پايان نامه مطالعه فلوريستيکي و زيستگاهي کوههاي روستاي سيوند شهرستان مرودشت

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مطالعه فلوريستيکي و زيستگاهي کوههاي روستاي سيوند شهرستان مرودشت یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 142 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مطالعه فلوريستيکي و زيستگاهي کوههاي روستاي سيوند شهرستان مرودشت بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه 13
1-1- کلیات 13
1-2- تعریف فلور و فلوریستیک 14
1-3- تعریف زیستگاه 14
1-4- پیشینه مطالعات فلوریستیک 15
1-5- ویژگی‌های سرزمین ایران 17
1-6- نواحی فلوریستیکی ایران: 18
1-7- معرفی منطقه مورد مطالعه 20
1-7-1- رودخانه سیوند 21
1-8- ویژگی‌های زمین شناسی استان فارس 22
1-8-1- پهنه سنندج-سیرجان: 23
1-8-2- زاگرس مرتفع 23
1-8-3- زاگرس چین خورده 24
1-9- ناهمواریهای استان و نحوه شکل گیری آنها 24
1-10- زمین شناسی منطقه مورد مطالعه: 26
1-11- آب و هوا 26
1-11-1- ناحيه كوهستاني شمال، شمال باختر و باختر 27
1-11-2- ناحيه مركزي 27
1-11-3- ناحيه جنوب و جنوب خاوري 27
1-12- جریان‌های توده‌های هوایی استان: 28
1-12-1- بادهای شمالی 28
1-12-2- بادهای باختری 28
1-12-3- تودههای هوای جنوبی 29
1-13- طبقه بندی اقلیمی استان 29
1-14- اقلیم منطقه 30
1-15- پوشش گیاهی منطقه 33
1-16- اهداف و ضرورت انجام پروژه 33
مواد و روش‌ها 36
2-1- نحوه انجام مطالعات صحرایی 36
2-2- مطالعات آزمایشگاهی 37
نتایج 44
3-1-1- زیستگاههای موجود در منطقه سیوند 55
3-1-2- ریز زیستگاههای موجود در منطقه 60
3-1-3- توصیف پوشش منطقه 62
بحث و بررسی داده ها 67
4-1- پوشش گیاهی منطقه 67
4-2- تنوع زیستگاهی منطقه 67
4-3- اشکال زیستی منطقه 68
4-4- گونه های بومی و عناصر انسان زاد در منطقه 70
4-5- فیتوجغرافیایی 71
4-6- عوامل انتشار گونه‌ها در منطقه سیوند 72
4-6-1- توپوگرافی 72
4-6-2- اقلیم 76
4-6-3- خاک: 77
4-6-4- عوامل زیستی 79
4-7- پیشنهادات 80
منابع 82
منابع فارسی 82
منابع انگلیسی 87

پیوست 89
پیوست جدول1: لیست کامل گونه‌های جمع‌آوری شده به همراه مشخصات نقاط جمع‌آوری، شکل زیستی و کورولوژی 90
پیوست: جدول2: لیست گونه‌های جمع‌آوری شده به همراه زیستگاه و ریززیستگاه(شیب) 120

منابع

منابع فارسی

1- اداره کل مطالعات و بررسی های اقتصادی (1388). خلاصه آب و هوا، اقلیم و منابع آب استان فارس.

2- اسدی، علی(1391). “مطالعه فلورستیکی کوه های تاسک، لیزکی پایینی، لیزکی بالایی و کوه بوان در شهرستان ممسنی (استان فارس)”.  پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.

3- اسدي، م. و همکاران (1367-1383). فلور ايران، جلدهاي (70-1). انتشارات وزارت کشاورزي، موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع.

4- آ. هوئتز دولمپز (1368). پوشش گیاهی زمین. چاپ اول. انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تهران.

5- بردبار شیبانی، پوراندخت (1386).” بررسی تنوع زیستی تعدادی از تیره های گیاهان گلدار در استان فارس”. پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته سیستماتیک اکولوژی، دانشگاه شیراز.

6- بهادری خسروشاهی، فاطمه. علیزاده شعبانی، افشین. کابلی، محمود. کرمی، محمود. عطارد، پدرام. شریعتی، میترا (1389).”مدل سازی مطلوب زیستگاه کمرکلی جنگلی در نیمکره شمالی البرز”، دوره 63، ص 225-236، نشریه محیط زیست طبیعی ایران.

7-پور مهدی، ساره (1385).” بررسی تنوع زیستی چهار تیره مینا   Compositae، علف مار Capparidaceae، پیچک  Convolvulaceae، علف هفت بند  Polygonaceae در استان فارس”. پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته سیستماتیک اکولوژی. دانشگاه شیراز.

8- جعفر پور، مرجان(1385).” بررسی تنوع زیستی چهار تیره گیاهی در استان فارس. گندمیان Poaceae، شاهترهFumariaceae، خشخاشPapaveraceae، چغندر Chenopodiaceae”. پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته سیستماتیک اکولوژی، دانشگاه شیراز.

9- جم‌زاده، زیبا و همکاران (1387).”برنامه راهبردی تحقیقات گیاهشناسی و رده بندی گیاهان در محیط‌های طبیعی ایران”. بخش تحقیقات گیاهشناسی: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.

10- حاتمی، احمد (1384).” بررسی تنوع زیستی گیاهان آبزی در استان فارس. پایان نامه کارشناسی ارشد”. در رشته سیستماتیک اکولوژی، دانشگاه شیراز.

11- خادم الحسینی، زینب (1387).” بررسی فلورستیکی و ویژگی های زیستی گیاهان دارویی منطقه بناب  ارسنجان”. دومین همایش منطقه‌ای محیط زیست و  منابع طبیعی.

12- خادم الحسینی، زینب. شکری، مریم. حبیبیان، سید حمید. (1386).” بررسی نقش عوامل توپوگرافی و اقلیم در پراکنش پوشش گیاهی مراتع مشجر ارسنجان (مطالعه موردی زیر حوزه بناب)”،.سال اول، شماره سوم، جلد اول، ص222-235، مجله مرتع.

13- خسروی، احمد رضا (1385). تاکسونومی گیاهی و سیستماتیک زیستی. چاپ دوم. شیراز: انتشارات مرکز نشر دانشگاه شیراز.

14- خواجه الدین، سید جمال الدین. یگانه، حسن (1391).”معرفی فهرست،شکل زیستی و گونه های در معرض خطر منطقه شکار ممنوع کرکس”، ج25،  شماره 1، ص 20-7، مجله زیست شناسی ایران.

15- ربیعی، مینا (1392). اکولوژی مرتع. انتشارات دانشگاه پیام نور.

16- رستگاری لاری، علیرضا. (1388). ” محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند فهلیان در مرکز فارس” ، شماره دوم، ص 111-120، فصلنامه زمین شناسی.

17- روانبخش، مکرم. امینی، طیبه. (1391).”بررسی فلور، پراکنش جغرافیایی و ساختار اکولوژیکی ذخیرگاه جنگلی گیسوم تالش”. جلد 25، شماره 1، ص 21-22، مجله زیست شناسی ایران.

18- زارع، معصومه. (1392).”مطالعه فلوریستیکی کوه خم منطقه تنگ شکن در شهرستان ارسنجان استان فارس”. پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته سیستماتیک اکولوژی، دانشگاه شیراز.

19-ژرژلمه. ترجمه جلال اسلامی (1389). کلیات اکولوژی. انتشارات دانشگاه بو علی سینا.

20- سادات سیدی، سعیده. (1392).” مطالعه فلوریستیکی کوه تودج(توده) در شهرستان استهبان استان فارس”. پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته سیستماتیک اکولوژی، دانشگاه شیراز.

21- سازمان جهاد کشاورزی استان فارس (1387). سیمای بخش کشاورزی استان فارس در سال 1386. مولف معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی. اداره آمار، فناوری اطلاعات و تجهیزه شبکه.

22- صفری، مریم. (1384).” بررسی تنوع زیستی پنج تیره گیاهی گل سرخیان Rosaceae،  نعناعیان Lamiaceae، سوسنیان، Liliaceae،  کلگه ئیان ،  Plumbaginaceae سیب زمینی‌ئیانSolanaceae. در استان فارس”. پایان نامه کارشناسی ارشد . در رشته سیستماتیک اکولوژی، دانشگاه شیراز.

23- عصری، یونس. (1378)، “بررسی اکولوژیک جوامع گیاهی مناطق خشک(مطالعه موردی: ذخیره گاه بیوسفر توران، استان همدان)”، ص302، رساله دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

24- فرج الهی، اصغر. زارع چاهوکی، محمد علی. آذرینوند، حسین. یاری، رضا. قلی خانی، بهرام (1391). ” بررسی عوامل محیطی موثر بر پراکنش اجتماعات گیاهی مراتع در منطقه حفاظت شده بیجار”، جلد19، شماره‌ی 1، ص 108-119. فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات و مرتع و بیابان ایران.

25- فرج زاده، منوچهر. فتح نیا، امان اله. علیخانی، بهلول. ضیائیان، پرویز (1390). ” ارزیابی تاثیر عوامل اقلیمی بر رشد پوشش گیاهی در مراتع متراکم ایران با استفاده از تصاویر AVHRR” شماره 75، ص1، پژوهش های جغرافیای طبیعی.

26- قهرمانی، احمد (1383). کروموفیت های ایران (سیستماتیک گیاهی). جلد اول. ویراستار دوم. انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تهران.

27- کاکر، پدی، کنت، مارتین (1380). توصیف وتحلیل پوشش گیاهی. انتشارات جهاد دانشگاه فردوسی مشهد.

28-کوکس و مور(1381). جغرافیای زیستی رویکرد اکولوژیکی و تکاملی. چاپ اول. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

29- گروه مولفان (تدوین دکترغلامرضا بخش خانیکی) (1384). تنوع زیستی.  انتشارات دانشگاه پیام نور.

30- محتشم نیا، سعید (1390).”بررسی محیطی موثر بر پراکنش جنس Artemisia در استان فارس (مطالعه موردی: مراتع استپی فارس)”. سال اول، شماره 3، ص 75- 86 فصلنامه علمی تخصصی اکوسیستم های طبیعی ایران.

31- مرادی محمود آبادی، عصمت (1385).” بررسی تنوع زیستی تعدادی از تیره های گیاهی آوند دار نهاندانه در استان فارس”.پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته سیستماتیک اکولوژی، دانشگاه شیراز.

32- محسن زاده، ساسان. هرتمنی، علی (1385). گیاه شناسی1 تشریح، ریخت شناسی و فیزیولوژی. انتشارات دانشگاه شیراز.

33- مصدقی، منصور (1384). بوم شناسی گیاهی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

34- مظلومی، شیما (1385).”بررسی تنوع زیستی تعدادی از تیره های گیاهان آوندار باز دانه دراستان فارس”. پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته سیستماتیک اکولوژی، دانشگاه شیراز.

35- نصراللهی، سید ابوالفضل. سرمدیان، فریدون. آذرنیوند، حسین. جعفری، محمد (1378). ” بررسی خصویات فیزیکوشیمیایی خاک و پوشش گیاهی به منظور یافتن گیاهان معرف در وردآورد کرج” دوره 25، شماره 23، ص40.

36- نقیپور برج، علی اصغر. حیدریان آقاخانی، مریم. توکلی، حسین (1389). “بررسی فلور، شکل های زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه سیساب در استان خراسان شمالی”. سال پنجم، شماره چهارم،ص 121،  فصلنامه علوم وفنون منابع طبیعی.

37- نکوخو، مسعود (1390). “فلور و پوشش گیاهی فریدون شهر”. ص 46-48، مجله آموزش زیست شناسی.

38- واثقی، پروین. اجتهادی، حمید. ذکایی، محمود. جوهرچی، محمدرضا (1387).”بررسی فلور، شکل زیستی و کورولوژی عناصر گیاهی در ارتفاعات کلات_زیر جان گناباد_خراسان رضوی_ایران”. دوره سوم، ص88-75 ، نشریه دانشگاه تربیت معلم.

39- یوسفی مهدی (1368). فلور ایران. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.

منابع انگلیسی

 40- Andersson, L (2001). Habitat classification in the light of disturbance and succession, p. 10-13.

41 – Davies, Cynthia  E. Moss, Dorian. Hill, Mark O. (2004). Eunis habitat classification revised 2004. European Topic Center on Nature Protection and Biodiversity, Paris.

42- Davis, P.H (ed) (1965- 1985).  Flora of Turkey  vol.1-9, Edinburgh. Edinburgh University Press.

43- Endemism: The Uniqueness of Species”. Hong  Kong: World Wide Fund Hong  Kong.. [Online]. < http:// www.wwf.org.hk/factsheets/factsheet7.PDF. Cited 23 January 2005.

44- Fossitt, Julie. A. (2007) A guide to habitats in Ireland. Heritage council Reprint.

45- Hanna, A.Y. , Harlan, P.W., Lewis,D.T. (1982). Soil available water as influenced by landscape position and aspect. Agron. 74: 999-1004.

46- Instiute of Terrestial Ecology, Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique 1996 : Biotopes/ Ecosystems Nomenclature. Habitats of SouthAmerica.<http://www.naturalsciences.be/cb/ants/pdf_free/PHYSIS-HabitatsSouth America.pdf>, accessed 21 february 2007.

47- Jensen, M.E. (1990).  Interpretation of environmental gradients which influencesagebrush community distribution in northeast Nevada, J. Range Management, 43(2): 161-167.

48- Rechinger,K.H,(Ed.) (1963-1999). Flora Iranica. Vien, Graz:

Akademische Druck and veragsatalt. Vol. 1-178.

49- Takhtajan, A. ( 1986-1987). Floristic region of the world. University of the California press. Berkeley.

50- Townsend,C.C.  & E. Guest (Eds). (1966-1985). Flora of Iraq. Vol. 1-9. Baghdad Ministry of Agriculture AndAgrarian Reform.

51-[ Online ].< http:// www. Farsmet. ir/Eghlimi.aspx >. [18 Nov 2013].

52-[Online ]. < http:// fa. Wikipedia. Org >. [18 Nov 2013].

53-[Online ].< http:// www.ngdir.ir/geomatics/PGIS.asp>.[16 Agu 2014].

54- [Online ]. < http:// www.sageology.blogfa.com>.[18 Agu 2014].

55-  [ Online ].< http:// www.doe. ir/Portal/home/موقعیت جغرافیایی >. [18 Nov 2013].

56- [Online ]. <http://www.irimo.ir/services/climate>.[18Agu 2014].

57- [ Online ].< http:// www. Google.com/earth>[3Nov 2014].

چکیده

 هدف از این پژوهش بررسی فلور، جوامع گیاهی، زیستگاه‌ها و ریز زیستگاه‌های موجود در کوه‌های سیوند واقع در شمال شرق استان فارس است، که در 30 درجه و 5 دقیقه عرض شمالی و 52 درجه و 55 دقیقه طول شرقی قرار دارد. نمونه‌های گیاهی در سال‌های 91، 92 و 93 جمع‌آوری و شناسایی شد و زیستگاه‌ها و جوامع گیاهی مربوط به هر نمونه مشخص گردید. بررسی فلور این منطقه 315 گونه که به 65 تیره و 237 جنس تعلق داشتند را نشان می‌دهد. گیاهان گلدار در منطقه غالب بودند. غنی‌ترین تیره‌ها از نظر تعداد گونه و جنس، تیره Asteraceae با 39 جنس و 50 گونه می‌باشد و پس از آن تیره‌های Brassicaceae (30 گونه)، Poaceae (30 گونه)، Fabaceae (22 گونه)، Lamiaceae (21 گونه) قرار می‌گیرند. در این بررسی تروفیت‌ها بیشترین درصد شکل زیستی را دارا بودند. بر اساس سيستم EUNIS هفت زيستگاه بزرگ موجود در منطقه شامل: 1- علفزار 2- بوته‌زار 3-درختچه‌زار 4- مناطق کم‌پوشش یا بی‌پوشش با بستر سنگی و صخره‌ای 5- آب‌های سطحی درون سرزمینی 6- زيستگاه‌هاي کشت شده زراعي، باغباني يا مسکوني 7- زيستگاه‌هاي احداثي، صنعتي و ديگر زيستگاه‌هاي مصنوعي.است.  در این بررسی بیشترین گونه‌ها متعلق به زیستگاه علفزار بود و حضور گیاهان درشیب‌های غربی نسبت به سایر شیب‌ها بیشتر بود. و منطقه از نظر جغرافیای گیاهی به ناحیه ایران- تورانی تعلق دارد.

واژه های کلیدی: فارس، سیوند، مطالعه فلوریستکی و زیستگاهی

مقدمه

1-1- کلیات

جوامع گیاهی تامین کننده‌ی غذای دام‌های وحشی و اهلی، مآمن و پناهگاهی برای وحوش و تامین کننده‌ی بسیاری از گیاهان دارویی و خوراکی است. پوشش گیاهی تنظیم کننده‌ی جریان آب‌های سطحی و زیرزمینی است و اهمیت زیادی در حفظ خاک و جلوگیری از فرسایش دارد (33).

گیاهان، طیف بسیار وسیعی از موجودات را شامل می‌شوند که بین آن‌ها تفاوت‌های زیادی وجود دارد. این تفاوت‌ها در شکل، اندازه، خصوصیات ریخت شناسی، تشریحی، فیزیولوژیکی، تغذیه، چرخه زندگی، تولیدمثل و بسیاری از صفات دیگر قابل مشاهده می‌باشد این تفاوت‌ها سبب می‌شود که گیاهان در شاخه‌ها و گروه‌های کوچک و بزرگ قرار گیرند(32)

شناخت علمی گیاهان در هر یک از این زمینه‌ها، چه از نظر پژوهش و چه به لحاظ کاربرد، اهمیت بنیادی و کلیدی حاصل کرده است. برای شناخت بهتر گیاهان، دانش سیستماتیک یا تاکسونومی که روش رده‌بندی گیاهان بر پایه اختصاصات و صفات ثابت و اصلی و مشترک آن‌ها قرار دارد، به ما امکان می‌دهد تا طبق قاعده و نظم معینی، به طور دقیق گیاهان را بشناسیم(26).

1-2- تعریف فلور و فلوریستیک

Floristics)): شاخه ای از علم گیاهشناسی است که به شناسایی و لیست کردن همه گونه‌های گیاهی یک منطقه می‌پردازد.

به کتاب و یا دیگر آثاری که رستنی‌های یک منطقه را شرح می‌دهد (Flora)  گفته می‌شود. رستنی‌های یک منطقه را نیز، فلور((Flora می‌نامند(13).

برسی فلوریستیکی هر منطقه ازاهمیت بالایی برخوردار است. زیرا فهرست فلوریستیک شناسنامه‌ای برای هر منطقه است که حضور گیاهان و وضعیت آن‌ها را نشان می‌دهد. هم چنین بررسی فلوریستیکی هر منطقه موثرترین روش برای مدیریت و حفاظت از محیط زیست است(14).

فلورهر منطقه نتیجه واکنش‌های جامعه زیستی در برابر شرایط کنونی و تکامل گیاهان در دوران گذشته است. (38).

برای شناخت فلور و پوشش گیاهی یک منطقه داشتن اطلاعات کلی از تاریخچه، اکولوژی، منابع شناسایی، موقعیت جغرافیایی، عوامل دیرینه شناسی و ویژگی‌های کمی و کیفی آن فلور ضروری است(39).

1-3- تعریف زیستگاه

زیستگاه‌ها واحد‌های ساختمانی اساسی از محیط زیست هستند که توسط حیوانات و گیاهان اشغال می‌شوند که به عنوان واحد برای توصیف مکان و مدیریت حفاظت محیط زیست مهم هستند(6).

به طور کلی زیستگاه به نوع محلی اشاره دارد که یک گونه گیاهی از نظر اکولوژیکی به آن محل سازش یافته است. نوع محل با توجه به جامعه گیاهی  و محیط فیزیکی آن مشخص            می شود(15).

یک موجود زنده ممکن است دارای دو یا تعداد بیشتری زیستگاه متقابل باشد که بتواند در آن‌ها بقای خود را حفظ کند(28). بیشتر زیستگاه‌ها براساس ویژگی‌های رویشی آن‌ها تقسیم بندی می‌شوند.

می توان به راحتی پراکنش بسیاری از موجودات زنده به ویژه نمونه‌های بزرگتر را بر حسب برخی واحد‌های زیستگاهی نظیر جنگل، علفزار، ساحل و دریاو..مورد مطالعه قرار داد. با این حال حتی درون این قبیل واحد‌های محیطی یا زیستگاها اغلب گونه‌ها پراکنش مخصوص به خود دارند.

1-4- پیشینه مطالعات فلوریستیک

تردیدی نیست که اولین جمع‌آوری کنندگان گیاهان در ایران به احتمال بسیار زیاد طبیبان و کسانی بوده‌اند که برای مداوای امراض مردم داروهای گیاهی را تجویز می‌کرده‌اند. مرحوم  پروفسور احمد پارسا كه از بنيان‌ گذاران علم گياه‌‌شناسي نوين در ايران است، از ابن سينا – دانشمند بزرگ ايراني –  به عنوان بنيان ‌گذار فلور در آسيا و ايران ياد مي‌كند(39).

سرآغاز‌ سفرهای گیاهشناسان خارجی به ایران احتمالاً در سال 1684 ميلادي بود كه دكتر كمپفر انگلیسی به جنوب قفقاز, رشت, قزوين, اصفهان, شيراز و كرانه‌هاي خليج فارس رفت. پس از بازگشت به اروپا یک مجموعه بزرگ از گیاهان مختلف جمع‌آوری کرد. پس از او تا سال1977 حدود 41 گیاه شناس اروپایی جمع‌آوری گیاهان ایران را انجام دادند (9). گياه شناسان ديگري كه در اين زمينه  فعاليت كرده‌اند محققان زير قابل ذكرند: گملن، ميشوكس، اوليويه، برونی‌ ير، بلانژ، اوشر، الوی، بونژ، كافر و  بوآسيه – همه از  فرانسه – برنمولر، ‌هوشكنخت، هوپر، فيلد، لازار، رشينگر (مؤلف مجموعه‌ي گرانبهاي فلورا ايرانيكا كه يكي از معتبرترين منابع شناسايي براي فلور ايران است)، آلن، گائوبا و غیره (39).

تا قبل از تاسیس هرباریوم در ایران گیاه شناسان غربی به علت نبود دانشگاه، موزه گیاه شناسی و هرباریوم گیاهان جمع‌آوری شده را به خارج ایران منتقل می‌کردند. اولین موزه گیاهشناسی در ایران توسط گائوبا در سال 1312 در محل دانشکده کشاورزی فعلی کرج پایه گذاری شد(2).

در دوران بعد از تاسیس اولین هرباریوم در ایران و به ویژه از زمانی که حجم حضور خارجیان از جمله گیاه‌شناسان در این کشور کاهش چشمگیری یافت، پس از یک دوره رکود طولانی، گیاهشناسی در ایران به صورت جهشی پیشرفت نمود و اغلب این دستاوردها نیز حاصل تلاش گیاه‌شناسان ایرانی بوده است(39).

در استان فارس هرباریوم دانشگاه شیراز در سال 1963 توسط مارتین ال گرانت تاسیس شد پس از آن دکتر ممتاز حسن بخاری که به عنوان استاد گیاهشناسی بخش زیست‌شناسی مشغول به کار بود از سال 1988-1972 کارهای گرانت را ادامه داد و به جمع‌آوری گیاهان استان فارس و استان‌های مجاور پرداخت.

و از سال 1368 تاکنون توسط دکتر خسروی کارهای گیاهشناسی و جمع‌آوری گیاهان ادامه پیدا کرد و هم اکنون نیز ادامه دارد. هم اکنون نزدیک 100 هزار نمونه گیاهی در این هرباریوم نگهداری می‌شود (11).

در دانشگاه شیراز نیز افرادی بر روی گیاهان استان فارس در قالب کار پایان نامه مطالعاتی انجام داده‌اند که از آن جمله می‌توان به بردبار شیبانی(5)، پور مهدی(7)، حاتمی(10)، جعفر پور(8)، صفری(22)، مرادی محمود آبادی(31)، مظلومی(34)، اسدی(2)، زارع(18) و سادات سیدی(20) اشاره کرد.

در منطقه مورد مطالعه نیز افرادی جمع‌آوری‌هایی انجام داده‌اند که از آن جمله می‌توان به اتو استاف در سال 1885 ، بهبودی در سال 1949 و خسروی  در سال 1390 اشاره کرد.

1-5- ویژگی‌های سرزمین ایران

کشور پهناور ایران با مساحتی حدود 1648000 کیلومتر مربع به دلیل وضعیت خاص پستی و بلندی‌ها و عوامل آب و هوایی دارای شرایط زیستی و اکولوژیکی گوناگونی است. کشور ایران به دلیل تضادهای گسترده اقلیمی، پیشینه تاریخی زیستی و نیز توان بالای گونه‌زایی زیستگاه‌های مساعدی را جهت استقرار گونه‌های متنوع گیاهی و جانوری پدید آورده است و وجود مناطقی مانند مناطق خزری، کویری، کوهستانی و گرمسیری حاشیه خلیج فارس زیستگاه‌های متنوعی را فراهم ‌آورده است که به نوبه خود بر تنوع زیستی ایران ‌افزوده است (30).

فلور نسبتا غنی و متنوع ایران از یک‌سو و وسعت نسبی زیاد کشور از سوی دیگر از دیرباز کاوشگران خارجی و در سال‌های اخیر گیاه‌شناسان علاقه مند فعال ایرانی را به خود جلب کرده است که حاصل آن‌ها کشف و جمع‌آوری نمونه‌های گیاهی بسیار زیاد از این پهنه‌ی وسیع و پر برکت است. لیکن هنوز از اهمیت این کاوش‌ها کاسته نشده و مطالعات فلورستیکی منطقه با روش‌های جدید اهمیت خاصی دارد. اما به رغم تلاش‌های فراوان که به دست گیاه‌شناسان خارجی و ایرانی صورت گرفته، هنوز کارهای زیادی در پیش‌رو داریم (37).

1-6- نواحی فلوریستیکی ایران:

امروزه کل خشکی‌های کره زمین طبق سیستم ارائه شده توسط آرمن تختجان- گیاه شناس ارمنستانی- به 6 قلمرو، 35 ناحیه و 152 حوزه تقسیم می‌شود (49).

قلمرو‌های ششگانه عبارتند از:

هولارتیک، پالئوتروپیک، نئوتروپیک، کاپ، استرالیا و آنتارکتیک

فلور ایران به دو قلمرو هولارکتیک و پالئوتروپیک تعلق دارد. بخش کوچکی از نواحی جنوبی کشور در امتداد سواحل خلیج فارس و دریای عمان به قلمرو پالئوتروپیک و بقیه نقاط کشور به قلمرو هولارکتیک متعلق است(شکل1-1).

در طبقه‌بندی که حاصل جمع‌بندی نظرات پژوهشگران متعددی از جمله زهری است و سازگاری بیشتری با واقعیات دارد نواحی رویشی ایران اینگونه شرح داده می‌شود.

1-قلمرو هولارکتیک

-زیر قلمرو بورال

– ناحیه اروپا سیبری

– زیر حوزه هیرکانی

– زیر قلمرو تتیان (مدیترانه)

– ناحیه ایران- تورانی

– زیر حوزه ارمنستان- ایران

– زیر حوزه کردستان- زاگرس

– زیر حوزه ایران مرکزی

– ناحیه صحرا عربی

2- قلمرو پالئو تروپیک

– زیر قلمرو آفریقا

– ناحیه صحرا- سندی

– حوزه نوبو- سندی(46).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122