پايان نامه مطالعه تئوري برهم کنش در کلاسترهاي H2SO4…HNO…(H2O)n (n = 0-2)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه  مطالعه تئوري برهم کنش در کلاسترهاي H2SO4…HNO…(H2O)n (n = 0-2)  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 99 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه  مطالعه تئوري برهم کنش در کلاسترهاي H2SO4…HNO…(H2O)n (n = 0-2) بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: مقدمه و تئوری
مقدمه 2
نگاهي به شيمي محاسباتي 2
1- روش¬هاي محاسباتي 3
1-1) روش مبتني بر مکانيک مولکولي(MMM ) 3
1-2) روش مبتني بر ساختار الکتروني (ESM) 4
تقريب بورن- اپنهايمر 5
1- روش¬هاي نيمه تجربي 6
3- روش¬هاي تابعيت چگالي 6
الف- تئوري تغيير 7
ب- تئوري اختلال 8
1-2-1) روش نيمه تجربي (SEM) 8
1-2-2) روش از آغازين 9
1-2-2-1) تقريب هارتري 10
1-2-2-2) تقريب هارتري- فاک 11
1-2-2-3) روش هارتري- فاک براي مولکول¬ها 12
1-2-2-4) هم¬بستگي الکتروني 13
1-2-2-4-2)برهم¬کنش¬هاي پيکربندي (CI) 16
1-2-2-4-3) خوشه¬هاي جفت شده (CC) 17
1-2-3) روش¬هاي تابعيت چگالي ( DFT ) 17
1-3) مجموعه¬هاي پايه 18
1-3-2) اوربيتال¬هاي گوسيني 19
1-3-3) توابع قطبيده 20
1-3-4) توابع پخشيده 21
1-3-5) مجموعه پايه هم¬بستگي سازگار 21
1-3-6) خطاي ناشي از برهم¬نهی مجموعه پايه BSSE 22
1-4) تئوري اتم¬ها در مولکول¬ها 25
فصل دوم: تئوری و مروري بر تحقيقات گذشته
2-1) شيمي اتمسفر محاسباتي 29
2-2) پيوند هيدروژني 30
2-3) جابه¬جايي آبي و بررسي منشاء آن 31
2-4) مروري بر مطالعات انجام شده 37
فصل سوم: مطالعه تئوری برهم کنش در کلاستر های H2SO4…HNO…(H2O)n(n = 0-2)
3-1) جزئيات محاسباتي 40
3-2) نتايج و بحث محاسبات نظري 42
3-2-1) کلاستر H2SO4…HNO 42
3-2-2) کلاسترهايH2SO4…HNO…H2O 44
3-2-3) کلاسترهاي H2SO4…HNO…(H2O)2 49
3-2-4) آناليز فرکانس ارتعاشي 58
3-2-5) آناليز برهم¬کنش چند-جسمي 60
3-2-6) آناليز انرژي برهم¬کنش 63
3-2-7) بحث و نتيجه¬گيري 65
منابع و مراجع 66
پيوست
چکيده به زبان انگليسي
عنوان به زبان انگليسي

منابع و مراجع

[1] E. G. Lewars, “Computational Chemistry Introduction to the Theory and Application of molecular and Quantum mechanics”, Secaucus, Nj, USA, kluwer academic publisher, 2003.

[2] D. C. Yang, “Computational Chemistry: A practical Guide for Applying Techniques to Read-word problems”, John wiley and Sons, Inc, 2001.

[3] I. N. Levin, “Quantum chemistry”, 4th, Ed. Prentice-Hill Inc, new Jersy, 1991.

[4] J. B. Foresman and Æ. Flisch, “Gaussian-Exploring chemistry with Electronic structure methods”. 2nd, Gaussian, Inc, Pittsburgh, PA, 2003.

[5] I. N. Levin, “Physical Chemistry”, 4th, Ed. Hill Inc, New Jersy, 1995.

[6] J. Cramer, “Essential of computational chemistry”, 2nd, Ed; Christopher, John wiley and Sons, ltd. 2004.

[7]F. Jensen, “Introduction to computational chemistry”, John wiley and Sons, ltd., 2th, Ed, 2007.

[8] Sadlej, “Semi Emprical Method for Quantum Chemistry”, Hill Hardwood, 1985.

[9] D. Feller, K. A. Peterson, J. Chem. Phys. 108 (1998) 154.

[10]M. L. Jan, J. Martin, ElYazal and J. P. Francois, Chem. Phys. Lett, 255 (1996) 7.

[11] S. F. Boys, F.M. Bernardi, Phys. 19 (1970) 553.

[12] Z. Latajka, S. Scheiner, J. Chem. Phys. 87 (1987) 1196.

[13] R. Ulsser,”Atoms in molecules”, Lurije University Amsterdam, July, 2005.

[14]F. Matta and R. J. Boyd, Ed “The Quantum theory of Atoms in molecular”, wiley, 2007.

[15] S. Francisco, J. Comput. Theor. Chem. 965 (2011) 248.

چکيده

   در کار حاضر، به مطالعه تئوري ساختارهاي پايدار، انرژي­هاي پيوند و نحوه برهم­کنش در کلاسترهاي H2SO4…HNO…(H2O)n (n = 0-2) در سطح محاسباتي MP2/aug-cc-pVDZ پرداخته شد. حضور يک و دو مولکول H2برهم­کنش ميان دو مولکول HNO و H2SO4 را تقويت نموده و اين نشان دهنده نقش مثبت مولکول H2O در گرفتن و به دام انداختن مولکول HNO توسط ذرات معلق H2SO4 مي­باشد. تئوري AIM به منظور نشان دادن مسير برهم­کنش­ها و دانسيته الکتروني نقاط بحراني پيوند کلاستر­ها بکار برده شد و سپس به آناليز برهم­کنش چند-جسمي پرداخته شد. انقباض طول پيوند و جابه­جايي آبي فرکانس کششي پيوند N-H، در نتيجه­ي تشکيل پيوند هيدروژني اتفاق مي­افتد. براساس آناليز EDA نشان داده شده است که اثرات الکترواستاتيک و قطبش در انرژي پايداري کلاسترها سهم بيش­تري دارند.

 

  فصل اول

  مقدمه و تئوری

  مقدمه

يکي از پايه­­هاي فيزيک جديد مکانيک کوانتومي مي­باشد. عبارت مکانيک کوانتومي اولين بار در سال 1924 توسط بورن مطرح شد [1]. مکانيک کوانتوم، توصيف صحيح از رفتار الکترون­ها مي­باشد. از ديدگاه تئوري، در مکانيک کوانتومي هر خاصيت اتم منفرد يا مولکول دقيقا قابل پيش بيني مي­باشد، اما عملا معادلات مکانيک کوانتومي براي هيچ سيستم شيميايي به جز اتم هيدروژن به طور دقيق حل نشده است [2].

شيمي کوانتومي دانش کاربرد مکانيک کوانتوم در مسائل مربوط به شيمي مي­باشد. به عنوان مثال در زمينه شيمي فيزيک از مکانيک کوانتوم در موارد زير استفاده مي­شود :

محاسبه خواص ترموديناميکي گازها( مانند انتروپي، ظرفيت گرمايي)

تفسير طيف­هاي مولکولي، به منظور کمک به تعيين خواص مولکولي ( مانند طول، زواياي پيوندي و ممان­هاي دوقطبي)

بررسی و محاسبه خواص حالت­های گذار در واکنش­هاي شيميايي، به منظور تخمين ثابت سرعت [3].

 نگاهي به شيمي محاسباتي

با گذشت زمان نياز به علوم کامپیوتري در جهان بيش­تر مي­شود. در زمينه علوم پايه، علوم کامپيوتري گام­هاي موثري برداشته و گواه اين امر طراحي و توليد صدها نرم­افزار است، که با نرم افزارها، محاسبات راحت­تر انجام مي­شود.

شيمي محاسباتي[1] که به آن مدل سازي مولکولي[2] نيز مي­گويند، تلاش مي­نمايد نتايج مرتبط با مسائل شيميايي را با استفاده از کامپيوتر بدست آورد. سوال­هايي که به طور کلي به صورت محاسباتي مورد بررسي قرار مي­گيرند، عبارتند از:

ساختار مولکولي (Molecular geometry )

انرژي مولکول­ها وحالت­هاي گذار

فعاليت­هاي شيميايي (Chemistry reactivity)

طيف­هاي NMR, UV, IR

برهم کنش­هاي يک ماده با آنزيم و خصوصيات فيزيکي مواد [1].

    1-  روش­هاي محاسباتي:

در شيمي محاسباتي روش­ها به دو دسته تقسيم مي­شوند:

1-­­­ روش­ مبتني بر مکانيک مولکولي[3] MMM

2-­ روش مبتني بر ساختار الکتروني[4] ESM

در هر دو روش ذکر شده محاسبات پايه­اي يکساني انجام مي­گيرد:

1-­ محاسبات انرژي براي يک ساختار مولکولي خاص

2-­ انجام بهينه سازي ساختار هندسي که در کمينه سطح انرژي پتانسيل قرار مي­گيرد.

3-­ محاسبه بسامدهاي ارتعاشی که در اثر حرکات دروني مولکول­ها پديد مي­آيد [4].

   1-1)­ روش­ مبتني بر مکانيک مولکولي(MMM )

روش مکانيک مولکولي که به آن ميدان نيروي تجربي  (EFF)نيز گفته مي­شود از قوانين فيزيک کلاسيک براي پيش­بینی ساختار و خواص مولکول­ها استفاده مي­نمايد.

روش­هاي مختلفي مبني بر مکانيک مولکولي وجود دارد که هر يک با ميدان نيروي خاص خود مشخص مي­شوند. در اين روش مولکول به صورت اتم­هايي که از طريق پيوند در کنار هم قرار گرفته­اند در نظر گرفته مي­شود. مکانيک مولکولي، انرژي را به صورت تابعي از درجات آزادي هندسي مانند طول و زاويه­ي پيوند برحسب ميدان نيرو توصيف مي­نمايد. مکانيک مولکولي محاسبات را بر مبناي برهم کنشهاي بين هسته­ها انجام مي­دهد. در ضمن تاثيرات الکتروني در ميدان نيرو، طي بهينه­سازي لحاظ مي­گردند. اين تقريب محاسبات مکانيک مولکولي را از نظر کامپيوتري کم هزينه مي­کند و به آنها اجازه مي­دهد براي سيستم­هاي بزرگ نيز استفاده گردد.

اين روش نيز شامل محدوديت­هايي است، که مهم­ترين آنها عبارتند از:

1-­ هر ميدان نيرو تنها براي يک دسته از مولکول­هاي محدودي که در مورد آنها پارامترسازي صورت گرفته است، نتايج مطلوبي مي­دهد و هيچ ميدان نيرويي نمي­تواند براي همه­ي سيستم­هاي مولکولي مورد استفاده قرار گيرد.

2- صرف نظر کردن از الکترون­ها در اين روش، باعث شده است که اين روش در مورد هر مسئله شيميايي که در آن اثرات الکتروني مهم باشد، حرفي براي گفتن نداشته باشد [4].

تعدادي از برنامه­هايي که در مکانيک مولکولي مورد استفاده قرار مي­گيرد، عبارتند از:

AMBER, CHARMM, CHEAT, CFF, GROMOS, MM1… MM4.

برنامه­هاي مکانيک مولکولي MM2 و MM3 که توسط آلينجر[5] و همکارانش طراحي شده است، بسيار متداول مي­باشند. در ضمن برنامه­هاي مکانيک مولکولي AMBER و CHRAMM براي بررسي پروتئين و نوکلئيک اسيد ابداع شده است [5].

   1-2)­ روش مبتني بر ساختار الکتروني (ESM)

مکانيک کوانتومي، پايه محاسبه در روش ساختار الکتروني مي­باشد. اين واقعيت که الکترون­ها و ذرات ميکروسکوپي ديگر علاوه بر رفتار ذره­اي، رفتار موجي از خود نشان مي­دهند، حاکي از آن است که الکترون­ها از مکانيک کلاسيک پيروي نمي­کنند. مکانيکي که سيستم­هاي ميکروسکوپي از آن پيروي مي­نمايند، مکانيک کوانتومي نام دارد، زيرا از جنبه­هاي شاخص اين مکانيک، کوانتيده شدن انرژي است.

قوانين مکانيک کوانتومي توسط شرودينگر[6]، در سال 1926 کشف شده است. در مکانيک کوانتومي، حالت يک سيستم توسط يک تابع رياضي Ψ (سای) به نام تابع موج تعيين مي­شود [2].

طبق يک اصل بنيادي در مکانيک کوانتومي، متناظر با هر کميت فيزيکي (نظير انرژي و اندازه حرکت) يک عملگر مکانيک کوانتوامي وجود دارد. هاميلتون[7] با وارد کردن تابع هاميلتوني براي سيستم، شکل ديگري از معادلات حرکت نيوتوني را ارائه نمود.

عملگر هاميلتوني مکانيک کوانتومي به صورت زير نمايش داده مي­شود:

Ĥ =  +

هاميلتوني، از دو بخش انرژي جنبشي  و پتانسيل  تشکيل شده است. مقادير ممکن براي انرژي يک سيستم، ويژه مقادير عملگر انرژي Ĥ هستند. با بکاربردن Ψ به عنوان ويژه تابع Ĥ، معادله به صورت زير نوشته مي­شود:

ĤΨ( ) = EΨ­( )

رابطه بالا معادله مستقل از زمان شرودينگر است که در آن ( ) موقعيت فضايي ذره، Ĥ عملگر هاميلتوني، E مقدار انرژي ذره مي­باشد [3].

خواص دو قطبي مولکول در اصل با حل معادله شرودينگر براي مولکول قابل محاسبه است. عملگر هاميلتوني Ĥ براي يک مولکول به صورت زير مي­باشد:

Ĥe = KN + Ke + VNN + VNe + Vee

Ke    و KN به ترتيب عملگرهاي انرژي جنبشي براي الکترون­ها و هسته­ها هستند. VNN و VNe نيز به ترتيب، انرژي پتانسيل دافعه بين هسته­ها و انرژي پتانسيل جاذبه بين الکترون­ها وهسته­ها مي­باشد. در نهايت، Vee، انرژي پتانسيل دافعه­هاي بين الکترون­ها است. با اين عملگر هاميلتوني Ĥ، حل معادله شرودينگر فوق العاده دشوار مي­باشد. براي حل اين معادله نياز به چند تقريب داريم، يکي از تقريب­ها، تقريب بورن- اپنهايمر مي­باشد.

   تقريب بورن- اپنهايمر

قسمت اساسي در حل معادله­ي شرودينگر تقريب بورن- اپنهايمر است. تقريبي که از رابطه بين حرکت هسته و الکترون صرف نظر مي­نمايد. تحت شرايط فيزيکي عادي، هسته­هاي سيستم­هاي مولکولي خيلي آهسته­تر از الکترون­ها حرکت مي­نمايند. بنابراين منطقي به نظر مي­رسد که اين حرکت­ها را جدا کرده و انرژي الکتروني را براي موقعيت هسته­اي ثابت شده محاسبه کنيم.

بر اين اساس عبارت انرژي جنبشي هسته­اي مستقل از الکتروني در نظر گرفته مي­شود و عبارت مربوط به انرژي پتانسيل جاذبه­ي بين الکترون و هسته حذف شده است. عبارت انرژي پتانسيل دافعه­ی بين هسته­ها خيلي ساده به مقدار ثابت براي يک ساختار هندسي داده شده تبديل مي­گردد.

بنابراين عبارت الکتروني شرودينگر به صورت زير مي­باشد:

(Hel + VN) Ψel (qi, qk) = Eel Ψel (qi, qk)

VN انرژي دافعه­ي بين هسته­ها است و qi مختصات الکتروني مي­باشند که متغيرهاي غير وابسته هستند، اما مختصات هسته­اي)   (qkپارامتر­ها هستند. مقدار ويژه به دست آمده از حل معادله­ي شرودينگر انرژي الکتروني نام دارد. باید توجه شود که VN يک ثابت براي يک دسته از مختصات هسته­اي است (در واقع مختصات هسته­اي سيستمي که در دست مطالعه مي­باشد). در حالت کلي اين تقريب در اکثر موارد قابل استفاده مي­باشد [6].

البته حل دقيق اين معادله تنها براي يک تعداد کمي از سيستم­هاي بسيار کوچک و ساده امکان پذير است، لذا روش­هاي مبتني بر ساختارهاي الکتروني تقريب­هاي رياضي متفاوتي را بکار مي­گيرند. بر اين اساس روش­هاي مبتني بر ساختار الکتروني به سه گروه عمده طبقه بندي مي­شوند:

1-­ روش­هاي نيمه تجربي

2-روش­هاي از آغازين

3-­ روش­هاي تابعيت چگالي

قبل از اينکه به تشريح روش­هاي ذکر شده بپردازيم، در مورد استفاده از روش­هاي درست رياضي و کاربرد تقريب­هاي مناسب براي حل معادله شرودينگر توضيحاتي بايد ارائه دهيم. روش­هاي مختلفي براي اين کار پيشنهاد شده­ است که همگي آنها تقريبا بر پايه يکي از دو تئوري تغيير يا اختلال مي­باشند.

   الف-­ تئوري تغيير[8]:

سيستمي را در نظر مي­گيريم که عملگر هاميلتوني Ĥ در آن مستقل از زمان باشد و پايين­ترين ويژه مقدار[9] آن 1E  باشد.  اگر  تابع نرمال از مختصات ذرات سيستم باشد که از شرايط مرزي تبعیت مي­کند، در اين صورت:

≥ E1                                                                                                                    

در صورتي­که  تابع نرمال نباشد، داريم:

که 1E انرژي واقعي حالت پايه سيستم و  تابع موج حدسي سيستم است. در روش تغيير با انتخاب يک تابع موج حدسي نرمال به طوري که از شرايط مرزي سيستم تبعيت نمايد، با محاسبه انتگرال تغييري مقدار انرژي سيستم در حالت پايه تخمين زده مي­شود. اگر تابع حدسي تغييري به صورت اتفاقي تابع حقيقي سيستم باشد، در آن صورت مقدار انتگرال تغييري برابر با مقدار انرژي واقعي حالت پايه مي­شود. بنابراين انتظار مي­رود هر اندازه مقدار انتگرال تغييري کمتر باشد تابع موج به تابع موج واقعي حالت پايه نزديکتر باشد.

به هر حال انتگرال تغييري در مقايسه با ميل کردن تابع موج حدسي به 1Ψ بسيار سريع­تر به1E ميل مي­نمايد، به عبارت ديگر با به کار­ بردن يک  نسبتا ضعيف تقريب خوبي براي انرژي بدست مي­آيد. در واقع موفقيت روش تغيير در تخمين مقدار درست انرژي به قابليت يک انتخاب خوب براي تابع موج حدسي بستگي دارد. با تعميم روش تغيير مي­توان اطلاعاتي از انرژي و تابع موج حالت برانگيخته بدست آورد [3].

  

.1 Computational Chemistry

.2­ Molecular modeling

1. Molecular Mechanics Method

2. Electronic Structure Method

 .1 Allinger

.2 Schrödinger

.3 Hamilton

.1 Variation Theory

.2 Eigane Value

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122