پايان نامه مسئوليت مدني مربيان ورزشي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مسئوليت مدني مربيان ورزشي  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 106 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه مسئوليت مدني مربيان ورزشي  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده     1
مقدمه     2
الف) بیان مسئله    3
ب)  سئوا لات    3
ج) فرضیه های تحقیق     3
د) پیشینه تحقیق     4
ه)اهداف تحقیق     4
و) روش تحقیق    4
ز) ساماندهی تحقیق     4
فصل اول: کلیات
1-1- مربیان ورزشی در نگاه کلی     5
1-1-1- مفاهیم     5
1-1-1-1- ورزش     6
1-1-1-2- مربی ورزشی    6
1-1-1-3- تقصیر    6
1-1-1-4- خطای ورزشی    7
1-1- 2-سابقه فقهی ،اجتماعی،و تقنینی حقوق ورزش و مربیان ورزشی     8
1-1-2-1- سابقه فقهی حقوق ورزش و مربیان ورزشی    8
1-1-2-2- سابقه اجتماعی حقوق ورزش و مربیان ورزشی     11
1-1-2-3 -سابقه تقنینی حقوق ورزش و مربیان ورزشی    14
1-1-3- وظیفه مربیان ورزشی     16
1-1-4- ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی     19
1-2- مفهوم مسئولیت مدنی و مقایسه آن با انواع مسئولیت     22
1-2-1- مفهوم مسئولیت مدنی     23
1-2-2- مقایسه مسئولیت مدنی با انواع مسئولیت     24
1-2-2-1- مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی     24
1-2-2-2- مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری    25
1-2-2-3- مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت قراردادی     25
1-2-3- مسئولیت ناشی از فعل غیر در حقوق ایران      26
فصل دوم: مبنای حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی و شرایط تحقق آن
2-1- مبنای فلسفی مسئولیت مدنی و مربیان ورزشی     28
2-1-1- نظریه تقصیر و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی    28
2-1-1-1- مفهوم نظریه تقصیر    28
2-1-1-2- توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه تقصیر    29
2-1-2- نظریه خطر و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی    31
2-1-2-1- مفهوم نظریه خطر    31
2-1-2-2-توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه خطر     32
2-1-3- نظریه تضمین حق و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه تضمین حق     33
2-1-3- 1- مفهوم نظریه تضمین حق     33
2-1-3-2- توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه تضمین حق     34
2-2- مبنای مسئولیت مدنی مربیان ورزشی در حقوق ایران    35
2-2-1- مبنای مسئولیت مدنی در قانون مدنی     35
2-2-2- مبنای مسئولیت مدنی در قانون مسئولیت مدنی    36
2-2-3- مبنای حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی     37
2-2-4- نوع مسئولیت و تعهد مربیان ورزشی     38
2-2-4-1- نوع مسئولیت مربیان ورزشی     38
2-2-4-2- نوع تعهد مربیان ورزشی     39
2-3- شرایط تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی     40
2-3-1- شرایط عمومی تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی    41
2-3-1-1- ضرر    41
2-3-2-2- فعل زیان بار و ضرورت وجود آن در مسئولیت مدنی مربیان ورزشی     51
2-3-1-3- رابطه سببیت و نقش آن در مسئولیت مدنی مربیان ورزشی    57
2-3-2- شرایط اختصاصی تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی     60
2-3-2-1- مربی ورزش بودن عامل ورود زیان    60
2-3-2-2- ضرورت وجود تقصیر در مسئولیت شناختن مربیان ورزشی    62
2-3-3- انواع تقصیر مربیان ورزشی    65
2-3-3-1- تقصیر ناشی از نظارت    65
2-3-3-2- تقصیر ناشی از آموزش     67
2-3-3-3- تقصیر ناشی از سلامت و بهداشت     70
2-3-4-چگونگی تشخیص تقصیر(خطا)مربیان ورزشی    73
فصل سوم: نحوه جبران خسارت وارده از طرف مربیان ورزشی و موارد معافیت از مسئولیت
3-1- نحوه جبران خسارت وارده     78
3-1-1- نحوه جبران خسارت وارده در زمانیکه مربی مسئول است.     79
3-1-1-1- جبران خسارت بدنی (دیه)     79
3-1-1-2- جبران خسارت مادی(مالی)    80
3-1-1-3- جبران خسارت معنوی    81
3-1-2- نحوه جبران خسارت وارده در زمانیکه باشگاه مسئول است.     84
3-2- موارد معافیت از مسئولیت مدنی مربیان ورزشی     88
3-2-1- قوه قاهره     88
3-2-1-1-تعریف قوه قاهره    88
3-2-1-2- تأثیر قوه قاهره در مسئولیت مدنی مربیان ورزشی     90
3-2-2- قبول خطر     91
3-2-3- تقصیر زیان دیده     92
3-2-4- تقصیر شخص ثالث     93
نتیجه گیری     95
پیشنهادات     96
فهرست منابع    97
چکیده انگلیسی    100

فهرست منابع

آقایی نیا ح. 1369. حقوق ورزش ومسئولیت های قانون آن. چاپ دوم، تهران: انتشارات معین.

آقایی نیا ح. 1389. حقوق ورزشی. چاپ دهم، تهران: انتشارات میزان.

احسنی فروز م. 1391. حقوق ورزشی با نگرشی به ورزش تکواندو. چاپ اول، تهران: انتشارات دادگستر.

انوری ک. 1382. فرهنگ بزرگ معاصر. جلد هفتم، چاپ دوم، تهران: انتشارات سخن.

باریکلو ع- ر. 1387. مسئولیت مدنی. چاپ سوم، تهران: انتشارات میزان.

پورفرخ م – ر. 1390. تربیت بدنی عمومی. چاپ اول، خرم آباد، انتشارات شاپور خواست.

جامپیون ج، والتر ت. 1388. مبانی حقوقی ورزشها مسئولیت مدنی در ورزش. ترجمه حسین آقایی نیا، چاپ پنجم، تهران: انتشارات دادگستر.

جعفری لنگرودی م-ج. 1389. وسیط در ترمیزلوژی حقوق، چاپ سوم، تهران: انتشارات گنج دانش.

چلبی ا. 1386. دیباچه ای برحقوق ورزشی. چاپ دوم، تهران : انتشارات بامداد کتاب.

حسینی نژاد ح- ق. 1389. مسئولیت مدنی. چاپ اول، تهران: انتشارات مجد.

ذوالقدر ر. 1390. مسئولیت کیفری ناشی ازفعالیت های ورزشی ایران (بامطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق انگلستان). چاپ اول، تهران: انتشارات مهروماه نو.

شکری ن. 1391. حقوق ورزشی بررسی نظام حاکم برحقوق ورزشی ایران. چاپ دوم، تهران، انتشارات جنگل.

صدری ا. 1381. فرهنگ معاصرفارسی. چاپ دوم، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.

صفای ح، رحیمی ح- ر. 1391. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ سوم، تهران: انتشارات سمت.

صفریان م. 1392. نقش تقصیر عمدی در مسئولیت مدنی. چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل.

فراهانی ا. 1388. مدیریت. برنامه ریزی در تربیت بدنی. چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.

قاسم زاده م. 1387. الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد. چاپ دوم، تهران: انتشارات میزان.

قاسم زاده م. 1387. مبانی مسولیت مدنی. چاپ پنجم، تهران: انتشارات میزان.

قهرماني ن، 1384. مسئوليت مدني وكيل دادگستري، چاپ دوم، تهران:انتشارات دادگستر.

کاتوزیان ن. 1386. الزام های خارج از قرار داد مسئولیت مدنی (مسئولیت های خاص ومختلط). جلد دوم، چاپ هفتم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

کاتوزیان ن. 1386. الزام های خارج از قرارداد مسئولیت مدنی، جلداول، قواعد عمومی، چاپ یازدهم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

کاتوزیان ن. 1387. خطای ورزشی ومسئولیت ورزشی. مجله دانشگده حقوق وعلوم سیاسی، شماره43، ص20.

کاتوزیان ن. 1392. اعمال حقوقی. چاپ هشتم، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار.

گرجی ا. 1387. اندیشه های حقوقی مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی. چاپ اول، تهران: انتشارات مجد.

لوراسا م. 1375. مسئولیت مدنی. ترجمه محمداشتری، چاپ اول، تهران: انتشارات نشرحقوق دانان.

مجد آرا ع. 1391. ورزش برای همه. چاپ اول، تهران: انتشارات آوای ظهور.

مرادیان ک. 1389. اصول مربیگری. چات اول، تهران: انتشارات رازنهان.

مشایخ م- ر، معصومی ح. 1392. اصول مربیگری. چاپ سوم، تهران: انتشارات بامداد کتاب.

معین م. 1386. فرهنگ معین. جلداول، چاپ چهارم، تهران: انتشارات آدنا.

موسوی م. 1384. مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت و نگهداری اشیاء، چاپ اول، اهواز: انتشارات آیت.

یزدانیان ع. 1379. حقوق مدنی. قلمرو مسئولیت مدنی. چاپ اول، تهران: انتشارات ادبستان.

ب) منابع عربی

حلی م. 1362. شرایع السلام. ترجمه ابوالقاسم ابن احمدیزدی، جلد چهارم، چاپ سوم، تهرا: انتشارات دانشگاه تهران.

شهید ثانی 1390. شرح لمعه کتاب قصاص و دیات، ترجمه علی شیروانی. جلد چهاردهم، چاپ دهم، قم: انتشارات دادالعلم.

نجفی م- ح. 1362. معروف به «صاحب جواهر. جواهر الکلام، جلد 42، تهران: انتشارات دارالکتب الاسلامیه.

ج) پایان نامه و مقالات

تفرشی م -ع، مرتضوی ع –ح. 1392. مطالعه تطبیقی تعهد به وسیله و به نتیجه در فقه، حقوق فرانسه و ایران فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، 5 (2) : 15.

جهان دیده م-ع. 1389. وظایف حقوقی سرپرستان ومربیان در اردوهای ورزشی، نشریه تربیت بدنی«رشد آموزش تربیت بدنی». شماره34، ص42.

مرزدارانی م. 1383. تخلفات ورزشی و مسئولیت کیفری ورزشکاران. پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز.

مرعشی م- ح. 1370. دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم، نشریه حقوق دادگستری، 1: 13.

نیلگون ش. 1366. مربیان ورزشی. نشریه رشد معلم، شماره سی وهشت، ص15.

وکیلی خواه ا. 1385. روزنامه اطلاعات شماره 23872، تاریخ 24/12/85، صفحه11

وکیلی خواه، ا. 1385. مسئولیت مربیان ورزش از دیدگاه حقوقی. روزنامه ورزش استقلال جوان، 39 (23) :7.

نصیری م. 1389. مسئولیت مدنی مربیان آموزش شنا. مجله دیدگاه حقوق قضایی، 50 : 10.

د) قوانین و آیین نامه ها

آیین نامه شرایط ناجی گری و امور نجات غریق.

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1387

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب1392

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1318

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون بیمه اجباری

قانون خودداری از کمک به مصدومین ورفع خطرات جانی

قانون مجازات اسلامی مصوب1392

قانون مجازات عمومی مصوب1304با اصلاحیه1352

قانون مدنی

قانون مسئولیت مدنی مصوب1339

قانون مجازات اسلامی مصوب1370

قوانین و مقررات داروی فوتبال.

مقررات امتیاز گذاری فدارسیون ژيمناستیک.

چکیده

امروزه ورزش به پدیده‌ای مبدل شده است که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست و تقریباً بخش بزرگی از مردم به شیوه‌های گوناگون با آن سر وکار دارند نکته‌ای که در این خصوص دارای اهمیت است این که ورزش کردن چه در سطح حرفه‌ای و چه در سطح آماتور جدای از خطرات و آسیب‌ها نمی‌باشد. تحقیق حاضر به بررسی میزان و نحوه مسئولیت مربیان ورزش در به وجود آمدن این خطرات پرداخته است. در خصوص این مطلب باید اینگونه بیان داشت که ورزشکاران و مربیان در بین خود یک قرارداد دارند یعنی ورزشکار و مربی خطرها و آسیب‌های متعارف ورزشی مورد نظر خود را قبول میکنند و نیز وظایف و مسئولیتی بر عهده دارند حال اگر از این وظایف قصور نمایند مسئول شناخته می‌شوند. همانطور که گفته شد سند مبنای این مسئولیت بر پایه تقصیر و از روی قرارداد (مسئولیت قرار دادن) است. در حقوق ایران نسبت به مسئولیت مدنی مربیان ورزشی حکم روشنی دیده نمی شود. این وضعیت موجب گردیده که قضات دادگاه ها نیز در برخورد با قضیه دچار سرگردانی شده و نتوانند به راه حل واحدی دست یابند. در مورد مسئولیت مدنی مربیان ورزشی از آنجا که قانون خاصی در این مورد وجود ندارد بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی تعیین تکلیف می شود و تنها استثنا مسئولیت مربیان شنا می باشد که بر اساس اصل167قانون اساسی به فقه رجوع می گردد. در هر حال مسئولیت مدنی مربیان ورزشی مبتنی بر تقصیر است و تقصیر آن ها عبارت است از عدم نظارت بر امکانات، وسایل آموزشی و پزشکی که ناشی از تعهدشان می باشد. تعهد مربیان در مورد افراد مبتدی به نتیجه و در مورد افرادی که دوره اول را گذراندن به وسیله می باشد.

کلمات کلیدی: مسئوولیت مدنی، مربیان ورزشی، تقصیر، تعهد به وسیله، تعهد به نتیجه

مقدمه

در زمان ارتباطات و فن آوری و عرصه رویدادهای عظیم ملی و بین المللی به خصوص در ورزش که در تمام دنیا نقش اول را در جامعه ایفا می نماید بدون شک موفقیت و رسیدن به هدف در این دنیای پرهیاهو نیازبه آگاهی داشتن و به کارگیری اصول و قواعد علمی در ارتباط با ورزش، اصول مربیگری، اصول مدیریت باشگاهها.. . و نیز مسئولیت آنهاست.

در کشور ایران با توجه به انبوه میلیونی دانش آموزان ودانشجویان، ورزش یکی از ضرورتهای زندگی است و از وسایل تربیتی وآموزشی مهم است و دانشجویان ودانش آموزان ما علاقمند هستند که در میدانهای ورزشی زور آزمایی کنند و شهامت و قدرت خود را به کار برند و این مسئله مفید را نمی توان از آنها دریغ کرد.

در این قسمت است که سخن از مسئولیت ورزشکار، مربی.. . به میان می آید و علم حقوق هم باید در راستای همان هدف تربیت ورزشکاران پا به میدان ورزش کشور گذارد و در جهت حفظ و حمایت از حقوق این جوانان که با حوادث ناشی از ورزش درگیر هستند سهم خود را ایفا کند. در حوادث ورزشی از سویی اباحه ارتکاب و از سوی دیگر جبران ضرر ناشی از آن وجود دارد که موجب میشود این سوال مطرح گردد که چه کسی مسئول حوادث حین ورزش است ورزشکار، مربی و.. . این تحقیق سعی بر آن دارد که میزان مسئولیت مدنی مربیان ورزشی را در حوادث ورزشی در سه فصل مورد بررسی قرار دهد.

الف) بیان مسأله

مربیان ورزشی به لحاظ وظیفه خطیر و پر مسئولیت پرورش و تربیت ورزشکاران دائماً در معرض استرس، تنش وخطرات گوناگون قرار دارند. صدمات و لطمات جسمی و روانی به ورزشکاران آماتور و غیر حرفه ای به ویژه در ورزش هایی که با درگیری فیزیکی شدید توأم هستند مانند بوکس، کاراته، تکواندو، بیس بال و.. . منجر گردیده، اهمیت نقش مربیان ورزشی در کاهش و یا فقد اینگونه خسارات اعم از جسمی و روانی بیش از گذشته به چشم آید. برخی از این صدمات در رقابت های ورزشی خشن، طبیعی بوده و مطابق نظر اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان ورزش وحتی حقوقدانان جزئی از اینگونه ورزشها محسوب می شوند. لذا اثبات تقصیر مربیان ورزشی به دلیل بی احتیاطی، بی مبالاتی و.. . در مراجع ذی صلاح پیش بینی شده ودر قوانین ومقررات به موضوعی میسر نمی باشد و یا به سختی قابل اثبات هستند. و از این حیث می توان گفت در مراجع قضایی مربوطه قابل پیگرد نمی باشند. به همین دلیل همین موضوع “مسئولیت مربیان ورزشی” و قلمرو آن از سوی برخی از علمای حقوق وحتی تعدادی از فقها مانند صاحب کتاب جواهر والمغنی مورد بحث و بررسی واقع وبه اعلام نظر در این خصوص مبادرت کرده اند و ضمن بیان مصادیقی از اینگونه موارد اظهار داشته اند که، در صورت قصور مربیان ورزشی در تعلیم و تربیت متعلمین نباید در ایجاد مسئولیت آنان تردید نمود. به عنوان مثال مربی شنایی که، کودکی جهت تعلیم به وی سپرده شده است به هنگام غرق شدن ضامن نباشد زیرا اجرای مراقبت و محافظت در حد متعارف از شاگرد خود قصور نموده است. از آنجایی که قشر عظیمی از جامعه را ورزشکاران تشکیل می دهند که، بطور دائم و مستمر تحت نظارت مربیان خود قرار دارند از دیر باز حقوقدانان بر این نکته و موضوع تاکید داشته اند، حدود و ثغور “قلمرو”مسئولیت اینگونه افراد تا چه میزانی است آیا اصولاً مسئول شناخته می شوند؟ یا اینکه در صورت بروز صدمات ورزشکاران رافع مسئولیت هستند؟

ب) سئوالات

تحت چه شرایط و ویژگی هایی می توان مربیان ورزشی را در صورت قصور منجر به خسارت نسبت به ورزشکاران آنها را مسئول قلمداد نمود ؟

آیا درصورت تقصیر مربیان ورزشی در تعلیم و تربیت ورزشکاران، می توان برای جبران خسارات وارده به مراجع قضایی مراجعه کرد؟

آیا در صورت ورود خسارات به ورزشکاران بر اثر قصور مربیان، اثبات قصور مربیان برعهده ورزشکاران است یا اینکه نیازی به اثبات تقصیر نبوده و صرف ورود خسارت کفایت می کند ؟ “تعهد به نتیجه یا تعهد به وسیله”

آیا تعهد مربیان ورزشی نسبت به ورزشکاران تعهد به نتیجه است یا تعهد به وسیله؟

ج) فرضیه های تحقیق

1- هرچند مربیان ورزشی در صورت تقصیر مسئول بوده و در این خصوص باید پاسخگو باشند لیکن جبران خسارت وارده به ورزشکاران مستلزم شرایطی است که در صورت جمع آنها می توان جهت جبران خسارت وارده به انها رجوع کرد این شرایط عبارتند از:

1-1 – مربیان ورزشی در انجام مراقبت و محافظت به میزان قابل توجهی قصور نموده باشند

1-2– حوادث مربوطه در اماکن ورزشی مطابق قوانین و مقررات موضوع تعریف شده باشد.. .

2- بدیهی است در صورتی که با مراجعه ورزشکاران به مربیان نتوان آنها را به جبران خسارت وارده مجاب نمود وفق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و سایر مقرارات مربوطه می توان بر مراجع صالحه قضایی از آنها طرح دعوی نمود.

3- با توجه به اینکه تعهدات مربیان ورزشی تعهد به نتیجه است مانند ” مربیان شنا ” لذا در صورت وجود صدمه و خسارات نیازی به اثبات توسط ورزشکار نبوده و این مربیان ورزشی هستند که رعایت قوانین و مقرارت مربوطه و همچنین عدم تقصیر خود را باید اثبات کنند. تعهد مربیان ورزشی تعهد به نتیجه است و درصورت قصور نباید در مسئولیت انها تردید نمود.

د) پیشینه تحقیق

هرچند تاکنون هیچ یک از دانشجویان رشته حقوق ویا حتی دانشجویان رشته­های تحصیلی دیگر راجع به این موضوع تحقیقات گسترده ای را برای تدوین پایان نامه ی تحصیلی خود در مقاطع ارشد و دکترا صورت نداده اند لیکن بررسی موضوع مشخص گردید که برخی از کتب و همچنین مقالات نظیر مسئولیت مربیان ورزشی از دیدگاه حقوقی منتشر گردیده که می تواند در تهیه این پایان نامه کمک شایانی نمایند و مضافاً اینکه برخی از فقها همانند کتاب جواهر و المغنی نیز از نقطه نظر فقهی به آن پرداخته­اند.

ه) اهداف تحقیق

همانگونه که دربالا هم توضیح داده شد هدف اصلی این تحقیق آگاه سازی ورزشکاران از میزان مسئولیت مربیان ورزشی و در صورت وقوع صدماتی است که مربیان در خصوص آن قصور کرده اند و همچنین آشنایی مربیان ورزشی از میزان مسئولیت انها در قبال ورزشکاران است.

و) روش تحقیق

بررسی موضوع مربوطه به پایان نامه مذکور بصورت کتابخانه ای صورت می گیرد.

ز) ساماندهی تحقیق

این پایان نامه از سه فصل تشکیل شده است که در فصل اول طی دو بخش به مفاهیم، پیشینه و به مفهوم مسئولیت مدنی و مقایسه آن با دیگر مسئولیت ها پرداخته ایم. در فصل دوم طی سه بخش به مبانی فلسفی، مبانی حقوقی و نحوه و شرایط تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی پرداخته ایم. در فصل سوم طی دو بخش؛ در بخش اول به نحوه جبران خسارت و در بخش دوم به موارد معافیت از مسئولیت مدنی مربیان ورزشی پرداخته ایم.

فصل اول

کلیات

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بند 3 اصل سوم ورزش را، به عنوان یکی از مهم ترین امور برای تربیت انسان ها دانسته و دولت را موظف نموده همه امکانات خود را برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم ارتقاء کرامت، ارزش والای انسان، آزادی توام با مسئولیت وی در برابر حق تعالی.. . به کار گیرد. تربیت بدنی لازمه سلامتی و تندرستی در جامعه امروزی است در این میان ورزشکار و مربی ورزشی باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشند تا عنوان ورزشکار یا مربی به آنان صدق کند. همچنین هر کدام از این افراد وظایفی دارند و در اغلب موارد با وقوع حوادث در هنگام ورزش همراه هستند و این علم حقوق است که یکی از این دو نفر را مسئول حوادث قرار می­دهد. در این فصل نگاه کلی به مربیان ورزشی و مسئولیت مدنی داریم.

 1-1- مربیان ورزشی درنگاه کلی

1-1-1- مفاهیم

به منظوردرک آسان و صحیح مطالب، بخش اول از فصل اول را به بررسی مفاهیم، پیشینه، وظایف مربیان و ماهیت حقوقی مسئولیت مربیان ورزشی می پردازیم.

1-1-1-1- ورزش

ورزش عبارتست از حرکت های منظم ومکرر بدنی که برای دستیابی به توانایی و ورزیدگی در راستای اهداف گوناگون که بهترین آن ها، نشاط و تندرستی بدن است انجام گیرد. بنابراین حرکات نامنظم و نسنجیده، مثل بعضی از بازی ها و تفریحات ورزش محسوب نمی شوند.

1-1-1-2- مربیان ورزشی

مربی درکتاب های لغوی معنای آنکه کسی یا جانوری را تربیت می کند، یا آموزش می دهد؛کسی که در یک رشته عملی آموزش می دهد، (صدری وهمکاران، 1381) پرورش دهنده، تربیت کننده آمده است.  (معین 1386، ص1278). مربی ورزشی یعنی آنکه اعمال مانند آموزش مهارت های ورزشی، افزایش آمادگی جسمانی و راهنمایی ورزشکاران هنگام مسابقات را برعهده دارد.  (انوری، 1382، ص6851)

مربی به عنوان عامل ترکیب کننده جسم و بدن ورزشکاران و تسهیل کننده رشد درسایر جنبه های اساسی شخصیت آدمی و در زمینه های اخلاقی، عقلانی، عاطفی و اجتماعی می باشد و زمینه را برای بروز احساسات و هیجانات ورزشکاران آماده می کند و آنها را برای پذیرش مسولیت های آینده آماده می سازد (فراهانی، 1388).

فدراسیون بین المللی مربیگری، مربیگری را شبیه به شراکتی دانسته که به مراجعین در راستای دستیابی به خواسته های شخص و حرفه ای یاری می رساندو بر عمق یادگیری مراجعین می افزاید به تسریع در اجرای خواسته ها و افزایش کیفیت زندگی آنها می پردازد. در حقیقت مربیگری یک نوع مشارکت بین یک مربی و یک فرد یا تیم است که از دستیابی به نتایج فوق العاده بر اساس اهداف ایجاد شده توسط فرد یا تیم پشتیبانی میکند. افراد از طریق مربی، روش مهارت ها و کارها ی مورد نیاز برای تولید فردی و موفقیت آمیز نتایج مربوط تمرکزکنند.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تحليل اقتصادي مسئوليت مدني ناشي از توليد دارو و مقايسه آن با نظام FDA
 • پايان نامه مسئوليت مدني ناشي از مالکيت تأسيسات صنعتي نفت و گاز با بررسي تطبيقي در حقوق ايران و انگليس
 • پايان نامه مسئوليت مدني توليد کنندگان خودرو در قبال مصرف کنندگان
 • پايان نامه ضررهاي جمعي در مسئوليت مدني
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122