پايان نامه مساله مکان يابي چند تسهيله با فواصل متعامد در حضور يک مانع خطي با حرکت احتمالي به صورت نرمال

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مساله مکان يابي چند تسهيله با فواصل متعامد در حضور يک مانع خطي با حرکت احتمالي به صورت نرمال یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 92 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه مساله مکان يابي چند تسهيله با فواصل متعامد در حضور يک مانع خطي با حرکت احتمالي به صورت نرمال بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول- مقدمه و کلیات تحقیق
1-1مقدمه  10
1-2کلیات تحقیق و ساختار پایان نامه 13
فصل دوم- ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1مقدمه  15
2-2ادبیات موضوعی 16
2-3پیشینه تحقیقات انجام شده 17
2-3-1 روند تحقیقات انجام شده 21
فصل سوم- روش تحقیق
3-1مقدمه  25
3-2فواصل در مسائل برنامه ریزی تسهیلات  26
3-2-1فاصله خط مستقیم یا اقلیدسی  26
3-2-2فاصله مجذور خط مستقیم یا اقلیدسی  27
3-2-3فاصله منهتن یا متعامد  28
3-2-4فاصله چبیشف  29
3-2-5کوتاهترین مسیر  30
3-3مسائل مکانیابی میانه با انواع فاصله  31
3-4فرآیند تحقیق  34
3-4-1تعریف ساده ای از مساله  34
3-4-2وضعیت دو نقطه نسبت به هم در حضور مانع  35
3-4-3کوتاهترین فاصله بین دو نقطه در حضور مانع  38
3-4-3-1مانع به صورت ثابت  38
3-4-3-2مانع به صورت متحرک  40
فصل چهارم- محاسبات و یافته های تحقیق
4-1مقدمه  44
4-2محاسبه امید فاصله بین دو نقطه در حالت shadow  45
4-3محاسبه امید فاصله بین دو نقطه در حضور مانع احتمالی در حالت کلی  48
4-4متغییر های واسط  51
4-5مدل ریاضی مسئله  54
4-6محدوده امید فاصله بین دو نقطه در مدل  55
4-7وارد نمودن انتگرال به لینگو  57
4-8الگوریتم ژنتیک  59
4-8-1تعریف الگوریتم ژنتیک  59
4-8-2مزایا و برتریهای الگوریتم ژنتیک  61
4-8-3معایب الگوریتم ژنتیک  64
4-8-4گذری بر ژنتیک طبیعی  65
4-8-5واژگان الگوریتم ژنتیک  70
4-8-6ساختار کلی الگوریتم ژنتیک  71
4-8-7کروموزوم  73
4-8-8ایجاد جمعیت اولیه  75
4-8-9اعمال ژنتیک  76
4-8-9-1عملگر جهشی  77
4-8-9-2عملگر تقاطعی 79
4-8-10انتخاب چرخه رولت  81
4-8-11استراتژی برخورد با محدودیت ها  82
4-9مثال  83
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1نتیجه گیری  87
5-2پیشنهادات آتی  88
پیوست – فهرست منابع و مواخذ  89
چکیده انگلیسی  91

فهرست منابع و مواخذ

[1] Katz, I., Cooper, L., 1981. Formulation and the case of Euclidean distance with one forbidden circle. European Journal of Operational Research 6, 166–173.

[2] Klamroth, K., 2004. Algebraic properties of location problems with one circular barrier. European Journal of Operational Research 154 (1), 20–35

[3] Mustafa S. Canbolat , George O. Wesolowsky,2010. The rectilinear distance Weber problem in the presence of a probabilistic line barrier, 114-121.

]4[ S. Shiripour, I. Mahdavi, M.Amiri-Aref, M. Mohammadnia, The multi-facility location problem in the presence of a probabilistic line barrier: a quadratic programming, International Journal of Production Research, DOI: 10.1080/00207543.2011.579639

[5]Hamacher, H.W., Nickel, S., 1995. Restricted planar location-problems and applications. Naval Research Logistics 42 (6), 967–992.

[6]Butt, S.E., Cavalier, T.M., 1996. An efficient algorithm for facility location in the presence of forbidden regions. European Journal of Operational Research 90 (1), 56–70.

[7]Aneja, Y.P., Parlar, M., 1994. Algorithms for Weber facility location in the presence of forbidden regions nd or barriers to travel. Transportation Science 28 (1), 70–76.

[8]Butt, S.E., Cavalier, T.M., 1996. An efficient algorithm for facility location in the presence of forbidden regions. European Journal of Operational Research 90 (1),56–70.

چکیده

مسائل مکان یابی بر روی سطح, در حضور یک مانع خطی یا چند مانع, مساله ای می باشد که هم استقرار تسهیل جدید و هم تردد از میان این موانع, ممنوع می باشد. مسئله بررسی شده در این تحقیق, از نوع مکانیابی پیوسته با ظرفیت نامحدود می باشد. یعنی هدف یافتن مکان چند تسهیل نقطه ای در میان یک تعداد متناهی تسهیلات موجود با وزن معین, قطعی و دارای وزن غیر منفی می باشد.

در این تحقیق, مدل پیشنهادی ارائه شده یک مسئله میانه با فواصل متعامد می باشد, بطوری که در ناحیه پیوسته یک مانع خطی وجود دارد که در مسیر افقی حرکت خود, از توزیع احتمالی با تابع چگالی احتمال نرمال با پارامتر های معین و ثابت پیروی می کند.همچنین از عرض مانع در این تحقیق صرفه نظر شده است.

استقرار تسهیلات موجود در سیستم به گونه ای می باشد که امکان استقرار مولفه محور yها بر روی مسیر مانع خطی وجود ندارد و به صورت مشابه امکان استقرار تسهیلات جدید بر روی مسیر مانع خطی امکان پذیر نمی باشد.

همچنین تعریفی از فاصله بین دو نقطه در حضور مانع ارائه شده و برای مسئله مورد بحث با توزیع نرمال, فاصله بین دو نقطه مفروض را فرموله نمودیم. با توجه به پیچیده بودن مسئله مدل بدست آمده, از الگوریتم فراابتکاری ژنتیک در این مسئله استفاده شده و نتایج این روش با روش دقیق مقایسه گشته است.

فصل اولمقدمه و کلیات تحقيق

مقدمه

مسالة مكان‌يابي[1]  (جایابی) و استقرار تسهيلات یکی از مسائل مهمی می باشد که در طراحی سیستم های صنعتی مورد توجه قرار فراوان می گیرد. در ادبيات موضوعي، معمولاً چند حالت از مسایل مكانيابي پيوسته، مورد بحث قرار گرفتند، مانند مساله ميانه[2]، مساله مركز[3] و مساله مركز-ميانه[4].  در مساله میانه هدف، پیدا کردن مکان وسیله (تسهیل) جدید می­باشد، بطوریکه مجموع فواصل وزن­دهی شده بین تسهیل جدید و تسهیلات موجود، حداقل گردد. این مساله، در تئوری مکان­یابی به مساله وِبِر[5] و مساله کمینه مجموع[6] نیز شهرت دارد. مسایل مکان­یابی بر اساس نوع تابع فاصله نیز تقسیم­بندی می­شوند، مانند فاصله اقلیدسی و متعامد. مساله میانه با فواصل اقلیدسی یکی از قدیمی ترین مسایل مکان­یابی تسهیلات می­باشد. برای حل بهینه این نوع مساله، روش­های حل مختلفی پیشنهاد شده­است که مشهورترین آن روش تکراریی می­باشد.

بسیاری از مسائل مکان یابی تسهیلات وجود دارند که در عمل جنبه واقعی تری پیدا می کنند. این دسته مکان یابی تسهیلات در حضور مانع صورت می پذیرد. در واقع در گونه­اي از مسایل میانه با محدوديت در قرار گيري[7] و يا حركت[8]  مواجه هستيم. در دسته­ای از این نوع مسایل، نواحی وجود دارند كه تسهيل (یا تسهیلات) جديد نه مي‌تواند در آنجا استقرار يابد و نه مي‌تواند از ميان آن عبور كند. این نواحي، نواحي با­مانع[9] ناميده مي‌شوند. درياچه‌ها، كوهستان­ها، مناطق نظامي، رودخانه‌ها و بزرگ‌راه‌ها ودر مقياس كوچكتر، ماشین­آلات و واگن­های حمل مواد در كارخانجات، مثال­هايي از اين نواحي مي‌باشند. این مسایل در مقایسه با مسایل مكانيابي كلاسيك خيلي عملي­تر ونزديك‌تر به دنياي واقعي مي‌باشند، اما به­علت پيچيد‌گي محاسباتي که اين نوع مسایل دارند، تنها در چند دهه اخير مورد بررسی قرار گرفتند. موانع احتمالی بطور طبیعی در دنیای واقعی وجود دارد، یعنی موانع می­توانند دارای موجودیت تصادفی، مکان تصادفی و یا اندازه تصادفی باشند. یک مثال ساده آن یک واگن در یک کارخانه می­باشد که در یک مسیر ثابت در رفت و آمد می­باشد.مثال دیگر از این دسته که کاربرد نظامی دارد اعزام دسته هایی از نیروهای نظامی به مناطق نظامی است در صورتی که چندین دسته از نیروهای خودی در محل حاضر می باشند و در بسیاری از این مناطق به دلیل وجود دریاچه، کوه و یا … امکان استقرار این نیروهای نظامی وجود ندارد.

در این تحقیق، مدل پیشنهادی ارائه شده یک مساله میانه با فواصل متعامد می­باشد، بطوری­که در ناحیه پیوسته یک مانع خطی وجود دارد که در مسیر افقی حرکت خود، از توزیع احتمالی با تابع چگالی احتمال نرمال[10] با پارامترهای معین و ثابت پیروی می­کند.

فرضیاتی که برای مسئله تعریف می نماییم به قرار زیر می باشد:

مسئله از نوع مکان یابی پیوسته با ظرفیت نامحدود می باشد. یعنی هدف یافتن مکان چند تسهیل نقطه­ای در میان یک تعداد متناهی تسهیلات موجود متناهی می­باشد، بطوریکه ظرفیت تسهیلات جدید برای خدمت­دهی نامحدود می­باشد.

مسئله از نوع مکان یابی پیوسته میانه متعامد در حالت چند تسهیله می باشد.

هر تسهیل موجود دارای مکان ثابت با مختصات معین، قطعی و دارای وزن غیرمنفی می­باشد.

مساله برای کل افق برنامه­ریزی در ابتدای دوره، سیاست­گذاری می­کند، یعنی مساله مکان­یابی ایستا می­باشد.

با مساله مکان­یابی محدود با یک مانع خطی سر و کار داریم، بطوریکه از عرض مانع صرفنظر می­شود.

مانع بر روی یک مسیر افقی حرکت می­کند.

مکان شروع مانع خطی، از توزیع نرمال با میانگین و انحراف معیار مشخص و ثابت پیروی می­کند.

تسهیلات موجود در مسیر حرکت مانع مستقر نمی باشند.

تسهیلات جدید بر روی مسیر مانع خطی نمی­توانند استقرار یابند.

تعامل هم مابین تسهیلات جدید و موجود ، و هم ما بین تسهیلات جدید و جدید برقرار است.

كليات تحقيق و ساختار پایان نامه

ساختار پایان نامه به گونه ای می باشد که در ادامه و در فصل 2، ادبیات موضوعی مسائل بامانع و مسائل مکان‌یابی چند تسهیله[11] را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در فصل 3 زمینه­های علمی تحقیق شامل دسته­بندی مسایل مکان­یابی، انواع توابع فاصله، مساله مکان­یابی کلاسیک و الگوریتم ژنتیک[12] بطور مفصل تشریح خواهند شد. در فصل 4 به تشریح مساله و مدل پیشنهادی می پردازیم. در ادامه این فصل به منظور درک بهتر رفتار مدل، یک مثال نمونه­ای ارائه خواهیم داد، اما با توجه به پیچیدگی­های مدل پیشنهادی در مقیاس های بزرگ، یک الگوریتم فراابتکاری[13] (الگوریتم ژنتیک) را معرفی و نتایج محاسبات مربوط به این الگوریتم­ها را مورد بررسی و مقایسه قرار خواهیم داد. در نهایت، تعدادی از توسعه­های آتی به­همراه نتیجه­گیری در فصل 5 مورد بررسی قرار گرفتند و معرفی خواهند شد.

فصل دومادبیات و پیشینه تحقيق

2-1  مقدمه

یکی از مسائل مهم و پیچیده در علم مهندسی صنایع مکان یابی تسهیلات می باشد. بسیار مشاهده شده است که در بسیاری از کارخانه ها ، به علت عدم چیدمان مناسب تسهیلات ، هر ساله نیاز به تغییر مکان تسهیلات گرفته این می شود. لیکن تنها دلیل تغییر چیدمان در کارخانه ،چیدمان نامناسب اولیه نمی باشد.

در بسیاری از موارد به دلایلی نظیر توسعه محصولات کارخانه، افزایش ظرفیت تولید، تغییر نوع محصولات، افزایش و کاهش در بنای کارخانه، نیاز به استفاده از تکنولوژی جدید و دستگاه های بروز و … نیاز به مکان یابی مجدد تسهیلات و یا مکان یابی تسهیلات موجود می باشد. مبحث مورد بحث ما مکان یابی تسهیلاتی جدید در میان تسهیلات موجود در کارخانه می باشد. مسایل مكان­يابي تک وسیله­ای (تک تسهیله) پيوسته در سطح، يكي از حوزه‌هاي گسترده در مدل سازي رياضي، در دنياي واقعي مي‌باشند، كه دراین مسایل يك تسهيل جديد (تسهیل عرضه) به مجموعه­اي از تسهيلات موجود ( تسهیلات متقاضی)، با توجه به تقاضاهايشان، سرويس می­دهد.

2-2  ادبیات موضوعی

در ادبيات موضوعي، معمولاً چند حالت از مسایل مكان­يابي پيوسته، مورد بحث قرار می­گیرد، مانند مساله ميانه، مساله مركز و مساله مركز-ميانه. در مساله میانه كلاسيك ( که غالبا مساله وبِر، مساله فرمارت اشنایدر وبر[14] و مساله حداقل مجموع [15] نیز نامیده مي­شود)، در صدد یافتن مكان تسهيل جديد هستيم، بطوريكه مجموعه فواصل وزن دهي شده[16] با تسهيلات موجود، حداقل گردد. در گونه­اي از مسایل میانه، ‌با محدوديت در قرار­گيري و يا حركت مواجه هستيم. در ادبيات موضوعي اين نوع مسایل، معمولاً سه دسته از اين مسایل مورد مطالعه قرار گرفته­اند. اولين دسته، نواحي ممنوعه[17] نامیده می شوند  كه در این نواحی تسهيلات نمي‌توانند در آنجا قرار گيرند اما حركت در ميان اين نواحي بلامانع و بدون جريمه مي‌باشد (مانند مناطق و پارك­هاي حفاظت شده و یا مناطقی که مشخصه­های جغرافیای از قبیل شیب تند زمین از ایجاد تسهیل مورد نظر ممانعت می­کند). براي مطالعه بروي مسایل مكان­يابي میانه ‌و مرکز در نواحی ممنوعه به هاماخر و نیکل [5] مراجعه كنيد.

دسته دوم به عنوان نواحي متراکم[18] شناخته می­شوند كه در اين نواحي قرار­گيري يك تسهيل ممنوع بوده اما حركت از ميان آن با جريمه [19] همراه مي‌باشد (مانند درياچه‌اي كه، با قايق بتوان از دو طرف آن عبور و مرور كرد. برای نمونه، مسایل مکان­یابی با نواحی متراکم، با سرعت و هزینه­های سفر مختلف، در  بوت و کاوالیر [6] مورد بحث و بررسی قرار گرفته­اند.

دسته سوم نواحی هستند كه تسهيل جديد نه مي‌تواند در آنجا استقرار يابد و نه مي‌تواند از ميان آن عبور كند. این نواحي، نواحي با مانع ناميده مي‌شوند. درياچه‌ها، كوهستان­ها، مناطق نظامي، رودخانه‌ها و بزرگراه‌ها و در مقياس كوچكتر، نوار نقاله‌ها، ماشین­آلات موجود در كارخانجات، مثال­هايي از اين نواحي مي‌باشند.

2-3  پیشینه تحقیقات انجام شده

مکان یابی تسهیلات در سطح همراه با مانع با مقاله ای توسط کاتز و کوپر آغاز گردید [1]. این مقاله اولین مقاله ای بود که مسئله وبر را در حالت متعامد و در حضور یک مانع بررسی می نمود. بعضی از موارد و خصوصیات این مقاله از جمله فضای شدنی مسئله  بعد ها در مقاله ای توسط کلامورت  توسعه داده شد[2].

اگر چه مسایل مكان­يابي با مانع، در مقایسه با مسایل مكان­يابي كلاسيك خيلي عملي­تر و نزديك‌تر به دنياي واقعي مي‌باشند اما به علت پيچيدگي محاسباتي که اين نوع مسایل دارند، تنها در چند دهه اخير، وارد ادبيات موضوعي شده‌اند.

نويسندگان يك مساله وبر صفحه­ای[20] را با فواصل اقليدسي و يك مانع دايره‌اي در نظر گرفتند. همچنين آن­ها، نشان دادند كه چنين مسایلی دارای تابع هدف غير­محدب هستند و در ادامه براي حل آن يك روش ابتکاری مبتني بر تکنیک کمینه سازی متوالی بدون محدودیت[21]  پيشنهاد دادند.

[1] Facility Location

[2] Median Problem

[3] Center Problem

[4] Cent-dian Problem

[5] Weber Problem

[6] Minisum Problem

[7]  Placment

[8]  Traveling

[9] Barrier Regions

[10] Normal Distribution

[11] Multi Facility Location Problems

[12] Genetic Algorithms

[13] Meta-Heuristic Algorithms

[14] Fermat Steiner Weber Problem

[15] Minisum Problem

[16] Weighted Distances

[17] Forbidden regions

[18] Congested regions

[19] Penalty

[20] Planar Weber

[21] Sequential Unconstrained Minimization Technique

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه مساله مکان يابي چند تسهيله چند دوره اي در حضور يک مانع خطي با گذرگاه هاي ظرفيت بندي شده
 • پايان نامه مسأله مکان يابي تسهيلات در حضور يک مانع دايره اي احتمالي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122