پايان نامه مفهوم‌ سازي امنيت در جوامع ديني و سکولار

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مفهوم‌ سازي امنيت در جوامع ديني و سکولار یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 183 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که د جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه مفهوم‌ سازي امنيت در جوامع ديني و سکولار بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول
مقدمه:    1
اهمیت و ضرورت تحقیق:    4
سؤال اصلی:    5
فرضیه اصلی:    5
6- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی پایان نامه:    5
مفهوم سازی:    5
امنیت:    7
جوامع دینی:    9
جوامع سکولار:    10
هستی‌شناسی:    11
ادبیات تحقیق:    12
7- مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق:    16
روش‌شناسی تحقیق:    16
روش گردآوری اطلاعات و داده ما:    16
سازماندهی تحقیق    17
فصل دوم    18
امنیت در جوامع سکولار    18
مقدمه:    18
مبانی فرا نظری مفهوم‌سازی امنیت در جوامع سکولار    19
امنیت در جوامع سکولا و رهیافت های معرفت شناسانه    22
پست پوزیتیویسم وامنیت    26
بنیان های مطالعات امنیتی    28
مفهوم بندی امنیت در جوامع سکولار در پناه نظریه‌های امنیت    30
الف- امنیت از دیدگاه مکتب رئالیسم    31
ب- امنیت از دیدگاه مکتب لیبرالیسم    39
مفهوم‌سازی غیر جریان اصلی از امنیت در جوامع سکولار    43
ج-امنیت از دیدگاه مکتب سازه انگاری    43
اجتماعی و برساخته بودن امنیت    43
ج. پسااثبات گرایی و مفهوم امنیت    50
فمینیسم    51
2. پسانوگرایی    54
3. نظریه انتقادی    59
مرجع امنیت؛ از فرد تا جامعه جهانی    62
نتیجه گیری    71
فصل سوم    75
امنیت در جوامع دینی    75
مقدمه:    75
سیر تکوین مطالعات امنیتی در غرب: نگاه آسیب شناسانه    76
محدودیت های رویکرد غربی به امنیت برای دیگر کشورها    80
تفاوت در بستر امنیتی    81
مبانی فرا نظری مفهوم‌سازی امنیت در جوامع دینی    83
1-هستی‌شناسی    84
1-1-ماهیت هستی    85
1-2 خدا محوری    86
1-3 انسان مداری    87
ستیز حق و باطل    90
2-معرفت‌شناسی    94
1-2. امکان شناخت.    94
روش‌شناسی    98
امنیت در قرآن کریم    102
مبانی امنیت در اندیشه سیاسی اسلام    105
تقدم یا تاخر در مفهوم‌سازی امنیت در اسلام    111
عدالت و امنیت در جوامع دینی    112
عدالت در کدام مفهوم؟    112
جهاد و امنیت در جوامع دینی    115
مصلحت و امنیت در جوامع دینی    119
متعلقات مصلحت    120
دولت – ملت و امنیت در جوامع دینی    121
نتیجه گیری    131
نتیجه گیری: تفاوت ما و تشابهات    133
مقدمه:    134
تفاوت های رویکرد  جوامع دینی و سکولار به امنیت    136
نقد رئالیسم از منظر رویکرد اسلامی    152
نقدهایی رویکرد دینی (اسلامی) امنیت به رویکرد سکولار غربی امنیت    154
– الزامات تغییر در مطالعات امنیتی جوامع سکولار    156
* محدودیت های مطالعات امنیتی در تبیین تحولات کشورهای غربی    156
تشابه رویکرد جوامع دینی و سکولار به امنیت    161
رویکرد اسلامی و سازه انگاری    163
مرجع امنیت در رهیافت های نظری مختلف    166
منابع:    167

منابع:

آجیلی ،هادی. (1389). صورتبندی گفتمان اسلامی در روابط بین‌الملل. تهران: دانشگاه امام صادق.

آجیلی،هادی. (1392) عدالت و امنیت ملی در روابط بین الملل:رویکردی اسلامی. فصلنامه مطالعات راهبردی.پاییز، شماره 61

کلودزیج، ادوارد. (1390). امنیت و روابط بین الملل. ترجمه نادر پورآخوندی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

برنز، اریک. (1381). میشل فوکو. ترجمه بابک احمدی، تهران: نی.

افتخاری، اصغر. (1380). فرهنگ امنیت جهانی. تأليف مک کالین آر دی، و ریچارد لیتل، امنیت جهانی، رویکردها و نظریه ها. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی .

افتخاری ،اصغر. (1381). مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

افتخاري ،اصغر. (1384). استراتژي امنيتي دولت علوي. فصلنامه مطالعات راهبردي.

افتخاری ،اصغر. (1384). مصلحت و سیاست:رویکردی اسلامی. تهران: دانشگاه امام صادق.

افتخاری ،اصغر. (1392). عدالت و امنیت ملی در اسلام. مطالعات راهبردی، 16(61).

افتخاری,اصغر; افروغ, عماد. (1381). جامعه شناسی امنیت؛مولفه ها و ریشه های تاریخی. راهبرد، 240-263.

امنیت در اسلام. (1385). نشست علمی. علوم سیاسی.

لينكليتر، اندرو. (1386). مسئله مرحله بعدي در نظريه روابط بين الملل از ديدگاه نظريه انتقادي. تأليف نوواقع گرايي، نظريه انتقادي و مكتب برسازي . ترجمه عليرضا طيب، تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين المللي.

اندرو وینسنت. (1371). نظریه های دولت. ترجمه حسین بشیریه،تهران: نی.

اندریاس بنکه. (1381). پست مدرنیزه کردن امنیت. راهبرد(26).

ای ونگ چونگ این مون، و ادوارد آزر. (1379). مشروعیت، یکپارچگی و توان سیاست سازی:وجه نرم افزاری امنیت ملی در جهان سوم. تأليف پژوهشکده مطالعات راهبردی، امنیت ملی در جهان سوم. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

شرت، ایون. (1390). فلسفه علوم اجتماعی.ترجمه هادی جلیلی .تهران: نی.

احمدی ،بابک. (1377). هرمنوتیک مدرن. تهران: مرکز.

برکوویتز مورتون، و یی سی باک. (1378). امنیت ملی. تأليف گزیده مقالات سیاسی- امنیتی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

بوزان، بری. (1378). مردم، دولت ها و هراس.ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، پژوهشکده مطالعات راهبردی.

بوزان، بری. (1388). از جامعه بین الملل تا جامعه جهانی. ترجمه محمدعلی قاسمی،تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

کر ،پائولین. (1387). امنیت انسانی. مطالعات راهبردی.

ویلیامز، پل دی. (1390). بررسی های امنیت. ترجمه علیرضا طیب، تهران: امیرکبیر.

برگر، پیتر ، و توماس لاکمان. (1375). ساخت اجتماعی واقعیت. تهران: علمی فرهنگی.

تری تریف. (1383). مطالعات امنیتی نوین.ترجمه علیرضا طیب، و وحید ده بزرگی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

تری تریف، و دیگران. (1381). واقع گرایی ولیبرالیسم. تأليف اصغر افتخاری، مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

تری تریف، و و دیگران. (1381). رویکرد فمینیستی. تأليف اصغر افتخاری، مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی . تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

اوئن ،جان. (1385). چگونه لیبرالیسم موجب صلح میان مردم سالاری می شود. تأليف اندرو لینکلیتر، صلح لیبرالی. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.

بیلیس، جان. (1383). امنیت جهانی و بین المللی در دوران پس از جنگ سرد. تهران: ابرار معاصر.

هورو، جوکو. (1383). به سوی امنیت کثرت گرا. ترجمه موسی موسوی زنور، راهبرد.

دردریان ، جیمز. (1380). ارزش های امنیت در دیگاه های هابز،مارکس، نیچه و بودریار.ترجمه حمید حافظی فصلنامه فرهنگ و اندیشه.

بشیریه ،حسین. (1380). آموزش دانش سیاسی. تهران: نگاه معاصر.

سليمي، حسين. (1390). عدم تعارض، بنياد نگرش اسلامي به روابط بين الملل. فصلنامه روابط خارجي.

پارسانیا، حمید. (1387). بازسازی علم مدرن و بازخوانی علم دینی. راهبرد فرهنگ.

مشیرزاده، حمیرا. (1385). تحول در نظریه های روابط بین الملل. تهران: سمت.

غرایاق زندی ،داود. (1378). مفهوم امنیت در گونه های مختلف دولت: قبیله، دولت شهر، امپراتوری و دولت مدرن. مطالعات راهبردی، 4(42).

غرایاق زندی، داود. (1391). نسبت اخلاق و امنیت. مطالعات راهبردی، 4(58).

غرایاق زندی ،داود. (1392). امنیت در اسلام:مبانی نظری و تحولات تاریخی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

فیرحی، داود. (1386). نظام سیاسی و دولت در اسلام. تهران: سمت.

بالدوین، دیوید. (1380). بررسی های امنیت و پایان جنگ سرد. تأليف علیرضا طیب، ارزیابی های انتقادی در زمینه امنیت بین الملل. تهران: نی.

مارش، دیوید ، و جری استوکر. (1378). روش و نظریه در علوم سیاسی. ترجمه امیر حاجی یوسفی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

خلیلی، رضا. (1388). مطالعات امنيتي غربي؛ محدوديت هاي تبيين و الزامات تغيير. مطالعات راهبردی(45).

محمدزاده، رضا. (1387). معرفت شناسی: مقدمه ای بر نظریه شناخت. تهران: دانشگاه امام صادق.

پرايس، ريچارد ، و و همكاران. (1391). هنجارها و بازدارندگي:تابوهاب تسليحات هسته اي و شيميايي. تأليف پيتر كتزنشتاين، فرهنگ امنيت ملي ترجمه محمد هادي سمتي، تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي.

تاک ، ریچارد. (1387). هابز. ترجمه حسین بشیریه، تهران: طرح نو.

دیوتیاک ، ریچارد ، و جیمز دردریان. (1380). نظریه انتقادی، پست مدرنیزم،نظریه مجازی در روابط بین الملل. ترجمه حسین سلیمی، تهران: گام نو.

دیویتاک ریچارد، و جیمز دردریان. (1380). نظریه انتقادی، پست مدرنسم و نظریه مجازی در روابط بین الملل. ترجمه حسین سلیمی، تهران: گام نو.

دلوز ، ژیل ، و فلیکس گتاری. (1391). فلسفه چیست.ترجمه زهره اکسیری، و پیمان غلامی، تهران: رخداد نو.

وثوقی ،سعید ، و احسان شیخون. (1391). دیدگاه نظریات روابط بین الملل به تحول اطلاعاتی و تاثیر آن بر مفهوم امنیت. رهیافت های سیاسی و بین المللی(30).

دهقانی فیروز آبادی ،سید جلال. (1389). اسلام و نظریه های روابط بین الملل. تأليف حسین پوراحمدی، اسلام و روابط بین الملل. تهران: دانشگاه امام صادق.

دهقانی فیروزآبادی ،سید جلال ، و پیمان وهاب پور. (1391). امنیت هستی شناختی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

سیف زاده ،سید حسین. (1374). مدرنیته و نظریه های جدید علم سیاست. تهران: دادگستر.

شاکری ،سیدرضا. (1392). مبانی اسلامی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. تأليف داود غرایاق زندی، امنیت در اسلام:مبانی نظری و تحولات تاریخی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

عبدالحسین خسروپناه، و عبدالله محمدی. (1386). روش شناسی جریان های دین پژوهی. فصلنامه پژوهش حوزه.

عبدالعلی قوام. (1382). روندهای امنیتی در سطح بین المللی و منطقه ای ؛ وضعیت و چشم انداز خاورمیانه. ماهنامه نگاه، 4-15.

علی اصغر ستوده، و و دیگران. (1391). بررسی تطبیقی رویکرد امنیتی اسلام با رویکرد امنیتی رئالیسم و لیبرالیسم. مطالعات جهان اسلام، چهارم(زمستان).

علی عبدالله خانی. (1382). نظریه های امنیت : مقدمه ای بر طرح ریزی دکترین امنیت ملی . تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر.

زنجانی ،عمید. (1373). فقه سیاسی:حقوق بین المللی اسلامی. تهران: امیرکبیر.

سجادی ،عیدالقیوم. (1381). دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام. علوم سیاسی، پاییز(19).

خواجه سروي ، غلامرضا. (1386). فراز و فرود گفتمان عدالت در جمهوري اسلامي ايران. دانش سياسي.

سلیمانی، فاطمه. (1389). نسبت مصلحت و امنیت در فقه سیاسی شیعه. فصلنامه مطالعات راهبردی.

تقی لو، فرامرز ، و علی آدمی. (1392). امنیت و پیشاارزش در اندیشه سیاسی اسلام. تأليف امنیت در اسلام:مبانی نظری و تحولات تاریخی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

چرنوف، فرد (1389). نظریه و زبر نظریه در روابط بین الملل: مفاهیم و تفسیرهای متعارض. ترجمه علیرضا طیب، تهران: نی.

پورسعید، فرزاد. (1389). مرجع امنیت در کنش گفتاری امام خمینی (ره). مطالعات راهبردی، 3(48).

قاسمی ، فرهاد. (1386). بررسی مفهوم امنیت در سیاست تازه بین الملل. اطلاعات سیاسی -اقتصادی، 245.

نصری ،قدیر. (1385). پست مدرنیسم و مطالعات راهبردی. مطالعات راهبردی، 7-30.

نصری ،قدیر، و اصغر افتخاری. (1383). روش و نظریه در امنیت پژوهی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

های، کالین. (1385). درآمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی. (احمد گل محمدی، المترجمون) تهران: نی.

امیرخانی، کاوه. (1390). مکتب امنیتی امام خمینی(ره). مطالعات راهبردی، 4(54).

اسنایدر، گریک. (1380). امنیت و استراتژی معاصر. تأليف لای مک کین ، و لیتل آر، امنیت جهانی: رویکردها و نظریه ها.  ترجمه اصغر افتخاری. تهران: مطالعات راهبردی.

شیهان، مایکل. (1388). امنیت. ترجمه سیدجلال دهقانی فیروزآبادی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

قاسمی، محمد علی. (1389). دیالکتیک امت و ملت در آراء امام خمینی. مطالعات راهبردی، 3(49).

مصباح یزدی، محمدتقی. (1373). آموزش فلسفه. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.

تاجیک، محمدرضا. (1384). موج چهارم امنیتی و پارادوکس های امنیت ملی در ایران. فرهنگ و اندیشه(14-15).

تاجیک، محمدرضا. (1377). قدرت و امنیت در عصر پسامدرنیسم. گفتمان، شماره صفر.

ضيائي بيگدلي، محمدرضا (1389). اسلام و حقوق بين الملل. تهران: كتابخانه گنج دانش.

عسگری، محمود. (1382). رهیافت های شناخت شناسی در امنیت. مطاعات راهبردی، ششم(2).

یزدان فام، محمود. (1386). دگرگونی در نظریه ها و مفهوم امنیت ملی. مطالعات راهبردی(38).

مطهری، مرتضی. (1350). مقدمه اصول فلسفه و روش رئالیسم. قم: دارلعلم.

مطهری، مرتضی. (1370). جامعه و تاریخ. تهران: صدرا.

مطهری، مرتضی. (1373). حق و باطل. تهران: صدرا .

مطهری، مرتضی. (1373). حق و باطل. تهران: صدرا.

مطهری، مرتضی. (1376). فلسفه تاریخ. تهران: صدرا.

مطهری, مرتضی. (1368). مسئله شناخت. تهران: صدرا.

آر.دی، مک لارن. (1379). مدیریت امنیت ملی:تجربه آمریکا و درسهایی برای دول جهان سوم. تأليف ادوارد آزر، و چونگ این مون، امنیت ملی در جهان سوم. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

جلیلی، هادی. (1385). تاملاتی جامعه شناسانه درباره سکولار شدن. تهران: طرح نو.

سراج زاده،سید حسین(1385)چالشهای دین و مدرنیته. تهران: طرح نو

مورگنتا، هانس جی. (1374). سیاست میان ملتها. (حمیرا مشیرزاده، المترجمون) تهران: دفتر مطالعات بین المللی.

سایق، یزید. (1377). امنیت در کشورهای در حال توسعه. (مصطفی ایمانی، و علیرضا طیب، المترجمون) تهران: علمی و فرهنگی.

چکیده:

امنیت از نیازهای ضروری و ابتدایی بشر است که با آفرینش او همراه بوده و پاسخ گویی به دیگر نیازها، در سـایه بـودن آن محقـق می‌شود. همراه بودن نیاز به امنیت با آفرینش انسان و توجه شدید وی به این نیاز، آن را در ردیف نیازهای فطـری و طبیعـی بشـر درآورده است تا جایی که همواره در طول تاریخ، بخش عمده ای از فعالیت های انسانی تلاش برای تامین امنیت بوده است. در این پژوهش به بررسی و مقایسه دو رویکرد جوامع سکولار و دینی که منظور بستر توسعه مفهومی امنیت است پرداخیتم. تلاش داشتیم تا از این مسیر گامی کوچک برای مفهوم‌سازی امنیت در جوامع دینی برداریم. امنیت در جوامع دینی به دلیل رویکرد فرا نظری متفاوت نگاهی موسع دارد. این رویکرد آنجا به رویکرد جوامع سکولار نزدیک می‌شود که آن رویکرد جنبه انتقادی گرفته باشد؛ یعنی رویکرد انتقادی به امنیت که به مانند جوامع دینی رویکرد دولت محوری را رد کرده و قائل به فراتر رفتن از آن است و امنیت انسانی را مدنظر قرار می‌دهد؛ اما این رویکرد ما آنجا از یکدیگر فاصله گرفته که با نگاهی به هستی شناختی و معرفت‌شناختی خاص یک جنبه هایی از موضوع مورد برررسی را با دلیلی ماهیت آن مورد توجه قرار نداده اند. در جوامع دینی اعتقادات و ایمان مردم و جامعه در کنار حفظ امنیت شهروندان اولویت دارد یا مثلاً جنبه معنوی و ارزشی امنیت که وجه تمایز آن به حساب می آیند در رویکرد مادی نظریه‌های غالب مورد توجه قرار نگرفته است. در دیگر رویکردهای غیر اصلی امنیت نیز که تلاش داشته اند به بازمفهوم‌سازی امنیت اقدام کنند در نظر گرفتن عوامل اجتماعی و شناخت شناسانه نتوانسته این تفاوت مفهومی در جوامع دینی و سکولار را از بین ببرد؛ زیرا انطباق نگرش های هستی شناسانه، معرفت شناسانه، روش شناسانه و انسان شناسانه متفاوتی را مطرح کرده‌اند

واژگان کلیدی: امنیت، جوامع سکولار، جوامع دینی، اسلام، مفهوم سازی

مقدمه:

تلقی ما از هستی با تلقی ما از امنیت در ارتباط است. زندگی اجتماعی با صلح و امنیت و آرامش، هدف غایی هر جامعه‌ای است. ازاین‌رو ناگزیر بر هر اجتماعی باید مقررات و هنجارهایی حاکم شود که حافظ ارزش‌ها و منافع عمومی‌باشد. به سخن دیگر، به اقتضای طبیعت عناصر تشکیل‌دهنده اجتماع بشری و نیز برای آنکه زندگی انسان‌ها مبتنی بر عدالت، اخلاق و وجدان باشد، باید نظم و امنیت را به‌مثابه هدف‌های عالی و درعین‌حال ضروری، اساس پایدار هر اجتماع دانست. ازاین‌رو لازمه نظم، امنیت، آرامش و آسایش که ازجمله حقوق اساسی بشر است و در دو بُعد حیات فردی و جمعی انسان تجلی می‌یابد و دلیل تجمعات بشری شناخته می‌شود، وجود نظام و سازوکارهایی است که به این ضرورت ذاتی نظم و نسق می‌بخشد و آن را محقق می‌سازد؛ یعنی باید چارچوبی داشته باشد که مجموعه روابط بایسته حاکم بر نظام اجتماعی از هم نپاشد و آشفتگی، هرج‌ومرج و نابسامانی پدید نمی‌آید.

برداشت متفکران سیاسی از مفهوم امنیت، همواره با تحولات نظام جهانی، پویا و فعال بوده است. با تحول نظم حاکم بر روابط بین‌الملل، مفاهیم مربوطه و ازجمله امنیت بین‌المللی تعریف جدیدی خواهد یافت. این نکته را از رهگذر تأثیرات جدی تحولات بین‌المللی بر تئوری‌های روابط بین‌الملل نیز می‌توان نشان داد؛ زیرا هر دیدگاهی به‌شدت به عنصر زمانی و مکانی خاصی بستگی دارد. امنیت مفهومی پیچیده، متعـارض و شـدیداً متکـی برنگرش ها و ارزش‌هاست. اغلب مردم بر این باورند که وقتی فرد، گروه یا دولتی زندگی دیگران را به خطر می‌اندازند، یا اموال آن‌ها را غارت می‌کنند، امنیت به خطر می‌افتد. از این منظر، امنیت مفهومی زمینه مند، نسبی، پیچیده و مبهم محسوب می‌شود. تاکنون برای توصیف، تبیین و پیش‌بینی موضـوعات امنیتی، نظریه‌های مختلفی مطرح‌شده است. بررسی این نظریه ها نشان می‌دهند که اندیشـمندان و مکاتب مختلف از چه منظری به امنیت نگاه می‌کنند و چه چیزی را موضوع امنیت می‌دانند. دانشمندان تلاش کرده‌اند تا ریشه‌های ناامنی را شناخته و به ایجاد ساختارهای لازم برای حفـظ امنیت در جهان کمک کنند. درعین‌حال، خود آن‌ها نیز درروند سیالی قرار دارند و در تعامل با دو حوزه نظری و مصداقی امنیت می‌باشند. ریشه‌های ناامنی در جهان، از منظر مکاتـب گونـاگون متفـاوت اسـت و آن‌ها شیوه‌های متفاوتی را برای برقراری امنیت در جهان ارائه می‌دهند.

مثلاً در اسلام بین عدالت ‌گستری و برقراری امنیت رابطه‌ای اساسی وجود دارد و گاه ریشه امنیت از این منظر بررسی می‌شود. اهمیت و جایگاه عدالت در اسلام به شکل موسع نشان از آن دارد که از عدالت به‌عنوان عاملی که در ایجاد امنیت برای همگان کارساز است، یاد می‌شود. ازاین‌رو امنیت و کسب آن در التزام به اصول بنیادین نظام اسلامی و با شریعت فهم و عملیاتی می‌شود و نه قدرت محوری و نظامی‌گری (افتخاري, 1384). عدالت به‌عنوان اصل محوری می‌تواند حصار مفهومی ارزش‌های دیگر را نیز تعریف می‌کند. ارزش‌هایی مانند آزادی، قدرت، صلح، امنیت و غیره… برای مثال در صورت رعایت موازین انسانی و بنا نهادن و تنظیم مناسبات جهانی بر محوریت نیازها و ایجاد اهداف انسان و نیز احترام به اخلاق انسانی جهان‌شمول و پذیرفته‌شده همگانی، ازجمله احترام به حقوق دیگران، نزاکت بین‌المللی، پرهیز از ظلم و جنگ برتری‌جویی و پذیرش برابری دولت ها و ملت ها، زمینه‌های ایجاد ناامنی کمرنگ، صلح و امنیت پایدار قابل تحقق می شود؛ بنابراین اجرای عدالت زمینه‌ساز توسعه و ایجاد محیط امن است؛ زیرا برقراری امنیت، مشروط به ریشه‌کنی ظلم و ستم ها و تبعیض ها از جامعه است. مطالعه پیرامون امنیت در کانون مباحث روابط بین الملل قرار دارد. امنیت در روابط بین‌الملل به‌عنوان مفهومی مهم مطرح بوده به‌طوری‌که عده‌ای آن را مقدم بر روابط بین‌الملل دانسته‌اند؛ یعنی به یک معنا می‌توان آن را محور تمامی مباحث حوزه روابط بین‌الملل قلمداد کرد؛ اما این حوزه مطالعاتی ویژگی ایستا و جامع ندارد همان‌طور که مفهوم امنیت نیز این‌گونه ست و تعریف جامع و کاملی از آن موجود نیست.

اگرچه می‌توان امنیت را به نبود تهدید برای ارزش‌های مورداحترام و خواسته‌شده یک بازیگر تعریف کرد، اما ویژگی‌های و خصوصیاتی که هر بازیگری از این تعریف اراده می‌کند، به‌طورقطع معنا و مفهوم تازه‌ای از امنیت را رقم می‌زند که با سایر معانی اراده شده از سوی دیگر بازیگران و جوامع، یکسان نیست؛ بنابراین تحقیق پیش رو از یک مفروض بسیار مهم آغازشده است و آن اینکه مسئله امنیتی جوامع سکولار با جوامع اسلامی متفاوت است. این واقعیت که امنیت ازجمله نیازهای اولیه زندگی انسان بوده و تاریخی به درازای سکونت بشر بر روی کره خاکی دارد خود می‌تواند تمام ادعاهایی مربوط به انحصار امنیت به یک قوم و نژاد خاص را نفی می‌کند. ولی این ادعا از سوی دیگر نمی‌تواند نفی‌کننده این امر باشد که مفهوم‌سازی آن به‌عنوان یک امر قابل‌بحث از سوی آنچه جغرافیای غرب و به‌طور خاص جوامع غربی خوانده می‌شود صورت گرفته است. تغییرات اساسی در جامعه بشری چالش‌های امنیتی جدیدی برای انسان ایجاد کرده است. چالش‌هایی مانند رشد سرسام‌آور دانش علمی، گسترش و نوآوری دائمی فنّاوری، بازارهای جهانی، افزایش فزاینده ارتباطات، سلاح‌های کشتارجمعی و به‌خصوص سلاح های هسته‌ای و غیره تهدیدات فوری و عظیمی را برای حیات جوامع انسانی به وجود آورده است. به‌عبارتی‌دیگر این آگاهی همزمان همان‌طور که بررسی ریشه‌شناختی این واژه یعنی امنیت نشان خواهد داد بسته به زمان و مکان موردنظر در تاریخ بشر، وجود آن برای مردم معانی بسیار متفاوتی داشته است.

مسئله امنیت از اصولی‌ترین مسائل حیات اجتماعی انسان‌ها به شمار می‌آید و ازنظر اهمیت گذاری در مسئله امنیت تفاوت چندانی در میان هیچ‌کدام از جوامع انسانی دیده نمی‌شود. انسان به‌عنوان موجودی اجتماعی در اولین فرصت بعد از تشکیل یک جامعه به مهم‌ترین چیزی که خواهد اندیشید بحث امنیت و سلامت روانی در بهره‌برداری از موقعیت‌های موجود، خواهد بود. انواع مختلفی از امنیت نام‌برده شده است و دسته‌بندی‌های متفاوتی ذکرشده است که تمام پروسه یا پروژه امنیت را توضیح می‌دهد؛ اما هدفی که ما از این تحقیق داریم این است که بتوانیم نشان دهیم که نگاه هستی شناسانه جوامع دینی به امنیت با نگاه هستی شناسانه سکولاریست ها به امنیت چه قرابت‌هایی و چه تفاوت‌هایی باهم دارد؟ ((بررسی موضوع ذکرشده بدان معناست که در هنگام بررسی هستی‌شناسی مسئله امنیت ناگزیر از دنبال کردن بحث در محورهای معرفت‌شناختی و روش‌شناسی خواهد بود)) و به این موضوع خواهیم پرداخت که آیا نیل به امنیت در درون این جوامع از یک مسیر لایتغیر پیروی می‌کند و یا اینکه هرکدام از این جوامع راههای مخصوص به خود را دارد؟ حس آسودگی خیال و آرامش فقط با نبود تهدید علیه منافع دنیایی تعریف می‌شود یا اینکه امنیت هدفی والاتر را خواستار است که با ایجاد محیطی امن علاوه بر استفاده از مواهب دنیایی به چیزی فراتر از این هم می‌اندیشد که سربلندی انسان در دیار باقی از آن یاد می‌شود.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

اهمیت و ضرورت یک تحقیق بنا به ماهیت هر حوزه از علوم به نحو خاص و مرتبط با آن حوزه علمی سنجیده می‌شود. یکی از این اهمیت و ضرورت ها در حوزه علوم انسانی و اجتماعی شکل دادن و پرداختن به مفاهیم است. مفاهیم ازجمله اساسی‌ترین ابزارهای این حوزه است. از سوی دیگر در بحث مفهوم‌سازی امنیت تلاش‌هایی صورت گرفته تا با عنایت به تفاوت‌های بسیار بین جهان سوم با جهان توسعه‌یافته، از ضرورت وجود مفاهیم کاملاً متفاوتی از امنیت نزد این دو گروه از کشورها سخن‌گویند. به‌عنوان‌مثال یکی از نکات برجسته‌ای که در این تفکیک به آن اشاره رفته است، در خصوص مرجع امنیت هست که به‌زعم ایشان در کشورهای جهان‌سومی دولت بوده و در کشورهای توسعه‌یافته تعدیل‌شده و بیشتر به ملت و حقوق آن‌ها معطوف می‌گردد. این تحقیق سعی می‌کند با گونه‌ای متفاوت از همین جنس دغدغه به موضوعی مشابه با مسئله‌ای متفاوت‌تر بپردازد. ازاین‌رو تلاش برای پرداختن به مفهومی به نام امنیت در یک بستر تازه و تلاش برای مفهوم‌سازی آن در جامعه غیر سکولار خود از ضروریات و اهمیت این تحقیق می‌تواند باشد. نگارنده معتقد است به مشابه تفکیک های یاد شده در دیگر مفاهیم مطرح‌شده از سوی جوامع سکولار و دینی نیز تفاوت وجود دارد. از سوی دیگر مطالعات امنیتی موجود بـه دلیـل خاسـتگاه پیـدایش، مـاهیتی غـرب محـور دارد وهمـین خصیصه باعث شده است از یک سـو مطالعـات امنیتـی از تبیـین تحـولات امنیتـی کـشورهای غیرغربی باز بماند و از سوی دیگر، به دلیل ضعف مطالعات امنیتی کشورهای غیرغربی، شـاهد وابستگی فکری مطالعات امنیتی در این کشورها به مطالعات امنیتی غرب محور باشیم. بنـابراین برای بررسی این وضعیت لازم است ابتدا به زمینه ها و خاستگاه های مطالعـات امنیتـی موجـودبپردازیم.

سئوال های تحقیق:

سؤال اصلی:

شاخصهای اصلی تمایز دهنده مفهوم سازی امنیت در نظمهای دینی وسکولار چیست؟

فرضیه اصلی:

نوع نگاه هستی شناسانه امنیت در بین جوامع دینی و سکولار تفاوت‌هایی را در این مفهوم بوجود آورده است .اعتقاد به مبدا و معاد وجه مادی و معنوی،روحانی وجسمانی ودنیوی واخروی بودن امنیت منجر به ترجیح برقراری امنیت دینی و ایمانی نسبت به امنیت مادی شده است .

6- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی پایان نامه:

مفهوم سازی:

در این قسمت ابتدا تلاش می کنیم تا به خود مفهوم بپردازیم و پس از آن مفهوم سازی را توضیح دهیم.

ابتدا در توضیح مفهوم باید گفت که اساسا بنیاد و آغاز هر حوزه علمی و روشی با مفاهیم است. به‌طوری‌که امروز اهمیت مفهوم و مفهوم پردازی تا حد و اندازه جایگاه نظریه پردازی برای همه اندیشمندان حوزه‌های مختلف علمی روشن و گویا شده است. در باب اهمیت مفهوم از فلسفه و آغازگاه آن تا امروز و در پی گسترش و جدا شدن حوزه‌های مختلف علمی از آن می‌توان سخن گفت ولی در اینجا تنها به حد کفایت روشن شدن خود مفهوم و جایگاه آن کمی توضیح خواهیم داد.

هیچ مفهوم ساده ای وجود ندارد. هر مفهوم مولفه هایی دارد و با آن ها تعریف می‌شود. مفهوم واجد یک ترکیب است. هیچ مفهومی وجود ندارد که تنها یک مولفه داشته باشد. حتی اولین مفهوم که فلسفه با آن آغاز می‌شود مولفه های متعدد دارد. هر مفهوم دست کم دوگانه، سه گانه و الخ است. هیچ مفهومی وجود ندارد که هر مولفه ای را اختیار کند. حتی امور به اصطلاح کلی در مقام مفاهیم غایی هم باید با مشخص کردن حدود و ثغور جهانی که آن مفاهیم را توضیح می‌دهد از آشوب بگریزد. مفهوم یک کل است، چرا که به مولفه هایش تمامیت می‌بخشد؛ اما درعین‌حال مفهوم یک کل قطعه قطعه است. تنها بدین شرط است که مفهوم می‌تواند از آشوبی روانی که دائما تهدیدش می‌کند، همواره در کمینش نشسته است و تلاش دارد تا از نو جذبش کند، بگریزد. همه مفاهیم به مسائلی متصل هستند که بدون آن‌ها هیچ معنایی ندارد و خودشان تنها می‌توانند سوا باشند یا به منزله ظهور راه حلشان به فهم آیند (دلوز & گتاری, 1391, ص. 29-30).

یک مفهوم مستلزم آن است که از خلالش مفاهیم پیشین را از نو طرح ریزی یا جابجا کند؛ بنابراین هر مفهوم به مفاهیم دیگر ارجاع می‌یابد، نه صرفا در تاریخچه خود، بلکه همچنین در شکل مطرح‌شده آن مفهوم به شکلی که در حال حاضر وجود دارد. ازاین‌رو مفهوم امنیت حداقل در معنای دینی آن نیز به تنهایی و بدون در نظر گرفتن دیگر مفاهیمی که به آن ارجاع می‌دهد قابل بررسی نیست. مفاهیمی مانند عدالت، مصلحت و جهاد و همچنین بررسی دولت – ملت، امت محوری و …

اما مفهوم سازی به دو یا چند شکل می تواند صورت گیرد.گاهی مفهوم سازی بنا به يك قاعده تعريف و طبق آن قاعده ويژگي هايی یک مفهوم مشخص مي شود. دیگران نیز بايد آن ويژگي ها يا صفات تعريف كننده را ياد بگيرند تا بتوانند به شکل موثر از آنجهت تسریع و تشریح بیان خود استفاده کنند. مثلا بايد ياد بگيرند كه امنیت شامل عدم وجود تهدید از یکسو و وجود یک بستر مناسب برای رشد و شکوفایی ابعاد مادی(جوامع سکولار) یا مادی و معنوی(جوامع دینی) یک جامعه یا انسان از سوی دیگر است. از طرف دیگر و در شکل دیگر مفهوم سازی گاهی مصداق هاي يك مفهوم را با توجه به صفت هاي شاخص يا تعريف كننده آن شناسايي نمي كنند بلكه در اين گونه فرض مي شود كه دیگران از يك مفهوم يك الگوي اصلي مي سازند كه بهترين معرف آن مفهوم است. البته ذکر این نکته لازم است که در کنار اشاره به دو الگوی ذکر شده در جهت مفهوم سازی گاهی اوقات مفاهیم به گونه ای خودکارو اتفاقی باب شده و در قالب جامعه یا پارادایم خاص به کار گرفته می شوند.

برخی‌ از مفاهیم‌، سابقه‌ای‌ همپای‌ قدیمی‌ترین‌ جوامع‌ انسانی‌ دارد و در واقع‌ همراه با زندگی‌ اجتماعی‌ انسانها، آنها نیز پای‌ به‌ عرصه‌ وجود در زندگی‌ اجتماعی‌ گذارده‌ است‌. مفاهیمی‌ چون‌ »امنیت» و «عدالت»  نیز از جمله‌ این‌ مفاهیم‌ به‌ شمار می‌رود. این‌ تحقیق درصدد بررسی‌ مفهومی‌ یکی‌ از اساسی‌ترین‌ مفاهیم‌ حوزه‌ سیاسی و روابط بین الملل یعنی‌ امنیت است.؛ آن هم چگونگی شکل گیری آن در دو گونه جوامع دینی و سکولار. این‌ مفهوم‌ به‌ رغم‌ به‌ کارگیری‌ وسیعش‌ در نظریه ها و ادبیات این رشته، در مورد گستره  مفهومی اش کمتر مورد اجماع قرار گرفته یا شاید بهتر است بگوییم نگرفته است. لذا، سعی‌ بر این‌ است‌ تا در این‌ تحقیق‌، حتی‌المقدور به‌ تصریح‌ و شفاف‌سازی‌ جنبه‌های‌ مختلف‌ آن‌ از چشم‌انداز تلاش های صورت گرفته در جهت تبیین آن برای مفهوم سازی  آن بپردازیم.

امنیت از تعریف روشنی برخوردار نیست. تعاریف بسیاری از این واژه به عمل آمده است که تقریبا به اجماع رسیدن بر این مفهوم را مشکل می‌سازد. نبود تعریف واحد و پذیرفته‌شده ای برای امنیت و وجود رویکردهای نظری گوناگون برای بررسی آن، این پرسش را پیش می آورد که هر کس چگونه امنیت را تعریف می‌کند؟ همان گونه که مورگنتا گفته است این پرسش پاسخ آسانی ندارد. هنگام ارائه تعریف، برخی چیزها را در دل تعریف می گنجانیم و چیزهایی دیگر را کنار می گذاریم. به‌عبارتی‌دیگر از امنیت به‌عنوان مفهومی یاد می‌کنند که «در گوهر آن مناقشه است». مفهومی که بنا به تعریف درباره معنایش هیچ توافقی نمی‌تواند وجود داشته باشد (ویلیامز, 1390, ص. 33). ازنظر پاتریک مورگان امنیت مانند سلامتی یا منزلت، نوعی شرایط است که به آسانی تعریف و تحلیل نمی پذیرد. دیوید بالدوین و هلن میلنز در مورد آن تا جایی پیش رفته اند که مدعی اند مفهوم امنیت یکی از مبهم ترین و ارزشی ترین اصطلاحات در علوم اجتماعی است. در همین راستا تری یف معتقد است که پیچیدگی تلاش برای درک نحوه تعریف امنیت دو علت دارد: نخست، بررسی های امنیت یکی از شاخه های فرعی روابط بین‌الملل است و در این رشته بر سر اندیشه‌های نظری اصلی اختلاف عمیقی وجود دارد. دوم: در قلب مفهوم امنیت، عناصری هنجاری هست که سبب می‌شود تحلیل گران و سیاستگذاران نتوانند از طریق بررسی داده های تجربی روی تعریف واحدی به توافق رسند (تریف, مطالعات امنیتی نوین, 1383, ص. 10).اما برای روشن شدن مطلب باید گفت امنیت در ادبیات پارسی مصدر جعلی به معنای آسایش، ایمن شدن، در امان بودن، آسودگی، بی هراسی و بی گزندی است. همچنین به حالت فراغت از تهدید نسبت به ارزشهای نادر دلالت می کند. و عمدتا به نوعی احساس روانی اطلاق می‌گردد که در آن به خاطر مبرا بودن از ترس، وضعیت آرامش و اطمینان خاطر حاصل می‌گردد. ازنظر تاریخی، امنیت به‌عنوان ارزش پایه و هدف نهایی رفتار دولت تلقی شده است. درتعریف اسلامی از امنیت باید گفت کلمه ایمان پرکاربردترین کلمه در متون مذهبی هم از هم خانواده های امنیت به شمار می‌آید. به‌طوری‌که ایمان به معنای قرار دادن خود ودیگران در امن و آسایش است. مومن با پذیرش ایمان خود را از عذاب الهی حفظ می‌کند واز سوی دیگرجان ومال وآبروی دیگران از سوی مومن تهدید نمی‌شود.

تعاریف فرهنگ لغتی از امنیت به شکل حفاظت از خطر (امنیت عینی)، احساس ایمنی (امنیت ذهنی) و رهایی از تردید است. در تعریف کلی، مفهوم امنیت به چیزها، موقعیت ها و نهاد تـأمین کننـده امنیـت در قبـال تهدیـدات طبیعی/ غیرطبیعی و عینی/ ذهنی اشاره و زمینه مناسب برای افزایش و ارتقای امنیت برای انسان‌ها و نهادهای اجتماعی را ایجاد می‌کند. این تعریف چند ویژگی مهم دارد که باید به آن توجه کرد. نخست اینکه با این تعریف امنیت به دو دسته طبیعی و غیرطبیعی تقسیم می‌شود. در شکل طبیعی سیل ها، زلزله ها، خشکسـالی ها و قحطی ها از نشانه های آن است که باعث می‌شود انسان‌ها، امکانات و دارایی های شان از بین برود. در اینجا تلاش برای کاهش تهدیدات طبیعی و به اصطلاح در امان بودن از قهر طبیعـت اسـت. در شکل غیرطبیعی، امنیت یا ناامنی تابع رفتار انسان‌هاست که خود به دو شـکل امنیـت عینـی و ذهنی قابل تقسیم است. امنیـت عینـی اشـاره بـه مسـایل مختلفـی مثـل جنـگ، هـراس پـروری، درگیری های قومی و طایفه ای و از این دست است. امنیت ذهنی به بحث در مورد احساس امنیت و آسایش و آرامش روحی و روانی می پردازد.دو ، ازجمله مختصات دیگر مفهوم امنیـت، اشـاره به چیزهایی است که تأمین کننده امنیت هستند؛ هماننـد تجهیـزات و امکانـات اعـم از تسـلیحات وغیره. امنیت به شرایط و موقعیت نیـز اشـاره دارد. در اینجـا وضـعیت بحرانـی و تـلاش بـرای تصمیم گیری اهمیت بسیاری می‌یابد. در نهایت، امنیت اشاره به نهادهـای تـأمین کننـده امنیـت درداخل و خارج کشور دارد. سه، این تعریف محصول امنیت را برای انسان و نهادهای اجتماعی در نظر می گیرد. برخی انواع امنیت شامل امنیت فردی و امنیت انسـانی بـرای انسـان در نظـر گرفتـه می‌شود و در برخی دیگر از انواع امنیت، همانند امنیت اجتماعی، امنیـت ملـی، امنیـت سـرزمینی، امنیت منطقه ای و امنیت بین‌المللـی بـرای امنیـت نهادهـای اجتمـاعی داخلـی و خـارجی تنظـیم می‌شود. ویژگی آخر اینکه، امنیت تنها شامل حذف تهدید و امنیت سلبی نیست، بلکـه بـه امنیـت ایجابی و ارتقای وضعیت امنیتی نیز اشاره دارد. برای بیشتر نگاه کنید به: (غرایاق زندی، 1391).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122