پايان نامه معناشناسي سوره نبأ با محوريت پرتوي از قرآن

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه معناشناسي سوره نبأ با محوريت پرتوي از قرآن یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 133 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه معناشناسي سوره نبأ با محوريت پرتوي از قرآن بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه 1

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 بيان مسأله 5
1-2 پیشینه پژوهش 8
1-3 حدود پژوهش 9
1-4 سؤال اصلی پژوهش 9
1-5 سؤالات فرعی پژوهش 9
1-6 فرضیات پژوهش 9
1-7 اهداف پژوهش 10
1-8 روش شناسي پژوهش 10

فصل دوم: معناشناسی
2-1 پیدایش زبان 12
2-2 تعریف زبان 13
2-3 زبان شناسی و نشانه شناسی 13
2-4 معناشناسی 14
2-4-1 تاریخچه معناشناسی 16
2-4-2 معناشناسی در میان مسلمانان 16
2-4-2-1 رویکرد زبان شناسانه 18
2-4-2-2 رویکرد اصولیان، متکلمان و فیلسوفان 19
2-4-2-3 علمای بلاغت 19
2-5 انواع رویکرد ها و نظریه های معناشناسی 19
2-5-1 معناشناسی تاریخی 19
2-5-2 معناشناسی دستوری 20
2-5-3 نظریه بافت 22
2-5-4 حوزه معنایی 22
2-6 اشکال معناشناسی 23
2-6-1 معناشناسی آوایی / صوتی 23
2-6-1-1 آواشناسی 25
2-6-1-2 انواع آواها 26
2-6-1-2-1 آواهای واک دار (أصوات مجهوره) 26
2-6-1-2-2 آواهای بی واک (أصوات مهموسه) 27
2-6-1-2-3 آواهای سنگین (أصوات شدیده) 27
2-6-1-2-4 آواهای سبک (أصوات رخوه) 27

2-6-1-2-5 آواهای نرم (اصوات لینه) 28
2-6-2 معناشناسی صرفی 28
2-6-3 معناشناسی نحوی 29
2-6-4 معناشناسی واژگانی 30
2-6-4-1 معنای مفردات 31
2-6-4-2 ترادف(هم معنایی) 31
2-6-4-3 تضاد(تقابل معنایی) 32
2-6-4-4 شمول معنایی 33

فصل سوم: معرفی آیت الله طالقانی و تفسیر پرتوی از قرآن
3-1 زندگی نامه سیّد محمود طالقانی 35
3-2 آثار و تألیفات ایشان 38
3-3 طالقانی در گذرگاه اندیشه ها 38
3-4 معرفی تفسیر پرتوی از قرآن 40
3-5 روش آیت الله طالقانی در تفسیر 41
3-6 منابع فکری یا تفسیری آیت الله طالقانی 41
3-7 رویکردهای نواندیشانه در تفسیر پرتوی از قرآن 42
3-7-1 گرایش اجتماعی 42
3-7-2 تفسر علمی 43
3-7-3 توجه به زبان فارسی 43
3-7-4 توجه به واژه ها و آواها 44

فصل چهارم: معناشناسی سوره نبأ با محوریت پرتوی از قرآن
4-1 معناشناسی با تکیه بر پرتوی از قرآن 47
4-2 سوره نباء 47
4-2-1 معناشناسی آیات 1تا 5 سوره 48
4-2-1-1 معناشناسی آوایی 49
4-2-1-1-1 آوای مجهور 50
4-2-1-2 معناشناسی صرفی 51
4-2-1-2-1جمله اسمیه و فعلیه 52
4-2-1-2-2 اسم فاعل 52
4-2-1-2-2 حرف 53
4-2-1-2-3 ابواب فعل(باب تفاعل) 53
4-2-1-3 معناشناسی نحوی 54
4-2-1-3-1حذف 54
4-2-1-3-2 تکرار 55
4-2-1-4 معناشناسی واژگانی 57
4-2-1-4-1 معنای مفردات 57
4-2-1-4-1-1 النبأ 57
4-2-2 معناشناسی آیات 6 تا 16 سوره 58
4-2-2-1 معناشناسی آوایی 59
4-2-2-1-1 آواهای انفجاری 60
4-2-2-1-2 آواهای مجهور 60
4-2-2-2 معناشناسی صرفی 62
4-2-2-2-1 باب إفعال 62
4-2-2-2-2 زمان افعال 63
4-2-2-2-3 مفرد و جمع آوردن کلمات 65
4-2-2-3 معناشناسی نحوی 66
4-2-2-3-1 حذف 66
4-2-2-3-2 تکرار 66
4-2-2-4 معناشناسی واژگانی 67
4-2-2-4-1 معنای مفردات 67
4-2-2-4-1-1 ازواج 67
4-2-2-4-1-2 سراج 69
4-2-2-4-2 الفاظ مترادف 69
4-2-3 معناشناسی آیات 17 تا 20 سوره 73
4-2-3-1 معناشناسی آوایی 74
4-2-3-1-1 آواهای انفجاری 74
4-2-3-2 معناشناسی صرفی 74
4-2-3-2-1 زمان افعال 74
4-2-3-3 معناشناسی نحوی 77
4-2-3-3-1 حذف 77
4-2-3-3-2 تکرار 79
4-2-3-4 معناشناسی واژگانی 79
4-2-3-4-1 معنای مفردات 79
4-2-3-4-1-1 میقات 79
4-2-3-4-1-2 سراب 80
4-2-4 معناشناسی آیات 21 تا 30 سوره 80
4-2-4-1 معناشناسی آوایی 81
4-2-4-1-1 آواهای مجهور 81
4-2-4-1-2 آواهای انفجاری 82
4-2-4-2 معناشناسی صرفی 83
4-2-4-2-1- اسم فاعل 83
4-2-4-2-2 مصدر 84
4-2-4-3 معناشناسی نحوی 84
4-2-4-3-1 تقدیم و تأخیر 84
4-2-4-4 معناشناسی واژگانی 85
4-2-4-4-1 معنای مفردات 85
4-2-4-4-1-1 جهنم 85
4-2-4-4-1-2 الطاغین 86
4-2-4-4-1-3 احقاب 86
4-2-4-4-1-4 غسّاق 87
4-2-5 معناشناسی آیات 31 تا 37 سوره 88
4-2-5-1 معناشناسی آوایی 89
4-2-5-1-1 آواهای انفجاری 89
4-2-5-1-2 آواهای مجهور 89
4-2-5-2 معناشناسی صرفی 90
4-2-5-2-1جمله اسمیه 90
4-2-5-3 معناشناسی نحوی 91
4-2-5-3-1 تقدیم و تاخیر 91
4-2-5-4 معناشناسی واژگانی 93
4-2-5-4-1 معنای مفردات 93
4-2-5-4-1-1 متقین 93
4-2-5-4-1-2 مفاز 95
4-2-5-4-1-3 کأس 96
4-2-5-4-2 الفاظ مترادف 96
4-2-6 معناشناسی آیات 38 تا 40 سوره 100
4-2-6-1 معناشناسی آوایی 101
4-2-6-1-1 آواهای مجهور 101
4-2-6-1-2 آواهای انفجاری 101
4-2-6-2 معناشناسی صرفی 102
4-2-6-2-1 مفرد و جمع آوردن کلمات 102
4-2-6-3 معناشناسی نحوی 103
4-2-6-3-1 ذکر 103
4-2-6-3-2 تکرار 104
4-2-6-4 معناشناسی واژگانی 104
4-2-6-4-1 معنای مفردات 104
4-2-6-4-1 کافر 104
4-2-6-4-2 الفاظ مترادف 105
4-2-6-4-3 الفاظ متضاد 107
4-2-6-4-4 شمول معنایی 109

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 نتایج 111
5-2 پیشنهادات 114
منابع عربی 115
منابع فارسی 118
مقالات 124

منابع عربی

قرآن کریم، ترجمه: محمد مهدی فولادوند، چاپخانه بزرگ قرآن کریم، چاپ اول، (1386)

– آلوسي، سید محمود (1415ق)، روح المعانی في تفسیر القرآن العظیم، تحقیق: علی عبد الباری عطیه، بیروت: داراکُتُب العلمیة، چاپ اول.

– ابن اثیر، ضیاءالدین (بی تا)، المثل السائر، مصر: دارنهضة المصر.

– ابن جنّي، ابوالفتح عثمان (1406ق)، الخصائص، ج1و2، تحقیق محمّد علی النجّار، الهیئة المصریة العامة للکتاب، مطبعة التمدن مصر.

– ابن جوزي، ابوالفرج عبد الرحمن بن علی (1422ق)، زادالمسیر في علم التفسیر، تحقیق: عبدالرزاق المهدی، بیروت: داراکتب العربي، چاپ اول.

– ابن عاشور، محمد بن طاهر(بی تا)،  التحریر و التنویر، بی جا.

– ابن قتیبه، ابو محمد بن عبدالله بن مسلم (1958م)، غریب القرآن، تصحیح: احمد صقر، القاهره.

– ابن منظور، محمد بن مکرم (1414 ق)، لسان العرب، بیروت، دار صار، چاپ سوم.

– بشر، کمال (1973م)، علم اللغة العام، قاهره: دارالمعارف المصریة.

– بکري، شیخ امین (1973م)، التعبیر الفني في القرآن، بیروت: دارالشروق، چاپ اول.

– تحریشی، محمد،(2000م)، أدوات النّص، دمشق ،اتحاد کتاب العرب.

– تفتازی، سعدالدین (1369)، شرح مختصر، قم: دارالحکمة، چاپ سوم.

– ثعالبي، عبد الرحمن بن محمد (1418ق)، جواهر الحسان في تفسیر القرآن، تحقیق: شیخ محمد علی معوض و شیخ عادل احمد عبد الموجود، بیروت: دار احیاء التراث العربي، چاپ اول.

– جرجاني، عبد القاهر(1422ق)، دلائل الإعجاز في علم المعانی، تعلیق: سید محمّد رشید رضا، بیروت: دار المعرفة، الطبعة الثالثة.

– جوالیقي، موهوب بن احمد، (1345)، المعرب: المعرب من الکلام الأعجمی علي حروف المعجم، تصحیح احمد محمد شاکر، تهران: چاپ افست.

– جرجانی، علی بن محمد (1333)، ترجمان القرآن، بی جا.

– الحازمي، علیان بن محمد(1424ق)، الدلالة عندالعرب، ج15، مکة مکرمة: مجلة جامعة امّ القری.

– حسان، تمام (2007م)، اجتهادات اللغویه، القاهره: عالم الکتاب.

– الخطابي، حمد بن محمد(بی تا)،  بیان اعجاز القرآن، تصحیح محمد خلف الله و محمد زغلول سلام، مصر: دار المعارف.

– راغب اصفهاني، محمد بن حسین (1404ق)، المفردات في غریب القرآن، تصحیح محمّد سیّد گیلانی، تهران: دفتر نشر کتاب.

– الرضایی الاصفهانی، محمد علی (1383)، دروس فی المناهج و الإتجاهات التفسیریه القرآن، تعریب: قاسم بیضایی، قم: مرکز جهانی علوم اسلامی.

– زمخشري، محمود (1407ق)، الکشّاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت: دارالکتاب العربي، چاپ سوم.

– زرکشي، بدرالدین محمّد بن عبدالله (۱۴۱۵ ق)، البرهان في علوم القرآن، تحقیق: عبدالرحمن المرعشي و دیگران، بیروت: دارالمعرفة.

– السّعران، محمود ( بی تا)، علم اللّغة، بیروت: دار النهضة العربیة.

– سمرقندی، نصر بن محمد بن احمد (بی تا)، بحر العلوم، بی جا.

– شاذلی، سید قطب ( 1412ق)، تفسیر في ضلال القرآن، بیروت- قاهره: دارالشّروق.

– صادقی تهرانی، محمد ( 1365ش)، الفرقان في تفسیر القرآن بالقرآن، قم: انتشارات فرهنگ اسلامی، چاپ دوم.

– طبري، أبي جعفر محمد بن جریر(1415ق)، جامع البیان عن تأویل آیات القرآن، تحقیق: صدقی جمیل العطار، بیروت: دارالفکر.

– طبل ،حسن (1990م)، اسلوب الإلتفات في البلاغة القرآنیة، مدینة، چاپ اول.

– طریحي، فخر الدین (1375)، مجمع البحرین، تحقیق: سیّد احمد حسینی، تهران: کتابفروشی رضوی، چاپ سوم.

– طنطاوي، سید محمد (بی تا)، التفسیر الوسیط للقرآن الکریم، بی جا.

– طوسي، محمد بن حسن (بی تا)، التبیان في تفسیر القرآن، تحقیق: احمد قصیر عاملی با مقدمه شیخ آغا بزرگ تهرانی، بیروت: دار احیاء التراث العربي.

– عسکري، حسن بن عبدالله (1426ق)، معجم الفروق اللغویة، قم: دفتر نشر اسلامی.

– عکّاشة، محمود (1432ق)، التّحلیل اللّغوي في ضوء علم الدلالة، القاهرة: دارالنشر للجامعات.

– فخر الدین رازي، ابو عبدالله محمّد بن عمر( 1420ق)، مفاتیح الغیب، بیروت: دار احیاء التراث العربي، چاپ سوم.

– فراهیدي، خلیل بن محمد(1410ق)، العین، قم: انتشارات هجرت، چاپ دوم.

– فیض کاشانی، ملا حسن (1418ق)، تفسیر الأصفي في تفسیر القرآن، تحقیق: محمد حسین درایتی و محمد رضا نعمتی، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول.

– قرطبي، محمد بن احمد (1364ش)، الجامع لأحکام القرآن، تهران: انتشارات ناصر خسرو، چاپ اول.

– مصطفوي، حسن (1360)، التحقیق في کلمات القرآن الکریم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

– مطر، عبدالعزیز(1998م)، علم اللغة و فقه اللغة، دار قطر بن الفجاءه

– معرفت، محمد هادی(1416ق)، التمهید في علوم القرآن، قم: موسسه النشر الاسلامی، چاپ دوم.

– مغنیه، محمد جواد ( 1424ق)، الکاشف، تهران: دارالکتب الإسلامیه، چاپ اول.

– النّحاس، أ، د، مصطفي (1415ق)، من قضایا اللغة، کویت، مطبوعات جامعة الکویت، الطبعة الأولی.

– نخلة، محمود احمد (1989م)، دراسات قرآنیة في جزء عم، بیروت: دارالعلوم العربیة، چاپ اول.

منابع فارسی

– احراری، حمید (1389)، درآمدی بر ترجمه معناشناختی قرآن، تهران: یادآوران، چاپ حدیث، چاپ اول.

– احمد مختار،عمر(1385)، معناشناسی، ترجمه دکتر سید حسین سیدی، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

– اختیار، منصور(1348)، معناشناسی، چاپخانه، دانشگاه تهران،.

– اسفندیاری، محمد (1383)، پیک آفتاب: پژوهشی در کارنامه فکری آیت الله طالقانی، قم: صحیفه خرد.

– امید الله کاشانی، عباس (1363)، علم قرائت، انتشارات ناس، چاپ اول.

– أنیس، ابراهیم (1374)، آواشناسی زبان عربی، ترجمه ابوالفضل علامی میانجی و صفر سفیدرو واحد مطالعات و تحقیقات اسلامی اوقاف و امور خیریه، انتشارات اسوه.

– ایازی، سید محمد علی (1378)، شناخت نامه تفاسیر، رشت: انتشارات کتاب مبین.

– ایزوتسو، توشیهیکو(۱۳۷۸) مفاهیم اخلاقی ـ دینی در قرآن مجید، ترجمه فریدون بدره‌ای، تهران.

– . . . ، . . . (۱۳۶۱ )، خدا و انسان در قرآن، ترجمة احمد آرام، تهران: شرکت سهامی انتشار.

– باقری، مهری(1380)، مقدمات زبان شناسی، تهران: نشر قطره، چاپ چهارم.

– برهان، محمد حسین بن خلف تبریزی (1330)، برهان قاطع، تصحیح: دکتر محمد معین، تهران: امیر کبیر.

– بنت الشّاطی، عایشه(1376)، اعجاز بیانی قرآن، ترجمه حسین صابری، تهران، ناشر: شرکت انتشارات علمی فرهنگی.

– بنیاد فرهنگی آیت الله طالقانی با همکاری شرکت انتشار(1360)، یادنامه ابوذر زمان، تهران: چاپ دوم.

چکیده

زبان، مهمترین وسیله ارتباط بشری می باشد که نظامی قراردادی از نشانه‌هایی است که معانی و مفاهیم را از طریق آوا در قالب واژه و جمله آشکار می سازند. بهترین ابزار برای شناخت معانی و مفاهیم، معناشناسی است که از شاخه های مهم زبان شناسی محسوب می شود. در واقع معناشناسی، دانشی است که به شرح و تفسیر واژگان و جمله ها می پردازد. در بحث معناشناسی،  چهار شکل: آوا، صرف، نحو و واژگان، نقش به سزایی در کشف معنا ایفا می کنند. این عناصر مذکور، تأثیر مستقیمی بر مطالعات معناشناسی زبان قرآن دارند. از آنجا که تک تک حروف، کلمات و جملات قرآن از جنبه زیبایی، بی نظیر و در القای معانی، با شکوهند و این زیبایی و شکوه در رساندن معنای آیات کمک شایانی می کند، لذا پژوهشگر در صدد معناشناسی یکی از سوره های قرآن برآمده است. از میان سور مختلف، سوره نبأ به جهت فشردگی آیات که خصیصه سور مکی می باشد، دارای بلاغت و دلالت خاصی در معنا می باشد و به جهت تأثیری که معناشناسی در هر چهار شکل می تواند بر معنای آیات این سوره داشته باشد، مورد تحلیل قرار می گیرد. همچنین به تحلیل دیدگاه های نوین صاحب تفسیر پرتوی از قرآن، پیرامون واژه ها، آواها و ساختار صوری الفاظ و ارتباط آنها با معنای آیات پرداخته شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که هر يك از واژه‏ها در جایگاه مخصوص خود به گونه‏اى ‏قرار گرفته است كه قابل تغيير و تبديل نخواهد بود. به گونه‏اى كه اگر كلمه‏اى را از جاى خود برداشته، خواسته باشيم‏ كلمه ديگرى را جایگزين آن كنيم كه تمامى ويژگى‏هاى موضع كلمه اصل را ايفا كند، يافت نخواهد شد.

واژگان کلیدی: معناشناسی، تفسیر، صوت، قواعد صرفی و نحوی، مفردات، سوره نبأ.

مقدمه

زبان، مهمترین، مؤثرترین، شایع ترین و پردلالت ترین وسیله ارتباط بشری می باشد که نظامی قراردادی از نشانه‌ها است که این نشانه ها معانی و مفاهیم را از طریق آوا در قالب واژه و جمله آشکار می سازند. بهترین ابزار برای شناخت معانی و مفاهیم، معناشناسی است که از شاخه های مهم زبان شناسی محسوب می شود. از جمله اساسی ترین مباحث در تمامی رشته های زبان شناسی، بررسی میزان تعبیر و رسایی درون مایه ها به مخاطب جهت درک و فهم است و از این لحاظ همه رشته های زبان شناسی به گونه ای به معناشناسی مرتبط می باشد. در واقع معناشناسی یا علم الدلالة دانشی است که به شرح و تفسیر واژگان و جمله ها می پردازد و از انواع شیوه های دال بر معنا از نوع زبانی گرفته تا غیر زبانی مانند: حرکات، اشاره ها، حالت ها، رنگ ها، صداهای غیر زبانی و هر اشاره ای که به نوعی موجب ارتباط اجتماعی گردد، بهره می جوید.

در حقیقت در بحث معناشناسی،  چهار شکل: آوا / صوت، صرف، نحو و واژگان نقش به سزایی در کشف معنا ایفا می کنند. این چهار عامل، ساختار معنایی را تشکیل می دهند و با هم ارتباط تنگاتنگی دارند. این عناصر مذکور تأثیر مستقیمی بر مطالعات معناشناسی زبان قرآن دارد.

نگاه معناشناختي به متن و تحليل معنايي واژگان آن، يكي از راه­هاي دست­يابي به دقايق معنا و پي بردن به مقصود اصلي گوينده است. اين نوع نگاه، به طور خاص در يك متن ديني مانند قرآن ـ كه به باور مسلمانان عيناً سخن خداوند و معجزة الهي است و از سطوح معنايي متعددي برخوردار است ـ به دليل اهميت پيام و نقش آن در تأمين سعادت جاودانة بشر اهميتي مضاعف مي‌يابد. بدیهی است که میان کلمات و جملات آیات قرآن، پیوستگی معنایی خاصی برقرار است و همگی از جانب خداوند حکیم برای القای پیامی ویژه ترتیب یافته اند. پیوستگی میان مفاهیم آیات به جملات آن منحصر نمی شود، بلکه میان مفردات آن نیز پیوندهای معنایی ویژه ای برقرار است؛ هر واژه جایگاه خاص خود را دارد. در واقع عظمت گزینش قرآنی و دقّت آن به عنوان ستون بلاغت قرآن، آن جا مشخص می شود که اگر جای واژگانی عوض شود، معنا تغییر می کند، یا آن زیبایی و لطافتی که با آن واژه بوده است از بین می رود.

در قرآن میان موسیقی حروف، الفاظ، معانی آنها، جملات و آیات، به حسب موضوعات مختلف، هماهنگی وجود دارد. از جلوه های اعجاز قرآن، می توان به تناسب شگفتی که میان الفاظ و معانی از حیث آهنگ به چشم می خورد، اشاره نمود. واژگان حامل معنا هستند و چون بار معنایی را به دوش می کشند، هماهنگی لفظ و معنا از جنبه آوا، یکی از عوامل مؤثر در تبیین معناست. به عنوان نمونه قرآن کریم وقتی به تصویر گری صحنه ی قیامت می پردازد، از آواهایی سخت و ثقیل متناسب با لحن تند و کوبنده آیات استفاده می کند. پس می توان گفت: هم نشینی آواها در واژگان موجب القای معنایی می شوند که واژگان دیگر(به همان معنا) نمی توانند آن نقش را ایفا کنند.

یکی دیگر از جنبه های اعجاز قرآن، دقت شگفت در گزینش واژه هاست که تناسب لفظی و معنوی در آن رعایت شده است. متن قرآن چنان به هم پیوستگی دارد که امکان تغییر واژه های در بافت و ساختار آن وجود ندارد.

از آنجا که تک تک حروف، کلمات و جملات قرآن از جنبه زیبایی، بی نظیر و در القای معانی، با شکوهند و این زیبایی و شکوه در رساندن معنای آیات کمک شایانی می کند، لذا پژوهشگر در صدد معناشناسی یک سوره از سوره های قرآن برآمده است. از میان سور مختلف که هریک دارای جایگاه ویژه ای در تحلیل های  مرتبط با معناشناسی می باشند، سوره نبأ به جهت فشردگی آیات که خصیصه سور مکی می باشد، دارای بلاغت و دلالت خاصی در معنا می باشد و  به جهت تأثیری که معناشناسی در هر چهار شکل (آوایی، صرفی، نحوی و واژگانی) می تواند بر معنای آیات این سوره داشته باشد، مورد تحلیل قرار می گیرد.

در معناشناسی آوایی، نقش حروف و آهنگ برآمده از کلمات در القای معانی آیات بررسی شده است. در معناشناسی صرفی، قواعد و ساختارهای کلمه و در معناشناسی نحوی، ساختار جمله، و اهمیت هر دو ساختار در القای مقصود آیات قرآنی، مورد تحلیل قرار گرفته است. در پایان این پژوهش، در معناشناسی واژگانی، معنای مفردات آیات به همراه ترادف، تضاد و شمول معنایی مورد کنکاش قرار گرفته است. در بحث ترادف، پژوهشی دقیق در معنای برخی واژگان به ظاهر مترادف به ویژه واژگان تک کاربرد در این سوره، صورت گرفته است.

همچنین به تحلیل دیدگاه های نوین صاحب تفسیر پرتوی از قرآن پیرامون واژه ها ، آواها و ساختار صوری الفاظ و ارتباط آنها با معنای آیات پرداخته می شود. بررسی دیدگاه های آیت الله طالقانی در این تفسیر نکات تازه و لطیفی را در بحث معناشناسی کشف و تحلیل می کند که در خور توجه است .

این پژوهش، علاوه بر مقدمه در پنج فصل تنظیم می شود:

فصل اول: شامل کلیات پژوهش(بیان مسأله، پیشینه، حدود پژوهش، سؤالات و فرضیات، اهداف و روش شناسی پژوهش) است.

فصل دوم: به بررسی مسائلی پیرامون پیدایش و تعریف زبان، رابطه زبان شناسی و معناشناسی، تاریخچه معناشناسی به ویژه در میان مسلمانان، رویکردهای مسلمانان در زمینه معناشناسی(زبانشناسانه، اصولیان، متکلمان، فیلسوفان و علمای بلاغت)، نظریات معناشناسی(دستوری، تاریخی، بافت و حوزه معنایی)و اشکال معناشناسی( آوایی/صوتی، صرفی، نحوی و واژگانی) می پردازد.

فصل سوم: به معرفی آیت الله طالقانی و تفسیر پرتوی از قرآن می پردازد و به رویکرد های نواندیشانه این تفسیر(اجتماعی، علمی، توجه به زبان فارسی، توجه به آواها و واژه ها) می پردازد.

فصل چهارم: که فصل اصلی این پژوهش را شامل می شود، به معناشناسی سوره نبأ با تلفیق نظریات معناشناسی با محور قراردادن تفسیر پرتوی از قرآن، می پردازد.

فصل پنجم: نتایج حاصل از معناشناسی سوره نبأ و تحلیل دیدگاه های آیت الله طالقانی بیان می شود. همچنین در این فصل پیشنهاداتی مربوط به معناشناسی و تفسیر پرتوی از قرآن ارائه می شود. امید است که این پیشنهادات مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد.

فصل اول

 کلیات پژوهش

 1-1- بيان مسأله:

حقیقت هرچه هست، با زبان رابطه دارد و در زبان، خود را می نمایاند. زبان، به منظور انتقال مفاهیم، نیاز به واسطه ای دارد که در درجه اول، آوا این نقش را بر عهده دارد. رابطه ای که بین آوا و جهان پیرامون وجود دارد، معنا نام دارد(وزیرنیا، 1379: 78). بررسی پیوند میان واژه و معنا، معناشناسی نام دارد. معناشناسی(semantics)، دانش بررسی معانی در زبانهای انسانی است(مختار، 1385 :20). در واقع معناشناسی بخشی از دانش زبان شناسی یا شاخه ای مستقل از آن است که از رهگذر آن می توان به تحلیل معنای واژه ها و جمله های یک متن پرداخت و جایگاه دقیق کلمه ها و ترکیب های آن را با توجه به نظام معنایی که در آن قرار دارد به دست آورد. معناشناسی در چهار شکل امکان پذیر است: معناشناسی آوایی، معناشناسی صرفی، معناشناسی نحوی، معناشناسی واژگانی.

1- معناشناسی آوایی/صوتی:

بین لفظ و معنا مناسبتی وجود دارد که از طریق آوا ها حاصل می شود، صحیح سخن گفتن به شناخت معنا کمک می کند، چرا که کلمات مختلف به دلیل در بر داشتن آواهای مختلف دارای معانی مختلف هستند؛ چنان که اگر آواهای مندرج در آن‌ها دارای شدت و جهر باشند، معانی قوی و اگر آواها سست و نرم باشند، معانی نیز نرم و سست خواهند بود(مطر، 1998: 47).

2- معناشناسی صرفی:

علم صرف، علمی است که از تغییر کلمه به صورت های مختلف و گوناگون بر اساس معنای مورد نظر، بحث و گفتگو می کند(شرتوتی، 1388، ج4: 14).

از جمله موارد مورد بحث در معناشناسی صرفی، ابواب فعل و مشتقات آن و ابناء اسم و مشتقات آن می باشد، که هر کدام معنایی متفاوت را دارا می باشد.

در ساخت صرفی، اسم قوی تر از فعل است. اسم، افاده ثبوت و دوام رادر صاحبش دارد، و اینکه صاحب آن به طور مداوم و مستمر این صفت را داراست، اما فعل، بر تجدّد و حدوث دلالت می کند و مقید به زمان حال، آینده و گذشته است(تفتازی، 1369: 135).

3- معناشناسی نحوی:

نحو یا همان دستور زبان نیز نقش بسیار بسزایی در تبیین معنا و شناخت آن دارد. نحو عبارت است از مطالعه روابط معنایی موجود در جمله. علم نحو علمی است که از حالات اواخر کلمات، بعد از ترکیب آنها و از موضع مفردات، در جمله و ساختن جمله از مفردات، بر اساس مقتضای کلام عربی صحیح، بحث می کند. صرف و نحو ارتباط محکمی با هم دارند. نحو، ترکیب را و صرف، ذات کلمه را بررسی می کند(شرتوتی، 1391، ج4: 10).

4- معناشناسی واژگانی:

اصطلاحی است که به معنای مفردات با ذکر مترادف، متضاد،  شمول معنایی می پردازد.

معنای مفردات :

نخستين سطح در معناشناسىِ هر متن، شناخت معناى مفردات و واژگان و شناخت ریشه و تبار و سرگذشت واژگان و مطالعه تغییرات معنا در طول زمان (معناشناسی تاریخی)، می باشد.

ترادف(هم معنایی):

ترادف به این معناست که اگر دو واژه به جای یکدیگر به کار روند نباید در معنای گفتار تغییری حاصل شود، البته در هیچ زبانی، هم معنایی مطلق وجود ندارد(صفوی، 1379: 106).

تضاد(تقابل معنایی):

دو صورت با معناهای مختلف و محدود به دو واژه که مفهومشان در مقابل یکدیگرند. گاهی تقابل معنایی، نفی یک واژه متقابل و اثبات واژه دیگر است، مانند: زنده و مرده و گاهی تقابل معنایی، نفی یک واژه و اثبات دیگری نیست، مانند: سرد و گرم(خائفی، 1379: 64).

 شمول معنایی:

این امکان وجود دارد که مفهومی بتواند یک یا چند مفهوم دیگر را شامل شود. در این صورت رابطه شمول معنایی، رابطه یک مفهوم و مفهوم های تحت شمول آن است. برای مثال: مفهوم واژه (گل)، مفهوم واژه های(لاله)، (سنبل) و(میخک) را هم دربرمی گیرد(خوانین زاده، 1389: 45).

معناشناسی در آیات قرآن هم جلوه زیبایی به خود گرفته است و نقش به سزایی را در کشف معانی قرآن ایفا می کند. قرآن کریم سرچشمه تمام سخنان زیبا و دلنشین  و والاترین متن ادبی است. فهم معانی عبارات و تک واژگانش در ارتباط مستقیم با درک دلالت عبارات و مفردات زبان عربی است. در قرآن، میان موسیقی حروف، الفاظ، عبارات و معانی آنها بر حسب موضوعات مختلف، هماهنگی وجود دارد. به طوری که اگر کلمه ای را تبدیل به کلمه مرادف آن بنماییم یا حرفی را جایگزین حرفی دیگر و یا حذف کنیم و یا حرکت، وصل، وقف، اوج و حضیض کلمات رعایت نشود، در نظم و هماهنگی و رسانیدن معنا و مفهوم، اختلال ایجاد می شود.(طالقانی،1345،ج3، 3). ارتباط بین الفاظ و مفاهیم والای قرآن به طور کامل حفظ شده است و نظم خاصی در آیات دیده می شود که از جنبه های مختلف آوایی، صرفی و نحوی، لغوی قابل تأمل و بررسی است. از این رو با توجه به اهمیت مسائل مطرح شده و حرف های جدیدی که می توان از طریق این علم از قرآن فهمید و از این اقیانوس عظیم، بهره مند شد و از جهتی دیگر، توجه نکردن برخی از مفسران به آهنگ کلام، ارتباط آنها با معانی و قواعد صرفی و نحوی و لغوی ، ما را بر آن داشت تا با محور قرار دادن تفسیر پرتوی از قرآن، از جهت اینکه از مباحث جدید و نوینی در بحث آهنگ کلمات و موسیقی آیات ، ریشه یابی لغات و معانی واژه ها برخوردار می باشد، پژوهشی کاربردی در زمینه معناشناسی در هر چهار شکل( آوایی، صرفی، نحوی و لغوی) در حد توان ارائه کنیم.

تفسیر پرتوی از قرآن اثر سید محمود علائی طالقانی(1289-1358 ه.ش) یکی از برجسته ترین عالمان نواندیش معاصر به شمار می آید که از ویژگی های برجسته این تفسیر، توجه خاص مفسر به واژه ها، آواها و ساختار صوری الفاظ و ارتباط آنها با معنای آیه و همچنین طرح برداشت های جدید و جسارت در تسلیم نشدن به نظریات غالب و تلاش وی در گشودن افقهای جدید می باشد. وی معتقد بود که تفسیر قرآن باید متکی به تفسیری لغوی- ادبی باشد. توجه به لغت شناسی و معناشناسی و سبک شناسی ادبی قرآن، سنّتی دیرینه است که حد اعلای آن در تفسیر کشّاف، اثر جارالله زمخشری(538 ق) دیده می شود. آیت الله طالقانی نیز از تفسیر کشّاف، به خوبی استفاده کرده و در بسیاری از تأمّلات لغوی، از این میراث بهره گرفته است. ما نیز در این پژوهش با محور قرار دادن تفسیر پرتوی از قرآن، تفاسیر گرانقدر بسیاری از جمله المیزان، نوین، نمونه، التبیان، روح المعانی، فی ضلال القرآن، مجمع البیان، مفاتیح الغیب، کشّاف و … را مورد توجه قرار خواهیم داد و از این تفاسیر ارزشمند، بهره خواهیم برد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه سنجش بنيادهاي نظري و مواد اعلاميه جهاني حقوق‌بشر با مباني و آموزه‌هاي قرآن و نهج‌البلاغه
 • پايان نامه از خود بيگانگي برخي از انسانهاي معاصراز ديدگاه آيات و روايات
 • پايان نامه مباني و روش معناشناسي واژگان قرآن در کتاب التحقيق في كلمات القرآن الكريم
 • پايان نامه آموزه هاي تربيتي ادعيه پيامبران در قرآن
 • پايان نامه الگويي شايسته از مقاصد، محتوا و تناسب سوره ها به ترتيب نزول (30 سوره ي ابتداي نزول)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122