پايان نامه معاملات بورس اوراق بهادار و اصول حاكم بر آن

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه معاملات بورس اوراق بهادار و اصول حاكم بر آن  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 141 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه معاملات بورس اوراق بهادار و اصول حاكم بر آن بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه1
بخش اول: مفاهيم و كليات بورس و فرآيند معاملات بورس اوراق بهادار6
فصل اول: مفاهيم بورس و تاريخچه آن7
مبحث اول: تعريف بورس7
مبحث دوم: تاريخچه بورس در دنيا10
گفتار اول: بورس آمستردام10
گفتار دوم: بورس لندن10
گفتار سوم: بورس آمريكا12
گفتار چهارم: بورس اسپانيا14
گفتار پنجم: بورس مالزي14
مبحث سوم: تاريخچه بورس ايران16
فصل دوم: بورس اوراق بهادار و بازارهاي آن و فرآيند معاملات بورس اوراق بهادار22
مبحث اول: مفهوم بورس اوراق بهادار و بازارهاي آن23
گفتار اول: تعريف بورس اوراق بهادار23
گفتار دوم: اركان بورس اوراق بهادار26
گفتار سوم: بازارهاي بورس اوراق بهادار33
مبحث دوم: فرآيند معاملات بورس اوراق بهادار47
گفتار اول: معاملات بورسي اوراق بهادار47
گفتار دوم: مكانيزم معاملات بورس اوراق بهادار48
بخش دوم: اصول حاكم بر معاملات بورس اوراق بهادار56
فصل اول: اصول حاكم بر طرفين معاملات بورس اوراق بهادر57
مبحث اول:اصل نمايندگي و اماني بودن يد كارگزاران بورس اوراق بهادار57
گفتار اول: مفهوم و ماهيت نمايندگي58
گفتار دوم: ويژگي و اوصاف نمايندگي59
گفتار سوم: قصد نمايندگان طرفين معاملات بورسي و رضاي آن65
گفتارچهارم: اهليت كارگزاران بورس اوراق بهادار68
مبحث دوم: اصل حسن نيت كارگزاران بورس اوراق بهادار71
گفتار اول: مفهوم وتعريف حسن نيت71
گفتار دوم: نقش حسن نيت در انعقاد قرارداد در حقوق ايران72
گفتار سوم:اصل حسن نيت اعضاي بورس اوراق بهادار75
فصل دوم: اصول حاكم بر موضوع و فرآيند معاملات بورس اوراق بهادار80
مبحث اول:اصول حاكم بر موضوع معاملات بورس اوراق بهادار81
گفتار اول: اصل استاندارد بودن موضوع معاملات بورس اوراق بهادار81
گفتار دوم: اصل نقدشوندگي موضوع معاملات بورس اوراق 84
گفتار سوم:اصل افشاي اطلاعات موضوع معاملات بورس اوراق 87
مبحث دوم: اصول حاكم برفرآيند معاملات بورس اوراق بهادار
الف95
گفتار اول: اصل تشريفاتي بودن معاملات بورس اوراق بهادار95
گفتار دوم: اصل رقابت در معاملات بورس اوراق بهادار97
گفتار سوم: اصل نظارت بر معاملات بورس اوراق بهادار99
گفتارچهارم: اصل نقدي بودن و تضمين معاملات بورس اوراق بهادار104
گفتار پنجم: اصل بورس بازي در معاملات بورس اوراق بهادار109
نتيجه119
منابع و مآخذ122

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی

الف:كتب

1- آژير امير، تحليل و معامله گري در بازار از چاپ دوم نشر چالش 1389

2- اسكيني ربيعا، حقوق تجارت جلد چهارم چاپ نهم انتشارات سمت 1385

3- امامي سيد حسن حقوق مدني جلد اول انتشارات اسلاميه 1387

4-جعفري لنگرودي،محمد جعفر مبسوط در ترمينولوژي حقوق جلد دوم انتشارات گنج دانش 1378

5- دمرچيلي  محمد،حاتمي علي،قرائي محسن،قانون تجارت درنظم كنوني چاپ چهارم انتشارات ميثاق عدالت 1384

6- دواني غلامحسين، بورس سهام نحوه قيمت گذاري چاپ چهارم انتشارات نخستين 1384

7- راعي رضا، تلنگي احمد، مديريت سرمايه گذاري پيشرفته چاپ سمت 1387

8- رشوند  بوكاني مهدي، حقوق رقابت در فقه اماميه حقوق ايران و اتحاديه اروپا، چاپ انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) 1390

9- سلطاني محمد،خليلي  مرضيه، سهرابي ليلا، فلاح تفتي زينب، بايسته هاي حقوق بازار سرمايه انتشارات شركت اطلاع رساني صفحات بورس 1390

10- شهرآبادي ابوالفضل، يوسفيان پور امير، برارنيا ادبي قربان، معرفي صنعت بورس اوراق بهادار چاپ اول انتشارات بورس 1390

11- شهيدي مهدي، تشكيل قراردادها و تعهدات، چاپ ششم مجمع علمي و فرهنگي مجد سال1386

12- كاتوزيان ناصر، قانون مدني درنظم حقوق كنوني چاپ يازدهم نشرميزان 1384

13- كاتوزيان ناصر،قواعد عمومي قراردادها، جلد دوم چاپ چهارم انتشارات بهمن 1376

14- گلريز حسن، بورس اوراق بهادار چاپ اول انتشارات اميركبير  1374

15- لاري سمناني بهروز، سماواتيان اكرم، تجارت و بورس الكترونيك مباني و كاركردها انتشارات فرانما1389

16-معصومي نيا غلامعلي، ابزارهاي مشتقه بررسي فقهي و اقتصادي چاپ اول سازمان چاپ و انتشارات 1387

17- جزوه گام به گام با معاملات قراردادهاي آتي سكه طلا انتشارات شركت بورس كالاي ايران

ب) پايان نامه ها

1- آرين محسن، تحليل فقهي قراردادهاي آتي در بورس اوراق بهادار، رساله كارشناسي ارشد دانشگاه تهران،پرديس قم 1390

2- اميني مهدي، قراردادهاي آتي در معاملات بورس كالا رساله كارشناسي ارشد دانشگاه تهران 1388

3- باقري محمود، نقش حقوق شركتها وبازار بورس در موفقيت خصوصي سازي چاپ مركز پژوهشهاي مجلس 1390

4- حسن زاده محمدي ابوالفضل، جرايم بورسي رساله كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران 1388

5- دهقان حميدرضا، بورس اوراق بهادار، رساله كارشناسي ارشد دانشگاه تهران 1385

6- زارع استريجي محيد ، بررسي عوامل موثر بر نقدشوندگي سهام در بورس اوراق بهادار تهران رساله كارشناسي ارشد دانشگاه امام صادق(ع) 1381

7- زماني امين اله، تحليل حقوقي بند3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار،رساله كارشناسي ارشد دانشگاه امام صادق(ع) 1387

8- سلطاني رمضان زاده حسين، بررسي فقهي و احصاي معاملات غروي در شركتهاي سرمايه گذاري اوراق بهادار تهران رساله كارشناسي ارشد دانشگاه امام صادق (ع) سال 1386

9- سيد احمد سجادي سيد علي، تحول حقوقي نظارت برمديريت شركتهاي سهامي عام، رساله دكتري دانشگاه تهران پرديس قم 1387

10- شارپ ويليام،‌الكساندر گودرن جي، بيلي جفري وي، مديريت سرمايه گذاراي ترجمه سيد مجيد شريعت پناهي، ابوالفضل جعفري چاپ سوم چاپ ظفر ديبا 1390

11- شهسواري علي، نظام حقوقي حاكم بر معاملات بورس اوراق بهادار با مطالعه تطبيقي درحقوق انگلستان رساله كارشناسي ارشد دانشگاه امام صادق (ع) 1385

12- صالح آبادي علي، امكان سنجي راه اندازي بازار آتي سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رساله كارشناسي ارشد دانشگاه امام صادق(ع)1384

13- صالح نيا رويا، جنبه هاي حقوقي معاملات بورس رساله كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز 1382

14- صنوبر ناصر، مقايسه تشكيلات و سازماندهي بورس اوراق بهادار تهران با بورسهاي ساير كشورها، رساله كارشناسي ارشد دانشگاه تهران 1370

15- فريدون  محدثه، معاملات فضولي اوراق بهادار وآثار عدم تنفيذ مالك رساله كارشناسي ارشد دانشگاه علامه طباطبائي 1389

16- قدرتي عليرضا، معاملات مبتني بر بورس بازي از ديدگاه فقه اسلامي، رساله كارشناسي ارشد دانشگاه امام صادق(ع) 1385

17- نصيري محمد علي، الزامات پذيرش سهام شركتهاي سهامي عام در بورس اوراق بهادار رساله كارشناسي ارشد دانشگاه تهران پرديس قم 1389

18- نظري ميثم،تاثير بورس بازي بر معاملات بازار بورس در فقه اماميه و حقوق ايران رساله كارشناسي ارشد دانشگاه امام صادق(ع) 1388

19- مظفري محمدمهدي، بورس اوراق بهادار و چگونگي فعال نمودن آن، رساله كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس1366

20-ملك محمدي شيرين نقش بورس در انتشار و انتقال اوراق مشاركت رساله كارشناسي ارشد،دانشگاه تهران، پرديس قم 1388

21-نيازي رضا، اصل حسن نيت و رفتار منصفانه در قراردادها، رساله كارشناسي ارشد دانشگاه امام صادق(ع) 1386

 ج)مقالات

1- ابراهيم نژاد مهدي، عباسي عباس، خليفه مجتبي ، بررسي روشهاي افزايش شفافيت اطلاعاتي بازار سرمايه ايران وانتخاب روش بهينه با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي مجله پيشرفت حسابداري دانشگاه شيراز شماره اول 1388

2- ابراهيمي مريم، عرضه اوليه و مسئوليت ناشران در افشاي اطلاعات ماهنامه بورس شماره 94 زمستان 1389

3- ابراهيمي مريم، مسئوليت مدني ناشي از نقض مقررات افشاي اطلاعات در معاملات سهام، فصلنامه بورس اوراق بهادار شماره 15 پاييز 1390

4- اشتياق وحيد، مبارزه با تقلب در بازارهاي اوراق بهادار ، مجله پژوهشي حقوقي شماره 17 سال 1389

5- اصغري آقمشهدي فخرالدين، ابويي حميدرضا، حسن نيت در انعقاد قرارداد درحقوق انگليس،مجله انديشه هاي حقوق خصوصي شماره 12 سال 1387

6– انصاري علي، مبين  حجت،‌تحليل مسئوليت مدني شركت بورس در معاملات اوراق بهادار مختلف مجله بورس اوراق بهادار شماره 10 تابستان 1389

7- پاكروان لقمان، تفاوتهاي قانون جديد بازار سرمايه با قانون تشكيل اوراق بهادار مصوب سال 1345 مجله حسابرس شماره 32 سال 1385

8- حبيب سعيد،ميرشمس محمدهادي، جايگاه حقوق رقابت در قراردادهاي انتقال واجازه بهره برداري از حقوق مالكيت صنعتي مجله حقوق خصوصي شماره 14 سال1388

9- حجازي  رضوان، رحماني علي، مظفري زهرا، بررسي اثر مقررات افشاي اطلاعات بر كيفيت اطلاعات منتشره شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بورس اوراق بهادار شماره يك سال 1389

10- حسين زاده جواد، مقاله تبين قرارداد اختيار معامله، مجله فقه و حقوق شماره 19 سال 1387

11-خوش طينت محسن، قنبريان رضا، حاسبي  عليرضا مقاله بررسي سرمايه گذاري مالزي مجله حسابرس شماره 33 آبان 1385

12- رستمي محمدرضا، تامين مالي از طريق بورس ماهنامه بورس شماره 95 فروردين و ارديبهشت 1390

13- رفيعي  محمدتقي، عبدالصمد راضيه، بررسي حقوقي اوراق اختيار معامله در بازار بورس اوراق بهادار مجله انديشه هاي حقوقي شماره دهم 1385

چكيده

بورس اوراق بهادار در بازار سرمايه ايران، بازار اختصاصي و نسبتا پيشرفته اي است كه در آن انواع اوراق بهادار بوسيله قراردادهاي خاص با دخالت كارگزاران بورسي و از طريق سامانه الكترونيكي معاملات بورس و با رعايت تشريفات و شرايط اختصاصي خريد و فروش مي گردد تا اهداف اين بازار نوين از جمله مديريت ريسك، تامين منابع مالي شركت ها و ناشران بورسي و تخصيص بهينه منابع و بازدهي مناسب و بهتر سرمايه گذاري هاي بورسي محقق گردد با مطالعه و بررسي مقررات حاكم بر بورس اوراق بهادار علاوه بر قواعد عمومي قراردادها به قواعد و اصولي دست مي يابيم كه به نظر اختصاص به معلامات بورس اوراق بهادار دارد. اصول نمايندگي كارگزاران بورس اوراق بهادار و اماني بودن يد كارگزاران و حسن نيت در مبحث اصول حاكم  بر طرفين معاملات و اصول استاندارد بودن، نقد شوندگي ، افشاي اطلاعات در مبحث اصول حاكم بر موضوع معاملات و اصول تشريفاتي بودن، رقابت ، نظارت، نقدي بودن و تضمين معاملات و بورس بازي در فرآيند معاملات بورس اوراق بهادار از جمله اصولي هستند كه در اين تحقيق شناسايي و مورد تحليل قرار خواهند گرفت.

كليد واژه ها:بورس، بورس اوراق بهادار، بازارهاي بورس اوراق بهادار، فرآيند معاملات بورسي، اصول حاكم بر معاملات بورس اوراق بهادار

مقدمه

بازار سرمايه ايران از سال 1345 باتاسيس بورس اوراق بهادار، تحولات قابل توجهي را تجربه نموده كه از مهم ترين آنها ميتوان از حذف اوراق قرضه و اسناد خزانه بدليل ربوي  بودن آنها از اوراق بهادار پس از پيروزي انقلاب اسلامي و جايگزين اوراق مشاركت، تشكيل بورس فلزات و كشاورزي و بكارگيري ابزارهاي نوين مالي مانند قراردادهاي آتي و اختيار معامله و استخدام سامانه الكترونيك معاملات و تصويب قانون بازار بورس اوراق بهادار و تاسيس سازمان بورس و شركت بورس اوراق بهادار (سهامي عام) و اجراي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري سهام شركتهاي دولتي به ساير بخش هاي اقتصادي و ادغام بورس فلزات وكشاورزي، تشكيل بورس كالا و فرابورس و بورس انرژي نام برد. بورس هاي ايران عليرغم توسعه و پيشرفتهاي كيفي و كمي در دهه اخير به نظر هنوز در ا بتداي راه توسعه فراگير در اقتصاد ايران هستند بديهي است كه يكي از نيازهاي ضروري توسعه بازار سرمايه ايران فرهنگ سازي بورس در جامعه اقتصادي و اجتماع ايران است و يكي از بسترهاي فرهنگ سازي آموزش افراد اجتماع توسعه وتدوين و تصويب قوانين و مقررات پيشرفته منطبق با نيازهاي روز جامعه اقتصادي كشور خواهد بود. در اين راستا بررسي و تحليل فرآيند معاملات بورس اوراق بهادار و اصول حاكم بر آن مي تواند به شناسايي دقيق مقررات بورسي و رفع اجمال و ابهام از مقررات مربوطه و تدوين قوانين مناسب و رفع اختلاف اعضاء و آموزش سريع و آسان مقررات پيچيده بورسي نسبت به كارگزاران، بازارسازان، سرمايه گذاران، مديران و كاركنان شركتهاي بورسي، دانشجويان رشته هاي اقتصادي و مالي و حسابداري و حقوقي موثر واقع گردد. در اين پايان نامه سعي شده با بررسي كليات بورس مبني بر تعريف و تاريخچه تشكيل بورس درجهان و ايران وانواع بورسها و فرآيند معاملات در بخش اول و اصول حاكم بر معاملات بورس اوراق بهادار در بخش دوم دريچه اي به اين مهم گشوده گردد كه اميدوارم قبول اهل نظر باشد.

 بيان مسئله:

بورس بازار نوين وفراگيري است كه نتيجه تحولات اجتماعي و اقتصادي دنياي معاصر است ساماندهي بازار مالي و سرمايه، كاركردهاي مهم بورس است. كه به تناسب رشد اجتماعات و تحولات تازه و ايجاد شرايط و نيازهاي جديد اقتصادي، بورسها توانسته اند با انجام تغييرات مطلوب وايجاد نوآوريهاي لازم و معرفي ابزارهاي نوين مالي و ايجاد نهادهاي مالي جديد و اصلاح قوانين ومقررات مربوطه و بكارگيري فن آوريهاي نو پا به پاي علم و تكنولوژي و فناوريهاي جديد در نظام هاي اقتصادي مختلف پنج قاره رشد نموده و نقش فزآينده و بي بديلي در بازارهاي مالي وسرمايه و اقتصاد جهاني بازي نمايد عملكرد بازارهاي بورس نه تنها مرز كشورها متبوع  را در نورديده بلكه از مناطق اقتصادي مختلف دنيا گذشته و عمليات خود را به قاره هاي ديگر نيز گسترش داده اند شركت هاي چيني در سال 2010 توانسته اند27درصد ازحجم عرضه عمومي آمريكا را به خود اختصاص دهند كه اين بيانگر تحولات پيچيده در روابط اقتصادي بورس آمريكا بعد از 220 سال قدمت بوده و تاثير بورس را در اقتصاد جهاني روشن مي سازد.

بورس ايران كه داراي47 سال قدمت است از جنبه هاي گوناگوني با بورس هاي كشورهاي پيشرفته صنعتي و معتبر دنيا تفاوت دارد در واقع مي توان بورس ايران را نسبت به بورس هاي مطرح جهاني از نظر فعاليت هاي اقتصادي و حجم و ميزان عرضه اوليه وحجم معاملات در بازار ثانويه وتنوع بازارها وابزارهاي مالي وقوانين و مقررات حاكم و نهادهاي مالي و ساختار بورس،نهادي نوپا و كوچك محسوب نمود.

تحولات اخير اقتصادي جمهوري اسلامي ايران از جمله اجراي اصل 44 قانون اساسي كه اقتضاء آن واگذاري شركتها و موسسات دولتي به بخش خصوصي از طريق بورس مي باشد و همچنين مصوبات برنامه پنجم اقتصادي، نقش پررنگ تري به بورس ايران داده و به نظر با رشد تحولات اقتصادي، نقش بورس درنظام اقتصادي ايران نيز موثرتر خواهد گرديد .

دانشمندان، اساتيد بزرگوار و محقيقين و دانشجويان عموما با رويكرد اقتصادي و مالي مفاهيم بورس ايران را بررسي و تحليل نموده اند، بديهي است تحليل حقوقي بورس و معاملات بورسي يكي از ضرورتهاي مسلم جهت توسعه شناخت عمومي معاملات بورسي بوده و براي نيل به اين هدف مهم و اساسي نياز است فرآيند معاملات بورس اوراق بهادار و اصول حاكم برمعاملات بورس اوراق بهادار كه در قوانين و آئين نامه ها و مصوبات گوناگوني منعكس گرديده شناسائي و دسته بندي و بررسي و تحليل گردد تا با اتكاء به آنها بتوان تمام مسائل و ابهامات و مشكلات درعرضه اوليه و بازارهاي آن ودربازار ثانويه بين سرمايه گذاران و سرمايه پذيران و بين كارگزاران و معامله گران و نهادهاي مالي و بورس را تحليل و روشن نمود.

پرواضح است كه فرآيند معاملات بورس اوراق بهادار با معاملات معمول متفاوت خواهد بود و همچنين در معاملات بورسي علاوه بر اصول حاكم بر قراردادها مانند اصل آزادي قراردادها، اصل لزوم ، اصل صحت، اصول ديگري نيز حاكم است بنابراين سوالاتي بشرح زير مطرح مي گردد.

سوال هاي تحقيق:

1)فرآيند انعقاد معاملات در بورس اوراق بهادار چگونه است ؟و تفاوت آن با فرآيند معاملات عادي در چيست؟

2) اصول حاكم بر معاملات بورس اوراق بهادار كدام است؟ و چه تفاوتي با اصول حاكم بر قراردادها دارد؟

3) نتايج حاصل از اصول حاكم بر معاملات بورس اوراق بهادار چيست؟

فرضيه هاتحقيق:

1)فرآيِند معاملات بورس اوراق بهادار تابع مقررات و شرايط خاصي است از جمله آنها مي توان به زمان خاص انجام معاملات توسط كارگزاران به نمايندگي از ناحيه خريداران و فروشندگان، تنظيم فرم درخواستهاي خريد يا فروش اوراق بعنوان قبول مقدم كتبي و ايجاب موخر كتبي، ثبت درخواستهاي متقاضي در سامانه الكترونيك  معاملات سازمان بورس وانجام تسويه يا پاياپاي اوراق بوسيله شركت سپرده گذاري اشاره كرد در حاليكه در معاملات عادي زمان و مكان انجام معامله و شرايط معاملات اصولا از قبل تعيين نگرديده و تابع اراده طرفين قرارداد است.

2) در معاملات بورس اوراق بهادار علاوه بر اصول عمومي ساير قراردادها مي توان به اصول نمايندگي بودن، نقدي بودن، رقابتي بودن، اطلاع رساني ، شفافيت اطلاعات، اماني بودن يد كارگزاران، محرمانه بودن اسرار دستوردهندگان، حل اختلاف معاملات بورسي در هيات داوري بورس، اشاره نمود. كه اين اصول عمدتا ناشي از شكل و شرايط كاملا متفاوت معاملات بورس اوراق بهادار است در حالي كه در ساير معاملات چنين محدوديت هاي ملاحظه نمي شود.

3) برخي از نتايج حاصل از اصول حاكم بر معاملات بورسي عبارتند از: اصول سرعت و رقابت و تضمين معاملات بورسي و استاندارد بودن و نقدي بودن و قابليت نقد شوندگي موضوع معاملات بورسي و نمايندگي و حسن نيت كه بر طرفين معاملات بورس اوراق بهادار حاكم خواهند بود.

اهداف پژوهش:

بازارهاي سرمايه ايران، بازارهاي نوين و نوظهوري هستند كه بطور طبيعي مقررات حاكم برآنها و ساختار بازارهاي آن و ابزارهاي بكار رفته مالي و معاملات بورس اوارق بهادار موجب ابهامات و اختلافاتي بين اعضاء بورسها خواهد گرديد شناخت فرآيند معاملات بورس اوراق بهادار و اصول حاكم برآنها مي تواند در شناخت دقيق و صحيح مقررات حاكم بر معاملات بورس اوراق بهادار و رفع ابهام و تفسير مقررات مربوطه و تدوين قوانين و آيين نامه ها و دستورالعمل و بخشنامه هاي بورسي و رفع اختلافات سازمان و شركت هاي بورس و كانونها و هيات داوري و آموزش كارگزاران و نهادها و صندوق هاي سرمايه گذاري و اعضاء بورسها و سرمايه گذاران موثر باشد.

ضرورتهاي انجام پژوهش

موضوع غالب پژوهش هاي انجام شده و كتابهاي تدوين شده با عنوان بورس ايران، واجد رويكرد اقتصادي و تحليل هاي مالي وحسابداري است و تحليل هاي حقوقي معاملات بورسي غالبا شامل تحليل شرعي و فقهي ابزارهاي نوين مالي و معاملات بورسي بوده، بنابراين فرآيند معاملات بورس اوراق بهادار و اصول حاكم بر آنها بصورت مشخص يكي از ضرورتهاي غيرقابل انكار پژوهش حقوقي بازار سرمايه ايران است.

روش تحقيق

روش تحقيق در اين پايان نامه تحليلي توصيفي ا ست و نوع كار تحقيقي كاربردي مي باشد كه با توجه به بديع بودن موضوع در روش كار، نگارنده ابتدا به شناسائي بورس اوراق بهادار جهان و ايران و انواع بورسهاي ايران و فرآيند معاملات بورسي و اصول حاكم بر معاملات بورس اوراق بهادار پرداخته است كه با مطالعه منابع موجود شامل كتابها ، پايان نامه ، مقالات در كتابخانه هاي ملي ايران، دانشگاه تهران، مجلس شوراي اسلامي دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه امام صادق(ع)، دانشگاه اقتصاد، سازمان بورس اوراق بهادار و پژوهشگاه حقوقي همچنين بر روي تارنماهاي اينترنتي و انجام تحقيقات ميداني در سازمان بورس اوراق بهادار و شركت بورس  اوراق بهادار تهران از طريق مصاحبه با مسئولين مربوطه انجام پذيرفته است.

سوابق پژوهش

بيشترين تحقيقاتي كه در مورد بورس اوراق بهادار صورت پذيرفته، تحقيقات اقتصادي و مالي و حسابداري بوده است ودراين خصوص تحقيقات حقوقي قابل توجهي  صورت نپذيرفته است تحقيقات حقوقي بازار سرمايه ايران عموما در حوزه ساختار بازار سرمايه، انواع اوراق بهادار و معاملات اوراق بهادار است و درخصوص اصول حاكم بر معاملات بورسي در حقوق داخلي به نظر تاكنون تحقيقي مستقل انجام نپذيرفته در حاليكه درخصوص اصول و قواعد عمومي قراردادها در حقوق مدني و اصول حاكم بر اسناد تجاري تحقيقات قابل توجهي درحقوق ايران صورت پذيرفته است در پژوهش حاضر سعي شده اصول حاكم بر معاملات بورس اوراق بهادار علاوه بر مطالعه مقررات حاكم بر معاملات بورس از بررسي ساير منابع و مقالات مرتبط شناسايي و تدوين گردد.

فصل اول: مفاهيم بورس و تاريخچه آن

مبحث اول:  تعريف بورس

بورس دو معني دارد:

الف) هيات بازرگانان ماذون از طرف قانون كه براي معاملات راجع به امور بازرگاني خود در ازمنه متناوب گرد هم آيند،

ب) محل گردهمايي آن هيات را هم بورس گويند در زبان فارسي اين معني را مي شناسند.[1]

كلمه بورس در واقع واژه فرانسوي است كه در فرهنگ لغت به معني كيف كيسه مانند، مغازه يا بازار خريد و فروش  و مبادله آمده است. در برخي از لغت نامه هاي انگليسي نيز آن را به صورت «معاملات سهام در پاريس» ترجمه نموده اند كه اصل آن بورس بوده و از واژه لاتيني بورس يا پورس گرفته شده است.[2]  واژه بورس از نام خانوادگي شخصي به نام «واندر بورس» اخذ شده كه در اوايل قرن چهاردهم در شهر بروژ بلژيك مي زيسته و صرافان شهر در مقابل خانه او گردهم مي آمدند و به داد و ستد كالا، پول، اوراق بهادار مي پرداختند.[3]

كلمه بورس درلغت به معناي كسيه يا خورجين چرمي است، اما امروز به بازار رسمي و دائمي اطلاق مي شود كه در يك محل تشكيل مي شود و در آن خريد و فروش انواع كالاها يا اوراق بهادار تحت ضوابط و قوانين و مقررات خاص صورت مي گيرد.[4] در فرهنگ بزرگ علوم اقتصادي Bursay به معناي بورس، بازار اوراق بهادار ترجمه شده است.[5] بورس هاي اوراق بهادار، بازارهاي متمركزي هستند كه در آنها ناشران اوراق، به تامين سرمايه پرداختند و فعلان به خريدو فروش مي پردازند.

اصولا هر بورس بايد قادر  به ارائه چهار عنصر زير باشد.

1)مكاني(حقيقي يا مجازي) براي ايجاد و ارتباط بين خريداران و فروشندگان

2)امكان دسترسي به اطلاعات پيش و پس ازمعامله و ساده سازي انتشار گسترده آنها به صورت موثر و بدون تبعيض براي تمام سرمايه گذاران

3)قوانين اجرائي، كه ضمن حمايت منطقي از افراد بي تجربه در برابر عوامل غير مسئول، در انجام معاملات مانعي ايجاد نكند

4)پوشش ريسك طرفهاي قرارداد[6]

[1] جعفري لنگرودي محمدجعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق جلد دوم اتشارات گنج دانش چاپ اول 1378 صفحه 895

[2] ملك محمدي شيرين، نقش بورس در انتشار و انتقال اوراق مشاركت (پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي) دانشگاه تهران (پرديس قم) چاپ 1388 صفحه 11

[3] تاريخچه بورس در سايت بورس اوراق بهادار

[4] معصومي نيا غلامعلي، ابزارهاي مشتقه بررسي فقهي و اقتصادي چاپ اول 1387 سازمان چاپ وانتشارات صفحه 27

[5] فرهنگ منوچهر، فرهنگ بزرگ علوم اقتصادي جلد نخست چاپ البرز 1371 صفحه 240

[6] شهر آبادي ابوالفضل، يوسفيان پور امير، برارنيا ادبي قربان، معرفي صنعت بورس اوراق بهادار، انتشارات بورس چاپ او ل 1390 صفحه8

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه مدل بندي رابطه بين دارايي هاي نامشهود و عملکرد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه رابطه ي انعطاف پذيري مالي و تصميمات سرمايه گذاري با بازده فوق العاده آتي سهام شرکت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • پايان نامه رابطه محافظه کاري و بازده غيرعادي کوتاه مدت سهام عرضه هاي عمومي اوليه- IPOs- در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه رابطه بين تركيب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه رابطه بين حسابداري محافظه کارانه ، بازدهي غير عادي و عدم تقارن اطلاعاتي شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122