پايان نامه معرفت شناسي ديني از ديدگاه صدرا

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه معرفت شناسي ديني از ديدگاه صدرا یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 145 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه معرفت شناسي ديني از ديدگاه صدرا بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه 1
سؤال اصلی 1
سؤالات فرعی 1
ضرورت و اهمیت تحقیق 2
پیشینه تحقیق 2
روش تحقیق 3
ساختار پایاننامه 3
ملاصدرا و اهمیت معرفت دینی 3
فصل اول : معرفت شناسی 6
1-1.معرفت شناسی در جهان غرب 7
1-1-1. اهمیت معرفت شناسی 7
1-1-2. تعریف معرفت شناسی 8
1-1-3. تحلیل معرفت 9
1-1-3-1. معنای لغوی واژه معرفت 9
1-1-3-1-1. معرفت از راه آشنایی 10
1-1-3-1-2. شناخت مهارتی 10
1-1-3-1-3. معرفت گزاره ای 11
1-1-3-2. تحلیل فلسفی معرفت گزاره ای 12
1-1-3-2-1. باور 14
1- 1-3-2-2. صدق 14
1-1-3-2-2-1. مطابقت 15
1-1-3-2-2-2. صدق و انسجام 16
1-1-3-2-2-3. صدق و ارزش پراگماتیسم 16
1-1-3-2-3. توجیه 17
1-1-3-2-3-1. مبناگروی 18
1-1-3-2-3-2. انسجام گروی 20
1-2. معرفت شناسی از دیدگاه صدرا 21
1-2-1. اهمیت معرفت شناسی 21
1-2-2.تعريف معرفت 22
1-2-3. عناصر معرفت 24
1-2-3-1. باور 24
1-2-3-2. صدق 25
1-2-3-3. توجیه 26
1-2-3-3-1.تعریف بداهت 27
1-2-3-3-2. اقسام بدیهیات 28
1-2-3-3-3. معیار توجیه گزاره های نظری و صعود معرفتی 31
1-2-4. انواع ادراكات 32
1-2-4-1. حس و ادراکات حسی 33
1-2-4-2. عقل و ادراکات عقلی 35
1-2-4-3. قلب و ادراکات شهودی 37
1-2-4-3-1.الهام 40
1-2-4-3-2. وحی 42
فصل دوم : معرفت شناسی دینی 46
2-1. معرفت شناسی دینی 47
2-1-1. تعریف دین 48
2-1-2. باور دینی 50
2-1-3. معرفت دینی 50
2-1-4. مسأله معناداری و تحقیق پذیری گزاره های دینی 51
2-1-5. رابطه عقل و ایمان 53
2-1-5-1. عقل گرایی 54
2-1-5-2. ایمان گرایی 56
2-1-6. رویکردهای مطرح در توجیه باورهای دینی 57
2-1-6-1. الهیات طبیعی 57
2-1-6-2. ایمان گرایی 58
2-1-6-2-1. ایمانگرایی افراطی 58
2-1-6-2-2. ایمان گرایی معتدل 60
2-1-6-3. توجیه بر پایه مصلحت اندیشی 61
2-1-6-3-1. بلز پاسکال 61
2-1-6-3-2. اراده باور به خدا 62
2-1-6-4. معرفت شناسی اصلاح شده 63
2-1-6-5. تجربه دینی 67
2-2. معرفت شناسی دینی از دیدگاه صدرا 70
2-2-1. دین 70
2-2-1-1. تعریف لغوی واصطلاحی دین 70
2-2-1-2. دین از دیدگاه صدرا 71
2-2-2. ایمان 74
2-2-2-1. معنای لغوی ایمان 74
2-2-2-2. تعریف اصطلاحی ایمان 74
2-2-2-3. ایمان از نظر ملا صدرا 76
2-2-2-4. مراتب ایمان 78
2-2-2-5. متعلقات ایمان 80
2-2-3. شناخت خدا 82
2-2-3-1. امكان شناخت خدا 82
2-2-3-2. راه های شناخت خدا 83
2-2-3-2-1. نقش عقل در توجیه باور به خدا 85
2-2-3-2-1-1. قرينه گرايي صدرا 87
2-2-3-2-1-2. براهین اثبات وجود خدا 89
2-2-3-2-1-2-1. برهان حرکت 90
2-2-3-2-1-2-2. برهان حدوث 93
2-2-3-2-1-2-3. برهان وجوب و امکان 95
2-2-3-2-1-2-4. برهان معرفت نفس 98
2-2-3-2- 1-2-5 . برهان صدیقین 101
2-2-3-2-1-3. اقرار عقل به ناتواني در شناخت كنه ذات 103
2-2-3-2-2. شناخت حق از طریق شهود 106
2-2-3-2-2-1. ادراک بسیط حق تعالی به علم حضوري 106
2-2-3-2-2-1-1. انسان و شناخت خدا 109
2-2-3-2-2-1-2. قوس نزول و صعود 111
2-2-3-2-2-2. برهان صدیقین بر مبنای شهود 114
2-2-3-2-3. عجز علوم حضوری به کنه ذات تعالی 115
2-2-4. شرایط و موانع معرفت 116
2-2-4-1. شرایط معرفت 117
2-2-4-1-1. عوامل معرفتی 117
2-2-4-1-2. عوامل غیر معرفتی 118
2-2-4-2. موانع معرفت 119
2-2-4-2-1. موانع غیر معرفتی 119
2-2-4-2-1-1. صفات 120
2-2-4-2-1-2. اعمال 121
2-2-4-2-2. موانع معرفتی 122
نتیجه گیری 123
فهرست منابع و مآخذ 130

فهرست منابع و مآخذ

  الف) منابع فارسي

قرآن

1.آریان پور کاشانی، منوچهر. فرهنگ یک جلدی پیشرو آریان پور. جلد2، تهران: الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه، چاپ بیست و نهم، 1384.

2.آشتیانی، سيد جمال­الدين. شرح مقدمه قیصری در عرفان اسلامی. قم: دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ سوم، 1372.

3.ارسطو. ما بعد الطبیعه. ترجمه محمدحسن لطیفی .تهران: طرح نو،چاپ دوم، 1385.

4.ـــــــ.متافیزیک.ترجمه شرف الدین خراسانی.تهران: گفتار، چاپ اول،  1366.

5.ـــــــ. متافیزیک. ترجمه شرف الدین خراسانی. تهران: حکمت، چاپ دوم، 1379.

6.افلاطون. دوره کامل آثار افلاطون. محمد حسن لطفی. جلد3، تهران:وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ سوم، 1380 .

7.ادوارز، پل.خدا در فلسفه. ترجمه بهاءالدین خرمشاهی. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ چهارم، 1388

8.اكبري، رضا. ایمان گروی. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول،  1386.

9.امام خمینی (ره).شرح چهل حدیث. قم:مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ چهل ونهم،  1388.

10.باربور، ايان. علم و دین.ترجمه بهاءالدین خرمشاهی.تهران:نشر دانشگاهی، چاپ ششم، 1388.

11.پترسون، مايكل؛ هاسكر، ويليام، رايشنباخ، بروس؛ بازينجر، ديويد. عقل و اعتقاد ديني. ترجمه احمد نراقی و ابراهیم سلطانی. چتهران: طرح نو، چاپ اول، 1376.

12.پلانتينگا، آلوين؛ هيك، جان؛ مكي، جي. ال. و [ديگران]. کلام فلسفی. ترجمه احمد نراقی و ابراهیم سلطانی .[بي جا]: موسسه فرهنگیصراط، چاپ اول،  1374.

13.پويمن، لويس. معرفت شناسي: مقدمه­اي بر نظريه شناخت. ترجمه و تحقيق رضا محمدزاده. تهران: دانشگاه امام صادق(ع) ،چاپ اول، 1387.

14.جمعي از نويسندگان، جستارهایی در کلام جدید. قم و تهران: دانشگاه قم و سمت، چاپ دوم،  1388.

15.جوادی آملی، عبدالله.شریعت در آینه معرفت. تنظیم و ویرایش حمید پارسانیا. قم: اسراء،چاپ پنجم، 1386.

16.ـــــــــــــــــــــــــــــ.ده مقاله  یپرامون مبدأ و معاد . [بي تا]: الزهرا، [بي چا]، 1366.

17.ـــــــــــــــــــــــــــــــ. شرح حكمت متعاليه. بخش1 از جلد6، [بي جا]: الزهراء، چاپ اول، 1368.

18.ـــــــــــــــــــــــــــــ. معرفت شناسی در قرآن . قم: اسراء، چاپ چهارم، 138

19.ـــــــــــــــــــــــــــــــ. منزلت عقل در هندسه معرفت دینی. تحقیق و تنظیم احمد واعظي. قم: اسرار، چاپ اول، 1386.

20.ــــــــــــــــــــــــــــــــــ.انتظار بشر از دین. قم: اسراء، چاپ چهارم،1386.21.ـ

21.ـــــــــــــــــــــــــــــــــ.تببین براهین اثبات وجود خدا. قم: اسرا، چاپ پنجم،1386. 22.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ. رحیق مختوم. تنظیم و تدوین حمید پارسانیا. جلد4، قم: اسراء، چاپ اول،1375.

23.جوادی، محسن.  نظریه ایمان. قم: معاونت امور اسایتد و دروس معارف، چاپ اول، 1376.

24.چیزولم، رودريك. نظریه شناخت. ترجمه مهدی دهباشی.تهران:حکمت، چاپ اول، 1378.

25.حسين زاده، محمد. پژوهشی تطبیقی در معرفت شناسی معاصر . قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، چاپ دوم،  1385.

26.ــــــــــــــــــ. معرفت دینی؛ عقلانیت و منابع . قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ، چاپ اول، 1389.

27.حلی، جمال­الدين.کشف المراد.ترجمه وشرح علی شیروانی. جلد1، قم: دارالعلم، چاپ اول، 1382.

28.خسروپناه، عبدالحسين. مسائل جدید کلامی و فلسفه دین.  قم: جامعة المصطفی، چاپ اول، 1388.

29.راغب اصفهانی، حسين بن محمد. مفردات الفاظ قرآن.ترجمه مصطفی رحیمی­نیا. [بي جا]:سبحان، چاپ اول،  1386.

30.سبحانی، سيدجعفر.  فرهنگ علوم فلسفی و کلامی. تهران: امیرکبیر، چاپ اول،  1375.

31.شيرازي، صدرالدین محمد.مبدأ و معاد. ترجمه احمد حسینی اردکانی. تهران: نشر دانشگاهی، چاپ دوم،  1381.

32.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.منطق نوین. ترجمه و شرح عبدالحسین مشکوه الدینی. [بی جا]: آگاه ، 1362.

33.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. اسرار الآيات يا رازهاي آيات قرآني. ترجمه محمد خواجوي. تهران: مولي، چاپ اول، 1380.

34.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ..شرح اصول کافی. ترجمه و تصحيح محمد خواجوي. جلد1، تهران:مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ، چاپ اول، 1366 .

35.ـــــــــــــــــــــــــــ. شرح اصول كافي. ترجمه و تعليق محمد خواجوي. جلد2، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، [بي چا]، 1367.

36.ــــــــــــــــــــــــــــــ.عرشیه.ترجمه و تصحیح غلامحسین آهنی. اصفهان:دانشکده ادبیات اصفهان، [بی چا]، 1341.

37.ـــــــــــــــــــــــــــــــــ. کسرالأصنام الجاهلیة. مقدمه و تصحیح و تعلیق جهانگیری. تهران: بنیاد حکمت صدرا، 1381.

38.ــــــــــــــــــــــــــــــــ مفاتیح الغیب.ترجمه و تعلیق محمد خواجوی، با مقدمه آیت الله عابدی شاهرودی.تهران:مولی،چاپ دوم،1371.

39.صادقی، هادي. درآمدی بر کلام جدید. قم: طه، چاپ چهارم،  1389.

40.صلیبا، جميل. فرهنگ فلسفی .ترجمه منوچهر صانعی درّه بیدی. تهران: حکمت، چاپ اول، 1366.

41.طباطبائی، محمد حسين. اصول فلسفه و روش رئالیسم.مقدمه و پاورقی مرتضی مطهری. جلد5، قم:صدرا، چاپ سزدهم، 1388.

42.عبودیت، عبدالرسول. درآمدی بر نظام حکمت صدرائی. جلد2، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، چاپ اول،  1386.

43.فعالي، محمد تقي. ایمان دینی در اسلام و مسیحیت.[بی جا]:کانون اندیشه جوان، [بی چا]، 1378.

44.ـــــــــــــــــ. در آمدی بر معرفت شناسی معاصر و دینی.قم: معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی. چاپ اول، 1378.

45.فولکیه، پل. فلسفه عمومی. ترجمه یحیی مهدوی. تهران: دانشگاه تهران، چاپ چهارم،  1370.

46.فومرتون، ريچارد.  معرفت شناسی. ترجمه جلال پی­کانی. تهران: حکمت، چاپ اول،  1390.

فومرتن ، ریچارد و دیگران. بازگشت به مبناگرایی. ترجمه رضا صادقی.قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،چاپ اول،1387.

48.كيوپيت، دان. دریای ایمان. ترجمه حسن کاشاد. چاپ دوم. تهران: طرح نو، چاپ دوم، 1380 .

49.گري لينگ، اي. سي؛ تاليا فرو، چارلز؛ اسكروپسكي، جان؛ سرل، جان. آر. نگرش های نوین در فلسفه. ترجمه يوسف دانشور، خليل قنبري، محسن جوادي و محمد سعيدي مهر. قم: مؤسسه فرهنگي طه و دانشگاه قم، چاپ اول، 1380.

50.محمد رضایی، محمد. الإهیات فلسفی . با مقدمه جعفر سبحانی. قم: بوستان کتاب، چاپ اول ،1383.

51.مصباح يزدي، محمد تقي. آموزش فلسفه. جلد2، قم: تبلیغات اسلامی، چاپ چهارم 1370.

مظفر، محمد رضا. منطق. ترجمه و اضافات علی شیروانی. جلد2، قم: دارالعلم،چاپ اول،1385.

53.معلوف، لویس. فرهنگ بزرگ جامع نوین. ترجمه احمد سیاح. ج2. تهران: اسلام، چاپ هشتم، 1387.

موزر، پل؛ مولدرو تروت. درآمدي موضوعي بر معرفت شناسي معاصر. ترجمه رحمت الله رضايي. قم:مؤسسه آموزشي و پ‍‍‍‍ژوهشي امام خميني(ره) ، چاپ دوم، 1387.

55.نیکزاد،عباس.عقل و دین از دیدگاه ملاصدرا و برخي فيلسوفان صدرايي معاصر.تهران: اميركبير، چاپ اول، 1386.

56.هیک، جان. فلسفه دین. ترجمه بهزاد سالکی. تهران:الهدی،چاپ سوم، 1381.

57.هيكو، ايزتسو توشي. مفهوم ایمان در کلام اسلامی . ترجمه زهرا پور سینا. تهران: سروش، چاپ دوم،  1380.

 ب) منابع عربي

58.ارسطو. المنطق. حققه و قدّم له عبدالرحمن بدوي. الجزء الثاني، بيروت: دارالقلم، الطبعه الاولي، 1980.

59.ابن سینا، حسین بن عبدالله. الشفاء. راجعه و قدم له الدکتور ابراهیم مدکور. قم: مکتبه آیة الله العظمی المرعشی النجفی،[بی چا]، 1404.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ. الإشارات و التنبیهات. تحقیق مجتبی زارعی. قم: بوستان قم،چاپ دوم،1387.

61.القاسانی، جمال الدین عبدالرزّاق . شرح منازل السائرین . قم:بیدار،چاپ اول، 1372.

62.شیرازی، محمد صدرالدین.الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الأربعة. جلد1، بيروت: دار احياء التراث العربي، الطبعة الثالثة،  [بي تا].

63.ــــــــــــــــــــ. الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. جلد3،6،7،8،9، بيروت: داراحياء التراث العربي، الطبعة الرابعة،1410.

64.ــــــــــــــــ. تفسیرالقرآن.تصحيح محمد خواجوي.ج2، قم: بيدار، الطبعه الاولي، 1364.

ــــــــــــــ .ج5،4،3، قم: بيدار، الطبعه الاولي، 1361.

66.ــــــــــــــــ. جلد6،1، قم: بيدار، الطبعه الثانيه، 1366.

67.ــــــــــــــ .ج7، قم: بيدار، الطبعه الثالثه، 1373.

68.ـــــــــــــــ. الشواهد الربوبيه في المناهج السلوكيه. تصحيح، تحقيق و مقدمه مصطفي محقق داماد. تهران: بنياد حكمت اسلامي صدرا، چاپ اول، 1382.

69.ــــــــــــــــ.المبدأ و المعاد. قم: دفترتبلیغات اسلامی،چاپ دوم،1380.

70.ــــــــــــــــ. المظاهر الإلهيه في اسرار علوم الكماليّه.تصحیح، تحقیق و مقدمه سید محمد خامنه­ای. تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا، چاپ اول،  1378.

71.ـــــــــــــــــ. رسالةالحدوث. تحقيق و تصحيح سيد حسين موسويان. تهران: بنياد حكمت اسلامي صدرا، چاپ اول، 1378.

72.ــــــــــــــــــــ.شرح هدایة الأثیر.تصحیح مصطفی فولادکار. [بی جا]: المؤسسه التاریخ العربی، چاپ اول، 1422.

73.طباطبايي، سید محمد حسین. الميزان في تفسير القرآن. جلد16، [بي جا]: المؤسسه النشر الإسلامي، [بي چا]، 1425.

  چکیده

موضوع این رساله معرفت­­شناسی دینی از دیدگاه صدرا است. موضوع اساسی در معرفت­شناسی دینی، توجیه باور به خدا است. در این رابطه، مسئله بر سر رابطه بین عقل و ایمان است. آیا باور به خدا توجیه عقلانی برمی­تاباند؟پنج رویکرد در رابطه با این سوال مطرح است که عبارتند از: الهیات طبیعی، ایمان­گرایی، تفسیر احتیاطی از باور دینی، معرفت­شناسی اصلاح شده و تجربه دینی.در رویکرد نخست عقل شرط ایمان به خدا است و براهینی که در این باره اقامه شده­اند گواه این مهم است. در رویکرد دوم آن ها قائلند که عقل در توجیه وجود خدا ناتوان است ، بنابراین آن ها ایمان را جانشین عقل برای باور به خداوندقرار می دهند. در سومی عنصر اراده وظیفه اصلی را در باور به وجود خدا برعهده دارد. معرفت شناسی اصلاح شده بر این است که وجود خدا بدون قرینه و ادله مؤیدی موجه و توجیه عقلانی لزومی ندارد. در نهایت ایمان­گرایان تجارب دینی شخصی­ را به عنوان راهی برای توجیه باور به خدا قرار می دهند. در این روش هر شخص می تواند خدا را به طور مستقیم بشناسد.در این رابطه صدرا دو رویکرد را در پیش می­گیرد که تا حدودی با رویکرد نخست و آخر موافق است.  وی ابتدا وجود خدا را نظری و عقل را شرط ضروری برای ایمان به خدا قرار می­دهد و در این باره براهین مختلف منطقی ارائه می دهد. ولی در ادامه تفسیر شهودی از خداوند به­دست می­دهد و وجود او را به عنوان اصلی پایه قرار می­دهد. به­طوری که شناخت خدا مهم ترین شناخت پایه برای انسان است.برهان صدیقین صدرا دقیقاً در رابطه با توجیه باور به خدایی اقامه شده است که وجودش مورد شهود واقع شده است. بنابراین صدرا بر بعد معرفتی ایمان تأکید می­کند.

واژگان کلیدی:معرفت­شناسی دینی، معرفت، عقل،شهود، ایمان، ایمان­گرایی، عقل­گرایی.

   مقدمه

موضوع تحقیق حاضر معرفت شناسی دینی از دیدگاه صدرااست. معرفت در تحلیل معرفت شناسان معاصر به باور صادق موجه تعریف می­شود. از این رو در  معرفت شناسی دینی که شاخه­ای از معرفت فلسفی محسوب می­شود، به تجزیه و تحلیل گزاره­های دینی پرداخته می­شود. بنابراین آن­چه از دین کسب می­شود تنها زمانی معرفت تلقی می­شود که موجه شده باشد. رویکردهای مختلفی در رابطه با این­که عقل توانایی توجیه باور به خدا را دارد یا نه؟ به­وجود آمده است. قدیمی­ترین رویکرد در این رابطه، الهیات طبیعی نامیده شده است که باور به خدا را دارای توجیه عقلانی می­داند. از این رو عقل شرط ایمان به خدا است. اما بعدها در مخالفت با این رویکرد، دیدگاه­های دیگری ظهورکردند که عقل را در توجیه باور به خدا کافی ندانسته و حتی بعضا دیدگاهی کاملاً مخالف با آن را برگزیدند. در این تحقیق سعی بر آن است که معرفت شناسی دینی از منظر صدرا به عنوان فیلسوفی عارف و مفسری دین­شناس مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود نظر وی از بین رویکردهای مطرح شده به کدام رویکرد نزدیک یا حتی جزء آن رویکرد به حساب می­آید. از این رو ما در پی پاسخگویی به مهم­ترین سؤال این تحقیق ؛ یعنی

معرفت شناسی دینی در منظر صدرا چگونه است؟

هستیم که در ضمن این سؤال به سؤالات فرعی دیگری به ترتیب زیر پاسخ داده می­شود.

معرفت چیست؟ و صدرا چه تعریفی از آن ارائه می­دهد؟

مهم­ترین مسأله معرفت شناسی دینی چیست؟

در معرفت شناسی دینی چه رویکردهایی مطرح است؟

صدر ادر این باب چه رویکردی را برگزیده است؟

    فرضیات

سؤال اصلی

1.صدرا باورهای دینی را با رویکردی عقلی – شهودی توجیه می­کند.

 سؤالات فرعی

معرفت به لحاظ مفهومی به باور صادق موجه تعریف شده است. صدر ا در باره حقیقت معرفت  قائل است که معرفت بدیهی است.اما در باب مفهوم آن، از آن­جایی که اقسام مختلفی را در بر­می­گیرد تعاریف مختلفی را عرضه داشته است. بهترین تعریف در این باره حضور مجرد نزد مجرد است.

3.مهم­ترین مسأله در رابطه با معرفت شناسی دینی، توجیه باور به وجود خداوند است.

در رابطه با توجیه باور به خداوند پنج رویکرد الهیات طبیعی، ایمان گرایی، تفسیر احتیاطی، معرفت شناسی اصلاح شده و تجربه دینی مطرح شده است.

صدرا به عنوان یک فیلسوف که پیشه اصلی­اش استفاده از عقل و خردورزی است، عقل را ابزار مناسبی در توجیه باور به خداوند می­یابد اما پس از آن راه شهود را به عنوان راهی برتر برای توجیه باور به خداوند مطرح کرده است.

         ضرورت و اهمیت تحقیق

آن­چه دین از انسان طلب می­کند، ایمان حقیقی به خداوند است که در سایه این ایمان نوید سعادت و رستگاری و حیات جاوید به انسان داده شده است. بی­تردید شناخت و معرفت شرط ایمان است. جهت حصول این مهم انسان نیازمند این است که راه­های رسیدن به او را شناسایی کند، خطاهای موجود در این راه­ها را تشخیص دهد و بهترین و نزدیک­ترین راه را برگزیند. معرفت شناسی دینی این نیازها را برآورده می­کند. از آن­جایی که بنیادی­ترین مسئله در این باره، علم توجیه باور به خدا است، به این طریق می­توان وجود خدا را با محکم­ترین دلایل اثبات کرد تا ایمانی یقینی حاصل گردد. برای این­که فرد شناختی صحیح از خداوند حاصل کند و بهترین راه وصول به او را دریابد به این علم نیازمند است.با توجه با این­که صدرالمتألهین از فیلسوفان نادر روزگار است که حکمت متعالیه خود را با رویکردی عقلانی- شهودی تبیین می­کند، بررسی آراء او برای فهم راه های توجیه باورهای دینی از جمله باور به وجود خداوند مهم است.از این رو است که ضرورت چنین تحقیقی بسیار احساس می­شود.

         پیشینه تحقیق

موضوع اصلی معرفت شناسی دینی توجیه باور به خدا است. در این رابطه فلاسفه و متکلمان در طول تاریخ تلاش­های چشم­گیری را انجام داده­اند و آثار ارزشمندی در این رابطه به­خصوص از دیدگاه صدرا عرضه شده است. اما در باب عنوان این تحقیق ـ معرفت شناسی دینی از دیدگاه صدرا ـ اثر منسجم و دقیقی یافت نشده است. از همین رو است که خلأ چنین تحقیقی بسیار احساس می­شد. امید است این پژوهش شروعی باشد برای تحقیقات بعدی در این زمینه.

روش تحقیق

نظر به این­که هدف این تحقیق معرفت­شناسی دینی از دیدگاه صدرا است، روش مورد نظر، روش کتابخانه­ای است؛ یعنی در شروع همه مطالب از منابع مرتبط با معرفت­شناسی ابتداً و در ادامه معرفت­شناسی از منظر صدرا و در ادامه معرفت­شناسی دینی صدرا،به صورت فیش جمع­آوری و در گام بعدی مطالب مورد  تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به  نگارش در آمده است.

ساختار پایان­نامه

تحقیق حاضر در دو فصل تنظیم شده است. در فصل اول معرفت­شناسی به معنای مرسوم آن مطرح شده است. معرفت­شناسان معاصر معرفت را به باور صادق موجه تعریف می­کنند. از همین رو معرفت­شناسی معاصرحول سه عنصر باور، صدق و توجیه دور می­زند. در پی این تحلیل، بیشترین تلاش معرفت­شناسان به تبیین و تفسیر این سه مؤلفه به­خصوص توجیه معطوف بوه است. به­طوری­که توجیه از چالش برانگیزترین عناصر معرفت به حساب آمده و معرفت­شناسی معاصر بیشتر با این مؤلفه گره خورده است.

بخش دوم از فصل اول به ذکر نظریات صدرا در باب معرفت­شناسی مطلق پرداخته شده است تا واضح شود که وی از میان نظریات مطرح در باب صدق و توجیه، چه رویکردی را در پیش گرفته ­است؛ چرا که برای ورود به بحث اصلی ـ معرفت­شناسی دینی صدراـ لازم و ضروری است تا ابتدا معرفت­شناسی به معنای عام آن از منظر ایشان خوب فهمیده شود.

در فصل دوم موضوع اصلی مطرح می­شود. در بخش اول از این فصل، پنج رویکرد مطرح در باب توجیه باورمندی به خدا مطرح و مورد لحاظ واقع می شود و در بخش دوم از فصل دوم نظر صدرا در این رابطه مطرح تا مشخص شود رویکرد وی در این باب با کدام از دیدگاه­ها هم­خوانی دارد.

ملاصدرا و اهمیت معرفت دینی

به حق ملاصدرا از جمله فیلسوفان مؤمن و مؤمنان فیلسوفی است که در راه دین و شناخت آن گام­های بسیار قدرت­مندی برداشته است. تردیدی وجود ندارد که عواملی چند در این امر دخیل بوده و او را خواسته یا ناخواسته در مسیر دین و دین­داری و خداشناسی قرار داده است. از جمله شرایطی که زمینه را برای ورود وی به این قلمرو مهیا کرده است این است که وی در خانواده­ای مذهبی دیده به جهان گشود و از همان ابتدا مهر مسلماني بر پیشانی­اش نقش بست. از این رو آن­چه که از خدا و پیغمبر و قیامت و غیره می­دانست و بدان اعتقاد داشت چیزی جز تقلید صرف نبودکه از سوی خانوده­اش به او منتقل می­شد. عامل اساسی دیگر، حکومت حاکمان شیعی برسرزمین ايران است.  به شهادت تاریخ،حکومت صفویه از جمله مهمترین و معتقدترین حکومت های شیعی است که سرزمين ایران تا به آن روز به خود ديده بود. مذهب شیعه در این دوران به عنوان یکی از مذاهب اسلامی به رسمیت شناخته شد که خود حکومت از بانیان و حامیان اصلی آن محسوب می­شد. علوم مطرح در دوران ملاصدرا شامل فقه، فلسفه، حدیث، ادبیات، عرفان، ریاضی (علوم عقلی و تعقلی) بود. وجود علماي صاحب نامي چون ميرداماد و شيخ بهائي كه تأثير زیادی بر روي صدرا داشتند، غیرقابل انکار است. بنابراین فضایی که صدرا در آن استنشاق می­کند فضای دینی و علمی است. اما آن­چه که وی را بیش از همه این­ها در مسیر خداشناسی قرار داد، دوران انزوا و گوشه­گیری وی بود که بر اثر ناملایمتی­های روزگار به اختیار آن را برگزید. دورانی سرنوشت ساز که ورق زندگی او را به یک باره برگرداند. انزوا وگوشه­گیری و ریاضات و تزکیه و تهذیب نفس و تحمل مشقت و سختی­های موجود بر سر راه سیر و سلوک باعث شد دریچه قلبش به سوی عالم قدس گشوده شود و از اين راه حقايقي را  به صورت كشف و شهود از فياض مطلق كسب كند.  همین امر وی را بر آن داشت تا فرصت را غنیمت شمارد و عمر عزیز خود را صرف بحث و فحص­های بی حاصل کلامی و جدلی نکند. وی در این باره چنین استدلال می­کند که برای هریک از موجودات کمالی است که آن موجود بدان اختصاص یافته است و این آخرین هدف هر موجودی به مقتضای مرتبه وجودی خویش است که به سوی آن در حرکت است و هرگاه از آن کمال خود به سراشیبی درافتد نقصان آن موجود به حساب می­آید. در این بین کمالی که برا ی انسان به واسطه جوهر ذات و اصل حقیقتش تعبیه شده است و انسان بدان انتساب یافته است، کمالی است که هیچ یک از موجودات دیگر نه تنها بر او برتری نخواهند یافت، بلکه با او برابری هم نتوانند کرد.کمال مخصوص انسان عبارت است « از اتصال به معقولات و رسیدن به جوار حق تعالی و رهایی از مادیات».[1]کمالی که خاص انسان است تنها با كسب علوم و معارف و دوری گزیدن از تعلق و وابستگی به دنیا و متعلقاتش حاصل می­گردد. عمر انسان محدود است و علوم و انشعاباتش فراوان. پس بر انسان اندیشمند عاقل واجب و ضروری است که علمی را برگزیند که اهمّ علوم باشد و آموختن و کسب آن ذاتش را کامل  گرداند؛ زیرا انسان را دو قوه عاقله و عامله است که اگر قوه عاقله را از قوه به فعلیت برساند آن­گاه ذاتش ارتقاء وجودی پیدا می­کند و کامل­تر  می­شود. بنابر اين حکمت الهی و معارف رباني تنها علمي است كه نياز فوري و ضروري  انسان است. آدمي براي این­که از این تن ظلمانی خارج شود و جوهر ذاتش کامل گردد، باید به علوم خالص و ناب روی آورد؛زیرا تنها این علوم است که عهده دار به کمال رساندن جوهر انسان و برطرف کننده نقص­ها و پلیدی­ها و خوی­های زشت او است.اين علوم عقلي عبارت است از علم به خدا ،صفات،فرشتگان ،پيامبران،كتب آسماني،علم النفس و انتقالش از يك نشأ به نشأ ديگر و تمام متعلقات آن از علم به صراط ونامه عمل و…است.[2]

وی با بیان این­که از یک سو اهميت هر علمي تابع معلومش است و معلوم اگر اشرف موجودات باشد، بي­شك علم بدان نيز شريف­ترين علم است و از سوي دیگر عظمت هر علمي يا به بزرگي و مباهات آن علم است يا به  زيبايي و حسن صورتش يا به فضل و ارجمندي فاعلش يا به  غايت و نتيجه كاملي كه از آن حاصل مي­شود. صدرا با این مقدمات نتیجه می­­گیرد که در عالم وجود  الهيات تنها علمي است كه تمام اين ويژگي­ها را در خود به تمامه دارا است.[3] از اين رو معرفت، چيزي جزء شناخت خدا و افعال و صفات ورستاخيزو…نيست و رستگاري حقيقي در پرتو نور معرفت که غایت حکمت نظری است تحقق می­یابد.

فصل اول :
معرفت شناسی

 

نوشتار حاضر قرار است دیدگاه صدرا را در حوزه معرفت­شناسی دینی تبیین و بررسی کند. با توجه به این­که تحلیل دیدگاه صدرا در این رابطه متفرع بر فهم مسائل مطرح در معرفت­شناسی است، لازم است نخست به مهمترین مسائل موجود در این حوزه که مستقیماً بر مسائل معرفت­شناسی دینی از جمله توجیه باورهای دینی به­خصوص باور به خدا، تأثیرگذار است، پرداخته شود و دیدگاه­های معرفتی صدرا در این رابطه جستجو گردد تا مشخص شود وی در حوزه معرفت­شناسی دینی چه رویکردی را إتخاذ می­کند.

از این رو پس از تعریف معرفت­شناسی، به تحلیل معرفت از طریق عناصر سه­گانه آن؛ یعنی باور، صدق و توجیه پرداخته، سپس به منابع و ابزارهای شناخت اشاره شده است. سپس در بخش دوم پس از تبیین رویکردها و دیدگاه­های اصلی در حوزه معرفت­شناسی دینی، دیدگاه صدرا  در این رابطه مورد بررسی قرار گرفته است.

          1-1.معرفت شناسی در جهان غرب

1-1-1. اهمیت معرفت شناسی

مهم­ترین مشخصه انسان خردورزی است. همین ویژگی است که او را از جرگه حیوانات خارج

می­کند. انسان با عقل خود، بسیاری از حقایق عالم را کشف کرده است و به امید شناخت حقایق بیشتر به راه خود ادامه می­دهد. بی­تردید بدون شناخت، زندگی ممکن نخواهد بود. ابتدایی­ترین شناخت که انسان با حیوان در آن مشترک است، ابتدایی­ترین نیاز به شناخت را پوشش می­دهد؛ یعنی نیاز به حفظ بقا و دفع خطرات احتمالی. اما به مراتب این شناخت در انسان پر رنگ­تر می­شود و آن زمانی است که انسان به قوه تعقل در می­آمیزد و قدم به دنیای بزرگ­تری می­گذارد. دنیایی که پر از مجهولات است و منتظراین است که معلوم شود. این نوع شناخت با حقیقت انسان مرتبط و متعامل است. حس حقیقت­جویی که از بدو تولد در درون انسان ریشه دوانیده است لحظه­ای او را به حال خود وا نمی­گذارد وپی در پی او را تحریک به جستجو و طلب می­کند. جستجوی هر آن­چه که این حس را تسکین دهد و به آرامش برساند. بشر با این حس است که تمدن را پدید آورده است؛ تمدنی که هیچ­گاه در حیوانات به چشم نمی­خورد.

بدین­گونه هر روز اسراری از این جهان پیچیده بر ملا می­گردد و آدمی را غرق در شگفتی   می­سازد. با تمام این تفاصیل بر هیچ یک از ما پوشیده نیست که در بیشتر مواقع، نیز، آدمی به خطا رفته است. در رسیدن به مجهولی بارها طعم شکست را چشیده است و از دست­یابی به واقع بازمانده است. هنوز گره­های کور بسیاری وجود دارد که گشوده نشده­اند، با این­که بارها جهت گشودنش تلاش شده است. ولی هر بار بیش از پیش ناتوانی بیداد می­­کند. سؤال این است که انسان از کجا می داند که هر آن­چه که کسب کرده است واقعیت دارد؟ به چه طریقی می­تواند ادعا کند بعضی راه­ها را به خطا رفته یانرفته؟ اگر معتقد به این هستیم که عقل حقایق هستی را بر ما معلوم می­کند، خود این چه مکانیسمی دارد؟ و توان آن در دست­یابی به حقیقت چه­قدر است؟ و تحت چه شرایطی قادر است به شناخت دست یازد؟

[1]. و هو الإتصال بالمعقولات و مجاورة الباری و التجرد عن المادیات (ملاصدرا، الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة، چاپ سوم ( بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1981)، ص2.

[2]. ملاصدرا، الشواهدالربوبیة فی المناهج السلوکیة،( تصحيح، تحقيق و مقدمه  مصطفي محقق داماد) چاپ اول( تهران: بنياد حكمت اسلامي صدرا ، 1382)،ص 433.

[3] . همو، تفسیر القرآن ،الطبعه الاولی ( قم: بیدار، 1366) ، ج2، ص55ـ56.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي و نقد مُثُل از ديدگاه ابن سينا و ملاصدرا با تأكيد بر نقش آن در معرفت شناسي
 • پايان نامه بهشت و جهنم در انديشه امام خميني و ملاصدرا و مناسبات آن با آيات و روايات
 • پايان نامه بررسي مسأله اين‌هماني شخصي بر اساس مباني ملاصدرا
 • پايان نامه روش‌شناسي ملاصدرا در مسئله علم الهي
 • پايان نامه اراده آزاد از ديدگاه مارتين لوتر
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122