پايان نامه مطالعه‌ي اداره آموزش وپرورش شهرستان اسلامشهر براساس ابعاد سازمان يادگيرنده

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مطالعه‌ي اداره آموزش وپرورش شهرستان اسلامشهر براساس ابعاد سازمان يادگيرنده یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 164 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مطالعه‌ي اداره آموزش وپرورش شهرستان اسلامشهر براساس ابعاد سازمان يادگيرنده بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده پژوهش
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه 3
بیان مسئله 4
مبانی و چهارچوب نظری تحقیق 5
اهداف تحقیق 7
سوالات تحقیق 7
تعاریف نظری متغیرها 8
تعاریف عملیاتی متغیرها 9
جنبه‌ی نوآوری وجدید بودن تحقیق 10
اهداف کاربردی واستفاده کنندگان ازنتایج پایان‌نامه 11

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه پژوهش
مقدمه 13
بخش اول: سازمان
تعریف سازمان 15
ماکس وبر 15
استیفن رابینز 16
تعریف مفهومی 17
انواع سازمان 18
اتزیونی 20
مینتزبرگ 21
طبقه بندی سازمانها برمبنای تئوری وعمل 22
تئوری سازمان 22
استیفن رابینز 25
ریچارد دفت 27
ساختارسازمانی 28
ابعاد سازمانی 29
انواع ساختارنظری سازمانی 30
انواع ساختارعملی سازمانی 31
سازمان‌های افقی 33
تیم‌های خودگردان 34
ساختارشبکه‌ای پویا 35
بخش دوم: یادگیری
تعریف یادگیری 38
نظریه‌های یادگیری 40
تفاوت بین یادگیری و آموزش 41
انواع سازمان ازنظر توجه به یادگبری وعمل 42
یادگیری سازمانی 44
ضرورت یادگیری سازمانی 45
انواع یادگیری سازمانی 46
الف- یادگیری تک حلقه‌ای، دوحلقه‌ای، سه حلقه‌ای 47
ب- ادگیری انطباقی، پیش گیرانه، عملی 49
ج- انواع یادگیری ازدیدگاه شاین 50
سطوح یادگیری سازمانی 51
فرایند یادگیری سازمانی 52
مهارت‌های یادگیری سازمانی 53
تفاوت یادگیری سازمانی وسازمان یادگیرنده 54

بخش سوم: سازمان یادگیرنده
تعریف سازمان یادگیرنده 57
سازمان یادگیرنده ازدیدگاه پیترسنج 58
سازمان یادگیرنده ازدیدگاه ریچارد دفت 67
سازمان یادگیرنده ازدیگاه مایکل مارکوارت 72
1- مدل سیستمی سازمان یادگیرنده 72
2- پروانه نمونه‌ی یک سازمان یادگیرنده 76
روند نبدیل سازمان به یک سازمان یادگیرنده 77
سازمان یادگیرنده‌ی زایشی وانطباقی 81
مولفه‌های استراتژیک سازمان یادگیرنده 83
اهداف سازمان یادگیرنده 85
تفاوت سازمان‌های سنتی با سازمان‌های یادگیرنده 85
بخش چهارم:
پژوهش‌های انجام شده در ایران 87
پژوهش‌های انجام شده در خارج از ایران 90

فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه 94
روش تحقیق 95
جامعه، نمونه و روش نمونه‌گیری پژوهش 95
روش و ابزارجمع‌آوری اطلاعات 96
روایی و اعتبارپرسش‌نامه 98
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 98

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه 101
ارائه‌ی یافته‌ها براساس آمار توصیفی 102
الف- توصیف اطلاعات آماری گروه نمونه 102
ب- تجزیه وتحلیل آماری سوالات پژوهش 107
تجزیه وتحلیل استنباطی سوالات پژوهش 114
بررسی معنی‌دار بودن تفاوت بین پاسخ اعضای گروه نمونه به گویه‌های پرسش‌نامه برحسب
مشخصه‌های فردی با استفاده ازآزمون تحلیل واریانس یک راهه 120

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
مقدمه 126
خلاصه یافته‌های پژوهش 126
خلاصه‌ی یافته‌های سوالات پژوهش 127
بحث و نتیجه‌گیری . 134
پیشنهادها 138
پیشنهادات اجرایی 138
پیشنهادات پژوهشی 140
محدودیت‌های پژوهش 141
فهرست منابع 143
منابع فارسی 143
منابع انگلیسی 146
پیوست 147

فهرست منابع

منابع فارسی

  اخوان، پیمان و جعفری، مصطفی. (١٣٨٥). سازمانهای یادگیرنده ضرورت عصر دانایی. مجله‌ی

تدبیر: شماره‌ی ١٦٩.

–  استوارت، جیم. (١٣٨٥). پرورش منابع انسانی و سازمان‌های یادگیرنده در اروپا. ترجمه‌ی داریوش  غلام زاده و بهروز قلیچ لی. تهران: انتشارات فرازاندیش سبز. چاپ اول.

  اعرابی، سیدمحمد. (١٣٨٢). طراحی ساختار سازمانی. تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی. چاپ چهارم.

–  افضل نیا، محمد. (١٣٨٤). طراحی و آشنایی با مراکز، مواد وموانع یادگیری. تهران: انتشارات سمت. چاپ اول.

  البرزی، صدرالله و اسلامیه سمیرا. (١٣٨٤). سازمانهای یادگیرنده. روزنامه‌ی همشهری. سال سیزدهم. شماره‌ی ٣٧٠٢.

  السون، متیو، اچ وهرگنهان، بی، آر. (١٣٨٥). مقدمه‌ای برنظریه‌های یادگیری. ترجمه‌ی علی اکبرسیف. تهران: نشردوران.

–  الوانی، سیدمهدی. (١٣٨٢). مدیریت عمومی. تهران: نشرنی. چاپ نوزدهم.  

 ایران‌نژاد، مهدی. (١٣٨١). تواناسازی کارکنان سرمایه‌ی بی جایگزین. مجله‌ی تدبیر: شماره ١٢٩.

  باقری، سکینه. (١٣٨٥). مدرسه به عنوان سازمان یادگیرنده و چیستی و چرایی. ماهنامه وزارت آموزش و پرورش.

  بست، جان. (١٣٨١). روشهای تحقیق درعلوم تربیتی و رفتاری. ترجمه‌ی حسن پاشا شریفی و نرگس طالقانی. تهران: انتشارات رشد.

  پرداختچی، محمد حسن. (١٣٨٣). دانشگاه به عنوان سازمان یادگیرنده: میزگرد بررسی ارتقاء کیفیت آموزشهای دانشگاهی. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

–  پیرن، مایکل. (١٣٨١). سازمان یادگیرنده در عمل. ترجمه‌ی ابوالفتح لامعی. ارومیه: موسسه‌ی فرهنگی انتشاراتی شاهد وایثارگران. دانشگاه علوم پزشکی.

  دفت، ریچارد. ال. (١٣٨٦). مبانی طراحی و تئوری سازمان. ترجمه‌ی علی پارسائیان و سید محمد   اعرابی. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.

–  حیدری تفرشی، غلام حسین. یوسفی، رضا و خدیوی، اسد ا… (١٣٨١). نگرشی نوین به سازمان و مدیریت در جهان امروز. تهران: انتشارات فراشناختی اندیشه. چاپ اول.

–  دمیرچلی، فریبا. (١٣٨١). بررسی دانشگاه شهید بهشتی براساس اصول سازمان یاد گیرنده (پیترسنج) ازدیدگاه اعضای هیئت علمی. پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.

 رابینز، استیفن. پی. (١٣٨١). تئوری سازمان. ترجمه‌ی سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد. تهران: انتشارات صفار.

  رضائیان، علی. (١٣٨٦). مبانی سازمان و مدیریت. تهران: انتشارات سمت.

  رضوی، منوچهر. (١٣٨١). جامعه‌شناسی سازمانها. تهران: انتشارات شب تاب.

  رنجبر، حامد. (١٣٨٧). آشنایی با مولفه‌های پنجگانه‌ی سازمان یادگیرنده در مراکزفنی وحرفه‌ای استان سمنان براساس مدل سنج. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار.

 زارع، محمد. (١٣٨٢). اجتماع جدید سازمانها. مجله‌ی تدبیر: شماره‌ی ١٣٨.

–  زارعی متین، حسن. (١٣٨٠). دوازده ویژگی سازمانهای یادگیرنده. مجله‌ی مجتمع آموزش عالی قم،   شماره‌ی ١٠.

 زالی، محمد رضا. (١٣٧٨). شناخت نظام اداری و چگونگی تحول آن. تهران: مرکز اموزش مدیریت دولتی.

 سکاران، اوما. (١٣٨٥). روشهای تحقیق در مدیریت. ترجمه‌ی محمد صائبی و محمود شیرازی. تهران: موسسه‌ی عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه‌ریزی.

–  سنج، پیتر.ام. (١٣٨٠). پنجمین فرمان. ترجمه‌ی کمال هدایت و محمد روشن. تهران: سازمان مدیریت صنعتی .

–  سنج، پیتر.ام. (١٣٨٥). رقص تغییر، چالشهای تغییرپایدار در سازمان یادگیرنده. ترجمه‌ی حسین اکبری و مسعود سلطانی. تهران: انتشارات آسیا. چاپ دوم.

–  سلطانی، ایرج. (١٣٨٦). تعامل نیازسنجی و اثربخشی درسازمان‌های یادگیرنده. اصفهان: انتشارات اردکان دانش.

–  سیدجوادین، سید رضا. (١٣٨٢). مدیریت منابع انسانی وامورکارکنان. تهران: انتشارات نگاه دانش.

–  شفریتز، جی .ام  و اوت، استیون. (١٣٧٩). تئوریهای سازمان: اسطوره‌ها. ترجمه‌ی علی پارسائیان.   تهران: نشرفرزانه. جلد اول.

–  شفریتز، جی .ام  و اوت، استیون. (١٣٧٩). تئوریهای سازمان: اسطوره ها. ترجمه‌ی علی پارسائیان.    تهران: نشرفرزانه. جلد دوم.

– طاهری، فاطمه. (١٣٨٦). یادگیری سازمانی، پارادایم جدید درمدیریت. مجله‌ی تدبیر. شماره‌ی ١٨٨.

 فقیهی، ابوالحسن و نجفبیگی، مجتبی. (١٣٨٤). بالندگی سازمان. تهران: انتشارات روناس.

–  مارکوارت، مایکل. جی. (١٣٨٥). ایجاد سازمان یادگیرنده: توسعه‌ی عناصرپنجگانه برای یادگیری   سازمانی. ترجمه‌ی محمد زالی. مرکزکارآفرینی دانشگاه تهران.

–  میلر، دبلیو. (١٣٨٠). راهنمای تدریس دردانشگاهها. ترجمه‌ی ویدا میری. تهران: انتشارات سمت.

–  میرقاسمی، سیدرضا. (١٣٨٥). ارزیابی مجتمع آموزشی مفید به عنوان سازمان یادگیرنده. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.  

–  نوری، ایمان. (١٣٨٦). بررسی دانشگاه ارومیه براساس ابعاد سازمان یادگیرنده (وینک ولئون) ازدید اعضای هیئت علمی دانشگاه. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.

–  هال، ریچارد. (١٣٨١). سازمان، ساختار، فرایند و ره آوردها. ترجمه‌ی علی پارسا ئیان و سیدمحمد  اعرابی. تهران: دفترپژوهشهای فرهنگی.

–  هویدا، رضا. (١٣٨٦). بررسی کاربست مولفه‌های سازمان یادگیرنده و بهبود کیفیت آموزش در دانشگاه‌های دولتی استان اصفهان و ارائه‌ی الگوی سازمان یادگیرنده. پایان‌نامه‌ی دکتری. دانشگاه اصفهان.

منابع انگلیسی

Blackman. D and Hendersson. S (2005) Why organizations do not  transform. journal of learning organhzation. vol 15. no 1.

– Deborah. D (2005) The learning organhzation and its dimensions as key factors in firm performant. dissertation phd the university of wisconsin. milwaukee .

– Drew.S and Smith (1995) The learning organization:Change profiliung  and strategy. vol1.

– Eikenmeyer. L. B (2003) an examination of a small family business evolving to e learning organhzation. shicago. usa.

– Harris. L (2003) The learning organhzation: myther reality? examples from the uk retail banking industry. university of brunel.

– Krishna. G, Barkur. K.V & Rodrigues. L. R (2007) Insurance sectordynamics: towards transformation into learning organiza tion. bradford.

– Lu. X. A (2004) Surveying the concept of the learning organization.  jornal of organizational learning and leadership, vol 3, n 2.

چکیده

هدف از این پژوهش مطالعه‌ی اداره‌ی آموزش وپرورش شهرستان اسلامشهر براساس ابعاد سازمان یاد-گیرنده است. این بررسی براساس یک چارچوب نظری محقق ساخته انجام شده است که  تلفیقی از تئوری‌های مطرح شده توسط پیترسنج و ریچارد دفت در مورد سازمان یادگیرنده است که در آن ابعاد: مبادله‌ی اطلاعات، رهبرمتفکر، آرمان مشترک، فرهنگ قوی و قابلیت فردی لحاظ شده است.

روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش ازنوع  توصیفی، پیمایشی بوده است که بر مبنای هدف پژوهش از نوع کاربردی است. روش و ابزارجمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه‌ای و میدانی بوده است که در مرحله‌ی میدانی، ازیک پرسشنامه‌ی محقق ساخته جهت جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است. مولفه‌های این پرسشنامه به صورت پاسخ بسته می‌باشد و براساس مقیاس  پنج درجه‌ای لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد تنظیم شده است. روایی پرسشنامه بعد از مطالعه توسط اساتید راهنما و مشاور مورد تا یید قرارگرفت. پایایی پرسشنامه با اجرا برروی ١٥تن ازاعضای نمونه و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ٩/٨٧/. بدست آمده است. جامعه‌ی آماری در این پژوهش شامل تمام کارکنان اداره‌ی آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر با مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر دارند می‌باشد که مشتمل بر٨٥ نفراست. نمونه‌ی تحقیق با استفاده از جدول مورگان ٧٦ نفربدست آمد که با روش نمونه گیری تصادفی ساده ازمیان اعضای جامعه انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده نیز از آمارتوصیفی و آمار استنباطی استفاده شده که توسط نرم افزار SPSS  انجام گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان داد که اداره آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر، تا حد زیادی از ابعاد سازمان یادگیرنده (مبادله‌ی اطلاعات، فرهنگ قوی، رهبرمتفکر، آرمان مشترک و قابلیت فردی) برخوردار است. همچنین یافته‌های جانبی پژوهش نشان داد که بین پاسخ اعضای نمونه به سوالات پرسش‌نامه (در مورد میزان برخورداری اداره آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهرازابعاد سازمان یادگیرنده) و متغیرهای تعدیل کننده‌ی پژوهش که  متشکل از میزان تحصیلات، سابقه‌ی خدمت، شاخه‌ی اداری، جنسیت و سن می‌باشند، تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

مقدمه

به دلیل ماهیت عصری که در آن بسرمی بریم، تفاوت بسیاری بین سازمانهای امروز و گذشته وجود دارد و در این ارتباط چارلز هندی١ (١٩٧٩) از صاحب نظران رشته‌ی مدیریت بر این عقیده می‌باشد که مدیران امروزبا  سازمانهایی سروکاردارند که شباهتی به سازمان‌های گذشته ندارند. گاروین۲  نیزمعتقد است:

سازمان یاد گیرنده سازمانی است دارای مهارت و توانایی ایجاد، کسب و انتقال دانش است و رفتارخود را طوری تعدیل می‌نماید که منعکس کننده‌ی دانش و دید گاههای جدید باشد. (نقل ازالبرزی و اسلامیه، ١٣٨٤، ص ١١)

یکی از ویژگی‌های اساسی سازمان‌های امروزی، یادگیرندگی است. بنابراین مدیران و کارکنان ادارات و سازمانها همواره درحال یادگیری بوده و مهارت جدید کسب می‌کنند. چرا که قدرت هر سازمان متناسب با میزان آموزش دائمی مدیران و کارکنان آن است. در کشورهایی همچون انگلستان، ایده‌ی یادگیری درجهت رسیدن به یک جامعه یادگیرنده مطرح شده است. آنها  (learning  society )سطح ملی معتقدند هزینه‌های یادگیری قابل جبران است، اما مستلزم این است که در یک جامعه‌ی یادگیرنده اصل یادگیری برای همیشه درتفکریادگیری مرسوم شود و درآموزش و تحصیل نیزاساس تفکراین باشد که ما می‌خواهیم جامعه‌ای یادگیرنده به معنای حقیقی داشته باشیم. (البرزی واسلامیه، ١٣٨٤، ص ١١)

سنج١ (١٩٩٠) نیزدر کتاب پنجمین فرمان می‌گوید که سازمان یادگیرنده به سازمانی گفته می‌شود که به‌طورمستمر در پی افزایش قابلیتهای خود برای خلق چیزهایی است که می‌خواهد ایجاد کند.  مدیران نیازدارند که برای حفظ  بقاء، ادارات و سازمانها را با دگرگونیها هماهنگ کنند و برای دستیابی به این امر، بایستی به یاد گیری به عنوان پدیده‌ای ارزشمند بنگرند و بدین وسیله همواره خود را آماده‌ی پذیرش تغییرات کنند وکارکنان وافراد اداره یا سازمان را نیزبا دگرگونیها همراه سازند وآنها راوادارکنند که سازمان را به سمت سازمانی یادگیرنده سوق بدهند. زیرا شرط لازم درشکل گیری سازمان یادگیرنده پذیرش تغییرات است.

تافلر1 معتقد است که درگذرازدو دوره‌ی تاریخی طولانی که طی آن خشونت و سپس ثروت رایج ترین، مهمترین وموثرترین منبع قدرت بود، دراقتصاد فوق نمادین امروزو فردای جهان، دانایی وعلم و دانش مهمترین منبع قدرت است. درواقع یاد گیری به عنوان مزیت رقابتی مطرح می‌شود وانسان ودانش کلید تعیین کننده‌ی اثربخشی درسازمان ها به حساب می‌آیند. سازمان یادگیرنده با افزایش سطح یاد گیرندگی، سازمان را درمقابل تغییرات محیط ورشد تکنولوژی یاری می‌کند. (نقل ازایران‌نژاد، ١٣٨١، ص ٢)

سازمانهای آموزشی وادارات آموزش و پرورش نیزاگربخواهند پویا واثربخش باشند باید به سمت وسوی سازمان‌های یادگیرنده حرکت کنند و لازمه‌ی این امرتغییرات اساسی است که درساختاراین سازمانها و شیوه‌ی نگرش مدیران آنها باید صورت گیرد.

باید توجه داشت که سازمان یادگیرنده یک شبه بوجود نمی آید. بلکه سازمان‌ها برای رسیدن به این هدف  نیازبه پذیرش اعتقادات و فرایندهایی دارند که درطول زمان وبه آرامی کسب می‌شوند. (نوری، ١٣٨٦، ص ٣)

بیان مسئله

امروزه دیگرسازمانهای بزرگ و پیچیده‌ای که دردهه‌های قبل به وجود آمده بودند کارسازنیستند و توان تطبیق خود با محیط را ندارند. (اخوان وجعفری، ١٣٨٥، ص ٣)

در محیط متلاطم و مملو ازعدم اطمینان امروز، تنها سازمانهایی قابلیت و قدرت بقا و همچنین قدرت توسعه را خواهند داشت که قادربه توسعه‌ی قدرت انقباظی خود با محیط پیرامونشان باشند. در این رابطه مطالعات صورت گرفته ازسوی صاحب نظران، توجیه گر ضرورت تغییرات سازمانی به سمت و سوی سازمانهای یادگیرنده در جهت رشد و توسعه‌ی سازمانهایی است که بواقع خواستارتوسعه و رشد درمحیط متلاطم می‌باشند. (رضاییان، ١٣٨٦، ص ٦٨)

سازمانهای بزرگ با ساختارهای سنتی توان و انعطاف لازم جهت همسویی با تغییرات پیرامونی بویژه با توجه به مسائل جهانی شدن را ندارند و برای بقای خود ناچارند تغییر ساختار دهند و یا خود را با ابزارهایی مجهزکنند که توان مقابله با تغییرات جهانی را بدست آورند. یکی ازمهم‌ترین ابزارها دراین زمینه ایجاد سازمان یاد گیرنده و نهادینه کردن یادگیری سازمانی است. (اخوان وجعفری، ١٣٨، ص ٣)

رضائیان (١٣٨٦) نیزبراین عقیده است که درصورتی که سازمان‌های امروزی درصدد پیشرفت باشند بجای اینکه دراندیشه حفظ بقا و تداوم خود باشند، باید به سازمان یاد گیرنده تبدیل شوند.

اداره آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر نیزازاین امرمستثنی نیست و قاعدتا باید مانند هرسازمان و اداره‌ای این ضرورت و اهمیت را درپیش روی خود ببیند و درنظرداشته باشد که تبدیل شدن سازمان به یک سازمان یادگیرنده امری جدی وغیرقابل اجتناب است.

لذا درانجام پژوهش، این سوال مطرح است که وضعیت اداره‌ی آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر ازلحاظ انطباق با ابعاد سازمان یادگیرنده چگونه است واداره‌ی مذکورتا چه میزان ازاین ابعاد برخوردار است؟

مبانی و چهارچوب نظری تحقیق

اکنون در شرایطی به سرمی بریم که سازمانها، محیط و پدیده‌های آن را ثابت فرض نمی‌کنند. آنها تغییرات فراوان وغیرقابل پیش‌بینی را پذیرفته‌اند. دراین نگاه مدیریت به شیوه‌ی سنتی نمی‌تواند محتوای درون وبیرون سازمانها را بگشاید، پیش بینی و کنترل کند.

سازمانها برای کنارآمدن با شرایط، به الگویی جدید نیازمندند. براین اساس دانشمندانی نظیرالوین تافلر، پیتردراکر١، گاروین، مایکل مارکوارت٢، ریچارد دفت٣ و پیترسنج با بازاندیشی درباره‌ی مفاهیم سنتی مدیریت و ارائه‌ی نظریا ت جدید، الگویی جدید به نام سازمان یادگیرنده ارائه کردند. (رنجبر،١٣٨٧، ص ١١)

در این میان پیترسنج (١٩٩٠) با انتشارکتاب پنجمین فرمان، مفهوم جدیدی را در حوزه سازمان، مدیریت و سازمان یادگیرنده مطرح می‌کند. او به پیچیدگی و تغییرات مستمردر محیط سازمان توجه  دارد و ایجاد سازمان یادگیرنده را وظیفه‌ی جدید رهبران سازمان عنوان می‌کند. او عقیده دارد برای اینکه سازمان به یک سازمان یادگیرنده تبدیل شود، باید پنج بعد را در نظر گیرد و اجرا نماید که عبارتند از: قابلیت فردی، مدل‌های ذهنی، آرمان مشترک، یادگیری تیمی و نگرش سیستمی.

ریچارد دفت نیز ازجمله صاحب نظران درحوزه‌ی سازمان یادگیرنده می‌باشد. او برای سازمان یادگیرنده ٦رکن قائل است که عبارتند از: رهبرمتفکر، مبادله‌ی اطلاعات، استراتژی اضطراری، ساختار افقی، تفویض اختیار و فرهنگ قوی.

برخی از نویسندگان براین باورهستنند که سازمان یادگیرنده به عنوان یک تفکر مدیریتی جایگزین برخی تفکرات مدیریت شده است. تفکراتی ازقبیل: مدیریت مبتنی برهدف٤، برنامه‌ریزی استراتژیک٥ و یا اقدامات متنوع ژاپنی نظیر: چرخه‌های کیفیت جامع٦ و مدیریت کیفیت جامع٧ که دردهه ٨٠ بطور وسیع تدریس می‌شدند. مفهوم سازمان یادگیرنده و سازوکارهای مربوط به آن پاسخ به تمام سوالات مطرح شده درحوزه تحول و بهسازی سازمانی، در راستای تحولات محیطی و با درنظرگرفتن این تغییرات وتحولات درزمان حاضر است.

در این پژوهش تصمیم براین است تا یک  چارچوب نظری محقق ساخته ارائه گردد که تلفیقی از تئوری سازمان یادگیرنده ارائه شده توسط ریچارد دفت و پیترسنگه می‌باشد و شامل ابعاد فرهنگ قوی، قابلیت فردی، آرمان مشترک، رهبرمتفکر ومبادله‌ی اطلاعات می‌باشد.

در رابطه با دلیل انتخاب این ابعاد به عنوان ابعاد مورد مطالعه باید گفت که ابعاد فوق الذکر پس ازانجام یک مصاحبه‌ی اکتشافی با صاحبنظران ومتخصصین امرو بهره‌گیری ازنظرات و پیشنهادات ارائه شده توسط ایشان، در این پژوهش ارائه شده و مورد مطالعه وبررسی قرار گرفته است.

 اهداف تحقیق

هدف کلی

هدف کلی این تحقیق مطالعه‌ی اداره‌ی آموزش وپرورش شهرستان اسلامشهربراساس ابعاد سازمان یادگیرنده می‌باشد.

اهداف جزئی

مطالعه‌ی اداره‌ی آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهربراساس بعد مبادله‌ی اطلاعات.

مطالعه‌ی اداره‌ی آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهربراساس بعد فرهنگ قوی.

مطالعه‌ی اداره‌ی آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهربراساس بعد رهبرمتفکر.

مطالعه‌ی اداره‌ی آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهربراساس بعد قابلیت فردی.

مطالعه‌ی اداره‌ی آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهربراساس بعد آرمان مشترک.

سوالات تحقیق

سوال اصلی

اداره‌ی آموزش وپرورش شهرستان اسلامشهرتا چه حد ازابعاد سازمان یادگیرنده برخورداراست؟

سوالات فرعی

اداره‌ی آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهرتا چه حد ازبعد مبادله‌ی اطلاعات برخورداراست؟

اداره‌ی آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهرتا چه حد ازبعد فرهنگ قوی برخورداراست؟

اداره‌ی آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهرتا چه حد ازبعد رهبرمتفکر برخورداراست؟

اداره‌ی آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهرتا چه حد ازبعد قابلیت فردی برخورداراست؟

اداره‌ی آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهرتا چه حد ازبعد آرمان مشترک برخورداراست؟

تعاریف نظری متغیرهای تحقیق

سازمان یادگیرنده ١: سازمانی است که درآن افراد به صورت مستمرتوانایی‌هایشان را برای خلق نتایجی که درواقع طالب آن میباشند افزایش می‌دهند. مکانی که الگوهای جدید تفکررشد می‌یابند، اندیشه‌ها‌ی جمعی وگروهی ترویج می‌شوند وافراد پیوسته می‌آموزند که چگونه با یکدیگریاد بگیرند. (سنج، ١٣٨٠، ص١٨٦).

رهبر متفکر٢: مقصود رهبری است که سازمان و اداره را درک کند و به سازمان و کارکنان آن کمک کند تا به موفقیت دست پیدا کند. درسازمان یادگیرنده رهبردارای ٣ نقش عمده و متفاوت است که این نقش‌ها عبارتنداز: ارائه‌ی طرح اجتماعی که نگرش و رفتارکارکنان و افراد سازمان را شکل می‌دهد، ارائه‌ی تصویر کلی ازسازمان و آینده‌ی مطلوب آن وخدمتگذاری که پایه و اساس سازمان یادگیرنده رهبری است که خود را وقف سازمان و افراد آن کند. (دفت، ١٣٨٦، ص ٦٠٠)

قابلیت فردی٣: شرط لازم برای یادگیری سازمان، توان آموختن دراعضا‌ی آن است. قابلیتهای فردی چیزی فراترازمهارت‌های اکتسابی و قدرت رقابت است. گرچه این توانایی را می‌توان بر این دو بنیان نهاد. (سنج، ١٣٨٠، ص ١٤)

فرهنگ قوی١: فرهنگ عبارت است ازمجموعه‌ای ازارزش ها، باورها، درک و استنباط  و شیوه‌ای اندیشیدن که اعضای سازمان درآنها وجه مشترک دارند و به افراد تازه وارد به اداره یا سازمان آموزش داده می‌شود و اداره یا سازمانی که می‌خواهد به یک سازمان یادگیرنده تبدیل شود و فرهنگ قوی داشته باشد باید این ارزشها را القاء کند که اولـا: ارزش کل بیشتر از ارزش جزء است و مرزها باید به حداقل ممکن برسند و دوماً: فرهنگ برای عواطف واحساسات افراد سازمان ارزش قائل است وافراد وکارکنان نیز باید به یکدیگر ارزش قائل شوند. (دفت، ١٣٨٦، ص ٦٠٥)

مبادله‌ی اطلاعات٢:  یعنی اینکه داده‌های رسمی درباره‌ی بودجه، سود وهزینه‌ها در اختیار افراد قرار بگیرد. هرشخص در درون اداره آزادی عمل پیدا کند تا با سایرافراد، اطلاعاتی را رد و بدل کند. سازمانی یادگیرنده است که موجب تقویت ارتباط  بین همه‌ی کارمندان و افراد گردد و در این سازمان و اداره افراد باید اطلاعات را مبادله کنند و درهرکجا که امکان پذیرباشد تلاش نمایند تا به این اندیشه‌ها جامه‌ی عمل بپوشانند. (دفت، ١٣٨٦، ص ٦٠٦)

آرمان مشترک۳: آرمان مشترک تنها یک عقیده نمی‌باشد. بلکه نیرویی است دردرون قلب افراد که مانند نیرویی عظیم رفتارمیکند وآنها را واداربه عمل می‌نماید. (سنج، ١٣٨٠، ص٢٦١) آرمان مشترک پاسخ به این سوال می‌باشد که ما چه چیزی را می‌خواهیم خلق کنیم؟ یک آرمان زمانی واقعاً مشترک محسوب می‌گردد که همه‌ی افراد تصویری یکسان دردرون ذهن خود داشته باشند و به این تصویر کاملا متعهد و معتقد باشند. (سنج، ١٣٨٠، ص١٤)

1 CH . Handy

2 Garvin

3 P. senge

1 P. Draker

2– M. J. Marquardt

3 R. L. Daft

1– M. B. O

2– Strategic Planing

3– T Q C

4– T Q M

1– Learning organization

2- Thinker  Leader

3– Personal Mastry

4– Culture

5– Information Exchenge

1–  Shared  Ideal

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه رابطه بين سازمان يادگيرنده با اثربخشي سازماني در دانشگاه
 • پايان نامه بررسي وضعيت رهبري تحولي مديران ستادي و رابطه آن با نگرش سازمان نسبت به شاخص هاي سازمان ياد گيرنده در دانشگاه
 • پايان نامه بررسي سلامت سازماني در کتابخانه هاي شهرداري بر اساس مولفه هاي مايلز
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122