پايان نامه معرفي و رتبه بندي معيارهاي طراحي کارانه در پروژه هاي ساختماني با استفاده از تصميم گيري چند معياره

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه معرفي و رتبه بندي معيارهاي طراحي کارانه در پروژه هاي ساختماني با استفاده از تصميم گيري چند معياره یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 141 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه معرفي و رتبه بندي معيارهاي طراحي کارانه در پروژه هاي ساختماني با استفاده از تصميم گيري چند معياره بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل 1: مقدمه    1
1-1- مقدمه    2
1-2- تعريف مسأله و بيان موضوع اصلی    3
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق    4
1-4- سوالات تحقیق    5
1-5- اهداف تحقیق    5
1-6- کاربردهای تحقیق    6
1-7- مراحل انجام تحقیق    6
1-8- استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه    7
فصل 2: مروري بر ادبیات تحقیق    8
2-1- مقدمه    9
2-2- مدیریت منابع انسانی    9
2-2-1- جایگاه ارزیابی عملکرد و جبران خدمات در مدیریت منابع انسانی    10
2-2-2- ارزیابی عملکرد    11
2-2-2- 1- فرآیند ارزیابی عملکرد    12
2-2-2- 2- کاربردهای ارزیابی عملکرد    14
2-3- جبران خدمات و پاداش    15
2-4- انواع پاداش    17
2-4-1- کارانه    18
2-4-1- 1- طرح های کارانه فردی    19
2-4-1- 2- طرح های کارانه گروهی    22
2-4-1- 3- طرح های کارانه سازمانی    23
2-5- معیارهای ارزیابی عملکرد و تخصیص کارانه    24
2-6- پیشینه تحقیق    29
2-7- صنعت ساختمان    40
2-8- فرآیند انجام تحقیق    42
2-9- روش های تصمیم گیری چندمعیاره مورد استفاده    43
2-9-1- ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻓﺎزي    43
2-9-2- روش دیمتل    48
2-10- جمع بندی     49
فصل 3: روش تحقيق    51
3-1- مقدمه    52
3-2- روش تحقیق    52
3-3- جامعه آماری    53
3-4- روش نمونه گیری و نمونه آماری    54
3-5- روش ها و ابزارهای گردآوری داده ها    54
3-5-1- اطلاعات کتابخانه ای    54
3-5-2- مصاحبه    55
3-5-3- پرسشنامه    56
3-6- روایی و  پایایی پژوهش    57
3-6-1- اعتبار(روایی)    57
3-6-2- پایایی    58
3-7- ابزارهای تجزیه وتحلیل داده ها    59
3-7-1- تجزیه وتحلیل داده های کیفی    59
3-7-2- تجزیه وتحلیل داده های کمی    62
3-7-2- 1- روش دیمتل    62
3-7-2- 2- رویکرد گسترش عملکرد کیفیت فازی    64
3-8- قلمرو تحقیق    67
3-8-1- قلمرو زمانی تحقیق    67
3-8-2- قلمرو مکانی تحقیق    67
3-8-3- قلمرو موضوعی تحقیق    67
فصل 4: تجزیه و تحلیل داده ها    68
4-1- مقدمه    69
4-2- جمع بندی ادبیات    69
4-3- تجزیه وتحلیل داده های حاصل از مصاحبه    70
4-3-1- سازماندهی و کدگذاری داده ها    70
4-3-2- جستجوی تم ها و خلق معانی    75
4-4- جمع بندی بخش کیفی تحقیق    77
4-5- خوشه بندی و شناسایی تاثیرگذارترین معیارها و پیامدها    82
4-5-1- خوشه بندی معیارهای تخصیص کارانه    82
4-5-1- 1- تشکیل ماتریس تاثیر مستقیم معیارهای تخصیص کارانه    82
4-5-1- 2- تشکیل ماتریس تاثیر مستقیم نرمال شده معیارهای تخصیص کارانه    83
4-5-1- 3- تشکیل ماتریس تاثیر کل معیارهای تخصیص کارانه    84
4-5-1- 4- تعیین روابط درونی معیارهای تخصیص کارانه    84
4-5-2- خوشه بندی پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه    86
4-5-2- 1- تشکیل ماتریس تاثیر مستقیم پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه    87
4-5-2- 2- تشکیل ماتریس تاثیر مستقیم نرمال شده پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه    88
4-5-2- 3- تشکیل ماتریس تاثیر کل پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه    88
4-5-2- 4- تعیین روابط درونی پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه    89
4-6- اولویت بندی معیارهای تخصیص کارانه    91
4-6-1- تعیین اهمیت پیامدهای اجرای طرح کارانه از نگاه خبرگان    92
4-6-2- تعیین ارتباط معیارهای تخصیص کارانه و پیامدهای اجرای طرح کارانه    92
4-6-3- تعیین اهمیت نسبی هریک از معیارهای تخصیص کارانه    93
4-6-4- تعیین میزان همبستگی هریک از معیارهای تخصیص کارانه    94
4-6-5- تعیین امتیاز هریک از معیارهای تخصیص کارانه    94
4-6-6- تعیین ارزش قطعی و اولویت بندی هریک از معیارهای تخصیص کارانه    95
4-7- جمع بندی فصل چهارم    97
فصل5: نتیجه گیری و پيشنهادها    99
5-1- مقدمه    100
5-2- نتیجه گیری    100
5-3- یافته های تحقیق    102
5-3-1- سوال اول: مهمترین معیارهای تخصیص کارانه در ادبیات    102
5-3-2- سوال دوم: مهمترین معیارهای تخصیص کارانه در پروژه های ساختمانی    103
5-3-3- سوال سوم:مهمترین پیامدهای اجرای طرح کارانه در پروژه های ساختمانی    104
5-3-4- سوال چهارم    105
5-3-4-1- سوال4،بخش1:خوشه بندی معیارهای تخصیص کارانه در پروژه های ساختمانی    105
5-3-4-2- سوال4،بخش1: خوشه بندی پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه    105
5-3-5- اولویت بندی معیارهای تخصیص کارانه    106
5-4- بحث    106
5-5- پیشنهادهای کاربردی    108
5-6- پیشنهادها برای تحقیقات آتی    110
5-7- محدودیت های تحقیق    111
مراجع    112
پيوست‌ها    116

مراجع

تلوحسینی، فرخ، 1378، “طراحی مدل تصمیم گیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به منظور تعیین موثرترین واحد جهت تخصیص کارانه-مطالعه موردی راه آهن جمهوری اسلامی ایران”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد سمنان.

تیزرو، علی،1380، “طراحی سیستم کارانه جهت سازمان بنادر و کشتیرانی(با استفاده از تکنیک AHP) “، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

داودی فر، مریم، 1385، “طراحی و تبیین مدل ارزیابی عملکرد شعبه بیمه دانا با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

دسلر، گری، 1999، “مبانی مدیریت منابع انسانی”، مترجم علی پارسائیان و محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.

دیسنزو، دیوید، ا. و استیفن پ. رابیینز، 1998، “مبانی مدیریت منابع انسانی”، مترجمان سید میرعلی نقوی و سیامک یعقوبی، 1388، تهران: انتشارات مهکامه.

رهبری، احمد، 1379،  “بررسی اجرای طرح کارانه بر روی رضایت شغلی و عملکرد کارکنان واحدهای ستادی بانک تجارت شهر تهران”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

سپهری راد، امین، 1390،” طراحی مدل ریاضی پرداخت کارانه کارکنان سازمان-رویکرد ارزیابی عملکرد 360 درجه- مورد مطالعه سازمان ملی بهره وری”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

سعادت، اسفندیار، 1386،” مدیریت منابع انسانی”، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها(سمت).

سیدجوادین، سیدرضا، 1382، مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان، تهران: نشر نگاه دانش.

شیمون، ال. دولان، رندال اس. شولر، 1378، “مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی”، ترجمه محمد علی طوسی و محمد صائبی، چاپ چهارم، تهران: مرکز انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.

عالم تبریز، اکبر، 1381، “طراحی الگوی بهینه توزیع کارانه با استفاده از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره در سازمان های تولیدی و خدماتی”، پیام مدیریت، 2(2): 97-113.

عباسي بدري، آرين قلي پور، علي دلاور، و پريوش جعفري. 1388.” تحقيق كيفي پيرامون تأثير رويكرد تجاري سازي بر ارزشهاي سنتي دانشگاه”. فصلنامه علمي- پژوهشي سياست علم و فنّاوري. 2(2): 63-76.

عبدل آبادی، محمد حدادی، عباس عبادی، شهین طاقی. 1384. ” ارتباط رضایت شغلی با نحوه اجرای طرح کارانه از دیدگاه پرستاران”. فصلنامه علمی دانشکده پرستاری و مامایی بیرجند، 2(1): 18-24.

متیس، رابرت، ال. و جان جکسون، 2008، “مدیریت منابع انسانی”، مترجم ناصر میرسپاسی، تهران: انتشارات میر.

مظفری، گشتاسب، 1375، “بررسی اثرات اجرای طرح کارانه(پرکیس) بر روی رضایت شغلی و عملکرد پزشکان بیمارستان های سازمان تامین اجتماعی”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

نعمت‌بخش، مهدي، بابك ثابت، پدرام رضائي، علي شكرچي زاده، همايون ناجي. 1385. “بررسي ديدگاه اعضاي هيأت علمي باليني دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در خصوص اثرات طرح كارانه بر آموزش پزشكي در بيمارستانهاي آموزشي”، گام هاي توسعه در آموزش پزشكي، 3(2): 69-77.

نورمحمد، زهرا، 1389، “طراحی الگویی جهت توزیع کارانه با استفاده از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره در بانک شهر”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

وفائی، فرهاد، 1379، “یک مدل تصمیم گیری چندمعیاره را برای تخصیص بهینه کارانه در واحدهای ستادی بانک رفاه کارگران”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

ولی پور، فرج‌اله، 1388،” ارائه چهارچوبی جهت ارزیابی عملکرد کارکنان با به کارگیری روش 360 درجه و تکنیک Vikor ” ، مطالعه موردی پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

یوسف‌پور، اصغر، 1377،” بررسی تاثیر اجرای طرح کارانه بر رضایت شغلی کارکنان و اثربخشی سازمان در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

Agrell, Per J., Peter Bogetoft, and Jorgen Tind, 2002, “Incentive plans for productive efficiency, innovation and learning”, Int. J. Production Economics 78, 1-11.

Appelbaum, Steven H. and Barbara T. Shapiro, 1992, ” Pay for Performance: Implementation of Individual and Group Plans”, Management Decision. 30 (6), pp. 86-91.

Bernard, H. R., and Ryan, G. 1998. “Text analysis: Qualitative and quantitative methods”. Walnut Creek, CA: AltaMira Press.

Braun, V., Calrke, V. 2006. “Using thematic analysis in psychology”. Qualitative research in psychology 3: 77-101.

Bottani, E. and Rizzi, A. (2006) “Strategic management of logistics service: a fuzzy QFD approach”. International Journal of Production Economics, Vol. 103, No. 2, pp 585‐599.

Chai, Chi. Sum., 2010, “A performance evaluation model by integrating fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS methods”, expert systems and applications, 37, pp. 7745-7754.

Gabus, A., Fontela, E., 1972. “World problems, an invitation to further thought within the framework of DEMATEL”,Battelle Geneva Research Centre, Switzerland Geneva.

Ho-Won, Jung., 2001, “A linear programming model deal by with ordinal rating in policy capturing of performance appraisal”, European Journal of operational research, 134, pp. 493-497.

Kvale, S. 1996. “Interviews: An introduction to qualitative research interviewing”. London: Sage Publications.

Lai, Diana N.C., Min Liu, and Florence Y.Y. Ling, 2011, ” A comparative study on adopting human resource practices for safety management on construction projects in the United States and Singapore”, International journal of project management, 29: pp.018-1032.

Lee, D.J. & Ahn, J.H., 2007. “Rewards  systems for intra-organizational learning knowledge sharing”.European journal of operations research, 180, 938-956. Sharing.

Merriam, S., B. 1988. “Case study research in education: a qualitative approach”, San Francisco: Jossey-Boss.

Moselhi Osama and Zafar Khan, 2010, “Analysis of labor productivity of formwork operations in building construction”, Construction Innovation, 10(3) , pp. 286-303.

Ofili, C. U. Mathhias, 2004, “Compensation System In Nigerian Construction Firm”, MA dissertation, ST. Clements University.

Onishi, Koichiro, 2013, “The effects of compensation plans for employee inventions on R&D productivity: New evidence from Japanese panel data”, Research Policy, 42, 367-378.

Saunders, Mark, Philip Lewis, and Adrian Thornhill. 2009. “Research Methods for Business Students” (Fifth edition). London: Prentice Hall.

Wang, S. L., 2004,”Incentive Compensation: Bonusing and Motivation”, MA dissertation, Massachusetts Institute of Technology.

Yang, Taho and Chiu-Wen Chen, 2009, “An incentive pay system for project management based on responsibility assignment matrix and fuzzy linguistic variables”, Expert Systems with Applications 36, 12585–12591.

 چکيده

اکثر پروژه های ساختمانی مبنای دستمزد کارکنان خود را نفر- روز و یا نفر- ماه در نظر می گیرند. اما چنین طرح پرداختی می تواند به افزایش مدت زمان اجرای پروژه منجر شود. علاوه بر این هیچگونه اثر انگیزشی که یکی از اهداف نظام های پرداخت است را ندارد. در نتیجه وجود سیستم پرداختی که محرک همه عوامل در به انجام رساندن پروژه ها با صرف وقت و هزینه کمتر با حفظ کیفیت باشد، ضروری است. طراحی چنین نظام پاداش موثری نیازمند درک و شناخت معیارهای مناسب برای تخصیص پاداش یا کارانه است. اما علی رغم استفاده گسترده از طرح پرداخت کارانه در سازمان های مختلف تولیدی، تجربیات بسیار اندکی در خصوص اجرای طرح کارانه در پروژه های ساختمانی به دلیل ماهیت موقتی بودن آن موجود است. لذا مطالعه حاضر قصد دارد تا به شناسایی و اولویت بندی معیارهای تخصیص کارانه در پروژه های ساختمانی بپردازد. به دلیل نبود مطالعات کافی در این زمینه، از یک رویکرد اکتشافی مبتنی بر مصاحبه های نیمه ساختاریافته برای شناسایی معیارهای تخصیص کارانه استفاده شده. همچنین از روش های تصمیم گیری چندمعیاره دیمتل و گسترش عملکرد کیفیت فازی استفاده شده که علاوه بر روابط درونی و ارتباط میان معیارها ، رتبه بندی معیارها را نیز بررسی می کند. بررسی تم های موجود در داده های کیفی نشان داد اولویت بندی معیارهای تخصیص کارانه باید بر اساس پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد معیارهای اخلاق حرفه ای، کار تیمی، خلاقیت و نوآوری و دانش و توانایی استفاده از آن به ترتیب مهمترین معیارهای تخصیص کارانه در پروژه های ساختمانی هستند.

واژه‌هاي كليدي: پاداش ،کارانه، پروژه های ساختمانی، تحلیل تم،تصمیم گیری چندمعیاره، DEMATEL، FuzzyQFD

1-1مقدمه

یکی از مشکلات امروزه واحدهای تولیدی چگونگی توزیع کارانه بر اساس یک معیار مناسب است. در واقع علی رغم اینکه فلسفه وجودی اجرای طرح کارانه ایجاد انگیزش در کارکنان است، اما متعاقب پرداخت کارانه در بسیاری از سازمان ها شاهد کاهش تولید و افزایش ضایعات هستیم که علت عمده‌ی آن عدم وجود معیار مناسب جهت پرداخت کارانه است(عالم تبریز، 1381). در نتیجه یکی از مهمترین گام هاي ارزیابی عملکرد به منظور اندازه گیری عملکرد کارکنان و تخصیص کارانه، تعیین شاخص ها و معیارهای تخصیص کارانه است. در خصوص معیارهای مناسب تخصیص کارانه در صنایع مختلف تحقیقات بسیاری انجام شده است اما پروژه های ساختمانی به دلیل ماهیت موقتی بودن و آشکار نبودن پیامد و ثمره کاری هر فرد مشابه با برای مثال کارکنان یک کارگاه یا کارخانه قطعه سازی کمتر مورد توجه محققین قرار گرفته است. در صنعت ساختمان،افراد جزو دارایی های اصلی شرکت ها هستند. بنابراین شرکت ها باید برنامه هایی برای جذب و نگه داشت کارکنان اجرا کنند. یک طرح جبران خدمات و تشویقی درست ساختار یافته به سازمان این اجازه را می دهد تا زحمات کارکنان را بر اساس عملکرد شرکت جبران کند. یک نکته مهم در طراحی چنین مکانیسم هایی هم راستایی اهداف شرکت با کارکنان است. در صنعت ساختمان با توجه به اهمیت نیروی انسانی، اهداف یک بسته تشویقی می تواند شامل جذب بهترین کارکنان، نگه داشت کارکنان با عملکرد بالا، انگیزه بخشیدن به کارکنان برای عملکرد عالی و ایجاد یک مزیت رقابتی برای شرکت باشد(وانگ[1] ، 2004). مدت زمانی است که استفاده از چنین طرح هایی در برخی از پروژه های ساختمانی بزرگ کشور متداول شده است. از این رو تحقیق حاضر سعی دارد تا با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته که برای تحقیقات اکتشافی مناسب هستند با خبرگان این حوزه، معیارهای مناسب تخصیص کارانه در پروژه های ساختمانی را شناسایی کند. اما برای تخصیص کارانه باید توجه داشت که مشاغل به صورت تقریبی همیشه بیش از یک معیار یا ابعاد شغلی دارند. همچنین بعضی از معیارهای شغلی ممکن است اهمیت بیشتری برای سازمان داشته باشند و اوزانی که به معیارهای مختلف در یک شغل داده می شود، نشان دهنده اهمیت نسبی آن ها می باشد(متیس و جکسون[2] ، 1388). این مسئله باعث می شود تا اولویت بندی معیارهای تخصیص کارانه با توجه به اهداف سازمان و مدیران پروژه اهمیت زیادی داشته باشد. مطالعه حاضر نیز قصد دارد پس از شناسایی معیارهای تخصیص کارانه در پروژه های ساختمانی با استفاده از یک رویکرد ترکیبی به بررسی روابط درونی و ارتباطات میان معیارهای تخصیص کارانه پرداخته و آن ها را اولویت بندی کند.

1-2 تعريف مسأله و بيان موضوع اصلی:

بی شک از جمله روشهای موثر برای ایجاد انگیزه و بهبود بهره وری در کارکنان و عملکرد یک سازمان وجود یک نظام جبران خدمات و پاداش متناسب با بودجه و درآمدها است. مجموعه ارزیابی عملکرد و نظام پاداش و دستمزد موثر ،مدیریت عملکرد یک سازمان را شکل می دهد.انتخاب یک سیستم پاداش موثر به روشهای مختلفی صورت می گیرد که یکی از این روشهای تشویقی ، روش پرداخت مبتنی بر عملکرد است.کارانه نیز یکی از انواع پرداخت بر مبنای عملکرد است که در بخشهای گوناگون صنعت اعم از  دولتی و خصوصی ،اشکالی از آن موجود است.

مسکن بعنوان یکی از نیازهای اولیه و اساسی معیشتی و حیاتی انسانها و خانوارهای یک جامعه بطور خاص و صنعت ساختمان و مشاغل وابسته در اقتصاد امروز کشور ما دارای جایگاه ویژه ای است.این صنعت ، سهم 14.2 درصدی از شاغلین کل کشور بر اساس آمار سال1389 را  منهای بخشی از بخش خدمات که غیر مستقیم با آن مرتبط است به خود اختصاص داده است و یکی از کسب و کارهای پررونق به شمار می رود. تحویل به موقع پروژه ها خصوصا در بخش انبوه سازی ضمن برخورداری از اهمیت خاص خود در میزان سود دهی پروژه ، از لحاظ نوسان بهای مصالح و دستمزد کارهای تخصصی و مطابقت با برنامه های زمان بندی مقرر در قراردادها ، از جنبه سیاسی نیز دارای آثار قابل توجهی در کسب رضایت مردمی و پایداری اقتصادی می باشد.

مواردی که در این پژوهش به آنها پرداخته خواهد شد عبارتند از:

1-معرفی انواع روشهای تشویقی فردی و گروهی ،پرداخت مبتنی بر عملکرد، کارانه و …و تاثیر آن بر بهره وری با استفاده از منابع  روز .

2- پرداختن به صنعت ساختمان و نقش و جایگاه آن در اقتصاد کشور و جهان، اولویتهای موجود در پرداختهای مربوط به دستمزد پرسنل،تاثیر نظام تشویقی مناسب و تاثیر آن در بهره وری و سودآوری پروژه های ساختمانی.

3-شناسایی ذینفعان و تعیین و تبیین اولویتهای مورد نظر مدیران ارشد و صاحبان شرکتها در خصوص ردیف فوق و تهیه و تنظیم پرسشنامه ها و فرمهای نظرسنجی متناسب جهت کسب داده های  مورد نیاز برای طراحی سیستم کارانه مطلوب به کمک  مطلوبترین روش از روشهای تصمیم گیری چندمعیاره.

4- تهیه پرسشنامه ها و فرمهای نظرسنجی جهت کسب داده های مورد نیاز جهت تعیین و تبیین موارد و اولویتهای مد نظر کارکنان در روش انتخابی.

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقيق :

هم اکنون اکثرپروژه های ساختمانی مبنای دستمزد پرسنل خود را نفر- روز و یا نفر ماه  ارائه کار در نظر گرفته اند.در دیدی کوتاه مدت و کوتاه نگرانه درآمد و منافع پرسنل پیمانکار، مشاور و نیز نظارت طرح بیشتر در اطاله پروژه ها است.بنابر این وجود سیستم پرداختی که محرک همه عوامل در به انجام رساندن پروژه ها با صرف وقت و هزینه کمتر با حفظ کیفیت باشد ضروری می باشد تا در سایه آن، شرکتها و افراد از آن بطور مشترک بهره مند گردند.طراحی چنین سیستم پاداش موثری نیازمند درک و شناخت معیارها و فاکتورهای مناسب با چنین هدفی است.

در بررسی به عمل آمده بویژه در کتب و مقالات مدیریت منابع انسانی مشخص شد که تعداد منابع قابل توجهی به زبان فارسی در خصوص پاداش ، خصوصا پرداخت مبتنی بر عملکرد که در بردارنده همه روشهای موجود در جهان از قرن نوزدهم تا کنون باشد وجود ندارد. در مقالات خارجی که در پایگاههای ساینس دایرکت[3] ، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی[4]  ، امرالد اینساید[5]  و همچنین به مدد جستجوگرهای متفاوت نظیر گوگل اسکالر[6]  به عمل آمد مقالات متعددی در خصوص استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی[7]  مشاهده شد اما به طور اخص هیچ عنوانی که به موضوع پرداختهای تشویقی یا کارانه در صنعت ساختمان پرداخته باشد یافت نشد.

1-4 سوالات تحقیق :

1-چه معیارهایی برای تخصیص کارانه در سازمانها مورد استفاده قرار می گیرند؟

2-مهمترین معیارهای تخصیص کارانه در پروژه های ساختمانی کدامند؟

3-مهمترین پیامدهای اجرای طرح کارانه در پروژه های ساختمانی کدامند؟

4-چه روابطی میان معیارهای تخصیص کارانه در پروژه های ساختمانی وجود دارد؟

5-چه معیارهایی در تخصیص کارانه در پروژه های ساختمانی در اولویت قرار دارند؟

1-5 اهداف تحقیق :

-کمک به غنای مطالب موجود در فضای علمی کشور در زمینه مدیریت سیستم و بهره وری در صنعت ساختمان ،روشهای تشویقی و سیستم های پاداش موثر.

– ارائه معیارهایی مناسب با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره برای طراحی سیستم پاداش (کارانه) و ارائه نمونه ای مطالعاتی در صنعت ساختمان از تصمیم گیری چندمعیاره که در مقالات فارسی و انگلیسی کمتر به چشم می خورد .

– سعی جهت بهبود بهره وری در پروژه های ساختمانی و تلاش در جهت اجرای با هزینه کمتر و در زمان مقرر با حفظ کیفیت از طریق افزایش انگیزش و مشارکت کارکنان بعنوان ذینفعان پروژه ها .

– نمایاندن نقش رشته مهندسی صنایع به عنوان یک رشته جدی و موثر در صنعت ساختمان و ارائه نقشی فراتر از برنامه ریزی و کنترل پروژه های ساختمانی برای دانش آموختگان این رشته به صاحبان شرکتهای پیمانکاری ساختمانی و نیز کارفرمایان بخش دولتی.

1-6 کاربردهای تحقیق :

– بهبود مدیریت عملکرد ، بهره وری و سودآوری شرکتهای ساختمانی در بخشهای دولتی و خصوصی از طریق طراحی یک مدل کارانه مطابق با معیارهای معرفی شده در این پژوهش.

-تنظیم بهینه حقوق و دستمزد در صنعت ساختمان و صنایع مشابه مطابق با سلایق ذینفعان ،کاهش هزینه های غیر ضروری و مسائل مرتبط با بهره وری، زمان بندی صحیح پروژه ها ، مدیریت پروژه های ساختمانی و افزایش سود از طریق ایجاد انگیزش در کارکنان.

1-7 مراحل انجام تحقیق :

شکل 1-1 مراحل انجام تحقیق را نشان می دهد.

[1] wang

[2]Mathis & Jackson

[3] Science Direct

[4] SID

[5] Emerald

[6] Google Scholar

[7] Analytical Hierarchy Process (AHP)

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122