پايان نامه مطالعه چگالي تراز هسته اي با استفاده از مدل لايه اي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مطالعه چگالي تراز هسته اي با استفاده از مدل لايه اي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 89 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مطالعه چگالي تراز هسته اي با استفاده از مدل لايه اي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول 1
مقدمه 2
1-1 مدل های هسته¬ای 5
1- 2 مدل قطره مایع 5
1-3 مدل لایه¬ای 6
فصل دوم 8
چگالی تراز تک ذره¬ای 9
2-1 روش جابجایی فاز 11
2-2 روش تابع گرین 14
2-3 روش هموار 15
2-4 روش نیمه کلاسیکی 8
فصل سوم 26
3-1 چگالی تراز هسته¬ای و پارامترهای وابسته به آن 27
3-2 مدل گاز فرمی (FGM) 33
3-3 مدل جابجایی گاز فرمی (BSFGM) 35
3-4 مدل جابجایی گاز فرمی با a وابسته به انرژی (BSFGM-ED) 37
3-5 مدل دمای ثابت (CTM) 38
3-6 مدل ابر شاره (GSM) 39
3-7 مشاهده پذیرها 40
3-8 روش¬های برازش 41
3-9 اثرات تجمعی در چگالی تراز 51
فصل چهارم 55
نتیجه گیری 56

منابع و مآخذ:

[1] S. Shlomo, Nucl. Phys. A 539, 17 (1992).

[2] J. R. Huizenga, L. G. Moretto, Annu. Rev. Nucl. Sci. 22, 427-464 (1972).

[3] A. J. Koning, S. Hilaire, S. Goriely, Nucl. Phys. A 810, 13-76 (2008).

[4] J. Bardeen, L. N. Cooper, and J. R. Schrieffer, Phys. Rev. 113, 1504 (1957)

[5] R. Rossignoli, N. Canosa, P. Ring, Phys. Rev. Lett. 80, 1853 (1998).

[6] S. Hilaire, S. Goriely, Nucl. Phys. A 779, 63-81 (2006).

[7] B. Canbula, H. Babacan, Nucl. Phys. A 858, 32-47 (2011).

[8] P. Demetriou, S. Goriely, Nucl. Phys. A 695, 95 (2001).

[9] S. Goriely, S. Hilaire, A. J. Koning, Phys. Rev. C 78, 064307 (2008).

[10] H. T Nyhus, et al., Phys. Rev. C 85, 014323 (2012).

[11] H. A. Bethe. Phys. Rev. 50, 332 (1936).

[12] A. Gilbert, A G. W. Cameron, Can. J. Phys. 47, 1446 (1965).

[13] S. Shlomo, V. M. Kolomietz, H. Dejbakhsh, Phys. Rev. C 55, 1973-1980 (1997).

[14] A. Bhagwat, et al., Phys. Rev. C 81, 044321 (2010).

[15] A. Bhagwat, et al., Phys. Rev. C 86, 044326 (2012).

[16] Rom. Journ. Phys. Vol. (1997).

[17] B. M. Azizi, D. E. Medjadi, Phys. Rev. C 74, 054302 (2006).

[18] Ye. A. Bogila, V. M. Kolomietz, A. I. Sanzhur, S. Shlomo, Phys. Rev. C 53, 855 (1996).

[19] P. Ring, P. Schuck, The Nuclear Many-Body Problem, Spriger, Berlin, 1980, Ch. 13.

[20] R. Newton, Scattering Theory of Waves and Particles, McGraw-Hill, NewYork, (1966).

[21] M. Avrigeanu, A. Harangozo, V. Avrigeanu, A. N. Antonov, Phys. Rev. C 56, 2538 (1996).

[22] M. Avrigeanu, A. Harangozo, V. Avrigeanu, A. N. Antonov, Phys. Rev. C 56, 1633 (1997).

[23] H. S. Hans, et al., Phys. Rev. C 85,054614 (2012).

[24] J. Suhonen, From Nucleons to Nucleus (Spiringer_Verlag, 2007).

[25] S. Okuducu, S. Sonmezoglu, E. Eser, Phys. Rev.C 74, 034317 (2006).

[26] D. Bucurescu, T. Egidy, Phys. Rev. C 72, 067304 (2005).

[27] RIPL-3 Handbook for calculations of nuclear reaction (2009); Available online at http://www-nds.iaea.org/RIPL-3/.

[28] A. Bohr, B. R. Mottelson, Nuclear Structure, (World Scientific, 1998), Vol. 1.

[29] A. Calborfeanu, Rom. J. Phys., Vol. 51 (2006).

[30] A. V. Karpov, et al., Nucl. Phys. A 695, 95 (2001).

[31] H. T. Nyhus, et al., Phys. Rev. C 85, 014323 (2012).

[32] T. V. Egidy, A. N. Behkami, and H. H. Schemidt, Nucl. Phys. A 454, 109-127 (1986).

[33] M. Gholami, M. Kildir, and A. N. Behkami, Phys. Rev. C 75, 044308 (2007).

[34] J. N. De, S. Shlomo, and S. K. Samaddar, Phys. Rev. C 57, 1399 (1998).

[35] A. V. Voinov, et al., Phys. Rev. C 76, 044602 (2007).

[36] TALYS website, www.talys.eu.

[37] K. Kaneko, et al., Phys. Rev. C 72, 024307 (2005).

[38] K. Kaneko, et al., Phys. Rev. C 74, 024325 (2006).

[39] D. Bucurescu, T. Egidy, Phys. Rev. C 72, 044311 (2005).

[40] S. Hilaire, Phys. Let. B 583, 264–268 (2004).

[41] V. I. Plyaskin, R. A. Kosilov, Physics of Atomic Nuclei 63, 752–757 (1999).

[42] M. Guttormsen, et al., Phys. Rev. C 63, 044301 (2001).

[43] D. Bucurescu, Till von Egidy, Phys .Rev. C 73, 049901 (2006).

[44] G. Hansen, A.S. Jensen, Nucl. Phys. A 406 (1983) 236.

چکیده:

چگالی تراز هسته­اي به عنوان یکی از پارامترهاي مهم در بررسی ساختار هسته و برهمکنش­های هسته­ای محسوب می­شود. مدل BSFGM يكي از مدل­هاي شناخته شده چگالي تراز هسته به حساب مي­آيد و دربرگيرنده جابجايي انرژی برانگیختگی و پارامتر چگالي تراز مي­باشد. در این مطالعه، پارامتر چگالی تراز با استفاده از مدل نيمه كلاسيكي و با تعيين چگالی تراز تک ذره­ای در انرژی فرمی به ازاي انرژي پتانسيل هسته­اي ميدان متوسط براي پتانسيل هاي چاه مربعي متناهي، نوسانگر هماهنگ و وودز-ساكسون بصورت مستقيم محاسبه شده است. وابستگی این پارامتر به انرژی نیز بررسی شده است. از مقايسه نتايج مستقيم بدست آمده با مقادير برازش شده براي پارامتر چگالی تراز، همخواني خوبي مشاهده مي­شود.

پارامتر قطع اسپین نیز محاسبه شده است و وابستگی این پارامتر به دمای هسته و انرژی مورد بررسی قرار گرفته است. پارامتر دیگر  نیز از طریق روش برازش محاسبه شده است. در این روش اثر پتانسیل کولنی روی چگالی تراز تک ذره­ای، پارامتر چگالی تراز و پارامتر قطع اسپین مورد بررسی قرار گرفته است.

 واژه­های کلیدی: چگالی تراز هسته­ای، چگالی تراز تک ذره­ای، مدل نیمه کلاسیکی، مدل جابجایی گاز فرمی، انرژی فرمی

 مقدمه

چگالی تراز تک ذره­ای،  یکی از عناصر مهم در بررسی ساختار هسته می­باشد، زیرا در تعیین چگالی تراز هسته،  نقش مهمی دارد. در بررسی چگالی تراز تک ذره­ای از روش­های مختلفی استفاده شده­است که از آن جمله به روش­های مکانیک کوانتومی از قبیل روش تابع گرین، روش اسموث[1] و روش جابجایی فاز می­توان اشاره کرد، که در این روش­ها بازه انرژی به دو ناحیه تقسیم می­شود، ناحیه انرژی پیوسته و نواحی انرژی مقید که بیشتر تمرکز روی نواحی پیوسته است.

یکی دیگر از روش­ها در بررسی چگالی تراز تک­ذره­ای روش نیمه کلاسیکی می­باشد که در این روش از ميدان متوسط براي محاسبات استفاده شده است، که ميدان متوسط نوترون شامل جملات پتانسیل هسته­اي و برهمکنش اسپین مدار و برای پروتون علاوه بر این جملات، پتانسیل كولني را نیز دربرمی­گیرد. تاکنون برای محاسبه چگالی تراز تک ذره­ای با استفاده از روش نیمه کلاسیکی پتانسیل­های مختلفی برای هسته­های كروی و تغيير شكل يافته پیشنهاد شده است که از جمله آنها به پتانسیل چاه مربعی متناهي و نامتناهي، پتانسیل نوسانگر هماهنگ و پتانسیل وودز-ساکسون[2] می­توان اشاره کرد. در روش محاسبه مستقیم پارامتر چگالي تراز با استفاده از این روش، انتخاب پتانسیل میدان میانگین برای بدست آوردن چگالی تراز تک ذره­ای   و مقدار آن در انرژی فرمی نقش تعیین کننده­ای دارد[1].

انرژی فرمی بصورت انرژی بالاترین حالت تک ذره­ای پرشده در حالت پایه هسته تعریف می­شود. مقدار انرژی فرمی برای پروتون و نوترون متفاوت است[2].

در هسته­های سنگین به دلیل نزدیک شدن ترازها به همدیگر و همپوشانی­های آنها تمایز بین ترازها سخت می­باشد و با افزایش انرژی، ترازها بیشتر بهم نزدیک می­شوند. به همین دلیل چگالي تراز براي هسته­هاي سنگين دارای اهمیت قابل توجهی است. چگالي تراز یکی از پارامترهای مهم ساختار هسته به حساب می­آید که با استفاده از آن سایر پارامترهای ترمودینامیکی هسته از قبیل دما، آنتروپی، فشار و ظرفیت گرمایی را می­توان بدست آورد[3,4].

بطوركلي برای محاسبه چگالي تراز از دو روش مستقیم وغیر مستقیم استفاده می­شود. در روش غیرمستقیم با محاسبه آنتروپی و تابع پارش هسته و با استفاده از رابطه بین آنتروپی و چگالی تراز هسته­ای، چگالي تراز محاسبه می­شود. به عنوان مثال به مدل­هاي آماري BCS [3] ، SMMC [4] و SPA+RPA [5] می­توان اشاره کرد[5-7].

در محاسبه چگالی تراز بطور مستقیم از روش­های آماری که به صورت تئوری ارائه می­شوند استفاده می­شود. به عنوان مثال به مدل­های آماری CTM [6] ، FGM [7] ، BSFGM [8] و GSM [9] می توان اشاره کرد. در این مدل­ها پارامتر چگالی تراز بطور تئوری و نیمه تجربی محاسبه می­شود. در بسیاری از مطالعات مربوط به محاسبه برهمکنش­های هسته­ای، فرمول­های تحلیلی مربوط به چگالي تراز ترجیح داده می­شوند[3,8-10].

در این مدل­ها پارامترهای چگالی تراز بطور تئوری و نیمه تجربی محاسبه می­شوند. در بسیاری از مطالعات مربوط به محاسبه برهمکنش­های هسته­ای، فرمول­های تحلیلی مربوط به چگالي تراز ارجعیت دارند.

در مدل دمای ثابت،CTM  بازه انرژی به دو بخش تقسیم می­شود که در بخش انرژی­های پایین از ثابت بودن دما می­توان استفاده کرد و در انرژی­های بالا مدل گاز فرمی مورد استفاده قرار می­گیرد. مسئله اصلی در این مدل ایجاد ارتباط بین نواحی کم انرژی و نواحی انرژی بالاست. اين مدل پدیده­شناختی[10] براساس فرمول بت[11]  که در آن برهمکنش­های هسته­ای لحاظ نمی­شود، بنا شده است[11].

ساده­ترین بیان تحلیلی برای بررسی چگالي تراز مدل گاز فرمی است که در آن هسته­ها بدون برهمکنش در نظر گرفته شده واز اثرات تجمعی صرفنظر می­شود. مدل  BSFGMبا اعمال برخی اصلاحات در مدل گاز فرمی و با درنظرگرفتن جفت شدگی­های نوکلئونی در بر همکنش­های هسته­ای، ارائه شده است، این مدل در همه­ی انرژی­ها برای بررسی چگالي تراز مورد استفاده قرار می­گیرد.

در مدل BSFGM چگالي تراز هسته­اي دارای دو پارامتر چگالی تراز تک ذره­ای و انرژی جابجایی برانگیختگی است. معمولا این پارامترها به عنوان پارامترهای قابل تنظیم از طریق برازش داده­های تجربی تعیین می­شوند. اگرچه برای محاسبه پارامتر چگالي تراز، به جز برازش از مدل­های مختلف هسته­ای مثل مدل قطره مایع، مدل لایه­ای و رابطه نیمه تجربی نیز می­توان استفاده کرد و این پارامتر را بطور مستقیم محاسبه نمود.

1-1         مدل­های هسته­ای

مدل­های هسته­ای تقریب­ها و فرض­هایی هستند که برای شناخت ساختار هسته و نیروی هسته­ای و بر اساس شواهد تجربی معرفی می­شوند و به دو دسته تقسیم می­شود مدل­های نیمه کلاسیکی (Semi-classical models) یا مدل­های ذره­ای مانند مدل قطره مایع (Liquid drop model) و مدل­های کوانتومی (quantum mechanics models) مثل مدل لایه­ای (Shell model).

1-2مدل قطره مایع

با توجه به اینکه در هسته هر نوکلئون با نوکلئون­های مجاور خود برهمکنش می­کند و به هر نوکلئون از اطراف توسط نوکلئون­های مجاور نیرو وارد می­شود، در نتیجه نوکلئون­های داخل هسته را می توان در حال حرکت فرض کرد. در ضمن نیروی هسته­ای ضمن اینکه جاذبه است، دارای یک جمله دافعه نیز می­باشد که نوکلئون­ها را در یک فاصله معینی از همدیگر نگه می دارد. با توجه به اینکه وضعیت نوکلئون­ها در هسته مانند وضعیت مولکول­ها در مایع می­باشد ماده هسته­ای را می­توان سیال هسته­ای نامید. هر نوکلئونی که در نزدیکی لایه­ی هسته­ای قرار دارد نیروی خالصی به سمت داخل احساس می­کند به طوری که موجب می­شود سطح خارجی خود را به کمترین مقدار سازگار با حجم خود تغییر دهد. شکل هندسی که این سازگاری را دارد کروی است. بنابراین شکل هسته را بصورت کروی می­توان فرض کرد. با توجه به این توضیحات می­توان هسته را مانند یک قطره مایع در نظر گرفت.

انواع مدل­های تجمعی هسته­ای (Collective model) همانند مدل دورانی (Rotational model) و مدل ارتعاشی (Vibrational model) در محاسبات از مدل قطره مایعی استفاده می­کنند. با توجه به این اصل که دوران و ارتعاش هسته بطور کامل مشابه دوران و ارتعاش یک قطره مایع معلق می­باشد.

1-3 مدل لایه­ای

مدل لایه­ای یکی از مدل­های هسته­ای به حساب می­آید که با در نظر گرفتن پتانسیل ميدان متوسط و پتانسيل ناشي از برهمکنش نوکلئون­ها، تراز­های نوترون و پروتون هسته را با دقت بالایی نتیجه می­دهد. فرض اساسی در مدل لایه­ای این است که علی­رغم جاذبه شدید بین نوکلئون­ها که انرژی بستگی کل هسته را ایجاد می­کند حرکت هر نوکلئون در واقع مستقل از نوکلئون­های دیگر است، اگر تمام جفت شدگی­های بین نوکلئونی یا تمام برهمکنش­های زوجیت نادیده گرفته شوند، مدل لایه­ای را مدل لایه­ای تک ذره­ای می­گویند. بنابراین در مدل لایه­ای تک ذره­ای هر نوکلئون در پتانسیل متوسط یکسان با سایر نوکلئون­ها حرکت می­کند. بنابراین انتخاب یک پتانسیل هسته­ای مناسب مهم است. پتانسیل هسته­ای مناسبی که بتوان نوکلئون­ها را تحت آن پتانسیل در ترازهای انرژی قرار داد بایستی بتوانند نظام هسته را توجیه کند و با آزمایش و تئوری هماهنگ باشد. پتانسیل­های هسته­ای معرفی شده عبارتند از پتانسیل کروی، پتانسیل چاه مربعی متناهي و نامتناهي، پتانسیل نوسانگر هماهنگ و پتانسیل وودز-ساکسون.

با اعمال پتانسیل چاه مربعی و نوسانگر هماهنگ ترازها به صورت تبهگن بدست می­آیند. پتانسیل شعاعی وودز-ساكسون به همراه پتانسیل ناشی از برهمکنش اسپین مدار ترازهای هسته­ای و اعداد جادویی را که نشان دهنده لایه­های بسته هسته­ای هستند به درستی نتیجه می­دهد[13].

با حل معادله شرودینگر برای پتانسیل­های میدان میانگین، بدون در نظر گرفتن جفت­شدگی نوکلئون­ها، ترازهای انرژی و معادله موج نوکلئونی بدست می­آید. ترازهای انرژی تک-نوکلئونی نوترونی و پروتونی بعنوان يك پارامتر اساسي در تعيين پارامترهاي ترموديناميكي هسته از قبیل دما، آنتروپی، فشار و ظرفیت گرمایی نقش ایفا می­کنند. چگالی تراز هسته­ای بصورت تعداد ترازهای هسته در واحد انرژی برانگیختگی مؤثر تعریف می­شود.

در فصل دوم این پژوهش، به بررسی چگالی تراز تک ذره­ای و روش­های مختلفی که در بررسی چگالی تراز تک ذره­ای دارای اهمیت اند پرداخته ایم. در فصل سوم چگالی تراز هسته­ای و مدل­هایی که در آنها پارامترهای چگالی تراز بطور تئوری و نیمه تجربی محاسبه می­شوند معرفی شده­اند و همچنین شیوه­های برازش و اثرات تجمعی نیز ارائه شده­اند. در نهایت در فصل چهارم پارامتر چگالی تراز در مدل BSFGM بصورت تابعي از چگالي تراز تك ذره­اي با استفاده از مدل نيمه كلاسيكي براي پتانسيل­هاي نوسانگر هماهنگ، چاه پتانسیل مربعی و پتانسیل وودز-ساکسون برای تعدادی از هسته­های سبک، متوسط و سنگین محاسبه شده اند و نتایج بدست آمده با نتایج سایر روش­ها مقایسه شده است.

1) Smooth

2) Woods_Saxon

3) Bardeen-Cooper-Schrieffer

4) Shell Model Monte Carlo

5) Static Path Approximation plus Random Phase Approximation

6) Constant Temperature Model

7) Fermi Gas Model

8) Back-shifted Fermi Gas Model

9) Generalized Superfluid Model

10) Phenomenological

11) Bethe

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122