پايان نامه مطالعه تطبيقي جنبش هاي بنيادگراي ديني در اديان ابراهيمي مطالعه موردي سه جنبش هارديم، اکثريت اخلاقي و طالبان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مطالعه تطبيقي جنبش هاي بنيادگراي ديني در اديان ابراهيمي مطالعه موردي سه جنبش هارديم، اکثريت اخلاقي و طالبان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 230 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مطالعه تطبيقي جنبش هاي بنيادگراي ديني در اديان ابراهيمي مطالعه موردي سه جنبش هارديم، اکثريت اخلاقي و طالبان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

1ـ 1ـ مقدمه 3
1ـ1ـ2ـ طرح مسئله 12
1ـ1ـ 3ـ ضرورت و اهمیت تحقیق 15
1ـ 1ـ 4ـ اهداف تحقیق 18
بخش دوم: تحقیق¬های پیشین
1ـ2ـ تحقیق¬هایِ انجام یافته24
1ـ2ـ1ـ بنیادگرایی در تحقیقات خارجی25
1ـ2ـ1ـ1ـ هاردیم در تحقیقات خارجی28
1ـ2ـ1ـ2ـ اکثریت اخلاقی در تحقیقات خارجی30
1ـ2ـ1ـ3ـ طالبان در تحقیق¬های خارجی32

1ـ2ـ2ـ تحقیقات داخلی34
1ـ2ـ2ـ1ـ هاردیم در تحقیقات داخلی36
1ـ2ـ2ـ2ـ اکثریت اخلاقی در تحقیقات داخلی36
1ـ2ـ2ـ3ـ طالبان در تحقیقات داخلی38
بخش سوم: پیشینه نظری
1ـ3ـ پیشینه¬ی نظری42
1ـ3ـ 1ـ کاستلز43
1ـ3ـ 2ـ گیدنز45
1ـ3ـ 4ـ برایان اس ترنر46
1ـ3ـ 5ـ هرایر دکمیجیان49
1ـ3ـ 6ـ ریچارد آنتون50
2ـ3ـ چارچوب نظری54
2ـ3ـ1ـ سطح ایدئولوژیک55
1ـ واکنش به حاشیه¬ای¬سازی دین55
2ـ گزینش گری57
3ـ جهان¬بینی مبتنی بر دوگانه انگاری59
4ـ مطلق¬انگاری و خطاناپذیری61
5ـ هزاره¬گرایی و موعودگرایی63
2ـ3ـ2ـ ویژگی¬های سازمانی65
6ـ برگزینندگی65
7ـ مرزهای بسیار روشن66
8ـ سازمان مقتدر68
9ـ الزام¬های رفتاری70
بخش چهارم: روش شناسی
4ـ1ـ روش¬شناسی73
4ـ1ـ 2ـ روش تحقیق79
فصل دوم: تجزیه و تحلیل

بخش اول: هاردیم
2ـ1ـ هاردیم: (لرزان یا متوحش از خداوند)86
2ـ1ـ1ـ واکنش به حاشیه¬ای سازی دین89
2ـ1ـ2ـ گزینش گری94
2ـ1ـ3ـ جهان بینی مبتنی بر دوگانه¬انگاری96

2ـ1ـ4ـ مطلق¬انگاری و خطاناپذیری98
2ـ1ـ5ـ هزاره¬گرایی و موعودگرایی102
2ـ1ـ6ـ خود حق پنداری107
2ـ1ـ7ـ مرزهای بسیار روشن109
2ـ1ـ8ـ سازمان مقتدر112
2ـ1ـ9ـ الزام¬های رفتاری116
2ـ1ـ10ـ جمع¬بندی121
بخش دوم: اکثریت اخلاقی
2ـ2ـ پیشینۀ بنیادگرایی در آمریکای شمالی124
2ـ2ـ1ـ اکثریت اخلاقی126
2ـ2ـ2ـ واکنش به حاشیه¬ای سازی دین132
2ـ2ـ3ـ گزینش گری137
2ـ2ـ4ـ جهان بینی مبتنی بر دوگانه انگاری140
2ـ2ـ5ـ مطلق¬انگاری و خطاناپذیری142
2ـ2ـ6ـ هزاره¬گرایی و موعودگرایی146
2ـ2ـ7ـ برگزینندگی یا خود حق پنداری153
2ـ2ـ8ـ مرزهای بسیار روشن155
2ـ2ـ9ـ سازمان مقتدر157
2ـ2ـ10ـ الزام¬های رفتاری159
2ـ2ـ11ـ جمع بندی161
بخش سوم: طالبان:
2ـ3ـ طالبان166
1ـ پیشینه و بستر فکری طالبان169
2ـ گروه القاعده173
2ـ3ـ1ـ واکنش به حاشیه¬ای سازی دین175
2ـ3ـ2ـ گزینش گری178
2ـ3ـ3ـ جهان بینی مبتنی بر دوگانه انگاری182
2ـ3ـ4ـ مطلق¬انگاری و خطاناپذیری184
2ـ3ـ4ـ1ـ اصالت حرمت در مستحدثات185
2ـ3ـ4ـ2ـ تاکید بر ظواهر شریعت186
2ـ3ـ4ـ3ـ خشونت در اجرای احکام188
2ـ3ـ5ـ هزاره¬گرایی و موعودگرایی190
2ـ3ـ6ـ برگزینندگی(خود حق پنداری)192
2ـ3ـ7ـ مرزهای بسیار روشن195
2ـ3ـ8ـ سازمان مقتدر197
2ـ3ـ9ـ الزام¬های رفتاری204
2ـ3ـ10ـ جمع بندی206
فصل سوم: بحث و نتیجه گیری

بخش اول: یافته¬های تطبیقی تحقیق
3ـ 1ـ یافته¬های تطبیقی تحقیق212
3ـ 1ـ1ـ واکنش به حاشیه¬ای¬سازی دین214
3ـ 1ـ2ـ شاخه اول: گزینش¬گری216
3ـ 1ـ3ـ شاخه¬ی دوم: مرزهای روشن223
3ـ 1ـ4ـ شاخه¬ی سوم : خودحق¬پنداری226
3ـ 1ـ5ـ موعودگرایی و هزاره گرایی229
بخش دوم: جمع بندی
3ـ2ـ جمع بندی232

بخش سوم: بحث
3ـ3ـ بحث238
1ـ استراتژی انزوا240
2ـ استراتژی غلبه241
3ـ استراتژی آفرینش243
3ـ3ـ1ـ پیشنهادهای تحقیق244
منابع246

منابع

منابع فارسی

ـ کتاب­هایی از عهد عتیق (1391) ترجمه، پیروز سیار، تهران، نشرنی.

ـ عهد جدید (انجیل متی) (1914) انجمن کتاب مقدس.

ـ احمدوند، شجاع(1385).«رویکردی نظری به مفهوم بنیادگرایی (با تاکید بر بنیادگرایی یهودی)»، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال اول، شماره 2، بهار.

ـ احمدی مفرد، علیرضا (1385). «بررسی اندیشه های بنیادگرایی دینی عصرقاجاریه»، پایان نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.

ـ اسکاچپول، تدا (1388). «دستور کارهای نوظهور و راهبردهای تکرار شونده در جامعه­شناسی تاریخی»، در بینش و روش در جامعه شناسی تاریخی، ویراسته­ی تدا اسکاچپول، ترجمه­ی هاشم آقاجری، تهران، نشر مرکز. 491-561

ـ اکرم عارفی، محمد (1378)، «مبانی دینی و قومی طالبان»، علوم سیاسی، شماره 4، دانشگاه باقرالعلوم.

ـ اکرم عارفی، محمد (1382)، جنبش اسلامی در پاکستان، قم: بوستان کتاب.

ـ افتخاری، اصغر (1390). «ارزش (ضد)امنیتی؛ با تاکید بر نهضت سلفی ـ وهابی»، در بنیادگرایی و سلفیه، ویراسته­ی  حسین هوشنگی و احمد پاکتچی، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق.

ـ ایمان، محمد تقی (1388). مبانی پارادیمی روش­های تحقیق کمی و کیفی در علوم انسانی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

ـ آران، گیدیون (1378). بنیادگرایی صهیونیستی یهود، ترجمه­ی احمد تدین،  تهران،  انتشارات هرمس.

ـ بریزار، ژان شال (1381)، بن لادن حقیقت ممنوع،  ترجمه­ی عبدالحسین نیک گوهر، انتشارات آگه، تهران.

ـ خسروي، غلامرضا(1385). «درآمدی بر بنيادگرايي اسلامی»، فصلنامه­ی مطالعات راهبردي، سال نهم، شماره­ي اول، بهار.

ـ دکمجیان، هرایر (1366). جنبشهای اسلامی در جهان عرب، ترجمه حمید احمدی، تهران، انتشارات کیهان.

ـ رزاقی، محمد (1390). « بنیادگرایی دینی، هویت جمعی و فردیت»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان.

ـ رشید، احمد (1382)، طالبان، زنان، تجارت و پروژه عظیم نفت در آسیای مرکزی، ترجمه نجله خندق، تهران: نشر بقعه.

ـ  رشید، احمد (1379)، طالبان، اسلام، نفت و بازی بزرگ جدید، ترجمه­ی اسدالله شفایی و صادق باقری، تهران: سپهر.

ـ رگین، چارلز و دانیل شیرو (1388). « نظام جهانی ایمانوئل والرشتاین: جامعه­شناسی و سیاست به عنوان تاریخ»، در بینش و روش در جامعه شناسی تاریخی، ویراسته­ی تدا اسکاچپول، ترجمه هاشم آقاجری، تهران، نشر مرکز. 383-432

ـ رگین، (1388). روش تطبیقی: فراسوی راهبردهای کمی و کیفی، ترجمه محمد فاضلی، تهران، آگه.

ـ روآ، الیویه(1378)، افغانستان؛ از جنگ مقدس تا جنگ داخلی، ترجمه علی عالمی کرمانی،تهران: فرقان.

ـ روتون، ملیس(1391). بنیادگرایی، ترجمه­ی بیژن اشتری، تهران، نشر افکار.

ـ زاهد، سید سعید (1389). جنبش های سیاسی معاصر ایران، تهران، انتشارات طه و سروش.

ـ ساعی، علی (1392)، روش پژوهش تطبیقی: با رویکرد تحلیل کمی، تاریخی و فازی، تهران: آگه.

ـ سجادی، عبدالقیوم (1388)، گفتمان جهانی شدن و اسلام سیاسی در افغانستان پساطالبان، قم، سازمان انتشار دانشگاه مفید.

ـ سعید، بابی (1379)، هراس بنیادین، ترجمه­ی غلامرضا جمشیدیها، تهران: دانشگاه تهران.

ـ طنین، ظاهر (1384)، افغانستان در قرن بیستم، تهران: نشرعرفان.

ـ عزیزخانی، احمد (1390). «تأثیر بنیادگرایی بر سیاست خارجی آمریکا»، معرفت سیاسی، سال سوم، شماره اول.

ـ فریدمن، مناخیم الف (1389) «متعصبان یهودی: کهنه پرستی در برابر نوگرایی»، در رویکرد مقایسه ای به بنیادگرایی یهودی، ویراسته لاورنس یت.زیلبرشتاین، دانشگاه علامه طباطبایی.

ـ فریدمن، مناخیم ب (1389) «مدل بازار و رادیکالیسم دینی»، در رویکرد مقایسه ای به بنیادگرایی یهودی، ویراسته لاورنس یت.زیلبرشتاین، دانشگاه علامه طباطبایی.

ـ فیلیپس، کوین (1387)، تئوکراسی آمریکایی، ترجمه شهریار خواجیان، تهران، اختران.

ـ کاستلز، امانوئل (1385). عصر اطلاعات(ج2)، ترجمه­ی حسن چاووشیان، تهران، طرح نو.

ـ کپل، ژیل (1375). اراده­ی خداوند، ترجمه­ی عباس آگاهی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

ـ کرومر، جرالد (1389) «کناره­گیری و غلبه: دو وجه واکنش هاردیم به مدرنیته»، در رویکرد مقایسه ای به بنیادگرایی یهودی، ویراسته لاورنس یت.زیلبرشتاین، دانشگاه علامه طباطبایی.

ـ کلمبو، فوریو (1371). خدا در آمریکا، ترجمه­ی محمد بقایی، تهران، انتشارات حکمت.

ـ کوردوویز، سیلینگ؛ هاریسون، اس (1379)، پشت پرده­ی افغانستان، ترجمه­ی اسدلله شفایی، تهران: انتشارات بین المللی الهدی.

ـ کیرشنبام، آرون(1389) «بنیادگرایی : دورنمایی از یهودیت سنتی »، در رویکرد مقایسه ای به بنیادگرایی یهودی، ویراسته لاورنس یت.زیلبرشتاین، دانشگاه علامه طباطبایی.

ـ گیدنز،آنتونی (1386). جامعه شناسی، ترجمه­ی حسن چاووشیان، تهران، نشرنی.

ـ قنبری آلانق، محسن (1388). بنیادهای سیاسی جنبش صهیونیسم مسیحی و انگاره موعودگرایی، قم، انتشارات آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).

ـ لازاروس یافه، هوا (1389) «بنیادگرایی معاصر: یهودیت، مسیحیت، اسلام»، در رویکرد مقایسه ای به بنیادگرایی یهودی، ویراسته لاورنس یت.زیلبرشتاین، تهران،  دانشگاه علامه طباطبایی.

ـ لاستیک، یان اس (1389) «بنیادگرایی یهودی و بن بست اسرائیلی ـ فلسطینی»، در رویکرد مقایسه ای به بنیادگرایی یهودی، ویراسته لاورنس یت.زیلبرشتاین، تهران،  دانشگاه علامه طباطبایی.

ـ مارسدن، پیتر (1379). طالبان، ترجمه­ی نجله خندق، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه.

ـ جمشیدی، محمد (1385). «راست مسیحی و سیاست خارجی آمریکا»، سیاست خارجی، سال بیستم، شماره 1.

ـ محمودیان، محمد (1390)، بنیادهای فکری القاعده،تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق.

ـ مژده، وحید (1382). افغانستان و پنج سال سلطه­ی طالبان، تهران، نشرنی.

ـ هلال، رضا (1383). مسیح یهودی و فرجام جهان، ترجمه­ی قبس زعفرانی، تهران: انتشارات موعود.

ـ هال سل، گریس (1377). ت‍دارک‌ ج‍ن‍گ‌ ب‍زرگ‌ ب‍راس‍اس‌ پ‍ی‍ش‍گ‍وئ‍ی‌ه‍ای‌ ان‍ب‍ی‍ای‌ ب‍ن‍ی‌اس‍رائ‍ی‍ل‌: ات‍ح‍اد پ‍ن‍ه‍ان‍ی‌ م‍ی‍ان‌ اس‍رائ‍ی‍ل‌ و م‍س‍ی‍ح‍ی‍ان‌ دس‍ت‌ راس‍ت‍ی‌ ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌، ترجمه خسرو اسدی، تهران، انتشارات خدماتی و فرهنگی رسا.

ـ هوشنگی، حسین (1390). «زمینه­های اجتماعی رشد بنیادگرایی و سلف­گرایی در عصر مدرن در جهان اسلام»، در بنیادگرایی و سلفیه، ویراسته­ی حسین هوشنگی و احمد پاکتچی، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق.

ـ هوشنگی، حسین (1389). « نقش مدرنیته در توسعه بنیادگرایی در جهان اسلام»، دانش سیاسی، سال ششم، شماره­ی اول، بهار وتابستان.

منابع انگليسي

Almond, GA, Appleby RS, Sivan E. (2003). Strong Religion: The Rise of Fundamentalisms around the World. Chicago: University of Chicago Press.

 

Ahmad, aziz (1967).” Mawdudi and orthodox fundamentalism in Pakistan” Middle East Journal, vol.21, 1.

 

Ammerman, Nancy (1991). “North American protestant fundamentalism”, in Martin Marty andScott Appleby (ed), Fundamentalism observed, London, The University Chicago Press. 1-66

Antoun, Richard T (2008). Understanding fundamentalism, Lanham, Rowman& littlefield Publisher.

Antoun, Richard T (2010). “Fundamentalism”, in B.S Turner (ed), The New Blackwell Companion to the Sociology of Religion, Singapore, Blackwell.

Armstrong, K. (2000). The Battle for God: Fundamentalism in Judaism, Christianity and Islam. London: HarperCollins.

Baumel, simeon (2002). “Communication and change: Newspapers, periodicals,and acculturation among Israeli Haredim”, Jewish History, 16: 161186.

Baumel, simeon (2006). Sacred Speakers: Language and Culture Among the Haredim in Israel, New York, Berghahn books.

Beyer, P. (2006) Religions in Global Society, London: Routledge.

Bruce, S. (2000) Fundamentalism, Malden: Polity Press.

Caplan, Lionel )1987).Studies in Religious Fundamentalism, Albany, NY:

SUNY Press.

Castells, Manuel (1983). The city and the grassroots: a cross cultural theory of urban Social movement, Berkeley, University of California Press.

 

Cole, Juan R. I (2008). “The Taliban, Women, and the Hegelian Private Sphere”, in Robert D. Crews and Amin Tarzic(ed), The Taliban and the crisis of Afghanistan, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press.

Cook, David (2005). Contemporary Muslim apocalyptic Literature, Syracuse: Syracuse University Press.

 

Crews, Robert D. (2008). “Moderate Taliban?”, in Robert D. Crews and Amin Tarzic(ed), The Taliban and the crisis of Afghanistan, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press.

 

Crews, Robert D. (2008). The Taliban and the crisis of Afghanistan, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press.

 

Cromer, Gerald (1981). “Repentant delinquents: A religious approach to rehabilitation”, Jewish Journal of Sociology, 23: 115.

Cromer, Gerald (1986). “Secularization is the root of all evil: the response of Ultra- Orthodox Judaism to Social deviance”, Proceedings of ninth world congress of Jewish Studies, vol.3: 397-404.

Cromer, Gerald (1988). “Sad tale and happy tale: The politicization of delinquents, life histories”, Political communication and persuasion, 5, fall: 179-90.

 

Davie, Grace (2007). Sociology of Religion, London, Sage Publication.

Dessouki, Ali (1973). “Arab intellectuals and al-nakba: the searching for fundamentalism”, Middle Eastern studies, vol.9, 3.

Emerson, Michael (2010). Religion Matters, Boston, Pearson.

Easthope, gary (1974). A History of social research Methods, London: Longman.

Evans, D.H (1987). “The meaning of Pan- Islamism: the growth of international consciousness among the Muslims of India and Indonesia in the late 19th and 20 century”, Asian studies, vol.11, 1.

Fakhry, majid (1977). “ The search for cultural identity in Islam: fundamentalism and Occidentalism”, Cultures, vol.4, 1.

Falwell, jerry (1981a). Listen, America, New York, Doubleday.

 

Falwell, jerry, Ed Dobson (1981b). The Fundamentalism Phenomenon, New York, Doubleday.

Fergusson, James (2010). Taliban: the Unknown Enemy, Cambridge, Da capo Press.

–           Filiu, Jean-Pierre (2011). Apocalypse in Islam, Berkeley and Los Angeles, California University Press.

 

Friedman, Menachem (1989). “The state of Israel as a Theological dilemma”, in Baruch kimmerling (ed), The Israel State and Society: Boundaries and Frontiers, Albany: State university of New York Press: 165-215.

 

Gall, Sandy (2012). War Against the Taliban: Why It All Went Wrong in Afghanistan, London: Bloomsbury.

 

 

Garvey, Johan (1993). “Fundamentalism and American Law”, in Martin Marty andScott Appleby (ed), Fundamentalisms and the state: remaking politics, militance and economics. London: University Chicago Press. 28-50

Giddens, Anthony (1984) the Constitution of Society, Cambridge, Polity Press.

 

Giddens, Anthony (2002) Runaway World, Croydon, Bookmarque.

 

Griffith, W.E (1980). “The revival of Islamic fundamentalism: The case of Iran”, Hamdard Islamicus, vol.3, 1.

Guth, James (1983). “The new Christian Right”, In Robert C. Liebman and Robert Wuthnow (eds), The new Christian Right, New York, Aldine, 31-45.

Haines, B.L (1979). “Islamic fundamentalism and Christian Responsibility”, Christian Century, vol. 3.

Heilman, Samuel (1991). “Religious Fundamentalism and Religious Jews: The case of Haredim”, in Martin Marty andScott Appleby (ed), Fundamentalism observed, London, The University Chicago Press. 197-265

Heilman,Samuel (1992). Defender of Faith: Inside Ultra-Orthodox Jewery.New York:Schocken Books.

Herriot, Peter (2009). Religious Fundamentalism: Global, Local and Personal, New York, Routledge.

Hiro, D. (1989). Holy Wars: The Rise of Islamic Fundamentalism, New York, Routledge.

Horbury, William (1998), Jewish Messianism and the Cult of Christ, London, SC M Press Ltd.

Howland .W (1999). Religious fundamentalism, New­York, St. Martin’s Press.

Joyce Frey, Rebecca (2007). Fundamentalism, New­York, Facts on File.

Johnson, Stephen and Joseph B. Tamney (1982). “The Christian right and the 1980 presidential election”, Journal for the Scientific Study of Religion, 21: 123-131.

Johnson, Stephen and Joseph B. Tamney (1984). “Support for the Moral Majority: A test of model”, Journal for the Scientific Study of Religion, 23: 183-196.

Johnson, Thomas H & M. Chris Mason (2007). “Understanding the Taliban and Insurgency in Afghanistan”, orbis, vol 51, 1: 71-89.

Lange, Matthew (2013). Comparative-Historical Methods, Singapore, Sage Publication.

Laurence, Iannaccone (1993). “Heirs to protestant ethics? The economics of American fundamentalism”, in Martin Marty andScott Appleby (ed), Fundamentalisms and the state: remaking politics, militance and economics. London: University Chicago Press. 68-88

Lawrence, Bruce. B (1989), Defenders of God: The Fundamentalist Revolt against the Modern Age, San Francisco: Harper and Row.

Lechner, F. J. (1993) A Future for Religion? New Paradigms for Social Analysis, NewburyPark : Sage.

Leonhard, Robert (2010). Visions of Apocalypse: What Jews, Christians, and Muslims Believe about the End Times, and How Those Beliefs Affect Our World, Maryland, JOHNS HOPKINS UNIVERSITY

Liebman, Charles (1993). “Jewish Fundamentalism and the Israeli Polity”, in Martin Marty andScott Appleby (ed), Fundamentalisms and the state: remaking politics, militance and economics. London: University Chicago Press. 342-367

Liebman, Robert C (1983). “Mobilizing the Moral Majority”. In Robert C. Liebman and Robert Wuthnow (eds), The new Christian Right, New York, Aldine, 50-37.

Mahoney, James and Dietrich Rueschemeyer (2003). Comparative Historical Analysis in the Social Science, Cambridge: Cambridge University

Marsden, George (2006). Fundamentalism and American Culture, New York, Oxford University Press.

Marty, Martin (1976). A Nation of behavers, Chicago: Chicago University Press.

Marty ME, Appleby RS. )1991(. Fundamentalisms observed. Chicago: University Chicago Press.

Marty ME, Appleby RS. )1993a(. Fundamentalisms and Society: Reclaiming the Sciences, the Family, and Education. Chicago: University Chicago Press.

Marty ME, Appleby RS. )1993b(.Fundamentalisms and the state: remaking politics, militancy and economics. Chicago: University Chicago Press.

Marty ME, Appleby RS. )1994(. Accounting for Fundamentalisms: The dynamic character of movements. Chicago: University Chicago Press.

Marty ME, Appleby RS. )1995(. Fundamentalisms Comprehended. Chicago: University Chicago Press.

 

Mccarthy, George (2003). Classical horizons, Albany, State university of New York Press.

 

Mendelson, Everett (1993). “Religious Fundamentalism and sciences”, in Martin Marty andScott Appleby (ed), Fundamentalisms and Society: Reclaiming the Sciences, the Family, and Education. London: University Chicago Press.23-42

Mezvinsky, Norton (2004). Jewish Fundamentalism in Israel, London, Pluto Press.

Mill, John Stuart (1967). A system of logic: Ratiocinative an inductive, London, Longmans.

Milton, Beverly (2005). Islamic Fundamentalism since 1945, New York, Routledge.

Nojumi, Neamatollah (2008). “The Rise and Fall of the Taliban”, in Robert D. Crews and Amin Tarzic(ed), The Taliban and the crisis of Afghanistan, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press.

Porter, John (1970). “Some observation on Comparative Studies”, in Dennis Forcese and Stephen Richer(ed). Englewood Cliffs, N, J: Prentice-Hall. 141-154

 

Przeworski, Adam (1970). The logic of comparative social Inquiry, New York.

Ravitsky, Aviezer (1989). “Exile in the holy land: The dilemma of Haredi Jewry”, Studies in Contemporary Jewry, 5: 89-125.

Ragin, Charles & David Zaret (1983). “Theory and method in comparative research: Two strategies”, Social forces, 6, 1: 731-754.

چکیده

در این تحقیق بنیادگرایی دینی به عنوان یک جنبش اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.  مفهوم بنیادگرایی در یک بستر مسیحی شکل گرفته است؛ و به دلیل غلبه تعاریف رسانه­ای از این مفهوم درک آن با خدشه همراه است. یکی از اهداف این تحقیق ایضاح مفهومی بنیادگرایی با یک رویکرد تطبیقی و همچنین ارائه شاخص­هایی برای تفکیک درونی جنبش­های بنیادگرا است. برای رسیدن به این اهداف سه جنبش بنیادگرا (هاردیم، اکثریت اخلاقی و طالبان) را از ادیان ابراهیمی انتخاب کرده­ایم و بر اساس نظریه 9 گانه آلموند آنها را با روش تطبیقی تاریخی مورد محور بررسی کرده­ایم.  با پیاده کردن چارچوب نظری بر سه جنبش  به عناصری خاص در هر جنبش رسیدیم.  در این تحقیق ما علاوه بر دستیابی به مکانیزم­های درونی جنبش­های بنیادگرا، بر اساس نوع مواجه این جنبش­ها با جهان بیرونی سه شاخص را برای تفکیک درونی جنبش­های بنیادگرا مشخص نمودیم. این شاخص­ها عبارتند از: استراتژی انزوا، غلبه و آفرینش.

1ـ کلیات 

1ـ مقدمه:

جنبش­هاي اجتماعي[1] ممکن است در هر زمينه و شاخه­اي از زندگي اجتماعي و در هر جامعه­اي در هر گوشه­ای از جهان پدید آیند. اهمیّت جنبش‌هاي اجتماعي به ویژه از آن روست که مي­توانند منشأ تغييرات اجتماعي شوند.  هر جا جنبش موفقي برآمده، به دنبال آن تغييري پدیدار شده است. در دو قرن گذشته، مي­توان جنبش­هايي اجتماعي را  سراغ کرد كه موجب تغييرات مهمی در جهان شده­اند، مانند جنبش صنعتي. نيز جنبش­هایي وجود دارند كه چه بسا تغييراتی در همين سطح را در جهان ایجاد کنند، مانند جنبش زنان(زاهد، 1389: 1).

گيدنز[2] معتقد است كه مطالعه در مورد جنبش­هاي اجتماعي در رشتة­ي علوم اجتماعي مشخصاً در مقايسه با نوشته­هاي گسترده در مورد شاخه­هاي مختلف و وسيع “نظريه سازماني” دست كم گرفته شده است و در قرني كه انقلاب­ها و برخورد نظريه­های مختلف پيرامون تغييرات اجتماعي افراطي چنين برجسته است، براي اين كم­كاري توجيه قانع كننده­اي وجود ندارد (گيدنز 1984، 203). با توجه به این که ما در اواخر قرن بیستم و ابتدای قرن بیست و یکم شاهد بروز و شکل­گیری جنبش­های مختلفي هستيم، به ویژه جنبش­هایی که در مقابل مدرنیته و فرآیند جهانی شدن شکل گرفته­اند، پرداختن به این موضوع اهمیّتی بسيار می­يابد. به­ویژه جنبش­های بنیادگرای دینی[3] که خود را کاملاً در مقابل تمدن مدرن و جریان جهانی شدن[4] یا جهانی سازی[5] قرار داده­اند.

به نظر می­رسد که فرایند جهانی شدن بستر مناسبی برای توسعه­ي گونه­هاي  مختلف بنیادگرایی­ فراهم کرده است. فرهنگ­های ملی و محلی مختلف و درگیری آنها با یکدیگر و واکنش­هایی که آنها به یکدیگر نشان می­دهند می­تواند زمینه­ساز بروز انواع متفاوتی از بنیادگرایی شود (کاستلز، 1385: 22). با توجه به این که جنبش­های بنیادگرا همگی در واکنش نسبت به بستر تاریخی و دینیِ بومی خود به وجود آمده­اند و پویايی ويژه­اي دارند، می­توان آن­ها رادر شمار جنبش­های اجتماعی آورد.

ویلسون[6] در کتاب خود تحت عنوان رفتار جمعی، جنبش­های اجتماعی را به سه گروه تقسیم می­کنند: جنبش­های «مبتنی بر ارزش»، «مبتنی بر قدرت» و «مبتنی بر مشارکت».  ویلسون در این باره می­گوید:

«جنبش­های اجتماعیِ مبتنی بر ارزش آن جنبش­هايی اند که به سببِ اعتقاد به ارزشِ برنامه­شان برای تغییر حمایت می­شوند. … جنبش­های مبتنی بر قدرت جنبش­هايی اند که به دنبال به دست آوردن قدرت، مرتبه یا شناخته شدن اعضایشان اند. …  جنبش­های مبتنی بر مشارکت به دنبال ارضاء اعضايشان از طریق ابراز و نمایش خود اند» (ویلسون،1973: 17-16).

از دیدگاه اسملسر[7] دو نوع جنبش وجود دارد.  یکی جنبش مبتنی بر هنجار و دیگری جنبش مبتنی بر ارزش.  «جنبش مبتنی بر هنجار کوششی است برای جایگزین کردن، حفاظت کردن، جا انداختن یا ایجاد کردن هنجارهایی به عنوان اعتقاد عمومی».  «جنبش مبتنی بر ارزش کوششي جمعی است برای جایگزین کردن، حفاظت کردن، جا انداختن یا ایجاد کردن ارزش­هایی به عنوان اعتقاد عمومی». « جنبش­های مبتنی بر هنجار جنبش­های اصلاحی اجتماعی را پوشش می­دهد و جنبش­های مبتنی بر ارزش شامل انقلاب­های سیاسی و دینی، به وجود آمدن یک فرقه و جنبش­های ملی، محلی، مسیحی، معتقد به سلطنت هزار سالۀ مسیح، ایده­آل و فرهمند هستند» (اسملسر،1962: 313-270).  با توجه به این تعاریف به نظر می­رسد که جنبش­های بنیادگرا جنبش­های مبتنی بر ارزش باشند.

اما بحث از بنیادگرایی قبل از هر چیز مستلزم تاملات نظری/ روش­شناختی است. وقتی از بنیادگرایی صحبت می­کنیم از چه و دربارۀ چه کسانی سخن می­گوییم؟ آیا بنیادگرایی، که به عنوان واژه نخست در بستر پروتستانیسم آمریکایی پیدا شد، به مسیحیت محدود است یا به همان میزان در ادیان بر آمده از خاور نزدیک همچون یهودیت و اسلام نیز وجود دارد؟

چنان که ماکس وبر[8] در ابتدای قرن حاضر توضیح داد، برای مفهوم­سازیِ واژه­ي بنیادگرایی نیز می­توان رویدادها، حوادث، نوشته­ها و… را در یک دوره­ي زمانی مشخص گردآورد و از یک سازه­ي ذهنی، یا آنچه وبر نوع آرمانی[9] می­نامد، سخن گفت. برای شناخت پدیده­ای چون بنیادگرایی، ضرورتاً باید برخی داده­ها را گلچین کرد و مقدم داشت و برخی را نادیده گرفت. بنابراین، طبق تلاش­های تحقیقاتی جدی (کاپلان[10]،1987 بروس لارنس[11]، 1989، مارتی و اپل بی[12]،1991)، ارائه تعریفی جامع از واژه­ای چون بنیادگرایی بسیار دشوار است. فاندامنتالیسم[13] مانند همه واژه­هایی که به ایسم ختم می­شوند یک نوعِ آرمانی یا یک سازه­ي ذهنی است؛ بر این اساس، در مواجهه با چنین واژه­هایی،  باید تحقیق خود را با پرسش­هایی دربارۀ ویژگی های این مفهوم آغاز کنیم.

از مهمترین تلاش­هایی که برای توضیح ماهیت جنبش­های بنیادگرا به عمل آمده است، محققان مسائل مفهومی و روش­شناختی را مطرح کرده­اند. این نویسندگان با طرد رویکرد ذات گرایانه به این اعتبار که به دنبال مجزا کردن ویژگی­های جوهری و ذاتی مشترک جنبش­های بنیادگراست، با اشاره به مباحث ویتگنشتاین[14] ترجیح می­دهند از «شباهت خانوادگی» جنبش­های بنیادگرا سخن بگویند. در همین راستا در رابطه با مسأله­ي کاربرد واژه­ي بنیادگرایی به شکل میان فرهنگی، محققان دانشگاه شیکاگو که طرح وسیع «پروژه بنیادگرایی» را در پيش گرفتند، جلد اول آن را با عنوان «انواع مشهود بنیادگرایی» با رویکردی متکثر و میان­فرهنگی به تعریف بنیادگرایی اختصاص داده­اند. مارتین مارتی و اسکات اپلبی به منظور فاصله گرفتن از رویکرد ذات­گرایانه، به جای ویژگی­های جوهری، از شباهت خانوادگی این مفهوم بحث کرده­اند(مارتی،1991: 843-814).

طبق دیدگاه آنها، هنگامی که از بنیادگرایی سخن به میان می­آید منظور گروه­هايي دینی است که در واکنش به بحرانی ظاهر می­شوند، بحراني که به تصور آنان هویت گروهی­شان را تهدید می­کند؛ خود را درگیر با مجموعه­ای از «دیگران» شامل پیروان دنیوی­شدن[15]، نوگراها، ناسیونالیست­های این جهان باور و نمادهای مدرن و دنیوی می­بینند که توسط مدافعان این ارزشها ایجاد شده  است؛ همواره مترصد اند تا به گونه­ای «دیگران» را شیطانی جلوه دهند؛ اغلب رویدادهای تاریخی را بخشی از یک الگوی بزرگ و رستاخیز­شناسانه می­دانند که در پرتو آن همه چیز در جهت هدف غایی مورد نظر آنها پیش می­رود؛ هر گونه خودآگاهی تاریخی را رد می­کنند؛ برای محافظت از خود در برابر بیگانگان، مرزهای فرهنگی، ایدئولوژیک و اجتماعی محکمی دور خود می­کشند؛ اندیشه و عملشان بر پیروی محض از رهبر کاریزماتیک استوار است که در عین­حال مفسر متون کلاسیک دینی آنها است (مارتی، 1991: 822-820).

مارتی و اپلبی ضمن جمع بندی یافته­های خود، بنیادگرایی را چنین توصیف می­کنند:

گرایش و عادتی ذهنی در میان اجتماعات دینی، که به لحاظ الگویی در اشخاص و جنبش­های خاص متجلی می­شود، اشخاص و جنبش­هايي که خود را استراتژی یا مجموعه­ای از استراتژی­ها می­دانند که به واسطۀ آنها معتقدان مصیبت­زده سعی می­کنند از هویت مستقل و خاص گروهی خود محافظت نمایند. با این احساس که در دوران معاصر هویت آنها تهدید شده است، سعی می­کنند با استخدام مجموعه­ای از دکترین، باورها و رفتارها از گذشته­ي مقدس خود، آن را مستحکم کنند. این بنیادهای بازیابی شده، در سایه­ي عمل­گرایی­اي زیرکانه، پالایش، تعدیل و تأیید شده­است و به عنوان سدی محکم در برابر تعدیات دیگرانی قرار می­گیرد که مي­خواهند مومنان را به ورطه­ی بی­دینی و فضای فرهنگی اجتماعی غیر دینی بکشانند. (همان: 835)

بروس لارنس در مطالعات خود، مطرح می­کند که واژه بنیادگرایی را می­توان در مورد جنبش­های غیرمسیحی نیز به کار برد، «مشروط بر آنکه به ویژگی­هایی از این جنبش­ها توجه شود که حاصل جمع آنها کارآمدتر از کارکرد پراکنده و مورد ادعای آنها باشد.» لارنس در می­یابد که بنیادگرایی به بهترین وجه در قالب ایدئولوژی دینی تصویر شده است، مفهومی دال بر مجموعه­ای از باورها، نگرش­ها و مفروضات قطعی و غیرقابل پرسش که مجموعاً موجب شکل­گیری چارچوبی می­شود که قابلیت طرح همه پرسش­های دیگر در آن وجود دارد (لارنس، 1989: 95)

لارنس تأکید خاصی بر خصلت در اقلیت­بودن و روحیه­ی مبارزه­جویی و اپوزیسیونی گروه­های بنیادگرا دارد. از نظر لارنس، تنها و محکم­ترین مخرج مشترک آنها مخالفت با جریان­ها و نهادهایی است که طرفدار ارزش­های روشنگری بوده و پرچم این جهان باوری یا مدرنیسم را تکان می­دهند» علاوه بر این،  تنفر و ترس از مدرنیسم، فصل مشترک ادبیات بنیادگرایی است. (همان، 5)

وی معتقد است که جنبش­های بنیادگرا در برخی ویژگی­ها با یکدیگر اشتراک دارند: 1ـ غالباً متشکل از «مردان نخبه­ی درجه دو» اند که تحت زعامت رهبر کاریزماتیک فعالیت می­کنند؛ 2ـ از فرهنگ گفتمانی تکنیکی، نظیر هلاخای یهود یا شریعت اسلامی بهره می­جویند؛ 3ـ ادعای مطلق بودن و تابعیت بی­چون و چرا از متن مقدس را دارند و صلاحیت دریافت معانی متون مقدس را در انحصار گروهی از رهبران برگزیده می­دانند.

از نظر لارنس، پرسش­هایی که تعیین­کننده­ی یک جنبش بنیادگرا است از این قرار است: آیا آنها اقلیتی طرفدار آرمان­گرایی موجود در متون مقدس و مخالف نظم موجود اند؟ آیا رهبران آنها متشکل از مردان نخبه­ی درجه دو اند که از طریق ایدئولوژی دینی به یکدیگر پیوند خورده و از یک زبان تکنیکی مخصوص به خود بهره می­گیرند؟ علی رغم ادعاهای آنها درباره  پیشینه­های دور و نزدیک­شان، آیا بنیادگرا بودن آنها صرفاً از این رو است که با ایدئولوژی­های عصر مدرن  مخالفند؟ (همان ،236)

در تعریف مفهوم بنیادگرایی، لیونل کاپلان رویکرد نسبتاً متفاوتی در پیش گرفته است. همگام با مارتی، اپلبی و لارنس درباره پوچ بودن تعریف جوهرگرا، او نیز مانند لارنس بر آن است که جنبش بنیادگرا را باید به واسطۀ اهمیت «دیگران»­ی تعریف کرد که چنین جنبشی دائماً در تضاد و درگیری با آن است. با وجود این که وی بنیادگرایی را پدیده­ای مدرن می­داند، هشدار می­دهد که مبادا بنیادگرایی و مدرنیته را دوقلوهای متضاد بدانیم. در عوض، او معتقد است که باید بنیادگرایی و مدرنیته را در رابطه­ی دیالکتیکی با یکدیگر دانست. (کاپلان،1987: 9)

رویکرد دیگر به این مسئله را جاناتان وبر[16] طرح کرده است. او به جای بنیادگرا خواندن جنبش­های مذکور با توجه به ویژگی­هایشان، می­گوید باید بر چگونگی کاربرد این واژه از سوی کسانی که دیگران را بنیادگرا می­خوانند تکیه کنیم. علاوه بر این، او معتقد است که باید در میان بنیادگرایان توجه خود را به ساختارهای ایدئولوژیکی معطوف کنیم که منتج به بنیادگرایی می­شوند و همچنین به شرایط خاصی توجه کنیم که موجب کاربرد این مقوله شده است. خواه این را پاسخی به مدرنیته بدانیم یا بازتحکیم انگاره­های راست دینی سنتی که اصحاب مدرنیته برای توضیح شفاف و هنجارمند مواضع خود آنها را بنیادگرا شناخته­اند. از نظر وبر، امتیاز این رویکرد این است که به جای تمرکز بر خود، بر دیگری تاکید می­کند و هویت خود را با استعانت از مقوله­بندی بیرونی شکل می­دهد ( وبر،1987: 97).

بسیاری از جنبش­های بنیادگرایی که پژوهشگران در باب آنها تحقیق کرده اند به این ایده­ی اسطوره­ای باور دارند که در یک مقطع زمانی خاص در گذشته، مسایل و تعارض­هایی که جامعه مدرن را به ستوه آورده ( مسائلی از قبیل اعتیاد به مواد مخدر و الکل، بی­بندوباری جنسی، اعمال جنایتکارانه و آزار کودکان) بسیار کمتر از زمان حال بوده است. بنیادگرایان مسلمان تمایل دارند که این عصر طلایی را همان دوره تاریخی تلقی کنند که حضرت محمد (ص) و جانشینان بلافصل وی، زمام حکومت را در دست داشتند؛ هر چند که در حافظۀ جمعی مسلمانان، این دوره­ی معصومیت و آرامش به دوران پیشااستعماری نیز پیوند خورده است.(آرمسترانگ[17]،2000: 33)

بنیادگرایان آمریکایی، دهۀ 1950 را عصر ایده­آل و طلایی خود تلقی می­کنند؛ دهۀ پس از پیروزی آمریکا در جنگ جهانی دوم و پیش از سرخوردگی­های ناشی از جنگ ویتنام و شورش جوانان دهۀ 1960 ( که همراه با گسترش مواد مخدر، سکس و راک اندرول[18] بود.) اما بنیادگرایان آمریکایی، مثل بنیادگرایان اسلامی، به دوره­ای تاریخی نظر دارند که از آن منشا و ریشه گرفته­اند. برای بنیادگرایان آمریکایی[19] این دوره عبارت است از دورۀ انقلاب آمریکا، انقلابی که تصور می­شود پدران بنیادگذارش مسیحیان خداترسی بوده اند(کاپلان،1987: 63).

برخی از بنیادگرایان یهودی[20] در این زمینه به دوران داوود و دوران سلیمان، سازنده معبد نخست در اورشلیم، بازمی­گردند. از نظر آنان، احیا و بازسازی این معبد، مستلزم نابودی دو عبادتگاه مسلمانان است: یکی «قبة الصخره» و دیگری «مسجدالاقصی» که پیامبر اسلام از آنجا معراج کرده است. بنیادگرایان یهودی دیگری از نوع هاردیم[21] و اعضای فرقه حاسیدی[22] به یک دوران تازه­تر نظر دارند. اینان، که کت­های فراک (بلند) می­پوشند و کلاه­های لبه پهن بر سر می­گذارند مثل اجداد خود در گتوهای[23] اروپای شرقی در سده هیجدهم موهای سر و صورت خود را بلند می­کنند و به دنبال حفظ یکپارچگی و خودگردانی جوامع خود بر اساس هلاخا[24] هستند. گروه­های راست کیش یهودی که به شدت پایبند اجرای هلاخا هستند به واسطۀ امتناع بنیادگرایانه از ترک وضع تبعید دچار محدودیت­­های بسیاری شده بوده­اند؛ آن هم مدت­ها پیش از این که آزارهای یهودی­ستیزانه ای که باعث بازگشت آنان به گتوهای اروپای شرقی شد آغاز شده باشد. آنان در پی وقوع هولوکاست به فلسطین انتقال داده شدند، اما این انتقال بیشتر از سر ضرورت بود تا از سر انتخاب. نحوۀ برخورد این گروه از یهودیان بنیادگرا با حکومت صهیونیستی اینجهان باور حاکم بر اسراییل طیفی را شامل می شود که یک سر آن عدم شناسایی رسمی این حکومت و سر دیگر آن همکاری و سازش با این حکومت است(بائومل[25]،2006: 12).

در این تحقیق، با توجه به چارچوب نظری انتخاب شده، تعریف آلموند[26] از بنیادگرایی دینی را به عنوان تعریف ابتدایی می­پذیریم. بنیادگرایی الگویی قابل تشخیص از مبارزۀ دینی است، که به وسیله معتقدین واقعی به کار می­رود تا جلوی فرسایش هویت دینی را بگیرد و باعث تقویت مرزهای اجتماعات دینی شود و تلاش می­کند جایگزین با ارزشی برای رفتارها و نهادهای دنیوی فراهم کند. همچنین پاداش فداکاری اعضای جنبش­های بنیادگرا معمولاً از طریق رهبران به جهان آخرت موکول می­شود (آلموند،2003: 17-14).

به­نظر می­رسد بنیادگرایی یک پدیدۀ دینی ـ فرهنگی جهانی است، که امروزه تبدیل به یک نگرانی در عرصه جهانی شده است. واقعه­ی یازدهم سپتامبر 2001 دوباره به بسیاری از جامعه­شناسان یادآوری کرد که دین مسئله­ای مهم در دوران معاصر است (امرسون[27]،2010: 73). و گویا جامعه شناسی دین بعد از آغاز قرن بیست و یکم و پرداختن به بحث بنیادگرایی و تروریسم دوباره احیا شد. در واقع بنیادگرایی و تغییر ادیان در بستر جهانی­شدن موضوع اصلی تحقیقات جامعه­شناختی در دهه­های 1990 و 2000  شده است و نظریه پردازان برجسته­ای در جامعه شناسی دین آثاری را در این زمینه نوشته اند مثل: بنیادگرایی (بروس[28]،2000)، بنیادگرایی جهانی (لکنر[29]،1993)، جنگ مقدس: ظهور بنیادگرایی مسیحی، یهودی و اسلامی (هایرو[30]،1989)، دین و جهانی شدن (بیر[31]،2006)؛ بنابراین، جامعه­شناسی دین به عنوان حوزه­ای از تولید دانش و روشی برای تفکر درباره فهم تجربه­های دینی انسان در سال­های اخیر به شکل خاص درگیر مسئله بنیادگرایی دینی است.

پیش از پرداختن به بنیادگرایی به عنوان مسئله­ای اجتماعی، بد نیست که به ریشه­های تاریخی این واژه بپردازیم. واژه «بنیادگرایی» در اوایل سدۀ بیستم میلادی، در کالیفرنیای جنوبی، یکی از پرشتاب­ترین مناطق آمریکا از حیث توسعه اقتصادی، پدیدار شد. درست در همان مکان و زمانی که صنعت فیلم­سازی هالیوود در حال شکوفایی بود، پدران بنیادگرایی مسیحی در حال ظهور بودند. میلتون و لیمن استیوارت[32]، دو برادر مسیحی مومن که از راه استخراج و فروش نفت در کالیفرنیا  ثروت هنگفتی اندوخته بودند، در سال 1910 برنامۀ پنج ساله­ای را برای حمایت مالی از تولید و چاپ مجموعه­ای از جزوه­های دینی جهت نشر مجانی میان گروه­های زیر در سرتا سر جهان آغاز کردند: کشیش­های پروتستان، انجیل­گراها، مبلغان دینی، استادان الهیات دانشگاه­ها، دانشجویان رشته­ی الهیات، دبیران نهادهای دینی، مسئولان کلاس­های تعلیمات دینیِ کلیساها در روزهای یکشنبه، کارکنان کلیساها و ویراستاران ناشران کتاب­های دینی.

جزوه­های نام برده شده، که زیر عنوان بنیادها:گواهی­حقیقت[33] به قلم تعدادی از علمای سرشناس دینی آمریکایی و بریتانیایی نوشته شده بود، یک هدف را دنبال می­کرد و آن متوقف ساختن چیزی بود که برادران استیوارت و گردآوردندگان­شان از آن به عنوان «زوال باورهای بنیادین مسیحیت پروتستان» یاد می­کردند. این باورهای بنیادین عبارت بود از: خطاناپذیری انجیل؛ خلق مستقیم کائنات و بشریت از هیچ توسط خداوند (برعکس آن چیزی که در نظریه داروین بیان شده)؛ واقعیت داشتن معجزه؛ تولد عیسی (ع) از مادر باکره؛ واقعیت داشتن تصلیب عیسی (ع) و زنده شدن  جسمانی وی؛ تاوان کشیدن مسیح به جای انسان­های گناه­کار (آموزه­ای که بر اساس آن مسیح مرد تا گناهان انسان­ها در درگاه خداوند بخشیده شود)؛ و بازگشت قریب­الوقوع عیسی (ع) برای قضاوت و حکومت بر جهان.

در نهایت حدود سه میلیون نسخه از جزوه­ی  بنیادها: گواهیِ حقیقت در هر دو سوی اقیانوس اطلس منتشر شد. پسوند «گرا» را کرتیس لی لوز[34] در سال 1920 به آخر واژۀ بنیاد افزود. او اعلام کرد که بنیادگرایان کسانی اند که آمادگی شرکت در نبرد بزرگ برای احیا و پاسداری «بنیادها» را دارند. (روتون[35]،1391: 27-24) (مارسدن[36]،2006: 17-13)

1ـ1ـ2ـ  طرح مسئله:

تا میانۀ دهۀ 1970 این تصور فراگیر وجود داشت که سیاست دارد از دین جدا می­شود و همچنان که جوامع صنعتی­تر می­شوند، باور و عمل دینی هم بیشتر به حوزه­ی اندیشه­ها و فعالیت­های شخصی و خصوصی محدود خواهد شد. زوال اهمیت سیاسی و اجتماعی دین در غرب ریشه در سنت­های علوم اجتماعی داشت که از اندیشه­های چهره­های شاخصی مثل کارل مارکس[37]، امیل دورکیم[38] و ماکس وبر[39] نشأت گرفته بود. همگی این عالمان، هر یک به شیوه­ای متفاوت اصرار داشتند که دنیوی کردن[40] عنصر ریشه­ای در مدرنیزه کردن جامعه است. ماکس وبر تصور می­کرد که فرایندهای صنعت­گری مدرن، که از نظر وی مشخصۀ اصلی­اش عبارت بود از روابط کارکردی شخصی­زدایی شده و افزایش اداری شدن، اگر نه به سوی مرگ نهایی خدا، دست کم به سمتِ افسون­زدایی از جهان حرکت می­کند. او معتقد بود نیروهای قدسی­ای که جهان­های قرون وسطایی را پی ریزی کرده بودند، اسطوره­زدایی خواهند شد (مک کارتی[41]،2003: 101 ).

انقلاب ایران در سال 1979 به جد به خِرد قراردادی فوق صدمه زد و درستیِ آن را زیر سئوال برد. تا اوایل دهه 1980 روشن شده بود که کوشندگی دینی در اصل محدود به جهان اسلام نیست و جنبش­های تازهِ سیاسی­شده در عمل، در هر سنت دینی عمده­ای پا می­گیرد. راست جدید مسیحی مرزهای جدایی کلیسا و حکومت را که همواره در یک مسیر دنیوی سیر کرده بود، به چالش کشید و هر از گاه آن را محک می­زد. فروپاشی کمونیسم در اروپای شرقی به مثابۀ احیای بارز دین­پرستی همگانی تلقی شد، و آمریکای لاتین و مناطقی از آفریقا در معرض تغییر شکل­های دینی گسترده­ای قرار گرفتند؛ طوری که پنجاهه­گرایی داشت جای کاتولیک­گری را به عنوان یک سنت دینی غالب می­گرفت. با توجه به این که ژاپن و کره­جنوبی (پیشرفته ترین اقتصادهای صنعتی آسیا ) در رده­های بالای فهرست کشورهای پشتیبان جنبش­های دینی نو قرار دارند، فقط اروپای غربی و استرالیا ( یا به قول مارتین مارتی، «کمربند یخی معنوی») هم­ساز با نظریۀ اضمحلال تقدس همگانی باقی مانده­اند؛ نظریه­ای که با اعتمادبه­نفس بسیار از سوی پدران بنیادگذار  اجتماعی مدرن پیش بینی شده بود(روتون،1391: 212-210).

در شرایطی که دین یا تمایزهای دینی عنصری حیاتی در بنای هویت ملی یا در جایی ست که احساسات دینی در مسیر نبرد علیه استعمارگری تحریک می­شود؛ مثلاً در کشورهای جهان سوم دین و همچنین زبان­آوری دینی توانسته ابتکار عمل در بسیج و تهییج افراد را بدست بگیرد.  به همین دلیل، نظریه­های متعددی برای توضیح و تبیین استمرار یا احیای اخیر دین ارائه شده است. در این نظریه­ها، بنیادگرایی دینی بخشی ریشه­ای به شمار می­آید.

از آن جا که جهت­گیری هر جنبش به لحاظ سیاسی، فرهنگی و دینی وابسته به نظام­ها و زیرنظام­های جامعه است، توجه به عوامل، فرصت­ها و محدودیت­های ساختاری که بر ظهور و شکل­گیری این جنبش­ها اثر داشته است اهمیت اجتماعی این جنبش­ها را مشخص می­کند. پرداختن به زمینه­ی اجتماعی مشترک این جنبش­ها و بررسی عواملی که باعث می­شود مردم برای رسیدن به اهدافشان به سراغ رهبران دینی روند به خوبی می­تواند بنیادگرایی را به عنوان مسأله­ای اجتماعی معرفی کند.

یکی از مشکلات پیش­ رو برای بررسی پدیده­ی بنیادگرایی دینی تعریف و ایضاح مفهومی آن است. همانطور که در قسمت آغازین بیان شد، بنیادگرایی مفهومی است با پیشینه و بستر مسیحی پروتستان که امروزه به راحتی برای جنبش­های دینی در ادیان مختلف استفاده می­شود. بنابراین، این سئوال به وجود می­آید که آیا می­توان این مفهوم را برای جنبش­های مشابه در ادیان دیگر به­کار برد.

نکته دیگر غلبه­ی تعریف­های سردستی و رسانه­­ای از این پدیده، به­ویژه بعد از حملات یازده سپتامبر است(بیر،2006: 156) (هیروت[42]،2009: 13) (میلتون[43]، 2005: 16).  به همین دلیل، گاهی از اوقات اصطلاح بنیادگرایی برای گروه­هایی به کار می­رود که دین را بسیار جدی می­گیرند، یا دین در دیدگاه آنها نقش پررنگی به­ویژه در عرصۀ عمومی دارد یا به بی­خطایی متنی مقدس معتقد اند اما با شیوه­های بنیادگرایانه کاملاً بیگانه­اند. این اصطلاح همچنین ممکن است برای افرادی استفاده شود که از نظر دینی با ایمان اند، یا افرادی که مشتاق به انجام دادن عملی بازدارنده براساس اعتقادات راسخ دینی خویش اند. بنابراین، نه تنها مسیحیان معتقد در آمریکا و مسلمانان القاعده بنیادگرا خوانده می­شوند، بلکه گروه­های نوجوانی که برای پاک­کردن اشعار، آهنگ­ها و ویدئوها از اصطلاحات و صحنه­های مستهجن راهپیمایی می­کنند یا گروه والدینی که خواستار محدودیت­های اینترنت در مدارس هستند را نیز می­توان بنیادگرا خواند. حال، این سئوال به وجود می­­آید که ویژگی­های جنبش بنیادگرا و فرد بنیادگرا چیست؟ مرز بین جنبش­های بنیادگرای دینی و جنبش­هایی که از صفت «دینی» برخوردار می­شوند، مانند جنبش­های احیاگر دینی یا جنبش­های نوین دینی، کجاست؟ و پاسخ به این سئوال نیازمند بررسی تطبیقی جنبش­های بنیادگرا برای دست­یابی به ویژگی­های خاص این جنبش­هاست.

از طرف دیگر، چنان که پیش از این گفته شد، بعد از وقایع یازده سپتامبر،به­دلیل همین غلبه­ی رسانه­ای در معرفی بنیادگرایی به افکار عمومی جهان، گویا بستر مسیحی بنیادگرایی فراموش شد و اینکه این اصطلاح به برچسبی مناسب برای اسلام­گرایان رادیکال تبدیل شده است. این وضعیت باعث شد خشونت­گرایی و تروریسم به جزء لاینفک تعاریف ارائه شده از بنیادگرایی تبدیل شود. یعنی فقط جنبشی اسلامی با گرایش­های رادیکال خشونت­طالبانه (مانند القاعده، داعش، طالبان و…) به عنوان جنبش بنیادگرا به مردم معرفی شود. بنابراین، سئوال بعد این است که آیا خشونت­طلبی و استفاده از تاکتیک­های تروریستی مناسب­ترین راه برای شناسایی جنبش بنیادگرا است؟ و آیا این ویژگی می­تواند صفت مناسبی برای شناخت چنین جنبش­هایی باشد؟

با توجه به توضیحات ارائه شده، به نظر می­رسد که مسأله­ی این تحقیق حول محور این سئوالات شکل می­گیرد:

1ـ در چه وضعیتی جنبش­های بنیادگرا رشد و فرصت ظهور پیدا می­کنند؟

2ـ ویژگی­های جنبش­های بنیادگرا  به عنوان شاخص متمایز کننده این شکل از جنبش چیست؟ با پاسخ­گویی به این پرسش­، می­توان دریافت که اصطلاح بنیادگرایی از بستر مسیحی خود چه قدر فاصله گرفته است.

3ـ  به چه شکل می­توان بین جنبش­های بنیادگرا تمایز و تفکیک ایجاد کرد؟ یعنی اگر بین جنبش­های بنیادگرا ویژگی­های مشترکی وجود داشته باشد، به چه شکل می­توان بین آنها طبقه­بندی انجام داد؟

1ـ1ـ 3ـ ضرورت و اهمیت تحقیق:

هریک از تعاریفی که در بخش ابتدایی در مورد بنیادگرایی ارائه شد، فرض می­گیرد که بنیادگرایی دارای ویژگی­های فراملی و فرافرهنگی است؛ یعنی اکثر افرادی که به دنبال ارائه­ی تعریفی از این مفهوم اند معتقدند که بنیادگرایی می­تواند جدا از موقعیت­های تاریخی منحصر به فرد تعریف شود. در حالی که بعضی از منتقدان(لارنس،1989) معتقدند که اصطلاح بنیادگرایی را تنها برای پروتستان­های محافظه­کار آمریکایی می­توان به کار برد. چون اگر قرار باشد طبق بعضی از این تعاریف معیارهایی را برای بنیادگرایی مشخص کنیم، آن معیارها صرفاً برای پروتستانتیسم محافظه­کار آمریکایی صادق است و نه ادیان دیگر. به عنوان مثال، بسیاری از مسلمانان به بی­خطایی قرآن اعتقاد دارند و این ایده را جزء بنیاد­های اعتقادی خود قرار می­دهند، اما نمی­توان به راحتی آنها را بنیادگرا خواند. چون اگر قرار باشد صرفاً بر اعتقاد به بی خطایی متن مقدس، که یکی از شاخص­های مهم در بسیاری از تعاریف بنیادگرایی است، تکیه کنیم، همه­ی مسلمانان بنیادگرا خواهند شد.

گروهی دیگر از منتقدان(لکنر[44]،1993)، به عدم­توجه به تفاوت عمده­ی موجود بین انواع بنیادگرایی می پردازند. به عنوان مثال، عده ای بنیادگرایان مسیحی آمریکایی و بنیادگرایی ملی هندو را از نظر مفهومی یکسان می­گیرند. یا بعضی دیگر علاقه دارند تا این اصطلاح را فقط برای جنبش­های اسلامی رادیکال به­کار گیرند.

همانطور که در بخش طرح مسأله بیان شد، یکی از مشکلات عمده در مورد پدیده­ی بنیادگرایی دینی روشن نبودن مرز این گونه از جنبش­ها با جنبش­هایی است که صفت «دینی» دارند، مانند جنبش­های احیاگر دینی[45] و جنبش­های نوِ دینی[46]. به همین دلیل، ممکن است افراد یا گروه­هایی که دغدغه­های دینی و اخلاقی دارند یا به دنبال حضور بیشتر دین در عرصه­ی عمومی­اند بنیادگرا خوانده شوند. بنابراین، ایضاح مفهمومی بنیادگرایی دینی بسیار ضروری به­نظر می­رسد.

همچنین، بعد از واقعه­ی یازده سپتامبر، بنیادگرایی دینی، علاوه بر تاثیری که در ساحت نظری بر علوم اجتماعی و به­ویژه جامعه­شناسی دین داشت، به موضوعی رسانه­ای و امنیتی در افکار عمومی جهان تبدیل شد. این واقعه و مداخله­ی نظامی آمریکا در افغانستان و عراق بعد از آن، ملازمت تروریسم و بنیادگرایی را به افکار عمومی جهان القا کرد.

از طرفی، کشورهای خاورمیانه و آفریقایی به شکل ادواری با جنبش­ها و جریان­های رادیکالی مواجه می­شوند؛ که ادعای درست­ترین تفسیر را از دین دارند. و برای رسیدن به اهداف­شان از هیچ خشونتی فروگذار نیستند. ظهور این جنبش­ها(مانند داعش، جندالله، جیش العدل، بوکو حرام و…) علاوه بر اینکه ضرورت بررسی بنیادگرایی دینی را روشن می­کند، این سئوال را به­وجود می­آورد که چطور مرز این جریان­های بنیادگرای رادیکال را با دولت­های حاکم این جوامع که بیشتر خود از عناصر دینی بهره می­برند، می­توان روشن کرد؟

پاسخی که به لحاظ جامعه­شناختی می­توان به این انتقادها داد ضرورت و اهمیت تحقیق بر ویژگی­های جنبش­های بنیادگرا برای ایضاح مفهومی این پدیده و مرزبندی آن با جنبش­های دیگر را افزایش می­دهد. یکی از مناسب­ترین راه­ها برای رسیدن به این مهم، بررسی تطبیقی جنبش­هایی است که در ظاهر از ویژگی­های بنیادگرایانه­ی ارائه شده در تعریف­ها برخوردار اند.

عاملی دیگر که اهمیت مطالعه­ی تطبیقی جنبش­های بنیادگرا را افزایش می­دهد امکان دست­یابی به ویژگی­ها و اشتراکاتی برای تفکیک درونی بین این جنبش­هاست. این دستاورد، علاوه بر اینکه مانع از تصوری یک­دست نسبت به جنبش­های بنیادگرا می­شود، فهم عیمق­تری از بنیادگرایی دینی را ممکن می­کند.

نکته­ای دیگر که اهمیّت بررسی جامعه­شناختی جنبش­های بنیادگرا را نشان­می­دهد آن است که بیشتر جنبش­های بنیادگرا درصدد تغییر دنیای بیرون خود اند و هویت آنها معمولاً با این امر گره خورده است. تلاش برای این نوع از تغییرات با مقاومت­های سیاسی و دولتی مواجه می­شود. به همین دلیل، اکثر نظریه­ها و تحقیقات مربوط به بنیادگرایی آن را از زوایه­ی سیاسی  بررسی می­کنند. مثلاً، این که جنبش­های بنیادگرا چه موضعی در برابر دولت حاکم دارند. یا جنبش­­های بنیادگرا در چه بستر سیاسی رشد پیدا می­کنند. حتی گروهی از پژوهشگران بنیادگرایی دینی را با دین سیاسی یکی می­دانند(ساویتس[47]،1984:16-14) (ایوانز[48]،1987: 34-15) (وول[49]،1983:31). این نوع از تبیین معمولاً جنبش­های بنیادگرا را به پدیده­هایی یک­دست فرومی­کاهند که در شرایط خاص سیاسی ظهور پیدا می­کند و معمولاً به دنبال تغییر شرایط سیاسی حاکم و حتی کسب قدرت سیاسی اند.  نتیجه­ی چنین تحلیلی آن است که نه تنها نمی­­تواند تفکیک و تمایزی بین جنبش­های بنیادگرا  قائل شود، بلکه به راحتی بر اساس پیش­داوری­های رسانه­ای به گروهی مسلمان، صرفاً به سببِ اعتقادشان به لغزش­ناپذیری قرآن یا مخالفت با سیاست­های غرب­گرایانه­ی محلی، برچسب بنیادگرا می­زند.

در حالی که بنیادگرایی، در درجه­ی اول، جنبشی اجتماعی است و آن چه هدف کلی جنبش­ها را مشخص می­کند زمینه­ی اجتماعی نظام­ها و زیر نظام­های جامعه است. این که، مثلاً، جنبشی جهت­گیری دینی، فرهنگی یا سیاسی داشته باشد به بستر و زمینه اجتماعی آن جنبش بستگی دارد (تورن[50]،1981: 84). بنابراین، فهم جنبش­های بنیادگرا بدون توجه به بستر اجتماعی و عوامل ساختاری ایجاد کننده­ی آن­ها معنادار نخواهد بود.

به نظر می­رسد می­توان با در نظر گرفتن دو سطح، جنبش­های بنیادگرا را از بعد اجتماعی بررسی کرد. 1ـ سطح برون­جنبشی 2ـ سطح درون­جنبشی.

در سطح اول، می­توان عوامل اجتماعی تاثیرگذار در شکل­گیری یک جنبش را بررسی کرد. در این سطح، علاوه بر شناسایی عوامل اجتماعی شکل­دهنده­ی این جنبش­ها، فرصت­ها و محدودیت­های موثر در شکل­گیری این جنبش­ها بررسی می­شود. در سطح دوم، اثرگذاری این جنبش­ها بر زندگی اجتماعی اعضای خود و همچنین افراد جامعه­ای که این جنبش­ها در آن بالنده می­شوند بررسی می­شود و این که اعضای جنبشی بنیادگرا معمولاً از چه طبقه­ی اجتماعی­اند، برای متمایز کردن خود از دیگران از چه شیوه­های رفتاری استفاده یا چه سبک زندگی را انتخاب می­کنند. همچنین، بررسی نوع مناسبات رهبران جنبش با اعضا ابعاد اجتماعی این پدیده را روشن­تر می­کند. در این سطح، می­توانیم ویژگی­های جنبش­های بنیادگرا را شناسایی و مرز آن را با بقیه جنبش­های دینی مشخص کنیم.

1ـ 1ـ 4ـ  اهداف تحقیق:

اهداف اولیه­ی این پژوهش با پاسخگویی به سئوال­های مطرح شده در بخش مسأله تحقیق تامین می­شود. با توجه به توضیح­های ارائه شده در قسمت­های قبل، این سئوال مطرح می­شود که آیا می­توان با وجود تنوع­هایی که در جنبش­های بنیادگرای دینی وجود دارد، به نقاط مشترکی بین این جنبش­ها، به­ویژه از نظر شاخص­ها و بستر­های جامعه­شناختی دست پیدا کرد تا با دست­یابی به این مهم بتوان شاخص­هایی برای جنبش­­های بنیادگرای دینی مشخص کرده و مرز بین این جنبش­ها و جنبش­های دیگر، مشخصاً جنبش­های نوِ دینی و احیاگرِ دینی را تعیین کرد. بنابراین، محور اصلی این تحقیق یافتنِ ویژگی­های مشترکِ جنبش­های بنیادگرای دینی است. با وجود این، در این مسیر به­اقتضای بحث به چگونگی ظهور و شکل­گیری جنبش­های انتخاب شده توجه خواهیم داشت.

یکی دیگر از اهداف تعیین شده در این تحقیق دست­یابی به شاخصی جهت تفکیک میان جنبش­های بنیادگرا برای درک عمیق­تر و جلوگیری از تعمیم­های نادرست نسبت به این گونه از جنبش­هاست.

برای رسیدن به این اهداف اولیه، با انتخاب سه جنبش بنیادگرا در سه سنت دینیِ ابراهیمی به مطالعه­ی تطبیقی آنها خواهیم پرداخت. در اولین قدم با استفاده از یک نظریه که به تبیین ویژگی­های جنبش­های بنیادگرا پرداخته است وجوه مشترک میان این سه جنبش را بررسی می­کنیم. این گونه استفاده از نظریه این امکان را به ما می­دهد تا دریابیم عناصر ادعا شده در چارچوب نظری در جنبش­های انتخابی ما نیز یافت می­شود یا خیر. در واقع، با این کار می­توانیم شباهت­ها و تفاوت­هایی را که مدخلیّت علّی در جنبش­های بنیادگرا دارند پیدا و به ارتقا و در صورت لزوم اصلاح نظریه کمک کنیم. در این تحقیق، ما به شیوه­ی تحقیق­های کمی به دنبال نظریه آزمایی نیستیم، چون تعداد موارد بررسی به ما اجازه­ی تعمیم­های کلان را نمی­دهد. در عوض، در این پژوهش، نظریه مانند راهنما و الگو به ما کمک می­کند، چون بدون نظریه بررسی شباهت­ها و تفاوت­ها می تواند تا ابد ادامه یابد (ریگین[51]،1388: 80) و میانِ موارد تحقیق و نظریه ارتباط رفت و برگشتی وجود خواهد داشت. با وجود این، چون مواردی از نظریه به نحوی آزموده می­شود، شباهت­ها و تفاوت­های بدست آمده می­تواند به ارتقای نظریه کمک کند.

نظریه­ای که در این تحقیق به عنوان چارچوب نظری انتخاب شده است نظریه­ی گابریل آلموند، اپل­بی و سیوان است که در کتاب خود با عنوان دین سخت[52]  در سال 2003 ارائه داده است (آلموند،2003). آلموند و همکارانش با تکیه بر یافته­های پروژه گسترده­ی مطالعاتی دانشگاه شیکاگو با عنوان «بنیادگرایی»، که از سال 1991 به سرپرستی مارتین مارتی آغاز به کار کرد(مارتی،1995-1991)، مدلی نظری از بنیادگرایی­دینی ارائه داده­اند. براساس این مدل نظری، آلموند و همکارانش 9 عنصر را برای تشخیص جنبش­های بنیادگرا شناسایی کردند. یکی از دلایل انتخاب این مدل نظری آن است که، برخلاف نظریه­های موجود در باب بنیادگرایی که بیشتر به تحلیل­های کلان در مورد چگونگی ظهور این جنبش­ها اکتفا می­کنند، به شکل خاص­تری به جنبش­های بنیادگرا پرداخته و کوشیده است تا ویژگی­های متمایز کننده­ی آنها را تعیین کند. از طرف دیگر، نسبت به نظریه­های دیگر در این زمینه، نگاهی اجتماعی­تر به این پدیده داشته است.

ما در این تحقیق از سنت­های دینی ادیان ابراهیمی (یهودیت، مسیحیت و اسلام) سه جنبش­ را انتخاب کرده­ایم که عبارت اند از: هاردیم از یهودیت، اکثریت اخلاقی[53] از  مسیحیت و طالبان از اسلام.

علت انتخاب جنبش­ها از ادیان ابراهیمی آن است که یگانه­پرستیِ ابراهیمی در قیاس با چندگانه پرستی هندو یا بودایی­مسلکی استعداد بیشتری برای بهره­برداری­های سیاسی و اجتماعی دارد، زیرا در سنت­های دینی هندو و بودایی، هیچ راست­کیشی­ای مبتنی بر متن مقدسی واحد وجود ندارد. هندومسلکی نه دینی منفرد، که بیشتر مجموعه­ای باز از سنت­هاست (سنت­هایی مثل شیوایی­ها، ویشناواها، شاکاها و دیگر سنت­ها) که مضمون­های برخی از آنها با یکدیگر اشتراکاتی دارد. (ریزبرت، 1993: 54) به این ترتیب، مسلک هندو طیف قابل توجهی از انواع بیان­های دینی را در چارچوب خویش تحمل می­کند. دین هندو، برخلاف دین­های ابراهیمی که هرکدام برای خویش یک متن دینی مقدس رسمی دارد که می­تواند همچون یک نقطۀ محوری برای بسیج دفاعی یا تهاجمی پیروان عمل کند، دارای چنان تنوعی از متن­های دینی، قانون­ها و فلسفه­هاست که متمایز ساختن یک مؤلفه­ی خاص به عنوان اساس یا بنیاد در آن کار بسیار دشواری است. از طرف دیگر، ادیان شرق آسیا به خدای متشخص و آخرت اعتقادی ندارند و به دلیل اعتقاد به تناسخ، ابعادآخرالزمانی این ادیان جنبه­ی طبیعی و عرفی می­یابد. بنابراین، جنبش­هایی که در این ادیان به جنبش­های بنیادگرا نزدیک می­شوند در عمل ویژگی­هایی از ادیان ابراهیمی مثل تاکید بر خدای یگانه (یکتا بودن راما در جنبش­های هندو) و تاکید بر یک متن مقدس مورد توافق را به عاریت می­گیرند. بنابر این، ادیان غیرابراهیمی پتانسیل ایجاد جنبش­های بنیادگرا را مانند ادیان ابراهیمی ندارند.

از طرفی، به دلیل شباهت­های اعتقادی و اصولی در این سنت­­های دینی، اشتراک­هایی بین جنبش­های بنیادگرایی شکل گرفته در این زمینه­های دینی ظاهر می­شود و مادام که این اشتراک­های اعتقادی وجود دارد، بررسی تطبیقی پدیده­های نتیجه شده از این زمینه­های دینی قابل تأمل­ و بررسی خواهد بود. مثلاً،­ اغلب بنیادگرایان یهودی و مسلمان ویژگی­های مشترکی دارند ( مانند آرزوی تشکیل دولتی مبتنی بر قوانین شریعت) که به نظر می­رسد در مورد بنیادگرایی مسیحی صادق نباشد. در برخی موارد، بنیادگرایان یهودی و مسیحی صفات مشترکی دارند (مانند اعتقاد به سلطنت هزارساله­ی مسیح)، در حالی که برخی ویژگی­های دیگر میان بنیادگرایان مسیحی و مسلمان مشترک است (مانند جسمیت دادن به کتب مقدس به عنوان موجودی لایتغیر در راستای ممانعت از ورود مسائل جدید به آنها). البته این ویژگی­ها آشکارا به شخصیت و منش ویژه­ی هر تمدن و پیش زمینه­ی تاریخی آن در گذشته و حال ربط دارد.

اما علت انتخاب جنبش­های هاردیم، اکثریت اخلاقی و طالبان از سنت­های دینی ابراهیمی در این تحقیق یکی اثرگذاری قابل ملاحظه­ی این جنبش­ها در عرصه­ی اجتماعی است- یعنی هر یک از این جنبش­ها در سنت دینی خود جز معدود جنبش­هایی بودند که به شکل مستقیم به دنبال تغییر در سبک زندگی مردم جامعه­شان بوده اند- و بعضی از آنها مانند هاردیم و طالبان برای این تغییر نظارت زیادی را بر زندگی اعضای خود داشتند. نکته دیگر آن که هر سه جنبش برای رسیدن به اهداف خود در عرصه­ی اجتماعی به شکلی به دنبال نفوذ در ساختار سیاسی یا کسب قدرت سیاسی بودند. البته استراتژی هر یک از آنها برای رسیدن به این هدف متفاوت بود. و همین تفاوت مطالعه­ی تطبیقی آنها را ارزشمندتر می­کند. عامل دیگری که در انتخاب این سه جنبش موثر بوده است بازه­ی زمانی­ای است که این جنبش­ها در آن شکوفا شده­اند. با این که آغازگاه فعالیت جنبشی مانند هاردیم، که قدیمی­ترینِ این سه جنبش به حساب می­آید، به اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم می­رسد، حضور فعال آن در عرصه سیاسی و اجتماعی اسرائیل و مطرح شدنش به عنوان یک نیروی اجتماعی و سیاسی موثر از دهه هشتاد میلادی به بعد در قرن بیستم است، هم­زمان ­با ظهور و قدرت­نمایی اکثریت اخلاقی در آمریکا و جرقه­های اولیه­ی ظهور طالبان در افغانستان. بنابر این، این اشتراکِ زمانی می­تواند در مطالعه نیروهای موثر جهانی بر سنت­های دینی ابراهیمی، که زمینه­ساز ظهور و قدرت­یابی این جنبش­ها می­شود، کمک کند. اگر وضعیت این سه جنبش را در دهۀ نود میلادی بررسی کنیم، مشاهده خواهیم کرد که این سه جنبش بنیادگرا جزء مطرح­ترین نیروهای سیاسی و اجتماعی دینی در سنت­های دینی خود اند.

[1]– Social movements

[2] – Giddens

[3] – Religious fundamentalism

[4] -Globalization

[5] -Globalizing

[6] – Wilson

[7] – Smelser

[8] – MaxWebber

[9] – Ideal type

[10] -Caplan

[11] -Bruce Lawrence

[12] – Marty & Appleby

[13] – Fundamentalism

[14] – Wittgenstein

[15] –  secularism

[16] – Jonathan Webber

[17] – Armstrong

[18] – Rock and Roll

[19] – American fundamentalist

[20] – Jewish fundamentalist

[21] -Haredim

[22] -Hasidic

[23] – Ghetto

[24] -Halacha

[25] -Baumel

[26] -Almond

[27] -Emerson

[28] -Bruce

[29] -Lechner

[30] -Hiro

[31] -Beyer

[32] -Milton& Lyman Stewart

[33] -The fundamentals: a testimony of truth

[34] -Curtis lee laws

[35] -Ruthven

[36] – Marsden

[37] -Karl Marx

[38] – Emile Durkheim

[39] – Max Webber

[40] -Secularized

[41] – Mccarthy

[42] – Herriot

[43] – Milton

[44] – Lechner

[45] –  Resurgence religious movements

[46] – New Religious movements

[47] – Saivetz

[48] – Evans

[49] – Voll

[50] – Touraine

[51] – Ragin

[52] – strong religion

[53] – Moral Majority

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122