پايان نامه مشکلات فرهنگي زندگي خوابگاهي دانشجويان پسر

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مشکلات فرهنگي زندگي خوابگاهي دانشجويان پسر یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 165 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مشکلات فرهنگي زندگي خوابگاهي دانشجويان پسر بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکيده 1
فصل اول: كليات تحقيق
1 – 1 – مقدمه 2
1 – 2 – بيان مسأله 4
1 – 3 – ضرورت و اهميت تحقيق 7
1 – 4 – اهداف تحقيق 8
1 – 5 – فرضيات تحقيق 9
1- 6 – تعاريف نظري و عملياتي 9
1- 6 – 1 تعاريف نظري 9
1- 6 – 2 تعاريف عملياتي 11
فصل دوم: مروري بر تحقيقات انجام شده
2 – 1- مقدمه13
2 – 2 – تعاريف فرهنگ 14
2 – 3 – اجزا و اعتقادات فرهنگي 16
2 – 4 – انواع فرهنگ 17
2-4-1- فرهنگ دانشگاهی18
2 – 5 – ويژگي‌هاي فرهنگ 21
2 – 6 – کارکردهاي فرهنگ 23
2-7- فرهنگ در مکتب اسلام 23
2-7-1 فرهنگ از منظر امام خمینی 25
2-7-2 فرهنگ از منظر آیت الله خامنه ای 26
2-7-3 فرهنگ از منظر علامه جعفری 28
2- 8 – جامعه هنجار ارزش و فرهنگ29
2 – 9 – جنبه‌هاي اميک و اتيک فرهنگ 29
2 – 10 – بازتوليد فرهنگ 31
2 – 11 – عوامل مؤثر بر فرهنگ پذيري 32
2 – 12 – مفاهيم خرده‌فرهنگ و ضدفرهنگ 33
2 – 13 – منشا گوناگوني درون فرهنگ‌ها 35
2 – 14 – روش‌هاي ارتباط فرهنگي و موانع موجود بر سر راه روابط بين فرهنگي 36
2 – 15 – توسعه‌ي فرهنگي 36
2 – 16 – دانشگاه وتوسعه فرهنگي 37
2 – 17- مسائل و مشکلات فرهنگي 40
2 – 18 – مشکلات دانشجويان مهاجر 41
2 – 19 – محيط خوابگاه و مشکلات فرهنگي اجتماعي 43
2 –20 – خوابگاه به مثابه جوامعي براي يادگيري 47
2 – 21 – رهيافت‌هاي نظري 49
2 – 21 – 1 – ضربه فرهنگي تريانديس 49
2 – 21 – 2 – ريشه فرهنگي تضادهاي گروهي بيلز 50
2 – 21 – 3 – وجدان جمعي دورکيم 51
2 – 21 – 4 – کنش اجتماعي پارسونز 54
2 – 21 – 5 – ساختار اجتماعي پيتر بلاو 56
2 – 21 – 6 – کنش متقابل هومنز 60
2 – 21 – 7 – عامليت و فرهنگ مارگارت آرچر 61
2 – 21 – 8 – رابرت عذرا پارک 62
2 – 21 – 9 – ديدگاه فيشر 63
2 – 22 – چهارچوب نظری تحقیق 64
2 – 25 – پيشينه تحقيق 68
2 – 25 – 1 – پيشينه داخلي تحقيق 68
2 – 25 – 2 – پيشينه خارجي تحقيق 70
2 – 26 – خلاصه و نتيجه‌گيري 72

فصل سوم: مواد و روش‌ها
3-1- مقدمه 74
3-2- روش تحقيق 74
3 – 3 – جامعه آماري 75
3 – 4 – حجم نمونه 75
3 – 5 – شيوه نمونه‌گيري 76
3 – 6 – ابزار گردآوري دادهšها 76
3 – 7 – پايايي و اعتبار 77
3 – 8 – تکنيکšهاي تجزيه و تحليل دادهšها 78
فصل چهارم: نتايج تحقيق
4-1- مقدمه 80
4-2- يافته‌هاي توصيفي تحقيق 81
4-3- ابعاد مشکلات فرهنگی 89
4 – 4 يافته‌هاي استنباطي 129
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5 – 1 – مقدمه 138
5 – 2 – يافته هاي تحقيق 139
5 – 3 – پيشنهادات کاربردي 141
5-4- پيشنهاد براي تحقيقات آتي142
منابع و مآخذ 143
ضمائم 148

منابع و مآخذ (فارسي و غيرفارسي)

ابولقاسمي م. 1385. شناخت فرهنگ. تهران: عرش پژوه،251صفحه.

ادگار ا ، سج­ويک پ. 1387. مفاهيم بنيادي نظريه فرهنگي. ترجمه م مهاجر ، م نبوي. تهران: آگه،381صفحه.

آدمی،ع . 1386.تولید دانش یک فرایند فرهنگی.دانشگاه تمدن ساز، ویژه نامه مهندسی فرهنگی:6-5.

اسماعيلي ر. 1387. برنامه‌ريزي امور فرهنگي ايران. کارشناسي ارشد برنامه ريزي فرهنگي. دانشگاه آزاد واحد خوراسگان،289صفحه.

افروغ ع. 1375. خرده فرهنگها ووفاق اجتماعی . فصلنامه نقد ونظر، شماره 7و8 :171-157.

افشاني ع. 1385. تبيين جامعه شناختي گرايش به خرافات در ايران. پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه اصفهان، اصفهان.

بيتس د، پلاگ ف. 1387. انسان شناسي فرهنگي. ترجمه م ثلاثي. چاپ دوم. تهران: علمي،829صفحه.

پاک سرشت،م. 1383.کاوشی درباره روش تدریس در دانشگاهها. مجله علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، سال یازدهم، شماره 3و4.

پيامني ش. 1375. بررسي مشكلات اقامت در خوابگاه از ديدگاه دانشجويان مقيم خوابگاه‌هاي مجردي دانشجويي دانشگاههاي علوم پزشكي تهران. پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه تهران.

تريانديس هري س. 1388. فرهنگ ورفتار اجتماعي. ترجمه ن فتي . چاپ سوم. تهران: رسانش باهمکاري نشر جامعه شناسان،470صفحه.

توحيدلو ا. 1388. بررسي تاثير عوامل خانوادگي بر وضعيت فرهنگي دانشگاهيان در دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن. فصلنامه پژوهش اجتماعي، سال دوم، شماره سوم: 99-77.

توسلي غ. 1380. نظريه هاي جامعه‌شناسي. تهران: سمت،481صفحه.

جعفري م. 1388. فرهنگ­پير­وفرهنگ پيشرو.چاپ چهارم.تهران:موسسه تدوين و نشرآثار علامه جعفري، 237 صفحه.

حافظ نيا م. 1381. مقدمه‏اي بر روش تحقيق در علوم انساني. تهران: انتشارات سمت، 348 صفحه.

حقيقي ا. 1376. الفباي فرهنگ. تهران: پارسا، 176 صفحه.

خورشيدي ع و همکاران .1378. روش‏هاي پژوهش در علوم رفتاري از نظريه تا عمل. تهران: نوين پژوهش، 592 صفحه.

ديليني ت. 1387. نظريه هاي کلاسيک جامعه‌شناسي . ترجمه ب  صديقي ، و  طلوعي. تهران: نشر ني،496 صفحه.

رفيع پور ف. 1377. توسعه و تضاد. تهران: شرکت سهامي انتشار،599صفحه.

ذکايي م. 1386. فرهنگ مطالعات جوانان. تهران: آگاه،184صفحه.

رابرتسون ا. 1385. درآمدي بر جامعه(با تاکيد بر نظريه هاي کارکردگرايي، ستيزو کنش متقابل نمادي). ترجمه ح  بهروان.چاپ چهارم. مشهد: آستان قدس رضوي،440صفحه.

رئوفی،م.1384. نقش دانشگاه درتوسعه فرهنگی.پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره10، 106-79.

رشیدی،ع. 1389. نقش دانشگاه در توانمندسازی فرد وجامعه. مهندسی فرهنگی،شماره 49و50، 44-34.

رفيع­پور ف. 1385. تکنيک‏هاي خاص تحقيق در علوم اجتماعي. چاپ چهارم. تهران: شرکت سهامي انتشار، 224صفحه.

رفيع پور  ف. 1387. آناتومي جامعه. چاپ پنجم. تهران: شرکت سهامي انتشار،582صفحه.

ريتزر ج. 1388. نظريه جامعه­شناسي در دوران معاصر.ترجمه م ثلاثي. چاپ چهاردهم. تهران: علمي،888صفحه.

ساروخاني ب. 1376. درآمدي بر دايره المعارفš علوم اجتماعي. تهران: کيهان.

ستوده ه. 1389. آسيب‌شناسي اجتماعي(جامعه‌شناسي انحرافات). چاپ بيست و يکم. تهران: آواي نور،247صفحه.

سليمي ع، داوري م. 1380. جامعه‌شناسي کجروي: مجموعه مطالعات کجروي و کنترل اجتماعي، جلد اول (زير نظر غلامرضا صديق اورعي). قم : پژوهشکدهšي حوزه و دانشگاه،608صفحه.

سيف‌اللهي س. 1367. مباني جامعه‌شناسي. تهران: انتشارات دانشگاه پيام نور.

شجاع م، جويباري ل، قرباني م. 1387. «بررسي فراواني مصرف و علل گرايش به سيگار در دانشجويان سلکن خوابگاه‌هاي دانشگاه علوم پزشکي گلستان در سال 87». پژوهنده، سال پانزدهم شماره 3، پي در پي 75: 128-123.

صالحي اميري ر.  1386 ، مفاهيم و نظريه هاي فرهنگي. تهران: ققنوس،264صفحه.

صالحي م. 1352. جامعه‌شناسي معاصر. تهران: دانشکده علوم ارتباطات اجتماعي.

طالبي ا. 1385. رهيافتي در روش‌شناسي بررسي مسائل فرهنگي. ماهنامه مهندسي فرهنگي، شماره 6و7،صفحه46.

فاضلي ن. 1387. فرهنگ و دانشگاه(منظرهاي انسان‌شناسي و مطالعات فرهنگي). تهران: نشر،374صفحه.

فروتن ح. 1389. تعيين ميزان تاثيرپذيري فرهنگي دانشجويان از فرهنگ هاي يکديگر در خوابگاه‌هاي آموزشکده‌هاي فني پسرانه استان اصفهان در سال تحصيلي 1389-1388. پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشکده علوم تربيتي ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان، اصفهان.

فکوهي ن.  1383 . انسان‌شناسي شهري. تهران: نشرني،608صفحه.

فيتز پاتريك  ت.  1381. نظريه رفاه: سياست اجتماعي چيست؟. ترجمه­ ه همايون‌پور . تهران: مؤسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي و گام نو،442صفحه.

قاسمي و. 1380. گونه‌شناسي و تبيين فرهنگ سياسي دانشجويان شاغل به تحصيل در ايران سال تحصيلي 80-1379، پايان‌نامه دكتري جامعه‌شناسي، دانشگاه اصفهان.

قلي زاده  آ. 1388. جامعه‌شناسي فرهنگي. کارشناسي ارشد مديريت و برنامه ريزي فرهنگي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان،166صفحه.

قلي زاده  آ. 1387. درآمدي بر جامعه‌شناسي. اصفهان: دانشگاه آزاد خوراسگان،282صفحه.

کامران ف، حسيني س، ذبيحي‌نيا خ. 1388. بررسي مشکلات فرهنگي-اجتماعي زندگي آپارتماني شهر جديد پرديس. فصلنامه پژوهش اجتماعي، سال دوم، شماره پنجم: 40-21.

کلدي ع، فلاح ف. 1388. بررسي کارکردها و مشکلات اجتماعي و فرهنگي دانشگاه‌ها از نظر دانشجويان (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات). پژوهشنامه علوم اجتماعي، سال سوم، شماره اول: 92-73.

کوزر ل.  1380 ، زندگي و انديشه بزرگان جامعه‌شناسي.ترجمه م  ثلاثي. چاپ نهم. تهران: علمي،627صفحه.

گيدنز  آ.  1376 . جامعه‌شناسي .ترجمه م  صبوري. تهران: نشر ني،886صفحه.

لهسايي زاده ع. 1368. نظريات مهاجرت. شيراز: نويد،268صفحه.

مثنوي ع، سام آرام  ع، حسيني س، آقابخشي  ح. 1384. نگرش دانشجويان خوابگاهي دانشگاه علوم پزشکي ايران در مورد رفتارهاي انحرافي در خوابگاه‌ها. مقالات پژوهشي، دوره ششم، شماره چهارم: 25-20.

مجاهدي ل، رضادوست  ک ، نواح ع. 1389. بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر ميزان اعتماد اجتماعي دانشجويان (مورد مطالعه: دانشجويان دانشگاه شهيد چمران). پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعي، دانشگاه شهيد چمران اهواز.

محسني م. 1376. مقدمات جامعه‌شناسي. تهران: دوران،367صفحه.

محسني م.  1388. جامعه‌شناسي علم: جامعه، علم و تکنولوژي. چاپ سوم. تهران: طهوري،271صفحه.

محمدنژاد ی.1387. دانشگاه و توسعه فرهنگی. ماهنامه دانشگاه اسلامی، شماره4، 71-66.

محمودي راد م، آراسته ح. 1383. خوابگاه‌هاي دانشجويي به مثابه جوامعي براي يادگيري. طب و تزکيه، تابستان83، شماره53: 53-45.

مرتون ر. 1385، مشکلات اجتماعي ونظريه جامعه شناختي.ترجمه ن تولايي. چاپ دوم. تهران: امير کبير،95 صفحه.

ممتاز، ف. 1381. جامعه‌شناسي شهر. تهران: شرکت سهامي انتشار،176صفحه.

موحد م، عباسي شوازي م، هاشمي نيا ز. 1388. ناهمگوني جنسيتي، نگرش افراد و ارتباطات دختران و پسران در دانشگاه. مطالعات راهبردي زنان (كتاب زنان) 11(44) (مسايل دختران): 72 – 37.

مهران‌فر ص. 1382. بررسي مشکلات دانشجويان غيربومي دانشگاه يزد . کاوش‌نامه، سال دوم، شماره 5 و 6: 258-229.

نازك تبار ح، زاهدي م، نايبي ه .1385. نقش دينداري در ممانعت از بزهکاري جوانان شهر تهران. رفاه اجتماعي، شماره 22: پاييز1385: 257-233.

نوري  ر. 1389. خانواده و دانشجو. تهران: دانشگاه تهران،167صفحه.

نيمروزي ن. 1387. فراتحليل مطالعات و تحقيقات انجام شده در حوزه مسائل اجتماعي و فرهنگي جوانان، فرهنگ و علم، فصلنامه علمي- پژوهشي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شماره اول: 72-41.

هميلتون م. 1377. جامعه شناسي دين .ترجمه م ثلاثي . تهران: نشر ثالث،428صفحه.

Al-Banyan A. 1980. Saudi students in the United States: a study of cross cultural education and attitude change. London: Ithaca Press

Becher T.1993.Academic tribes and territories;inteleectual enquiry and the cultures of disciplines.London,Milton Keynes,Bristol[pa]:Society for Research into Higher Education;London: OpenUni.press.

Blau peter M .2006. “Macrostructural theory”. Pp. 343-52 in H&book of sociological theory, ed. by Jonathan H. Turner. Kluwer Academic/ Plenum Publisher, New York.

Bourdieu P. 1986. The Forms of Capital’, pp 241-258 in J. G. Richardson (ed.), Hand book of Theory and Research for the Sociology of education, New York: Greenwood Press.

Dicks D. 2000 . Preventing Cultural Shock. Zurich: Bergli Books.

DeJong J, Jawad R, Mortagy I,Shepard B. 2005. The sexual and reproductive health of young people in the Arab countries. Reproductive health matters, 13(25):49-59.

Henkel M. 2000.academic Identities and publice change in higher education. London:Jessica Kingsley.

Lindsay S, Debra a. 2003. College students and problematic drinking: A review of the literature .clinical psychology review.23, 719-759.

چکيده

هدف اين پژوهش، بررسي مشکلات فرهنگي زندگي خوابگاهي دانشجويان پسر خوابگاه‌هاي دانشگاه يزد در سال تحصيلي 90-89 بود. اين تحقيق با روش پيمايش انجام شده و براي تدوين چارچوب نظري تحقيق و مروري بر تحقيقات پيشين از روش کتابخانه‎اي (اسنادي) استفاده گرديده است. جامعه آماري در اين تحقيق، کليه دانشجويان ساکن در خوابگاه‌هاي پسرانه دانشگاه يزد در سال تحصيلي 90-89 بودند که تعداد کل آنšها 2460 نفر بوده که از اين تعداد، 345 نفر به شيوه تصادفي انتخاب شده‌اند. ابزار مورد استفاده در اين تحقيق، پرسشنامه محقق ساخته بوده است. ضريب آلفاي کرونباخ براي متغير مشکلات فرهنگي برابر 88/0 شده است. براي تجزيه و تحليل دادهšها در سطح توصيفي از جداول يک بعدي، فراواني، درصد ستوني و ترسيم نمودار و در سطح استنباطي براي آزمون فرضيات از آزمون št، ضريب همبستگي پيرسون و تحليل واريانس استفاده شد. نتايج نشان داد که مشکلات فرهنگي دانشجويان به طور معني‌داري (000/0 = P) کمتر از متوسط بود. ميزان مشکلات فرهنگي در بين دانشجويان کارشناسي بيش از دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتري (008/0 = P) و در بين دانشجويان مجرد بيش از دانشجويان متأهل (015/0 = P) بود.

واژگان کليدي: مشکلات فرهنگي، دانشجو، خوابگاه، کنترل اجتماعي، دينداري

فصل اول

کليات تحقيق

1 – 1 – مقدمه

مسأله ادامه تحصيل و رشد و ارتقاي علمي، يکي از نيازهاي رو به رشد جوامع امروز مي‌باشد که جوانان مستعد و پر تلاش را به سمت و سوي خود جذب کرده است. از آنجا که دانشگاه‌ها در مراکز شهرهاي بزرگ قرار دارند و از طرفي تنوع رشته‌ها به حدي است که امکان ارائه آن در همه‌ي دانشگاه‌ها نيست، بلکه هر دانشگاهي تعداد معدودي رشته را ارائه مي‌نمايد. چاره‌اي جزء ترک شهر و ديار نيست. در اکثر دانشگاه‌ها، خوابگاه‌هايي پيش‌بيني شده که محل استقرار دانشجويان غيربومي مي‌باشد و اين يعني زندگي با فرهنگ‌هاي مختلف. آداب و رسوم و گويش و پوشش متفاوت خوابگاه را به محل تبلور و تظاهرانواع و اقسام فرهنگ‌ها و خرده فرهنگ تبديل مي‌کند (فروتن، 1389).

اگر دانشجوي غيربومي با فرهنگ محل تحصيل خود سازگار نباشد با محيط اجتماعي جديد ارتباط برقرار نمي‌نمايد و در محدوده ارزش‌هاي شخصي خود زنداني مي‌شود و زمينه افسردگي روحي، افت تحصيلي و ناهنجاري‌هاي اجتماعي براي او فراهم مي‌گردد و اگر امکانات فرهنگي، تفريحي و ورزشي دانشگاه و شهر محل تحصيل کم باشد دانشجو نمي‌تواند از اوقات فراغت خود استفاده مطلوب بنمايد در نتيجه زمينه بروز ناهنجاري‌هاي اجتماعي براي او فراهم مي‌گردد.

دانشجوي غيربومي کسي است که از منطقه‌اي به منطقه‌ي ديگر براي ادامه تحصيل عزيمت مي‌نمايد. بنابراين يک مهاجر محسوب مي‌گردد و هر شخص مهاجر متشکل از سه جزء نظام شخصيتي، فرهنگي و اجتماعي مرتبط است. نظام شخصيتي مهاجر با کنش فردي او ارتباط دارد و راهنماي کنش‌هاي فردي و رواني او است. نظام فرهنگي مهاجر متشکل از ارزش‌ها، زبان، هنر و سبک زندگي او و راهنماي رفتارهاي او است و نظام اجتماعي مهاجر راهنماي او در زمينه حفظ الگوهاي گذشته، پذيرش الگوهاي جديد و اختصاص وسائل لازم براي رسيدن به هدف‌هاي مطلوب و اجتماعي‌اش و مقابله او با جريان‌هاي اجتماعي مخالف است. يک دانشجوي غيربومي و مهاجر با اين سه نظام ارزشي شکل گرفته در محيط اجتماعي گذشته اش، در محيط اجتماعي جديد قرار مي‌گيرد و اگر ارزش‌هاي محيط اجتماعي قديم و جديد او با هم سنخيت نداشته باشند او نمي‌تواند با محيط جديد به مبادله ارزش‌ها بپردازد و با محيط محل تحصيل خود سازگار و همنوا گردد و اين عدم سازگاري باعث کشمکش‌هاي فکري در او مي‌شود و اگر شدت يابد باعث مشکلات فرهنگي و اجتماعي براي او مي‌گردد. دانشجوي غيربومي و مهاجر وقتي در منطقه محل تحصيل خود قرار مي‌گيرد ممکن است با فرهنگ وآداب و رسوم آن منطقه کاملاً آشنا نباشد و احتمال دارد که با فرهنگ آن منطقه سازگاري نداشته باشد. اين عدم سازگاري فرهنگي باعث ايجاد مشکلات فرهنگي و اجتماعي براي او مي‌گردد و اين مشکلات ممکن است در وضعيت تحصيلي، روحي و اجتماعي او تأثير منفي داشته باشد.

پژوهش حاضر که به منظور بررسی مشکلات فرهنگي زندگي خوابگاهي دانشجويان پسر خوابگاه‌هاي دانشگاه يزد در سال تحصيلي 90-89 انجام شده در پنج فصل تدوین یافته است. فصل اول کلیات تحقیق است که در آن بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، تعریف مفاهیم و … آورده شده است. در فصل دوم به بررسي مباني نظري مربوط به فرهنگ و انواع و اجزاي آن، مسائل فرهنگي، تعاريف فرهنگ، ارزش‌ها، هنجارها، خرده فرهنگ، ارتباط فرهنگ‌ها و تبادل فرهنگي، مشکلات دانشجويان مهاجر، و نيز رهيافت‌هايي در اين زمينه‌ها پرداخته می‌شود. فصل سوم را روش‌شناسي تحقيق تشكيل مي‌دهد كه در آن مباحثي نظير تعريف نظري و عملياتي متغيرها، روش تحقيق، جامعه آماري، حجم نمونه، روش نمونه‌گيري و اعتبار و پایایی ارائه خواهد شد. فصل چهارم، تجزيه و تحليل داده‌ها است و در آن يافته‌هاي توصيفي و  تبیینی خواهد آمد، بالاخره فصل پنجم، نتايج و پيشنهادات می­باشد.

1 – 2 – بيان مسأله

ورود به دانشگاه در زندگي فرد واقعه مهمي محسوب مي‌شود، چرا که بر شغل، درآمد، روابط اجتماعي و احتمالاً انتخاب همسر او در آينده مؤثر واقع مي‌شود. اگرچه در گذشته ورود به دانشگاه در انحصار معدودي از برگزيدگان بود، در جهان معاصر، به دانشگاه نرفتن بيشتر يک قصور شخصي تلقي مي‌شود و ورود به دانشگاه با بهره هوشي فرد و پايگاه اجتماعي – اقتصادي خانواده او در ارتباط است. هر قدر که محصل داراي بهره هوشي بالاتري باشد و والدين او از رفاه بيشتري برخوردار باشند احتمال اين که او به دانشگاه برود بيشتر است. اعم از اين که دانشجو در يک دانشگاه بزرگ به تحصيل بپردازد، و يا در يک مؤسسه آموزش عالي کوچک، بي‌ترديد محيط آموزش عالي افق ذهني او را گسترده‌تر مي‌کند و در نظام پيش‌داوري‌ها و ارزش‌هاي اجتماعي مورد قبول او دگرگوني‌هاي به وجود مي‌آورد. صرف نظر از اين که علت، آموزش دانشگاهي به حساب آيد، و يا پختگي ذهن و يا صرفاً دوري بيشتر از خانواده، آن چه که قابل تعمق است تغييراتي است که در نگرش‌هاي اجتماعي دانشجو به وجود مي‌آيد (محسني، 1388).

از جمله عواملي که گسترش آموزش عالي را سبب گرديده است تبديل آن به يک معيار سنجش ارزش فرهنگي و اجتماعي است و اين هم در عرصه زندگي خانوادگي مشهود است و هم در عرصه ساختار اداري کشور. هم براي خانواده­ها مهم است که فرزندانش تحصيلات عالي داشته باشند (حتي اگر از آن استفاده نکنند) و هم براي سازمان‌ها، شرط احراز شغل براي بسياري از شاغلين، دارا بودن مدرک دانشگاهي است، گاهي بي‌آن که حقيقتاً ضرورتي داشته باشد. در مواردي هم دولت‌ها از آموزش عالي به عنوان وسيله‌اي جهت حفظ جوانان از آسيب‌هاي اجتماعي، دور نگاه داشتن آن‌ها از بازار کار (که با مشکل مواجه است) و خلاصه ايجاد مشغوليت موقت براي آن‌ها استفاده کرده‌اند (محسني، 1388).

يکي از امکانات و ويژگي‌هاي مهم دانشگاه، ارتباط و تعاملات افراد مختلف از فرهنگ‌ها و خانواده‌هاي متفاوت است. چنين فضايي بويژه در خوابگاه‌ها باعث رشد توانايي‌ها و مهارت‌هاي ارتباطي فرزندان مي‌شود که به اندازه درس دانشگاهي ارزش دارد. دانشجويان در بسياري از موارد، بهترين کمک‌ها و حمايت‌ها را چه در زمينه امور درسي و چه در زمينه مسائل و مشکلات ديگر از يکديگر دريافت مي‌کنند (نوري، 1389).

رفتن به دانشگاه چيزي بيشتر از رفتن به مدرسه است. سن جدايي و استقلال است. رفتن به دانشگاه، قدم مهمي در بزرگسال شدن است. پايان دبيرستان، پايان مدرسه، در واقع پايان کودکي است و شروع نمادين بزرگي است. دانشگاه فقط جايي براي يادگيري علم و دانش يا فن و حرفه نيست، بلکه راهي براي کشف زمينه‌هاي مورد علاقه زندگي است. راهي براي يافتن خويش و ابعاد مختلف خويش است. سفري است که دانشجو در طي آن خود، مردم و جهان اطراف را کشف مي‌کند  (نوري، 1389).

بزرگترين تغييري که در زندگي دانشجو رخ مي‌هد، حرکت وي به سوي استقلال است. در اين دوران، بسياري از وظايف و فعاليت‌هايي که توسط خانواده انجام مي‌شد، به تدريج توسط دانشجو انجام مي‌گيرد. دانشگاه و دوران دانشجويي، به فرد اين فرصت را مي‌دهد که به تدريج، با مديريت خود آشنا شود و مسؤليت در برابر خود را بپذيرد و به درستي آن را انجام دهد. آن‌چه دانشجويان به شدت به آن نياز دارنداين است که فرصت استقلال و رشد استقلال به آن‌ها داده شود.

رشد ذهني، مذهبي و اعتقادي دومين تغيير در دانشجوست؛ آن‌ها با عقايد، نظريات، تفکرات و ايده‌هاي متفاوتي آشنا مي‌شوند. هم‌چنين، در دانشگاه، از آنان خواسته مي‌شود تا عقايد، نظرات و تفکرات مخصوص خويش را داشته باشند.

سومين تغيير رشد هويت و هويت‌يابي است؛ فرآيند هويت يابي، فرآيندي سرنوشت‌ساز، تعيين‌کننده و دشوار است. اين فرآيند دردانشگاه به اوج مي‌رسد. چنان چه فرد اين فرآيند را به خوبي پشت سر بگذارد، مي‌داند که مسيرش در زندگي کدام است و سعي خواهد کرد که در اين مسير تلاش کند. هويت يابي، سفري اکتشافي است براي کشف خود، اهداف و آينده خويش.

و بالاخره رشد اجتماعي آخرين تغيير دانشجوست: دوستان و همسالان، ديدگاه‌ها، عقايد و نظرات مشترکي دارند. مشکلات و مسائل مشترکي دارند. تجربيات دوستان و همسايگان بسيار مشترک است. درک و فهم دوستان و همسالان از يکديگر بيشتر از بزرگسالان است.

در فضاي دانشگاه که ساعت‌هاي زيادي از وقت جوانان در کنار يکديگر مي‌گذرد، اهميت دوستي‌ها افزايش پيدا مي‌کند و در مورد دانشجويان خوابگاهي، اهميت دوستي‌ها بيشتر مي‌شود. در واقع، دوستان و همسالان، به نوعي جايگزين خانواده مي‌گردند. زماني که يکي از دانشجويان بيمار است و دسترسي به خانواده ممکن نيست، اين دوستان و همسالان هستند که به پرستاري و مراقبت از يکديگر مي‌پردازند (نوري، 1389).

دانشگاه محل خردورزي، آموزش و يادگيري بسياري از مسائل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است که باعث ايجاد فرصت‌هايي براي پيشرفت و ترقي افراد مي‌شود و خوابگاه يعني محل سكونت موقت و خوابگاه دانشجويي محدوده‌اي از فضاي دانشگاه محسوب مي‌شود که براي سکونت و آرامش و تامين بهداشت رواني دانشجويان به همراه بهره مندي از ساير امکانات فرهنگي، رفاهي، فوق برنامه، تربيت بدني، مشاوره و راهنمايي، کتابخانه و تغذيه و بهداشت و درمان در حد مقدورات در نظر گرفته شده است و کليه مقررات انضباطي و اداري دانشگاه در آن حاکم است.

گسترش مراکز آموزشي و پذيرش دانشجو از مناطق مختلف باعث انتقال فرهنگ و خرده فرهنگ‌ها به يک مکان مي‌شود اين پديده عواقب گوناگوني دارد که در کوتاه مدت موجب افزايش ناهمگني فرهنگي مناطق مختلف شده و حتي مي‌تواند تعارض‌هايي را نيز در پي داشته باشد. (قلي زاده، 1388).

دانشجو با ورود به خوابگاه، از محيطي که سال‌ها در آن زندگي کرده است جدا مي‌شود و در محيط جديد و متفاوتي قرار مي‌گيرد محيطي که در آن افراد با فرهنگ‌ها، طرز فکرها، نگرش‌ها، قوميت‌ها، زبان، شخصيت و رشته‌هاي تحصيلي گوناگون که هر کدام ايدئولوژي‌ها و علايق متناسب با خود را مي‌طلبد، در کنار يکديگر قرار مي‌گيرند. برخورد با انسان‌هاي جديد باعث شکل گيري روابط، تجربه‌ها و اتفاقات جديدي مي‌گردد، داشتن ارتباط طولاني و در واقع زندگي کردن با افرادي که به آن‌ها هم اتاقي گفته مي‌شود سرآغاز تاثير و تأثرهاي بسياري است. بخشي از دانشجويان با درک کامل از شرايط جديد سعي بر آن دارند که خود را با آن منطبق کرده و از زندگي جديد به عنوان يک فرصت استفاده کنند از اين جهت مي‌توان گفت فرهنگ خوابگاهي مجموعه‌اي از فرهنگ همدلي، تعاون و سازگاري با ناملايمات زندگي است و برخي از آن‌ها که توانايي سازگاري با محيط جديد را ندارند، واکنش‌هاي منفي از خود بروز مي‌دهند كه ممكن است موجب انحراف دانشجو از مسير اصلي‌اش شود.

گوناگوني فرهنگي ايران زمين به قدري است که شمال تا جنوب و شرق تا غرب مملو از عادات و رسوم خاص آن منطقه است و خوابگاه مكاني است كه مي‌تواند فرهنگ‌هاي خاص با زبان، رفتار و كاركرد‌هاي موجود در آن (در واقع مجموعه‌اي از فرهنگ‌ها) را در خود جمع كرده و فرهنگ جديدي تحت عنوان فرهنگ خوابگاهي را به وجود آورد.

در اين ميان مشکلات متعدد فرهنگي از قبيل کمبود امکانات فرهنگي، آموزشي در خوابگاه، تفاوت فرهنگ رعايت بهداشت و نظافت خوابگاه، اختلاف در ساعت فعاليت و استراحت در بين دانشجويان، اختلافات فرهنگ خانوادگي دانشجويان، تفاوت در خرده فرهنگ‌هاي قومي و منطقه‌اي، اختلاف در اخلاقيات و اعتقادات، اعتياد به انواع مواد مخدر و سيگار و نيز انواع انحرافات اخلاقي جنسي مي‌تواند براي دانشجويان مطرح باشد.

از آنجا که دانشگاه‌ها و دانشجويان در هر جامعه‌اي به عنوان شاخص تمامي تحولات فرهنگي، اجتماعي و سياسي آن جامعه به شمار مي‌آيند، از اين رو شناخت نقاط قوت، ضعف، تحول و تحرک‌هاي دانشگاهي براي همه مسئولان و برنامه ريزان کشور امري لازم است. بنابراين سوالي که مطرح مي‌شود اين است که مهم‌ترين مشکلات فرهنگي دانشجويان خوابگاهي کشور کدام‌ها هستند؟ و چه راهکارهايي را براي کاهش مشکلات فرهنگي در خوابگاه‌ها مي‌توان يافت؟

با توجه به آن چه گفته آمد؛ آگاهي از وضعيت فرهنگي دانشجويان خوابگاه‌ها و مطالعه علمي مسائل و مشکلات فرهنگي آن‌ها در راستاي شناخت و بهبود مسائل پيش روي دانشجويان در محيط‌هاي خوابگاهي لازم نموده و مطالعه حاضر در نظر دارد وضعيت دانشجويان پسر خوابگاهي دانشگاه يزد را از نظر مسائل و مشکلات فرهنگي ارزيابي نموده و در ضمن ارائه تصويري از وضعيت موجود و تعيين عوامل تأثيرگذار بر آن، راهکارهاي متناسب را بيان نمايد.

1 – 3 – ضرورت و اهميت تحقيق

هر گاه خواسته شود به موضوع مهم رسالت‌هاي دانشگاه در جهان امروزتوجه شود مي‌توان حداقل نه مورد زير را به عنوان نکاتي که مورد توافق اکثر کارشناسان قرار دارد ذکر کرد (کابال[1]، 1993 به نقل از محسني، 1388):

تداوم آموزش در دوران پس از متوسطه.

گسترش پژوهش و فرهنگ با تأکيد بر ارزش گذاري بر پژوهش.

مشارکت در ارضاي نيازهاي نيروي انساني جامعه مبتني بر دانش به عنوان يک ضرورت اتقاء حرفه‌اي.

تدارک آموزش تخصصي در سال عالي.

تقويت رقابت اقتصادي و توليد ثروت به ويژه از طريق تکنولوژي و ارتقاء رابطه ميان صنعت و تجارت.

انتخاب داوطلبين قابل قبول و آموزش آنان براساس توانايي‌هاي ذهني و اعطاي درجه تحصيلي.

فراهم آوردن امکان ارتقاء اجتماعي.

خدمت به عنوان يک وسيله پياده کردن سياست‌هاي ملي به گونه‌اي که فرصت‌هاي مساوي، انتقال فرهنگ، و ارزش‌هاي مشترک مدني تضمين شود.

آماده‌سازي افراد براي بر عهده‌گيري نقش‌هاي مديريتي جامعه.

اين رسالت‌ها با ايجاد سه نوع آگاهي انتقادي، سياسي و ملي همراه است. آگاهي انتقادي بايد عقلاني و اخلاقي باشد. آگاهي سياسي بايد واقع بينانه باشد و اگر هماهنگ با سياست‌ها، نقش‌ها، و کارکردهاي دانشگاه نباشد مي‌تواند خسارت آور باشدو درآگاهي ملي مساله دفاع از ارزش‌هاي فرهنگي کشور مطرح ميشود (محسني، 1388).

علم و دانش در جامعه موقعي توسعه مي‌يابد که دانشگاهيان و محيط‌هاي دانشگاهي عاري از مشکلات مختلف باشند و آرامش لازم در اين محيط‌ها برقرار باشد. براي تأمين اين هدف بايد زمينه‌هايي که باعث بروز اين مشکلات مي‌گردند، شناسايي و اصلاح گردند. از آنجا که مشکلات دانشجويان غيربومي دانشگاه‌ها بيشتر است زيرا در محل تحصيل خود تنها و دور از خانواده هستند بنابراين، دانشگاه‌ها بايد توجه خاصي به رفع مشکلات دانشجويان غيربومي داشته باشند.

نتایج حاصل از این پژوهش می‌تواند مورد استفاده مسئولين و دست‌اندرکاران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گیرد و از یافته‌های آن در جهت برنامه‌ریزی در مورد هر چه بهتر اداره کردن خوابگاه‌ها استفاده شود.

[1] – Cabal

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي عادت‌هاي خواندن و مطالعه دانشجويان دانشگاه
 • پايان نامه بررسي شيوه هاي پذيرش دانشجوي دکتري در دانشگاه هاي دولتي و آزاد
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122