پايان نامه مساله مکان‌يابي تک‌وسيله اي با فاصله متعامد در حضور سه مانع خطي احتمالي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مساله مکان‌يابي تک‌وسيله اي با فاصله متعامد در حضور سه مانع خطي احتمالي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 134 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مساله مکان‌يابي تک‌وسيله اي با فاصله متعامد در حضور سه مانع خطي احتمالي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش و ساختار پایاننامه 1
1 – 1 مقدمه 2
1 – 2 ساختار پایان‌نامه 5
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع مسایل مکانیابی با مانع 6
2 – 1 مقدمه 7
2 – 2 مسایل مکان یابی با مانع 8
فصل سوم: زمینههای علمی پژوهش 14
3 – 1 مقدمه 16
3 – 2 دسته بندی مسایل مکانیابی 18
3 – 3 فواصل در مسایل برنامهریزی تسهیلات 20
3 – 3 – 1 فاصله متعامد یا منهتن 20
3 – 3 – 2 فاصله خطمستقیم یا اقلیدسی 21
3 – 3 – 3 فاصله مجذور خطمستقیم یا اقلیدسی 22
3 – 3- 4 فاصله چبی‌شف 23
3 – 3 – 5 کوتاهترین مسیر 23
3 – 4 الگوریتمهای جستجوی مستقیم 24
3 – 4 – 1 الگوریتم جستجوی الگو 24
3 – 4 – 1 – 1 الگوریتم جستجوی الگوی هوک و جیوز 27
3 – 4 – 2 الگوریتم ژنتیک 33
3 – 4 – 2 – 1 مفاهیم کلیدی الگوریتم ژنتیک 34
فصل چهارم: ارایه مدل ریاضی و الگوریتمهای پیشنهادی 43
4-1 مقدمه 44
4 – 2 ساختار مساله 45
4 – 2 – 1 محاسبه فاصله انتظاری 48
4 – 2 – 1 – 1 پدیداری 50
4 – 2 – 1 – 2 اختلاف ناحیههای X و X_i 51
4 – 2 – 1 – 3 محاسبه فاصله افقی مورد انتظار در حالت R_i=2 53
4 – 2 – 1 – 4 محاسبه فاصله افقی مورد انتظار در حالت R_i=3 61
4 – 2 – 2 مدل ریاضی مساله 94
4 – 3 کران‌های بالا و پایین مساله مکان‌یابی با مانع 98
4 – 3 – 1 کران‌های پایین مساله 98
4 – 3 – 2 کران‌های بالای مساله 99
4 – 4 الگوریتم حل مساله 100
4 – 4 – 1 الگوریتم جستجوی الگوی هوک و جیوز 101
4 – 4 – 1 – 1 شروع 101
4 – 4 – 1 – 2 جستجوی اکتشافی 102
4 – 4 – 1 – 3 معیار توقف 102
4 – 4 – 2 الگوریتم ژنتیک 102
4 – 4 – 2 – 1 نمایش کروموزوم 103
4 – 4 – 2 – 2 شروع 103
4 – 4 – 2 – 3 ارزیابی 103
4 – 4 – 2 – 4 انتخاب 105
4 – 4 – 2 – 5 نخبه گرایی 105
4 – 4 – 2 – 6 عملگر تقاطع 105
4 – 4 – 2 – 7 عملگر جهش 105
4 – 4 – 2 – 8 معیار توقف 106
4 – 4 – 3 مثال 106
4 – 4 – 4 نتایج محاسباتی 108
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی 112
5 – 1 نتیجهگیری 113
5 – 2 پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی 113
فهرست مراجع 115
فهرست مراجع فارسی 116
فهرست مراجع لاتین 117

فهرست مراجع فارسی

فرقانی، ع.، آخوندی، ع.، الهی‌فرد، ا.، دیوسالار، ع.، طراحی کارخانه و حمل‌و‌نقل مواد، انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، 1388.

نیکوفکر، م.، عبداله‌زاده، و.، طرح‌ریزی واحدهای صنعتی، چاپ سوم، انتشارات نگاه دانش، 1391.

بشیری، م.، حسینی‌جو، ع.، حسینی‌نژاد، ج.، طراحی سیستم های صنعتی (مکان‌یابی و استقرار تسهیلات)، انتشارات دانشگاه شاهد، 1388.

فهرست مراجع لاتین

1. KLAMROTH, K. Single Facility Location Problems with Barriers. Springer Series in Operations Research., 2002.
2. GORTER, C., NIJKAMP, P.. Location Theory. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2001.
3. FARAHANI, R., HEKMATFAR, M.. Facility location: Concepts, models, algorithms and case studies. Physica-Verlag., 2009.
4. HAMACHER, H.W., NICKEL, S.. Restricted planar location-problems and applications. Naval Research Logistics 42 (6), 967–992., 1995.
5. BUTT, E.S., CAVALIER, T.M.. Facility location in the presence of congested regions with the rectilinear distance metric. Socio-Economic Planning Sciences. 31, 103-113, 1994.
6. KATZ, I. . C. L. . Formulation and the case of Euclidean distance with one forbidden circle. European Journal of Operational Research 6, 166–173., 1981.
7. KLAMROTH, K. . Klamroth, K., 2004. Algebraic properties of location problems with one circular barrier. European Journal of Operational Research 154 (1), 20–35., 2004.
8. BISCHOFF, M., KLAMROTH, K.. An efficient solution method for Weber problems with barriers based on genetic algorithms. European Journal of Operational Research 177 (1), 22–41., 2007.
9. BISCHOFF, M., FLEISCHMANN, T., KLAMROTH, K.. The multi-facility location-allocation problem with polyhedral barriers. Computers and Operations Research. 36(5), 1376-1392, 2009.
10. ANEJA, Y.P., PARLAR, M.. Algorithms for Weber facility location in the presence of forbidden regions and or barriers to travel. Transportation Science 28 (1), 70–76, 1994.
11. BUTT, S.E., CAVALIER, T.M.. An efficient algorithm for facility location in the presence of forbidden regions. European Journal of Operational Research 90 (1),56-70, 1996.
12. KLAMROTH, K. . A reduction result for location problems with polyhedral barriers. European Journal of Operational Research 130 (3), 486–497., 2001.
13. MCGARVEY, R.G., CAVALIER, T.M.. A global optimal approach to facility location in the presence of forbidden regions. Computers and Industrial Engineering 45(1), 1–15., 2003.

چکیده

در بسیاری از مسایل مکان‌یابی ضروریست که محدودیت‌های دنیای واقعی در نظر گرفته شوند. نواحی با مانع نمونه‌ای از این محدودیت‌ها هستند. در این نواحی، علاوه بر جایگذاری تسهیلات، حرکت نیز ممنوع است. در این پایاننامه، مساله مکان‌یابی تک‌وسیله‌ای را در حضور سه مانع خطی که در مسیرهای افقی بهطور یکنواخت توزیع شده‌اند، در نظر می‌گیریم. یک مدل برنامه‌ریزی غیرخطی ارایه میکنیم که مجموع کل فواصل متعامد با مانع انتظاری تسهیل جدید از تسهیلات موجود را کمینه می‌کند. همچنین، به منظور حل مسایل توسعه یافته، دو الگوریتم جستجوی الگو و ژنتیک ارایه و نتایج بدست آمده از آنها را مقایسه میکنیم. نتایج محاسباتی نشان میدهند که الگوریتم جستجوی الگو نسبت به الگوریتم ژنتیک، در زمانی کمتر به جواب مطلوبتری دست مییابد.

کلمات کلیدی: مکان‌یابی تک‌وسیله‌ای ، مانع احتمالی خطی، مساله میانه متعامد.

فصل اول

کلیات پژوهش و ساختار پایان‌نامه

1 – 1   مقدمه

در مدیریت، اقتصاد، برنامه‌ریزی تولید، طراحی سیستم‌های صنعتی و غیره، به جوانب مختلفی برمی‌خوریم که مستلزم تصمیمات مکان‌یابی هستند. علاوه بر کاربردهای عملی این نظریه در اتخاذ تصمیمات بهینه، نظریه مکان‌یابی بخش جذاب و چالش برانگیزی از ریاضیات، با مجموعه‌ای رو به فزونی از مسایل است که الزاما خاستگاهی در دنیای واقعی ندارند. [1]

واژه مکان‌یابی بر مدلسازی و حل مسایلی اشاره دارد که به دنبال یافتن بهترین مکان برای استقرار مراکز و تسهیلات هستند. به عبارت دیگر، مکان‌یابی عبارتست از انتخاب جایی برای تسهیلات جدید، بهطوریکه هزینه تولید و توزیع کالا و خدمات کمینه شود.

سال 1909 را اغلب سال تولد نظریه مکان‌یابی می‌دانند. آلفرد وبر یکی از نظریهپردازهایی بود که در آن سال به ارایه نظریهای در زمینه مکان‌یابی و کمینه سازی هزینه‌ها پرداخت [2]. هزینه هایی که او در نظر گرفته بود، عمدتاً از نوع هزینه‌های حمل‌ونقل بودند.

بعدها طیف گسترده‌ای از انواع مسایل مکان‌یابی متناسب با اهداف پژوهش و با توجه به شرایط متفاوت موجود در فضای مساله مطرح شدند. چند نوع از مسایلی که در ادبیات مکان‌یابی پیوسته مطرح شدند عبارتند از مساله میانه[1]، مساله مرکز[2] و مساله مرکز- میانه[3].

در مساله میانه، هدف قرار دادن یک تسهیل جدید در صفحه است بهطوریکه مجموع کل هزینه انتقال بین تسهیل جدید و تسهیلات موجود کمینه شود.

از طرفی تقریبا در همه‌ی موقعیت‌های دنیای واقعی با انواع محدودیت‌ها و الزامها مواجه هستیم. در مدلسازی مکان‌یابی محدودیت‌ها میتوانند نواحی ممنوعه[4] باشند، یعنی نواحی‌ای که قراردادن تسهیلات در آن‌ها ممنوع، اما حمل و نقل در آن‌ها آزاد است. پارک‌ها و سایر مناطق حفاظت شده، یا نواحی‌ای که ویژگی های جغرافیاییشان، مانند شیب تند، ساخت تسهیلات مطلوب را در آنها ناممکن می‌کند، مثال هایی از نواحی ممنوعه هستند.

همچنین اغلب نواحی‌ای وجود دارند که نه تنها قراردادن تسهیل جدید در آنها ممنوع است، بلکه حرکت در آنها هم مستلزم هزینه بیشتری است، مانند دریاچه‌هایی که با قایق می‌توان از آنها عبور کرد. این نواحی را نواحی متراکم[5] گویند.

علاوه بر این، در بسیاری مناطق حرکت نیز کاملا ممنوع یا ناممکن است. این مناطق را مانع[6] می‌نامیم. مناطق نظامی، کوهستان‌ها، دریاچه‌ها، رودخانه‌های بزرگ، بزرگراه‌ها، یا در مقیاسی کوچکتر، مناطقی که در سطح یک کارخانه با ماشین‌های حجیم و نقاله‌های حمل مواد اشغال شده‌اند، نمونه‌هایی از موانع هستند. بدون در نظر گرفتن این موانع، نمی‌توان ادعا کرد که مدلسازی واقع بینانه‌ای انجام شده است.

مطلب قابل توجه دیگر اینست که مکان قرارگیری موانع میتواند بهصورت تصادفی باشد مانند یک واگن حمل مواد که در هر لحظه ممکن است در هرجایی از مسیرش در فضای کارخانه قرار گرفته باشد. تصادف‌ها یا ساخت‌و‌ساز و تعمیرات برنامه‌ریزی نشده خیابان‌های یک شهر که باعث انحراف و تاخیر در شبکه حمل‌و‌نقل می‌شوند، نمونه‌های دیگری از موانع احتمالی هستند. این حالت در سایر زمینه‌های پژوهشی، از جمله دانش روباتیک، مورد توجه است، زیرا در طراحی روبات‌ها لازم است به قابلیت آنها در اجتناب از تصادف با موانعی که احتمال می‌رود در مسیرشان قرار داشته باشند، اندیشیده شود.

ما در این پایاننامه مفهوم موانع احتمالی در نظریه مکان‌یابی توجه میکنیم ، و به مدلسازی ریاضی مساله‌ای می‌پردازیم که در آن سه مانع خطی احتمالی که مسیر حرکتشان بهصورت افقی است، در صفحه موجودند. در مساله‌ی مورد بررسی، مفروضات زیر در نظر گرفته شده‌اند:

در مساله مکان‌یابی میانه مورد بررسی ظرفیت تسهیل جدید برای خدمت‌دهی به تسهیلات موجود نامحدود است.

در مدلسازی این مساله از متر متعامد برای تعیین فواصل استفاده می‌شود.

مساله برای کل افق برنامه‌ریزی در ابتدای دوره، سیاست‌گذاری می‌کند، یعنی مساله مکان‌یابی ایستا است.

هر تسهیل موجود دارای مکان ثابت با مختصات معین، قطعی و دارای وزنی نامنفی است.

سه مانع با طول محدود در صفحه موجودند که از عرض آنها نسبت به طولشان صرف نظر شده است و بهصورت خط راست مدلسازی می‌شوند.

موانع بر روی مسیرهای افقی با مختص y معین قرار دارند.

مکان شروع موانع از توزیع یکنواخت با پارامترهای معین پیروی می‌کنند.

تسهیلات موجود در مسیر موانع مستقر نیستند.

تسهیل جدید نمیتواند در مسیر موانع قرار گیرد.

تنها تسهیل جدید با تسهیلات موجود در تعامل است.

1 – 2   ساختار پایان‌نامه

در ادامه، در فصل 2 ادبیات موضوع مسایل با مانع را بررسی میکنیم. در فصل 3، زمینه‌های علمی پژوهش تشریح میشوند. در فصل 4، به تشریح مساله و مدل پیشنهادی میپردازیم و در ادامه دو الگوریتم جستجوی الگو و ژنتیک برای حل مسایل مورد بررسی معرفی میکنیم. سپس، به مقایسه نتایج حاصل از آنها میپردازیم. سرانجام، پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی به همراه نتیجه گیری در فصل 5 ارایه میشوند.

    فصل دوم

مروری بر ادبیات موضوع مسایل مکان‌ یابی با مانع

2 – 1   مقدمه

مکان‌یابی تک‌وسیله‌ای[7] (تک‌تسهیلی) پیوسته در سطح[8]، حوزه‌ گسترده‌ای از کاربرد مدلسازی ریاضی در دنیای واقعی است. در این مسایل مکان بهینه‌ی یک تسهیل جدید (تسهیل عرضه) به منظور سرویس‌دهی به مجموعه‌ای از تسهیلات موجود (تسهیلات متقاضی)، با توجه به تقاضاهایشان، مشخص می‌شود.

مساله میانه، مساله مرکز و مساله مرکز – میانه چند حالت از مسایل مکان‌یابی هستند که در ادبیات موضوع مورد توجه بوده‌اند. در مساله میانه کلاسیک (که غالبا مساله وبر[9]، مساله فرما – اشنایدر- وبر[10] و مساله کمترین مربعات[11] نیز نامیده میشود) در پی یافتن مکان تسهیل جدید هستیم بهطوریکه مجموعه فواصل وزن‌دهی شده[12] با تسهیلات موجود کمینه شود. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه، به فراهانی و حکمت‌فر [3]و کلامروس [1] مراجعه کنید. در گونه‌ای از مسایل میانه، با محدودیت در قرارگیری یا حرکت مواجه هستیم. در ادبیات موضوع معمولا سه دسته از این مسایل مطالعه شده‌اند. دسته اول نواحی ممنوعه نامیده می‌شوند که تسهیلات نمیتوانند در این نواحی قرار گیرند، اما حرکت در میان آنها بلامانع و بدون جریمه است (مانند مناطق و پارک‌های حفاظت شده یا مناطقی که مشخصه‌های جغرافیایی از قبیل شیب تند زمین از ایجاد تسهیل مورد نظر ممانعت می‌کند). برای مطالعه بر روی مسایل مکان‌یابی میانه و مرکز در نواحی ممنوعه به هاماخر و نیکل [4] مراجعه کنید.

دسته دوم بهعنوان نواحی متراکم شناخته می‌شوند. در این نواحی، قرارگیری یک تسهیل ممنوع و حرکت از میان آنها با جریمه همراه است (مانند دریاچه‌ای که با قایق بتوان از دو طرف آن عبور و مرور کرد). برای نمونه، مسایل مکان‌یابی با نواحی متراکم، با سرعت و هزینه‌های سفر مختلف، در بوت و کاوالیر [5]بحث و بررسی شده‌اند.

دسته سوم نواحی‌ای هستند که تسهیل جدید نه میتواند آنجا استقرار یابد و نه میتواند از میان آن عبور کند. این نواحی، نواحی با مانع نامیده می‌شوند. دریاچه‌ها، کوهستان‌ها، مناطق نظامی، رودخانه‌ها، بزرگ‌راه‌ها، و در مقیاس کوچکتر نوار نقاله‌ها و ماشین آلات موجود در سطح کارخانهها نمونه‌هایی از این نواحی هستند.

[1]   Median Problem

[2]  Center Problem

[3]  Center-Median Problem

[4]  Forbidden regions

[5]  Congested regions

[6]  Barrier Regions

[7] Facility Location

[8] Plane

[9] Weber Problem

[10] Fermat Steiner Weber Problem

[11] Minisum Problem

[12] Weighted Distances

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122