پايان نامه مساله مکان يابي- تخصيص چند تسهيله ظرفيت بندي شده در حضور منابع فرعي و تقاضاي برنولي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مساله مکان يابي- تخصيص چند تسهيله ظرفيت بندي شده در حضور منابع فرعي و تقاضاي برنولي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 101 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مساله مکان يابي- تخصيص چند تسهيله ظرفيت بندي شده در حضور منابع فرعي و تقاضاي برنولي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده ‌ه
فصلاول:کلیاتتحقیقوساختارپایاننامه 1
1-1- مقدمه 2
1-2- ساختارپایاننامه 6
فصلدوم:مروریبرادبیاتموضوعیمسائلمکانیابی- تخصیصباتقاضایاحتمالی 7
2-1- مقدمه 8
فصلسوم :زمینههایعلمیتحقیق 17
3-1- مقدمه 18
3-2- دستهبندیکلیمسائلبرنامهریزیتسهیلات 20
3-3- دستهبندیمسائلمکانیابیبانگرشسنتی 20
3-4- دستهبندیمسائلمکانیابیبانگرشنوین 22
3-5- مسائلمکانیابی- تخصیص 24
3-5-1- طبقهبندیمسالهمکانیابی- تخصیص 24
3-5-2- انواعمدلهایمکانیابی- تخصیص 26
3-6- تشریحالگوریتمژنتیک 33
3-6-1- مفاهیمکلیدیالگوریتمژنتیک 34
3-6-2- ساختارکلیالگوریتمژنتیک 41
فصلچهارم : ارائهمدلریاضیوالگوریتمپیشنهادی 43
4-1- مقدمه 44
4-2- ساختارمساله 45
4-2-1- توصیفتابعبرونسپاری 49
4-3- مدلریاضیپیشنهادی 52
4-3-1- سادهسازیمدلپیشنهادی 54
4-4- الگوریتمژنتیک 57
4-4-1- نمایشکروموزوم 58
4-4-2- آغازسازی 59
4-4-3- ارزیابی 60
4-4-4- عملگرانتخاب 61
4-4-5- نخبهگرایی 62
4-4-6- عملگرتقاطع 62
4-4-7- عملگرجهش 68
4-4-8- معیارتوقف 70
4-5-1- مسائلنمونه 72
فصلپنجم : نتیجهگیریوپیشنهاداتآتی 84
5-1- نتیجهگیری 85
5-2- پیشنهاداتآتی 86
مراجع 87
مراجعفارسی 88
مراجعلاتین 89
Abstract 93

مراجع فارسی

[1] بشیری، م.، حسینی جو، ع.، حسینی نژاد، ج. 1388. طراحی سیستم های صنعتی (مکان یابی و استقرار تسهیلات). انتشارات دانشگاهشاهد.

مراجع لاتین

[2] Ostresh LM., (1977). The multi facility location problem: applications and descent theorems, Journal of Regional Science. 17:409–419.

[3] Alfred Weber, (1909). Uber den Standort der Industrien. Tübingen Theory of the Location of Industries, University of Chicago Press.

[4] Hakimi S.L., (1964). Optimum locations of switching centers and the absolute centers and medians of a graph, Operational Research 12:450–459.

[5] Farahani R.Z., Hekmatfar M., (2009). Facility Locations: Concepts, models, algorithms and case studies, Physica-Verlag.

[6] Nickel S., Puerto J., (2005). Location theory: A unified approach, Springer.

[7] Zafaranieh M., Kakhki H. T., Birimberg J., Wesolowsky G.O., (2008). A BSSS algorithm for the single facility location problem in two regions with different norms, European Journal of Operational Reserch, DOI: 10. 1016/j.ejor.2007.06.004, In Press.

چکیده

در این تحقیق، یک مساله مکان یابی- تخصیص چند تسهیله ای که مشتریان آن دارای تقاضا های احتمالی مبنی بر تابع توزیع شناخته شده ای هستند، را در نظر گرفته شده است(CFLABDS)[1]. در این تحقیق، در کنار تسهیلات با محدودیت ظرفیت، می توانیم از منبع فرعی ظرفیت بندی شده هر تسهیل برای تامین تقاضاهای مشتریان استفاده نماییم. در این مساله احتمالی گسسته، هدف پیدا کردن مکان های بهینه تسهیلات از میان مکان های کاندید و تخصیص بهینه مشتریان موجود به این تسهیلات احداث شده می باشد، بطوریکه جمع هزینه های ثابت تسهیلات احداث شده بعلاوههزینه های تخصیص مشتریانبعلاوه مقدار انتظاری هزینه سرویس و هزینه های برون سپاری مینیمم گردد.

مساله پیشنهادی بصورت یک برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط فرموله شده و سپس با تغییر شکل محدودیت های غیرخطی به محدودیت های خطی، یک نسخه ساده تر مدل بدست آمده است. نتایج عددی نشان می دهند که نرم افزار 9LINGO برای حل مسائل با اندازه های کوچک کارا می باشد. برای مسائل با اندازه های بزرگ، یک الگوریتم فرا ابتکاری به نام الگوریتم ژنتیک به منظور بهینه سازی پیشنهاد شده است. نتایج محاسباتی نشان می دهند که الگوریتم پیشنهادی بطور قابل قبولی به جواب ها دست می یابد.

کلمات کلیدی:مساله مکان یابی- تخصیص با محدودیت ظرفیت، تقاضاهای برنولی، برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط، تابع برون سپاری، الگوریتم ژنتیک.

– مقدمه

یکی از مسائلی که باید در مراحل اولیه طراحی سیستم های صنعتی مورد توجه قرار گیرد مساله مکان- یابی[1] و استقرار تسهیلات است. مطالعه پیرامون مکان بهینه صنعتی از دیدگاه جغرافیدانان و علمای علم اقتصاد همواره دارای اهمیت و اولویت بوده است. مراکز صنعتی و کارخانجات برای تعیین مکان احداث کارخانه، استقرار تجهیزات و دپارتمان های خود در کارخانه، استقرار دفاترشان در سطح شهر، تعیین مراکز توزیع محصولات و… با چنین مسائلی سروکار دارند [1]. در ادبیات موضوعی­، معمولا چند حالت از مسائل مکانیابی گسسته و تخصیص مورد بحث قرار گرفتند، مانند مساله مکان یابی تک تسهیله[2]، مساله مکان یابی چند تسهیله[3]، مسالهمکان یابی- تخصیص[4]. در مساله مکان یابی تک تسهیله، هدف پیدا کردن مکان تسهیل جدید می باشد، بطوریکه مجموع فواصل وزن دهی شده بین تسهیل جدید و تسهیلات موجود حداقل گردد. چند مثال ساده از مسائل مکان یابی تک تسهیله عبارتند از مکان یابی یک بیمارستان، یک ایستگاه آتش نشانی یا یک کتابخانه در یک منطقه شهری ، مکان یابی یک فرودگاه جدید جهت ارائه خدمات به تعدادی پایگاه نظامی. همچنین مساله مکان یابی چند تسهیله بدنبال پیداکردن مکان­ های بهینه بیش از یک تسهیل جدید با توجه به مکان های تسهیلات موجود می باشد. کاربردهای زیادی از این مساله توسط استرش[2] ارائه شده اند، مانند تاسیس چندین انبار برای سرویس دهی به تعداد مشخصی از مناطق. بنابراین مساله مکان یابی تک تسهیله حالت خاصی از مساله مکان یابی چند تسهیله می باشد.هدف مساله مکان یابی – تخصیص، پیدا کردن مکان بهینه ی مجموعه ای از تسهیلات است بطوریکه، هزینه ی حمل و نقل از این تسهیلات به مشتریان مینیمم گردد. ازاینرو، در این مساله باید تعداد بهینه ای از تسهیلات بمنظور تامین تقاضای مشتریان در مکان های مناسب تاسیس گردند. در گونه ای از مسائل مکان یابی-تخصیص، با محدودیت ظرفیت[5] تسهیلات مواجه هستیم. این محدودیت منجر به این امر می شود که تسهیل موردنظر نتواندتمام تقاضای یک نقطه مشتری را برآورده کند. لذا این امکان وجود دارد که کل تقاضای یک مشتری بین کارخانجات مختلف تقسیم شود و هر کارخانه کسری از تقاضای یک مشتری را تامین نماید.

1-2- تعریف مسئله

با توجه به اینکه در دنیای واقعی، فضای اطلاعات معمولا غیرقطعی و احتمالی است، لذا مسائل مکان یابی نیز از این مقوله مستثنا نیستند. اغلب در مسائل مکان یابی فرض شده است که تقاضای مشتریان جهت دریافت سرویس جز ورودی های مساله بوده و قطعی[6] هستند. واضح است که این امر در عمل کمتر اتفاق می افتد و معمولا سطح بالایی از عدم قطعیت[7] در تقاضای مشتریان وجود دارد. بنابراین از دیگر مسائلی که بهمراه مسائل مکان یابی-تخصیص در دنیای واقعی موجود است، تقاضای احتمالی می باشد، که افق جدیدی را پیش روی ما نهاده است. مدل پیشنهادی این تحقیق، یک مسئله مکان یابی-تخصیص چند تسهیله ظرفیت دهی شده با تقاضاهای احتمالی که دارای تابع توزیع برنولی می باشند، است. همچنین در این مدل هر تسهیل دارای یک منبع فرعی ظرفیت دهی شده می باشد که می تواند در صورت نیاز از آن استفاده کند.

1-3-اهداف تحقیق

همانطور که در تعریف مسئله ارائه شده این تحقیق در درجه اول یک مسئله مکان یابی و تخصیص بوده و به دنبال پیدا کردن مکان بهینه تعداد بهینه ای از تسهیلات از میان مجموعه ای از نقاط کاندید و تخصیص مشتریان موجود به تسهیلات احداث شده است. در این تحقیق هر تسهیل دارای یک منبع فرعی بوده که می-تواند در صورت نیاز از آن استفاده کرده و یا آن را در اختیار دیگر تسهیلات قرار دهد. بعبارت دیگر تعامل بین تسهیلات و همچنین تعامل بین یک تسهیل و منابع فرعی دیگرتسهیلات امکان پذیر است. تسهیلات و منابع فرعی در نظر گرفته شده برای آنها دارای ظرفیت محدود هستند. لازم به ذکر است که بدانیم محدودیت ظرفیت هر تسهیل مانع از تخصیص بیش از ظرفیتش به آن تسهیل نمی گردد و در ادامه تحقیق این ویژگی بطور مفصل تفسیر خواهد شد. از اینرو در این مدل این احتمال وجود دارد که تعداد مشتریان تخصیص یافته به هر تسهیل بیش از ظرفیتش بوده و تسهیل مورد نظر جهت سرویس دهی به مشتریانش مجبور به رجوع به منبع فرعی خود و یا دیگر تسهیلات و منابع فرعیشان گردد که این عمل برون سپاری نامیده می شود.

با بیان این مطالب می توان بطور خلاصه اذعان داشت که مدل ارائه شده در این تحقیق به دنبال کمینه کردن مجموع هزینه های مکان یابی تسهیلات، هزینه های تخصیص مشتریان، هزینه های انتظاری سرویس دهی به مشتریان و هزینه های انتظاری برون سپاری تسهیلات است.

1-4- مفروضات تحقیق

فرضیات مساله پیشنهادی بصورتذیل در نظر گرفته شده اند:

با مسئله مکان یابی-تخصیص چند تسهیله با ظرفیت محدود بهمراه تقاضاهای برنولی و منابع فرعی سروکار داریم، یعنی هدف یافتن مکان های بهینه مجموعه ای از تسهیلات در میان تعداد محدودی از نقاط کاندید و تخصیص مشتریان موجود با تقاضاهای برنولی به تسهیلات احداث شده می باشد، بطوریکه مجموع هزینه های مکان یابی، تخصیص مشتریان، هزینه انتظاری سرویس دهی به مشتریان و هزینه مقدار انتظاری تابع برونسپاری مینیمم گردد.

مساله برای کل افق برنامه ریزی در ابتدای دوره سیاست گذاری می کند، یعنی مسئله مکان یابی ایستا می باشد.

فضای حل مسئله گسسته بوده و تعداد نقاط کاندید برای مکان تسهیلات معین می باشد.

هر تسهیل دارای یک منبع فرعی بوده که می تواند در صورت نیاز از آن استفاده کند.

هرتسهیل و منبع فرعی آن دارای ظرفیت محدود هستند.

هر مشتری موجود دارای مکان ثابت و تقاضای احتمالی با تابع توزیع برنولی می باشد.

در این مدل علاوه بر تعامل میان تسهیلات احداث شده و مشتریان موجود، تعامل بین تسهیلات احداث شده با یکدیگر و همچنین تعامل میان یک تسهیل و منبع فرعی خودش ومنبع فرعی دیگر تسهیل نیز امکان پذیر می باشد.

 

1-5- ساختار پایان نامه

در ادامه در فصل 2، ادبیات موضوعی مسائل مکان یابی-تخصیص با تقاضاهای برنولی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در فصل 3، زمینه های علمی تحقیق شامل دسته بندی مسائل مکان یابی، مقوله عدم قطعیت و احتمالی بودن تقاضای مشتریان، مساله مکان یابی-تخصیص و الگوریتم ژنتیک بطور مفصل تشریح خواهند شد. در فصل 4، به تشریح مساله و مدل پیشنهادی پرداخته و برخی از ویژگی های مدل را بررسی خواهیم نمود. با توجه به پیچیدگی های مدل پیشنهادی، یک الگوریتم فراابتکاری بنام الگوریتم ژنتیک برای حل مسائل با مقیاس بزرگ معرفی شده است. در ادامه این فصل، چند مثال نمونه ای به منظور نشان دادن کارائی و دقت الگوریتم فراابتکاری پیشنهادی حل شده اند و نتایج محاسباتی مربوطه را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در نهایت، تعدادی توسعه های آتی به همراه نتیجه گیری در فصل 5 ارائه شده اند.

فصل دوم

 2-1- مقدمه

مسائل مکان یابی- تخصیص چندتسهیله، یکی از حوزه های گسترده در مدل سازی ریاضی در دنیای واقعی می باشند، که در این مسائل چند تسهیل جدید (تسهیل عرضه) به مجموعه ای از مشتریان موجود، با توجه به تقاضاهایشان، سرویس می دهند.

در ادبیات موضوعی، معمولا چند حالت مختلف از مسائل مکان یابی پیوسته مانند مساله مکان یابی میانه (تک تسهیله)، مساله مکان یابی میانه (چند تسهیله)، ، مساله مکان یابی گسسته و مساله مکان یابی-تخصیصمورد بحث قرار می گیرند. مسائل مکان یابی تسهیل، مکان یک مجموعه از تسهیلات (منابع) را به منظور کمینه کردن هزینه های تامین مجموعه هایی از تقاضاها (مشتریان) با توجه به تعدادی محدودیت، را تعیین می کند.

مطالعه برروی تئوری مکان یابی، رسما در سال 1909 وقتی که آلفرد وبر [3] در نظر گرفت که چگونه مکان یک انبار را بمنظور مینیمم کردن فاصله بین انبار و چندین مشتری تعیین نماید، آغاز شد. بعد از آن تئوری مکان یابی در بخش های مختلفی بکار گرفته شد. حکیمی [4] در پی تحقیقی، سعی در پیدا کردن مراکز مخابرات در یک شبکه ارتباطات و ایستگاه های پلیس در بزرگراه ها داشت.در مساله مکان یابی میانه(تک تسهیله) کلاسیک که غالبا مسئله وبر[8] و مسئله حداقل مجموع[9] نیز نامیده می شود، در صدد یافتن مکان تسهیل جدید هستیم بطوریکه مجموع فواصل وزن دهی شده[10] با تسهیلات موجود، حداقل گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به فراهانی و حکمت فر [5] و نیکل و پارتو [6] مراجعه کنید.

زعفرانیه و همکاران [7] الگوریتمی برای مساله جایابی تک تسهیله در دو منطقه با نرم های متفاوت پیشنهاد داده اند و نشان داده اند که حل بهینه در تقاطع متعامد تسهیلات موجود است. این مسئله در حقیقت تعمیم یافته مساله جایابی تک تسهیله است.ردریگرز و همکاران [8] مدلی را برای مساله جایابی تک تسهیلاتی ناخوشایند پیشنهاد داده اند. در این پژوهش مجموعه ای متناهی از حل بهینه برای یک مساله با فاصله اقلیدسی تعیین گشته است.بریمبرگ و جول [9] یک روش خط سیر را برای ایجاد یک مرز کارایی نقاط برای یک مدل دو معیاره جایابی یک وسیله نیمه خوشایند در صفحه مورد بررسی قرار داده اند. معیار اول برای اندازه گیری هزینه حمل و نقل و دومی برای تخمین هزینه اجتماعی یا محیطی مورد استفاده قرار گرفته است. در اینجا وزن های نسبی به گونه ای تغییر می کنند که مجموع وزن های دو معیار مینیمم گردد.در مساله مکان یابی چند تسهیله حداقل مجموع[11] در صدد یافتن مکان های تسهیلات جدید با توجه به مکان های تعدادی تسهیل موجود هستیم،بطوریکه مجموع فواصل بین تسهیلات جدید و فواصا بین تسهیلات جدید و تسهیلات موجود کمینه گردد. حال آنکه مساله مکان یابی چند تسهیله حداقل حداکثر[12] به دنبال پیداکردن مکان یک مجموعه از تسهیلات جدید در میان تسهیلات موجود است با این هدف که ماکزیمم فواصل وزن دهی شده بین همه تسهیلات را مینیمم کند. لوین و بن [10] یک روش ابتکاری برای مسائل جایابی چند تسهیلاتی با مقیاس بالا پیشنهاد داده اند به گونه ای که مشتریان با استفاده از طبقه بندی دوباره نزدیکترین مرکز دوباره به تجهیزات تخصیص داده می شوند. ژانگ و روشتن [11] به بررسی مساله جایابی چندتسهیلاتی در سرویس های خدماتی رقابتی پرداخته اند. تابع هدف پیشنهادی یک مقیاس مطلوبیت فضایی کاربران را با توجه به محدودیت های زمان انتظار کاربران و بودجه مالکین تسهیلات، بیشینه می کند. همچنین برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به دوبسن و  کرمارکار [12] و لاو و همکارانش[13] مراجعه کنید. مساله مکان یابی انبار ابتدا توسط کوهن و هبمورگر [14] مطالعه شد. آنها الگوریتم ابتکاری پایه ای drop, add and swap را برا حل این مساله توسعه دادند. بعد از آنها خوماوالا [15] الگوریتم شاخه و حد را بر اساس فرمولبندی ضعیف ارائه کردند. فرمولبندی قوی خطی توسط ارلنکتر [16] استفاده شد تا رویه محاسباتی ارائه کتد که شاید موثرترین و سهل الوصول ترین ابزار برای حل این دسته از مسائل باشد. نتایج کار وی در گویناردو اسپیلبرگ [17] ارائه شده است. یک خلاصه عالی از مسئله مکان یابی بدون محدودیت ظرفیت نیز توسط کرنوجلس و همکارانش [18] گردآوری شده است.

مساله مکان یابی به دنبال پیدا کردن مکان های بهینه مجموعه ای از تسهیلات بمنظور تامین درخواست های تقاضای مجموعه ای از مشتریان می باشد. اغلب فرض شده است که درخواست تقاضای مشتریان معین و قطعی بوده و به عنوان بخشی از پارامترهای ورودی مساله است. واضح است که این امر در عالم واقعیت کمتر اتفاق می افتد و معمولا تقاضای مشتریان با یک سطح بالایی از عدم قطعیت[13] همراه است. مثال های ساده ای از مسائل مکان یابی با تقاضاهای غیرقطعی، جاییکه سطوح تقاضا طی دوره های زمانی مختلف، تغییر می کنند عبارتند از مساله سرویس های پستی، فرودگاه ها، سوپرمارکت ها، انبارهای توزیع کالاها با تقاضا های فصلی. براندو و چیو [19] و لووکس[20] و اسنایدر [21] جنبه های مختلف مسائل مکان یابی احتمالی را مورد مطالعه قرار دادند. یک مساله مکان یابی صف احتمالی، بمنظور ماکزیمم کردن عملکرد سیستم توسط ماریانو و روله [22] مورد مطالعه قرار گرفت. آنها یک مدل احتمالی را طراحی کردند که در پی ماکزیمم کردن جمعیت تحت حمایت وسایل نقلیه اورژانس با سطح دسترسی  است. در این مدل سطح دسترسی وسایل نقلیه با استفاده از تئوری صف محاسبه می گردد. پن و همکاران [23] یک مدل دو مرحله ای برای یک خرده فروش حاکم در یک زنجیره تامین تولیدکننده-خرده فروش با تقاضاهای احتمالی در یک  محیط قیمتی نزولی را ارائه کردند. این مدل بدنبال یکپارچه کردن پیش بینی تقاضا و تصمیمات راجع به قیمت و سفارش و پیدا کردن خطی و مشی قیمتی و سفارشی بهینه برای خرده فروش حاکم بمنظور ماکزیمم کردن سود انتظاری از یک محصول  در دو دوره زمانی است.

شاید ساده ترین مساله، مکان یابی گسسته موردی باشد که یک تسهیل جدید قرار است مستقر شود. به عبارتی از بین تعداد محدودی سایت، مثلا n، باید یکی انتخاب شود. با فرض اینکه هزینه ی سالیانه استقرار تسهیل جدید در هر کدام از سایت ها مشخص است، جواب بدیهی این مسئله استقرار تسهیل جدید در سایتی است که کمترین هزینه را دارد. هنگامیکه که قرار است دو یا تعداد بیش تری تسهیل مستقر شوند وn سایت ممکن در دسترس است مساله مکان یابی دشوارتر می شود. در حقیقت هنگامیکه mتسهیل جدید و n سایت ممکن وجود دارد، بطوریکه ، تعداد تخصیص های ممکن برابر با است. با بزرگترشدن n, m تعداد گزینه های ممکن به سرعت افزایش می یابد به گونه ای که روش شمارش کامل (محاسبه و مقایسه هزینه همه گزینه ها) برای حل این مسائل ناکارآمد است. برای حل چنین مسائلی مدل تخصیص[14] مفید است. مساله مکان یابی-تخصیص بدنبال پیدا کردن مکان بهینه یک مجموعهای از تسهیلات است بطوریکه هزینه ی حمل و نقل از تسهیلات به مشتریان موجود کمینه گردد و همچنین یک تعداد بهینه از تسهیلات بمنظور تامین تقاضاهای مشتریان باید گمارده شوند. در مساله مکان یابی-تخصیص گسسته، آنچه باید تعیین شود، تعداد و مکان تسهیلات جدید از میان یک تعداد متناهی مکانهای بالقوه و تخصیص تقاضاهای مشتریان مشخص به این تسهیلات است. در ابتدا کوپر [24]مسئلهکلاسیک مکان یابی-تخصیص را با دو تسهیل جدید و هفت نقطه ی تقاضا پیشنهاد نمود. کوپر ثابت کرد که تابع هدف این مساله نه مقعر است و نه محدب و شاید شامل چند جواب بهینه محلی[15] باشد. از اینرو طبق گفته ی هنریک و روبرت [25] مسئله کلاسیک مکان یابی-تخصیص در حوزه مسائل بهینه سازی سراسری[16] است. پس از کوپر مسئله مکان یابی-تخصیص شبکه[17] و بسیاری مدل دیگر توسط بدری [26] ارائه شدند.گن و چنگ [27 ، 28] مسئلهمکان یابی-تخصیص را بطور مفصل مورد مطالعه قرار داده و در مورد همه انواع آن بحث کردند.

1Facility Location Problem

2Single Facility Location Problem

3Multi Facility Location Problem

4Location-Allocation Problem

1Capacitated Location-Allocation Problem

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بهينه سازي خوشه ها با استفاده از الگوريتم هاي تکاملي براي شخصي سازي وب
 • پايان نامه ارزيابي ميزان اثربخشي الگوهاي جريان وجوه نقد و مدل برنامه ريزي ژنتيک در پيش بيني درماندگي مالي
 • پايان نامه مسئله انتخاب کمان‌هاي هاب با تخصيص و سطوح ظرفيت چندگانه
 • پايان نامه برنامه ريزي توليد زنجيره تامين احتمالي چند دوره اي تحت شرايط عدم اطمينان تقاضا
 • پایان نامه ارائه مدلي جهت بهینه سازی مسیر ویزیت فروشندگان با در نظر گرفتن یکنواختی بار کاری و حل مدل با الگوریتم ژنتیک GAو مقایسه خروجی نتایج با الگوریتم مورچگانACO
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122