پايان نامه معقوليت و لوازم ديني آن از ديدگاه ابن‌سينا و ويتگنشتاين

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه معقوليت و لوازم ديني آن از ديدگاه ابن‌سينا و ويتگنشتاين یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 300 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه معقوليت و لوازم ديني آن از ديدگاه ابن‌سينا و ويتگنشتاين بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه 1
1-تعريف مساله و بيان سوالهاي اصلي تحقيق 2
2-فرضيه‌هاي تحقيق 5
3- روش، انگيزة و منابع تحقيق 6
4- مروري بر فصول رساله 8
کليات 11
1-تاريخچة موضوع معقوليت 12
2- تاريخچة موضوع عقل 17
3-کتابشناسي ابن سينا 23
4- مسايل محوري عقل و عقلانيت نزد ابن سينا 24
يادداشتهاي کليات 29
بخش اول: ابن سينا 32
فصل 1: عقلانيت در فلسفه مغربي ابن سينا 33
1-1- ماهيت علم و باور 34
2-1- رابطه انواع بديهيات و وضوح 37
3-1- عقلانيت در برهان 45
4-1- عقلانيت در نظريه توجيه ابن سينا 49
5-1- جمع بندي و نتيجه 54
يادداشتهاي فصل اول 56
فصل 2- عقلانيت در فلسفه مشرقي ابن سينا 60
1-2- تدرج و تشکيک در نفس 61
2-٢- ماهيت عقل 64
3-2- عقل قدسي 69
4-2- تدرّج و تشکيک معناي عقلانيت در حقايق دينی و عرفاني 71
5-2- انديشه‌هاي تمثيلي و عرفاني ابن سينا 77
6-2- مصاديق تشکيک معناي عقلانيت در داستانها و سه نمط آخر اشارات 83
7-2-جمع‌بندي و نتيجه 93
يادداشتهاي فصل دوم 98
بخش دوم: ويتگنشتاين 108
فصل 1- ويتگنشتاين و رويكرد متفاوت در فلسفه 109
1-1- تعريف فلسفه 110
2-1- فلسفه يگانه ويتگنشتاين و نقد فلاسفه 113
3-1- فلسفه در دو دوره حيات فکري ويتگنشتاين 118
4-1- جمع‌بندي و نتيجه 123
يادداشتهاي فصل اول 126
فصل 2: گرامر زبان 129
١-2- گرامر سطحي وعميق 130
2-2- تغيير گرامرعميق و معقوليت 134
3-2- معقوليت و سوليپسيسم يا تنهاخودباوري 137
4-2- جمع بندي و نتيجه 146
يادداشتهاي فصل دوم 149
فصل 3: معناداري و معقوليت 153
١-3- فرق معناداري و ارزش صدق 154
٢-3- معقوليت گزاره هاي ارزشي(4) 155
٣-3- معقوليت و معناداري شک 159
4-3- معقوليت، بازي زباني وشکل زندگي 161
5-3- معقوليت در ديدن به منزله 167
6-3- جمع بندي و نتيجه 171
يادداشتهاي فصل سوم 173
فصل 4- معقوليت باور ديني 175
1-4- ماهيت باور 176
2-4- ماهيت باور ديني 180
3-4- معقوليت باور ديني 186
4-4- آراي بعضي از پيروان ويتگنشتاين 200
٥-٤-تفسيرها و نقدها 206
6-4- جمع بندي و نتيجه 223
يادداشتهاي فصل چهارم 227
بخش سوم: وجوه تشابه و تفاوت 234
فصل 1: مشابهت در ديدگاهها، مواضع و رويکردهاي ابن سينا و ويتگنشتاين 235
فصل 2: اختلاف در ديدگاهها، مواضع و رويکردهاي ابن سينا و ويتگنشتاين 245
يادداشتهاي بخش سوم 256
نتيجه 260
منابع فارسي و عربي 265
منابع انگليسي 272
پيوست: ترجمه فارسي رساله الطير 279

منابع فارسي و عربي

ابن ابي اصيبعه، بي تا، عيون الانباء، شرح و تحقيق: الدکتور نزار رضا، بيروت: دار مکتبه الحياه

ابن سينا، 1358، حدود يا تعريفات، ترجمه محمدمهديفولادوند،تهران: انجمن فلسفه ايران

ابن سينا، 1366، حيبنيقظان، بهتصحيحهانريکربن، تهران: مرکز نشر دانشگاهي

ابن سينا، 1368، شرحالاشارات والتنبيهات، ترجمه حسن ملکشاهي، تهران: سروش

ابن سينا، حسين بن عبدالله، 1383  الف،  شرح الاشارات و التنبيهات، تحقيق حسن حسن‌زاده‌آملي،  قم،  بوستان کتاب

ابن سينا، حسين بن عبدالله، 1331، دانشنامه علايي، رساله منطق، مقدمه و حواشي و تصحيح: دکتر محمد معين و سيد محمد مشکوه، تهران: انجمن آثار ملي

ابن سينا، حسين بن عبدالله، 1363، المبدأ و المعاد، تهرات: مؤسسه مطالعات اسلامي دانشگاه مک‌گيل با همکاري دانشگاه تهران

ابن سينا، حسين بن عبدالله، 1364، النجاه، تهران: مرتضوي

ابن سينا، حسين بن عبدالله، 1376، شفاء، الهيات، تحقيق آيت الله حسن زاده آملي، قم: دفتر تبليغات اسلامي

ابن سينا، حسين بن عبدالله، 1383 ب، شرح نمط چهارم از کتاب الاشارات و التنبيهات، ترجمه و شرح: دکتر احمد بهشتي، قم: دفتر تبليغات اسلامي

ابن سينا، حسين بن عبدالله، 1403، الاشارات و التنبيهات با شرح خواجه نصيرالدين طوسي، تهران: دفتر نشر کتاب

ابن سينا، حسين بن عبدالله، 1404 الف، الشفاء، المنطق، ج3، کتاب البرهان، قم: منشورات مکتبه آيه الله العظمي المرعشي النجفي

ابن سينا، حسين بن عبدالله، 1404 ب، التعليقات، حققه و قدم له: الدکتور عبدالرحمن بدوي، قم: مرکز النشر المکتب الاعلام الاسلامي في الحوزه العلميه

ابن سينا، حسين بن عبدالله، 1404 ج، الشفاء، الالهيات، قم: منشورات مکتبه آيه الله العظمي المرعشي النجفي

ابن سينا، حسين بن عبدالله، 1405، منطق المشرقيين، قم: منشورات مکتبه آيه الله العظمي المرعشي النجفي

ابن سينا، حسين بن عبدالله، بي تا، دفع اندوه و نگراني از مرگ و حقيقت نماز و فايده آن، با ترجمه و توضيح توران انصاري، بي جا، ميهن

ابن طفيل، 1360، زنده بيدار، ترجمه بديع‌الزمان فروزانفر، تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب

ارسطو، 1378، اخلاق نيکوماخوس، ترجمه محمدحسن لطفي، تهران: طرح نو

ارسطو، 1379، متافيزيک، ترجمه شرفالدين خراساني، تهران: حکمت

افلاطون، 1367، دوره آثار افلاطون، ترجمه محمدحسن لطفي، ج4،3،2،1 تهران: خوارزمي

افلوطين، 1366، دوره آثار افلوطين، ترجمه محمدحسن لطفي، تهران: خوارزمي

اکبري، رضا، 1381، «مبناگروي سنتي از منظري ديگر»، نامه مفيد، ش34

اکبري، رضا، 1382، «طبيعت‌گرايي»، نامه حکمت، سال اول شماره اول

اکبريان، رضا، 1380، فلسفه و دين، تهران: بقعه

امام جمعه، عبدالله، 1380، «ابتکارات ابن سينا در نظريه صدور» خردنامه صدرا

ايجي، عضدالدين، 1370، شرح المواقف، مصر: مطبعه السعاده

ايزوتسو، توشيهيکو، 1350، «ساختمان اساسي تفکر فلسفي در اسلام» مجله دايره المعارف اسلامي، ش 12

بدوي، عبدالرحمن، 1984، موسوعه الفلسفه، بيروت: المؤسسه العربيه للدراسات و النشر

پترسون مايکل و ديگران، 1376، عقل و اعتقاد ديني، ترجمه احمد نراقي و ابراهيم سلطاني، تهران: طرح نو

پورنامداريان، 1368، رمزوداستانهاي رمزي در ادب فارسي، تهران: شرکت انتشارات علمي وفرهنگي

تقي، شکوفه، 1382، دو بال خرد عرفان و فلسفه در رساله الطير ابن سينا، تهران: نشر مرکز

حسن زاده آملي، حسن، 1386، شرح الاشارات و التنبيهات، قم: کتابسراي اشراق

حسيني، 1384، “ويتگنشتاين و فلسفه” در درد فلسفه درس فلسفه: جشن نامه استاد دکتر کريم مجتهدي، ويراستار: محمد رييس زاده، تهران: کوير

خراساني، شرف‌الدين، 1370، «ابن سينا»، دائره المعارف بزرگ اسلامي، ج4، تهران: مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامي

خراساني، شرف‌الدين، 1375، «ارسطو»، دائره المعارف بزرگ اسلامي، ج7، تهران: مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامي

رازي، قطب الدين، 1403، المحاکمات بين شرحي الاشارات، تهران: دفتر نشر کتاب

راس، ديويد، 1377، ارسطو، ترجمه مهدي قوام صفري، تهران: فکر روز

روشن، محمد، 1373، سلامان و ابسال، تهران: اساطير

زرين کوب، عبدالحسين، 1371، يادداشتها و انديشه‌ها، تهران: اساطير

زنديه، عطيه، 1386، دين و باور ديني در انديشه ويتگنشتاين، تهران: نشر نگاه معاصر

ژيلسون، اتين، 1380، نقد تفکر فلسفي غرب، ترجمه دکتر احمد احمدي، تهران: سمت

سجادي، سيد ضياءالدين، 1374، قصه حي بن يقظان و قصه سلامان و ابسال، تهران: سروش

سعادت مصطفوي، سيد حسن، 1387، شرح اشارات و تنبيهات، نمط سوم در باب نفس، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)

سهروردي، 1397ق، مجموعه مصنفاتشيخاشراق، ج2(حکمهالاشراق)، بهتصحيح هنري کربن، تهران: انجمنفلسفهايران

سهروردي، شهاب‌الدين، 1380، مجموعه مصنفات، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

شايگان، داريوش، 1371، هانري کربن: آفاق تفکر معنوي در اسلام ايراني، ترجمه باقر پرهام، تهران: آگاه

صدرالمتألهين، محمد بن ابراهيم، 1362، اللمعات الالهيه، ترجمه دکتر عبدالحسين مشکوه‌الديني، تهران: آگاه

صدرالمتألهين، محمد بن ابراهيم، 1419ق، الحکمه المتعاليه في الاسفار العقليه الاربعه، بيروت: دار احياء التراث العربي

صدرالمتألهين، محمد بن ابراهيم، 1424ق.، مفاتيح الغيب، تصحيح محمد خواجوي، بيروت: مؤسسه التاريخ العربي

صدرالمتألهين، محمد بن ابراهيم، بي تا، الحکمه المتعاليه في الاسفار العقليه الاربعه، قم: مکتبه المصطفوي

صفا، ذبيح الله، 1366، تاريخ ادبيات در ايران، ج1، تهران: فردوس

صفا، ذبيح الله،1331، جشن نامه ابن سينا، ج1، تهران: انجمن آثار ملي

طلايي‌ماهاني، محسن،1386، «بازسازي تفکر کرکگور در مقوله ايمان»، نامه حکمت، ش9

طوسي، نصيرالدين، 1370، شرح الاشارات و التنبيهات، قم: النشر البلاغه

طوسي، نصيرالدين، 1375، اساس الاقتباس، تهران: نشر مرکز

طوسي، نصيرالدين، 1383، شرح الاشارات و التنبيهات، تحقيق: حسن حسن زاده آملي، قم: بوستان کتاب

عطار، محمد بن ابراهيم، 1348، منطق الطير، تهران: گوهرين

فارابي، ابونصر، 1336، السياسه المدنيه، تهران: انتشارات الزهراء

فارابي، ابونصر، 1349، السياسات المدنيه، حيدرآباد: مطبعه مجلس دار المعارف العثمانيه

فارابي، ابونصر، 1955، آراء اهل المدينه الفاضله، بيروت: دارالعراق

فاطمي، سعيد، 1375، اساطير يونان و روم، تهران: دانشگاه تهران

فروزانفر، بديع‌الزمان، 1334، «بوعلي سينا و تصوف» در جشن نامه ابن سينا، ويراستار: ذبيح الله صفا، ج2، تهران: انجمن آثار ملي

فسنکول، ويلهلم، 1385، گفتنيها و نگفتنيها، ترجمه مالکحسيني، تهران: هرمس

کربن، هانري، 1331، ابن سينا و تمثيل عرفاني، تهران: انجمن آثار ملي

کربن، هانري، 1369، فلسفه ايراني و فلسفه تطبيقي، ترجمه جواد طباطبايي، تهران: توس

کربن، هانري، 1373، تاريخ فلسفه اسلامي، ترجمه جواد طباطبايي، تهران: کوير

کربن، هانري،1384، تخيل خلاق در عرفان ابن عربي، ترجمه: انشاءالله رحمتي، تهران: جامي

کريگ، ادوارد، 1385، نگرشي بر تاريخ فلسفه، ترجمه محمود زارعي بلشتي، تهران: اميرکبير

گريمال، پير، بي تا، فرهنگ اساطير يونان و روم، ترجمه احمد بهمنش، تهران: دانشگاه تهران

گلپايگاني، عصمت، 1376، اساطير ايران باستان، تهران: هيرمند

مالکوم، نورمن، 1382، «شرح احوال و آراي ويتگنشتاين» در ويتگنشتاين و تشبيه نفس به چشم، تهران: هرمس

مالکوم، نورمن، فون رايت، هنريک، 1385، خاطراتي از ويتگنشتاين، ترجمه: همايون کاکاسلطاني، تهران: گام نو

محقق داماد، مصطفي، 1378، دين، فلسفه و قانون، تهران: سخن

مدکور، ابراهيم، 1362، «فارابي» ترجمه علي‌محمد کاردان در تاريخ فلسفه در اسلام، به کوشش م. م. شريف، ج1، تهران: مرکز نشر دانشگاهي

مظفر، محمدرضا، 1400 ق، المنطق، بيروت: دارالمعارف

معين، محمد، 1367، مجموعه مقالات، به کوشش دکتر مهدخت معين، ج2، تهران: انتشارات معين

مولوي، جلال الدين، 1375، مثنوي معنوي، به تصحيح عبدالکريم سروش، ج1و2و3

مهدوي، يحيي،1333، فهرست مصنفات ابن سينا، تهران: چاپخانه بانک ملي

نصر، سيدحسين و ليمن، اليور، 1383، تاريخ فلسفه اسلامي (1)، ترجمه جمعي از اساتيد، تهران: حکمت

ويتگنشتاين، لودويگ، 1378، رساله‌ي منطقي- فلسفي، ترجمه: ميرشمس‌الدين اديب سلطاني، تهران: اميرکبير

ويتگنشتاين، لودويگ، 1381، فرهنگ و ارزش، ترجمه اميد مهرگان، تهران: گام نو

ويتگنشتاين، لودويگ، 1383، برگه‌ها، ترجمه: مالک حسيني، تهران: هرمس

ويتگنشتاين، لودويگ، 1385، کتاب آبي، ترجمه: مالک حسيني، تهران: هرمس

ويسنو، شرما، 1363، پنچاکيانه يا پنج داستان، ترجمه مصطفي خالقدار، تهران: اقبال

الياده، ميرچا، 1374، اسطوره، رؤيا، راز، ترجمه رؤيا منجم، تهران: فکر روز

يونگ، کارلگوستاو، 1352، انسان و سمبولهايش، ترجمه ابوطالب صارمي، تهران: اميرکبير

منابع انگليسي

Addis, M. (2001), “D. Z. Philip’s Fideism” in Wittgenstein’s Mirror in Wittgenstein and Philosophy of Religion, ed. R. L. Arrington and M. Addis, Routledge

Ambrose, Alice, (ed) (1979), Wittgenstein’s Lectures Cambridge 1932-5, Oxford: Blackwell

Annis, David, (1978), “A Contextual Theory of Epistemic Justification” in American Philosophical Quarterly, 15

Backer, P. (2001), “Wittgenstein’s Depth Grammar” in Language and Communication, No. 21

Barrett, Cyril, (1991), Wittgenstein on Ethics and Religious Belief, Oxford: Basil Blackwell

چکيده

ديدگاه‌هاي فلسفي ويتگنشتاين متأخر با توجه به مباني، پيش‌فرضها و لوازم ديني آنها در نهايت به اين نکته  منجر مي‌شود که گزاره‌هاي ديني با گزاره‌هاي علمي و تاريخي تفاوت دارند و از جايگاه متعالي‌تري برخوردارند. ضمن اينکه چنين باورهايي سراسر زندگي و حيات يک انسان را تحت تأثير قرار مي‌دهند. توصيف و برجسته نمودن نظريات ويتگنشتاين متأخر در ابعاد ديني مستلزم آشنايي با برخي عناوين مهم فلسفه او مانند گرامر عميق، بازي زباني، شکل زندگي، ديدن به منزله و استعاره و تشبيه در زبان ديني است که در اين پژوهش به آنها پرداخته‌ايم. از طرف ديگر ابن‌سينا با توجه به رويکرد مشرقي يا عارفانه‌اش مورد توجه قرار گرفته و به نوعي موضوع عقلانيت را در ابن سينا در مقام منطق‌دان، فيلسوف و عارف بررسي کرده‌ايم. ابن سينا از موضع يک عارف بر حالات و مقامات عرفا که به نظر غيرمتعارف مي‌آيد تأکيد مي‌ورزد و براي شرح و توصيف آنها در تعدادي از رساله‌هاي خود از زبان تمثيل بهره مي‌برد.

در اين رساله ديدگاه‌هاي ابن سبنا و ويتگنشتاين متأخر در موضوعاتي که عمدتاً با معقوليت، عقلانيت، دين و عرفان مرتبط بوده‌اند را مقايسه و ارزيابي کرده‌ايم.

 

واژگان کليدي: معقوليت، باورهاي ديني، بازي زباني، استعاره و تشبيه، ويتگنشتاين، رويکرد مشرقي، عقلانيت، ابن سينا.

مقدمه

بسم الله الرحمن الرحيم

در اين مقدمه ابتدا مساله‌هاي تحقيق، روش و انگيزه تحقيق و در پايان مروري بر موضوعات رساله را مطرح کرده‌ايم.

1-تعريف مساله و بيان سوالهاي اصلي تحقيق

معقوليت[1] اصطلاحي است که عمدتاً ‌از اواسط قرن بيستم در حوزه‌هاي مختلف مطالعات اجتماعي فلسفي مطرح شده است. بحث معقوليت واکنشي است در مقابل عقل‌گرايي و علم‌گرايي افراطي در سنت غرب که عمدتاً‌ به عنوان راهکارهاي مناسبي براي جايگزيني وثاقت[2] دين و ايمان پيشنهاد شده بود. اهميت لودويگ ويتگنشتاين و فلسفه اش در دوران معاصر هم از جنبه نگرشهاي متفاوت وي به مسايل فلسفي و اجتماعي است و هم به اين خاطر است که (به قول ويلهلم فسنکول در کتاب گفتني‌ها-ناگفتني‌ها)[3] فلسفه وي به ما نشان مي‌دهد صادقانه و روشن انديشيدن چه مي‌باشد. بعلاوه نگاه متفاوت او به فلسفه (منحل کردن بسياري از سؤالات فلسفي) مسير جديدي را براي فلسفه گشود که يکي از مظاهرش در موضوع «معقوليت» تجلي يافته است.

اين موضوع بستر وسيع و عميقي را فراهم مي کند که براي دين شناسان و فيلسوفان دين بسيار مغتنم است. از نظر ويتگنشتاين هيچ نظريه اي هرچند مستدل و موجه قدرت تغيير جهت دادن به زندگي فرد را ندارد در حالي‌که دين چنين تاثيري دارد. آنچه در دين موضوعيت و اصالت دارد، نجات انسان است. اگر واقعاً مي‌خواهيم نجات يابيم به يقين نياز داريم نه عقل، رويا و دانش. اين يقين همان ايمان است؛ چيزي که قلب و روح به آن نياز دارد نه عقل نظري. زيرا اين روح، جان و تمامي عواطف آدمي است که بايد نجات يابد نه ذهن انتزاعي‌اش.

آنچه در تفکر ويتگنشتاين اهميت اساسي دارد و براي معرفت ديني رهگشاست رويکرد خاصي است که وي به دين و دينداران به عنوان نحوه خاصي از زندگي دارد. دينداران با باورهاي ديني زندگي مي‌کنند. حيات ، نحوه معيشت، اميد و آرزوهاي آنان وابسته به اين نوع باورهاي ديني است. آنان باور ديني را به عنوان امري که منطقي است يا منطقي نيست در نظر نمي‌گيرند. باور ديني امري فرامنطقي است. در دين و بيان ديني از نوعي زبان که ناشي از نوع خاصي نحوه زندگي است، استفاده مي شود که خاص زبان دين است. در اينجا ما از اين گزاره ها استفاده مي‌کنيم:  «من به فلان و بهمان حادثه‌اي (مثل روزقيامت) که در آينده اتفاق مي‌افتد، باور دارم.» او معتقد است که اين نوع استفاده از گزاره‌ها با آنچه در علم به کار مي‌بريم، به طور کلي متفاوت است. در حوزه باورهاي ديني به دنبال اين نيستيم که مطلبي را براي کسي اثبات علمي و يا عقلاني کنيم چنين کاري مطمئناً «نامعقول» است. آنچه در اين رساله به دنبال آن هستيم پي جويي و وارسي اين نوع نگاه خاص به باورهاي ديني است. نگاهي که منجر به آن چنان تسلطي در نگرشهاي ويتگنشتاين مي شود که حتي نمي‌تواند در ساير مسائل از اين نگرش و تسلط دين‌گرايانه يا دين‌مدار جلوگيري کند. (خواه اين مسائل را به قول مالکوم مسائل فلسفي در نظر بگيريم و خواه به قول وينچ مسائل غيرفلسفي)  ما در اين رساله سعي مي‌کنيم مهم‌ترين مسائلي که برآمده از نگرش و رويکرد ويتگنشتاين به بحثها و مسائل و باورهاي ديني است را مورد بحث و وارسي قرار دهيم.

ابن سينا به عنوان چهره شاخص و دوران ساز در فلسفه اسلامي مطرح است به گونه اي که آراي او تراز و معيار در فلسفه اسلامي محسوب مي شود.

لازم به ذکر است که در عنوان اين رساله از واژه‌هاي معقوليت و باور ديني استفاده شده است. در حالي که قصد نگارنده از اين واژه‌ها که امروزه در ادبيات فلسفه معاصر رايج مي‌باشد اين بوده است که از معاني، مفاهيم و ظرفيتهايي که اين واژه‌ها در اختيار مي‌گذارند کمال استفاده را بنماييم. از طرف ديگر اين امکان را فراهم کنيم که دو فيلسوف با فلسفه‌هاي متفاوت، جهان‌بيني (جهان-تصوير) غير يکسان و ساير زمينه‌هاي مختلف را با يکديگر مقايسه کنيم.

معقوليت و باور ديني در ويتگنشتاين متاخر[4]  مصداق حقيقي دارد اما در ابن‌سينا مصداق ‌دقيقي ندارد. معادل مناسب گزيده شده براي باور ديني در فلسفه ابن‌سينا، معرفت عرفاني است که در محافل فلسفي و عرفاني در ايران شناخته شده است و نيازي به توضيح ندارد. معادل مناسب گزيده شده براي واژه معقوليت در فلسفه ابن سينا، عقلانيت مي‌باشد که متعاقبا توضيح داده خواهد شد. همانطور که در مورد ويتگنشاين اشاره کرديم معقوليت اصطلاحي است که طي سي يا چهل سال اخير در محافل معرفتي باب شده است و قبل از آن چنين کاربردي ملاحظه نمي شود. در ابن سينا اصطلاح معقوليت معنا و مفهومي ندارد. نزديکترين مفهوم به اين اصطلاح در نزد ابن سينا -که بر اساس آن ميتوان وي را با ويتگنشتاين مقايسه نمود- واژه عقلانيت مي باشد. عقلانيت را اصطلاحاً به اين معنا به کار مي‌بريم که قلمرو وسيعي از بحثها و مجادلات مرتبط با موضوع رساله را مورد بررسي قرار دهيم. طبيعي است که عقل از مسائل محوري فلسفه در طول تاريخ بوده است. اين اهميت به وضوح در آثار ابن‌سينا نيز مشاهده مي‌شود. آنچه تلاش شده است به عنوان کاري متفاوت و بديع انجام شود اين است که در هندسه فکري ابن سينا اين واژه دستخوش تغيير و تحولاتي شده است و اين گونه به نظر مي رسد که ابن سينا در طول زندگي سراسر پر فراز و نشيب و بسيار فعالش از نظر توليد آثار فراوان و بديع، از اين اصطلاح براي مفاهيم وسيع و به ظاهر متفاوتي استفاده کرده است. به عنوان مثال گاهي اين واژه را براي علم (تصور و تصديق) به کار برده است. گاهي براي نوع خاصي از ادراکات خاص بشر استفاده کرده است. در مواقعي اين واژه در نزد او براي تبيين قواي مختلف نفس به کار رفته است. در شرايطي اين اصطلاح براي بيان نظر خاص وي در مورد نحوه ارتباط عالم هستي، مجردات و به ويژه خداوند به کار رفته است.  آنچه در اين رساله در مورد ابن سينا انجام ميشود اين است که دو موضع متفاوت وي را در مورد عقل و عقلانيت بررسي کنيم. اين دو موضع که يکي تحت عنوان عقلانيت در فلسفه مغربي و ديگري تحت عنوان عقلانيت در فلسفه مشرقي  دنبال مي شود به هيچ وجه در عرض يکديگر و در تعارض باهم نمي باشند بلکه مي توان با قراردادن هر يک از اين مفاهيم در زمينه و بستري که مورد نظر ابن سينا بوده است تلائم و هماهنگي بين اين مفاهيم به ظاهر معارض را رديابي کرد.

اين رساله بر آن است که با نگاهي عميق ديدگاههاي ابن سينا و ويتگنشتاين را در موضوع مورد نظر بررسي نمايد و به اين پرسشها پاسخ دهد:

1- نظريه عقلانيت ابن سينا را چگونه مي‌توان بازسازي کرد؟

2- لوازم معرفتي و ديني اين نظريه چيست؟

3- معقوليت از نظر ويتگنشتاين چگونه توصيف مي‌شود؟

4- لوازم ديني اين نظريه چيست؟

5- وجوه همساني و ناهمساني اين دو نظريه چيست؟

2-فرضيه‌هاي تحقيق

هر تحقيقي بر فرضيه يا فرضيه‌هايي مبتني است. در اين رساله نيز فرضيه‌هايي به منظور پاسخ به سؤالات اصلي تحقيق و تعيين خطوط کلي طرح تحقيق در نظر گرفته شده است.

1- در عين حال که شيخ چه به لحاظ تصوري (ناظر به نظريه تعريف) و چه به لحاظ تصديقي (ناظر به نظريه بداهت، قياس وبرهان، توجيه بر اساس مبنا گرايي و نظريه عقل ومراتب آن) به اعتبار يقيني وکليت و ضرورت و اطلاق مدرکات عقلي قايل است اما با توجه به آراي اشراقي او مانند عقل قدسي، خيال فعال ، زبان رمزي و تمثيلي مي توان نظريه معقوليت او را در راستاي مکمل بودن شهود عرفاني براي شناخت نظري بازسازي کرد.

2-از لوازم ديني نظريه ابن سينا در کليت آن، برهان پذير بودن اصول اعتقادات ديني در عين اذعان به فرا عقلي بودن پاره اي آموزه هاي نبوي و تجارب عرفاني است.

3- در فلسفه ويتگنشتاين،معقوليت با نظريه صورتهاي حيات و بازيهاي زباني و قواعد حاکم بر آنها توضيح داده مي شود.

4- از جمله لوازم ديني نظريه معقوليت ويتگنشتاين توصيف ديني وفرا عقلي بودن باورهاي ديني و تاکيد بر جنبه هاي عاطفي و وجودي دين بوده است و دين هم در صورت رعايت قواعد خاص حوزه زباني دين ،معقول است.

5- تفاوت آن دو عمدتا در مساله برهان پذيري يا برهان ناپذيري اعتقادات ديني است و وجه تشابهشان در اعتقاد في الجمله به وجود جنبه فرا عقلي باورهاي ديني است.

3- روش، انگيزة و منابع تحقيق

ويتگنشتاين و ابن سينا به عنوان فيلسوفاني بسيار تاثيرگذار، صاحب سخنان، مواضعي متفاوت و صاحب مکتب مدتهاي مديدي است که فکر نگارنده را مشغول کرده‌اند. از جمله موضوعاتي که همواره دغدغه مطالعه و تحقيق در آنها را داشته‌ام باور ديني در فيلسوفان غربي و معرفت عرفاني در فلاسفه مسلمان بوده است. بدين ترتيب انتخاب اين دو فيلسوف و باور ديني امر تصادفي نبوده است. در اينکه از چه ابزار يا معياري براي مطالعه دقيق و شفاف در افکار آنها استفاده کنم موضوع بسيار مهم و جديد «معقوليت» برايم راهگشا بود. لذا از اصطلاح معقوليت استفاده کردم و آن را براي بررسي ديدگاههاي اين بزرگواران به کار بردم. در اين رساله سعي بر اين شده است که از آثار دست اول فلاسفه مذکور استفاده شود. ويتگنشتاين غالب آثارش به ويژه در باور ديني جمع آوري شاگردانش است. از اين رو ضمن تطبيق ديدگاههاي او و اکتفا نکردن به منبع واحد و استفاده از افراد صاحب نظر در استنتاج ديدگاههاي او مانند «هکر» و «برت» تلاش کردم خود را به مواضع اصلي او نزديک کنم. در ترجمه آثار مهم ويتگنشتاين از درباره يقين، کتاب آبي و برگه‌ها ترجمه دکتر مالک حسيني، رساله منطقي-فلسفي ترجمه ميرشمس الدين اديب سلطاني و پژوهشهاي فلسفي و فرهنگ و ارزش ترجمه اميد مهرگان استفاده کردم.

تلاش بر اين بوده است که از زياده‌گويي و تکرار کلمات جداً خودداري کنم. در مورد ويتگنشتاين از روش توصيف، تحليل، مقايسه و نقادي استفاده کردم. يعني پس از ذکر مبادي و ساختار فکري و فلسفي او و توصيف نظرياتش به تحليل ديدگاههاي وي و همچنين طبقه‌بندي ديدگاههاي مفسران و مقايسه آنها و در نهايت نقد ديدگاههاي آنان و نقد ديدگاههاي ويتگنشتاين در باور ديني پرداختم. در مورد ابن سينا نيز از همين روش بهره بردم. ابتدا ساختار فکري ابن سينا بر مبناي گرايش عمده او به فلسفه مشايي نوافلاطوني يا فلسفه مغربي را بررسي نموده و سپس به ارائه  ديدگاههاي او بر مبناي گرايش اشراقي و عرفاني اشاره کرده‌ام. در نهايت ضمن ذکر دو ديدگاه متفاوت در تفسير آراي عرفاني ابن سينا آنها را مقايسه و نقادي و ارزيابي کرده‌ام.

­­­­4- مروري بر فصول رساله

لازم است قبل از ورود به متن اصلي رساله خلاصه‌اي از مطالب بخشها و فصول اين رساله را از نظر بگذرانيم. رساله حاضر بعد از مقدمه شامل کليات، سه بخش و يک نتيجه است. در مقدمه رساله، پس از طرح مساله و بيان سوالهاي اصلي درباره فرضيه‌هاي تحقيق و مباحث مربوط سخن گفتيم.

در بخش کليات ابتدا منظور خود را از اصطلاح عقلانيت در ابن سينا مطرح کرديم. آنگاه پس از بيان کتابشناسي ابن سينا به ذکر تاريخچه موضوع عقل در فلاسفه صاحب نظر يونان و سپس فارابي و آنگاه ابن سينا پرداختيم. در نهايت مسايل محوري عقل و عقلانيت در ابن سينا را برشمرديم. در ادامه تاريخچه اصطلاح معقوليت را و نقشي که ويتگنشتاين با توجه به رويکرد متفاوتش به فلسفه در اين موضوع داشته است و در نهايت تاثيراتي که وي از ساير فيلسوفان گرفته است را مطرح کرديم.

بخش اول به ابن سينا اختصاص يافته است. اين بخش خود شامل چند فصل مي‌باشد. در فصل اول ابتدا ماهيت علم و باور و سپس رابطه انواع بديهيات و وضوح را مطرح کرديم و نشان داديم که ابن‌سينا در مقام منطق‌دان مواضعي قطعي و مبناگروانه سنتي دارد اما در مقام فيلسوف مواضعي نقادانه دارد. اين رويکرد مذکور را در موضوعات برهان و توجيه شفاف‌تر و با ذکر موارد بيشتري بيان کرديم. و ادعا کرديم ابن سينا را نمي‌توان در گروه ايده‌آل گرايان[5] قرار داد بلکه او فيلسوفي واقع گراست يعني در مباحثي مانند توجيه، بديهيات و برهان رويکردي تشکيکي دارد.

بخش دوم به ويتگنشتاين اختصاص يافته است. اين بخش نيز چندين فصل دارد. ابتدا با توجه به مباحث طرح شده در کليات در مورد نگاه متفاوت ويتگنشتاين به فلسفه و فلسفه يگانه او که به نظر مي‌رسد منجر به پيدايش اصطلاح معقوليت در فلسفه معاصر شده را به طور دقيق‌تري بررسي کرديم. از جمله به دو دوره حيات فکري ويتگنشتاين اشاره کرديم با اين فرض که وي تغيير اساسي در نظام فکري و فلسفي خويش به ويژه در موضوع ارزشها (زيبايي شناسي، اخلاق و دين) نداده است. در ادامه از منظر ويتگنشتاين تغيير گرامر زبان و سوء تفاهماتي که بسياري از همين ناحيه دچارش شده‌اند و نقش آن را در موضوع معقوليت بررسي کرديم. در ادامه نسبتهاي معناداري، ارزش صدق با معقوليت، معقوليت و گزاره‌هاي ارزشي، معقوليت و شک، معقوليت و بازي زباني و معقوليت در ديدن به منزله را بررسي کرديم. همه اين موضوعات با عنوان مباني ديدگاه ويتگنشتاين مطرح مي‌شود تا بتوانيم به فصل بعدي که معقوليت باور ديني است راه يابيم. در اين فصل موضوعات ماهيت باور و ماهيت باور ديني و در نهايت مهمترين مساله که معقوليت باور ديني است را به بحث گذاشتيم.

در فصل سوم مطالعه‌اي مقايسه‌اي بين مواضع ويتگنشتاين و ابن سينا بيان کرديم. ابتدا وجوه اتفاق و تشابه و سپس وجوه اختلاف آنها را با توجه به مباني و پيشينه معرفت و جهان بيني (جهان-تصوير) متفاوتشان نقد و بررسي کرديم.

در نهايت دستاوردها و جنبه‌هاي نوآوري رساله را به ميان آورديم. اينکه مي‌توان با استفاده از معيار معقوليت يعني با نگاهي اشرافي و منظري فرافلسفي بين دو نظام فکري و فلسفي کاملاً متفاوت، زمينه‌هايي براي مطالعه، مقايسه، توصيف و برجسته کردن مواضعي که غالباً مغفول واقع شده‌اند را يافت.

شايسته است از زحماتي که بر بسياري از اساتيد و بزرگواران و دوستانم تحميل کرده‌ام تقدير و تشکر کنم. جناب استاد بزرگوار و کم نظير در فلسفه مشاء حضرت آيت الله سيد حسن مصطفوي که راهنما و مشوق روحي و فکري اينجانب در همه مراحل تحقيق بودند؛ جناب آقاي دکتر حسين هوشنگي که نمي‌دانم با چه زباني زحمات و فداکاريها و راهنماييهاي ايشان را ياد و جبران کنم؛ جناب آقاي دکتر رضا اکبري که همواره همراه و مشاوري صديق و باانگيزه بودند و در نهايت جناب آقاي دکتر مالک حسيني که از دقت، ژرف‌نگري، نقادي و هم‌انديشي ايشان بي‌نهايت بهره بردم. همچنين از دوستان بسياري که به من روحيه و انگيزه دادند به ويژه دوست گرانمايه‌ام آقاي حسن نوروزي که در اصلاح رساله مرا ياري کردند کمال تشکر و قدرداني را مي‌نمايم.

کليات

1-تاريخچة موضوع معقوليت

معقوليت اصطلاحي است که عمدتاً‌ از دهه 60 ميلادي (قرن بيستم) در حوزه هاي مختلف مطالعات اجتماعي و فلسفي مطرح شده است. اين بحث واکنشي است در مقابل عقل گرايي و علم گرايي افراطي در سنت غرب که عمدتاً‌ به عنوان راهکارهاي مناسبي براي جايگزيني وثاقت دين پيشنهاد شده بود. از اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم که به نظر مي آمد دنياي مدرن با افکار و آرزوهاي روشنفکري به کمال خود خواهد رسيد، غرب با جديترين بحرانهاي عقلاني و اجتماعي مواجه شد. به ويژه جنگهاي خانمانسوز جهاني اول و دوم ضربه اساسي بر پيکر به ظاهر توانمند عقل مستقل از وحي که مبناي نهضت روشنفکري بود، وارد ساخت و باعث شد فلاسفه به فکر بازبيني جدي در فلسفه هاي پيشين برآيند.

فلسفه هاي جديدي جان گرفتند که تاکنون سابقه نداشتند. فلسفه هايي مانند: «اگزيستانسياليسم»، «پديدارشناسي»، «پراگماتيسم»، «فلسفه تحليلي»، «منطق رياضي» و «فلسفه حيات» بنيان گذاشته شدند . هر يک از اين فلسفه ها در حوزه هاي مختلف معرفتي مانند هنر، روانشناسي، جامعه شناسي، مردم‌شناسي، زبان شناسي و غيره نفوذ کردند و به طور جدي در ارزيابي ها، سنجش ها و پژوهشهاي صاحب نظران هر يک از اين حوزه هاي معرفتي تاثير گذاردند.

لودويگ يوهان ويتگنشتاين (1951-1889) با نگاهي متفاوت به فلسفه شايد مهم ترين فيلسوف معاصر بوده است. او هم با تعريف گذشتگان در مورد فلسفه به عنوان يک معرفت مخالفت مي کند و هم روح و تمدن قرن بيستم را به چالش مي‌کشد. غالباً فلاسفه به دنبال کسب معرفت بودند. هرچند تصورات متفاوتي از معرفت داشتند. افلاطونيان وظيفه فلسفه را دستيابي به اعيان مجرد (مثل) يا حقايق ابدي مي دانستند. ارسطوئيان فلسفه را تداوم علم اما علم به کليات تلقي مي کردند. پيروان دکارت با فلسفه بنياد علوم و معارف بشري را برپايه محکم مستقر مي کردند. در کانت وظيفه فيلسوف شرح وبسط حقايق پيشين ماتقدم هم در حيطه تجربه ادراکي و هم تجربه اخلاقي بود. تجربه گرايان کلاسيک انگلستان وظيفه فلسفه را تحقيق در باب ماهيت ذاتي ذهن بشر مي دانستند بطوري که بتواند به امکان معرفت بشري تداوم بخشد. اما ويتگنشتاين وارد هيچ يک از اين مناظره ها و مسائل معتنابه فيلسوفان نشد. از نظر او فلسفه مبتني بر هيچ گزاره‌ي واقعي مبنايي نيست تا بتواند تکيه‌گاه علم شود. فلسفه ربطي به روان شناسي و تحقيقات تجربي در مورد ذهن ندارد. همچنين ربطي به رياضياتي که مبتني بر مباني و اصول است، ندارد. او پيش فرضهاي مسلم فيلسوفان را نقد کرد و معتقد بود در فلسفه هيچ گونه گزاره فلسفي يا معرفت فلسفي وجود ندارد و برخلاف علم هيچ معرفت ملموسي حاصل نمي شود.(1)

زبان ريشه اصلي مشکلات ماست. شباهتهاي گرامري عبارات زبان که اختلاف عميق منطقي آنها را مي پوشاند، آدمي را همواره فريب مي دهد. «افسون زبان، قوه فاهمه ما را به بند کشيده است».(2) در فلسفه نمي‌توان فرضيه‌اي داشته باشيم تا پديدارها را تبيين کنيم. در فلسفه کاربرد نابجاي واژه ها را توصيف مي کنيم. با اين کار مفاهيم مغلوط و درهم آميخته را منظم و درست مي کنيم. بدين وسيله مشکل فلسفي حل و بلکه منحل مي شود. «محصول فلسفه، فرونشاندن ورم هايي است که فاهمه ما با کوبانيدن سر خود به ديوارهاي زبان پيدا کرده است، اين ورم‌ها ما را متوجه به ارزش بازنمايي و معالجه آنها مي کند».(3)

هري رندر[6] اشاره دارد که نگرش ما به واقعيت يا به تعبير ويتگنشتاين، زبان در هم تنيده با دريافت عقل، فرهنگ و سابقه تاريخي ما از جهان خارج است. فهم زبان بدون دستيابي به ريشه‌هاي فرهنگي و تاريخي امکان پذير نيست. هر زباني دو جنبه دارد يکي جنبه مشترک که عامل ارتباط و تبادل فرهنگها در جوامع مختلف است و ديگري جنبه اختصاصي که ويتگنشتاين در مرحله دوم حيات فکري‌اش به اين جنبه بسيار توجه کرده است و نظريه «بازيهاي زباني» را مطرح کرده است. اين جنبه اختصاصي حکايت از نگاه و رويکرد ويژه آن قوم يا قبيله به جهان خارج دارد که در واقع افراد غير بومي متوجه آن نخواهند شد. به همين دليل مردم شناسان فهم کامل زبان اقوام ابتدايي را که مبتني بر پيش فرضها، ايده آلها و راز و رمزهاي ويژه آنان است غيرممکن دانسته‌اند.(4)

به عنوان مثال براي چيني ها و هندوها موضوع زندگي پس از مرگ[7] محوريت دارد. براي پيشاسقراطيان جستجو براي معرفت درباره جهان، اساس تفکر است. بعضي از متفکران آتن يعني سوفيستها[8] صاحب معرفت و صاحب فضيلت شدن يا متعالي شدن به ويژه در بسترهاي سياسي و اجتماعي را از همه مهم تر مي دانستند. ديگران معرفت شناسي و سوال از صدق و کذب و گروهي ديگر ارزش شناسي را اساسي ترين مسئله و محور کار فلاسفه در نظر گرفتند. امروزه تعريف و جايگاه فلسفه کاملاً دچار تحول شده است. به قول فيلسوف علم معاصر تامس کوهن دچار تغيير در «پارادايم» شده‌ايم. در واقع فيلسوفان معاصر از منظري ديگر به فلسفه مي‌نگرند آنان فلسفه را تلاش «معقول» براي فهميدن، نظم و ساماندهي و پاسخي درخور به سوالات اساسي نام نهادند. تلاشي که هرگز امر راکد و ثابتي نيست بلکه فعاليتي پويا و متحول است.(5) اين موضوع که چه عناوين يا تعاريفي محوري ترين است، چندان جدي تلقي نمي شود زيرا در هر صورت با توجه به شرايط زماني، مکاني و فرهنگي مي تواند تفاوت وجود داشته باشد.

امروزه بسياري از فلاسفه به مبحث «معقوليت» گرايش دارند. اين واژه فرصت يا امکاني را در اختيار فيلسوف قرار مي دهد تا از افقي بالاتر مناقشات انديشمندان را هم در فلسفه و هم حوزه هاي مختلف علوم اجتماعي، سياسي، اقتصادي، روانشناسي و غيره مورد کندوکاو قرار دهند. به گفته پيرز براي اينکه تفکر معقولي داشته باشيم نيازي به معيار قوي براي معقوليت نداريم. به عبارت ديگر نيازي نيست معقوليت فراگير[9] داشته باشيم بلکه اکتساب باوري با معقوليت حداقلي کفايت مي کند. اين معقوليت مي تواند بستري مناسب براي فرد به وجود آورد تا بتواند در مورد مهم ترين سوالاتي که به نظرش مي رسد از اطلاعات و تجارب ديگران استفاده کند و بدين وسيله تجارب، تصورات، ايده هايش را ارزيابي کند، فرضياتش را سازماندهي کند و تئوريهايش را صورت بندي نمايد و تفکر «معقول» خود را براي نقادي و ارزيابي ديگران ارائه نمايد.(6)

سوالهاي جدي در مورد اينکه معقوليت چيست؟ يا چه چيزي معقول است؟ در حوزه علوم مردم شناسي بروز مي کند. در اينجا مواضع و نظريه هاي ويتگنشتاين به ويژه در مخالفت جدي‌اش با ديدگاههاي فريزر جامعه شناس و مردم شناس معروف قابل توجه است. او اذعان دارد که بسياري از تلقيها و قضاوتهاي ما در مورد جوامع ابتدايي مخدوش است زيرا ملاکهاي قضاوت ما ريشه در هنجارها و روابط و قواعد عمدتاً ‌تحميلي و غيرانتخابي جوامع خود ما دارد که به هيچ وجه قابل تطبيق، مقايسه و قضاوت در جوامع ابتدايي نمي باشد. وينچ با تکيه بر همين ديدگاه نظر ماکس وبر در مورد امکان تفسير و پيش بيني رفتارهاي اجتماعي بر مبناي قواعد آماري را رد مي کند.(7)

از اين نکته وارد مهم ترين مباحث ويتگنشتاين متاخر مي‌شويم. بسياري از مفسران و شاگردان ويتگنشتاين معتقدند او سه دوره يا سه نوع حيات فکري داشته است. مرحله اول با انتشار تنها کتابش که با نظارت مستقيم او انجام مي گيرد يعني رساله منطقي-فلسفي.[10] مرحله دوم در فاصله جنگهاي جهاني اول و دوم که محصول عمده آن کتاب تحقيقات فلسفي[11] است. مرحله سوم که در آخرين اثر بسيار جدي و متفاوتش که در واپسين دوران زندگيش به سرانجام رسيد يعني کتاب درباره يقين[12] تجلي يافته است. او در هر مرحله اي از حيات فکريش متفاوت و نقاد مراحل پيشين است. اگرچه در همه اين مراحل از خط مشي واحدي پيروي مي کند. (از جمله اينکه کار فيلسوف توصيف است نه تبيين، بسياري از مسائل فلسفي با تغيير نگرش حل مي شود و عمده آنها ناشي از به کارگيري غلط زبان است و غيره) آنچه در اين رساله اهميت بيشتري دارد تمرکز بر ويتگنشتاين متاخر مي باشد. او معتقد است فعاليتهاي مختلف انسان شامل دستور دادن، گزارش دادن، شوخي کردن و حتي حل کردن مسائل رياضي و همچنين دينداري (که آنهارا در قالب نظريه هاي معناداري در ويتگنشتاين مرحله اول و بازيهاي زباني در مرحله دوم مطرح مي کرد) بايستي مبتني بر زمينه ها، مباني و باورهاي يقيني باشد. چه بسا هر بازي زباني بر يک يا چند مبنا استوار باشد. اين مباني يقيني وجود دارند و اين مباني در موضعي فراتر از صدق و کذب و توجيه هاي معرفت شناختي قرار دارند.(8) او در کتاب دربارهيقين در تقابل جدي با جورج ادوارد مور قرار مي گيرد. به نظر ميرسد که مور مطالبه شکاک[13] براي اينکه ثابت شود آدمي در رويا نمي باشد را «معقول» مي يابد، بنابراين تلاشهاي انجام شده از جانب فلاسفه‌اي مانند دکارت و مور براي برطرف کردن اين چالش نيز «معقول» مي باشد. در حالي‌که ويتگنشتاين هم موقعيت شکاک و هم پاسخ مور را «بي معنا» مي داند. کاري که شکاک انجام مي دهد خودفريبي است و پاسخي که فلاسفه ارائه مي دهند بي مورد است. اينکه بتوان معيار معقولي در مورد رويا، شک و شناخت ارائه داد توهمي بيش نيست. «اين استدلال که من ممکن است در رؤيا باشم، بي معناست زيرا اگر من در رويا هستم، اين عبارت هم از همان روياهاست و در واقع اين عبارت که اين جملات معنا دارند نيز رويايي بيش نيست».(9)

بهر حال آنچه که به اين مساله مربوط است اينکه نگرش جديد و متفاوت ويتگنشتاين به موضوع «معقوليت» بستر وسيع و عميقي را فراهم مي کند که براي دين شناسان و فيلسوفان دين بسيار مغتنم است.

[1] – Rationality

[2] – Authority

3-در مورد فسنکول و همين کتاب در بند 3-2 فصل دوم از بخش دوم سخن خواهيم گفت.

1- در مورد نظريات وي در دو دوره متفاوت متقدم و متاخر در فصول مربوط مفصلاً بحث خواهيم کرد.

[5]– منظور از ايده‌آل‌گرايي در اين رساله قايل بودن به ملاکهاي قطعي و آرماني براي عقلانيت است. در مقابل اين ايده‌آل‌گرايي واقع‌گرايي قرار دارد که به معناي تعديل اين ملاکهاست.

[6] – Harry Render

[7] – Karma

[8] – Sophist

[9] – Global rationality

[10] – Tractatus Logico- Philosophicus

[11] – Philosophical Investigations

[12] – On Certainty

[13] – skeptic

[purchase_link id=”13856″ style=”” color=”” text=”خرید”

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه نقد و بررسي تأثير باورهاي ديني در رشد و انحطاط مسلمين و مغرب زمين
 • پايان نامه بررسي تطبيقي مسئله‌ي فيض از ديدگاه ابن‌سينا و صدرالمتالهين
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122