پايان نامه مسئوليت مدني توليد کنندگان خودرو در قبال مصرف کنندگان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مسئوليت مدني توليد کنندگان خودرو در قبال مصرف  کنندگان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 61 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه مسئوليت مدني توليد کنندگان خودرو در قبال مصرف  کنندگان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده    1
مقدمه    2
الف) اهمیت و ضرورت انجام تحقيق    3
ب) مرور ادبیات و سوابق مربوطه    3
ج) جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق    3
د) اهداف مشخص تحقيق     3
ه) سؤالات تحقیق    3
و) فرضيه‏هاي تحقیق    4
ز)روش¬شناسی تحقیق    4
ح) ساختار تحقیق    4
فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری
1-1- مفاهیم    6
1-1-1- مفهوم مسئولیت مدنی    6
1-1-2- تعریف خودرو، مصرف¬کننده و تولیدکننده    8
1-1-3- تعریف عیب و نقص خودرو    9
1-2- مبانی مسئولیت مدنی    9
1-2-1- نظریه تقصیر    10
1-2-2- نظریه ایجاد خطر    11
1-2-3- مسئولیت مبتنی بر عدم تقصیر    12
1-2-4- نظریه های نوین مسئولیت مدنی    12
1-2-4-1- نظریه صورت گرایی(شکل گرایی)    13
1-2-4-2- صورت گرایی در مسئولیت مدنی    13
1-2-5- نظریه ابزار گرایی    14
1-2-5-1- تحلیل مفهوم    14
1-2-5-2- ابزار گرایی در مسئولیت مدنی    14
1-2-6- نظریه مسئولیت اخلاقی    15
1-2-7- نظریه منتخب    15
1-3- هدف مسئولیت مدنی    16
1-3-1- جبران خسارت    16
1-3-1-1- اعاده به وضع سابق    16
1-3-1-2- جبران ضرر از طریق پرداخت معادل    17
1-3-2- بسط عدالت    18
1-4- ارکان مسئولیت مدنی    19
1-4-1- ضرر و زیان    19
1-4-1-1- ضرر باید مسلم باشد.    20
1-4-1-2- ضرر باید مستقیم باشد    20
1-4-1-3- ضرر نبایستی قبلا جبران شده باشد.    20
1-4-1-4- ضرر قابل پیش بینی باشد    20
1-4-1-5- غیر قانونی باشد    21
1-4-1-6- زیان همگانی نباشد    21
1-4-1-7- در اثر اقدام زیاندیده و یا تقصیر وی نباشد.     21
1-4-1-8- قابل پیش بینی باشد.    22
1-4-2- فعل زیانبار    22
1-4-2-1 حکم قانون یا مقام صلاحیت دار    23
1-4-2-2- دفاع مشروع    23
1-4-2-3- رابطه سببیّت    23
فصل دوم: حقوق مصرف کنندگان
2-1- حقوق مصرف¬کنندگان    25
2-1-1- تاریخچه و سیرتحولات    25
2-1-2- سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان    26
2-1-2-1- ساختار،تشکیلات و وظایف سازمان    27
2-1-2-2- نظارت و بازرسی سازمان حمایت در قبال تولیدکنندگان    27
2-1-3- مکاتب اقتصادی و نگرش به حقوق مصرف کننده    28
2-1-4- مداخله دولت در تنظیم بازار    30
2-2- تکالیف مصرف¬کننده    30
فصل سوم: مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو
3-1- مسئولیت مدنی ناشی از عیب یا نقص تولید    32
3-1-1- مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولیددر قبال دارندگان خودرو (نظریه تقصیر)    32
3-1-1-1- مسئولیت مدنی خودرو سازان در اثر عیبدر طراحی خودرو    32
3-1-2- مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید در قبال اشخاص متضرر (نظریه خطر)     35
3-1-3- مسئولیت مدنی ناشی از عدم آموزش کافی به مصرف¬کنندگان    36
3-1-4- قاعده تحذیر    37
3-2- مسئولیت مدنی ناشی از عدم رعایت حقوق مصرف کننده و قیمت تعیین شده خودرو    37
3-2-1- حمایت از حقوق مصرف کننده خودرو    37
3-2-2- مرجع حل و فصل میان مصرف کنندگان و عرضه کننده خودرو    38
3-2-3- قیمت گذاری خودرو    39
3-2-3-1- مرجع قیمت گذاری خودرو    39
3-2-3-2- شیوه قیمت گذاری خودرو    41
3-2-3-3- نظارت بر قیمت و کنترل قیمت خودرو    41
3-3- اسباب معافیت مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو    42
3-3-1- سبب خارجی    42
3-3-2- قوه قاهره    42
3-3-3- فعل زیاندیده(تقصیر وی)     43
3-3-4- عمل شخص ثالث    44
3-4- جبران خسارت    45
3-4-1- شیوه های جبران خسارت    45
3-4-2- مرجع تعیین خسارت    46
3-4-3- تعیین میزان خسارت    47
3-5 – مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال آلودگی محیط زیست    48
3-5-1- تحلیل مفهوم از منظر حقوق بشر    48
3-5-2- قاعده ی خطر – منفعت    49
3-6- صدور مجوز،استاندارد کالا و میزان مسئولیت مدنی تولید کننده    50
3-7- نتیجه گیری    51
منابع    53
چکیده انگلیسی    55

منابع

آلوین ت. 1388. موج سوم. چاپ هجدهم، انتشارات نو.

ابوالحمد ع –ح. 1370. حقوق اداری ایران. چاپ چهارم، انتشارات طوس.

امامی م. 1387. حقوق مالیه عمومی. چاپ دوم، انتشارات میزان.

ایروانی س. 1388. جایگاه قانونی. وظایف و اختیارات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت. دفتر بررسی های اقتصادی وزارت بازرگانی.

باریکلو ع. 1385. مسئولیت مدنی. چاپ اول، تهران: انتشارت میزان.

بادینی ح. 1384. فلسفه مسئولیت مدنی. 1384. چاپ اول، انتشارات شرکت سهامی.

بشیریه ح. 1391. لیبرالیسم و محافظه کاری. چاپ یازدهم، انتشارات نی.

بشیریه ح. 1390. اندیشه های مارکسیتی. چاپ دهم، تهران: انتشارات نی.

بهرامی احمدی ح. 1388. مسئولیت مدنی. چاپ اول، تهران: انتشارات میزان.

جان ک. 1388. تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب.ترجمه محمد راسخ، چاپ دوم، انتشارات طرح نو.

جان گ. 1389. فلسفه سیاسی فون هایک. ترجمه خشایار دیهیمی، چاپ دوم، انتشارات طرح نو.

جعفری تبار ح. 1375. مسئولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالا. چاپ اول، انتشارات دادگستر.

چارلز ر- م. 1385. مارکس و مارکسیسم. ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، چاپ دوم، انتشارات خجسته.

دن ا و فرن ت. 1390. جامعه بازار. چاپ دوم، ترجمه حسین قاضیان، انتشارات نی.

دفتر بررسی های اقتصادی سازمان. 1390. وظایف و جایگاه قانونی سازمانی حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان.

راولز ج. 1388. عدالت به مثابه انصاف. ترجمه عرفان ثابتی، چاپ سوم، انتشارات ققنوس.

راجر س.1380. اخلاق در فلسفه کانت . ترجمه عزت الله فولادوند، چاپاول،تهران: انتشارات طرح نو،

ربیعی م. 1391. قیمت گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران و در پرتو نظریه تنظیم اقتصاد. رساله دوره دکتری،دانشگاه شهید بهشتی.

راسخ م. 1392. حق و مصلحت. جلد دوم، چاپ اول، انتشارات نی.

زرگوش م. 1389. مسئولیت مدنی دولت. چاپ اول، انتشارات میزان.

ژان ژاک ر. 1389. قراراداد اجتماعی،ترجمه مرتضی کلانتریان، چاپ پنجم، انتشارات آگه.

فاطمی ق.1390.  حقوق بشر در جهان معاصر. چاپ سوم، جلد اول،انتشارات شهر دانش.

غلامعلی زاده، م. 1392. مسئولیت مدنی ناشی از وسایل موتوری . چاپ اول،انتشارات شهر دانش.

غمامی م. 1383. قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی.  چاپ اول،انتشارات شرکت سهامی انتشار.

غمامی م. 1386. مسئولیت مدنی دولت. چاپ اول،انتشارات دادگستر.

فوکو م. 1392. تولد زیست سیاسی.ترجمه رضا نجف زاده، چاپ سوم، انتشارات نی.

کاتوزیان ن. 1378. الزام های خارج از قرارداد:ضمان قهری. جلد اول مسئولیت مدنی، چاپ دوم، تهران:  انتشارات دانشگاه تهران.

کاتوزیان کاتوزیان ن. 1385. حقوق مدنی،وقایع حقوقی. چاپ یازدهم، انتشارات شرکت سهامی انتشار.

کاتوزیان ن.1385. فلسفه حقوق. چاپ چهارم، جلد اول، انتشارات شرکت سهامی انتشار.

کاتوزیان ن. 1381. مسئولیت ناشی از عیب تولید. چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

گرجی ع- ا. 1387.  حقوق عمومی و حقوق خصوصی:دوگانگی یا یگانگی. مجله تحقیقات حقوقی، شماره47.

مارتی گ. 1391.  منطق حقوقی سالنامه دانشکده حقوق و علوم اقتصادی تولوز .ص256(به نقل از:محمد مهدی الشریف منطق حقوق چاپ اول ،شرکت سهامی انتشار .

ونیست  ا. 1389. نظریه های دولت،ترجمه حسین بشیریه. چاپ هفتم، انتشارات نی.

معین م. 1388. فرهنگ فارسی معین . چاپ پنجم،انتشارات اشجع،

Chris B. 2008. The growth of Australia`s regulatory state, Melbourne victoria, institute of public affairs.

Gary CB.2003. The economic Theory of regulation and sunset Reviews of public a accountancy law.

Saracho L.. 2001. Licensing information goods,international journal of industrial organization.

Grabosky P, & Braithwaite J. 1993. Business regulation and Australia`s future, Australia institute of criminology.

چکیده

مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال مصرف کننده در فهمی مضیق از نظام کلاسیک مسئولیت مدنی بر مبنای نظریه تقصیر – بنیان می باشد.بدین ترتیب که مسئولیت خودروساز زمانی تحقق می یابد که تقصیر خودروساز اثبات گردد عمده موارد تقصیر خودروسازان ناشی از عیب تولید است که در دو قالب کمی و کیفی قابل توصیف است.اما امروزه پیچیدگی­های زندگی بشری و گسترش صنعت خودروسازی موجب تحولات گسترده­ای در حوزه مسئولیت مدنی خودروسازان گردیده است.به طوری که دیگر نمی توان به مرز های کلاسیک مسئولیت مدنی وفادار ماند و به ناچار به حوزه­های نوین این مقوله بایست پرداخت. امروزه برخی از خطرات ناشی از صنعت خودروسازی موجب شده است که خسارات ناشی از این صنعت جبران ناپذیرباشد.لذا دولت ها جهت پیشگیری از خسارات و در نهایت عدم تحقق مسئولیت خودروسازان مداخلاتی می­نمایند که نظام مسئولیت مدنی را تحت الشعاع قرار می دهد.نمونه بارز این امر آلایندگی­هایی است که خودروها تولید کرده و منجر به آلودگی و تخریب محیط زیست می شود که تبعات جبران ناپذیری به دنبال دارد.لذا نظام مسئولیت مدنی خودروسازان نیازمند پایه­گذاری نوینی است که بدون تغییر و تحول سنت­های موجود امکان­پذیر نیست. در این رساله، موضوع مزبور از دو جنبه مطرح می­گردد: نخست، بنیان­های نظری مسئولیت مدنی را واکاوی کرده و سپس به نقش سازمان حمایت از مصرف­کنندگان پرداخته خواهد شد. مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال مصرف­کنندگان مبتنی بر نظریه تقصیر و در برابر اشخاص ثالث متضرر همانند آلودگی محیط زیست مبتنی بر نظریه ایجاد خطر می­باشد. همچنین نقش سازمان حمایت از مصرف­کنندگان در جلوگیری از وقوع زیان و یا حمایت در راستای برقراری عدالت ترمیمی حائز اهمیت است.

واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، تولید کنندگان خودرو، عیب و نقص خودرو، نظریه تقصیر

مقدمه

امروزه مباحث مربوط به حقوق مصرف کننده به ویژه در حوزه هایی که به سلامت، ایمنی و بهداشت حیات بشری مربوط است ماهیت حقوق بشری به خویش گرفته است و حق بر سلامت،زندگی سالم و امنیت از حق­های بنیادین بشر است که مورد تأکید اعلامیه های مختلف حقوق بشری قرار گرفته است. یکی از حوزه­هایی که ارتباط محکمی بر مناسبات اجتماعی انسانها و سلامت و ایمنی دارد،بخش حمل و نقل است که قسمت عمده­ای از آن توسط حمل و نقل جاده ای و خودرو صورت می گیرد که بیشترین خطر جانی و تولید آلایندگی­ها را نسبت به سایر بخش های حمل و نقل در پی دارد.از این روست که پرداختن به مسائل حقوقی این حوزه نیز اهمیت بسزایی دارد.یکی از مسائل مهم و کلیدی در این زمینه مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو می­باشد که با توجه به میزان خطرات آن بر زندگی فردی و جمعی بشر کمتر بدان پرداخته شده است.

در این تحقیق برآن هستیم که مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو را از زوایایی دیگر نیز بررسی کنیم.آنچه که امروزه این حوزه را دچار دگردیسی کرده است،پر رنگ شدن حقوق مصرف کننده و ماهیت بخشی آن از منظر حقوق بشر است که دولتها را ناگزیر به مداخله در این بخش نموده است.مداخله دولت در پاسداشت از حقوق مصرف کننده، مداخله­ای مثبت و ضامن حفظ حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی است اما به منزله دولتی کردن بازار و سیطره حقوق عمومی بر آن نیست بلکه حقوق مصرف کننده علی رغم حمایت های دولتی کماکان بایستی تحت قواعد حقوق خصوصی و نظام بازار آزاد و معاملات باشد.لازمه این امر انطباق­پذیری قواعد حقوق خصوصی با تحولات اجتماعی می باشد.بنابراین کوشش ما در این تحقیق براین است که از دایره مسئولیت مدنی کلاسیک یا فراتر گذاشته و تحولات این حوزه را رصد نمائیم. در این راستا ضمن بررسی بنیان­ها نظری مسئولیت مدنی خودروسازان به مسئولیت آنان در برابر نهادهای حمایتی که مرجع حمایت از حقوق مصرف کنندگان هستند نیز خواهیم پرداخت.چرا که در مقوله مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال مصرف کنندگان نمی توان نقش نهادهای حمایتی از جمله سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت را نادیده انگاشت.

رشد روز افزون تولیدات خودرو و تمایل شهروندان در استفاده از خودروهای شخصی مشکلات عدیده ای به وجود آورده است از سویی محدودیت­های ورود خودروهای خارجی انحصاری را برای تولید کنندگان داخلی به وجود آورده و همین امر رقابت را در میان تولید کنندگان داخلی کاهش داده است و از طرفی دیگر تولیدات انبوه بدون در نظر گرفتن گنجایش شهرها و جاده های ارتباطی معضلات ترافیکی و آلودگی هوا را موجب شده است. در این میان مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو از دو جهت قابل بررسی است: نخست مسئولیت مدنی آنان ناشی از عیب تولید در برابر مصرف کنندگان است. این جنبه مسئولیت، مبتنی بر نظریه تقصیر در رابطه مسئولیت مدنی است. بدین ترتیب که ارکان آن عبارتند از: زیان، زیان دیده و عمل زیانبار که در اینجا نقص در تولید، عدم رعایت استانداردهای لازم می تواند عمل زیانبار تلقی شود. دوم آنکه مسئولیت مدنی تولید کنندگان در برابر اشخاص ثالث غیر مصرف­کننده می­باشد. برای نمونه چنانکه مسلم شود که آلودگی هوا معلول تولیدات غیر استاندارد و نقص تولید در محصولات یک شرکت خودرو ساز باشد آیا اساساً میتوان مسئولیتی را برای آن شرکت متصوّر شد؟ به نظر می­رسد نظریه خطر که مبتنی برعدم تقصیر است در این زمینه قابل تأمل و بررسی باشد. لذا در این تحقیق تلاش خواهیم نمود تا با بررسی ارکان و ابعاد مسئولیت مدنی، مسئله مطروحه را طرح و بطور مبسوط مورد بحث قرار دهیم. در بخش دیگر این تحقیق حقوق مصرف کنندگان خودرو را با عنایت به قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو را مورد بررسی قرار دهیم. همچنین نقش و وظایف سازمان حمایت از مصرف کنندگان را در این رابطه تشریح مینمائیم.

الف) اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

با عنایت به معضلات اجتماعی که تولیدات بی­رویه خودرو بوجود آورده است و بازار انحصاری تولید و مصرف که حق انتخاب مشتریان را محدود ساخته است و بعضاً نتوانسته است رضایت آنان را جلب نماید و از سوی دیگر خدمات پس از فروش که متناسب با نیازهای مصرف کنندگان نبوده است از دلایل عمده و ضرورت این تحقیق به شمار می آید که امیدواریم که با بررسی معضلات مزبور گامی در راستای برطرف شدن خلاءهای موجود برداشته شود.

ب) مرور ادبیات و سوابق مربوطه

در زمینه مسئولیت مدنی آثار متعددی وجود دارد که میتوان برای نمونه به موارد ذیل اشاره نمود:

1: کاتوزیان-ناصر- مسئولیت مدنی و ضمان قهری- انتشارات میزان- 1380

2: زرگوش- مشتاق- مسئولیت مدنی دولت- انتشارات میزان- دوجلدی- 1389

3: غمای- مجید- مسئولیت مدنی دولت- نشر دادگستر- 1379

4: غلامعلی­زاده، محمد، مسئولیت مدنی ناشی از وسایل موتوری، نشر شهردانش، چاپ اول، 1392

و آثار دیگری که در زمینه مسئولیت مدنی به چاپ رسیده است اما هیچ یک به طور اختصاصی به تحلیل و بررسی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو نپرداخته اند.

ج) جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق

بررسی حقوق مصرف کنندگان خودرو و مسئولیت مدنی تولید کنندگان به طور توامان از نکات بدیع این تحقیق به شمار میرود. همچنین مسئولیت تولید کنندگان در برابر اشخاص ثالث نیز در این قالب میتواند حاوی مطالب جدیدی باشد.

د) اهداف مشخص تحقيق

هدف کلی این تحقیق روشن نمودن ابعاد مختلف حقوق مصرف کنندگان خودرو نقش سازمان حمایت از مصرف کنندگان در تامین منافع شهروندان و برقراری موازنه و تعادل بین عرضه و تقاضا میباشد. هدف ویژه این تحقیق طرح ضابطه مشخص و معین در رابطه مسئولیت مدنی تولیدکنندگان با مصرف کنندگان و اشخاص ثالث میباشد.

اهداف کاربردی

این تحقیق میتواند مورد استفاده شرکتهای خودروسازی داخلی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و همچنین سازمان محیط زیست قرار گیرد.

ه) سؤالات تحقیق

1: مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو در قبال مصرف کنندگان آن چگونه و مبتنی بر کدام یک از نظریه های راجع به مسئولیت مدنی است؟

2: مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو در قبال اشخاص ثالث چگونه است؟

3: نقش سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در خصوص موضوع چگونه است؟

و) فرضيه‏هاي تحقیق

1: با عنایت به نظام حقوقی ایران و رویه قضایی مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو مبتنی بر نظریه تقصیر می­باشد.

2: در قبال اشخاص ثالث چنانچه قصور به طور مستقیم قابل انتساب به تولید کنندگان باشد مسئولیت مدنی آنها قابل تصور است.

3: سازمان حمایت از مصرف کنندگان می­تواند به عنوان یک نهاد تنظیم کننده (مقررات­گذار) مستقل از دولت عرضه و تقاضا را در بازار تنظیم و به تبع آن حقوق مصرف کنندگان را تضمین نماید. ضمن آنکه منافع تولید کنندگان نیز تامین گردد.

– تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

1: مسئولیت مدنی: رابطه ایست ناظر بر جبران  زیان زیان دیده که پرداخت غرامت توسط زیان رسان(نظریه تقصیر) یا دیگری(نظریه خطر) صورت میگیرد.

2: عامل زیان: شخصی است که فعل زیانبار نتیجه ی عمل وی و یا قابل انتساب به او باشد. 3: انتظار مشروع: به درخواستها و نیازهایی اطلاق میشود که بر اساس اعلام قبلی مقامات یا مراجع عمومی به نوعی جزءانتظارات مسلم شهروندان محسوب میشود و عدم برآوردن نمودن آنها موجب آسیب های مادی و معنوی به شهروندان می­گردد.

ز)روش ­شناسی تحقیق

درخصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن، از به كار بردن عناوين كلي نظير، «گردآوري اطلاعات اوليه»، «تهيه نمونه‏هاي آزمون»، «انجام آزمايش‏ها» و غيره خودداري شده و لازم است در هر مورد توضيحات كامل در رابطه با منابع و مراكز تهيه داده‏ها و ملزومات، نوع فعاليت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهيزات و مشخصات هر يك ارائه گردد.

روش تحقیق- توصیفی- تحلیلی میباشد که طی آن نخست با جمع آوری اطلاعات و سپس دسته بندی آنها در قالب داده های متغیر و ثابت به توصیف مسئله مطروحه پرداخت و آنگاه آنها را با توجه به اهداف تحقیق و در جهت رسیدن به پاسخ سوالات در جای مناسب به کار خواهیم برد

ضمناً این تحقیق کتابخانه­ای است که در ابتدا با مطالعه منابع کتابخانه ای و اینترنتی جمع آوری اطلاعات به صورت فیش برداری پرداخته و سپس به تحلیل داده ها و نگارش آن مطابق پلان مدنظر خواهیم پرداخت.

روش تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس بنیان های نظری صورت میگیرد که در ابتدا مکاتب رایج و تئوری های مربوطه را طرح و سپس متغیرهای خویش را در قالب نظریه های پذیرفته شده بیان می­نماییم.

ح) ساختار تحقیق

در این تحقیق در سه فصلبه مباحث پیرامون مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال مصرف­کنندگان خواهیم پرداخت.فصل نخست به مبانی و مفاهیم نظری مسئولیت مدنی اختصاص یافته است که در آن مبانی و نظریه­های کلاسیک مسئولیت مدنی در غالب دو نظریه مبتنی بر تقصیر و نظریه ایجاد خطر را تشریح خواهیم کرد.در این فصل نظریه­های نوین مسئولیت مدنی از مقوله­هایی است که مورد غفلت قرار نگرفته است اهمیت این نظریات در اینست که به پویایی بحث در مقوله مسئولیت مدنی خودروسازان کمک می­نماید. بویژه آنکه هم اکنون یکی از مسائل اجتماعی ما قلمداد می­شود که سالانه چندین هزار نفر درگیر آن بوده و حتی در تصادفات رانندگی جان باخته و یا مصدوم می­شوند. همچنین در این فصل به اهداف، ارکان و رابطه مسئولیت مدنی خواهیم پرداخت تا ضمن روشن ساختن مبانی راه را برای درک مسائل مطروحه در فصول آتی هموار سازیم.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تحليل اقتصادي مسئوليت مدني ناشي از توليد دارو و مقايسه آن با نظام FDA
 • پايان نامه مسئوليت مدني ناشي از مالکيت تأسيسات صنعتي نفت و گاز با بررسي تطبيقي در حقوق ايران و انگليس
 • پايان نامه مسئوليت مدني مربيان ورزشي
 • پايان نامه ضررهاي جمعي در مسئوليت مدني
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122