پايان نامه مسئووليت جزائي ناشي از انتقال بيماري ايدز توسط مبتلايان به آن

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مسئووليت جزائي ناشي از انتقال بيماري ايدز  توسط مبتلايان  به آن یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 90 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مسئووليت جزائي ناشي از انتقال بيماري ايدز  توسط مبتلايان  به آن بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
بخش اول : کلیات 2
مقدمه 3
الف)پیشینه تحقیق 4
ب)هدف تحقیق 5
پ)اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5
ت)روش انجام تحقیق 5
ث)محدودیتها و مشکلات تحقیق 6
ج)سؤالات تحقیق 6
چ)فرضیه های تحقیق 6
بخش دوم: حقایق پزشکی مربوط به HIV/ایدز 8
فصل اول:شناسیایی ویروس ایدز 8
مبحث اول:منشاء ایدز 8
مبحث دوم:ساختمان و ترکیب ویروسHIV 9
فصل دوم:تشخیص و شناسایی عفونتهای HIVدر انسان 10
مبحث اول: پاتوژنر و پاتولوژی 10
الف- مرور دوره عفونتHIV 10
ب- آزمایش های تشخیصی HIV/ایدز 11
مبحث دوم: نشانه های بالینی و عوارض ناشی از ایدز/HIV 12
الف- نشانه های بالینی عفونت HIV 12
ب- عوارض ناشی از ایدز/HIV 13
1-عارضه ناشی از HIV 13
2-عوارض ناشی از بیماری ایدز 14
پ-عوارض ناشی از ایدز/HIV در کودکان 14
فصل سوم: انتقال، درمان و پیشگیری 15
مبحث اول: راههای انتقال ویروس 15
مبحث دوم:درمان و پیشگیری 18
واکسنهایHIV 18
فصل چهارم:اپیدمیولوژی ایدز/HIV 19
مبحث دوم:آمار ابتلا به ایدز/HIV در ایران 19
بخش سوم:بررسی حقوقی انتقال ایدز/HIV 22
فصل اول: بررسی حقوقی عنوان مجرمانه انتقال ایدز/HIV 22
مبحث اول: دلایل موافقان و مخالفان جرم انگاری رفتارهای ناقل ایدز 22
گفتار اول- دلایل مخالفان جرم انگاری رفتارهای ناقل ایدز 23
گفتار دوم- دلایل موافقان جرم انگاری رفتارهای ناقل ایدز 26
مبحث دوم: مسئوولیت کیفری و بررسی مصادیق قابل بحث در باب انطباق عناوین قانونی با انتقال ایدز/HIV 27
گفتار اول: مفهوم مسئوولیت 28
1-تعریف مسئوولیت کیفری 28
2-عناصر مسئوولیت کیفری 29
الف)ارتکاب عمل مجرمانه و اخلال در نظم عمومی 30
ب)داشتن اهلیت و قابلیت انتساب جرم انجام یافته 36
پ)رابطه سببیت بین فعل مجرمانه و زیان وارده 36
گفتار دوم: انتخاب عناوین کیفری مناسب 37
1-قتل 38
1-1-بررسی فقهی 38
1-2-بررسی حقوقی 40
2-شروع به قتل 46
3-قتل غیر عمد 47
الف-بررسی فقهی 47
ب-بررسی حقوقی 49
3-1-قتل شبه عمد 52
3-2-قتل خطای محض 52
4-ایراد ضرب و جرح عمدی 52
5-تهدید علیه بهداشت عمومی 54
6-محاربه و افساد فی الارض 55

فصل دوم:سقط جنین و رابطه آن با ایدز 57
مبحث اول:الف-تعریف جنین و سقط جنین و انواع آن 57
ب-سقط جنین 57
ج-انواع سقط جنین 58
مبحث دوم: بررسی حقوقی سقط جنین مبتلا به HIV 60

فصل سوم:عوامل سقوط مجازات در انتقال HIV/ ایدز 65
مبحث اول: فوت جانی یا مجنی علیه 65
الف) فوت جانی قبل از فوت مجنی علیه 65
ب)فوت مجنی علیه قبل از فوت جانی 65
مبحث دوم: رضایت مجنی علیه 67
الف)فرض جهل مجنی علیه 68
ب)فرض علم مجنی علیه 68
مبحث سوم: ابراء جانی 69
نتیجه گیری و پیشنهادات 75
منابع 77

منابع و مأخذ

 به زبان فارسی

الف)کتب

1- آدلر ، پروفسور مایکل ؛ ترجمه: فرهاد همت خواه ؛ انتشارات عصر کتاب ، چاپ نهم ، سال 1387.

2- آقایی نیا ، حسین ؛ حقوق کیفری اختصاصی (جرائم عیه اشخاص) ؛ انتشارات میزان ، چاپ چهارم ، پاییز 1387.

3- اردبیلی، محمد امین؛ حقوق جزای عمومی؛  جلد اول، نشر میزان ، چاپ پنجم ، سال 1382 .

4- احسانپور، سید رضا؛ مسئوولیت کیفری ناشی از انتقال ایدز ؛ تحقیقات اخلاق پزشکی موسسه فرهنگی حقوقی سینا ، سال 1388 .

5- پاد ، ابراهیم ؛ حقوق اختصاصی کیفری ؛ انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، سال 1348 .

6- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ؛ ترمینولوژی حقوق ؛ انتشارات گنج دانش ، چاپ چهاردهم ، سال 1383 .

7- جاوتز ؛ میکروب شناسی پزشکی ( ویروس شناسی) ؛ مترجمین : پرویز مالک نژاد ، و همکاران ؛ ویرایش 23 ، انتشارات سماط ، چاپ اول ، سال 1385 .

8- صادقی ، محمد هادی ؛ حقوق اختصاصی (جرائم علیه اشخاص) ؛ نشر میزان ، چاپ هشتم ، سال 1376.

9- صانعی ، پرویز ؛ حقوق جزای عمومی ؛ جلد دوم ، کتابخانه گنج دانش ، چاپ هفتم ، سال 1386.

10- علی آبادی ، عبدالحسین ؛ حقوق جنایی ؛ جلد اول ، انتشارات فردوسی ، چاپ دوم ، سال 1369.

11- عمید ، حسن ؛ فرهنگ لغت ؛ انتشارات امیرکبیر ، چاپ هشتم ، سال 1371.

12- عباسی ، محمود ، لادن عباسیان ؛ ایدز و حقوق بشر؛  انتشارات فرهنگی حقوقی سینا ، چاپ اول ، بهار 1388 .

13- کاتوزیان ، ناصر ؛ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ؛ انتشارات میزان ، چاپ دهم ، سال 1383 .

14- گودرزی ، فرامرز ، مهرزاد کیانی ؛ پزشکی قانونی ؛ انتشارات سمت ، چاپ اول ، زمستان 1384.

15- گلدوزیان ، ایرج ؛ جزای اختصاصی ؛ انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ بیستم ، 1391 .

16- گلدوزیان ، ایرج ؛ حقوق جزای عمومی ؛ جلد اول ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ سیزدهم ، سال 1388 .

17- معین ، محمد ؛ فرهنگ فارسی معین ؛ انتشارات فرهنگ نما با همکاری انتشارات کتاب آزاد ، چاپ اول ، سال 1387 .

18– ولیدی ، محمد صالح ؛ موقعیت خطای جزایی در اثبات مسئوولیت کیفری ؛ فصلنامه حق ، دفتر چهارم ، سال 1364 .

19- ولیدی ، محمد صالح ؛ حقوق جزای اختصاصی ؛ جلد دوم ، انتشارات امیرکبیر ، چاپ اول ، سال 1369 .

20- یعقوبی ، رضا ؛ بیماران ایدز ؛ زیر نظر دکتر سعید امین زاده ؛ دانشگاه آزاد واحد پزشکی تهران ، چاپ فرهنگ موسسه نشر کلمه، چاپ دوم ، سال 1370.

 ب) مقالات

21- روشن ، محمد ؛ بررسی حقوقی و فقهی انتقال بیماری از طریق تماس جنسی ؛ فصلنامه حقوق پزشکی ، شماره اول ، تابستان 1386.

22- رحیمی ، گیتی ؛ عوارض سقط غیر ایمن، مجموعه مقالات سمینار میان رشته ای سقط جنین ؛ انتشارات سمت ، چاپ اول ، سال 1386.

23- عباسی ، محمود و همکاران ؛ انتقال بیماری ایدز از طریق تماس جنسی و انتقال خون از آثار حقوقی تا پیامدهای کیفری ؛ فصلنامه حقوق پزشکی شماره 6، پاییز 1387.

24- عباسی ، محمود و همکاران ؛ سقط جنین مبتلا به ایدز ؛ فصلنامه حقوق پزشکی ، سال دوم ، شماره 6 ، پاییز 1387.

25- محمدی وحیدی ، سولماز؛  جنبه های قانونی سقط جنین ، مجموعه مقالات سمینار میان رشته ای سقط جنین ؛ انتشارات سمت ، چاپ اول ، سال 1386.

به زبان عربی

1- موسوی خمینی ،سید روح الله؛ تحریر الوسیله جلد چهارم ؛ مترجم علی اسلامی ؛ دفتر انتشارات اسلامی حوزه عملیه قم، چاپ چهاردهم ،سال 1376.

 منابع و مآخذ قانونی

1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ؛ انتشارات مجد، چاپ نهم ، سال 1380.

2- قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیر دار مصوب 11/3/1320

3- مجموعه قانون مجازات اسلامی ؛ ناشر : معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ، چاپ دوم، ویرایش اول ، بهار 1383.

4- ماده واحده سقط درمانی مصوب خرداد ماه 1384.

د- منابع اینترنتی

1- WWW.AID SLOW CA.

2- WWW.DRSADJAD[@]GMAIL.COM

3- WWW.IRSHAFA.COM

4- WWW.IRANHIV.COM

5- WWW.DADGOSTARY.COM

6- WWW.RELAX_892@ YAHOO.COM

7- WWW.HOGHOGH.MIHANBLOG.COM

 چکیده

این پایان نامه به بررسی مسئولیت کیفری ناشی از انتقال بیماری ایدز می پردازد. برای این منظور از روش تحقیقی،مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی بهره برده شده است.علوم به کار گرفته شده برای دستیابی به اهداف این پایان نامه عبارتند از:علوم پزشکی و حقوق جزا.

مسئولیت کیفری ناشی از ایدز یکی از مشکلات اساسی جامعه امروزی به شمار می آید. در قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392) نیز به این امر در قانون 492 و 493 پرداخته شده است.

با توجه به این که این مسئله یکی از معضلات جامعه است سیاستمداران ما به دنبال راه حل آن هستند تا بتوانند راههای پیشگیری را در جامعه به شهروندان گوشزد کنند تا حداقل سالانه آمار تلف شدگان این بیماری را به حداقل برسانند.

از دستاوردهای این پایان نامه این است که سیاستمداران سعی کنند که راههای مبتلا شدن به ایدز را کاهش دهند.و آگاهی های لازم را راجع به پیشگیری و درمان این بیماری به مردم بدهند و با تمام این اوصاف بتوانند با اعمال مسئولیت کیفری باعث امنیت و آسایش و آرامش خاطر شهروندان شوند.

بخش اول:در این بخش، مقدمه، بیان موضوع و کلیات راجع به موضوع همچون مسائل مربوط به اهمیت، تاریخچه، سوالات و فرضیه های تحقیق و… بیان شده است.

ویروس بخش دوم:به بررسی حقایق پزشکی مربوط به  ایدز که شامل تعریف ویروس HIV، بیماری ایدز،نشانه ها و عوارض ناشی از آن، درمان، روش کنترل و بررسی آماری این بیماری در سطح جهان و ایران می پردازد.

بخش سوم:شامل بررسی انتقال بیماری ایدز از منظر حقوق کیفری،دلایل مخالفان و موافقان جرم انگاری رفتارهای ناقل ایدز و بررسی مصادیق قابل بحث در باب انطباق عناوین قانونی با انتقال بیماریHIV /ایدز می باشد و در پایان به نتیجه گیری از بحث،با توجه به منابعی که مورد استفاده قرار گرفته اند پرداخته خواهد شد.

واژگان کلیدی: مسئوولیت کیفری،بیماری ایدز،ویروسHIV.

بخش اول:                 

 کلیات                                                 

 مقدمه

ایدز[1]: به معنی نشانگان نقص ایمنی اکتسابی است.ایدز یک بیماری پیش رونده و قابل پیشگیری است.این بیماری حاصل تکثیر ویروسی به نامHIV  دربدن میزبان می باشد که باعث تخریب جدی دستگاه ایمنی بدن(معروف به نقص ایمنی یا کمبود ایمنی)انسان می گردد که خود زمینه ساز بروز عفونت های موسوم به فرصت طلب می باشد که یک بدن سالم عموماً قادر به مبارزه با آنها است ودر نهایت،در اثرپیشرفت همین عفونت ها،مرگ بیمار حاصل می گردد.

ایدز تنها یک مشکل بهداشتی نیست.بلکه یک مشکل اجتماعی و فرهنگی نیز می باشد که با هاله ای از شرم و منع های اخلاقی و فرهنگی همراه است که این موضوع مانع اعلام درمان از سوی افراد شده و همین مساله منجر به  پنهان ماندن بیماری، طی نشدن پروسه درمان و در نتیجه شیوع سریع آن می باشد.به علت پیش داوری و ترس از سرایت بیماری،این بیماران در مورد انتخاب مسکن،شغل،مراقبت های بهداشتی و حمایت عمومی،مورد تبعیض قرار می گیرند.رفتارهای نا مناسب و تحقیر آمیز موجب انزوای بیمار گشته و فرصت آموزش را از وی می گیرد.وحشت از مرگ و طرد شدن و انگ اجتماعی موجب می شود که شخص بیمار تا جایی که مقدور است وضعیت خود را مخفی نگه دارد واین خود موجب گسترش آلودگی می گردد.

عدم اطلاع بسیاری از مبتلایان به بیماری(ایدز)خود یکی دیگر از عوامل شیوع می باشد،که شخص بدون اینکه بداند ناقل بیماری است موجب انتقال آن به دیگران می شود.متاسفانه گاهی پیش می آید که افراد به دلایل مختلف با علم به بیماری و نتایج حاصل از آن،که در نهایت منجربه مرگ می باشد، عمداً و یا سهوأ و از روی بی احتیاطی و بدون رعایت اقدامات پیشگیرانه آن را به دیگران منتقل می کنند.

بنابراین اهمیت این مسئله ایجاب می کند که در کنار تمام تلاشهای فراوانی که جهت شناسائی،کنترل،پیشگیری و درمان این بیماری توسط جامعه پزشکی و نهاد های حفظ بهداشت عمومی،صورت گرفته به بررسی نقش و کارکرد رشته حقوق(علی الخصوص رشته حقوق کیفری)نیز بپردازیم.اصولأ حقوق و قواعد حقوقی،متاثر از اوضاع و احوال و نیازهای جامعه بوده و وظیفه آن وضع و کنترل هنجارها و پاسخ به همین نیازها است.از همین روست که به حقیقت نمی توان از کنار چنین حربه ای در مقابل چنین معضلی به آسانی و بی اعتناء گذر نمود.عمده تلاشهایی

که در این رابطه و در مقابله با شیوع بیماری ایدز صورت پذیرفته است،ناظر به اعمال سیاست های کیفری در قلمرو حقوق جزا بوده و تلاش شده است با فرض مسوولیت،برای ناقل آن،اندکی از سرعت شیوع این بیمار ی کاسته شود.در این فرض امید می رود که اعمال مجازات بر انتقال ایدز بتواند چنین قصدی را در اذهان مبتلایان منتفی نموده و ترس از مجازات و مکافات عمل،این گروه را از اجرای مجرمانه خویش باز دارد،و انتظار می رود که آثار عبرت انگیز اعمال مجازات در تعدیل تمایلات بزهکارانه موثر افتد و کسانی را که چنین افکاری در ذهن می پروانند را از حرکت باز ایستاند.در مجموع در شیوع بالا،مرگ و میر زیاد،درمان ناپذیری  وامکان پیشگیری،ناشی از این بیماری اهتمام هر چه بیشتر سیاست های کیفری را در این زمینه توجیه می کند.فارغ از تلاشهای وسیعی که در کشورهای اروپایی در این راستا به عمل آمده،متاسفانه در کشور ما هیچ نوع تحرکی در این زمینه به چشم نمی خورد.بدرستی معلوم نیست که آیا نهاد قانونگذاری،اعمال سیاست های کیفری را در این زمینه لازم می داند؟وآیا نهادهای عدالت گستر،حقی را برای قربانیان این بیماری به رسمیت می شناسند؟لذا جهت پاسخ به این سوالات،در این پایان نامه،ابتدا به شناخت ویروسHIVو بیماری ایدز،راه های انتقال،پیشگیری و درمان و محدودیت هایی که در این مسیر موجود است پرداخته.سپس به بررسی سیاستهای نظام کیفری کشورمان در برخورد با رفتارهای ناقل ایدز و تطبیق برخی عناوین کیفری با چنین رفتارهایی،خواهیم پرداخت.

الف)پیشینه تحقیق

چند سالی است که از ورود این مفهوم به حقوق کیفری ایران می گذرد اما در حوزه ی پژوهش هیچ تحقیقی جز به جز و کامل به این مفهوم نپرداخته است از این حیث تنها با عباراتی تکراری و مختصر در کتب حقوقی رو به رو هستیم که فقط به بیان کلیات اکتفا کرده اند.

محمد صالح ولیدی (1364) در کتاب خود تحت عنوان موقعیت خطای جزایی در اثبات مسئولیت کیفری کتاب ایشان  جز اشاره ای مختصر چیز دیگری بیان نکرده اند ولی از آن جهت که در کتاب خود به مبانی و اهداف مسئولیت جزایی پرداخته اند استفاده از کتاب ایشان مفید و شایسته است.

سید رضا احسان پور (1388) کتاب ایشان تحت عنوان مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ایدز تنها با نگاهی مختصر به این موضوع پرداخته است و با توجه به اهمیت جایگاه ایشان در این زمینه مید به نظر می رسد.

محمد روشن (1386) در مقاله خود به بررسی حقوقی و فقهی انتقال بیماری از طریق تماس حنسی پرداخته است به طور کامل به بررسی حقوقی نپرداخته است.

محمود عباسی در مقاله خود به بررسی انتقال بیماری ایدز از طریق تماس جنسی و انتقال خون از آثار حقوقی تا پیامدهای کیفری پرداخته است که به تحلیل شرایط و موانع این بیماری پرداخته است

اما در آخر با توجه به همه تحقیق هایی که در این زمینه انجام شده است نسبت به موضوع این پایان نامه می توان بیان داشت که این موضوع از یک طرف نو  و تازه می باشد و از طرف دیگر کاملتر از کارهای انجام شده است چون هیچ کدام آنها به طور کامل و واضع با تمام شرایط و ویژگی ها به بررس مسئولیت جزایی ناشی از ایدز نپرداخته اند.

ب)هدف تحقیق

1-تبیین جایگاه مسئولیت جزایی در قوانین جزایی سابق

2-بررسی مسئولیت جزایی ناشی از ایدز از منظر قانون جدید

3-تبیین اختلافات و تشابهات مسئولیت جزایی در برابر سایر موارد

پ)اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق به آثار زیانباری که بیماری ایدزHIV/ بر طیف های مختلف جامعه(فردی،اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و …)می گذارد،بر می گردد.با توجه به تلاشهای زیادی که جهت جلوگیری از شیوع این بیماری شده است،همچنان ما شاهد شیوع روز افزون این بیماری در سطح جامعه هستیم لذا این تحقیق به ما نشان خواهد داد که حقوق کیفری تا چه حد می تواند از شیوع بیماری ایدز در جایی که افراد عاملأ و عامدأ و یا سهوأ آن را به دیگران انتقال می دهند جلوگیری کند،وهمچنین این تحقیق می تواند راهگشای بسیاری ازسوالات ومشکلات مطرح شده درحیطه کاری قضات، وکلا و جامعه پزشکی، در کنار دیگر افراد جامعه باشد.

 ت)روش انجام تحقیق

با توجه به اینکه در این رساله از روشهای استدلالی و تحلیلی عقلایی استفاده می شود لذا منابع استفاده شده در آن به لحاظ شکلی عبارتند از:کتب،مقالات . آخرین خبرهای مربوط به سایتهای

اینترنتی و تز لحاظ ماهوی به دو بخش پزشکی و حقوقی تقسیم می شود که مطالب ضروری ومرتبط با موضوع پایان نامه با رفتن به کتابخانه ملی،موسسه علوم جزایی دانشگاه تهران، موسسه حقوق پزشکی سینا،موسسه تحقیقات اخلاق پزشکی دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکش تهران،جمع آوری واستفاده شده است.

ث)محدودیتها و مشکلات تحقیق

هر تحقیقی در راه انجام گرفتن با مسائل و مشکلات فراوانی رو به رو است که باید پشت سر نهاد و این تحقیق هم به نوبه خود از این قاعده مستثناء نبوده است.برخی مشکلات موجود عبارتند از:

1-مشکل فهم و درک برخی اصطلاحات پزشکی که با رشته حقوق بسیار بیگانه بودند از جمله مشکلات این پایان نامه بود.

2-به دلیل بدیع بودن موضوع،منابعی که به بحث و بررسی در مباحث حقوقی مربوط به موضوع این پایان نامه بپردازند،بسیار محدود بودند.

 

ج)سوالات تحقیق

1-آیا ویروسHIV/ایدز نوعأ کشنده می باشد و صرف ابتلا به آن شخص را در معرض مرگ قرار می دهد؟

2-به فرض کشنده بودن ویروسHIV/ایدز چنانچه شخصی آنرا عاملأ و عامدأ به دیگری منتقل کند و موجب مرگ او شود،آیا نیازمند مقررات خاصی می باشد؟

 

چ)فرضیه های تحقیق

1-با بررسی های انجام شده در مباحث پزشکی محقق می شود که ویروسHIV نوعأ کشنده می باشد و شخص مبتلا را به دلیل ضعف سیستم دفاعی بدن در معرض بیماری های سخت و کشنده قرار می دهد و در پایان موجب مرگ بیمار می گردد.

 

2-علی رغم وجود مقررات عمومی قانون مجازات اسلامی در این باره جهت ایضاح و جلوگیری از تشتت آرا، نیازمند مقررات خاصی در این زمینه می باشیم.

بخش دوم:  حقایق پزشکی مربوط به ایدزHIV/[2]

برای اینکه بتوانیم رفتارهای ناقل ایدز را جرم انگاری کنیم لازم است ابتدا ثابت کنیم که،–ایدز چه آسیبهای جسمی و روحی می تواند به انسان وارد سازد؟و آیا این ویروس می تواند نوعأ کشنده باشد؟لذا برای این منظور در فصل اول از این بخش، شناخت ویژگی هایHIV/ایدز،در فصل دوم ،بیماری ایدز و عوارض ناشی ازHIV/ایدز،در فصل سوم راههای انتقال،درمان و کنترل بیماری و در نهایت در فصل چهارم اپیدمی HIV/ایدز، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فصل اول:شناسایی ویروسHIV

مبحث اول:منشأ ایدز

به نظر می رسد منشأ ظهور و بروز HIV از آفریقای مرکزی باشد؛چرا که نمونه های سرمی گرفته شده در اولین دهه1950 میزان بالایی از آنتی بادی ضد HIVرا،در بین اهالی این منطقه نشان می داد.

هیچگونه،نمونه سرمی مثبت که قبل از دهه 1970 در بانکهای خون آمریکا ذخیره می شد،یافت نشده بود.پیش از آمریکا مواردی در هائیتی گزارش شده بود که احتمال دارد این امر به دلیل این واقعیت باشد که در دهه های 1960 و 1970 کارگران مهاجر هائیتی مدتی در آفریقای مرکزی بسر می بردند که گروهی از این عده به سرزمین خود بازگشتند.همچنین در دهه 1970هائیتی به عنوان محل گذراندن تعطیلات مردان همجنس باز آمریکا مشهور بود.

بیماری ایدز هم اکنون در سراسر دنیا به صورت اپیدمیک در آمده که در جهان غرب، اکثریت موارد این بیماری ذر مردان همجنس باز دیده می شود،اما در آفریقا هر دو جنس مونث و مذکر به طور تقریبأ یکسان آلوده هستند.

در حدود 60 درصد از میمونهای سبز آفریقایی آلوده به ویروسی مشابهHIVبه نام STLV IIIیا SIVبوده که به نظر نمی رسد در این میمونها باعث ایدز شود.هر گاه این ویروس را به میمون های قاره دیگر مانند میمونهای ماک آسیایی تزریق کنیم آنها را به ایدز مبتلا خواهد کرد.احتمالأ میمونهای سبز آفریقایی در اثر روند تکامل(مرگ گونه های حساس و افزایش جمعیت گونه های مقاوم به SIV)مقاومت طبیعی را در مقابل این ویروس یافته اند.در حال حاضر انتقال این ویروس به

جمعیت انسانی،منشاء احتمالی اپیدمی ایدز محسوب می گردد اما نحوه این انتقال به خوبی روشن نیست.استفاده از خون میمون سبز آفریقایی در برخی از مراسم باروری(تزریق خون این میمون به منطقه پرینه)ممکن است علت این امر باشد،و یا گاز گرفته شدن انسان توسط این میمونها و انتقال ویروس از طریق بزاق حیوان[3]

  (AIDS) Immune deficiency syndrome acquired

1-STLV III ORSIV

1- ماکرومولکولی است که از هر نظر، برای ایفاء مهم‌ترین نقش خود یعنی انتقال اطلاعات بیولوژیک شایسته است. بعبارتی DNA شاهکار خلقت در ایجاد ماکرو مولکول‌های زیستی بحساب می‌‌آید. همه فواصل و زوایای پیوند، انرژی ها و نوع پیوند عناصر از دقیقترین قوانین فیزیک مولکولی پیروی می‌‌کنند.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122