي، صادق، مجازات هاي تبعي در حقوق كيفري ايران، مجله كانون وكلا،پاییز 1379

سيد فاطمي، سيد محمد قاري، حق ها و آزادي هاي معلولان در آيينه حقوق بشر معاصر، مجله پژوهش هاي حقوقي شماره 13، بهار و تابستان 1387.

محمدي، قاسم، رشد عقلاني و حقوق جنايي، فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق. شماره 24، زمستان 1383

منصور آبادي، عباس، احكام جنون در حقوق كيفري ايران مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز، دوره ي دوازدهم، شماره دوم بهار 76.

منصور آبادي، عباس، باراثبات شرايط مساعد به حال متهم، علوم جنايي (مجموعه مقالات در تجليل از محمد آشوري) انتشارات سمت تهران 1388

ميرمحمد صادقي، حسين، مباشرت و نسبيت در ارتكاب جرم، تازه هاي علوم جنايي، نشر ميران 1388

نجفي ابرندآبادي،  علي حسين، تقريرات جرم شناسي (كليات)، به كوشش شهرام ابراهيمي، سال تحصيلي 83-1382

نجفي ابرندآبادي، علي حسين، تقريرات جرم شناسي (نظريه هاي جرم شناسي)، به كوشش شهرام ابراهيمي، سال تحصيلي 74-1373

نجفي ابرندآبادي، علي حسين، تقريرات جرم شناسي، (بازپروري بزهكار)، به كوشش شهرام ابراهيمي، سال تحصيلي، 87-1386

نعيمي، ليلا، مسئوليت كيفري اطفال از ديدگاه مكاتب مختلف، نشريه ي نداي صادق، سال هشتم، زمستان 1382

نفيسي، سعيد،جنون در حقوق کیفری،مجله اندیشه های حقوقی،سال سوم ،پاییز 1384

منايع عربي

قرآن كريم

جبعي عاملي، زين الدين (شهيد ثاني)، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، جلد 10، نشريه علميه قم 1396 هـ.ق

جبعي عاملي، زين الدين (شهيد ثاني)، تمهيد القواعد، مكتب الاعلام الاسلامي، قم 1374

جبعي عاملي، زين الدين (شهيد ثاني)، شرح اللمعه، قصاص و ديات، جلد 14، موسسه انتشات دارالعلم، تهران 1387

جعفر بن حسن (محقق حلي)، شرايع الاسلام، مجلدات 3 و 4، منشور اعلمي تهران 1389

الحصري، احمد، نظريه الحكم و مصادر التشريع في اصول الفقه الاسلامي، دارالكتب العربي، بيروت، 1407 هـ.ق.

عوض محمد، عوض، قانون العقوبات، القسم العام، دارالمطبوعات الجامعيه، اسكندريه 1994

الغزالي، محمد بن محمد(ابو حامد)، المستصفي من اصول الفقه، دارصادر، بيروت 1995

موسوي الخميني، امام روح الله، تحرير الوسيله، موسسه مطبوعاتي اسماعيليان، 1363

نجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، انتشارات دارالكتب الاسلاميه، 1363

نجيب حسني، محمود، القانون العقوبات البناني، جلد الاول، منشورات الحلبي، الحقوقيه، بيروت 1998

1- Christopher Hilvret, the roots of Evil spvial, Histore of crime and punishment, 1966.

چكيده

مسئوليت كيفري اشخاص داراي نقيصه عقلي، از جمله موضوعاتي است كه در قوانين كيفري كشور ما مسكوت مانده است. اين اشخاص كساني هستند، كه رشد عقلي و هوشي آن ها در مرحله اي از تكامل ناقص مانده لذا از نظر ميزان هوشبهر (IQ) از افراد متعارف و معمول جامعه پايين تر مي باشند درحقوق كيفري  ما، با وجود اينكه در كتب معتبر فقهي اين اشخاص فاقد مسئوليت كيفري معرفي شده اند؛ بين حقوقدانان شديداً اختلاف وجود دارد؛ علت عمده ي اين اختلاف بين حقوقدانان كشور ما سكوت قانونگذار در اين زمينه و تفسير هاي متفاوت از واژه «جنون» در ماده 51 قانون مجازات اسلامي است. بعضي از حقوقدانان، نقيصه ي عقلي را از مصاديق جنون دانسته و آنها را فاقد مسئوليت كيفري مي دانند؛ بعضي ديگر با تفسير علمي و روانپزشكي از جنون، اين اشخاص را خارج از مصاديق جنون دانسته و بنابراين داراي مسئوليت كيفري نسبي (تخفيف يافته) با احتساب ماده 22 قانون مجازات اسلامي ارزيابي مي كنند. در حقوق ايران دلايل متعددي بر عدم مسئوليت كيفري اين اشخاص وجود دارد كه در اين پژوهش به بررسي آن ها پرداخته شده است. در اين پژوهش همچنين تلاش شده است تا ماهيت، مصاديق و علل ايجاد نقيصه ي عقلي بررسي شده تا افراد مخاطب اين پايان نامه مشخص شده و سپس با بررسي شرايط مسئوليت كيفري، موضع گيري حقوق كيفري ما با توجه به اصول تفسير قوانين كيفري، به وضعيت مسئوليت كيفري اين اشخاص روشن شود.در مرحله ي بعد از تعيين وضعيت مسئوليت كيفري اين اشخاص مسأله ي واكنش ها اهميت به سزايي دارد به همين دليل در فصل پاياني تلاش شده است بهترين نوع واكنش در قبال اعمال مجرمانه اين اشخاص – كه روز به روز بر تعداد آن ها در جامعه افزوده مي شود – به منظور رسيدن به مهمترين هدف حقوق كيفري بعني اصلاح و درمان فرد مجرم، مشخص شود.

كليد واژه: مسئوليت كيفري، نقيصه عقلي، هوشبهر (IQ)، مسئوليت كيفري نسبي

مقدمه 

يكي از تفاوت هاي حقوق جزاي مدرن، نسبت به حقوق جزاي كلاسيك توجه به نيت مرتكبين و علم و آگاهي تابعين قانون كيفري نسبت به جرم ارتكابي به منظور ارزيابي مسئوليت كيفري در نهايت اعمال مجازات و اقدامات تأميني در مورد آنها مي باشد. در اين علم مدرن، كيفر شناسي به عنوان علمي به منظور اعمال بهترين واكنش به منظور تأمين فلسفه كيفر نسبت به شخص مجرم اهميت اساسي دارد.

در طول تاريخ، زماني كه حقوق جزا پيشرفت نكرده بود حتي اشياء و حيوانات هم محاكمه مي شدند. اما امروزه ما شاهد تحولات چشمگيري در زمينه ي اين رشته مهم بوده، به گونه اي كه شخص براي تحمل كيفر بايد عاقل، بالغ، مختار و همچنين ساير شرايطي كه به موجب قانون لازم است، باشد. يكي از موضوعات مهمي كه در حقوق جزا بعد از ارتكاب جرم به منظور تحمیل واكنش جزايي مطرح مي شود، بررسي اين شرايط به منظور دارا بودن يا نبودن مسئوليت كيفري است. فقدان اين شرايط در نوع قرارهايي كه حسب مورد توسط دادسرا يا دادگاه صادر مي شود و نيز نوع واكنش جامعه به مرتكب تأثير دارد. در فقه شرايط مسئوليت کيفري به طور اختصاصي ذيل هر مبحث خاص مورد بررسي خاص قرار گرفته است. اكثر قريب به اتفاق فقهاي اماميه، در مبحث مربوط به شرايط قصاص يا شرايط اجراي حدود دو شرط بلوغ و عقل را در كنار شرايطي مانند قصد و اختيار، به عنوان شرايط اساسي مجازات ذكر کرده اند. مرحوم محقق حلي شرط چهارم از شرايط قصاص را كمال العقل و بلوغ دانسته است.[1] همچنين شهيد اول در «لمعه» و شهيد ثاني «الروضه» از جمله شرايط قصاص را «كمال العقل» و «بلوغ» دانسته اند.[2]

البته امام خميني در«تحرير الوسيله» و آيت الله خويي در «تكمله المنهاج» از عقل و بلوغ به عنوان دو شرط اساسي در كنار ساير شرايط قصاص ياد كرده اند ولي ذكري از «كمال العقل» به ميان نياورده اند. ليكن علامه حلي در شرايط قصاص به شرط «رشد» تصريح مي كند. از توجه به اظهارات فقها – البته در بحث خاص قصاص مي باشد – مستفاد مي گرددكه در فقه تشيع كه اساس قوانين كيفري ما مخصوصاً بعد از انقلاب مي باشد – شرط «كمال العقل» به منظور مسئوليت و اعمال مجازات بسيار اساسي مي باشد و نقص يا فقدان آن در مسئوليت كيفري شخص اختلال ايجاد مي كند. از طرف ديگر با توجه به اينكه امروز مكاتب جديد در زمينه حقوق جزا و جرمشناسي تأسيس و نوع واكنش جامعه و مخصوصا دستگاه قضايي را به مجرمان تغيير داده، لازم است جامعه ما هم با اين تغييرات پيش رفته و واكنش خود را نسبت به مجرمان، علي الخصوص مجرماني كه داراي نقيصه ي  عقلي مي باشند تغيير دهد؛ زيرا واكنش شديد نسبت به اين اشخاص، نه تنها باعث اصلاح و همچنين پيشگيري از جرائم نمي شود، بلكه سبب مي شود، اين اشخاص نسبت به جامعه گستاخ تر شده و به  مجرمين حرفه اي تبديل مي شوند. در اين صورت، نه تنها فلسفه مجازات تأمين نمي شود، بلكه جامعه و دستگاه قضايي خود عامل توليد جرم و مجرم مي شوند.

براي ممانعت از ايجاد چنين وضعيتي در هر كشور قانونگذار بايد با توجه به فرهنگ و آداب ملت نوع واكنش نسبت به اين اشخاص را تعيين كرده و توسط دستگاه قضايي و ساير دست اند كاران حقوق كيفري به درستي اين واكنش اجرا مي شود، تا شاهد كشوري سالم و عاري از بزه بوده و در زمينه ي فرهنگي و اجتماعي رشد كند.

در اين زمينه الگو برداري از واكنش كشورهاي پيشرفته كه با روش هاي مختلف، باعث پيشگيري از بزهكاري در اين اشخاص مي شود، مي تواند مفيد و سازنده باشد. اشخاص داراي نقيصه عقلي در هر جامعه اي وجود داشته و در صورتي كه مرتكب جرم شوند، واكنش هاي مختلفي ممكن است نسبت به آنها اعمال شود.

در اين رساله تلاش مي شود، بعد از اينكه وضعيت مسئوليت كيفري اين اشخاص روشن شد، نوع واكنش ها در حقوق كيفري ما به اين اشخاص مشخص شود و اينكه تا چه حد اين واكنش ها، رسالت حقوق كيفري را تأمين كرده اند و اينكه تا چه اندازه حقوق كيفري ما با موفقيت عمل كرده است و در پايان اين تحقيق با ارائه ي پيشنهاداتي در اين زمينه پرداخته خواهد شد.

ب) دلايل انتخاب موضوع:

در گذشته به خاطر عدم پيشرفت علم پزشكي و فقدان مسائل بهداشتي این افراد در همان سنين اول زندگي فوت مي نمودند و لذا در جامعه اشخاص بالغ داراي نقيصه عقلي كه مرتكب جرم مي شدند، محدود بود، ولي امروزه با پيشرفت بهداشت و علوم پزشكي روز به روز بر تعداد اين اشخاص افزوده مي‌شود و مبتلي به آن در جامعه علي الخصوص مراجع قضايي زياد شده است. بنابراين بحث مسئوليت كيفري و واكنش در قبال اعمال مجرمانه ي آنها با توجه به مبتلي به زياد آن و سكوت سنگين قانون در اين زمينه دليلي اساسي بر انتخاب اين موضوع بوده است. اينجانب پس از مشورت هاي مكرر با جناب آقاي دكتر ابراهيمي موضوع «رشد جزايي» را به ايشان پيشنهاد دادم، ولي با توجه به اينكه داراي ركورد بود و دو مقاله مستقيم «رشد جزايي» در اين زمينه وجود داشت كه يكي از آن مقا له ها، تأليف دكتر رهامي بود خوشبختانه از طرف بخش حقوق جزاي دانشكده حقوق رد شد و به موضوع «مسئوليت كيفري اشخاص داراي نقيصه عقلي » تغيير يافت و پس از ارائه چند منبع مناسب از طرف آقاي دكتر ابراهيمي، علاقه ي اينجانب به موضوع مذكور شدت يافت.

ج) اهميت و ضرورت تحقيق:

امروزه همانطور كه كه اشاره شد، با پيشرفت علوم پزشكي و بهداشت، تعداد اين اشخاص در جامعه زياد شده است، ولي متأسفانه با وجود اين شرايط، فاقد منبع مستقيم، كه به طور جامع و مانع توسط حقوقدانان در كتب و مقالات وضعيت كيفري اين اشخاص را مشخص كنند مي باشد و حقوقدانان بدون ذكر استدلال و به طور كلي مسئوليت كيفري اين اشخاص را حداكثر در حد دو سه سطر و شايد پنج سطر بررسي نموده اند و در زمينه ي مسئوليت داشتن يا نداشتن هم شديداً بين حقوقدانان اختلاف است. لذا اهميت و ضرورت اين تحقيق را مي توان ارائه ي طريقي براي محاكم قضايي و دانشگاه ها به منظور رفع اختلاف و كاري جامع و مانع كه به صورت يكجا و نه پراكنده مطالب جمع آوري شوند، باشد.

د) پيشينه تحقيق:

در رابطه با موضوع مطروحه منابع چنداني وجود ندارد و هيچ پايان نامه اي به عنوان نقيصه عقلي در هيچ دانشگاهي، دفاع نشده است. مهمترين منبعي كه در اين مورد وجود دارد كتاب «مقدمه اي بر روانشناسي و روانپزشكي كيفري» آقاي دكتر شكرالله طريقت مي باشد، كه آن كتاب هم اولاً تأليف سال 1342 بوده و بنابراين با توجه به قانون مجازات عمومي 1304 نگارش يافته است ثانياً مسئوليت كيفري اشخاص داراي نقيصه عقلي را حداكثر در دو سطر بررسي كرده است. البته لازم است اشاره شود كه هيچ مقاله اي نيز در اين زمينه نوشته نشده است. البته كتاب ها و مقالات متعددي در زمينه رشد جزايي، بالندگي عقلي، و همچنين علل و عوامل رافع مسئوليت كيفري مثل مستي، جنون و جنايت اشخاص در حال خواب در زمينه ي مسئوليت كيفري نوشته شده است، كه هر كدام از زاویه ي ديد خود به بررسي اين موضوع پرداخته اند. ولي هدف اينجانب از گردآوري اين پايان نامه، اين است كه ماهيت نقيصه ي عقلي را از لحاظ فقهي، حقوقي و همچنين پزشكي روشن نموده و مسئوليت كيفري و واكنش هايي كه نسبت به آنها اعمال شود، مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد موضوعي كه از نوآوري ظريفي برخوردار مي باشد و اين رساله ي تحقيقي اولين كار پژوهشي در اين زمينه مي باشد؛ زيرا كه هيچ يك از منابع به بررسي همه جانبه موضوع نپرداخته اند.

اما مقالات و كتاب هايي كه ارتباط مستقيم با اين موضوع دارند عبارتند از:

1- مقاله ي «رشد جزايي» تأليف جناب آقاي دكتر محسن رهامي، كه در اين مقاله نگارنده علاوه بر بررسي بلوغ و نقد و تجزيه و تحليل نظرات موجود در اين باب و توضيح رشد جزايي و تفاوت آن با رشد مدني، به ضرورت تفكيك پديده ي بلوغ از مسأله «رشد جزايي» پرداخته و تحميل مسئوليت كيفري  اطفال و نوجوانان فاقد رشد را مورد سؤال قرار داده و لزوم احراز «رشد جزايي» و تعيين سني مشخص را به عنوان يك اماره غالب و نوعي را جهت تحقق رشد جزايي مورد توجه قرار داده است.

2- آقاي بابك پورقهرماني، در مقاله «نگاهي به كنوانسيون حقوق كودك و مباحثي پيرامون آن» به بررسي نكاتي پيرامون حقوق كودك كه توسط مجمع عمومي سازمان ملل به عنوان «كنوانسيون حقوق كودك» كه در سال 1998 ميلادي به تصويب رسيده است، مي پردازد.

3- در مقاله ي «تأثير مستي بر مسئوليت كيفري» تأليف گارو كه آقايان عميدي نوري و مهدي ملكي ترجمه كرده اند، به بررسي مستي و تأثير آن در مسئوليت كيفري، از زواياي مختلف پرداخته است.

4- در مقاله ي «جنون از ديدگاه حقوق كيفري» نوشته محمد جعفر جبيب زاده و انور احمدي به بررسي جنون در حين ارتكاب جرم، قبل از صدور حكم قطعي و هچنين در حين اجراي كيفر پرداخته شده و در نهايت نتيجه گيري شده كه اجراي كيفر (به استثناي كيفر هاي صاحب حق و مالي) بر بزهكاراني كه پس از صدور حكم قطعي و در حين اجراي مجازات به جنون مبتلا شده اند و با اهداف كيفرها در تعارض است؛ بنابراين مراجع قانونگذاري قضايي بايد به سوي منع اجراي تدابيرسركوب گرايانه (كيفرها) چنين مجرماني  – مانند مجرماني كه حين ارتكاب جرم به جنون مبتلا شده اند – گام بردارند و تدابير پيشگيرانه (اقدامات تأميني) را با توجه به ويژگي هاي آنها در مورد مجرمان خطرناك مورد حكم قرار دهند.

5- در كتاب هاي حقوقي جزاي عمومي جلد اول اردبيلي، زمينه حقوق جزاي عمومي  نوربها و بايسته هاي حقوقي جزاي عمومي گلدوزيان علاوه بر بررسي علل و عوامل رافع مسئوليت كيفري در حد خيلي مختصر حالات بين عقل و جنون، مستي و سلب كامل اراده و … هم بررسي شده اند.

6- كتاب «مسئوليت كيفري» نوشته مير سعيدي به ماهیت، قلمرو و حدود مسئوليت كيفري، تقصير، رابطه استناد در مسئوليت كيفري و اركان اهليت جزايي پرداخته و آن را تعريف نموده ولي در مورد واكنش جزايي نسبت به اشخاصي كه داراي نقيصه عقلي هستند، حكمي بيان نكرده و تنها در گوشه هايي از آن به بحث رشد جزايي پرداخته است.

7- مقاله ي «كودكان بزهكار و بزه ديد در حقوق ايران» نوشته خانم ليلا سادات اسدي كه در آن نتيجه اي كه مي توان گرفت، در كاهش آمار بزه ديدگي كودك، لازم است قانونگذار در مواردي به جرم انگاري متوسل شده، ارتكاب بعضي از اعمال از جمله تشويق كودك به فساد و فحشا را مستوجب مجازات نمايد. آثار سوء ارتكاب جرم بر كودك بايد مورد توجه قرار گيرد، تسريع در رسيدگي به جرايم اطفال، تشديد مجازات مرتكبان جرم عليه اطفال و اعطاي جنبه ي عمومي به جرايم عليه اطفال، نقش موثري در كاهش بزه ديدگي اين قشر نيازمند حمايت دارد.

اما مقالات و كتاب هايي كه در حد خيلي مختصر به بررسي مسئوليت اشخاص داراي نقيصه عقلي پرداخته اند، عبارتند از:

كتاب حقوق جزاي عمومي اردبيلي انتشارات ميزان 1383 در صفحه ي 86 جلد دوم به طور مختصر در اواسط صفحه اظهار داشته منظور قانونگذار از «جنون به هر درجه» شامل حالت هاي نقص عقلي و عقب ماندگي ذهني كه ممكن است به مرز سلامت عقل نيز نزديك شود، نير مي باشد.

2- كتاب مقدمه اي بر روانشناسي و روانپزشكي كيفري تأليف دكتر شكرالله طريقي در صفحه 207 به توضيح نقيصه ي عقلي پرداخته و مسئوليت كيفري آن ها را به طور اجمالي بيان كرده است.

3- دانشنامه جرم شناسي علي حسين نجفي ابرند آبادي و حميد هاشم بيگي، انتشارات گنج دانش در صفحه ي 202 عمل مجرمانه ي اشخاص ناقص العقل را به آنها منتسب دانسته است.

4- هوشنگ شامبياتي در كتاب حقوق جزاي عمومي، چاپ يازدهم سال 1382، انتشارات مجد جلد دوم در صفحه 127 نقيصه هاي عقلي (كاناها، كاليو ها، كودن ها) را با ذكر خصوصيات، به طور اجمالي بررسي كرده است ولي در مورد وضعيت مسئوليت كيفري آن ها ساكت است.

ه) روش و مشكلات تحقيق:

در اين پايان نامه به روش كتابخانه اي به نگارش مطالب پرداخته خواهد شد، به اين صورت كه ابتدا مطالب مربوط به موضوع از كتب و مقالات و جزوات چه فارسي، چه لاتين استخراج و با نگاهي حقوقي و در مواردي فقهي و جرمشناسي به تحليل مطالب پرداخته خواهد شد، علاوه بر اين از منابع اينترنتي نيز استفاده خواهد شد. از مشكلات تحقيق حاضر مي توان به اختلافي بودن موضوع در ميان حقوقدانان و همچنين ترجمه كتاب هاي فقهي اشاره كرد.

و) سوالات تحقيق:

سئوال اصلي: آيا اشخاص داراي نقيصه عقلي مسئوليت كيفري دارند؟

سؤالات فرعي ديگر نيز عبارتند از:

1- ماهيت حقوقي افعال مجرمانه اشخاص داراي نقيصه عقلي چيست؟ آيا جرم مي باشد يا خير؟

2- نوع واكنش شايسته نسبت به رفتارهاي مجرمانه ي اين اشخاص چيست؟

3- به كارگيري اقدامات تأميني و تربيتي در مورد اين مجرمان چه فوائد و مزايايي دارد؟

ز) فرضيه ها

1- اشخاص داراي نقيصه عقلي در حقوق ايران داراي مسئوليت كيفري نمي باشند.

2- عقب مانده هاي ذهني خفيف در گروه نقيصه هاي عقلي نيستند و داراي مسئوليت كيفري نسبي (تخفيف يافته) هستند.

3- اعمال مجرمانه اشخاص داراي نقيصه عقلي، ماهيتاً جرم مي باشد ولي اعمال مجازات نسبت به آن ها امكانپذير نيست و بايد تحت مداواي اقدامات تأميني قرار گيرند.

ح)نماي كلي پايان نامه

پايان نامه ي حاضر در سه فصل ارائه گرديده است كه حاصل مراجعه به منابع مختلف اعم از كتاب ها، مجلات و ساير منابع مي باشد.

فصل اول آن با عنوان «كليات» با تعريف نقيصه عقلي، مصاديق نقيصه عقلي از بعد از روانشناسي و فقهي و علل ايجاد نقيصه عقلي در علم پزشكي پرداخته شده است.

فصل دوم: پايان نامه به مسئوليت كيفري اشخاص داراي نقيصه ي عقلي و ماهيت حقوقي اعمال مجرمانه اين اشخاص پرداخته شده است.

فصل سوم: پايان نامه به واكنش هايي كه نسبت به اعمال مجرمانه اين اشخاص اعمال مي شود از جمله اقدامات تأميني و واكنش هاي مدني و اينكه چرا امكان مجازات اين اشخاص وجود ندارد، پرداخته شده است.

اين فصل را در اين پايان نامه به دو ميحث تقسيم مي شود كه در مبحث اول تاريخچه، تبيين و علل ايجاد نقيصه ي عقلي اشاره مي شود، اين مبحث نيز به سه گفتار تقسيم مي شود و در گفتار اول نقيصه ي عقلي از بعد تاريخي بررسي مي شود و مبحث دوم به تبيین نقيصه ي عقلي پرداخته مي شود تا ماهيت آن به طور دقيق مورد تجزيه وتحليل قرار گيرد. و در گفتار سوم نيز به علل ايجاد نقيصه ي عقلي اشاره مي شود تا عواملي كه نقيصه ي عقلي را وجود مي آورند، بررسي شود. در مبحث دوم نيز به مصداق يا مصاديق اشخاص داراي نقيصه عقلي پرداخته مي شود اين مبحث نيز در دو گفتار كه در گفتار اول مصداق اشخاص داراي نقيصه ي عقلي در فقه و در گفتار دوم مصاديق اشخاص داراي نقيصه ي عقلي در روانشناسی ، مورد تشريح قرار خواهد گرفت

مبحث اول: تاريخچه، تبيین و علل ايجاد

اين مبحث را در سه گفتار جداگانه بررسي نموده و در گفتار اول سير تاريخي و شيوه هاي واكنش نسبت به نقيصه هاي عقلي در ادوار مختلف تاريخ اشاره نموده و در گفتار دوم به تبيين ماهيت و ويژگي هاي نقيصه ي عقلي پرداخته ميشود و در گفتار سوم علل ايجاد نقيصه ي عقلي (ارثي- محيطي) تجزيه وتحليل مي شود.

گفتار اول:تاريخچه

اولين بار در دوره باستان، بقراط‌حكيم‌يوناني، تحت عنوان نداشتن مغز Annencephalic) (به مسأله نقيصه عقلي اشاره مي كند.

دررم باستان قانوني به نام اسپارتا (Sparta) وضع شده بود، در اين قانون كودكان داراي نقيصه ي عقلي بايد به قتل مي رسيدند. متاسفانه نازسيست ها در آلمان در جنگ جهاني دوم برنامه اي شبيه اسپارتا داشتند، كه كودكان داراي بيماري رواني و اشخاص داراي نقيصه عقلي را به قتل مي رساندند.

در قرون وسطي ديوانگي  و نقيصه ي عقلي، رافع مسئوليت كيفري شناخته نمي شد. و بسيار اتفاق مي‌افتاد، ديوانگان كه به طور كلي فاقد شعور بودند به خاطر ارتكاب جرم، بربالاي چوبه دار حلق آويز مي‌كردند؛ حتي در صورت عدم ارتكاب جرم، با آن ها مثل جنايتكاران برخورد مي شد و آنها را به شلاق مي بستند تا روح از بدنشان خارج شود[3]  در اين زمان همچنين واژه شيطان را در مورد مبتلايان به اين بيماري به كار مي بردند. در حقوق قديم فرانسه معافيت اشخاص داراي نقيصه ي عقلي مخصوصا در جرايم با اهميت مورد قبول قرار نگرفته بود.

پس وقتي به گذشته هاي خيلي دور حقوق جزا مراجعه شود؛ ملاحظه خواهدشد، كه هيچ  گونه ارتباطي بين حقوق  جزا و علوم پزشكي يا رواني وجود نداشته و حتي جنون يا ساير عوارض شبيه با آن نمي‌توانسته موجب معافيت از مجازات شود. علت آن هم اين بود كه براي صدور احكام كيفري فقط نفس جرم  مورد توجه قضات قرار مي گرفته و نه حالات و نفسيات مجرم و در مجمع القوانين حمورابي، نه تنها هيچ اشاره اي به حالات نفساني مجرم نشده، بلكه در پاره اي موارد امكان داشته افراد بيگناه و حتي صغارو مجانين مجازات شوند. مثلا در اين قانون آمده است كه هر گاه معماري خانه اي را براي شخصي بسازد و سپس خانه بر سر صاحب خانه خراب شود،‌معمار به قصاص مرگ صاحبخانه به قتل خواهد رسيد، ولي هرگاه فرزند صاحبخانه در اثر خرابي منزل كشته شود، فرزند معمار بايد تلافي فرزند صاحبخانه كشته شود[4].  همانطور كه ملاحظه مي‌شود حتي مسئوليت كيفري شخصي نبوده بلكه فرزند معمار را به جاي شخصي كه مرتكب جرم نشده، بلكه مرتكب بي احتياطي در ساخت شده مجازات مي كردند. در اين شرايط و اوضاع و احوال، عقلاً ذهن بشر تا اين حد از پيشرفت نرسيده بود؛ تا بحث مسئوليت يا عدم مسئوليت اشخاص نقيصه ي عقلي مطرح شود. در تاريخ آسياي قديم در چين براي اولين بار ليدرهاي مذهبي از جمله كنفسيونس نقيصه هاي عقلي را مورد حمايت قرار دادند.

يكي از اعتقادات آيين زرتشت اين است كه مبتلايان به نقيصه ي عقلي بيمار هستند و بايد به معالجه‌ي آنها پرداخت. رهبران يهودي نير قانوني وضع كردند. كه اين افراد مسئول اعمال ورفتار خود نبودند[5].

با پيدايش دين مبين اسلام و شرايط مسئوليت كيفري، كه در فقه به شرايط عامه تكليف شهرت دارند، مورد بررسي قرار گرفتند كه عبارتند از:1- عقل 2- بلوغ 3- اختيار 4- قصد. پس آنچه مبرهن است، دين مبين اسلام به شرط عقل، در ايجاد احكام تكليفي، توجه ويژه اي داشته و در كتب فقهي نيز بالتبع آن يكي از شرايط مسئوليت كيفري كه به صورت پراكنده اشاره شده، كمال العقل مي باشد كه مي تواند بيانگر توجه كامل اسلام به عقل در شرايط مسئوليت باشد.

لازم يه ذكر است كه اين بيماري تا سال 1689 با جنون مترادف بوده تا اينكه در همين سال لاك، آن را از جنون متمايز نمود.[6]

[1] – جعفر بن حسن (محقق حلي)، شرايع الاسلام، مجلدات 3 و 4، منشور اعلمي تهران 89، ص 215

[2] – جبعي عاملي، زين الدين (شهيد ثاني)، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، ج 10، نشريه ي علميه قم 1396هـ.ق، صص 177تا 178

[3] -Christopher Hilbert ,the roots of Evil spvial

Histore of crime and punishment , 1966 , p 229

[4] – محسني، مرتضي، حقوق جزاي عمومي، جداول، انتشارات گنج دانش، ص 108

[5] – طريقت، شكرالله، مقدمه اي بر روانشناسي وروانپزشكي كيفري ص 208

[6] – طريقت، شكرالله، همان ص 208

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122