پايان نامه مسائل اخلاقي در هوش مصنوعي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مسائل اخلاقي در هوش مصنوعي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 205 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مسائل اخلاقي در هوش مصنوعي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات
مقدمه1
پیشینه اخلاق ماشین2
مسائل و پرسش های اصلی2
پرسش های فرعی8
ساختار پایان نامه9
ضرورت انجام تحقیق10
فرضیه ها10
روش تحقیق11
1-1 AI چیست؟13
1-1-2 تعریف هوش14
1-1-3 تعریف هوش مصنوعی16
1-2 اساس هوش مصنوعی18
1-2-1 نمود18
1-2-2 روشهای حل مسئله16
1-2-3 معماری17
1-2-4 دانش18
1-2-4-1 مسائل مربوط به ارائه دانش:18
1-2-4-2 استدلال ناقص و مشکل صلاحیت:18
1-2-4-3 وسعت دانش رایج:18
1-2-4-4 فرم سمبلیک دانش رایج:18

1-3هوش مصنوعی قوی و هوش مصنوعی ضعیف19
1-4 تاريخچه هوش مصنوعي20
1-5 کاربردهای هوش مصنوعی31
1-5-1 بازیها31
1-5-2 سیستم های خبره32
1-5-3 درک کامپیوتر33
1-5-4 پردازش زبان طبیعی33
1-5-5 شبکه های عصبی35
1-5-5-1الگوهای ژنتیکی36
1-5-5-2 یادگیری36
1-6 مسائل اخلاقی در هوش مصنوعی37
1-6-1-تأثیر هوش مصنوعی بر اخلاق و انسانیت39
1-6-1-1فاعل هاي مصنوعي خوب و بد؟40
1-6-1-2 آیا انسانیت از کامپیوترها می خواهد که تصمیم های اخلاقی بگیرند؟41
1-6-1-3 قدرت فریبدگی تکنولوژی42
1-6-1-4 آیا تکنولوژی ظرفیت پذیرش قوای انسانی را دارد؟45
1-6-1-5 آیا تکنولوژی موجب پیدایش احساس حقارت در انسان می شود؟46
1-6-1-6 سربازان، اسباب بازیهای جنسی و بردگان47
1-6-1-7 روباتها چه حقوقی بر انسانها دارند؟51
1-6-2 تکنولوژی به صورت جزئی چه مسائل اخلاقی ای را در زندگی انسان به وجود می آورد؟51
1-6-2-1 اخلاق کامپیوتر5
1-6-2-1-1 کامپیوتر در محیط کاری52
1-6-2-1-2 جنایت کامپیوتری53
1-6-2-1-3حریم خصوصی و گمنامی55
1-6-2-1-4 مالکیت فکری57
1-6-2-1-5 مسئولیت حرفه ای57
1-6-2-2 کاربردهای سیستم های خبره و مسائل اخلاقی مربوط به آنها58
1-6-2-2-1 سیستمهای خبره جنگی58
1-6-2-2-2 سیستم های خبره در بیمارستان60
1-6-2-2-3 تله پزشکی63
1-6-2-2-4 پزشکی سایبری63
1-6-2-3 سیستم های مبتنی بر بینایی کامپیوتری چه مسائل اخلاقی ای را به وجود می آورند؟66
1-6-2-4 بازی ها چه مسائلی را به وجود می آورند؟6
1-6-2 آیا خطرهای تکنولوژی می توانند به درستی تشخیص داده شوند؟70
1-6-3 آینده71
فصل دوم:فاعل های مصنوعی اخلاقی
2-فاعل های مصنوعی اخلاقی (AMA)74
2-1 اخلاق و تعاملات انسان – روبات74
2-2 آیا ماشین ها می توانند موقعیت اخلاقی خلق کنند؟75
2-2-1 براهین پیرامون خلق موقعیت اخلاقی واقعی توسط تکنولوژی:75
2-2-1-1-تله روبات ها78
2-2-1-2- روبات های خودکار78
2-3 دیدگاه های فلسفی درباره فاعلیت اخلاقی ماشین ها79
2-4 ویژگیهای ابتدایی فاعل های هوشمند8
2-4-1-اخلاقیت عملی – اخلاقیت کارکردی84
2-4-2 چگونه می توان حساسیت نسبت به ارزش های اخلاقی را در فاعل های مصنوعی به وجودآورد؟89
2-5 تست اخلاقی تورینگ (MTT)93
2-6 مشخصات فاعل های مصنوعی اخلاقی از دیدگاه فیلسوفان95
2-6-1جیمز مور95
2-6-2جان پی سالینز97
2-6-2-1خودمختاری9
2-6-2-2قصد و نیت98
2-6-2-3مسئولیت پذیری9
2-7چه زمانی ماشین ها از اراده آزاد و آگاهی و درک برخوردارند؟100
2-7-1خودمختاری و اراده آزاد 101
2-7-1-1 علم اخلاق چگونه می تواند از یک سیستم جبری به وجود آید؟103
2-7-2آگاهی و درک105
2-7-2-1آگاهی111
فصل سوم:رویکردهای از بالا به پایین و از پایین به بالا به اخلاق ماشین
3-1رویکردهای از بالا به پایین و از پایین به بالا117
3-2 تئوریهای اخلاقی118
3-2-1سودگرایی122
3-2-2 وظیفه گرایی128
3-2-2-1-قواعد روبات ها128
3-3 رویکردهای از پایین به بالا و توسعه ای136
3-3-1شبیه سازی تکامل138
3-3-2زندگی مصنوعی و ظهور ارزشها ی اجتماعی، رویکردی الهام گرفته از تکامل139
3-3-3 یادگیری145
3-3-4ترکیب رویکردهای سنتی از پایین به بالا با رویکرد تکاملی و یادگیرنده150
3-3-5 نتیجه 152
3-4 ادغام رویکردهای از بالا به پاین و از پایین به بالا154
3-4-1روبات های اخلاقی دورگه154
3-4-2 اخلاق فضیلت، رویکرد دورگه156
3-4-3 رویکردهای از بالا به پایین به فضیلت158
3-4-4 فضایل پیوندگرا -رویکرد از پایین به بالا به سمت فضایل160
3-4-5 اخلاق فضیلت دو رگه163
نتیجه16

فهرست منابع ومأخذ:

   منابع فارسی:

1-چیذری، محمدجواد ،”تاریجچه هوش مصنوعی”،دانشگاه پیام نور بویین زهرا،1388،

2-خزائی،زهرا،”اخلاق کاربردی:ماهیت،روشها و چالش ها”،فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه قم،سال نهم،شماره اول

3-ری کورزویل،عصر ماشین های معنوی-وقتی رایانه ها از هوش انسان پیشی می گیرند، چاپ اول، ترجمه سیمین موحد، تهران:نشر پیکان،1380

4-ریچ، ایلین، هوش مصنوعی، ترجمه و تألیف دکتر مهرداد فهیمی، چاپ چهارم، تهران:جلوه 1383

5-عسکرزاده،حسن،هوش مصنوعی،چاپ اول،انتشارات دانشگاه پیام نور،تهران،1385

 منابع انگلیسی:

2-Buchanan Bruce G ,”time line,A brief history of artificial intelligence”University of Pittsburg,agust 2002,

3-Bynum Terrel Ward,”a very short history of artificial intelligence”,American Philosophical Asociation’s Newsletter On Philosophy And Computing,summer 2000

5-Chin T,”Security breach: Hacker gets medical records” ,American Medical

6-C J J Yeo, “Ethical delimas of the practice of medicine in the information technology age”,Sigapore Med J 2003,vol44(3),41-44

      چکیده

ظهور فاعل های خودکار در آینده نه چندان دور، پرسش از چگونگی طراحی و تکمیل یک فاعل اخلاقی هوشمند (AMA)را در هوش مصنوعی مطرح می کند. روبات هایی که دارای ظرفیت های خودکار برای انجام کارهای مفید برای انسان ها هستند، ظرفیت انجام کارهایی که برای انسان ها مضر است را هم خواهند داشت. چالش های نظری در ساخت فاعل های مصنوعی  تحت تأثیر مباحثات بین متخصصان اخلاق درباره خود نظریه اخلاق، و همچنین محدودیت های محاسباتی در مورد اجرای چنین نظریاتی هستند. گستره تکنیک های شبیه سازی تکامل و یادگیری ماشین به کار گرفته شده اند تا استدلال اخلاقی را در معماهای اخلاقی تدوین کنند. در این رساله مباحث اخلاقی مورد بررسی قرار گرفته اند، امکان “تست اخلاقی تورینگ” مورد بررسی قرار گرفته است و مشکلات انواع رویکردها، تخمین زده شده اند.خطراتی که در ماشین ها وجود دارد، عمداً یا سهواً، به انسان ها و دیگر موجودات با احساس آسیب های جدی می رساند. ساخت ماشین هایی که آنقدر باهوش هستند تا تأثیرات اعمال خود را بر موجودات با احساس ارزیابی کنند و طبق آن تأثیرات عمل کنند، مهمترین کاری است که طراحان ماشین های مصنوعی خودکار با آن مواجه خواهند بود.

کلمات کلیدی:هوش مصنوعی، فاعلیت اخلاقی، فاعل اخلاقی مصنوعی،تست اخلاقی تورینگ

مقدمه

بررسی مسائل اخلاقی هوش مصنوعی، مستلزم مشارکت همزمان چند رشته علمی و همکاری دانشمندان و متفکران آنهاست. برای تبیین دقیق مسائلی که تکنولوژی هوش مصنوعی در آینده پیش روی ما قرار خواهند داد، باید فیلسوفان، دانشمندان علم کامپیوتر و هوش مصنوعی و متخصصان اخلاق را گرد هم آورد تا بتوان دورنمای درستی از آینده احتمالی به دست آورد و روش های صحیحی را برای جلوگیری از فجایع، و همچنین برای طراحی درست سیستم های هوشمند، ارائه داد. به طور کلی کار در این حوزه، یک مطالعه میان رشته ای است و تبیین مسائل اخلاقی آن، مربوط است به رشته اخلاق کاربردی[1]. اخلاق کاربردی، شاخه ای از اخلاق هنجاری[2] است که بواسطه تمرکز ویژه بر موارد عینی و جزئی و تلاش برای بررسی و حل معضلات اخلاقی، از فرا اخلاق[3] و نظریه های هنجاری متمایز می شود؛ این شاخه که به لحاظ محتوایی می توان نشانه هایی از آن را در آثار سقراط، افلاطون، لاک، کانت، بنتام، میل، نیچه و سارتر یافت، رسماً از سال 1960 م، به عنوان شاخه ای از اخلاق مطرح گردید. اخلاق کاربردی را می توان در حوزه فردی، شامل اخلاق خانواده، روابط شخصی مثل دوستی با دیگران و رابطه با پیران و جوانان، و در حوزه اجتماعی، شامل اخلاق علم و تکنولوزی، ریست پزشکی، زیست محیطی، سیاسی، حقوقی، رسانه ای، ورزشی و … دانست که طبیعتاً اخلاق حرفه ای را نیز در بر می گیرد.

روش بکارگیری اصول و قوانین اخلاقی برای تحق اهداف اخلاق کاربردی سه نوع است: روش های از بالا به پایین، از پایین به بالا و تعادل متأملانه. در شیوه نخست، فرد از حوزه کلی به سمت جزئیات حرکت می کند، در حالیکه مجموعه ای از اصول ،قواعد، معیارها یا قوانین کلی، مقدمه اصلی برهان را تشکیل می دهند و مقدمه دیگر،گویای موقعیت خاصی است که ما در آن قرار گرفته ایم. شیوه دوم، به جای تأکید بر قواعد کلی، بر تصمیمات جزئی عملی نظر دارد. در این شیوه، ما از ابتدا اصول و قواعد معینی را در اختیار نداریم، تا بر اساس آن، وضعیت خود را به لحاظ اخلاقی تشخیص داده و تصمیم گیری کنیم که در شرایط مورد نظر چه باید کرد؛ بلکه در این شیوه، توافقات و رفتارهای اجتماعی افراد به عنوان نقطه شروع استدلال و تصمیمات اخلاقی انتخاب می شود که با توسعه آن به موراد جدید می توان تصمیمی مشابه تصمیمات گذشته گرفت و از مجموع آنها به حکم کلی و اصلی دست یافت. اما ناکافی بودن دو شیوه مذکور، برای استدلال اخلاقی، در حوزه اخلاق کاربردی، شیوه سومی را پیشنهاد می کند که به شیوه تعادل متأملانه معروف است؛ این شیوه به گونه ای ترکیبی است از دو شیوه قبلی، که در آن هم موارد جزئی لحاظ شده است، هم از اصول کلی غفلت نشده است؛ اما به این صورت که هر بخش این کار را گروهی بر عهده می گیرند که هم توان بهره برداری بیشتری از آن دارند، هم نسبت به آن آگاهی فزونتری دارند؛ دراین شیوه، متخصصان به توصیف موقعیت جزئی می پردازند و فیسوفان، بر اساس نظریه ها و اصول کلی اخلاقی، با تحلیل موقعیت ها و انطباق آنها بر اصول کلی، در صدد ارائه راه حل بر می آیند.

چرا ما باید نگران مسائل اخلاقی ای باشیم که هوش مصنوعی برای ما ایجاد خواهد کرد؟ اصولاً بررسی این مسائل چه ضرورتی دارد؟ ما چه طرحی از آینده در ذهن خود داریم که  ما را بر آن   می دارد تا سعی کنیم آینده ای ایمن و مطمئن برای خود بسازیم؟ در حال حاضر چه اتفاقاتی در جهان در حال وقوع هستند؟

پیشینه اخلاق ماشین

در حال حاضر دانشگاه های ایالات متحده، بزرگترین مرکز تحقیقتی پیرامون چگونگی وارد کردن قید و بندهای اخلاقی در سیستم های هوشمند هستند تا از بروز فجایع انسانی در آینده جلوگیری کنند. در کشور ما هنوز هیچ کار علمی و پژوهشی ای در این مورد انجام نشده است. یکی از کتاب های کامل در این زمینه از طریق دانشگاه آکسفورد[4] در نیویورک  منتشر شده است. دانشگاه ام آی تی، بزرگترین مرکز علمی- تحقیقاتی در این زمینه است. سایر دانشگاه ها و نشریات در اروپا و کشورهایی نظیر ژاپن و کره جنوبی، کارهای علمی مفیدی در این زمینه انجام داده اند و مقالات متعددی در این زمینه به چاپ رسانده اند.

مسائل و پرسش های اصلی

از جمله پرسش هایی که با پیشرفت تکنولوژی برای ما به وجود خواهد آمد، پرسش از ماهیت انسانی در آینده نه چندان دور خواهد بود. آیا تکنولوژی هوش مصنوعی، به تدریج بر هوش انسان پیشی خواهدگرفت؟ آیا کرامت انسان از بین خواهد رفت؟ آیا انسان ها احساس حقارت و عدم توانایی خواهند داشت؟ آیا بیم آن می رود که موجودات هوشمند مصنوعی، روزی بر ما چیره شوند؟ آیا با اتوماتیک تر شدن تکنولوژی و کمتر شدن نظارت انسان، سلامت و زندگی انسان به خطر خواهد افتاد؟ آیا به راحتی می توان به تکنولوژی اعتماد کرد ؟

در لابراتوار محاسباتی دانشگاه ام آی تی، دانشمندان در حال طراحی کامپیوترهایی هستند که می توانند عواطف انسان را بخوانند. مؤسسات مالی، از شبکه های کامپیوتری جهانی استفاده می کنند تا در هر دقیقه میلیونها معامله تجاری را ارزیابی کرده و آنها را قبول و یا رد کنند. روبات شناسان در ژاپن، اروپا و ایالات متحده، در حال ساخت روبات های خدماتی هستند که از سالمندان و معلولان مراقبت می کنند. دانشمندان ژاپنی در حال انجام پروژه هایی هستند که تمایز بین انسان و آدم آهنی قابل تشخیص نباشد. دولت کره جنوبی اعلام کرده است که هدفش آن است که تا سال 2020 در هر خانه ای یک روبات وجود داشته باشد. همچنین این دولت با همکاری شرکت سامسونگ، در حال ساخت اسلحه هایی است که روبات دارند و در جنگ های مرزی این کشور با کره شمالی، به ارتش آنها کمک می کنند. در عین حال، با استفاده از کامپیوترها، در هر وسیله قابل مشاهده ای، از اتومبیل ها گرفته تا سطل های زباله، فعالیت های انسان ها تسهیل شده، تحت نظارت قرار گرفته و تحلیل می شود؛ نرم افزارهای روباتی هم در محیط های مجازی قابل مشاهده، از جستجوی صفحات وب گرفته تا خریدهای آنلاین، فعالیت انسان را تسهیل، نظارت و تحلیل می کنند. از اطلاعاتی که بوسیله این روبات ها جمع آوری می شود، در تجارت، کارهای حکومتی، و اهداف پزشکی استفاده می شود. واژه روبات، هم بر روبات های فیزیکی دلالت دارد و هم بر فاعل های نرم افزاری.

همه این پیشرفت ها روی ساخت روبات هایی متمرکز هستند که از خطای مستقیم انسان مستقل هستند و تأثیر بالقوه آنها روی سعادت انسان، موضوع افسانه های علمی تخیلی است. ایزاک آسیموف، بیش از 50 سال قبل، نیاز به قواعد اخلاقی برای هدایت رفتار روبات ها را پیش بینی کرده بود. سه قانون روباتیک او، اولین چیزی هستند که در تفکر درباره اخلاق ماشین، به ذهن مردم خطور می کند.

1-روبات نباید به انسان صدمه بزند و یا بواسطه تعامل با انسان، باعث شود که انسان آسیب ببیند.

2-روبات باید از دستوراتی که انسانها به او می دند اطاعت کند، مگر زمانی که این دستورات با قانون اول در تعارض باشند.

3-روبات باید از خودش محافظت کند، البته تا زمانی که این محافظت با قانون اول یا دوم متعارض نباشد.

اما نوشته های آسیموف بیشتر به داستان شبیه بودند. او با چالشی که امروزه مهندسان با آن دست به گریبان هستند، مواجه نشده بود: چالش مطمئن شدن از اینکه سیستم هایی که آنها می سازند، برای انسانیت سودمند هستند و به مردم صدمه نمی زنند. اینکه آیا سه قانون آسیموف به ما کمکی می کنند تا  مطمئن شویم روبات ها به شکل اخلاقی عمل خواهند کرد، یکی از سؤالاتی است که در این پایان نامه مورد بحث قرار می گیرد.

پیش بینی می شود که در چند سال آینده، وقایع مصیبت باری توسط کامپیوترهایی که مستقل از انسان ها تصمیم گیری می کنند، اتفاق بیفتد. قبلاً در اکتبر 2007، روباتهای نیمه اتوماتیک شرکت کانن[5] که در ارتش آفریقای جنوبی بکار گرفته شده بودند، به خاطر عملکرد نادرستشان 9 سرباز را کشتند و 14 سرباز دیگر را زخمی کردند-گرچه در گزارشات اولیه، درباره اینکه علت حادثه مشکل نرم افزاری بوده یا سخت افزاری، تناقضاتی وجود داشت. همانطور که این ماشین ها اتوماتیک تر می شوند، پتانسیل بروز فاجعه بزرگتر هم بیشتر می شود. حتی اگر این فجایع، به اندازه حادثه تروریستی 11 سپتامبر کشته نداشته باشند، باعث به وجود آمدن واکنش های سیاسی گسترده ای خواهند شد. برخی از جناح های سیاسی خواستار توسعه بیشتر تکنولوژی و برخی دیگر خواستار ممنوعیت کامل آن خواهند بود.(و شاید حتی خواستار جنگ علیه روبات ها می شوند.)

مسائل امنیتی و فواید اجتماعی، همیشه برای مهندسان بیشترین اهمیت را دارند. اما سیستم های امروزی به سطحی از پیچیدگی می رسند که در آن سطح باید خودشان تصمیمات اخلاقی بگیرند-آنها باید با کدهای اخلاقی، برنامه ریزی شوند. این امر، چرخه فاعل های اخلاقی را از انسانها تا سیستم های هوشمند مصنوعی ای که ما آنها را فاعل های اخلاقی مصنوعی می نامیم([6]AMAها)، گسترده می کند.

در گذشته، تنها انسان ها در استدلال اخلاقی حضور داشتند، ولی اکنون زمان آن رسیده است که یک بعد اخلاقی به ماشین ها اضافه کنیم. در مقابل موضوعاتی مثل هک کردن، حریم خصوصی، مالکیت معنوی و  سایر موضوعاتی که در رشته اخلاق کامپیوتر بررسی می شوند، رشته اخلاق ماشین، (منظور اخلاق سیستم های هوشمند است)، با موضوع چگونگی رفتار ماشین ها با کاربران انسانی و سایر ماشین ها سر و کار دارد. رشته اخلاق ماشین، رشته اخلاق کامپیوتر را گسترده تر می کند و پرسش اصلی این رشته را از مردم باید با کامپیوترهای خود چه کنند، تبدیل می کند به این پرسش که ماشینها با خود چه کاری انجام می دهند.

ما در حال بحث پیرامون مباحث تکنیکی هستیم که در وقتی کامپیوترها تبدیل به استدلال کنندگان اخلاقی می شوند، با آن مسائل روبرو خواهیم شد. همانطور که هوش مصنوعی، حوزه فاعل های خودکار را گسترده می کند، چالشی که با آن روبرو می شویم آن است که چگونه این فاعل ها را طراحی کنیم تا آنها به مجموعه ارزش ها و قواعدی که انسان ها از فاعل های انسانی انتظار دارند، احترام بگذارند.

آیا انسانیت واقعاً از کامپیوترها می خواهد که تصمیمات مهم اخلاقی بگیرند؟ بسیاری از فیلسوفان تکنولوژی این مسئله را هشدار داده اند که در صورت پیشرفت تکنولوژی، ممکن است انسانها مسئولیت اخلاقی خود را نسبت به ماشینها رعایت نکنند. فیلم ها و مجلات، پر از داستان های تخیلی درباره خطرات اشکال پیشرفته هوش مصنوعی هستند. همیشه اصلاح تکنولوژی در هنگام پیدایش آن، آسان تر از زمانی است که کاملاً تأسیس شده باشد. اما، همیشه ممکن نیست که بتوان به طور دقیق تأثیر تکنولوژی های جدید را بر جامعه پیش بینی کرد، مگر زمانی که آن تکنولوژِی به شکل گسترده ای در جامعه به کار برده شود. بنابراین، از نظر برخی منتقدان، انسان هایی که معتقدند باید از تکنولوژیهای خطرناک چشم پوشی کرد و یا ظهورشان را هشدار داد، در اشتباه هستند. اما ما معتقدیم که بازار و نیروهای سیاسی خواستار فوایدی هستند که این تکنولوژی ها به آنها می دهند، و سرانجام هم بر بقیه چیره می شوند. بنابراین لازم است که هر کسی که با این تکنولوژی سر و کار دارد، به طور مستقیم درباره کار اجرای تصمیم گیری اخلاقی در کامپیوترها، روبات ها، و بوت های مجازی[7] در شبکه کامپیوتری، فکر کند.

ماشینها در حال گسترش هستند. وجود آنها تأثیرات ناخواسته ای روی زندگی و رفاه انسان ها دارد که البته همه این تأثیرات خوب نیستند. ما معتقد هستیم که افزایش اتکا به سیستم های خودکار، انسانیت اساسی انسان ها را از بین نمی برد. از نظر ما، روبات های پیشرفته انسان ها را به بردگی نخواهند گرفت و یا انسانیت را نابود نخواهند کرد. انسان ها همیشه خود را با محصولات تکنولوژیکی خود وفق می دهند و فواید داشتن ماشین های خودکار برای انسان ها،  بیشتر از هزینه های آن خواهد بود.

اما نمی توان آنقدر هم خوش بین بود. نمی توان فقط نشست و امیدوار بود که همه چیز به بهترین شکل اتفاق بیفتد. اگر انسان ها بخواهند از نتایج بد ظهور فاعل های هوشمند اتوماتیک جلوگیری کند، مردم باید آمادگی این را داشته باشند که بتوانند در مورد کارهایی که لازم است انجام دهند تا این فاعل ها ، خوب باشند، به سختی فکر کنند.

آیا ما، در مورد ساخت ماشین های تصمیم گیرنده اخلاقی، هنوز در حوزه افسانه های علمی به سرمی بریم؟ و یا شاید اوضاع بدتر از این باشد و ما در شاخه ای از افسانه های علمی غرق باشیم که اغلب مربوط است به هوش مصنوعی؟ اگر ما فقط درباره ظهور AMAها پیشگویی های ناقصی داشته باشیم، این اتهام قابل توجیه است. اما ما درباره آینده چیزی نمی دانیم و  نمی دانیم که آیا موانع آشکاری که سر راه هوش مصنوعی قرار دارد، موانعی واقعی هستند و یا توهمی از مانع هستند. ما نه علاقه داریم که به این فکر کنیم که زمانی که وکیل ما یک روبات خواهد بود، زندگی ما چه شکلی خواهد داشت، و نه حتی دوست داریم پیش بینی کنیم که آیا این اتفاق واقعاً خواهد افتاد یا نه. بلکه ما بیشتر دوست داریم که از تکنولوژی های امروزی قدری فراتر رویم و به سمت تکنولوژی هایی حرکت کنیم که نیازمند ظرفیت تصمیم گیری اخلاقی خواهند بود. شاید همین قدم های کوچک، در نهایت منجر شود به هوش مصنوعی کاملاً پیشرفته. اما حتی اگر نتوانیم سیستم های کاملاً هوشمند بسازیم، باز هم یک موضوع واقعی وجود دارد که مهندسان با آن مواجه می شوند و آن موضوع نباید تنها توسط مهندسان بررسی شود.

آیا اکنون برای بررسی این موضوع، خیلی زود نیست؟ نه اینطور نیست. روبات های صنعتی که در کارهای مکانیکی بکار برده می شوند، گاهی باعث آسیب انسان و حتی مرگ او می شوند. ردم آنقدر متقاضی روبات های خانگی و خدماتی وجود هستند که این امر باعث شده است تا سال 2010، بازار این نوع روبات ها دو برابر بازار روبات های صنعتی شود، و تا سال 2025، چهار برابر خواهد شد. با ظهور روبات های خانگی و خدماتی، دیگر روبات ها محدود به محیط های صنعتی، یعنی جایی که فقط کارگران آموزش می دیدند که با روبات ها تعامل داشته باشند، نیستند. عروسکهای روباتی کوچک، مثل AIBO از شرکت سونی، طلایه داران وسایل روباتیک بسیار زیادی هستند. میلیون ها روبات جاروبرقی، برای مثال “رومبا”[8] از شرکت آی روبوت [9]، خریداری شده اند. کاربرد های اولیه روباتی در بیمارستان ها و روبات های راهنما در موزه ها از قبل به وجود آمده اند. در اینجا توجه ما به گسترش روبات های خدماتی ای جلب می شود که کارهای اساسی خانه را انجام می دهند و به افراد مسن کمک می کنند. برنامه های کامپیوتری، میلیون ها معامله تجاری را با چنان کفایتی انجام می دهند که انسانها  قادر نیستند آنرا آنگونه انجام دهند. تصمیمات نرم افزاری برای خرید و فروش سهام، کالاها و ارزها، ظرف چند ثانیه گرفته می شود و چنان سودی را در بر دارد که هیچ انسانی نمی تواند در حال حاضر آن را تشخیص دهد و درصد مهمی از فعالیت در بازارهای جهانی را نشان می دهد.

سیستم های مالی خودکار، عروسک های روباتیک، و جاروبرقی های روباتی هنوز برای تبدیل شدن به ماشین های کاملاً خودکاری که تصمیمات اخلاقی می گیرند و روی رفاه انسان تأثیرگذارند، راه زیادی در پیش دارند. اما، انسان ها از قبل به نقطه ای رسیده اند که در آن سیستم های مهندسی، تصمیماتی می گیرند که می تواند روی زندگی انسان تأثیرگذار باشد و مسائل اخلاقی ایجاد کند. در بدترین موارد، آنها تأثیرات منفی داشته اند.

آیا ساختن یک AMA ممکن است؟ سیستم های مصنوعی کاملاً آگاه همراه با ظرفیت های اخلاقی کامل انسانی، شاید برای همیشه در حوزه افسانه های علمی باقی بمانند. با این وجود ما معتقدیم که به زودی سیستم های محدودتری ساخته می شوند. چنین سیستم هایی ظرفیت ارزیابی جنبه های اخلاقی اعمال خود را دارند- مثلاً  اینکه تشخیص می دهند که هیچ گزینه ندارند به جز آنکه به خاطر حفظ حق حریم خصوصی، حق مالکیت را نقض کنند.

طراحی AMAهای اخلاقی، مستلزم مطالعه جدی تئوریهای اخلاقی است، که از نقطه نظرات انسانی نشأت گرفته اند. ارزش ها و نگرانی هایی که در سنت های فلسفی و مذهبی جهان توصیف شده اند، به راحتی قابل بکار بردن در ماشین ها نیستند. وارد کردن سیستم های اخلاقی مبتنی بر قاعده، مثل ده فرمان[10] یا سه قانون روباتیک آسیموف[11]، در کامپیوتر ها آسان تر است، اما همانطورکه بسیاری از داستان های روباتی آسیموف نشان می دهند، حتی  سه قاعده آسان هم می توانند معماهای اخلاقی زیادی را ایجاد کنند. اخلاق ارسطو بیشتر روی شخصیت تأکید داشت تا قاعده: اعمال خوب از شخصیت های خوب سر می زند، و سعادت انسان منوط بود به رشد شخصیت فضیلتمند او. البته برای انسانها، رشد فضایل خودشان هم سخت است، چه برسد به توسعه فضایل مناسب برای کامپیوترها یا روبات ها. مواجه شدن با این چالش مهندسی، مستلزم مطالعه سرمنشأ اخلاق انسان است، همانطور که در تکامل، یادگیری و رشد، عصب شناسی و فلسفه مطالعه شده است.

اخلاق ماشین، همان اندازه که درباره تصمیم گیری انسانی صحبت می کند، درباره موضوعات فلسفی و عملی ساخت AMAها هم صحبت می کند. همانطور که AI خطوط پرسشی جدیدی را در فلسفه ذهن وارد می کند، اخلاق ماشین ،پتانسیل آن را دارد که خطوط پرسشی جدیدی را در اخلاق مطرح کند.

پرسش های فرعی

تا کنون سه پرسش به صورت طبیعی از بحث ما نتیجه می شوند. آیا جهان به AMAها نیاز دارد؟ آیا مردم می خواهند که کامپیوترها تصمیمات اخلاقی بگیرند؟ و اگر مردم معتقدند که کامپیوترهایی که تصمیمات اخلاقی می گیرند، لازم و یا اجتناب ناپذیرند، فیلسوفان و مهندسان چگونه باید فرآیند طراحی AMAها را پیش ببرند؟

ساختار پایان نامه

در این پایان نامه سعی می شود به پرسشهای اصلی و این پرسش های فرعی که در فرآیند ساخت AMAها پیش روی انسان قرار خواهند گرفت، پاسخی مناسب داده شود. در این پایان نامه بعد از تعریف هوش مصنوعی و بیان تاریخچه پیدایش آن، مسائل اخلاقی ای مطرح می شوند که ظهور این سیستم ها برای انسان ایجاد می کنند. مسائل اخلاقی طرح شده از دو جهت مورد بررسی قرار می گیرند. جهت اول تأثیری است که این تکنولوژی ها روی ماهیت انسان و فرهنگ انسانی خواهند داشت. در خلال بیان این مسئله، به پرسش دوم (آیا انسانیت از کامپیوترها می خواهد که تصمیمات اخلاقی بگیرند؟) پاسخ داده می شود. مسائلی که در اینجا مطرح می شوند از این قبیل هستند که مثلاً آیا پیشرفت AMAها، باعث می شود که انسان ها مسئولیت اخلاقی خود نسبت به ماشین ها را نادیده بگیرند؟ و یا اینکه، آیا ماشین ها، انسان ها را برده خود خواهند کرد؟ و جهت دوم آن مسائلی اخلاقی است که این سیستم ها برای زندگی انسان ایجاد می کنند، و در خلال بحث پیرامون این مسائل، پرسش اول هم، ( آیا جهان به AMAها نیاز دارد؟)، پاسخ داده می شود. در این بخش ما خواهیم گفت که وجود سیستم هایی که دارای ظرفیت تصمیم گیری اخلاقی باشند- مثل سیستم های خبره- برای ما اجتناب ناپذیر است. سپس، در فصل بعدی، به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که هدف طراحان AMAها از خلق آنها باید چه باشد،  به عبارت دیگر یک AMAی خوب باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ در اینجا، چارچوبی را طراحی می کنیم که دارای دو بعد خودمختاری و حساسیت نسبت به ارزش ها است. سیستم هایی که در قسمتهای پایینی نمودار ما قرار می گیرند، دارای “اخلاقیت عملی”[12] هستند، یعنی اهمیت اخلاقی آنها در دستان طراحان و کاربران قرار دارد. اما هرچه ماشین ها خبره تر می شوند، میزان “اخلاقیت کارکردی”[13] آنها بیشتر می شود، و احتمال بیشتری وجود دارد که خود ماشین ها ظرفیت تعیین و پاسخگویی به چالش های اخلاقی را داشته باشند. سپس این موضوع مطرح می شود که آیا ماشین ها می توانند فاعل های اخلاقی باشند؟ در حال حاضر ما فاعل مصنوعی کاملاً اخلاقی نداریم، اما کارهای مناسبی انجام شده اند که می توانند مشخص کنند که یک فاعل مصنوعی اخلاقی چه ویژگی هایی باید داشته باشد. در فصل بعد درباره میزان قابل محاسبه بودن و عملی بودن نظریه های اخلاقی سودگرایی و وظیفه گرایی، می پردازیم. اینها به اصطلاح رویکردهای از بالا به پایین هستند. سپس رویکردهای از پایین به بالا را بررسی می کنیم که متدهای یادگیری، توسعه و تکامل را بکار می گیرند تا ظرفیت های اخلاقی ای  که از گونه های هوشمند گوناگون پدیدار می شود  را در فاعل های مصنوعی، شبیه سازی کنند. اما رویکردهای از بالا به پایین و از پایین به بالا، هر دو محدودیت هایی دارند که توضیح داده می شوند. بنابراین ما نیازمند رویکردی هستیم که این محدودیت ها را بشناسد، نقاط قوت و ضعف آنها را در برنامه ریزی AMAها بداند، سپس چارچوبی را برای ساخت AMAها ارائه کند   که هم از نظر فلسفی خبره باشد، و هم از نظر شناختی.

تمایز میان رویکردهای از بالا به پایین و از پاین به بالا، آنقدر ساده است که نمی تواند تمام چالش هایی  که ما در ساخت AMAها با آنها مواجه هستیم را پوشش دهد. لازم است که مهندسان این دو رویکرد را باهم ترکیب کنند تا  به یک رویکرد عملی برسند. مسائلی که در بکار بردن رویکردهای از بالا به پایین وجود داشت، در بکار بردن اخلاق فضیلت ارسطویی هم وجود دارد. رویکرد فضایل، ترکیبی است از دو رویکرد قبلی، به این صورت که ما می توانیم فضایل را دقیقاً توصیف کنیم، اما چگونگی اکتساب فضایل توسط افراد، به نظر می رسد که رویکرد از پایین به بالا باشد.

[1] -Applied Ethics

[2] -Normative Ethics

[3] -Meta-Ethics

1-Oxford University Press, Inc.198, Madison Avenue, Newyork,NY, 10016

[5] -cannon

[6] -Artificial Moral Agent

[7] -Virtual bots

[8] -Roomba

[9] -iRobot

[10] -Ten Commandments

[11] -Asimov’s Three Laws for Robots

[12] -Operational morality

[13] -Functional morality

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه نقش اخلاق حرفه‌اي در توسعه روزنامه‌نگاري از ديدگاه سردبيران مطبوعات و سايت هاي خبري و استادان ارتباطات و روزنامه‌نگاري
 • پايان نامه غرور در اخلاق؛ گزارش تحليلي آراء فيلسوفان اسلامي و غربي
 • پايان نامه تاثير آراء علامه طباطبايي در تفسير الميزان بر آراء استاد مطهري
 • پايان نامه نظريه اخلاقي گابريل مارسل
 • پايان نامه تصحيح و تحقيق كتاب خطي مجموعه اعتقادات و اخلاق از فيض كاشاني
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122