پايان نامه مصرف رسانه اي و اعتماد اجتماعي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مصرف رسانه اي و اعتماد اجتماعي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 222 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه مصرف رسانه اي و اعتماد اجتماعي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فهرست جداول    د
فهرست نمودارها    ز
مقدمه    س
فصل اول: کلیات¬پژوهش
1-1- بيان مسئله    2
1-2- اهميت و ضرورت پژوهش    6
1-2-1- اهمیت اعتماد اجتماعی    6
1-2-2- اهمیت جامعه¬ی آماری    7
1-3- اهداف پژوهش    8
1-3-1- هدف کلی    8
1-3-2- اهداف جزیی    8
خلاصه فصل    9
فصل دوم: پیشینه تجربی پژوهش
مقدمه    11
2-1- تحقیقات انجام شده در ایران (داخلی)    12
2-2- تحقیقات انجام شده در خارج    17
2-3- جمع بندی    24
خلاصه فصل    26
فصل سوم: پیشینه نظری پژوهش
مقدمه    28
3-1- تعریف اعتماد    29
3-2- انواع اعتماد    32
3-2-1- اعتماد بنیادین    32
3-2-2- اعتماد بین شخصی    34
3-2-2-1- جانسون    34
3-2-2-2- کلمن    35
3-2-3 اعتماد اجتماعی    37
3-2-3-1- پاتنام    38
3-2-3-2- اینگلهارت    40
3-2-4- اعتماد نهادی    42
3-2-4-1- گیدنز    43
3-2-4-2- افه    44
3-2-4-3- زتومکا    47
3-3 – مسائلی پیرامون رسانه¬های جمعی    49
3-3-1- مفهوم و اهمیت رسانه¬های جمعی    49
3-3-2- کارکردهای رسانه¬های جمعی    50
3-3-3- دوره¬بندی نظریات مربوط به تأثیرات رسانه¬های جمعی    53
3-4- نظریات مربوط به تأثیر رسانه¬های جمعی بر اعتماد    54
3-4-1- پاتنام    54
3-4-2- اوسلنر    55
3-4-3- زتومکا    56
3-4-4- کلمن    56
3-4-5- گیدنز    57
3-5- چارچوب نظری پژوهش    57
3-6- مدل تحلیلی پژوهش    66
3-7- فرضیات پژوهش    67
خلاصه فصل    68
فصل چهارم: روش شناسی
مقدمه    70
4-1- روش پژوهش    71
4-2- جامعه ی آماری    71
4-3- حجم نمونه ی آماری    72
4-4- روش نمونه گیری    73
4-5- فرایند گردآوری داده ها    74
4-6- ابزار پژوهش    74
4-7- متغیرهای مستقل، واسط و وابسته پژوهش    74
4-8- تعریف مفاهیم    75
4-8-1- تعاریف نظری مفاهیم    75
4-8-1-1- اعتماد بین شخصی    75
4-8-1-2- اعتماد اجتماعی    75
4-8-1-3- اعتماد نهادی    76
4-8-1-4- مصرف رسانه های جمعی    76
4-8-1-5- میزان فعالیت در انجمن های داوطلبانه    76
4-8-1-6- هنجار معامله متقابل    76
4-8-1-7- نگرش مثبت نسبت به اجرای قانون    77
4-8-1-8- احساس عدالت    77
4-8-1-9- فرصت طلبی    77
4-8-1-10- ویژگی های فردی پاسخگویان    77
4-8-2- تعریف عملیاتی مفاهیم و شاخص ها    78
4-8-2-1- اعتماد بین شخصی    78
4-8-2-2- اعتماد اجتماعی    79
4-8-2-3- اعتماد نهادی    80
4-8-2-4- مصرف رسانه اي    81
4-8-2-5- میزان فعالیت در انجمن های داوطلبانه    82
4-8-2-6- هنجار معامله¬ی متقابل    83
4-8-2-7- نگرش مثبت نسبت به اجرای قانون    83
4-8-2-8- احساس عدالت    84
4-8-2-9- فرصت طلبی    86
4-8-2-10- مشخصات فردی یا متغیرهای زمینه ای    87
4-9- اعتبار و پایایی ابزار سنجش    88
4-9-1- اعتبار پژوهش    88
4-9-2- پایایی پژوهش    88
4-10- واحد تحلیل    90
4-11- تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها    90
4-12- استاندارد سازی    90
4-13- تغییر شکل مقیاس ها برای معنا کردن حد بالا و پایین مقیاس    91
خلاصه فصل    92
فصل پنجم: توصیف داده ها
مقدمه    94
5-1- توصیف متغیرهای زمینه ای    95
5-1-1- توزیع پاسخ گویان بر حسب جنسیت    95
5-1-2- توزیع پاسخ گویان بر حسب گروه های سنی    96
5-1-3- توزیع پاسخ گویان بر حسب وضعیت تأهل به تفکیک جنسیت    97
5-1-4- توزیع پاسخ گویان بر حسب مقطع تحصیلی به تفکیک جنسیت    97
5-1-5- توزیع پاسخ گویان بر حسب دانشکده به تفکیک جنسیت     98
5-1-6- توزیع پاسخ گویان بر حسب معدل    99
5-1-7- توزیع پاسخگویان بر حسب محل تولد    99
5-1-8- توزیع پاسخگویان بر حسب محل سکونت فعلی به تفکیک جنسیت    100
5-1-9- توزیع پاسخگویان بر حسب پایگاه اقتصادی- اجتماعی والدین    101
5-1-10- توزیع پاسخگویان بر حسب محل سکونت¬والدین    102
5-2- توصیف متغیرهای مستقل    103
5-2-1- مصرف تلویزیون داخلی     103
5-2-2- مصرف تلویزیون ماهواره ای     107
5-3- توصیف متغیرهای واسط    111
5-3-1- میزان فعالیت در انجمن های داوطلبانه    111
5-3-2- هنجار معامله متقابل    114
5-3-3- نگرش مثبت نسبت به اجرای قانون    117
5-3-4- احساس عدالت     119
5-3-5- میزان فرصت طلبی    121
5-4- توصیف¬انواع¬اعتماد    123
5-4-1- اعتماد اجتماعی(متغیر وابسته)    123
5-4-2- اعتماد بین شخصی    126
5-4-3- اعتماد نهادی    129
خلاصه فصل    132
فصل ششم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه    134
6-1- بررسی رابطه بین متغیرهای زمینه ای با متغیرهای مستقل، واسط و انواع اعتماد    135
6-1-1- مقایسه میانگین میزان تماشای تلویزیون برحسب جنسیت    135
6-1-2- مقایسه میانگین انواع اعتماد بر حسب جنسیت    135
6-1-3- مقایسه میانگین متغیرهای واسط برحسب جنسیت    137
6-1-4- رابطه سن و میزان تماشای تلویزیون    138
6-1-5- رابطه سن و انواع اعتماد    138
6-1-6- رابطه ی سن و متغیرهای واسط    139
6-1-7- رابطه¬ی مقطع تحصیلی و میزان تماشای تلویزیون    139
6-1-8- رابطه ی مقطع تحصیلی و انواع اعتماد    140
6-1-9- رابطه¬ی مقطع تحصیلی و متغیرهای واسط    141
6-1-10- مقایسه میانگین میزان تماشای تلویزیون برحسب محل سکونت والدین    142
6-1-11- مقایسه میانگین انواع اعتماد برحسب محل سکونت والدین    143
6-1-12- مقایسه میانگین متغیرهای واسط برحسب محل سکونت والدین     144
6-1-13- رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی و میزان تماشای تلویزیون    145
6-1-14- رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی و انواع اعتماد    145
6-1-15- رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی و متغیرهای واسط    146
6-2- بررسی رابطه متغیرهای مستقل و واسط با اعتماد نهادی    147
6-2-1- مقایسه میانگین اعتماد نهادی بر حسب تماشای تلویزیون(داخلی/ماهواره ای)    147
6-2-2- مقایسه میانگین اعتماد نهادی بر حسب انواع برنامه های تلویزیون(داخلی/ماهواره ای)    148
6-2-2-1- مقایسه میانگین اعتماد نهادی بر حسب انواع برنامه های تلویزیون داخلی    148
6-2-2-2- مقایسه میانگین اعتماد نهادی بر حسب انواع برنامه های تلویزیون ماهواره ای    149
6-2-3- بررسی رابطه بین میزان تماشای تلویزیون(داخلی/ماهواره ای)با اعتماد نهادی    149
6-2-4- بررسی رابطه متغیرهای واسط با اعتماد نهادی    150
6-3- آزمون فرضیات    151
6-4- ماتریس همبستگی    156
6-5- تحلیل رگرسیونی متغیرهای پیش بینی کننده اعتماد اجتماعی    159
6-5-1- تحلیل رگرسیونی عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی    159
6-5-2- تحلیل رگرسیونی عوامل مؤثر بر هنجار معامله متقابل    163
6-5-3- تحلیل رگرسیونی عوامل مؤثر بر نگرش مثبت نسبت به اجرای قانون    164
6-5-4- تحلیل رگرسیونی عوامل مؤثر بر احساس عدالت    165
6-5-5- تحلیل رگرسیونی عوامل مؤثر بر میزان فرصت طلبی    166
6-5-6- تحلیل رگرسیونی عوامل مؤثر بر میزان فعالیت در انجمن های داوطلبانه    167
6-6- تحلیل مسیر    168
خلاصه فصل    171
فصل هفتم: نتیجه گیری
مقدمه    174
7-1- نتایج عمده پژوهش    174
7-2- بحث و نتیجه¬گیری    179
7-3- ارائه پیشنهاد¬ها وراهکار¬های اجرایی و پژوهشی    185
7-3-1- پیشنهاد¬های اجرایی    185
7-3-2- پیشنهاد¬های پژوهشی    186
فهرست منابع    187
ضمائم    197

منابع :

– آرون، ریمون (1370)، مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی، ترجمه باقر پرهام، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

– آلموند، گابریل و پاول، بینگن (1375)، جامعه­پذیری سیاسی و فرهنگ سیاسی، ترجمه علیرضا طیب، اطلاعات اقتصادی- سیاسی، شماره 113 و 114، صص 31-22.

– اجاقلو، سجاد و زاهدی، محمدجواد (1384)، بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بین ساکنان شهر زنجان، جامعه شناسی ایران، شماره 12، صص 125-92.

– ازکیا، مصطفی و غفاری، غلامرضا (1380)، بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در نواحی روستایی شهر کاشان، نامه علوم اجتماعی، شماره 17، صص 32-3.

– افشانی، سید علیرضا؛ فاضل نجف آبادی، سمیه؛ حیدری، محمد؛و نوریان نجف آبادی، محمد (1389)، پژوهشی در باب رابطه دینداری و اعتماد اجتماعی، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 49، صص 217-186.

– افه، کلاوس (1384)، چگونه می توان به شهروندان اعتماد داشت؟،چاپ شده در کتاب سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه، به کوشش کیان تاجبخش، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان، تهران: نشر شیرازه.

– امیرکافی، مهدی (1375)، اعتماد اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، استاد راهنما: مسعود چلبی.

– ——–، — (1380)، اعتماد اجتماعي و عوامل مؤثر بر آن، نمايه پژوهش، شماره 18، صص 42-10.

– اینگلهارت، رونالد (1373)، تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، ترجمه مریم وتر، تهران: نشر کویر.

– بالاخانی، قادر (1384)، بررسی تأثیر میزان استفاده از رسانه های جمعی بر میزان اعتماد اجتماعی در شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی، تهران: دانشگاه تربیت معلم، استاد راهنما: فاطمه جواهری.

– بیتهام، دیوید و بویل، کوین (1377)، پرسش و پاسخ در باب آزادی، دموکراسی و جامعه مدنی، ترجمه رضا زمانی، تهران: نشر ثالث.

– بیکر، ترزال. (1386)، نحوه انجام تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی.

– بیگلی، ال و ترنر، جاناتان (1384)، پیدایش نظریه جامعه شناختی، ترجمه عبدالعلی لهسایی زاده، شیراز: نوید شیراز.

– پاتنام، روبرت (1380)، دموكراسي و سنت هاي مدني: تجربه ايتاليا و درس هايي براي كشور هاي در حال گذار، ترجمه محمدتقي دلفروز، تهران: انتشارات روزنامه سلام.

– —–، —– (1384)، جامعه برخوردار، سرمايه اجتماعي و زندگي عمومي،چاپ شده در کتاب سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه، به كوشش كيان تاجبخش، ترجمه افشين خاكباز و حسن پويان، تهران: نشر شيرازه.

–  پاسی، اندرو و تونکیس، فران (1387)، اعتماد، انجمن داوطلبانه و جامعه مدنی، چاپ شده در کتاب اعتماد و سرمایه ، ترجمه محمد تقی دلفروز، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

– تاجبخش، کیان؛ ثقفی، مراد؛ کوهستانی­نژاد، مسعود (1382)، سرمایه اجتماعی و سیاست­های اجتماعی (بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران امروز)، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 10، صص 200-155.

– جعفری نیا، غلامرضا (1389)، رابطه استفاده از رسانه های جمعی با سرمایه اجتماعی سرپرستان خانه وار در شهر خورموج، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره 38، صص 171-141.

– جواهری، فاطمه و باقری، لیلا (1386)، تأثیر استفاده از اینترنت بر سرمایه اجتماعی و انسانی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران)، زبان و ادبیات فارسی (دانشگاه تربیت معلم)، سال پانزدهم، شماره 58 و 59، صص 66-33.

–  جواهری، فاطمه و بالاخانی، قادر (1385)، رسانه جمعی و اعتماد: بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر اعتماد اجتماعی (مطالعه موردی شهروندان تهرانی)، مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 7، صص 29-1.

– چلبی، مسعود (1375)، جامعه شناسی نظم، تحلیل و تشریح نظری نظم اجتماعی، تهران: نشر نی.

-Amaney, Jamal (2007), “When Is Social Trust A Desirable Outcome? Examining Levels of Trust in the Arab World”, Comparative Political Studies, Vol 40, No 11: pp 1328-1339.

-Avery, James A. (2009), “The Influence of the News Media on Political Trust”, International Journal of Press/Politics, Vol 14, No 4: pp410-433.

– Beaudoin, Christopher (2009), “Exploring the Association between News Use and Social Capital: Evidence of Variance by Ethnicity and Medium”, Communication Research, Vol 36, No 5: pp 611-636.

– —–, —— (2011), “News Effects on Bonding and Bridging Social Capital: An Empirical Study Relevant to Ethnicity in the United States”, Communication Research, Vol 38, No 2: pp 155-178.

– Beaudoin, Christopher E. and Thorson, Esther (2004), “Social Capital in Rural and Urban Communities: Testing Differences in Media Effects and Models”, Journalism & Mass Communication Quaterly, Vol 81, No 2: pp 378-399.

-Cappella, Joseph N. (2002), “Cynicism and Social Trust in the New Media Environment”, Journal of Communication, Vol 52, No 1: pp 229-241.

چکیده

اعتماد همواره يكي از مهم­ترين موضوعات در تحقيقات سرمايه اجتماعي محسوب مي­شود و اهميت آن به طور گسترده­اي از سوي نظريه­پردازان سياسي و اجتماعي از لاك و توكويل تا پاتنام و نظريه­پردازان جامعه مدني مورد تأكيد قرار مي­گيرد. در اين پژوهش تأثير مصرف رسانه ­اي بر اعتماد اجتماعي با تأكيد بر تلويزيون داخلي و ماهواره­اي مورد بررسي و آزمون تجربي قرار گرفته است.

اين پژوهش با روش پيمايش انجام شده است و در آن، دانشجويان دانشگاه مازندران در سال تحصيلي 92-91 به عنوان جامعه آماري در نظر گرفته شدند و تعداد 400 نفر بر اساس نمونه­گيري طبقه­اي متناسب انتخاب و پرسشنامه­ها بين آن­ها توزيع شد. سپس اطلاعات جمع­آوري شده به كمك نرم­افزار SPSS و با استفاده از روش­هاي آماري توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

يافته­هاي پژوهش حاكي از آن است كه بين ميزان تماشاي تلويزيون داخلي با اعتماد اجتماعي رابطه معنا داري وجود ندارد، اما ميزان تماشاي تلويزيون ماهواره­اي با اعتماد اجتماعي داراي رابطه معكوس مي­باشد. ميزان تماشاي تلويزيون داخلي با ميزان فعاليت در انجمن­هاي داوطلبانه، نگرش مثبت نسبت به اجراي قانون و احساس عدالت رابطه مثبت دارد، اما ميزان تماشاي تلويزيون ماهواره­اي با ميزان فعاليت در انجمن­هاي داوطلبانه، هنجار معامله متقابل و احساس عدالت، رابطه منفي و با فرصت طلبي رابطه مثبت دارد.

هم چنين، متغير­هاي ميزان فعاليت در انجمن­هاي داوطلبانه، هنجار معامله متقابل، نگرش مثبت نسبت به اجراي قانون و احساس عدالت با اعتماد اجتماعي، رابطه مثبت و فرصت­طلبي با اعتماد اجتماعي رابطه معكوس دارند.

به علاوه، نتايج تحليل رگرسيوني نشان مي­دهد كه در جامعه آماري ما متغير احساس عدالت داراي بيش­ترين تأثير معنا­دار بر اعتماد اجتماعي مي­باشد و سپس متغير­هاي هنجار معامله متقابل و فرصت طلبي در رتبه­هاي دوم و سوم قرار مي­گيرند.

واژگان كليدي: مصرف رسانه­ای، سرمايه اجتماعي، اعتماد بين شخصي، اعتماد اجتماعي، اعتماد نهادي.

فصـل اول: کلیـات پـژوهـش

فصل اول: کلیات پژوهش

 1-1- بيان مسئله

برخی از ویژگی­های جامعه­ ی معاصر سبب شده که اعتماد[1] اهمیت ویژه ای پیدا کند. اول اینکه یکی از ویژگی­های جامعه­ی امروز، عدم یقین و عدم قطعیت است. به تعبیر لوهمان[2]، ما در دوره­ای زندگی می­کنیم که میزان وابستگی آینده­ی جامعه به تصمیم­گیری، افزایش یافته است. ما دیگر در جامعه­ی مبتنی بر تقدیر نیستیم بلکه در جامعه­ی مبتنی بر کنش هدفمند انسانی، زندگی می­کنیم. برای اینکه با آینده برخورد فعالانه و سازنده داشته باشیم، نیاز به اعتماد داریم.

دوم اینکه، جهان ما به شدت به هم وابسته است. در درون هر جامعه ای، تمایز و تخصص نقش­ها، کارکرد­ها، مشاغل، سلائق و سبک­های زندگی، بسیار زیاد شده است. یعنی بیش از هر زمان دیگری به تعبیر دورکیم[3] به انسجام ارگانیکی دست یافته ایم. تقسیم کار شدید دارای این ویژگی است که آسیب پذیری فرد را در مقابل قصور دیگران برای انجام مسئولیت­هایشان زیاد می­کند. هر چقدر وابستگی انسان­ها به هم بیش­تر باشد، اهمیت اعتماد بیش­تر می­شود. به همین جهت میزتال[4] معتقد است که به هم­وابستگی سبب شده نیاز به اعتماد بیش­تر شود (شارع­پور، 1388: 3-2).

سوم اینکه، زندگی اجتماعی ما مملو از تهدیدات و مخاطراتی است که ساخته­ی دست ما انسان­ها هستند. هر قدر تکنولوژی در جامعه بیش­تر باشد، زندگی ما پیش­بینی­ناپذیر­تر می­شود یعنی پیامد­های ناخواسته­ی بیش­تری پدید می­آید. به همین سان لوهمان معتقد است که تکنولوژی باعث افزایش پیچیدگی در زندگی شده است و انسان­ها برای تحمل این پیچیدگی، روز به روز به اعتماد بیش­تری نیاز دارند (همان: 3).

اعتماد، باور كنشگر به اين امر است كه در بد­ترين حالت ديگران آگاهانه و يا از روي ميل و رغبت به او آسيبي نخواهند رساند و در بهترين حالت بر طبق منافع او عمل خواهند كرد (نيوتن، 2001: 202).

مفهوم اعتماد به طور گسترده­اي از سنت نظريه­ی اجتماعي توكويل[5] و جان استوارت ميل[6] نشأت
مي­گیرد و بر اين اساس منبع اصلي اعتماد در شبكه­ی وسيع، عميق و متراكم انجمن­هاي داوطلبانه[7] و سازمان­هاي ميانجي كه جامعه­ی مدني[8] را تشكيل مي­دهند، نهفته است (نيوتن، 2001: 234). نظریه پردازان کلاسیک از زمان توکویل معتقد بودند که انجمن­های داوطلبانه با گرد­هم­آوردن انسان­های مختلف برای انجام کار مشترک به آن­ها اعتماد و همکاری را آموزش می­دهند (شارع­پور، 1388: 5). از نظر توكويل اصل دموكراسي نوين همانا نفع است و نه فضيلت. اما ميان نفع كه اصل دموكراسي­هاي نوين است و فضيلت كه اصل جمهوري­هاي باستاني است، عناصر مشتركي وجود دارد و آن، اين كه در هر دو مورد شهروندان بايد از انضباطي اخلاقي پيروي كنند و ثبات دولت بر پايه تأثير مسلط و حاكم رسوم و اعتقادات بر رفتار افراد بنا شده است (آرون، 1370: 254).

به لحاظ نظري بايد گفت كه مفهوم اعتماد به عنوان مهم­ترين بعد سرمايه­ی اجتماعي[9] به صورت مستقيم يا غير مستقيم، از زمان شكل­گيري جامعه­ شناسي مورد توجه بوده كه خود بيش­تر ناشي از توجه به مسئله­ی نظم اجتماعي[10] بوده است. به اعتقاد آيزنشتات[11] مهم­ترين مسئله­ی نظم اجتماعي از نظر دوركيم و تا حدودي تونيس[12] اعتماد و همبستگي اجتماعي است، يعني اين كه بدون انسجام و نوعي اعتماد پديداري نظم اجتماعي ممكن نيست (چلبي، 1375: 12). به عقيده دوركيم در جامعه­ی رقابتي مدرن، جامعه­ی مبتني بر قرارداد ممكن نيست مگر اين كه مردم در مورد اين كه هموطنانشان به انجام قراردادشان پايبند باشند، اعتماد داشته باشند. وي وجود ساخت­هاي جديد (گروه­هاي حرفه اي) را كه بايد در جهت جلوگيري از نابساماني ظهورنمايند، ضروري مي­ديد (بیگلی و ترنر، 1384: 391). به اعتقاد او هر قدر به حجم جوامع افزوده
مي­شود، وجدان جمعي گسترده تر و انتزاعي تر شده و حوزه­ی اخلاقي فرد از سطح محلي و درون­گروهي به سطح عام و برون­گروهي توسعه مي­يابد و از تعداد غريبه­هايي كه نمي­توان به آن­ها اعتماد كرد كاسته
مي­شود و از اين طريق راه براي همكاري وسيع در سطح ملي هموار می­گردد (افشانی و دیگران، 1389: 195 به نقل از پنجه بند، 1385: 44). تونيس نيز به تقابل دو نوع زندگي اجتماعي پرداخت: «اجتماع»[13] كه ويژگي تجمعات كوچك است و «جامعه»[14] كه ويژگي شهر­هاي بزرگ است. به اعتقاد او در روستا زندگي اجتماعي شبيه به يك ارگانيسم زنده است كه در آن مردم داراي اخلاق مشتركي بوده و پيوند­هاي شديدي بين آنان وجود دارد، اما در شهر زندگي اجتماعي به صورت يك تجمع مكانيكي مملو از فرد­گرايي، خود­پرستي و حتي خصومت است (شارع­پور، 1387: 111). بر اساس منطق تونيس، روابط مبتني بر اعتماد تنها در اجتماع وجود دارد. يك فرد به اعضاي خانواده و دوستانش اعتماد مي­ورزد، چرا كه احساس او بر اساس مشابهت ها، فهم و تأييد متقابل است و اين فرايند به طور دائمي به كمك فعاليت­ها و تجارب مشترك تقويت مي­گردد. بنابراين، اعتماد نمي­تواند به طور مصنوعي ايجاد گردد. اعتماد به طور اخص مبناي انسجام اجتماعي است كه از سوي ارزش­هاي دين و اخلاق تقويت مي­شود و آن نيز به نوبه­ی خود روابط مبتني بر اعتماد را تسهيل كرده و به افزايش چسبندگي اجتماعي كمك مي­كند. در مقابل، افراد خود­محور و حسابگر جامعه­ی مدرن، نمي توانند مورد اعتماد قرار گيرند و آن­ها نيز نمي­توانند به ديگري اعتماد داشته باشند. چه، براي رفع نياز­ها هر شخصي به دارايي­هاي ديگري نياز دارد كه اين امر به فريبكاري و ابزاري بودن رابطه مي­انجامد (ميزتال، 1380: 59).

اعتماد و معتمد بودن اغلب به عنوان نوعی گریس اجتماعی در نظر گرفته شده­اند که چرخ­های تبادلات اجتماعی و اقتصادی متنوع را روغن­کاری می کنند و در صورت عدم وجود آن این تبادلات بسیار هزینه­بر، بروکراتیک و زمان­بر خواهد شد (فیلد، 1386: 104). هر چند خود اعتماد نمي­تواند حالت كالا به خود بگيرد يا مبادله شود اما سرمايه اي معنوي براي جلب حمايت، حسن نيت، زمان و پول به شمار مي­رود. اين نكته در تعاريف مختلف از اعتماد به عنوان «روغن» تسهيل كننده اقدام (لومان، 1988)، نوعي «اعتبار نمادين» (سليگمن، 1977) يا شكلي از «سرمايه­ی اجتماعي» كه به تأمين نتايج مشخص كمك كند، تجلي يافته است (پاسي و تونكيس، 1387: 45).

اعتماد به سه صورت خود را نشان مي­دهد يا به عبارتي داراي سه نوع است:

.اعتماد بين فردي[15] يا اعتماد به افراد آشنا،

اعتماد اجتماعي[16] يا اعتماد تعميم يافته[17] يا اعتماد به بيگانگان،

اعتماد مدني[18] يا اعتماد به سازمان ها و نهاد ها (شارع­پور، 1380: 74).

البته، از میان انواع اعتماد، آن­چه که لازمه همکاری و مشارکت میلیون­ها شهوندی است که جوامع پیچیده و مدرن امروزی را تشکیل می­دهند، علاوه بر اعتماد مدنی یا نهادی، اعتماد اجتماعی یا اعتماد تعمیم­یافته
می­باشد (اجاقلو و زاهدی، 1384: 103-102). پژوهش­هاي انجام شده نشان مي­دهند كه در شكل­گيري و تقويت اعتماد اجتماعي عوامل مختلف فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي در سطوح خرد و كلان از جمله درآمد، پايگاه اجتماعي، رضايت شغلي و رضايت از زندگي، احساس شادماني و غرور ملي (دلهي و نيوتن، 2003؛ نيوتن، 2001)، خانواده، مدرسه و شبكه­ی دوستان (عبد الرحماني، 1384؛ دلهي و نيوتن، 2003) ميزان مشاركت مدني و عضويت در انجمن­هاي داوطلبانه، همبستگي اجتماعي و امنيت عمومي (قديمي، 1386؛ نيوتن، 2001؛ ران و ترنزو، 1998)، اثر­بخشي و سودمندي دولت، احزاب سياسي و آزادي سياسي (عباس­زاده، 1383؛ هرروز و كريادو، 2008؛ دلهي و نيوتن، 2003) نقش مهم و تعيين كننده اي را ايفا مي­كنند. در كنار عوامل مذكور، برخي از پژوهشگران بر اين باورند كه رسانه­هاي جمعي[19] هم مي­توانند بر اعتماد اجتماعي تأثير بگذارند (جعفري­نيا، 1389؛ جواهري و بالاخاني، 1385؛ گراس و ديگران، 2004؛ موي و شوفل، 2000). رسانه­ها به عنوان منبع مهم اطلاعات و هم چنين يكي از عوامل اصلي فرايند جامعه پذيري نقش مؤثري در فرايند اعتماد­سازي و يا اعتماد­سوزي بازي مي­كنند. بنابر نظر صاحب­نظران، رسانه­ها به تصورات افراد از محيط شكل مي­دهند، آن­ها مي­توانند با ارائه تصويري زشت و يا زيبا از جامعه ميزان اعتماد در بين مخاطبان خود را افزايش و يا كاهش دهند. رسانه­ها به شكل­گيري الگو­هاي كنش در بين مخاطبان كمك مي­كنند. اين الگو­هاي كنش به افراد كمك مي­كنند تا در موقعيت­هاي مختلف دست به كنش بزنند. رسانه­هاي جمعي از طريق تحرك رواني امكان تعاملات اجتماعي را در بين مخاطبان خود افزايش مي­دهند. رسانه­هاي جمعي مي­توانند زمينه­هاي دسترسي به نهاد­هاي انتزاعي و تخصصي را براي مخاطبان خود فراهم كرده و در نتيجه موجب اعتماد و يا بي­اعتمادي به اين نهاد­ها – در بين مخاطبان خود- شوند (بالاخاني، 1384: 16). هم چنین، ذکر انواع انحرافات از طریق رسانه ها و اعلام رشد سرسام آور آن منجر به ایجاد روحیه سوء ظن و شک نسبت به سایر افراد جامعه می شود و احتمال وقوع این انحرافات را از سوی تک تک اعضای جامعه تقویت کرده و روحیه اعتماد عمومی را تضعیف می نماید (خالصی، 1388: 275).

در میان رسانه های جمعی مختلف، نفوذ و جاذبه تلویزیون در دنیای کنونی امری بدیهی به نظر می رسد و نقش آن در آموزش، هدایت، جهت دهی و قالب سازی افکار عمومی جامعه انکار ناپذیر است؛ به همین دلیل، تلویزیون به عنوان یکی از ابزار های اصلی نفوذ در افکار عمومی مورد استفاده قرار گرفته و توسط دولت ها یا بخش خصوصی در جهت اهداف مورد نظر به کار برده می شود. ضمن اینکه، اختراع ماهواره های مخابراتی نیز تأثیر گذاری تلویزیون را از مرز های ملی عبور داده و به امری فراملی و جهانی تبدیل کرده است. کشور های قدرتمند با تکیه بر امکانات قوی ارتباطی و ماهواره ای در صددند تا سراسر جهان را به عرصه تاخت و تاز امواج تصویری خود تبدیل کرده و به طور یک جانبه و یک سویه افکار جهانیان را در جهت افکار و امیال خود سوق دهند و بدین گونه این کشور ها بر آن اند که از تلویزیون به عنوان جعبه جادویی برای یکسان سازی افکار عمومی جهانیان و تشکیل دهکده واحد جهانی بهره برداری نمایند (همان: 276). لذا، چنین به نظر می رسد که در میان رسانه های جمعی مختلف، تلویزیون (داخلی/ ماهواره ای) دارای نقش ویژه ای در افزایش و یا کاهش اعتماد (به ویژه اعتماد اجتماعی) باشد.

البته بايد خاطر­نشان ساخت كه بر طبق پژوهش­هاي صورت گرفته، تأثير برنامه­هاي مختلف در اين زمينه يكسان نبوده و براي مثال برنامه­هاي خبري به ويژه اخبار مربوط به حوادث و جرایم و دنياي سياست (سلمي و دیگران، 2007؛ ايوري، 2009) نقش فعال تري در فرايند اعتماد­سازي و يا اعتماد سوزي مخاطبان خود ايفا مي­كنند.

پژوهش حاضر با توجه به نقش مهم رسانه­هاي جمعي در شكل­دهي به افكار عمومي و نيز كاركرد­هاي آموزشي، خبري، اطلاع­ رساني و اعتماد­سازي و يا اعتماد­زدايي در جامعه­ی امروز، به بررسي تأثير مصرف رسانه اي[20] بر اعتماد اجتماعي در بین دانشجویان دانشگاه مازندران مي­پردازد. به بيان ديگر، در پژوهش حاضر تلاش مي­شود تا به این پرسش های اساسی پاسخ داده شود که آیا استفاده از رسانه های جمعی بر میزان اعتماد اجتماعی مخاطبان تأثیر می گذارد؟ و آیا تأثیر رسانه های جمعی بر اعتماد اجتماعی بر حسب انواع مختلف رسانه (تلویزیون داخلی/ ماهواره ای) تفاوت می کند؟

1-2- اهميت و ضرورت پژوهش

1-2-1- اهمیت اعتماد اجتماعی

اعتماد اجتماعي از جمله مفاهيمي است كه نقش و اهميت آن در حوزه­هاي مختلف حيات فردي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي تأييد شده است. در سطح فردي، اعتماد، مردم را سالم تر، شادتر و مهمان نوازتر مي سازد. اعتماد آن ها را قادر به شكل دادن روابط معني دار با ديگراني مي سازد كه مي توانند مجموعه اي از دارايي ها كه شامل دسترسي به شغل و آگاهي از فرصت هاي شغلي، پول، دوستي، حمايت اخلاقي و اجتماعي، مراقبت، سلامت رواني و جسماني و طرفداري از ديدگاه هاي دموكراتيك مي باشد را براي آن ها فراهم سازند (ولچ و ديگران، 2005: 463).

در باب اهميت اجتماعي اعتماد نيز مي توان به نكات چندي اشاره كرد؛ اول آن كه اعتماد كنش هاي ما را پيش بيني پذير مي سازد. افراد نبايد به سادگي در خصوص هر كنش واحدي تجديد نظر كنند، چرا كه بنا به دلايلي رفتار متقابلاً جهت يافته افراد، گروه ها و سازمان ها به نتيجه مطلوب منجر خواهد شد. دوم، اعتماد احساس امنيت را براي اعضاي سازمان ها فراهم مي سازد. يك محيط قابل اعتماد حتي اگر فردي در معرض خطر بهره وري باشد، به او احساس امنيت و راحتي مي دهد. سوم، اعتماد به حفظ و گسترش هويت يك سازمان به عنوان كنش گر اخلاقي كمك مي كند. شركاي يك مبادله قابل اعتماد نيز شايستگي اعتماد را دارند؛ چرا كه آن مبادله همان چيزي است كه آن ها مي باشند (هاميلز و روزندال، 2001: 88).

در ساحت اقتصادي، اعتماد اغلب به عنوان عامل كمك كننده مهمي در توسعه محلي، ايجاد خوشه ها، يادگيري مناطق، تثبيت و مشروع سازي هويت هاي مكاني، خلاقيت و نوآوري شركت ها و توسعه تاريخي شبكه هاي تجاري و كسب و كار در نظر گرفته مي شود. علاوه بر اين، اعتماد انتقال اطلاعات مدون، اشكال ضمني دانش و فناوري هاي نرم به مكان­هاي مختلف را تسهيل مي كند (مورفي، 2006: 430).

در حوزه سياست نيز مطالعات مربوط به فرهنگ سياسي به طور گسترده­اي بر اهميت ابعاد سياسي و اجتماعي اعتماد براي حكومت دموكراتيك مؤثر تأكيد كرده­اند. اعتماد اجتماعي مهم است؛ چرا كه روابط همكاري جويانه و تعاوني كه پايه و اساس اجتماع محسوب مي شوند را روان ساخته، كنش جمعي جوامع كه ممكن است در غير اين صورت گرفتار افراد اتميزه[21] شوند را تسهيل مي كند (اماني، 2007: 1330).

در کل می­توان چنین استدلال کرد که وجود اعتماد (به ویژه اعتماد اجتماعی و نهادی) در هر جامعه ای هم به رشد و توسعه­ی منابع انسانی و هم رشد و توسعه­ی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن جامعه کمک شایانی
می­کند و کمبود یا فقدان آن جوامع را در معرض فروپاشی اجتماعی قرار می­دهد. با این وجود ، نتايج تحقيقات متعدد درباره ميزان اعتماد، حاكي از آن است كه جامعه ايران از ضعف اعتماد اجتماعي رنج مي برد. به عبارت ديگر، اين تحقيقات نشان دهنده ميزان بالاي عدم اعتماد مردم حتي نسبت به يكديگر و باز نمايي از پايين بودن اعتماد مردم نسبت به دستگاه ها و ارگان هاي رسمي كشور مي باشد (حاجی قاسمی، 1390؛ گلابي، 1389؛ کتابی و ديگران، 1389؛ پيمايش ملي نگرش ها و ارزش هاي ايرانيان، 1381؛ ازكيا و غفاري، 1380؛ شارع پور، 1380؛ رفيع پور، 1378).

2-2-2- اهمیت جامعه­ی آماری

دانشجویان از مهم­ترین سرمایه­ های انسانی هر کشوری محسوب می­گردند و امروزه، نقش و اهمیت سرمایه انسانی نیز در جریان توسعه کشور­ها بر کسی پوشیده نیست. نگاهی به جریان تاریخی توسعه در جهان، نشان می­دهد که کلیه کشور­های توسعه یافته امروز، با پشتوانه سرمایه انسانی توانستند به سیر در راه صنعتی شدن سرعت بخشند. در جریان تاریخی توسعه، رابطه­ای مستقیم بین کیفیت سرمایه انسانی و طول زمان تکامل ساختاری این کشور­ها به چشم می­خورد.

کارنامه تاریخی ملت­ها هم­چنین این نکته را روشن می­سازد که هر کشوری که بهره بیش­تری از ثروت سرمایه انسانی داشته باشد، با سرعت و کیفیت بهتر به رفاه دست خواهد یافت. برعکس، کشور­هایی که به علت سستی ساختاری نظام و یا هر دلیل دیگری دچار رکود در پرورش اندیشه و کمبود پویایی آن شدند، کارنامه مورد تأییدی از تاریخ دریافت نکرده اند (کلانتری، 1372: 55).

در کنار اهمیت و نقش مثبت دانشجویان در جریان توسعه جوامع، به دو دلیل زیر می­توان به ضرورت بررسی اعتماد در میان آن­ها پی برد:

1.کاهش اعتماد و سرمایه­ی اجتماعی افراد در پی افزایش میزان تحصیلات آنان،

2.کاهش اعتماد دانشجویان هم در سطح افقی وهم در سطح عمودی (غلام زاده، 1387: 6 به نقل از محسنی، 1375).

1-3- اهداف پژوهش

1-3-1- هدف کلی

 شناسایی اثرات مصرف رسانه ای بر میزان اعتماد اجتماعی دانشجویان دانشگاه مازندران

1-3-2- اهداف جزیی

.شناسایی میزان مصرف تلویزیون های داخلی/ماهواره ای در میان دانشجویان دانشگاه مازندران

شناسایی میزان مصرف تلویزیون های داخلی/ماهواره ای در بین دانشجویان بر حسب متغیرهای زمینه ای (سن، جنسیت و…)

شناسایی میزان اعتماد (بین شخصی، اجتماعی و نهادی) در بین دانشجویان دانشگاه مازندران

بررسی تأثیر مصرف تلویزیون (تماشا یا عدم تماشا/نوع برنامه های مورد علاقه/میزان تماشا) بر اعتماد اجتماعی به تفکیک تلویزیون های داخلی و ماهواره ای

شناسایی الگوی اجتماعی توزیع اعتماد در بین دانشجویان بر حسب سن، جنسیت، پایگاه اجتماعی، مقطع تحصیلی و محل سکونت والدین

شناسایی اثرات متغیرهای واسط(فعالیت در انجمن های داوطلبانه، فرصت طلبی، …) بر میزان اعتماد اجتماعی

خلاصه فصل

پژوهش حاضر در پی بررسی تأثیر مصرف رسانه ای (تلویزیون داخلی/ ماهواره­ای) بر میزان اعتماد اجتماعی دانشجویان دانشگاه مازندران می­باشد. در این فصل ابتدا به بررسی مسئله پژوهش (اهمیت اعتماد، تعریف اعتماد، سیر تاریخی توجه به مفهوم اعتماد به ویژه در اندیشه جامعه شناسان کلاسیک، انواع اعتماد، انواع عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی و از جمله رسانه­های جمعی و نقش انواع مختلف برنامه­های تلویزیونی در افزایش و یا کاهش اعتماد) پرداخته شد. سپس اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش عنوان گردید و در پایان نیز به بررسی هدف کلی و اهداف جزئی پژوهش پرداخته شد.

[1] – Trust

[2] -Luhmann

[3] -Durkheim

[4] -Misztal

[5] -Tocquevil

[6] -J.S.Mill

[7] -Voluntary Associations

[8] -Civil Society

[9] -Social Capital

[10] -Social Order

[11] -Aizenshtat

[12] -Tonies

[13] -Community

[14] -Society

[15] -Interpersonal Trust

[16] -Social Trust

[17] -Generalized Trust

[18] – Civic Trust

[19]– Mass Media

[20] -Media Consumption

[21] -Atomized individuals

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه آينده‌نگاري تحولات رسانه ديني در افق 1404 جمهوري اسلامي ايران
 • پايان نامه بررسي اهميت اسطوره سازي ديني براي کودکان در رسانه ها؛ از ديـدگاه صاحبنظـران و ارتباط گران حوزه رسانه اي
 • پایان نامه بررسي مقايسه اي مولفه هاي فرهنگي واجتماعي اخبار شبکه يک سيماي جمهوري اسلامي ايران و شبکه ماهواره اي من و تو (1)
 • پايان نامه بررسي کيفي تطبيقي اخبار 20 30 سيماي جمهوري اسلامي ايران و برنامه خبري شصت دقيقه بي بي سي فارسي
 • پايان نامه بررسي نگرش دانشجويان بومي نسبت به غير بومي ها و تاثير آن بر ميزان اعتماد اجتماعي در دانشگاه
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122