پايان نامه مطالعه ي برانگيختگي،خوشايندي و غلبه ي کلمات به کار برده شده در عناوين مشترک تارنماهاي فارسي زبان داخل و خارج از کشور و تعيين رابطه ي آن با برانگيختگي، خوشايندي و غلبه‌ي کل عنوان خبر

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مطالعه ي برانگيختگي،خوشايندي و غلبه ي کلمات به کار برده شده در عناوين مشترک تارنماهاي فارسي زبان داخل و خارج از کشور و تعيين رابطه ي آن با برانگيختگي، خوشايندي و غلبه‌ي کل عنوان خبر یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 119 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مطالعه ي برانگيختگي،خوشايندي و غلبه ي کلمات به کار برده شده در عناوين مشترک تارنماهاي فارسي زبان داخل و خارج از کشور و تعيين رابطه ي آن با برانگيختگي، خوشايندي و غلبه‌ي کل عنوان خبر بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

 

1-1مقدمه 1
1-2 بیان مساله 2
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 3
1-4 اهداف پژوهش 5
1-4-1 اهداف اصلی 5
1-4-2 اهداف فرعی 5
1-5 سؤال‌های پژوهشی 6
6-1 تعریف مفاهیم و اصطلاحات 6
آزمون خود ارزیابی تصاویر آدمک (SAM) 6
1-6-1 برانگیختگی 7
1-6-2 خوشایندی 7
1-6-3 غلبه 7
1-6-4 کلمات 8
1-6-5 عنوان خبری 8
1-6-6 تارنما 8
فصل دوم… 9
پیشینه پژوهش 9
2-1 مقدمه 9
2-2 هیجان 9
2-3 ابعاد هیجان 10
2-3-1 برانگیختگی 10
2-3-2 خوشایندی-ناخوشایندی 11
2-3-3 غلبه… 12
2-4 رسانه و تارنما 12
2-5 کلمات13
فصل سوم 17
روش پژوهش 17
مقدمه 17
3-1 مراحل اجرای طرح 17
3-1-1 نوع مطالعه 17
3-1-2 جامعه مورد مطالعه و حجم نمونه 17
حجم نمونه 17
3-1-3 معیار های ورود به مطالعه 17
3-2-3 ابزارهای پژوهش 18
پرسشنامه SAM18
3-1-4 مکان و زمان اجرای پژوهش 18
3-4 روش تحلیل اطلاعات (داده‌ها) 19
3-3 شیوه¬ی اجرای پژوهش 19
فصل چهارم 20
یافته های پژوهش 20
مقدمه 21
جدول 1-4: عناوین خبری با موضوع انرژی اتمی 24
فصل پنجم 76
بحث و نتیجه¬گیری 76
5-1مقدمه 76
5-2 تفسیر یافته¬های پژوهش 76
5-3- محدودیت¬های پژوهش 79
5-4- پیشنهادات برای پژوهشهای آتی 80
منابع 81
پیوست شماره¬ی 1: پرسشنامه¬ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه¬ی لغت خبری 88
پیوست شماره¬ی 2:جدول میانگین¬ برانگیختگی، خوشایندی و غلبه¬ی کلمات88

منابع

آقایی، سید داود. صادقی، سید سعید. هادی، داریوش. (1391). واکاوی نقش اینترنت و رسانه های اجتماعی جدید در تحولات منطقه خاور میانه و شمال آفریقا(اطلاع رسانی، سازماندهی و گسترش سریع تحولات)- فصلنامه روابط خارجی، سال چهارم، شماره دوم، صص34-7.

اسکندری، نصرالله. میراسماعیلی، بی بی سادات. (1391). بررسی تاثیرهمگرایی رسانه ای بر سیاستگذاری های رسانه ها از دیدگاه متخصصان مدیریت و تکنولوژی. مطالعات رسانه ای. سال هفتم، شماره هجدهم.

برازجانی،مریم. (1390). نقش رسانه ها و فضاهای مجازی در تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه و شمال افریقا. مجموعه مقالات همایش اسلام و تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه و شمال افریقا، انجمن ژئوپلیتیک ایران.

بهرامی، فاطمه.، عیسی‌نژاد، امید.، قادرپور، رزکار. (1388). تأثیر هیجانات القا شده مثبت و منفی بر شادی و ناراحتی پس از القای برانگیختگی. علوم رفتاری. 3(1)، 65-70.

پورافکاری، نصرت‌ا…، فرهنگ جامع روانشناسی-روان‌پزشکی، تهران، فرهنگ معاصر، 1373، جلد اول، ص 495.

خداپناهی، محمد کریم.(1393). انگیزش و هیجان .انتشارات  سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت). تهران

خلیلی، عابد.(1392). مقایسه گفتمان سایت­های خبری الجزیره انگلیسی و پرس تی وی در مورد پوشش خبری درگیری­هایسوریه، دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران(تهران).

دور اندیش، هومان. (1391). نقش رسانه ها در انقلاب مصر. دیپلماسی ایرانی. روابط خارجی.14.

ریو، مارشال(1393). انگیزش و هیجان.نشر ویرایش0تهران(ترجمه یحیی سید محمدی).

سردار نیا، خلیل الله. (1388). اینترنت، جنبش های اجتماعی جدید و بسیج اعتراض ها(بررسی نظری و مصداقی چند جنبش اجتماعی)، فصلنامه پژوهش های ارتباطی، سال شانزدهم، شماره4.

فرجزاد، بهروز.(1392).بررسي مقايسه اي عوامل موثر بر استفاده، رضامندي و اعتماد دانشجويان تهراني دانشگاههاي دولتي شهر تهران از و اخبار شبكه هاي سراسري سيما و ماهواره اي بي.بي.سي فارسي و صداي آمريكا،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ارتباطات.

قاسم زاده، مرتضی. (1390) . نقش شبکه های اجتماعی در تحولات منطقه ای و بین المللی. پروتال سیاست ما، دیپلماسی عمومی و رسانه ای.

قوانلو قاجار، مصطفی.(1390). کارکردهای شبکه های اجتماعی مجازی برای دانشجویان؛ مطالعه موردی فیس بوک، مطالعات فرهنگی و رسانه ای:

کاویانی، حسین. پورناصح، مهرانگیز. گلفام، ارسلان. (1393). تقابل واژه های هیجان و شناخت در لغت نامه های زبان فارسی. تازه های علوم شناختی، سال7، شماره2.

گروه پژوهشی دانش فناوری اطلاعات آینده اندیشی.(1387).جنگ شناختی.انتشارات مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی-موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.چاپ اول: 104.

مولایی، محمدمهدی.(1390). چشم انداز رسانه های اجتماعی در سال 2011. ماهنامه کامپیوتر و ارتباطات، شماره103.

نظری،محمد. قسیم، نبی زاده چیانه. شهرام،واحدی. محمد، رستمی.(1391). بررسی اعتبار و روایی آزمون خود ارزیابی آدمک.6(2)؛61-52.

Abbasi, E.,&A.Wilsom,Maximilliano.,JonatteYvess.(2011). Processing the emotions in words: The complementarycontributions of the left and right hemispheres.Cognitive Affect Behavior Neuroscience,11:372–385.

Bradley, M.M., & Lang, P.J. (1999). Affective norms for English words (ANEW): Instruction manual and affective ratings.Technical Report C-1, The Center for Research in Psychophysiology, University of Florida.

Bensafi M, Rouby C, Farget V, Bertrand B, Vigouroux M, et al. (2003) Perceptual, affective, and cognitive judgments of odors: Pleasantness and handedness effects. Brain Cogn 51: 270–275.

Boughelaf, Jamila. (2011). Mobile phones, social media and the Arab, credemus Associates.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف مطالعه­ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ ی کلمات به کاربرده شده در عناوین مشترک تارنماهای فارسی زبان داخل و خارج از کشور و تعیین رابطه­ی آن با برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ی کل عنوان خبر و ارزیابی خبرگزاری­های داخلی و خارجی صورت گرفت. روش مطالعه: این مطالعه به روش پیمایشی انجام شد. 6 خبر گزاری که شامل 3 خبرگزاری داخلی  و 3 خبرگزاری خارجی به تفکیک تمایل به (اصول­گرایی، اصلاح طلبی و خنثی) رجانیوز، مشرق نیوز خبرگزاری فارس انتخاب شدند. از خبرگزاری­های خارجی هم بی بی سی فارسی، صدای آمریکا و رادیو فردا برگزیده شدند. براین اساس نرم افزار جستجوی خبر توسط  برنامه­نویس طراحی شد و اخبار حوزه­ی بین الملل بازه­ی زمانی اسفندماه به صورت در دسترس بر حسب موضوع توسط پژوهشگر تفکیک شدند. 7عنوان خبری انتخاب شدکه در نهایت 3 عنوان حذف شدند. کلمات این 6 خبرگزاری در 7 عنوان مشترک تفکیک شد، طبق نظر زبان­شناس حروف اضافه و افعال اسنادی حذف شدند و افعال غیراسنادی به صورت مصدر به­کار برده شدند. ارزیابی 150 کلمه از 7 عنوان خبری پیش از حذف 3 عنوان با استفاده از پرسشنامه  SAMتوسط 143 آزمودنی بزرگسال در دامنه­­ی سنی 18 تا 45 که به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شده­بودند، انجام گرفت. یافته­ها: داده­های آماری با استفاده از میانه، میانگین، همبستگی اسپیرمن، تحلیل واریانس اندازه­گیری مکرر، کرویت موچلی، مجذور خی و شفرسیتی با استفاده از نرم افزارspss  نسخه­ی 21 تحلیل گردید. میانه­ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ی این 150 کلمه محاسبه شد. برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ی لغات با هم ارتباط معنی­داری نداشتند. میان برانگیختگی، خوشایندی غلبه­ی کلمات عناوین و برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ی کل عنوان خبر ارتباط معناداری وجود دارد. در بازه­ی زمانی اسفندماه 91 از میان 6خبرگزاری­ مذکور، صدای آمریکا و رادیوفردا بیشترین برانگیختگی را داشتند. مشرق نیوز و بی بی سی و فارس نیوز به ترتیب از کلمات خوشایند بیشتر استفاده کردند. فارس نیوز به طورمعناداری کلمات دارای غلبه­ی بالا به کار برده است. نتیجه­گیری: با توجه به نتایج به دست آمده با داشتن نمره­ی برانگیختگی یک کلمه نمی­توان خوشایندی یا غلبه­ی آن کلمه را پیش­بینی کرد و بالعکس. باداشتن برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ی مجموع کلمات یک عنوان خبری به احتمال بالای 50 درصد میتوان در مورد برانگیختگی یا خوشایندی یا غلبه­ی کل آن عنوان خبری را پیش­بینی کرد. از میان تارنماهای فارسی­زبان داخلی و خارجی در حوزه­ی مسایل بین الملل بی بی سی با برانگیختگی و غلبه­ی­ کمتر و خوشایندی بیشتری از سایر خبرگزاری­ها، مشرق از خبرگزاری­های داخلی با بالاترین خوشایندی و رجا کمترین کلمات خوشایند را استفاده ­می­کنند. همچنین فارس از خبرگزاری های داخلی بیشترین غلبه کلمات را به کار برده است.

کلیدواژه­ها: برانگیختگی، خوشایندی، غلبه

 فصل اول

کلیات پژوهش

1-1مقدمه

عصر حاضر، عصر ارتباطات و اطلاعات است؛ عصری که در آن رسانه‌ها نقش مهمی در شکل گیری افکار عمومی در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و بین‌المللی بازی می‌کند (آقایی، صادقی، هادی، 1391). امروزه اهمیت اخبار بر هیچ کس پوشیده نیست. تارنماها یکی از منابع مهم خبری هستند. بر اساس آماری که از اولین گروه تحقیقاتی برخط ایران در سال 2012 منتشر گردیده است، نزديك به ٥٤ درصد از كل كاربران اينترنت در خاورميانه، در ايران زندگي مي­كنند و بر حسب نوع فعالیت افراد در اینترنت بالاترین سطوح به جستجوی اطلاعات (67 درصد)؛ مطالعه پایگاه‌های خبری ( 65 درصد)؛ بانکداری برخط ( 64 درصد)؛ دانلود موسیقی ( 49 درصد)؛ شبکه‌های اجتماعی ( 44 درصد) و خرید آنلاین ( 43 درصد) اختصاص دارد. از نظر کاربران، پس از جستجوی اطلاعات، مطالعه­ی پایگاه­های خبری پرطرفدارترین بخش اینترنت است که اهمیت آن را روشن می‌سازد. (مشرق، 1391)

هر خبر دارای عنوانی است که اکثر اوقات بیانگر چکیده­ و محتوای خبر می­باشد و می­تواند مخاطبان را به خود جذب نموده یا تأثیری بالعکس بر آن‌ها داشته باشد. عنوان اخبار متشکل از کلمات و جملات است. این کلمات و جملات بار هیجانی دارند. مخاطبان دائما با این کلمات روبرو می­شوند. بار هیجانی موجود در کلمات و جملات خبرها احساس خوشایندی و یا ناخوشایندی مانند: شادی، خشم، غم، تنش و یا رنجش در آن‌ها به وجود می‌آورد..

در این میان گاهی ممکن است کلمات با وجود تعریف یکسان معنای احساسی متضادی داشته باشند مانند کلمه «کلاسیک» در مقابل «دمده» که تعریف یکسانی دارند اما معنای احساسی متضادی را منتقل می­نمایند. انتخاب کلمات هیجانی در خبر، ارتباط را کامل‌تر می­نمایند و اهمیت بسزایی دارد (عباسی و همکاران، 2011). علاوه بر تجربه‌ی هیجانی که به صورت خوشایندی و یا ناخوشایند است، غلبه شامل احساس کنترل و یا عدم کنترل، و انگیختگی به عنوان تغییرات فیزیولوژیک و روانی، تحت تأثیر بار هیجانی کلمات، در این میان مطرح است. می‌توان چنین بیان کرد که اخبار و بالاخص عنوان خبر، یکی از مهم‌ترین جایگاه­هایی است که بار هیجانی کلمات در آن اهمیت زیادی دارد.

این پژوهش به مطالعه­ی میزان برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ ی کلمات به کار رفته در عناوین اخبار تارنماهای فارسی زبان داخلی و خارجی و رابطه­ی هرکدام از این مؤلفه‌ها با یکدیگر پرداخته است و در پی آن است که مشخص نماید آیا بین این مؤلفه‌ها در قالب کلمات با برانگیختگی و خوشایندی آن به صورت عنوان خبری رابطه­ای وجود داشته است؟ و در نهایت به ارزیابی این موارد در تارنماهای فارسی زبان داخل و خارج کشور بپردازد.

1-2 بیان مسأله

تارنماها یکی منابع مهم خبری هستند. امروزه کمتر کسی را می‌توان یافت که از رسانه استفاده ننماید و در این میان از اخبار بی خبر باشد.

تارنماها با اطلاع رسانی سریع درباره مسائل حاد جامعه بشری، انتقال نمادهای اعتراضی و تحریک احساسات، به کنش‌های اعتراضی گسترده ای دامن می‌زنند. جذب هواداران، انسجام درونی، ایجاد اتحاد و ائتلاف میان افراد و گروه‌ها و هماهنگ سازی اهداف و روش‌های مبارزاتی و جهت دهی افکار عمومی نشانه ای از قابلیت بالای فضای مجازی است؛ امری که به وضوح در تحولات اخیر خاورمیانه مشاهده می‌شود (آقایی، صادقی، هادی، 1391).

تحولات خاورمیانه به علت اهمیت همیشگی آن مجالی را فراهم نموده است تا رسانه‌ها به ویژه تارنماها بیش از پیش ظرفیت‌های خود را نمایان سازند (قاسم زاده،1390). مسلماً یکی از حوزه‌هایی که خبرهای رسانه­ای و تارنماها به صورت ویژه به آن می‌پردازند مسائل مختلف مربوط به ایران است. این موارد شامل نکات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و غیره است.

تارنماها را به رغم داشتن نکات مفید آن، می‌توان به عنوان ابزاری موثر برای رسیدن به اهداف سیاسی، اقتصادی و نظامی نیز در نظر گرفت که با زبان کلمات و جملات در ساختار خبر نقشی حیاتی بازی می‌کنند.

جالب توجه است که امروزه در ابعاد نظامی نیز بعد جدید و بسیار موثری ظهور کرده است که جنگ شناختی نامیده می‌شود، که آن را بعد پنجم جنگ‌ می‌دانند که در آن به جای سلاح از تکنیک‌های شناختی استفاده می‌شود. یکی از مؤثرترین ابزارهای مورد استفاده در جنگ‌های شناختی، رسانه­ها هستند (گروه پژوهشی دانش فناوری اطلاعات آینده اندیشی، 1387). بدین صورت که رسانه‌ها با قابلیت زیادی که دارند می‌توانند زشت‌ترین مفاهیم را به صورتی زیبا و یا بالعکس به مخاطب عرضه نمایند و افکار را دستکاری نموده و به سمت آنچه هدف اصحاب رسانه است سوق دهند.

کلمات و جملات هیجانی در اخبار و عناوین خبری اهمیت زیادی دارند. مثلاً پژوهش بررسی و مقایسه شباهت­ها و تفاوت­های گفتمان­ها و انگاره­های خبری ساخته شده در دو سایت الجزیره انگلیسی و پرس تی­وی در مورد پوشش خبری درگیری­های سوریه در بازه زمانی فروردین تا شهریور 1392 (21 مارس تا 21 سپتامبر 2013) نشان می‌دهد که چگونه دو رسانه با دو دیدگاه مخالف با عناوین و جملات و کلمات متفاوت، در مخاطبان خود عقاید مختلف و مخالف هم و تصاویر مثبت و منفی از سران کشورها القاء نمودند (خليلي،1392). این موضوع اهمیت و چگونگی اثر گذاری بار هیجانی کلمات و جملات اخبار بر مخاطبان را نشان می‌دهد.

تارنماها به عنوان یکی از رسانه‌ها، می‌تواند به شکل ابزاری از تسلیحات شناختی نیز باشد که مخاطب با اختیار و انتخاب خود در معرض آن قرار می‌گیرد. تارنماها را می‌توان ابزاری مهم دانست که کلمات و جملات در آن نقش اساسی بازی می‌کنند و با تأثیر گذاری بر افکار مخاطبان می‌توانند خطر آفرین باشند.

موارد حائز اهمیت ذکر شده در بالا، اهمیت آگاهی از روند اثرگذاری و کارکرد این ابزار جنگ شناختی را بارز می‌سازد. به نوعی مطالعه در خصوص این موضوع، شناخت یکی از ابزارهای جنگ‌های شناختی محسوب می‌شود.

با نگاهی دقیق می­توان تفاوت­هایی اساسی میان ادبیات تارنماهای مختلف فارسی­زبان داخل و خارج از کشور مشاهده کرد. به زعم پژوهشگر تفاوت­هایی بارز دربرانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ی کلمات استفاده شده در تارنماهای مختلف وجود دارد. تأثیر هیجانی کلمات در عناوین خبری موجب جذب بیشتر مخاطبان به سمت رسانه و تارنماهای خارجی می‌شود و این پژوهش در نظر دارد این سوالات را مورد مطالعه قرار دهد.

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

تارنماها به منابع مهمی برای بسیج کنش جمعی و ابداعات پس از آن، سازماندهی و عمل جنبش‌های اجتماعی در سراسر دنیا تبدیل شده‌اند (التانتاوی[1]، وی یست[2]،2011،1207). بیشتر تمرکز اطلاعات و خبرها در رسانه‌ها و تارنماها در مورد مسائل مهم و حیاتی هستند.

نقش اینترنت و رسانه­های جدید در انقلاب­های اخیر به حدی پر رنگ بوده است که برخی آن را انقلاب فیس بوکی یا انقلاب توییتری می‌نامند. این ابزارها هماهنگی بین تظاهرکنندگان را موجب می‌شدند (دوراندیش، 1390). البته در مورد میزان و کیفیت نقش رسانه‌ها در این انقلاب‌ها دیدگاه‌ها و نظرات متفاوتی وجود دارد.

در این میان رسانه‌ها که به عنوان ابزاری قدرتمند در اختیار صاحبان قدرت کشور حامی آن‌ها هستند مطمئنا” فعالیتی به نفع آنان خواهد داشت. همان‌گونه که کاتلی[3] (2011، به نقل از آقایی، صادقی، هادی، 1391) می‌گوید اطلاعیه های رسمی غربی در رسانه همیشه به سمت و جهتی سوق می‌یافت که منافع خودشان را فراهم سازد.

متخصصان ارتباطات معتقدند، تارنماها موجب شده‌اند ارتباطات چهره به چهره کاهش یافته و در مقابل به گسترش روابط مجازی و دیجیتالی کمک می‌کنند (قوانلو قاجار،1390). اینجاست که رسانه‌ها در انتخاب و استفاده از کلمات در خبر و عناوین خبری خود به نکات روان شناختی به ویژه ابعاد هیجانی آن توجه ویژه دارند تا به اهداف خود برسند.

برای آگاهی و سپس پیشگیری یا هر اقدام مناسب دیگری در مقابل اثرات سوء اخبار منتشر شده در تارنماها، آگاهی از اینکه تارنماهای خارجی و داخلی با به کار بردن کدام کلمات در جملات خود و با چه نوع ویژگی از ابعاد هیجانی در عناوین خبری قصد تأثیرگذاری بر افکار افراد جامعه را دارند ضرورت پیدا می‌کند.

تاکنون در مطالعه‌ی این موضوعات، برای بیشتر پژوهشگران، تحلیل محتوا، تطبیق ساختاری خبر و محتوای خبر مورد توجه بوده و به لحاظ مطالعه­ی کلمات و رابطه­ی آن با خوشایندی خبری جای خالی احساس می­شود. همچنین در مورد بار معنایی لغات نیز پژوهش­های متعددی صورت گرفته است. ازجمله آن‌ها پژوهش‌هایی است که به ارزیابی پردازش خاص کلمات با بار احساسی پرداخته و مفاهیم احساسی در محرک در آن‌ها به عنوان اثر کلی نشان داده می­شود که (شافر[4] و همکاران، 2012) از تصاویر مملو از احساس استفاده کردند. شکل‌های دیگر آن به صورت صداها بوده (پیچا[5] و همکاران، 2011)؛ یا اینکه به صورت رایحه‌ها تجلی یافته است (بنسافی[6] و همکاران، 2003). با وجود تحقیقات گسترده، هنوز پژوهش کافی برای مطالعه و مشخص ساختن کلماتی که بیشتر مورد استفاده­ی رسانه و از جمله خبرها هستند صورت نگرفته است.

مطالعه­ی میزان برانگیختگی، خوشایندی و غلیه­ی کلمات به کار برده شده در عناوین مشترک تارنماهای فارسی زبان داخل و خارج از کشور و مطالعه­ی رابظه­ی آن با کل عنوان خبر از چند جهت حائز اهمیت است. ابتدا اینکه  با توجه به فقدان فهرست هنجاریابی کلمات در زبان فارسی و مطالعات اندک صورت­گرفته در این زمینه بالاخص در حوزه­ی اخبار و رسانه، مهم­ترین دغدغه­ی پژوهشگر از انجام این پژوهش ابتدا ایجاد فهرست برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ی کلمات خبری است که برای ایجاد این فهرست، از عناوین که نشانگر کل خبر است استفاده شده­است و به مطالعه­ی تفاوت میزان برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ی کلمات به‌کاربرده شده در عناوین مشترک 6 تارنمای­ فارسی­ زبان داخل و خارج از کشور پرداخته­شد به علاوه این پژوهش قصد دارد به ارزیابی ارتباط میزان برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ی این کلمات با هدف پاسخ به این سوال که آیا می­توان با داشتن یکی از این سه عامل (برانگیختگی، خوشایندی، غلبه) دو عامل دیگر را پیش­بینی نمود بپردازد. به عبارت دیگر دستیابی به ارزیابی توان پیش بینی میزان برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ی یک متن با داشتن مجموعه­ی کلمات آن متن چه مقدار است؟و در آخر اینکه خبرگزاری‌های داخلی و خارجی در زمینه­ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ی کلمات به کاربرده در عناوین  چه تفاوتی دارند؟

در کل اهمیت ویژه نتایج این پژوهش برای خوانندگان این است که متوجه می‌شوند تا چه اندازه تحت تأثیر بار هیجانی و ابعاد آن در عناوین خبری تارنماها هستند و از سویی دیگر مسئولان و نویسندگان خبری تارنماهای داخلی با استفاده از نتایج یافته های این پژوهش می‌توانند در انتخاب کلمات عناوین خبری خود تجدید نظر کرده و بر اساس اصول تأثیرگذاری ابعاد هیجانی در کلمات، عنوان خود را تهیه ‌کنند.

1-4 اهداف پژوهش

1-4-1 اهداف اصلی

تعیین میزان برانگیختگی کلمات به کار برده شده در عناوین اخبار مشترک تارنماهای فارسی زبان

تعیین میزان خوشایندی و ناخوشایندی کلمات به‌کاربرده شده در اخبار مشترک تارنماهای فارسی زبان

تعیین میزان غلبه­ی کلمات به‌کاربرده شده در اخبارمشترک تارنماهای فارسی زبان

تعیین رابطه برانگیختگی و خوشایندی و غلبه­ ی کلمات به‌کاربرده شده در عناوین اخبار مشترک تارنماهای فارسی زبان

تعیین رابطه­ی میان برانگیختگی و خوشایندی و غلبه کلمات به‌کاربرده شده در هر عنوان خبری با میزان برانگیختگی و خوشایندی و غلبه­ی کل آن عنوان خبری در تارنماهای فارسی زبان

1-4-2 اهداف فرعی

تعیین میزان به کار بردن کلمات دارای برانگیختگی درعناوین اخبار مشترک تارنماهای فارسی زبان مختلف

تعیین میزان به کار بردن کلمات دارای خوشایندی در عناوین اخبار مشترک تارنماهای فارسی زبان مختلف

تعیین­ میزان به کار بردن کلمات دارای غلبه درعناوین اخبار مشترک تارنماهای فارسی زبان مختلف

1-5 سؤال‌های پژوهشی

کلمات به کار رفته در عناوین اخبارمشترک ، دارای چه مقدار برانگیختگی هستند؟

کلمات به کار رفته در عناوین اخبار، دارای چه مقدار خوشایندی-ناخوشایندی هستند؟

کلمات به‌کاررفته در عناوین اخبار، چه مقدار غلبه دارند؟

آیا رابطه ای میان کلمات دارای برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ی کلمات به‌کاررفته در عنوان اخبار در خبرگزاری­های مذکور با برانگیختگی و خوشایندی کل عنوان خبر وجود دارد؟

آیا تفاوتی در تارنماهای مختلف فارسی در زمینه­ی برانگیختگی کلمات به‌کاررفته وجود دارد؟

آیا تفاوتی در تارنماهای مختلف فارسی در زمینه­ی خوشایندی-ناخوشایندی کلمات به‌کاررفته وجود دارد؟

آیا تفاوتی در تارنماهای مختلف فارسی در زمینه­ی غلبه­ی کلمات به‌کاررفته وجود دارد؟

6-1 تعریف مفاهیم و اصطلاحات

در این فصل ابتدا مفاهیم هیجان و زیرمجموعه­های آن یعنی برانگیختگی، خوشایندی، غلبه­- سه عامل آزمون SAM- به تفصیل شرح داده خواهد شد همچنین لغات، عنوان خبر، اخبار مشترک و تارنما برای فهم هر چه بیشتر موضوع توضیح داده خواهد شد سپس پژوهش­های صورت گرفته در این زمینه جهت ابهام­زدایی موضوع تبیین خواهد گردید.

آزمون خود ارزیابی تصاویر آدمک (SAM)

آزمون خود ارزیابی تصاویر آدمک ([7]SAM) یک نمایش تصویری از ابعاد PAD است. که توسط لنگ در سال(1994) ابداع گردید. این پرسشنامه به عنوان جایگزینی برای مقیاس‌های خود گزارش دهی­ ساخته شده است (لانه[8]،1980.به نقل از نظری، نبی زاده چیانه، واحدی، رستمی،1391). در این آزمون در هر ردیف 5 تصویر وجود دارد که آزمودنی‌ها هیجان خود را  با انتخاب یکی از آن تصاویر گزارش می‌کنند. البته نسخه­های 9 تصویری نیز وجود دارد.

منظور از ابعاد PAD و به عبارتی رویکرد سه بعدی این است که به ویژگی خوشایندی[9]، انگیختگی[10]، غلبه[11] در توصیف و سنجش و اندازه گیری پاسخ‌های هیجانی آزمودنی‌ها در نظر گرفته می‌شودگوایزا کیسدو[12]،2009).

SAM  یک ابزار میان فرهنگی است و نابسته به فرهنگ و زبان است.

1-6-1 برانگیختگی

تعریف نظری: انگیختگی-عدم انگیختگی به مساله فعالیت فیزیکی و تغییرات روانی-فیزیولوژیک اشاره می‌کند (گوایزا کیسدو،2009). تغییرات فیزیکی را می‌توان تغییر در ضربان قلب یا فشار خون و تغییر در خاصیت گالوانیکی پوست و الگوی تنفس و سایر تغییرات فیزیولوژیک بدن و تغییرات روانی- فیزیولوژیکی را تأثیرات روانی حاصل از این تغییرات دانست.

تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از میزان انگیختگی نمره­ای است که آزمودنی در پاسخ تصاویر آدمک پرسشنامه SAM به دست می‌آورد.

1-6-2 خوشایندی

تعریف نظری: خوشایندی-ناخوشایندی کیفیت تجربه هیجانی را مورد سنجش قرار می‌دهد (گوایزا کیسدو،2009). تأثیراتی که خوشایندی بر فرد می‌گذارد متفاوت از هیجان ناخوشایندی است.

تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از میزان خوشایندی نمره ای است که آزمودنی در پاسخ تصاویر آدمک پرسشنامه SAM به دست می‌آورد.

1-6-3 غلبه

تعریف نظری:. بعد غلبه در هیجان به احساس کنترل یا عدم کنترل افراد در یک وضعیت تعریف می‌شود (گوایزا کیسدو،2009).

تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از میزان غلبه، نمره­ای است که آزمودنی در پاسخ تصاویر آدمک پرسشنامه SAM به­دست می‌آورد.

1-6-4 کلمات

تعریف نظری: جمع کلمه، گفتارها و سخنان. در فرهنگ معین کلمه با لفظ به لحاظ معنی­دار بودن متمایز می­گردد.

تعریف عملیاتی: منظور از کلمات در این پژوهش اجزای عناوین مشترک است که در اخبار مشترک تارنماهای فارسی زبان در بازه­ی زمانی اسفند ماه 91 در 4 خبر مشترک از 6 خبرگزاری به کار برده شده بودند.

1-6-5 عنوان خبری

تعریف نظری: مهم­ترین مطلب خبری که به طور خلاصه بیان می­گردد.

تعریف عملیاتی: منظور از عنوان خبری در این پژوهش عناوین اخبار مشترکی است که شش تارنمای داخلی و خارجی در بازه­ی زمانی اسفند ماه 91 در مورد 4 عنوان مشترک منتشر نموده‌اند.

1-6-6 تارنما

تعریف نظری: در لغتنامه عمید، وب سایت معنا شده است.

تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از تارنماها، تارنمای 6 خبرگزاری فارسی زبان است که 3 خبرگزاری فارسی زبان خارجی بی بی سی، وی ا ای، رادیوفردا و 3 خبرگزاری داخلی فارس، مشرق و رجا است.

[1] Eltantawi

[2] Wiest

[3] cottle

[4] . Schaefer

[5] .Plichta

[6] .Bensafi

[7] Self assessment manikin

[8] Lane

[9] Pleasure

[10] Arousal

[11] Dominance

[12] Guiza Caicedo

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122