پايان نامه مطالعه رابطه بين نحوه مديريت صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک و عملکرد آن ها

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مطالعه رابطه بين نحوه مديريت صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک و عملکرد آن ها یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 112 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه مطالعه رابطه بين نحوه مديريت صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک و عملکرد آن ها بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش    1
مقدمه    2
1-1. تعریف موضوع و بیان مسأله پژوهش    3
1-2.  اهداف پژوهش    4
1-3.  سؤال‏ پژوهش‏    4
1-4.  فرضیه پژوهش    5
1-5.  روش پژوهش    5
1-6.  حدود پژوهش    7
1-7. تعریف واژه ها و اصطلاحات    7
1-8. ساختار پژوهش    8
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع    9
مقدمه    10
2-1. مبانی نظری    11
2-1-1. صندوق های سرمایه گذاری مشترک    11
2-1-1-1. تعریف صندوق های سرمایه گذاری مشترک    11
2-1-1-2. صندوق هاي سرمایه گذاري مشترك در ايران    13
2-1-1-3. انواع صندوق های سرمایه گذاری    13
2-1-1-3-1. انواع صندوق های سرمایه گذاری موجود در دنیا    14
2-1-1-3-2. انواع صندوق های سرمایه گذاری موجود در ایران    15
2-1-1-4. انواع استراتژی های صندوق های سرمایه گذاری    19
2-1-1-5. ریسک سرمایه گذاري در صندوق های سرمایه گذاری    22
2-1-2. عملکرد صندوق های سرمایه گذاری    23
2-1-2-1. مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای CAPM    29
2-1-2-2. مدل سه عاملی فاما و فرنچ    30
2-1-2-3.  مدل چهار عاملی کارهارت    33
2-2.  مطالعات تجربی    35
2-2-1.  مطالعات انجام شده خارجی    35
2-2-2.  مطالعات انجام شده داخلی    39
فصل سوم: روش تحقیق    49
مقدمه    50
3-1. روش تحقیق    50
3-2. قلمرو پژوهش    51
3-3. جمع آوری، سازماندهی و توصیف داده ها    52
3-4. فرضیه پژوهش    54
3-5. تصریح مدل پژوهش    54
3-5-1. بازده ماهانه سهام    56
3-5-2. بازده بازار    56
3-5-3. صرف ریسک بازار (MKT)    57
3-5-4. اندازه صندوق(SMB)  و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (HML) و عامل شتاب (WML)    57
3-5-5. Tracking Error    60
3-6. داده های ترکیبی    60
3-6-1. روش های تخمین الگوی داده های ترکیبی    63
3-6-1-1.  روش حداقل مربعات تلفیقی:    63
3-6-1-2. الگوی حداقل مربعات با متغیرهای موهومی(مدل اثر ثابت):    64
3-6-1-3. الگوی اثر تصادفی    64
3-6-1-4. الگوی ضرایب تصادفی    65
3-6-2.  آزمون های الگوی داده های ترکیبی    66
3-6-2-1.  آزمون چاو    66
3-6-2-2. آزمون هاسمن    67
3-6-2-3. آزمون مانایی در داده های ترکیبی    68
3-6-2-4. آزمون همجمعی در داده های ترکیبی    70
فصل چهارم: برآورد مدل و آزمون فرضیه ها    72
مقدمه    73
4-1. آمارهای توصیفی    73
4-2. آزمون های تشخیص بر روی داده ها    75
4-2-1. آزمون مانایی    75
4-2-2. آزمون همجمعی میان متغیرها    76
4-2-3. بررسی آزمون چاو (F-لیمر)    77
4-2-4.  بررسی آزمون هاسمن    78
4-2-5.  برآورد الگو به روش اثرات ثابت    79
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات    82
مقدمه    83
5-1. بحث و نتیجه گیری    83
5-2. تطبیق با نتایج دیگران    85
5-3.  موانع و محدودیت های پژوهش    86
5-4. پیشنهاد برای پژوهش های آتی    86
5-5. توصیه های کاربردی    87
منابع    88
منابع فارسی    89
منابع انگلیسی    90

منابع فارسی

اشرف زاده، حمیدرضا و مهرگان، نادر. (1387). اقتصادسنجی پانل دیتا. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، چاپ اول

اعتمادي، حسين؛ محمدي، امير؛ ناظمي اردكاني، مهدي. (1388). بررسي رابطه بين تخصص صنعت حسابرس و كيفيت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهش هاي حسابداري مالي، سال اول، شماره اول و دوم.

پورزماني، زهرا، روحي، علی و صفري، امير محمد . (1389). بررسي تأثير برخي عوامل مديريتي و محيطي بر بازده صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك در ايران. مجله پژوهش هاي مديريت،  شماره  86، 101-85.

پورزمانی، زهرا و بشیری، علی. (1392). آزمون مدل کارهارت براي پیش بینی بازده مورد انتظار به تفکیک سهام رشدي و ارزشی. مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره شانزدهم، 107-93.

جباری، رامین، صالحی صدقیانی، جمشید و امیری، مقصود. (1391). ارزیابی عملکرد و انتخاب پرتفوی از صندوقهای سرمایه گذاری سهام. مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن. سال نهم. شماره اول، پیاپی 32، 19-1

راعی، رضا، پویانفر، ا.، (1389). مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته، تهران، انتشارات سمت.

راعي، رضا، و سعيدي، علي. (1385). مباني مهندسي مالي و مديريت ريسك، انتشارت سمت.

راعي، رضا؛ تلنگي، احمد.(1383). مديريت سرمايه گذاري پيشرفته، تهران، انتشارت سمت.

روشنگرزاده، امين و رمضان احمدي، محمد. (1390). بررسي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري بر اساس معيارهاي مبتني بر تئوري فرامدرن پرتفوي و ارتباط بين رتبه بندي آنها با معيارهاي مدرن پرتفوي. مجله پژوهش هاي حسابداري مالي، سال سوم، شماره اول، شماره پياپي7. 160-144.

سعيدي، علی و مقدسيان، ایمان.(1389). ارزيابي عملكرد صندوق هاي سرمايه­گذاري مشترك سهام در ايران، فصلنامه بورس بهادار، سال سوم، شماره9.

شیرزادی، سعید. (1386). روزنامه سرمایه، به تاریخ 16/4/86، شماره 498، صفحه 9

صفری امیر محمد (1388). بررسی تاثیر پذیری بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام از برخی عوامل مدیریتی و محیطی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

گجراتی، دامودار. (1387). مبانی اقتصادسنجی. ترجمه­ی حمید ابریشمی، انتشارات دانشگاه تهران.

مجتهد زاده، ویدا و طارمی، مریم. (1385). آزمون مدل سه عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران جهت پیش بینی بازده سهام. مجله پیام مدیریت، شماره 17، 132-110.

مقدسیان، ایمان (1389). ارزيابي عملكرد صندوق­هاي سرمايه­گذاري مشترك سهام در ايران. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم اقتصادی، دانشکده علوم اقتصادی.

میرحسینی گنجی، مجتبی. (1393). مطالعه رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران.

عباسی، ابراهیم و جلالی، سید سپیده. (1391). ارزیابی مدل­های قیمت­گذاری دارایی چندعاملی کارهارت و چن در بورس اوراق بهادار تهران. چشم­انداز گروه پژوهشی، سال دوم، شماره7.

عبده تبريزي، حسين و شريفيان، روح اله. (1387). بررسي اثر ريسك نا مطلوب بر عملكرد تعديل شده بر اساس ريسك شركتهاي سرمايه گذاري پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران، فصلنامه بورس اوراق بهادار تهران، شماره 1، صفحات 70-35.

منابع انگلیسی

 Antti Petajisto, (2013), “Active Share and Mutual Fund Performance”,  / abstract=1685942

Bartholdy, J. and Paula, P. (2005). Estimation of expected return: CAPM vs. Fama and French. International Review of Financial Analysis. 14(4), 407-427.

Brian , R. M. and Ferguson, K. W. () “Post-Modern Portfolio Theory Comes Of Age. Journal of Investing, v. 3, N. 3, 11-17.

Bollen, N, P, B. and Busse, J, A. (2004). Short-Term Persistence in Mutual Fund Performance. The Review of Financial Studies, Vol. 18, N. 2, PP. 569-597.

Chang, C. H., Lin, J. J., Lin, J. H., Chiang, M. C., (2010). Domestic open-end equity mutual fund performance evaluation using extended TOPSIS method with different distance approaches. Expert systems with applications, Vol. 37, PP. 4642-4649.

1 REVIEW, VOL. 94 5, PP. 1276- 1302.

چکیده

این رساله کوششی در جهت بررسی نحوه مدیریت صندوق­های سرمایه­ گذاری مشترک و عملکرد آ­ن­ها می­باشد. در این راستا مدل چهار عاملی کارهارت به منظور محاسبه عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری استفاده شده و تأثیر مدیریت صندوق ها که از طریق واریانس تفاوت بازده صندوق و بازده بازار به دست آمده است، بر عملکرد صندوق مورد سنجش قرار گرفته است. به این منظور  فرضیه­های تحقیق بر مبنای روش داده­های ترکیبی و با استفاده از اطلاعات و داده­های ماهانه بازده صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک  و عملکرد صندوق ها در دوره­ی زمانی۱۳92-۱۳۹۰ مورد آزمون قرار گرفت.به این منظور، پرتفوهای ماهانه براساس صرف ریسک بازار، عامل ارزش دفتری به ارزش بازار، عامل اندازه، عامل روند و انحراف معیار اختلاف بازده صندوق و بازار تشکیل شد.

سپس مازاد بازده صندوق ها که بیانگر عملکرد صندوق ها می باشد، محاسبه شده و اثر مدیریت صندوق بر آن  سنجش شده است. قبل از آزمون تأثیر نحوه مدیریت صندوق ها بر عملکرد آن ها، آزمون های آماری لازم همچون مانایی و هم جمعی انجام شده و یافته ها نشان از هم جمعی داده ها در بلند مدت دارند، که این یافته ها ما را نسبت به نبود رگرسیون کاذب مطمئن می سازد. سپس آزمون های مربوط به به کارگیری روش مناسب جهت تجزیه و تحلیل داده ها ترکیبی انجام شده که نتایج آزمون -F لیمر نشان می دهد که باید برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش داده های ترکیبی و نهایتا نتایج آزمون هاسمن نشان داد که از روش اثرات ثابت استفاده شود.

نتایج آزمون مدل با استفاده از روش اثرات ثابت نشان می­دهد که مازاد بازده صندوق با عامل صرف ریسک بازار، عامل ارزش دفتری به ارزش بازار و عامل روند رابطه مثبت و معنادار دارد، همچنین یافته ها نشان می دهد که عامل اندازه و انحراف معیار اختلاف بازده صندوق و بازار،رابطه منفی با مازاد بازده صندوق دارد، به عبارتی دیگر یافته های نهایی نشان می دهد که نحوه عملکرد مدیریت صندوق با مازاد بازده صندوق ارتباط مثبت و معناداری دارد.

واژگان كليدي:عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری، واریانس مازاد بازده صندوق، مدیریت فعال، داده های ترکیبی

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه

شرایط بازارهاي مالي به عنوان يكي از اساسي­ترين بازارهاي هر كشور به شدت بر بخش­هاي واقعي اقتصاد اثر گذار بوده و از ساير بخش­ها نيز تأثير مي­پذيرد. یكي از اجزاي مهم بازارهاي مالي بازار سرمایه است، بازار سرمايه به عنوان آينه تمام نماي اقتصادي يك جامعه كاركردهاي مختلفي را بر عهده دارد. يكي از اين كاركردهاي اساسي ايجاد سازوكارهايي است كه به افزايش نقدشوندگي ابزارهاي تامين مالي و نهايتاً افزايش امنيت سرمايه گذاري منجر مي گردد . امروزه در بسياري از بازارهاي مالي پيشرفته، مديريت ريسك و بكارگيري ابزارهايي براي كاهش نوسانات قيمت اوراق بهادار به منظور كمينه نمودن احتمال بازده منفي دارايي ها بسيار متداول مي باشد. وجود تنوع در ابزار هاي مالي يكي از عوامل موثر در ايجاد انگيزه در جلب مشاركت سرمايه گذاران در بازار هاي نظام مند سرمايه است . از اين رو انواع مختلفي از صندوقهاي سرمايه گذاري با هدف جمع آوري وجوه از سرمايه گذاران غير حرفه اي و اختصاص آن به سبدهاي سرمايه گذاري كارا، كاهش ريسك سرمايه گذاري و كسب بازده اي متعارف پا به عرصه ظهور گذاشتند (اعتمادی و دیگران،1388).

بدین ترتیب راه اندازي صندوق هاي سرمايه گذاري در سهام، از آرزوهاي ديرين فعالان بازار سهام ايران بود كه به همت قانون گذاران و فعالان بازار سرمايه، اولين صندوق سرمايه گذاري در سهام از ابتداي سال 1387، فعاليت خود را آغاز كرد. صندو­ق­های سرمایه­گذاری مشترک تمایل دارند از طریق مزایای تنوع بخشی، مدیریت حرفه­ای، نقدشوندگی و صرفه­جویی نسبت به مقیاس سرمایه گذاران را جذب کنند.

با توجه به اين كه مدتي هر چند كوتاه از آغاز فعاليت صندوق هاي سرمايه گذاري در كشور مي گذرد، اين سؤال مطرح است كه چه رابطه­ای بین مدیریت صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک و عملکرد این صندوق­ها وجود دارد.

بر همین اساس فصل اول این مطالعه به کلیات پژوهش اختصاص دارد. بنابراین، ابتدا به تعریف­ مساله مورد بررسی پرداخته می­شود­. سپس پرسش­های مورد تحقیق بیان می­شود. در ادامه فرضیه­های تحقیق، روش پژوهش، حدود زمانی و مکانی پژوهش و اهداف آن تبین می­شود و در پایان ساختار رساله­ی حاضر بیان می­گردد.

1-1. تعریف موضوع و بیان مسأله پژوهش

سرمایه­گذاری از نیازهای اولیه برای گذار از یک اقتصاد توسعه نیافته به توسعه یافته است. بدون شک، برای هدایت سرمایه­های افراد علاقه­مند به سرمایه­گذاری، نیازمند جلب اعتماد آنان هستیم (اعتمادی و دیگران،1388). هم­اکنون در اکثر کشورهای توسعه یافته، صندوق­های سرمایه­گذاری، یکی از مهم­ترین ساز و کارهای سرمایه­گذاری و به عنوان هسته مرکزی بازار سرمایه محسوب می شوند که سرمایه­گذاری افراد غیرحرفه­ای را از حالت مستقیم به حالت غیر­مستقیم تبدیل می­کنند و از این­رو، مزایای متعددی برای بازار سرمایه و سرمایه­گذار فراهم می­آورند . این صندوق­ها با اتخاذ سیاست­های مناسب می­توانند در کاهش تورم، افزایش تولید و بهبود کارایی مدیران نقش اساسی ایفا نمایند (عبده تبریزی و شریفیان، 1386). خوشبختانه صنعت صندوق­های سرمایه­گذاری در ایران هر چند با تأخیر چند ده ساله، اما با استقبال فراوان از طرف سرمایه­گذاران، در سال 86 تأسیس گردید. اولين صندوق سرمايه­گذاري مشترك که در كشور ايران در تاريخ 23/04/1386 شروع به كار كرد، صندوق­ سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت بود. در كنار صندوق هاي با درآمد ثابت، صندوق­هاي سرمايه گذاري در سهام از ابتداي سال 1387 فعاليت خود را آغاز كرده­اند.

با عنایت به نقش بی­بدیل این صندوق­ها در تخصیص بهینه منابع مالی در بازار سرمایه­، ارزیابی برخی از عوامل تأثیرگذار همچون نحوه مدیریت این صندوق­ها بر عملکرد آن­ها می­تواند اطلاعات ارزشمندی را در اختیار سرمایه­گذاران قرار دهد، زیرا توسعه این صندوق­ها بدون ارزیابی نحوه مدیریت و عملکرد و تدوین شاخصی از عملکرد، امکان­پذیر نمی­باشد. ارزیابی عملکرد برای سرمایه­گذار از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. اگر نتایج رضایت بخش نباشد، باید دلایل آن روشن شود تا تغییرات لازم صورت گیرد و اینکه کدام معیار، عملکرد را به درستی می­سنجد از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا به این دلیل که تاکنون در کشور ما مطالعه­ای در خصوص نحوه مدیریت صندوق­ها با استفاده از معیار واریانس مازاد بازده صندوق ها[1] انجام نشده و ادبیاتی در این­باره وجود ندارد، در این تحقیق برآن داشتیم تا به افراد علاقه­مند به سرمایه­گذاری­های کوتاه­مدت که تعداد آن­ها بسیار است، کمک کنیم. به دلیل اینکه ورود و خروج به صندوق­های سرمایه­گذاری به سادگی صورت می­پذیرد، بنابراین سرمایه­گذاری در این صندوق­ها برای آنان بسیار مطلوب خواهد بود و با بررسی و ارزیابی نحوه مدیریت این صندوق­ها و عملکرد آن­ها، می­توانند بهترین سرمایه­گذاری را انجام دهند. بدین ترتیب سؤالی که اینجا مطرح می­شود این است که؛ نحوه مدیریت صندوق­ها چگونه می­باشد؟ و اینکه آیا ارتباطی با عملکرد صندوق­ها دارد؟

1-2.  اهداف پژوهش

بررسی تأثیر نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری بر عملکرد آن ها است. به این منظور با بررسی ارتباط عاملی چون واریانس مازاد بازده صندوق که به عنوان نمادی از مدیریت صندوق به­کار گرفته می­شود و عملکرد صندوق های بورس اوراق بهادار به مدیران صندوق­ها کمک کند تا بتوانند تصمیمات بهتری را در جهت انتخاب سبد دارایی صندوق­های مربوطه اتخاذ کنند و در نتیجه عملکرد بهتری داشته باشند و سود بیشتری را عاید خود و سرمایه­گذاران خود کنند.

1-3.  سؤال‏ پژوهش‏

آیا نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری بر عملکرد آن ها تأثیر دارد؟ لذا از آن­جایی که نحوه مدیریت را می­توان از تغییرپذیری واریانس استنباط کرد، چرا که واریانس (انحراف از میانگین) نشان می­دهد که مدیران صندوق­ها پرتفوی را به خوبی انتخاب کرده­اند یا خیر، لذا سؤال این پژوهش این­گونه مطرح می­شود که آیا واریانس مازاد بازده صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک که نماد مدیریت فعال صندوق می­باشد، بر عملکرد صندوق­ها اثرگذار است؟

1-4.  فرضیه پژوهش

بین نحوه مدیریت و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری ارتباط معناداری وجود دارد.

1-5.  روش پژوهش

تحقیق مذکور، تحقیقی توصیفی رگرسیونی است که در آن داده های صندوق های سرمایه گذاری بررسی و با استفاده از روش تحلیل داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته اند.

الف- معرفی مدل پژوهش

معیار مورد نظر در این تحقیق برای ارزیابی عملکرد صندوق­ها، مدل 4عاملی کارهارت (1996) می­باشد.

Rit – Rft = αi + bi (RMt – Rft) + siSMBt + viVMGt + miMOMt + eit.

ب- معرفی متغیرها، چگونگی اندازه‏گیری آنها و منابع آماری:

ج- روش کمی و آماری:

در این رگرسیون؛

Rit : بازده صندوق i در ماه t

Rft: نرخ بازده بدون ریسک

Rit – Rft : مازاد بازده صندوق نسبت به بازده بدون ریسک می­باشد.

RMt : بازده بازار، شاخص کل بازار ماهانه از سایت اینترنتی شرکت خدماتی بورس تهران جمع آوری و بر اساس آن بازده بازار به صورت شاخص پایان ماه منهای شاخص ابتدای ماه تقسیم بر شاخص ابتدای ماه محاسبه می­گردد.

RMt – Rft : صرف ریسک بازار است که به صورت مازاد بازده پرتفوی بازار نسبت به نرخ بازده بدون ریسک می­باشد که در این مدل عامل بازار نامیده شده و با MKT نیز نشان داده می­شود.

تعریف می گردد

SMBt : اندازه صندوق؛ این متغیر از طریق ضرب تعداد واحدهای سرمایه­گذاری پایان دوره صندوق های سرمایه­گذاری در میانگین قیمت طی آن سال آن­ها (کل خالص ارزش دارایی­ها) به صورت ماهانه به­دست می­آید که به دو دسته صندوق­های در اندازه کوچک و بزرگ تقسیم می­شوند.

VMGt : ارزش دفتری به ارزش بازار که به صورت HML نیز نشان داده می­شود. این نسبت از حاصل تقسیم ارزش دفتری واحدهای سرمایه­گذاری صندوق­ها به ارزش بازار آن ها به صورت ماهانه دست می­آید (مجتهدزاده و طارمی،1385).

MOMt : روند حرکتی (توالی بازده) صندوق می­باشد که با UMD نیز نشان داده می­شود از طریق تفاضل بازده صندوق­های با MOM بالاتر – بازده صندوق­های با MOM پایین­تر به صورت ماهانه به­دست می­آید.

[1] Tracking Error

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي ميزان اعتماد به مديريت در بين آموزگاران مدارس ابتدايي
 • پايان نامه بررسي ميزان آگاهي مديران از اهداف مديريت آموزشي و ارتباط آن با موفقيت شغلي آنها از ديدگاه مديران مدارس
 • پايان نامه بررسي مقايسه اي سنجش عملکرد مديريت فناوري اطلاعات در کتابخانه هاي دانشگاه ها با استفاده از الگوي تعالي سازماني (EFQM)
 • پايان نامه ارزيابي کاربرد سيستم اطلاعات مديريت در مديريت منابع انساني دانشگاه
 • پايان نامه بررسي عملکرد و رتبه بندي صندوق هاي سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس هفت شاخص مختلف
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122