پايان نامه مطالعه تأثير تکنولوژي مدارس هوشمند بر توانمندسازي دانش آموزان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مطالعه تأثير تکنولوژي مدارس هوشمند بر توانمندسازي دانش آموزان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 121 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مطالعه تأثير تکنولوژي مدارس هوشمند بر توانمندسازي دانش آموزان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 4
1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش 4
1-4- اهداف پژوهش 4
1-5- سوالات پژوهش 4
1-6- فرضیه های پژوهش 5
1-7- متغیرهای پژوهش 6
1-8- تعريف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش 6
1-8-1- تعريف مفهومی 6
1-8-2- تعریف عملیاتی 7
1-9- قلمرو تحقيق 7
فصل دوم: ادبیات پژوهش
2-1- مقدمه 9
2-2- مبانی نظری مدرسه هوشمند 11
2-2-1- مدرسه هوشمند 14
2-2-2- مفهوم مدارس هوشمند 15
2-2-3- تعریف جامع مدرسه هوشمند 14
2-2-4- چارچوب مفهومی مدارس هوشمند 15
2-2-5- مهمترین دلایل تأسیس مدارس هوشمند 16
2-2-6- مراحل هوشمند سازی مدارس 18
2-2-6-1- برنامه ریزی و هدف گذاری 21
2-2-6-2- تجهیز و آماده سازی مدرسه 18
2-2-6-3- آموزش و تجهیز نیروی انسانی 18
2-2-6-4- آماده سازی محتوا 19
2-2-6-5- برگزاری كلاسهای آموزشی مبتنی بر محتوای چندرسانه ای 19
2-2-6-6- ارزیابی و سنجش 19
2-2-7- مهم ترین مشکل مدیران در هوشمند سازی مدارس 19
2-2-8- ضرورت ایجاد مدرسه هوشمند 19
2-2-9- ضرورت تحوّل نظام آموزشی با استفاده از فناوری اطلاعات 21
2-2-10- مدارس هوشمند راهی برای تحوّل آموزشی 22
2-2-11- اهداف مدارس هوشمند 24
2-2-12- بررسی چالش های توسعه ی مدارس هوشمند در کشور 25
2-2-12-1- نبود قوانین و مقررات مورد نیاز در وزارتخانه 26
2-2-12-2- فراهم نبودن زیر ساخت های مورد نیاز 26
2-2-13- عناصر اصلی مدارس هوشمند 26
2-2-14- آمادگی الکترونيکی 27
2-2-15- پیشینه هوشمند سازی مدارس 30
2-2-15-1- پیشینه هوشمند سازی مدارس در جهان 30
2-2-15-2- پیشینه ی هوشمند سازی مدارس در ایران 31
2-2-16- شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزشی 363
2-3- مبانی نظری توانمند سازی 35
2-3-1- تعاريف و مفاهيم توانمند سازي 35
2-3-2- اهداف توانمند سازي 37
2-3-3- رويکرد هاي توانمند سازي 38
2-3-4- مدل های توانمند سازی 44
2-3-5- ابعاد و ویژگی های افراد توانمندی 50
2-3-5-1- احساس شایستگی (خود اثر بخشی) 50
2-3-5-2- احساس خود سامانی 51
2-3-5-3- پذیرفتن شخصی نتیجه 52
2-3-5-4- معنی دار بودن 53
2-3-5-5- اعتماد 54
2-3-6- عوامل مؤثر بر احساس توانمندی افراد 55
2-4- پیشینه تجربی تحقیق 57
2-4-1- پیشینه داخلی تحقیق 57
2-4-2- پیشینه خارجی تحقیق 59
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1- مقدمه 61
3-2- روش تحقيق 62
3-3- روش و ابزار گرد آوري اطلاعات 62
3-4- مدل مفهومی تحقیق 64
3-5- روایی وپایایی پرسشنامه تحقیق 64
3-6- مقياس اندازه گيري 66
3-7- جامعه و نمونه آماري تحقیق 66
3-8- روش‌های تجزيه و تحليل اطلاعات 67
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه 70
4-2- بخش تحلیل استنباطی تحقیق .70
4-3- اولویت بندی تأثیر تکنولوژی مدارس هوشمند بر ابعاد توانمندسازی دانش آموزان 71

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه 79
5-2- نتایج تحقیق 79
5-3- پیشنهادات تحقیق 82
5-3-1- پیشنهادات اجرایی 82
5-3-2- پیشنهادات پژهشی تحقیقی 83
5-4- محدودیت‏های تحقیق 84
فهرست منابع و مأخذ 85
منابع فارسی 85
منابع انگلیسی 86
پیوست ها و ضمائم 90
چکیده انگلیسی 91

منابع فارسی

آموزش و پرورش شهر تهران . (1389). نقشه راه مدرسه هوشمند. چک ليست ارزيابی.

احمدی، حسين و ويرجينياری، ماری.(1382). آموزش الکترونيکی. تهران: مركز آموزش و تحقيقات صنعتی ايران.

بازرگان، عباس؛ سرمد، زهره و حجازي، الهه. (1388). روش هاي تحقيق در علوم رفتاري، تهران: انتشارات آگاه.

دراني، كمال و رشيدي، زهرا، (1386)، “بررسي عوامل موثر بر پذيرش فناوري اطلاعات توسط دبيران مدارس هوشمند شهر تهران  با تاکيد بر مدل پذيرش فناوري اطلاعات (ITAM)”، پژوهش در نظام هاي آموزشي; 1(1):23-46.

رحيمی نيا ، فريبرز و عليزاده، مسعود. (1388). بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنيسون از نظر اعضای هيئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد(. مطالعات تربيتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی، 10 (1)، 170 –

زماني، بي بي عشرت، قصاب پور، بيتا و جبل عاملي، جلال (1389)، بررسي نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديدهاي فراروي مدارس هوشمند، نوآوري هاي آموزشي 9(36):79-100.

شفيع پورمطلق، فرهاد و يارمحمديان، محمدحسين، (1390)، “ارائه مدلي جهت ارزيابي عوامل موثر بر برنامه هاي درسي پاسخگوي ادراک شده در مدارس هوشمند”، پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي)؛ 8(29-28):72-83.

شهامت، فاطمه، كديور، پروين و فرزاد، ولي اله (1387)، رابطه سبک هاي شناختي و پيشرفت دانش آموزان در دروس رياضي و شيمي در محيط يادگيري با کمک کامپيوتر در مقايسه با محيط سنتي، مطالعات تربيتي و روان شناسي 9(1):143-156.

صالحي محمد و كاشاني، ندا، (1386)، “عوامل موثر در اجراي طرح مدارس هوشمند از ديدگاه مديران دبيرستان هاي استان مازندران”، انديشه هاي تازه در علوم تربيتي; 2(4 (مسلسل 8)):71-84.

طمانی، بی بی عشرت؛ قصاب پور، بیتا وجبل عاملی، جلال، (1388). بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای فراروی مدارس هوشمند. فصلنامه نوآوری آموزشی، 36 (9): 79-100.

عبادي، رحيم يادگيري الكترونيكي و آموزش و پرورش 1383 ( مؤسسه توسعه فناوري آموزشي مدارس هوشمند).

عبادی، رحيم، (1384). فناوری اطلاعات و آموزش و پرورش. تهران: مؤسسه توسعۀ فناوری آموزشی مدارس هوشمند.

عبدالوهابي، مرضيه؛ مهرعلي زاده، يداله و پارسا، عبداله .(1391). امکان سنجي استقرار مدارس هوشمند در دبيرستان هاي دخترانه شهر اهواز . نوآوري هاي آموزشي ; 11(43):81-112.

گريسون، دی. ار و اندرسون، تری. (1383). يادگيری الکترونيکی در قرن 21 . ترجمه محمد عطاران. تهران: مؤسسه توسعه فناوری آموزشی مدارس هوشمند.

محمودي جعفر، نالچيگر سروش، ابراهيمي سيدبابك و صادقي مقدم محمدرضا، (1387)، “بررسي چالش هاي توسعه مدارس هوشمند در کشور”، نوآوري هاي آموزشي; 7(27):61-78.

مركز آمار فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش. (1390). شيوه نامه هوشمندسازی مدارس.

مشايخ، فريده. (1389). جايگاه پداگوژی در كيفيت يادگيری الکترونيکی: از نظريه تا كاربرد. مدارس كارآمد، (9) ، 20-22.

مصدق، هادی .(1388). امکان سنجی برگزاری يادگيری الکترونيکی در شركت گاز استان يزد (پايان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه تهران).

مهرمحمدی، محمود. (1386). بازانديشی فرايند ياددهی- يادگيری در تربيت معلم. تهران: انتشارات مدرسه.

ميراسماعيلي، الهام، (1386)، “بررسي و مقايسه مديريت دانش و يادگيري سازماني در مدارس هوشمند و مدارس عادي شهر تهران “، انديشه هاي تازه در علوم تربيتي; 2(2 (مسلسل 6)):149-169.

منابع انگلیسی

Abas, Z.W., Kaur, K. & Harun, H. (2004). E-learning Readiness in Malaysia. Kuala LumpurA: Join Study by the Ministry of Energy, Water and Communications (MEWC),Malaysia and Open University Malaysia (OUM).

Al-Zaidiyeen, N., Lai Mei, L., Soon Fook, F.(2010). Teachers’ Attitudes and Levels of Technology Use in Classrooms: The Case of Jordan Schools. International Education Studies, 3(2), 211-218.

Argote, L.(2003). Organizational learning & strategic change. Research in multi- level Issues,K_QRJ- QRY.ctiveness. London. Rout ledge.

Aydın, Cengiz Hakan؛ Tasci, Deniz.(2005). Measuring Readiness for e-Learning: Reflections from an Emerging Country . Educational Technology & Society, 8 (4), 244-257.

Borotis, S. & Poulymenakou, A. (2004). E-Learning Readiness Components: Key Issues to

Breeding, R. , (2008) Empowerment as a function of contextual self-understanding: The effect of work intrest profiling on career Decision, self-efficacy and work locus of control, Rehabilitation counseling Bulletin, vol. 51, No. 2.

چکیده

منشأ اصلي مزيت رقابتي در فناوري نهفته نيست، بلكه در فداكاري، كيفيت، تعهد و توانايي نيروي كار ريشه دارد که این مهم وابسته با داشتن برنامه هایی راهبردی در راه ارتقاء توانمندی های این افراد دارد که نظام آموزشی نیز در این راستا قدم بر می دارد. از مهمترين منابع هر جامعه ای مي توان به نتايج حاصل از تحرك و خلاقيت تحصیل کرده های آن اشاره كرد و داشتن برنامه عمل مناسب محرک توانمندی اين افراد است و بنابراین باید در مورد آن دقت داشت.

هدف از این تحقیق مطالعه تأثیر تکنولوژی مدارس هوشمند بر توانمندسازی دانش آموزان شهر تهران بوده است که بدین منظور 670 نفر (335 نفر از دانش آموزان مدارش هوشمند و 335 نفر از دانش آموزان مدارس غیرهوشمند) از دانش آموزان مدارس شهر تهران به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و به پرسشنامه محقق ساخته تحقیق پاسخ گفتند. در پایان نتایج به دست آمده از پرسشنامه های تحقیق به کمک آزمون تی مستقل مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که تکنولوژی مدارس هوشمند بر توانمندسازی و ابعاد آن در بین دانش آموزان شهر تهران تأثیر معناداری (P<0/01) دارد.

کلیدواژه‏ها: تکنولوژی، مدارس هوشمند، توانمندسازی، دانش آموزان شهر تهران.

 فصل اول کلیات تحقیق

1-1-     مقدمه

قرن۲۱ به سمتی می‌رود كه اكثر مشاغل به دانش و مهارتهای رایانه‌اى نیاز خواهند داشت. ورود به این عرصه به نوع جدیدی از آموزش نیاز دارد كه با آموزش سنتی كنونی بخصوص آنچه هم اكنون در مدارس ایران در جریان است همخوانی ندارد. مدتی است برخی كشورهای جهان به تاسیس مدارس الكترونیكى یا آنچه در کشور ما مصطلح شده مدارس هوشمند دست زده اند. در مدارس هوشمند رایانه در نحوه تدریس و ارزشیابی تاثیر می‌گذارد و برنامه‌های درسی را تا حدودی تغییر می‌دهد ولی در عین حال كاركردهای اجتماعی مدارس بر جای خود باقی می‌ماند چون در روابط اجتماعی به دانش‌آموزان یاری می‌رساند. در این مدارس دانش‌آموزان می‌آموزند انبوهی از اطلاعات را پردازش كنند و از این اطلاعات در جهت یادگیری بیشتر استفاده كنند؛ دانش‌آموزان حتی می‌توانند با منابع علمی جهان و معلمان و بچه‌های مدارس دیگر ارتباط برقرار كنند(رحیمی نیا، 1388: 49). همچنین مدارس هوشمند این قابلیت را دارد که سیستم آموزشى را به شكل سیستم مشاركتی، مبتنی بر آموزش توانایى‌هاى پژوهش، جمع‌بندى، تحلیل و نتیجه‌گیری دانش‌آموزان تبدیل كنند.  فرايند كار در مدرسه هوشمند روش آموزش را تغيير مي دهد. تنوع دانش آموزان نه تنها عامل محدود كننده در تدريس نيست بلكه به عنوان يك نقطه قوت مورد توجه قرار مي گيرد. نيازها، استعدادها، تفاوتهاي فردي وسبك يادگيري دانش آموزان در ابتداي كار تشخيص داده مي شود تا معلمان را قادر به برنامه ريزي برنامه درسي اثر بخش بنمايد لذا يادگيري براي هر دانش آموز بهينه مي شود.  مدرسه هوشمند متعهد است كه فرصتهاي آموزشي برابری را براي همه دانش آموزان با انواع استعدادها ونيازها فراهم كند. اين تعهد به همه افراد دست اندركار تعليم وتربيت مربوط مي شوداين افراد عبارتند از معلمان، مديران مدارس، كاركنان پشتيباني، اولياء ، جامعه . همه اين افراد بايد بتوانند وآماده كمك به دانش آموزان در مدارس هوشمند باشند (محمودی و همکاران، 1387: 62).

در اين فصل به بررسي كليات تحقيق پرداخته شده است. ابتدا مساله اصلي تحقيق بيان مي گردد و سپس اهميت و ضرورت تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرد و در ادامه به اهداف اساسي تحقيق، فرضیات و سؤالات تحقيق و قلمرو تحقيق پرداخته شده و در انتها نيز تعريف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش تعريف مي شود.

1-2-     بیان مسئله

بكارگيري گسترده‌ي فاوا در فرايند آموزش و پرورش، همزمان با تحوّل در رويكردهاي آموزشي درجهان، زمينه‌‌ي شكل‌گيري مدارس هوشمند را فراهم آورده است. براساس تعريف استانداردي كه وزارت آموزش و پرورش با مشورت كارشناسان مركز آمار ايران ارائه كرده، مدرسه هوشمند مدرسه‌اي است كه در آن به منظور ارتقاي كيفي فرآيند تعليم و تربيت با بهره‌گيري هوشمندانه از نهاد رسانه روند اجراي تمام فرآيندها، مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات طراحي شده است. تأسيس مدارس هوشمند يكي از راهكارهاي اتخاذ شده، در پاسخگويي به نيازهاي نوين امروزي مي‌باشد. مالزي اولين كشور در حال توسعه اسلامي است كه در سال 1996موفق به پايه‌گذاري اين سيستم در چارچوب آموزشي خود شده است و با به كارگيري فاوا در شيوه تدريس، يادگيري و مديريت به بهبود كيفيت نظام آموزشي كشور خود اقدام نموده است (زماني و همکاران، 1388: 45).

از طرفی دیگر، بررسي هاي انجام شده در خصوص دانش آموزان حاكي از آن است كه بين 20 تا 30 درصد از دانش آموزان دچار افت تحصيلي و انواع مشكلات رواني – رفتاري مي باشند. بررسي گزارش هاي آماري مراجعان به مراكز مشاوره و خدمات روان شناختي و هسته هاي مشاوره نيز مؤيّد اين مسئله است.  ايجاد شرايط مناسب جهت ارتقاء بهداشت روان و توانمندسازي دانش آموزان در برابر مشكلات مذكور از رسالت هاي آموزش و پرورش محسوب مي شود.  براساس اين رويكرد ، مدارس بهترين و  مناسب ترين مكان براي اجراي برنامه هاي پيشگيرانه به شمار مي رود و طرح مدارس هوشمند مي تواند یکی از اقدامات جدی در زمينه مصون سازي و توانمندسازي آنها در برابر مشكلات باشد. لذا ضروري به نظر می رسد که درباره ی تأثیر تکنولوژی مدارس هوشمند بر توانمندسازی دانش آموزان کار و پژوهش صورت گیرد.

1-3-     ضرورت و اهمیت پژوهش

آموزش مهارت و پرورش انسان خلاق و نوآور در تولید علم و فناوری و ارتقای کارآفرینی از جمله گزاره هایی است که در سند تحول بنیادین به صورت ویژه به آنها پرداخته شده است.

در این سند به تعامل اثربخش مدارس و مراکز کارآفرینی هم راستا با اسناد بالادستی مانند نقشه جامع علمی کشور، برنامه پنجم توسعه و چشم انداز بیست ساله کشور اشاره شده است.

با اصلاح فرآیند هدایت تحصیلی می توان زمینه ای ایجاد کرد تا دانش آموزان متناسب با علاقه خود، جذب هنرستان ها شده و به عنوان یک شهروند متخصص در مدیریت جامعه نقش آفرینی کنند.

از آنجا که همواره در استفاده و عدم استفاده از فناوری های نوین عوامل متعددی دخیل می باشند که یکی از ملاک های مورد نظر برای استفاده از این فناوری ها، اثر بخشی این عوامل در افزایش کارایی افراد می باشد. این تحقیق بر این خواهد بود که به بررسی تأثیر گذاری تکنولوژی مدارس هوشمند بر توانمندسازی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) بپردازد که با توجه به نتایج این تحقیق می توان اطلاعات و شناخت دقیقی را نسبت به اثر بخشی تکنولوژی مدارس هوشمند به دست آورد و این اطلاعات را پایه‌ای برای برنامه ریزی های آتی نظام آموزشی قرار داد.

1-4-     اهداف پژوهش

هدف تحقیق حاضر مطالعه تأثیر تکنولوژی مدارس هوشمند بر توانمندسازی دانش آموزان شهر تهران   ( منطقه 6 تهران) می باشد.

1-5-     سوالات پژوهش

الف)سوال اصلی

آیا تکنولوژی مدارس هوشمند بر توانمندسازی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) تأثیر معناداری دارد؟

ب)سوالات فرعی

آیا تکنولوژی مدارس هوشمند بر احساس معني داري دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) تأثیر معناداری دارد؟

آیا تکنولوژی مدارس هوشمند بر احساس خود اثربخشي دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) تأثیر معناداری دارد؟

آیا تکنولوژی مدارس هوشمند بر احساس شايستگي دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) تأثیر معناداری دارد؟

آیا تکنولوژی مدارس هوشمند بر احساس خود تعييني دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) تأثیر معناداری دارد؟

آیا تکنولوژی مدارس هوشمند بر مهارتهای زندگی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) تأثیر معناداری دارد؟

آیا تکنولوژی مدارس هوشمند بر مهارتهای حرفه ای و کارآفرینی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) تأثیر معناداری دارد؟

آیا تکنولوژی مدارس هوشمند بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) تأثیر معناداری دارد؟

1-6-     فرضیه های پژوهش

الف)فرضیه اصلی

تکنولوژی مدارس هوشمند بر توانمندسازی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) تأثیر معناداری دارد.

ب) فرضیه های فرعی

تکنولوژی مدارس هوشمند بر احساس معني داري دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) تأثیر معناداری دارد.

تکنولوژی مدارس هوشمند بر احساس خود اثربخشي دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) تأثیر معناداری دارد.

تکنولوژی مدارس هوشمند بر احساس شايستگي دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) تأثیر معناداری دارد.

تکنولوژی مدارس هوشمند بر احساس خود تعييني دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) تأثیر معناداری دارد.

تکنولوژی مدارس هوشمند بر مهارتهای زندگی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) تأثیر معناداری دارد.

تکنولوژی مدارس هوشمند بر مهارتهای حرفه ای و کارآفرینی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) تأثیر معناداری دارد.

تکنولوژی مدارس هوشمند بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) تأثیر معناداری دارد.

1-7-     متغیرهای پژوهش

متغير شامل هر چيزي است كه بتواند ارزش­هاي گوناگون و متفاوت بپذيرد اين ارزش­ها مي تواند در زمان­هاي مختلف براي يك شخص يا يك چيز متفاوت باشد يا اينكه در زمان براي اشخاص يا چيزهاي مختلف تفاوت داشته باشد (سكاران، 1384: 29).

مهمترين و مفيدترين راه براي طبقه بندي متغيرها و نقشي كه پژوهش به عهده دارند تقسيم آنها به دو نوع مستقل و وابسته است، متغير مستقل توسط پژوهشگر اندازه گيري، دستكاري يا انتخاب مي شود تا تاثير يا رابطه آن با متغير ديگري (وابسته) اندازه گيري شود.

الف. متغيرهاي مستقل پژوهش

تکنولوژی مدارس هوشمند

ب. متغير وابسته پژوهش

توانمند سازی دانش آموزان.

1-8-     تعريف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش

1-8-1-           تعريف مفهومی

تکنولوژی

تعریف جامع تکنولوژی عبارت است از “مجموعه ای متشکل از اطلاعات، ابزارها و تکنیک هایی که از علم و تجربه عملی نشأت گرفته اند و در توسعه، طراحی، تولید و به کارگیری محصولات، فرایندها، سیستم ها و خدمات مورد استفاده قرار می گیرند ” (ابتی[1]، 1989: 103).

معنی داری

معنی داری به معنی ارتباط اهداف و وظایف کاری با ایده ها و استانداردهای فردی می باشد. به سخن دیگر معنی دار بودن به معنی تناسب بین وظیفه یا شغل فرد با ارزشها، عقاید و رفتار اوست (آگبرو و بنگ[2]، 2000: 249).

احساس شایستگی

احساس شایستگی به اعتقاد فرد به تواناییهایش برای انجام یا مهارت فعالیت هایش اطلاق می شود. افراد دارای حس شایستگی احساس می کنند که می توانند وظایفشان را با مهارت بالا انجام دهند (سینگلر و پیرسون[3]، 2000: 28).

احساس خود اثربخشی

خود اثربخشی بر این نگرش تأکید داد که فرد توانایی دارد کارها را به نحوی توانمندانه، ماهرانه، مؤثر و کارا به انجام برساند (بریدینگ[4]، 2008: 98).

احساس خودتعیینی

خودتعیینی به احساس انتخاب در اجرا و نظم بخشیدن به فعالیتها اطلاق می شود. خودتعیینی به درگیرشدن در کار به صورت فعالانه و اعتقاد به اینکه عملکرد فردی به موفقیت فردی آنها می انجامد بستگی دارد (برینگ، 2008: 98).

مهارت‌های زندگی

مهارت‌های زندگی توانایی‌هایی هستند که با تمرین مداوم پرورش می‌یابند و شخص را برای روبه‌رو شدن با مسایل روزانه زندگی، افزایش توانایی‌های روانی، اجتماعی و بهداشتی آماده می‌کنند (عبادی، 1384: 12).

 مهارت‌های حرفه ای

مهارتهای حرفه ای به مهارتهایی گفته می شود که باعث بهبود عملکرد فرد شده و می تواند در ارتقاء توانایی های وی نقش تعیین کننده ای برجای گذارد که هرچه میزان آن ارتقا یابد دانش آموزان موفق تر خواهند بود (گریسون و همکاران، 1383: 9).

توانمندسازی

توانمند سازي يعني قبل از آنكه به كاركنان بگوييد چه كار كنند مي‌توانند به خوبي وظايفشان را انجام دهند. كاركنان توانمند قادرند راه‌حلهاي مناسب براي حل مشكلات پيدا كنند (آقايار، 1382: 67)

1-8-2-            تعریف عملیاتی

 تکنولوژی:

منظور از  تکنولوژی همان تکنولوژی های بکار رفته  در مدارس هوشمند نظیر ویدیو پروژکتور و . . . می باشد، که جهت سنجش آن از یک پرسشنامه محقق ساخته خواهد شد.

توانمندسازی

توانمند سازی دانش آموزان در این تحقیق به کمک پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از مقاله اسپریتز (1996) که دارای ابعادِ: احساس معني داري دانش آموزان، احساس خود اثربخشي دانش آموزان، احساس شايستگي دانش آموزان، احساس خود تعييني دانش آموزان، مهارتهای زندگی دانش آموزان و  مهارتهای حرفه ای و کارآفرینی دانش آموزان بوده است مورد مطالعه قرار گرفته است.

معنی داری

متغیر احساس معنی داری در این تحقیق به کمک سؤالات 1 تا 3 پرسشنامه محقق ساخته مورد مطالعه قرار گرفت.

احساس خود اثربخشی

متغیر احساس خود اثربخشی در این تحقیق به کمک سؤالات 4 تا 7 پرسشنامه محقق ساخته مورد مطالعه قرار گرفت.

احساس شایستگی

متغیر احساس شایستگی در این تحقیق به کمک سؤالات 8 تا 11 پرسشنامه محقق ساخته مورد مطالعه قرار گرفت.

احساس خودتعیینی

متغیر احساس خودتعیینی در این تحقیق به کمک سؤالات 12 تا 15 پرسشنامه محقق ساخته مورد مطالعه قرار گرفت.

مهارت‌های زندگی

متغیر مهارت‌های زندگی در این تحقیق به کمک سؤالات 16 تا 19 پرسشنامه محقق ساخته مورد مطالعه قرار گرفت.

 مهارت‌های حرفه ای

متغیر مهارت‌های حرفه ای در این تحقیق به کمک سؤالات 20 تا 23 پرسشنامه محقق ساخته مورد مطالعه قرار گرفت.

1-9-     قلمرو تحقيق

الف)  قلمرو موضوعي:

اين تحقيق از لحاظ قلمرو موضوعي از مباحث مدیریت آموزشی است.

ب)  قلمرو مکاني:

قلمرو مكاني تحقيق حاضر، شهر تهران ( منطقه 6 تهران) مي­باشد.

ج) قلمرو زماني:

پژوهش حاضر از نظر قلمرو زماني، در سال1392 صورت خواهد پذیرفت.

[1] – Abetti

[2] – Ugboro & Beng

[3] – Singler & Pearson

[4] – Breeding

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه ميان آموزش فناوري اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازي منابع انساني
 • پايان نامه بررسي نقش اعتياد به فناوري اطلاعات بر راهبردهاي خود تنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه رابطه هوش معنوي و سلامت روان با عملکرد تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي تاثير آسيبهاي تعطيلات بر عملکرد آموزشي و عملکرد رفتاري دانش آموزان از ديدگاه مديران، دبيران و دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي تناسب محتواي كتاب دين و زندگي سال اول دبيرستان با نياز دانش آموزان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122