پايان نامه مساله مکان يابي چند تسهيله چند دوره اي در حضور يک مانع خطي با گذرگاه هاي ظرفيت بندي شده

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مساله مکان يابي چند تسهيله  چند دوره اي در حضور يک مانع خطي با گذرگاه هاي ظرفيت بندي شده یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 99 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه مساله مکان يابي چند تسهيله  چند دوره اي در حضور يک مانع خطي با گذرگاه هاي ظرفيت بندي شده بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده    ‌و
Abstract    ‌ز
فهرست مطالب    ‌ح
فهرست جداول    ‌ك
فهرست شکلها    ‌ل
1-1- مقدمه    2
1-2-ساختارپایان نامه    4
2-1- مقدمه    6
2-2-مسایل مکانیابی همراه باموانع    8
2-3- مسایل مکانیابی چندتسهیله    13
2-4- مسایل مکانیابی چنددوره ای    15
3-1- مقدمه    18
3-2- فواصل درمسایل برنامه ريزي تسهيلات    19
3-2-1- فاصله خط مستقيم يااقليدسي    19
3-2-2- فاصله مجذورخط مستقيم يااقليدسي    20
3-2-3-  فاصله منهتن یامتعامد    20
3-2-4- فاصله چبيشف    21
3-2-5- كوتاه‌ترين مسير    22
3-3- دسته‌بندي كلي مسایل برنامه‌ريزي تسهيلات    22
3-4- دسته بندي مسایل مكان‌يابي بانگرش سنتی    23
3-5- دسته‌بندي مسایل مكا‌ن‌يابي بانگرش نوين    25
3-6- مسایل مکانیابی میانه باانواع فاصله    26
3-7- تشریح الگوریتم ژنتیک    29
3-7-1- مفاهيم کليدي الگوريتم ژنتیک    30
3-7-1-1- كدينگ    30
3-7-1-2-  ايجادجمعيت اوليه    31
3-7-1-3- عملگرهای الگوریتم ژنتیک    31
3-7-1-4- تابع برازش    34
3-7-1-5- استراتژي برخوردبامحدوديتها    34
3-7-2-  ساختاركلي الگوريتم ژنتیک    36
4-1- مقدمه    39
4-2- ساختارمساله    40
4-2-1- محاسبه فاصله    43
4-2-2- مکانیابی چندتسهیله چنددوره ای    45
4-2-3- مدل ریاضی پیشنهادی    46
4-2-3-1- مثال    53
4-3- الگوریتم ژنتیک    57
4-3-1- نمايش كروموزوم    57
4-3-2- آغازسازی    58
4-3-3- ارزيابي    59
4-3-4- معیارتوقف    59
4-3-5- نخبه گرایی    60
4-3-6- عملگرتقاطع    60
4-3-6-1- عملگرتقاطع نوعI    60
4-3-6-2- عملگرتقاطع نوعII    62
4-3-7- عملگرجهش    64
4-3-8- انتخاب    65
4-5-1- مسایل نمونه    67
5-1- نتیجه گیری    76
5-2- پیشنهادات آتی    77
مراجع فارسی    79
مراجع لاتین    80

مراجع فارسی

بشیری، م.، حسینی­جو، ع.، حسینی­نژاد، ج. 1388. طراحی سیستمهای صنعتی (مکان­یابی و استقرار تسهیلات). انتشارات دانشگاه شاهد.

مراجع لاتین

Weiszfeld, E. 1936. Sur un probl `eme de minimum dans l’espace. Tohoku Mathematical Journal. 42(1),274-280.

Farahani, R. Z. Hekmatfar, M. 2009. Facility location: Concepts, models, algorithms and case studies, Physica-Verlag.

Klamroth, K. 2002. Single-facility location problems with barriers, Springer series in operations research.

Hamacher, H.W. Nickel, S. 1995. Restricted planar location-problems and applications, Naval Research Logistics, 42(6), 967–992.

Butt, E.S. 1994. Facility Location in the Presence of Forbidden Regions. Ph.D. thesis, Department of Industrial and Management Systems Engineering, Pennsylvania State University, PR.

Butt, S.E. Cavalier, T.M. 1997. Facility location in the presence of congested regions with the rectilinear distance metric, Socio-Economic Planning Sciences, 31, 103–113.

Katz, I.N. Cooper, L. 1981. Formulation and the case of Euclidean distance with one forbidden circle, European Journal of Operational Research, 6, 166–173.

چکیده

این تحقیق مساله مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای با فواصل متعامد در حضور یک مانع خطی با تعدادی گذرگاه با ظرفیت های محدودرا در نظر می­گیرد.هدف یافتن مکان تسهیلات جدید در میان تسهیلات موجود در دوره های مختلف می باشد بگونه ای که مجموع کل فواصل با مانع وزن دهی شده تسیهلات جدید با تسهیلات جدید و موجود حداقل شوند. برای این منظور یک مدل برنامه­ریزی غیر خطی ارائه شده است.همچنین یک تعداد از ویژگی­های مساله مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه برای درک مسئله مذکور یک مثال ارائه شده است.نتایج محاسباتی این تحقیق، نشان می­دهد که مساله توسط نرم­افزار LINGO در اندازه­های کوچک در زمان معقول به حل بهینه دست پیدا نمی­کند. به­منظور نشان دادن کارایی مساله در مقیاس­های بزرگ، یک الگوریتم فرا ابتکاری (الگوریتم ژنتیک) پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی:مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای؛ مانع خطی؛ گذرگاه های با ظرفیت محدود؛ فاصله متعامد

فصل اول کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

يكي از مسایلي كه بايد در مراحل اوليه طراحي سيستم‌هاي صنعتي مورد توجه قرار گيرد مسالة مكان‌يابي[1] (جایابی) واستقرار تسهيلات است. مطالعه پيرامون مكان بهينه از ديدگاه جغرافي­دانان و علماي علم اقتصادي همواره داراي اهميت و اولويت بوده است [1].در ادبيات موضوعي، معمولاً چند حالت از مسایل مكانيابي پيوسته، مورد بحث قرار گرفتند، مانند مساله ميانه[2]، مساله مركز[3] و مساله مركز-ميانه[4]. در مساله میانه هدف، پیدا کردن مکان وسیله (تسهیل) جدید می­باشد، بطوریکه مجموع فواصل وزن­دهی شده بین تسهیل جدید و تسهیلات موجود، حداقل گردد. این مساله، در تئوری مکان­یابی به مساله وِبِر[5] و مساله کمینه مجموع[6] نیز شهرت دارد. مسایل مکان­یابی بر اساس نوع تابع فاصله نیز تقسیم­بندی می­شوند، مانند فاصله اقلیدسی و متعامد. مساله میانه با فواصل اقلیدسی یکی از قدیمی ترین مسایل مکان­یابی تسهیلات می­باشد. برای حل بهینه این نوع مساله، روش­های حل مختلفی پیشنهاد شده­است که مشهورترین آن روش تکراریی می­باشد، که توسط ویزفلد [2] توسعه داده شد.

در گونه­اي از مسایل میانه با محدوديت در قرار گيري[7] و يا حركت[8]مواجه هستيم.در دسته­ای از این نوع مسایل، نواحی وجود دارند كه تسهيل (یا تسهیلات) جديد نه مي‌تواند در آنجا استقرار يابد و نه مي‌تواند از ميان آن عبور كند. این نواحي، نواحي با­مانع[9] ناميده مي‌شوند.درياچه‌ها، كوهستان­ها، مناطق نظامي، رودخانه‌ها و بزرگ‌راه‌ها ودر مقياس كوچكتر، ماشین­ آلات و واگن­های حمل مواد در كارخانجات، مثال­هايي از اين نواحي مي‌باشند.این مسایل در مقایسه با مسایل مكانيابي كلاسيك خيلي عملي­تر ونزديك‌تر به دنياي واقعي مي‌باشند، اما به­علت پيچيد‌گي محاسباتي که اين نوع مسایل دارند، تنها در چند دهه اخير مورد بررسی قرار گرفتند. در برخی موارد با موانعی مواجه هستیم که عبور از آنها تنها از طریق چند گذرگاه[10]بر روی مانع خطیامکان پذیر می باشد. مدل پیشنهادی این تحقیق، یک مساله میانه با فواصل متعامد می­باشد، بطوری­که در ناحیه پیوسته یک مانع خطی افقی وجود دارد که بر روی آن تعدادی گذرگاه وجود دارد که ظرفیت هر یک از گذرگاه ها محدود می باشد. فرضیات مساله پیشنهادی بقرار زیر در نظر گرفته می­شوند:

با مساله مکان­یابی پیوسته میانه متعامد چند تسهيله با ظرفیت نامحدود برای تسهیلات جدید سرو کار داریم،

تعامل هم مابین تسهیلات جدید و جدید، و هم ما بین تسهیلات جدید و موجود برقرار است.

تابع فاصله از نوع متعامد می‌باشد.

تنها یک مانع خطی با تعدادی گذرگاه با مختصات های معین، در مدل وجود دارد.

مساله مکان­یابی چند دوره ای می­باشد.

ظرفیت هر یک از گذرگاه ها در دوره های مختلف محدود می باشد.

هر تسهیل موجود دارای مکان ثابت با مختصات معین، قطعی و دارای وزن غیرمنفی می­باشد.

مانع بر روی یک مسیر افقی قرار دارد.

تسهیلات موجود در مسیر مانع مستقر نیستند.

تسهیلات جدید بر روی مسیر مانع خطی نمی­توانند استقرار یابند.

1-2-ساختار پایان­نامه

در ادامه در فصل 2، ادبیات موضوعی مسایل بامانع ومسایل مکان‌یابی چند تسهیله[11] را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در فصل 3 زمینه­های علمی تحقیق شامل دسته­بندی مسایل مکان­یابی، انواع توابع فاصله، مساله مکان­یابی کلاسیک و الگوریتم ژنتیک بطور مفصل تشریح خواهند شد. در فصل 4 به تشریح مساله و مدل پیشنهادی می پردازیم. در ادامه این فصل به منظور درک بهتر رفتار مدل، یک مثال نمونه­ای ارائه خواهیم داد، اما با توجه به پیچیدگی­های مدل پیشنهادی در مقیاس های بزرگ، الگوریتم فراابتکاریژنتیکرا معرفی و نتایج محاسبات مربوط به این الگوریتم­ را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در نهایت، تعدادی از توسعه­ های آتی به ­همراه نتیجه­گیری در فصل 5 مورد بررسی قرار گرفتند.

فصل دوم

مروری بر ادبیّات موضوعی مسایل مکان­یابی بامانع

2-1- مقدمه

مسایل مكان­يابي تک وسیله ­ای (تک تسهیله) پيوسته در سطح[1]، يكي از حوزه‌هاي گسترده در مدل سازي رياضي، در دنياي واقعي مي‌باشند، كه دراین مسایل يك تسهيل جديد (تسهیل عرضه) به مجموعه­اي از تسهيلات موجود ( تسهیلات متقاضی)، با توجه به تقاضاهايشان، سرويس می­دهد.

در ادبيات موضوعي، معمولاً چند حالت از مسایل مكان­يابي پيوسته، مورد بحث قرار می­گیرد، مانند مساله ميانه، مساله مركز و مساله مركز-ميانه.در مساله میانه كلاسيك( که غالبا مساله وبِر، مساله فرمارت اشنایدر وبر[2] و مساله حداقل مجموع[3]نیزنامیده مي­شود)، در صدد یافتن مكان تسهيل جديد هستيم، بطوريكه مجموعه فواصل وزن دهي شده[4]‌ با تسهيلات موجود، حداقل گردد.براي اطلاعات بیشتر در اين زمينه به  فراهانی و حکمت­فر [3] و کلامروس [4] مراجعه كنيد.در گونه­اي از مسایل میانه، ‌با محدوديت در قرار­گيري و يا حركت مواجه هستيم.در ادبيات موضوعي اين نوع مسایل، معمولاً سه دسته از اين مسا یل مورد مطالعه قرار گرفته­اند.اولين دسته، نواحي ممنوعه[5] نامیده می شوند  كه در این نواحی تسهيلاتنمي‌توانند درآنجا قرار گيرند اما حركت در ميان اين نواحي بلامانع و بدون جريمه مي‌باشد(مانند مناطق و پارك­هاي حفاظت شده و یا مناطقی که مشخصه­های جغرافیای از قبیل شیب تند زمین از ایجاد تسهیل مورد نظر ممانعت می­کند).براي مطالعه بروي مسایل مكان­يابي میانه ‌و مرکز درنواحی ممنوعه به هاماخر و نیکل [5]مراجعه كنيد.

دسته دوم به عنواننواحي متراکم[6]شناخته می­شوند كه در اين نواحي قرار­گيري يك تسهيل ممنوع بوده اما حركت از ميان آن با جريمه [7] همراه مي‌باشد(مانند درياچه‌اي كه، با قايق بتوان از دو طرف آن عبور و مرور كرد. برای نمونه، مسایل مکان­یابی با نواحی متراکم، با سرعت و هزینه­های سفر مختلف، در  بوت [6] و  بوت و کاوالیر [7] مورد بحث و بررسی قرار گرفته­اند.

دسته سوم نواحی هستند كه تسهيل جديد نه مي‌تواند در آنجا استقرار يابد و نه مي‌تواند از ميان آن عبور كند. این نواحي، نواحي با مانع ناميده مي‌شوند.درياچه‌ها، كوهستان­ها، مناطق نظامي، رودخانه‌ها و بزرگراه‌ها ودر مقياس كوچكتر، نوار نقاله‌ها،ماشین­آلات موجود در كارخانجات، مثال­هايي از اين نواحي مي‌باشند.

2-2- مسایل مکان­یابی همراه با موانع[1]

اگر چه مسایل مكان­يابي با مانع، در مقایسه با مسایل مكان­يابي كلاسيك خيلي عملي­تر ونزديك‌تر به دنياي واقعي مي‌باشند اما به علت پيچيدگي محاسباتي که اين نوع مسایل دارند، تنها در چند دهه اخير، وارد ادبيات موضوعيشده‌اند.

مدلسازي مكان­يابي بانواحي با مانع‌، براي اولين بار توسط کاتز و کوپر [8] معرفي شد. نويسندگان يك مساله وبر صفحه­ای[2] را با فواصل اقليدسي و يك مانع دايره‌اي در نظر گرفتند.همچنين آن­ها، نشان دادند كه چنين مسایلی دارای تابع هدف غير­محدب هستند و در ادامه براي حل آن يك روش ابتکاری مبتني بر تکنیک کمینه سازی متوالی بدون محدودیت[3] (SUMT) پيشنهاد دادند.بعداًکلامروس [9]‌، برخي فواصل جبري اين مساله را بررسي كرد. نویسنده، ناحيه شدني را به يك تعداد سلول‌هاي محدب با تابع هدف محدب تجزيه كرد. اگرN، تعداد تسهيلات موجود ‌باشد، تعداد این سلولهاي محدب تابع دو­جمله­ای ( یعنی، برابر O(N2))می­باشد. با توجه به اينكه با افزايشN، ساخت اين سلول‌هاي محدب سنگين و پر مشقت مي‌شود، بایشوف و کلامروس [10]،با پيشنهاد يك روشحل  مبتني بر الگوريتم ژنتيك GA)) ، براين مشكل فائق گشتند. در ادامه بایشوف و همکاران [11] از متد فوق برای مساله مکان­یابی- تخصیص تسهیلات[4] در حضور موانع چند­وجهی و فاصله اقلیدسی استفاده کردند. نویسندگان دو روش ابتکاری که هر کدام از روشها از دو حل ابتدای استفاده می­کرد را معرفی کردند، سپس بر اساس نتیجه محاسباتی، به بررسی روش­های ابتکاری معرفی شده پرداختند.

انجا و پارلر[12] و، بوت و کاوالیر [13] براي مسایلمیانه در سطح و در حضور موانع چند­وجهي، روشهای ابتکاریی را توسعه دادند. انجا و پارلر[12]بر مبناي مفهوم پدیداری[5]و با بکارگیری الگوريتم كوتاه­ترين مسير دایجسترا[6]براي مساله مكان‌يابي در حضور موانع چند وجهي (نه لزوما محدب) تحت شرایطی که تابع فاصله از نوع اقليدسي باشد، به کمک الگوریتم فرا ابتکاری شبیه سازی تبرید[7](SA)، حل بهينه تخميني را بدست آوردند. بوت و کاوالیر [13] حالت خاص مساله انجا و پارلر[12] را كه موانع چند وجهي محدب بودند را در­نظر گرفتند.نویسندگان با استفاده از گراف پدیداری[8]و با پیشنهاد يك روش ابتکاری، مساله وِبِر محدودیت دار ‌را به مسالهبدون وِبِر محدودیت در هر تکرار الگوریتم،تبدیلکردند، سپس بر اساس شرط توقف معرفي شده، الگوريتم منجر به حل بهینه موضعی شد.در ادامه کلامروس[14]‌، با يك رويكردتجزيه سازي متفاوت و كاراتر، مساله اصلي غير محدب را به يك تعداد زير مساله محدب متناهي تبدیلکرد، سپس يك حل دقيق و يك روش ابتکاری مبتني بر اين رويكرد تجزيه سازي، توسعه داد.

مک­گاروی و کاوالیر [15] از روش اصلاح شده «مربع بزرگ مربع کوچک[9] (BSSS)»، براي مساله مکان­یابی میانهدر حضورموانع چند­وجهی و فواصل اقليدسي بهره بردند. روشBSSS يك الگوريتم هندسی شاخه وكران مي‌باشد كه توسط هانسن و همکاران [16] پيشنهاد شد. روش BSSS در ابتدا برای حل مسایل مکان­یابی تسهیلات ناخوشایند[10] پیشنهاد شد. اين الگوريتم براي مسایلمكان­يابي پيوسته به اين صورت طراحي شد كه از طريق گسسته سازي[11]‌، یک سطح یا صفحه پيوستهناحيه شدني را به يك تعداد زير منطقه مربعي شکل تقسيم مي‌كند.

فریث و همکاران [17] یک مساله مکان­یابی مرکز را در حضور موانع چند­وجهی همراه با تابع فاصله اقلیدسی  در نظر گرفتند. نویسندگان با استفاده از رويكرد انتشار امواج راديويي دايره‌اي[12] ، كوتاه­ترين فاصله بین نقاط را تعيين كردند و سپس يك آزمايش تجربي مورد بررسی قرار داده و يك شبيه سازي كامپيوتري براي فواصل اقليدسي و متعامد،ارائه کردند.

در حالت خاص از فاصله منهتن (متعامد)، نتایج گسسته سازی توسط لارسون و صدیق [18] برای مساله وِبِر با اشكال دلخواه موانع بررسی شد. نويسندگان با ايجاد ساختار شبكه‌اي (شبكه موازاييكي[13]) از گره ويال و با تعيين مجموعه متناهي مسلط[14] و با بکار­گیری مساله p-median، مشخص كردند كه این شبکه حاوي حداقل يك حل بهينه مي‌باشد.

[1]Location Problems With Barriers

[2]Planar Weber‌

[3]Sequential Unconstrained MinimizationTechnique

[4]Multi-Facility Location–Allocation Problem

[5]Visibility concepts

[6]Dijkstra

[7]Simulated Annealing

[8]Visibility graph

[9]Big Square Small Square(BSSS)

[10]Obnoxious Facility

[11]Disceretized

[12]Propagation of Circular Wavefront

[13]grid tessellation

[14]Finite Dominating Set

[1]Plane

[2]Fermat Steiner Weber Problem

[3]Minisum Problem

[4]Weighted Distances

[5]Forbidden regions

[6]Congested regions

[7]Penalty

[1]Facility Location

[2]Median Problem

[3]Center Problem

[4]Cent-dian Problem

[5]Weber Problem

[6]Minisum Problem

[7]Placment

[8] Traveling

[9]Barrier Regions

[10]Passage

[11]Multi Facility Location Problems

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه مساله مکان يابي چند تسهيله با فواصل متعامد در حضور يک مانع خطي با حرکت احتمالي به صورت نرمال
 • پايان نامه مساله مکان يابي- تخصيص چند تسهيله ظرفيت بندي شده در حضور منابع فرعي و تقاضاي برنولي
 • پايان نامه مسأله مکان يابي تسهيلات در حضور يک مانع دايره اي احتمالي
 • پايان نامه مساله مکان يابي- تخصيص تسهيلات و انبار مرکزي با تقاضاي برنولي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122