پايان نامه مسئوليت مدني ناشي از مالکيت تأسيسات صنعتي نفت و گاز با بررسي تطبيقي در حقوق ايران و انگليس

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مسئوليت مدني ناشي از مالکيت تأسيسات صنعتي نفت و گاز با بررسي تطبيقي در حقوق ايران و انگليس  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 143 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه مسئوليت مدني ناشي از مالکيت تأسيسات صنعتي نفت و گاز با بررسي تطبيقي در حقوق ايران و انگليس  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده     1
پیشگفتار    2
فصل اول: کلیات4
الف) بیان مسئله و شرح تحقیق    4
ب) محتوی پایان نامه    5
ج) اهميت و ضرورت انجام تحقيق    7
د) پیشینه تحقیقات انجام شده    7
ه) جنبه جديد بودن و نوآوري تحقيق    7
و) اهداف مشخص تحقيق    8
ز) محل اجراي مطالعه موردي    8
ح)سوالات تحقيق    8
ط) فرضيه هاي تحقيق8
ی) کلید واژه 9
فصل دوم: تبیین مفاهیم    11
بخش اول : تعاریف 11
گفتار اول: طرح مطلب11
گفتار دوم: مفهوم مسئولیت مدنی مالک    13
1-معانی و مفهوم مسئوليت مدني    13
2- مسئوليت قراردادي    15
3- مسئوليت مدني خارج از قرارداد    15
4- مفهوم مسئولیت مدنی در حقوق انگلیس (شبه جرم)    18
5- مسئولیت قراردادی و قهری در تأسیسات صنعتی نفت و گاز    20
گفتار سوم: منابع قانونی مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی    23
1- در حقوق ایران    24
2- در حقوق انگلستان    25
بخش دوم: مبنای مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی نفت وگاز    25
گفتار اول:طرح مطلب    25
گفتار دوم: تحليل مسئوليت مالک تاسیسات صنعتی بر مبناي نظريه تقصير    26
گفتار سوم: تحليلي بر نظريه مسئوليت محض درمسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی    29
گفتار چهارم: مقايسه نظريه تقصير و مسئوليت محض در حقوق ایران و انگلیس    32
گفتار پنجم: بررسي قاعده فقهي لاضرردر مسئولیت ناشی از مالکیت    33
الف:دلالت قاعده ي لاضرر در مسئوليت    33
ب: قاعده لاضررو مسئولیت ناشی از مالکیت    35
فصل سوم :رویکردها      37
بخش اول :مسئولیت مدنی مالک تأسیسات صنعتی    37
گفتار اول:بيان مطلب    37
گفتار دوم :خسارات حاصل از ويراني و عيب تأسيسات صنعتي    38
گفتارسوم :مسئولیت ناشی از عدم مراقبت ونگهداری تأسیسات صنعتی    39
گفتارچهارم :مسئوليت مالک تأسیسات در حقوق ايران    41
گفتارپنجم:مسئولیت مالک بنا وتأسیسات درحقوق انگلیس    44
بخش دوم: رابطه سبیت در مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی    46
گفتار اول: مفهوم رابطه سببیت    46
گفتار دوم: بررسی اجتماع اسباب    47
1- نظریه برابری اسباب    47
2- نظریه سبب نزدیک یا آخرین سبب    48
3- نظریه سبب مناسب (متعارف)    49
4- نظریه سبب مقدم در تأثیر    49
گفتار سوم: نظریه قابل قبول در حقوق ایران    51
گفتار چهارم: رابطه سببیت  ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی در حقوق انگلیس    51
الف : سبب واقعی     52
ب : غیرمستقیم بودن خسارت (غیرقابل پیش بینی بودن ضرر)    54
بخش سوم: مسئوليت مالک ناشي از تأسيسات صنعتی خطرناك    56
گفتار اول: طرح مطلب    56
گفتار دوم: مسئولیت ناشی از سرایت آتش از تأسیسات صنعتی    58
1- در حقوق ایران      58
2- در حقوق انگلیس    59
گفتارسوم: تأثير هشدارها قبل از حادثه در تأسيسات صنعتي نفت و گاز    60
1- طرح مطلب    60
2- قاعده تحذیر ( اَعذَرَ مَن حَذَّر ) و مسئوليت ناشي از مالكيت تأسيسات صنعتي    61
3- قاعد تحذیر و رابطه سببیت    62
4- شرايط اعمال قاعده    62
5- مواد و تطبيق قاعده در حقوق ايران    64
6- نقش هشدارها در حقوق انگليس    66
7- حسن نيت هشدار دهنده رافع مسئوليت مدني    68
بخش چهارم: اسباب خارجي و اثر آن در مسئوليت ناشي از مالكيت تأسيسات صنعتي نفت و گاز    68
گفتار اول: تأثیر قوه قاهر در مسئوليت ناشي از مالكيت     68
گفتار دوم: تقصير زيان ديده در مسئوليت ناشي از   مالكيت    72
گفتار سوم: دخالت شخص ثالث در مسئولیت ناشی از مالکیت      74
فصل چهارم: مسئولیت دولت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت وگاز    77
بخش اول : مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات دولتی نفت وگاز    77
گفتاراول: شناسایی مالک تأسیسات صنعتی نفت و گاز    79
گفتار دوم : مسئولیت مدنی دولت در حقوق ايران    79
گفتارسوم:بررسی برخي مواداساسنامه شرکت ملی نفت در ارتباط با مسئولیت ناشی از مالکیت 82
گفتارچهارم: مسئولیت دولت ناشی از مالکیت در حقوق انگلیس    83
بخش دوم:مسئولیت کارفرمایان ناشی از تأسیسات صنعتی 84
گفتار اول:بیان مطلب    84
گفتار دوم: مسئولیت کارفرما در حقوق ایران    85
گفتار سوم : مسئولیت کارفرما در حقوق انگلیس    87
بخش سوم:مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی ناشی از لطمه به محیط زیست  89
گفتار اول:بیان مطلب     89
گفتاردوم :عوامل خارج از اراده مالک در خسارات زیست محیطی 90
الف:قوه قهريه     90
ب:اضطرار    90
ج:ضرورت      90
گفتار سوم : آثار مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی ناشی از خسارت به محیط زیست     91
گفتارچهارم :اصل پرداخت آلوده ساز     93
فصل پنجم: طریقه جبران خسارت ناشی از مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی     95
بخش اول: راههای جبران خسارات ناشي از مالكيت تأسیسات صنعتي      95
گفتار اول:بيان مطلب    95
الف: اعاده وضع سابق    97
ب:جبران خسارت از طریق دادن معادل ریالی    97
گفتار دوم:اصل جبران کامل خسارت ناشی از مسئولیت مالک 97
بخش دوم: تأثیر گسترش بیمه در جبران خسارت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی    98
گفتار اول :بيان مطلب     98
گفتاردوم: بیمه مسئولیت صنایع و تأسیسات    99
گفتارسوم: کاربرد اصول بیمه در بیمه تأسیسات صنعتی    99
1- ریسک موضوع بیمه    100
2- ریسک موضوع بیمه تأسیسات صنعتی نفت و گاز    100
گفتارچهارم: استثناهای قانونی ریسک بیمه     101
1- جنگ، شورش و خرابکاری    103
2- ایراد خسارات عمدی     103
گفتارپنجم:رابطه حقوق بیمه و حقوق مسئولیت مدنی    104
نتیجه گیری و پیشنهادات    104
نتیجه    107
پیشنهادات    112
فهرست منابع    114
منابع بنیادی :     114
منابع فارسی :    114
مقالات و پایان نامه ها :    116
منابع انگلیسی :    117
پیوستها    117
پیوست 1 : پیوست شماره 1 : متن ماده واحده قانون منع احداث بنا وساختمان در طرفین خطوط لوله مصوب 31/3/1350 118
پیوست 2 : نمودار سازمانی دادگاههای حقوقی انگلیس    119
پیوست 3 : متن و ترجمه قانون متصرفین سال1984  انگلستان    120
پيوست شماره 4 :  متن و ترجمه قانون متصرفین سال1957  انگلستان    125

فهرست منابع

منابع بنیادی

1-قران کریم

2-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358

3-قانون مدنی ایران مصوب 18/2/1307 و اصلاحات بعدی

4-قانون مسئولیت مدنی ایران مصوب 1339

5- قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392

6- مجموعه قوانین ومقررات محیط زیست

7- قانون متصرفین مصوب سال1957 و1984 انگلیس

منابع فارسی

1- آلن پاول، بیمه مسئولیت، ترجمه علی اکبر رئیسه، انتشارات پژوهشکده بیمه، چاپ اول، 1381

2-اسعد سامانی ،محمود،بیمه صنایع و پیش گیری از خسارت،چاپ اول ،انتشارات بیمه مرکزی،1380

3- امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ هفتم، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، 1368

4- امیری قائم مقامی، دکتر عبدالمجید، کلیات حقوق تعهدات، وقایع حقوقی، جلد اول، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1378

5- بابایی، دکتر ایرج، حقوق بیمه، چاپ دهم، ویراست 2، نشر سمت، 1390

6- بادینی، دکتر حسن، فلسفه مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران، ناشر: شرکت سهامی انتشار، 1384

7-بشیری، عباس، براتی، دکتر علی اکبر، پور رحیم، مریم، انواع حریم، چاپ اول، انتشارات جنگل، 1390

8-پور هاشمی،دکتر سید عباس،ارغنده ،دکتر بهاره،حقوق بین الملل محیط زیست،چاپ اول،انتشارات دادگستر،1392

9- جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ چهارم، تهران، گنج دانش، 1368

10- جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، حقوق اموال، تهران، انتشارات گنج دانش، چ اول، 1368

11- جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، حقوق تعهدات، جلد اول، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1382

12- جعفری تبار، دکتر حسن، مسئولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالا، تهران، نشر دادگستر، 1389

13-جمشیدی، عبدالله، مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه ی موتوری زمینی، چاپ اول، انتشارات جاودانه جنگل، 1390

14- جوان، دکتر موسی، مبانی حقوق، جلد اول، چاپ اول، شرکت چاپ نگین، 1326

15- دیلمی، دکتر احمد، حسن نیت در مسئولیت مدنی، ج اول، تهران، نشر میزان، 1389

16- رمضانی، دکتر محمود، نکات مهم “Law Text”، چاپ چهاردهم، تهران، انتشارات سرای عدالت، 1390

17- رنه داوید، حقوق انگلستان، ترجمه دکتر محمد سلجوقی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1389

18- زرگوش، دکتر مشتاق، مسئولیت مدنی دولت، تهران، نشر میزان، جلد اول و دوم، چاپ اول، 1389

19- سبحانی، دکتر کریم، حقوق اداری ایران، تهران، نشر زهره، چاپ سوم، 1342

20- السنهوری، دکتر عبدالرزاق احمد، دوره حقوق تعهدات، الوسیط فی شرح القانون المدنی، جلد دوم، ضمان قهری- مسئولیت مدنی، ترجمه سید مهدی دادمرزی و محمد حسین دانش کیا، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه قم، 1390

21-شهیدی، دکتر مهدی، سقوط تعهدات، چاپ اول، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1368

22-شهیدی، دکتر مهدی،تشکیل قراردادها وتعهدات ،جلد اول،نشر حقوقدان،سال1377

23-صفار،محمد جواد،شخصیت حقوقی،چاپ اول،نشر دانا ،سال1374

24- صفائی، دکتر سیدحسین، رحیمی، دکتر حبیب الله، مسئولیت مدنی، چ سوم، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، 1391

25- صفایی، دکتر سیدحسن، حقوق مدنی، جلد اول و دوم، چاپ دوم، تهران، نشر میزان، 1383

26- طباطبائی موتمنی، دکتر منوچهر، حقوق اداری، تهران، انتشارات سمت، چاپ چهارم، 1377

27- عاشوری، دکتر مهدی، تعارض قوانین در مسئولیت خارج از قرارداد با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران وفرانسه ، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق، چاپ اول، 1389

28- عباسلو، دکتر بختیار، مسئولیت مدنی با نگرش تطبیقی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1390

29- غمامی، دکتر مجید، قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی، تهران، شرکت انتشار، چاپ دوم، 1388

30- غمامی، دکتر مجید، مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، نشر دادگستر، چاپ اول، 1376

31- قاسم زاده، دکتر سید مرتضی، مبانی مسئولیت مدنی، چاپ پنجم، نشر میزان، 1387

32- کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، آثار قراردادها، انتشارات بهنشر، 1368 و انتشارات شرکت انتشار، چاپ هشتم، 1388

33- کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، اعمال حقوقی، چاپ دوم، تهران، شرکت انتشار، 1371

34- کاتوزیان، دکتر ناصر، الزامات خارج از قرارداد، ضمان قهری، جلد اول، مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1374

35- کاتوزیان، دکتر ناصر، مسئولیت ناشی از عیب تولید، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1390

36- کاتوزیان،دکتر ناصر،فلسفه حقوق،جلد اول،شرکت سهامی انتشار چاپ اول،1377

37-کانوزیان ، دکتر ناصر گامی به سوی عدالت،

38- گروه صلح کرسی حقوق بشر،دانشگاه شهید بهشتی ،حقوق زیست محیطی بشری ،چاپ دوم ،انتشارات دادگستر،1391

39- محبی، دکتر محسن، مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بین المللی، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوق شهر، چاپ اول، 1386

40- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، بخش مدنی، جلد اول و دوم، انتشارات مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت) چاپ دوازدهم، 1391

41- موسوی بجنوردی، آیت الله سید محمد، قواعد فقهیه، جلد اول و دوم، انتشارات مجد، 1385

42- میشل لورراسا، مسئولیت مدنی، ترجمه دکتر محمد اشتری، نشر حقوقدان، چاپ اول، 1375

43- نظری، دکتر ایراندخت، مسئولیت مالک، چاپ اول، تهران، انتشارات جاودانه جنگل، 1389

44- نکویی، دکتر محمد، شرط عدم مسئولیت، مطالعه تطبیقی، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1390

45- هوشنگی، محمود، بیمه کشتی، انتشارات بیمه ایران، چاپ اول، 1373

46- ورابرمینگام، شبه جرم و مسئولیت مدنی در حقوق انگلستان، ترجمه سید مهدی موسوی، تهران، نشر میزان، 1388

47- یزدانیان، دکتر علیرضا، قلمرو مسئولیت مدنی، جلد اول، چاپ اول، تهران، نشر آیلا، 1379

48- یزدانیان، دکتر علیرضا، قواعد عمومی مسئولیت مدنی، تهران، نشر میزان، جلد اول، چاپ اول، 1386

مقالات و پایان نامه ها

1- ابوالمحمد، عبدالحمید، مقاله مسئولیت مدنی دولت، تحولات حقوق خصوصی زیر نظر دکتر کاتوزیان، انتشارات دانشگاه تهران، 1375

2- احمدوند، ولی اله، مقاله مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی کارفرما در سیستم حقوقی ایران و انگلیس، مجله ی دانشکده علوم انسانی، سال چهاردهم، شماره 61

3- حسنی زاده، محمود، مبنا و نحوه تقسیم مسئولیت مدنی در صورت اجتماع عرضی اسباب در حقوق ایران و انگلیس، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران، استاد راهنما، دکتر محسن ایزانلو، تابستان 1390

4- داراب پور، دکتر سهراب، ترجمه اصول کلی مسئولیت مدنی در سیستم حقوقی انگلستان، فصلنامه دیدگاههای حقوقی، شماره چهل و چهارم و چهل و پنجم

5- صفایی، دکتر سیدحسین، قوه قاهره یا فرس ماژور، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره سوم، پاییز 1364

6- یزدانیان، دکتر علیرضا، نظریه عمومی مسئولیت متبوع ناشی از عمل تابع در حقوق فرانسه و طرح آن در حقوق ایران، فصلنامه حقوقی دادگستری، شماره 77، بهار 1391

منابع انگلیسی

Coleman, Jwesl: Risks and wrogs, cabridge studies in philosophical, and Law, cabridge university press, first published 1992 Transferred to dixital reprinting 1999.

David Barker & Colin Padfield, law  made  simple, 1970.

Fleming, John: The Law of Torts, Sweet and Maxwell Ltd. 4th edition, 1971.

Martin Hunt, A level and as level law, 2000

Owen , Richard , LLB , LLM , Solicitor Principal Lecturer ,Associate Head ,C avendish publishing Limited, London, Essential Tort  Law ,2000

Prosser, William L. & Keton, Page: “Prosser and Keeton on the Law of Torts”, West Publishig Co., fifth edition, 1984

Vera Bermingham: Tort in a nutshell, Sweet and Maxwell Ltd, 2005.

چکیده

امروزه یکی از مسائلی که در مسئولیت مدنی قابل طرح است مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت می باشد. مبنای اصلی مسئولیت مدنی لزوم جبران خسارت وارده به زیان دیده است و مبنای دیگری که در مسئولیت مالک می تواند موثر باشد همان مسئولیت ناشی از مالکیت است. مالکیت بطور مطلق سبب مسئولیت نیست بلکه نحوه مراقبت و نگهداری از اموال ضمان آور خواهد بود حال این اموال می تواند منقول، غیرمنقول، خطرناک، بی خطر، عمومی و یا خصوصی باشد.

در ماده 333 قانون مدنی موضوع مسئولیت مالک بنا و کارخانه آمده است و شرط اصلی مسئولیت مالک را اثبات تقصیر مالک و مصادیق تسبیب ورود خسارت به زیان دیده دانسته است ضمن اینکه اطلاع مالک از وجود عیب در بنا و عدم مراقبت او نیز از شروط مسئولیت آمده است و سوال قابل طرح این است که مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی مبتنی بر تقصیر است یا سایر نظریه ها از جمله نظریه خطر و مسئولیت محض ، برخی از حقوقدانان معتقدند صرف مالکیت مسئولیت زا بوده و در صورت ورود ضرر ناشی از مالکیت و تضییع حقوق و منافع زیان دیده، مالک ضامن است. سوال اینجاست حقوق ایران در خصوص  مسئولیت ناشی از  مالکیت تاسیسات صنعتی خطرناک ، تا چه اندازه می توانند به زیان دیده در جبران خسارات ناشی از مالکیت این گونه تأسیسات کمک کند و نقش قوه قهریه در مسئولیت ناشی از مالکیت به چه میزان است .در مقام مقایسه با حقوق انگلیس چه پاسخ هایی برای پرسش های تحقیق خواهیم داشت و حدود رابطه سببیت ناشی از مالکیت در هر دو کشور چگونه است. همچنین نقش بیمه های مسئولیت در این گونه تأسیسات در نظام حقوقی ایران با مقایسه حقوق انگلیس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در بخشی جداگانه ای در مورد تأسیسات خطرزا با ورود به مباحث فقهی از جمله قاعده تحذیر و قاعده اقدام به بحث هشدارهای قبل از وقوع خسارت در مسئولیت ناشی از مالکیت خواهیم پرداخت واینکه با توجه به ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز مصوب 1350 و قانون اساسنامه شرکت نفت مصوب 1356 به عنوان قوانین خاص وزارت نفت،آیا در صورت ورود خسارات مالی و جانی به اشخاص در حریم ایمنی اینگونه تاسیسات مالک مسئول است و با عنایت به اجمال مسئولیت مالک در حقوق ایران با بررسی حقوق انگلیس و مقایسه آن با قواعد عمومی مسئولیت در ایران، مسئولیت ناشی از مالکیت این گونه تاسیسات، مورد مطالعه و تحقیق قرار می گیرد.

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی، مسئولیت ناشی از مالکیت بنا، تقصیر، رابطه سببیت، حقوق انگلیس، تأسیسات صنعتی نفت و گاز،بیمه مسئولیت

پیشگفتار

 مسئولیت مدنی یکی از مهمترین بخشهای حقوق مدنی است. در عصر جدید و صنعتی شدن جوامع بشری و گسترش علوم و فنون از یک طرف و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها از طرف دیگر، نیاز جامعه امروزه بشر را به یک نظام حقوقی استوار با هدف بالا بردن سطح عدالت بیش از پیش محسوس نموده است.

نگاهی کوتاه به تولیدات نوظهور صنعتی و تنوع همه جانبه آن و پیچیدگی روش بهره برداری از آن و مخاطراتی که در کنار فواید آن زندگی انسان را تهدید می کند و نگرش به فعالیتهای انسانی، تنوع و وسعت دامنه مسئولیتهای تولید، توزیع و مصرف را نشان می دهد. در قلمرو مسئولیت قهری و قانونی، مسئولیت مدنی، مسئولیت حقوقی است که شخص مسئول را وادار به جبران زیانهای پدید آمده از رفتار زیانبارش می سازد. مسئولیت مدنی در معنی اعم خود در برابر مسئولیت کیفری است و مسئولیت مدنی در معنی اخص آن عبارت از مسئولیت حقوقی قهری در برابر مسئولیت قراردادی می باشد الزامات خارج از قرارداد تکالیفی است که در نتیجه امر مشروع یا نامشروعی، بدون آنکه قرارداد صحیحی در میان باشد پدید می آید. قانون مدنی مواد 301 تا 337 خود را به این الزامات که بدون قرارداد حاصل می شود اختصاص داده است. مبنای الزامات خارج از قرارداد نفع رسیده به یک شخص یا خسارات وارده به اوست و اینگونه الزامات همیشه ناشی از یک واقعه حقوقی نافع یا مضر است ایفای ناروا، اداره مال غیر استیفاء از عمل یا مال غیر، غصب، اتلاف و نسبیت الزامات خارج از قرارداد می باشند و امروزه اتلاف و تسبیب بحث شده است.موضوع مسئولیت ناشی از مالکیت مربوط به مبحث تسبیب است .قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 نیز به این دو عنوان مسئولیت مدنی به معنای خاص آن پرداخته است. و مسئولیت مدنی به معنای خاص آن عبارت است از تکلیف شخص به جبران زیانی که بر اثر عمل نامشروع (به جز غصب) به دیگری بطور غیرمستقیم و از طریق ایجاد سبب وارد می شود.

قانون مدنی ایران علی رغم تبعیت از فقه اسلام که قاعده لاضرر در آن به عنوان قاعده ای جهت حفظ نظم اجتماع مورد تأکید بزرگان دین قرار گرفته لیکن در زمینه مسئولیت مدنی بسیار ناقص و نارسا می باشد و حقوقدانان عزیز کشور نیز کمتر گرایش به طرح مسائل مسئولیت مدنی داشته اند به نحوی که در خصوص مسائل نو مسئولیت مدنی و مسئولیتهای خاص، تألیفات انگشت شماری دیده می شود به عنوان مثال در مورد مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی که موضوع این پایان نامه است به جرأت می توان گفت حتی یک کتاب هم در کشور یافت نمی شود. و علی رغم جدید بودن موضوع تنها می بایست براساس قواعد عمومی مسئولیت و مقررات عمومی آن موضوعات را استخراج نمود.در حالی که امروزه در حقوق فرانسه و همچنین کامن لا و انگلیس، مسئولیت مدنی در حفظ نظام اجتماع و تنظیم روابط افراد جامعه اهمیت و نقش ویژه ای پیدا نموده است. در حقوق انگلیس  و کامن لا اشخاصی که به فعالیت های فوق العاده خطرناک (Activities Abnormally Dangerous) مانند نگهداری مواد قابل اشتعال و قابل انفجار ،خطوط فشار قوی برق ،ذخیره آب وغیره(خطوط لوله نفت و گاز) می پردازند ،بدون اثبات تقصیرشان ،نسبت به زیان های ناشی از این گونه فعالیت ها مسئول شناخته می شوند زیرا انجام دهندگان فعالیتهای یاد شده با اثبات این امر که خسارت ،ناشی از قوه قاهره یا فعل اشخاص ثالث بوده است ،از مسئولیت بری می شوند به عبارت دیگر باید رابطه سببیت مستقیم بین زیان وفعالیت وجود داشته باشد. در حقوق ایران سه نوع مسئولیت وجود دارد  : مسئوليت قهري ناشي از عمل شخص،مسئوليت قهري ناشي از عمل غير كه خود دو حالت دارد: حالت اول در موردي است كه شخص در قبال اعمال كسي كه لازم است از او مراقبت كند مسئول مي باشد مانند مسئولیت سرپرست بر صغیر و حالت دوم موردي است كه متبوع، مسئول اعمال تابع خود است مثل مسئولیت کارفرما در قبال کارگر و نوع سوم ، مسئوليت قهري ناشي از اثر شيء و يا حیوان كه شامل مسئوليت محافظ عمارت و بنا در مقابل اثر انهدام بنا، مسئوليت محافظ حیوان و مسئوليت ادوات مكانيكي يا اشيايي كه حفاظت از آنها نيازمند تلاش خاص است.که موضوع این تحقیق ، این نوع از مسئولیت است.امروزه ضرورت تصویب قوانین جامع و هماهنگ با خطرات ناشی از زندگی صنعتی بیشتر احساس می گردد.حقوق تطبیقی به ما کمک میکند تا با تدوین قواعد و قوانین به روز شده ابهامات واجمال قوانین خود را مرتفع سازیم.وظیفه حقوقدانان ، دانش پژوهان رشته حقوق است تا با مطالعه در تحولات قانون گذاری و سیستم های مختلف حقوقی نظرات علمی خود را بیان کنند تا به قانونگذاران کمک کند قوانینی کارامد و مناسب تدوین و تصویب نمایند.

فصل اول

کلیات

الف) بیان مسئله و شرح تحقیق

غلام همت آن عارفان باهنرم                         که یک صواب ببینند و صدخطا بخشند

 در حقوق ایران مسئولیت مالک و ناشی از اشیاء مایملک و در تصرف مبتنی بر تقصیری است که با کوتاهی در انجام وظیفه حفاظت و مراقبت، محقق می شود و زیان دیده ملزم به اثبات آن است. البته در خصوص مالکیت ناشی از وسائل نقلیه، مسئولیت مالک مفروض است و جز با اثبات دخالت قوه قهریه منتفی نمی شود. مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت و وظیفه حفاظت و مراقبت از اموال و اشیاء، در حال گسترش است و سهولت جبران خسارت و حمایت از زیان دیده بدون نیاز به اثبات تقصیر در کشورهای متمدن و صنعتی در حال توسعه است. در حقوق ایران نیز نیاز به اصلاح مقررات گذشته و بازنگری در آنها به جهت علوم و فنون و صنایع جدید روز به روز افزایش پیدا نموده است.

با توجه به اینکه در حقوق ما تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت مدنی پذیرفته شده است و مسئولیت بدون تقصیر و مسئولیت محض، استثناء بر قاعده مذکور به شمار می آید. با توجه به نظریه خطر و یا همان مسئولیت بدون تقصیر همین که مالکی زیانی ناشی از مالکت خود ببار آورد ملزم به جبران آن است و زیان دیده تنها کافی است وجود ضرر و رابطه بین ضرر و فعل یا ترک خوانده را ثابت کند و نیازی به اثبات تقصیر نمی باشد و یا در مسئولیت ناشی از مالکیت اموال و اشیاء براساس نظریه مسئولیت محض زیان دیده تنها لازم است عیب مال را ثابت کند و نیازی به اثبات تقصیر مالک ندارد. این در حالی است که در حقوق کامن لا و رویه های قضایی انگلیس با طرح نظریه تقابل خطر و خطرات معقول همچنین نقش علل موجهه در معاف کردن ایجاد کننده خطر و تصور مسئولیت بدون عاملیت و مسئولیت محض زیان دیده و موارد دیگر، دیدگاه متفاوتی نسبت به حقوق ایران دارد.   امروزه در بیشتر کشورها از جمله انگلیس مسئولیت فردی و نحوه جبران خسارت شخصی، رفته رفته جای خود را به یک نوع جبران خسارت جمعی داده است و برای تحقق این هدف، سیستم های جبران خسارت شبیه آنچه در قانون تأمین اجتماعی و بیمه دیده      می شود به وجود آمده و دولتها در جبران خسارات ناشی از حوادث رانندگی، فعالیتهای اتمی و یا فعالیتهای خطرناک و مواد شیمیایی مانند تأسیسات صنعتی مشارکت می کنند. گسترش بیمه های اجباری مسئولیت، راهی مطمئن برای جبران خسارت زیان دیده است. پذیرش یک مبنا برای مسئولیت مدنی به تنهایی       نمی تواند پاسخگوی نیازمندیهای جامعه بوده باشد و در عصر شکوفایی صنعت و تکنیک و پا به عرصه گذاشتن ماشین و تأسیسات صنعتی جدید هیچ گونه ضرورتی در انحصاری دانستن مبنای خاصی وجود ندارد.هر چند در حقوق ایران جز در مواردی که به طور صریح مشمول مسئولیت های مطلق قرار گرفته اند در دیگر موارد ،مسئولیت بر اساس تقصیر  می باشد.زیرا مسئولیت بدون تقصیر خلاف قاعده واخلاق اسلامی است لذا در این نوشتار سعی شده پس از بررسی نظریه های تقصیر و خطر، در مورد مبنای دیگر مسئولیت مدنی که همان تسبیب است، موضوع مسئولیت ناشی از مالکیت در ارتباط با تأسیسات صنعتی نفت و گاز و تأسیسات خطرزا در حقوق ایران و تطبیق تا حد ممکن با حقوق انگلیس بررسی نمایم. با توجه به موضوع پایان نامه، هر کجا که از عبارت تأسیسات صنعتی به تنهایی نام برده شده منظور تأسیسات صنعتی نفت و گاز می باشد که بصورت اختصار نام برده شده است و منظور از تأسیسات صنعت نفت و گاز پالایشگاههای تولید نفت و گاز ،خطوط لوله انتقال نفت و گاز و ایستگاهها تقویت فشار گاز و تلمبه خانه های نفت می باشد که در حال حاضر در صنعت نفت مورد بهره برداری قرار می گیرند.

ب) محتوی پایان نامه

مطالب این نوشتار شامل پنج فصل می باشد.  فصل اول کلیات می باشد که به شرح ، اهمیت، اهداف و پیشینه تحقیق می پردازد. فصل دوم به مفاهیم تحقیق اختصاص دارد. که در دو بخش جمع آوری شده. در بخش اول آن به مفهوم و شرایط و منابع مسئولیت ناشی از مالکیت در حقوق ایران و فقه با بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان در بخش دوم آن نیز به مبانی نظریه تقصیر ،مسئولیت بدون تقصیر و مسئولیت محض خواهیم پرداخت. فصل سوم که مهمترین قسمت پایان نامه می باشد با عنوان رویکردها شامل چهار  بخش مجزا خواهد بود که در بخش اول مسئولیت مدنی مالک تأسیسات صنعتی در حقوق ایران با توجه به ماده 333 قانون مدنی و مواد مربوط به موجبات ضمان در قانون مجازات اسلامی باز خوانی و با حقوق انگلیس مقایسه خواهد شد . بخش دوم آن نیز به رابطه سببیت در مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی و بررسی اجتماع اسباب در حقوق ایران و سبب حقیقی در حقوق انگلیس می پردازیم ، بخش سوم این فصل نیز به مسئولیت مالک ناشی از تأسیسات خطرناک و تأثیر هشدار های قبل از حادثه در حقوق ایران با توجه به قاعده فقهی تحذیر و بررسی موضوع در رویه های قضایی انگلیس اختصاص دارد و در بخش پایانی فصل سوم به اسباب رافع مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی خواهیم پرداخت. در فصل چهارم این تحقیق با توجه به اینکه مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز در ایران، دولتی می باشد و این پژوهش مورد حمایت شرکت انتقال گاز ایران قرار گرفته است لذا مسئولیت دولت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت وگاز را مطالعه و بررسی خواهیم نمود که شامل سه بخش می باشد.در بخش اول آن مبنا و شرایط مسئولیت ناشی از تأسیسات دولتی و رابطه آن با مستخدم و مسئولیت کارفرمایان را در ایران وانگلیس بررسی می کنیم.بخش دوم آن به مقررات خاص صنعت نفت در ارتباط با موضوع اختصاص دارد و بخش سوم این فصل نیز به مسئولیت مالک ناشی از لطمه به محیط زیست پرداخته شده است که در آن آثار مسئولیت  ناشی از خسارات زیست محیطی و عوامل خارج از اراده مالک در ورود این خسارات به محیط زیست به اختصار پرداخته شده است. فصل پنجم نیز با عنوان طريقه جبران خسارت ناشي از مسئوليت مالك تأسيسات صنعتي مي باشد كه در بخش اول آن راههای جبران خسارت و در بخش دوم آن نيز به  نقش بیمه های مسئولیت مدنی در جبران خسارت وارده ناشی از تأسیسات صنعتی پرداخته شده است و در انتها نیز نتایج این تحقیق و پیشنهادات آمده است. با توجه به اهمیت قانون متصرفین سال1957 و 1984 انگلستان در قسمت پیوست ها متن اصلی و ترجمه اين قوانين منضم تحقيق مي باشد.

امیدوارم در کشور ما که دارای تألیفات ارزشمند فقهی و حقوقی بسیاری است در زمینه مسائل و موضوعات جدید حقوقی که ناشی از تحولات سریع و غیرقابل انکار اجتماعی و اقتصادی دنیا است در آینده حقوقدانان کشور با نظرات علمی خود راه را برای تدوین قوانین جدید و مورد نیاز جامعه امروزی هموار سازند.

ج) اهميت و ضرورت انجام تحقيق

لزوم جبران خسارت امري اجتناب ناپذير است. روابط اجتماعي امروزي چنان متحول گرديده كه در برخي موارد با قواعد قديمي مسئوليت قابل حل نيست. در حقوق كشور ما به جهت نبود قواعد كامل و جامعي كه با نيازهاي روز همخواني داشته باشد چندان تمايلي در طرح موضوعات جديد مسئوليت مدني نمي باشد. خصوصاً در مسئوليت ناشی از تاسيسات صنعتي قانوگذار ساكت است. امروزه در بسياري از كشورها قوانين و مقررات مختلف مربوط به مسئوليت مدني به روشني و با صراحت تدوين شده و در برخي ديگر نيز رويه قضايي دادگاهها نقصان قوانين را برطرف نموده است. در كامن لا و در مطرح ترين نماد آن يعني انگلستان و مطابق با رويه قضايي بالاخص در مورد مسئوليت دولت به عنوان مالک تأسیسات خطر زا از جمله تأسیسات هسته ایی و یا  مسئولیت ناشی از مراقبت و محافظت اشیاء مقررات و رويه هاي خاصي وجود دارد. در حقوق ايران در خصوص مسئوليت ناشي از مالكيت بنا و حفاظت و مراقبت از تاسيسات و كارخانه مي توان به ماده 333 قانون مدنی و مواد507،508،511و516 تا521 قانون مجازات اسلامی جدیداستناد نمود. با توجه به پيشرفت و توسعه صنايع بالاخص صنعت نفت و گاز و خلأ قانوني موجود سعي خواهد شد در جهت بررسی مسائل مسئوليت مدني ناشي از مالكيت تاسيسات موصوف و سكوت قوانين و مقررات مربوطه، با بهره گيري از تجارب ديگر كشورها بالاخص انگلستان، پيشنهادات سازنده ای با مقايسه حقوق اين كشور ارائه گردد و نظر به اينكه ساختار ابتدايي صنعت نفت ايران از انگلستان نشأت گرفته اهميت انجام اين تحقيق را ضروري مي نمايد.

[1] – اوپلین حقوقدانان رومی این سه اصل را جزو اصول بنیادین حقوق دانسته است.بادینی ، 1384

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تحليل اقتصادي مسئوليت مدني ناشي از توليد دارو و مقايسه آن با نظام FDA
 • پايان نامه مسئوليت مدني مربيان ورزشي
 • پايان نامه مسئوليت مدني توليد کنندگان خودرو در قبال مصرف کنندگان
 • پايان نامه ضررهاي جمعي در مسئوليت مدني
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122