پايان نامه مساله مکان يابي- تخصيص تسهيلات و انبار مرکزي با تقاضاي برنولي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مساله مکان يابي-  تخصيص تسهيلات و انبار مرکزي با تقاضاي برنولي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 78 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مساله مکان يابي-  تخصيص تسهيلات و انبار مرکزي با تقاضاي برنولي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده v
فهرست مطالب vi
فهرست جداول ix
فهرست شکل ها x
فصل اول 1
کلیات تحقیق 1
1-1 مقدمه 2
1-2 دسته بندي كلي مسايل برنامه ريزي تسهيلات 3
1-3 دسته بندی مسائل مکانیابی با نگرش سنتی 3
1-4 دسته بندی مسائل مکانیابی با نگرش نوین 5
1-5 اهداف تحقیق 6
1-7 ساختار پایان نامه 7
فصل دوم 8
ادبیات موضوع 8
2-1 مقدمه 9
2-2 ادبیات موضوع 9
فصل سوم 16
ارائه مدل و الگوریتم های پیشنهادی 16
1-3 مقدمه 17
3-2 ساختار مسئله 18
3-2-1 مفروضات مدل 18
3-2-2 زیر نویس های مدل 19
3-2-3 پارامتر های مدل 19
3-2-4 متغیر های تصمیم مدل 20
3-2-5 ساير علائم مدل رياضي 20
3-2-6 مدل ریاضی پیشنهادی 21
3-2-7 تشریح جزئیات و عملکرد مدل 22
3-3 خطی سازی مدل پیشنهادی 26
3-4 مثال 28
3-5 لزوم استفاده از رويكرد فرا ابتكاري و ابتکاری 31
3-6 تشریح الگوریتم ژنتیک 32
3-7 مفاهيم كليدي الگوريتم ژنتيك 33
3-7-1 کدینگ 33
3-7-2 ایجاد جمعیت اولیه 34
3-7-3 عملگر های الگوریتم ژنتیک 34
3-7-4 تابع برازش 37
3-7-5 استراتژي برخورد با محدوديت ها 37
3-8 ساختار كلي الگوريتم ژنتيك 38
3-9 رویه انجام الگوریتم ژنتیک 40
3-9-1 نمايش كروموزوم 40
3-9-2 جمعیت اولیه 41
3-9-3 ارزیابی 42
3-9-4 معیار توقف 42
3-9-5 نخبه گرایی 42
3-9-6 عملگر 42
3-10 الگوریتم آزاد سازی لاگرانژ 48
3-10 -1 مراحل الگوریتم آزاد سازی لاگرانژ 50
3-10 -2 شرایط توقف الگوریتم آزاد سازی لاگرانژ 50
3-11 رویه انجام الگوریتم آزاد سازی لاگرانژ 51
فصل چهارم 54
نتایج محاسباتی 54
4-1 نتايج محاسباتي 55
5-2 مسايل نمونه 55
نتیجه گیری و پیشنهادات آتی 65
5-1 نتیجه گیری 66
5-2 پیشنهادات آتی 67
مراجع فارسی 68
مراجع لاتین 69
Abstract 72

مراجع فارسی

[1] بشیری، م.، حسینی جو، ع.، حسيني نژاد، ج. 1388. طراحي سيستم هاي صنعتي (مکان یابی و استقرار تسهیلات). انتشارات دانشگاه شاهد.

[2]دکتر رضا زنجیرانی فراهانی مهندس مهدیه صادقی. 1387. طراحي سيستم هاي صنعتي (مکان یابی تسهیلات). انتشارات دانشگاه امیرکبیر.

مراجع لاتین

[3] Alfred W, ubre den standort der Industrien, 1909; translated as Alfred Weber’s theory of the Location of Industries, University of Chicago press, 1929.

[4] Cooper, L. Location–allocation problems. Operations Research, 1963; 11:331–344.

[5] Cooper. Heuristic method for location-allocation problem.  Siam rev, 1964,6(1):37-53.

[6] Bongartz, I., Calamai, P. H., & Conn, A. R. A projection method for lp norm location–allocation problems. Mathematical Programming, (1994). 66, 283–312.

[7] M.A. Badri,Combining the analytic hierarchy process and goal programming for global facility location–allocation problem, International Journal of Production Economic (1999)  62 237–248.

[8] M. Hodey, E. Melachrinoudis, X. Wu, Dynamic expansion and location of an airport: a multiple objective approach, Transportation Research Part A-Policy and Practice (1997)  31 403–417.

[9] Ernst, A. T., & Krishnamoorthy, M. Solution algorithms for the capacitated single allocation hub location problem. Annals of Operations Research, (1999).  86, 141–159.

چکیده:

در این تحقیق مکان یابی چند تسهیل و یک انبار مرکزی با تقاضا برنولی مورد بررسی قرار گرفت که مکان ها بصورت گسسته می باشند. هدف این مسئله مکان یابی- تخصیص، تعیین مکان بهینه تسهیلات و تخصیص تمام مشتریان به تسهیلات مستقر شده و همچنین مکان یابی یک انبار از بین مکان های کاندید انبار به عنوان انبار مرکزی و تخصیص تسهیلات به آن انبار می باشد بطوریکه بتوانیم مجموع هزینه های ثابت تسهیلات مکان یابی شده و انبار مرکزی و بعلاوه هزینه سرویس دهی و هزینه منابع برون سپار آنها را مینیمم شود.

نتايج محاسباتي اين تحقيق، نشان مي دهد كه مساله توسط نرم افزارLINGO در اندازه های بزرگ در زمان معقول به حل بهینه دست پیدا نمی کند. به منظور نشان دادن كارايي مساله در مقياس هاي بزرگ، دو الگوريتم فرا ابتكاري (الگوريتم ژنتيك) و ابتکاری( الگوریتم آزاد سازی لاگرانژ) پيشنهاد و با يكديگر مقايسه شده اند.

كلمات كليدي:مساله مکان یابی – برون سپاری تقاضا- انبار- تقاضا برنولی – الگوریتم ژنتیک- الگوریتم آزاد سازی لاگرانژ.

فصل اول

1-1 مقدمه

مسائل مکان یابی- تخصیص[1] شامل استقرار مجموعه ای از تسهیلات جدید[2] در بین تسهیلات موجود و تخصیص تسهیلات موجود به تسهیلات جدید است بصورتی که تقاضای تسهیلات موجود برآورده شود[2]. در دنیای واقعی بسیاری از مسائل را می توان با استفاده از مدلهای ارائه شده برای این دسته از مسائل حل کرد و جوابهای بسیار خوبی دست یافت که با اجرای آنها از صرف هزینه های اضافی می توان جلوگیری کرد و سود فراوانی بدست آورد. در واقع این مدلها را می توان با اهداف بهبودی و یا در زمینه- های طراحی بکار برد. این گونه مسائل ابتدا توسط کوپر[3] در سال 1963 ارائه شد.

مسائل مکان یابی نه تنها تعیین می کنند که هر مشتری چه مقدار کالا از هر واحد دریافت می کند، بلکه تعداد تسهیلات ، محل قرارگیری و ظرفیت آنها را نیز مشخص می کند. این مسائل را می توان بر مبنای ماهیت مسئله مطرح شده به دسته های زیر دسته بندی کرد.

1.فضای تخصیص

در بعضی مسائل نمی توان از تمامی سطح بصورت پیوسته استفاده کرد که این مسائل می بایستی بصورت گسسته[4] مورد تحلیل قرارگیرند.

ظرفیت سرویس دهنده ها

ظرفیت تسهیلاتی که مسولیت سرویس دهی را بر عهده دارند در اغلب موارد محدود[5] است لذا تسهیلات جدید به دو دسته ظرفیت محدود و نامحدود تقسیم می شوند.

3.تقاضا

تقاضای مشتریان[6] را می توان بصورت احتمالی و یا قطعی در نظر گرفت.

1-2 دسته بندي كلي مسايل برنامه ريزي تسهيلات

مسايل برنامه ريزي تسهيلات به چهار دسته عمده مكان يابي، مسيريابي[7]، تخصيص و طراحي تقسيم مي شود. با تركيب اين مؤلفه ها مسايل مكان يابي- مسيريابي[8] ، مكان يابي- تخصيص به دست مي آيد [1].

1-3  دسته بندی مسائل مکان­یابی با نگرش سنتی

عموما دسته بندی با نگرش سنتی برای مسائل مکان­یابی بر اساس موارد زیر تقسیم بندی می شود.

بر اساس خصوصیات وسایل جدید

مساله مکان­یابی تک وسیله/ چند وسیله

مساله مکان­یابی با وسایل ناحیه­ای/نقطه ای

بر اساس نوع ارتباط وسایل موجود و جدید

مساله مکان­یابی با ارتباطات برون­زا/ درون­زا

مساله مکان­یابی با ارتباطات ایستا/ پویا

مساله مکان­یابی با ارتباطات قطعی/ احتمالی

بر اساس خصوصیات وسایل موجود

مساله مکان­یابی با وسایل ایستا/ پویا

مساله مکان­یابی وسایل با مکان قطعی/ احتمالی

بر اساس فضای جواب

مسائل مکان­یابی روی خط/ صفحه

مسائل مکان­یابی گسسته/روی شبکه

مسائل مکان­یابی با فضای مقید/ نا مقید

بر اساس نوع و تعداد هدف و شاخص انتخاب

مسائل تک هدفه/ چند هدفه

مسائل تک شاخصه/ چند شاخصه

مسائل میانه/ مرکز/ پوشش[9]

بر اساس نوع تابع فاصله

مسئله مکان­یابی با فاصله متعامد/ چبیشف

مسئله مکان­یابی با فواصل اقلیدسی/ مجذور اقلیدسی

مسئله مکان­یابی تابع فاصله خاص

بر اساس زمینه مسئله

مسئله مکان­یابی انبار/ کارخانه

مسئله مکان­یابی نقاط تبادل[10]

مسئله مکان­یابی وسایل ناخوشایند

مسئله مکان­یابی- مسیر یابی « مسائل مکان­یابی وسایل گردشی »

مسئله مکان­یابی سلسله مراتبی

1-5  اهداف تحقیق

همانطور که در بخش قبل تشریح گردید، عموما مسائل مکان یابی- تخصیص با هدف حداقل کردن هزینه ها همراه است بدین منظور برآورد تقاضای مشتریان با حداقل تسهیلات مد نظر قرار می گیرد.

بمنظور حداقل نمودن تعداد تسهیلات، گاهی استفاده از منابع خارجی[11] یا یک انبار[12] مرکزی وارد مدل شده و در واقع نوآوری مدل را دراین راستا رقم زده است.

پيشرفت روز به روز مسايل مرتبط برنامه ریزی تسهیلات در فصل دوم بررسي خواهد شد. همانطور كه اشاره گرديد، مسايل با مفاهيم جديد و نزديك شدن به واقعيت پيچيده تر مي شوند. در نظر گرفتن پارامترهاي غيرقطعي ، مويداين مطلب هستند. بديهي است كه در نظر گرفتن كليه موارد فوق بطور همزمان، مسأله را بسيار پيچيده و عملاً غيرقابل حل خواهد ساخت. هرچند؛ انتخاب تركيبي از فرضیات و اهداف فوق براي يك مسأله جديد، بايد بسيار سنجيده و با توجه به رويكردها و امكانات پردازشي در دسترس انجام شود. امروزه با معرفي رويكردهاي غيردقيق همانند رويكردهاي ابتکاری و فرا ابتكاري براي مواجهه با ابعاد واقعي مسايل، دانشمندان توانسته اند به جوا بهاي نزديك به بهينه دست يابند، ولي از آنجايي كه اين رويكردها بيشتر به ساختار مساله وابسته مي باشند، براي اثبات كارآيي آنها همچنان نياز به شبيه سازي و مدلسازي مساله می باشد؛ تا بتوان به جواب بهينه آن در ابعاد كوچك يا متوسط دست يافت.

در اين تحقيق به ارايه يك مدل رياضي به منظور مکان یابی تسهیلات و تخصیص مشتریان به تسهیلات مستقر شده و مکان یابی و تخصیص یک انبار مرکزی به تسهیلات با هدف حداقل نمودن هزینه انتظاری با درنظر گرفتن احتمالی بودن تقاضای مشتریان می باشد.

1-7 ساختار پایان نامه

در ادامه در فصل دوم، ادبیات موضوعی مسایل مکان یابی-تخصیص تسهیلات را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در فصل سوم به تشریح و مدل سازی  مسئله می پردازیم،در فصل چهارم الگوریتم ژنتیک و آزاد سازی لاگرانژ به بطور مفصل تشریح خواهد شد. نتايج محاسباتي در فصل پنجم تجزيه وتحليل شده است وكارآيي مدل و نيز الگوريتم های فرا ابتكاري و ابتکاری مورد مقايسه قرار گرفته است. سرانجام، در فصل ششم به نتيجه گيري كلي و ارايه پيشنهادات براي تحقيقات آتي و زمينه هاي گسترش مدل پرداخته شده است كه زمينه خوبي براي فعاليت ساير محققين فراهم شده است.

فصل دوم

2-1 مقدمه

در اين فصل به بررسي ساير تحقيقات و فعاليت هاي صورت گرفته در زمينه اين تحقيق پرداخته مي- شود.  سير منطقي گسترش اين بخش از مسايل مکان یابی- تخصیص بررسي شده و نهايتا درقسمت نتيجه گيري، نوآوري و جايگاه اين تحقيق در قبل از ساير تحقيقات ترسيم و تشريح مي گردد. باشد كه اين تحقيق زمينه اي براي رشد و ارتقاء دانش مکان یابی در عمل مفيد واقع گردد كه محقق را آرزويي جز اين نيست.

2-2 ادبیات موضوع

مسئله مکان­یابی اولین بار توسط آلفرد وبر [3]در سال 1909 که یک مسئله تک تسهیلی که فاصله بین انبار و مشتریان موجود را کمینه می‌کرد، معرفی شد. و برای اولین بار مسایل مکان یابی- تخصیص توسط کوپر[4] در سال 1963 برای مدلی با 2 تسهیل جدید و 7 تسهیل موجود معرفی و حل شد. بعدها کوپر[5] یک روش ابتکاری برای این مسئله ارائه داد. زمانیکه مکان های مورد قبول(کاندید) تسهیلات از قبل به عنوان داده های مشخص و محدود باشد آن بعنوان یک مسئله مکان یابی گسسته تلقی می شود، اگرچه این نوع  مسایل در دنیای واقعی بندرت اتفاق می افتد. ظرفیت تسهیلات در اغلب موارد محدود است که این محدودیت می­تواند ناشی از محدودیت فضا، محدودیت نیروی انسانی و غیره باشد. اما برای مواردی هم محدودیت ظرفیت بر روی تسهیلات وجود ندارد. لذا این مسایل به دو دسته، مسایل با ظرفیت محدود و نامحدود دسته بندی می شود. بونگارتز و همکاران[6]، یک مدل مکان یابی- تخصیص که ظرفیت تسهیل ها محدود است را ارائه دادند. یک الگوریتم حل برای مدل مکان یابی هاب تک تخصیص[13] محدود توسط ارنست و همکاران[9] ارائه شد. همچنین بدری و هودی و همکاران [7و8 ] مطالعات متفاوتی را در این راستا انجام داده اند. همچنین بریمبرگ و همکاران[10] وگالوآردی[11] مسئله مکان یابی تسهیل با ظرفیت نامحدود بررسی کردند. یک مدل عمومی برای مکان یابی تسهیل و انبار توسط باروس[12] پیشنهاد شد که تسهیل نامحدود می باشد. وای.هینجوسا و همکاران[23] مسئله مکان یابی تسهیل در دو سطح توزیع متفاوت با انتخاب چندین دوره زمانی به منظور حداقل کردن هزینه کل تقاضا  مطرح کردند که محققین یک الگوریتم ابتکاری(آزاد سازی لاگرانژ) نیز برای حل مسئله نیز ارائه دادند..

در واقعیت بعضی پارامتر ها مثل تقاضای مشتریان نامعین و احتمالی می باشد تا قطعی. مثال های بارز از مسایل مکان یابی با تقاضاهای غیر قطعی مسئله مکان یابی مرتبط به لجستیک[14] می باشد که سطح تقاضا در دوره های زمانی متفاوت تغییر می کند ( سرویس پست، سوپرمارکت، انبارتوزیع کالاها با تقاضا فصلی، فرودگاه هاو غیره). تجندرا سانتوسو همکاران [25] یک مدل برنامه ریزی احتمالی برای مسایل طراحی شبکه زنجیره تامین که تا آن زمان فقط رویکرد های برای مسایل قطعی و برای تعداد اندکی از مسایل غیر قطعی موجود بود، در مقیاس واقعی با الگوریتم حل، تجزیه بندرز را ارائه دادند. این تحقیق با هدف مینیمم کردن هزینه عملیات و سرمایه گذاری انجام شد. برای مسایل مکان یابی-تخصیص احتمالی شیرالی و ریزو [13] یک مدل برنامه ریزی احتمالی پیشنهاد کردند. تورگاس و همکاران [29] مدل مکان­یابی برای استقرار بهینه­ترین مکان برای­ سرویس­های اورژانس را مورد بررسی قرار دادند. در ابتدا یک تابع چاره که یک راه حل اولیه را ارائه می­دهد را تعریف کرد، که این راه حل اولیه نشان دهنده بهترین تصمیم ممکن از بردار تصادفی است و سپس برای کمینه کردن هزینه انتظاری این تابع چاره، یک راه حل بهتری را جستجو کرد. لوویوکس و پترز [30] مسئله مکان­یابی تسهیلات ظرفیت دهی شده با تقاضای احتمالی را توسعه دادند. در این مقاله، یک مجموعه از سناریوهای که هر سناریو با یک احتمال مشخصی رخ می­دهد مورد بررسی قرار گرفت.  زو [14] مسئله چیدمان تسهیل با ظرفیت نامحدود و تقاضای احتمالی با رویکرد هیبرید را ارائه دادند. مسئله مینیمم سازی هزینه انتظاری مکان یابی تعدادی تسهیلات و تخصیص تقاضای غیر قطعی مشتریان به این تسهیلات توسط پیتر شواتز و همکاران [26] مورد مطالعه قرار گرفت. هزینه کل این مسئله شامل دو مولفه : 1- هزینه حمل و نقل خطی و 2- هزینه سرمایه گذاری تسهیل می باشد.  که هزینه های تسهیل عمومی و غیر خطی می باشد پس مسئله بصورت مدل برنامه ریزی احتمالی دو مرحله ای که تقاضا و هزینه های کوتاه مدت ممکن است در زمان سرمایه گذاری  غیر قطعی باشد فرموله شده است. همچنین در این مدل روش حل آزاد سازی لاگرانژ نیز ارائه شد.  یک مدل احتمالی خطی با رویکرد شاخه و برش[15] توسط لاپورته و همکاران[15] مورد مطالعه قرار گرفت. بعد­ها توسط بیانچی و کمبل [16] یک مسئله فروشنده دورگرد با احتمال ناهمگن را که شامل پیدا کردن مسیری که کمترین هزینه انتظاری برای مشتریانی که دارای تقاضای احتمالی هستند، می­باشد را توسعه دادند. که برای حل آن یک روش ابتکاری ارائه دادند. آن­ها الگوریتم مختلفی برای حالت ناهمگن پیشنهاد دادند، که همه مشتریان دارای احتمال مشابهی هستند. آنها رویکردها موفقی از رویه جستجوی مکانی را در ادبیات موضوعی معرفی کردند و از رویه­های 2-p-opt و 1-shift برای حل مسئله PTSP توسعه دادند. زو و لی [17] مدلهای با هدف حداقل کردن هزینه انتظاری[16]  و هزینه – α  و حداکثر کردن اعتبار برای مسایل مکان یابی- تخصیص با ظرفیت محدود که تقاضا بصورت فازی می باشد را  همراه با رویکرد هیبرید پیشنهاد کردند. پن و همکاران [18] مسئله متفاوتی را مطالعه کردند که آنها مسئله دو دوره ای با تصمیم گیری بهترین قیمت گذاری وسفارش گذاری تک محصولی با تقاضای غیرقطعی برای حداکثر سود تجمعی  مورد انتطار در یک محیط کاهش قیمت را در نظر گرفتند. آنها همچنین حساسیت سود مورد انتظار خرده فروش برای ارزیابی پارامتر کاهش قیمت مورد بررسی قرار دادند. لوگندران و ترل ]28[ یک مسئله مکان یابی- تخصیص احتمالی با ظرفیت نامحدود را معرفی کردند و برای حل مدل پیشنهادیشان از روش فرا ابتکاری استفاده نمودند. زو و لی  [27] یک مسئله مکان یابی- تخصیص با تقاضای فازی برای مشتریان را مورد بررسی قراردادند و برای حل مدل پیشنهادیشان از الگوریتم­های ابتکاری استفاده نمودند.

یک مسئله طراحی کارخانه پویا توسط بالاکریشنان و چنگ [19] فرموله شد که عملکرد چندین پروسه تحت پیش بینی های نامشخص را ارزیابی کردند. میلن ون و ری کانگ [24] مسئله مکان یابی-تخصیص تسهیل با تقاضاهای فازی[17] را مورد مطالعه قرار دادند و الگوریتم های سیمپلکس[18]و ژنتیک و هیبرید[19] را در تحقیق خود ارائه دادند.

چندین مقاله برای مسایل مکان یابی با تقاضا های برنولی[20] با هدف کمینه کردن تابع چاره[21] مطرح شده است. یک مسئله مکان یابی- مسیریابی[22] احتمالی توسط البردا-سامبولا و همکاران[20] که تقاضا مشتریان از توزیع برنولی تبعیت می کند با هدف حداقل کردن هزینه انتظاری تابع چاره تعریف شده در مسئله بررسی شد. و همچنین یک الگوریتم ابتکاری دو مرحله ای و کران پایین[23] ارائه شده است. این مدل دو مرحله می باشد که در مرحله اول یک مجموعه از تسهیلات مستقر شده و یک سری از مسیرها مشخص می­شود و در مرحله دوم یک تابع چاره برای انتخاب کردن مسیرهای برای مشتریان بکار برده شده است. زمانی که ظرفیت هر ماشین مستقر شده کمتر از تعداد مشتریان که به آن تخصیص می­یابند می­باشد، سیستم متحمل یک هزینه جریمه برای آن دسته از مشتریانی می­شود که سرویس دریافت نکردند. این محققین برای کاهش محاسبات، تابع چاره تقریبی را در نظر گرفتند. یک حد پایینی برای مسئله معرفی کردند که به وسیله محدود کردن تابع هدف در قسمت­های متفاوت، بصورت مجزا بدست می آید.  مسایل مکان یابی-تخصیص کلی با تابع چاره و تقاضا برنولی مشتریان توسط البردا-سامبولا و همکاران[21] ارایه شد که یک الگوریتم دقیق با سه روش، بر اساس شاخه و کران(B&B)، برش های بهینگی و کران پایین برای مینیمم کردن هزینه انتظاری تابع چاره پیشنهاد کردند.

البردا-سامبولا و همکاران[22] یک مسئله مکان یابی تسهیل با تقاضا های برنولی دو مرحله ای را که نویسندگان دو راهکار متفاوت برای برآورد تقاضای مشتری ارائه دادند. در این مدل فرض می شود که هر تسهیل دارای ظرفیتی ست و زمانیکه تعداد مشتریان تخصیص داده شده به تسهیلی بیشتر از ظرفیتش باشد آن تقاضا بصورت برون سپاری برآورد می شود. این تقاضا مازاد بر ظرفیت یا بطور مستقیم به مشتری تحویل داده می شود یا ابتدا تسهیل تحویل می گیرد سپس در اختیار مشتری قرار می دهد.

همانگونه که تشریح شد، مساله مکان یابی- تخصیص از سال 1963 تا به امروز بعنوان یکی از مسایل اساسی در مباحث برنامه ریزی تسهیلات مطرح است.

[1] Location-allocation

[2] New facility

[3] cooper

[4] discrete

[5]uncapacitated

[6] Customers demand

[7]   Routing

[8]   Facility Location- Routing

[9]   Covering  problem

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه مساله مکان يابي چند تسهيله چند دوره اي در حضور يک مانع خطي با گذرگاه هاي ظرفيت بندي شده
 • پايان نامه مساله مکان يابي- تخصيص چند تسهيله ظرفيت بندي شده در حضور منابع فرعي و تقاضاي برنولي
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122