پايان نامه مقايسه ابعاد تعارضات زناشويي در زوجين متقاضي طلاق توافقي و طلاق غيرتوافقي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مقايسه ابعاد تعارضات زناشويي در زوجين متقاضي طلاق توافقي و طلاق غيرتوافقي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 97 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مقايسه ابعاد تعارضات زناشويي در زوجين متقاضي طلاق توافقي و طلاق غيرتوافقي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 6
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 8
1-4- اهداف تحقیق 8
1-5- سوالات تحقیق 9
1-6- فرضیه های تحقیق 10
1-7- تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق 11
1-7-1- تعاریف مفهومی 11
1-7-2- تعاریف عملیاتی 11
فصل دوم : پیشینه ی تحقیق
2-1- خانواده 12
2-2- ازدواج 14
2-3- نظریه های آسیب شناسی خانواده 15
2-4- .مشکلات رابطه و ناسازگاری 19
2-5- تعارض زوج ها 21
2-6- فرایندهای مولد تعارض 23
2-6-1- فقدان گفتگو 23
2-6-2- فقدان رهبری مؤثر وتصمیم گیری 24
2-6-3- تعارض های ارزشی 24
2-6-4- عقاید متفاوت درباره نقش های جنسیتی 24
2-6-5- زایندگی اندک 25
2-6-6- تغییرات و انتقالات 25
2-6-7- مسایل حل نشده گذشته 25
2-7- رویکردهای حل تعارض 25
2-8- سبک های حل تعارض 27
2-8-1- سبک رقابتی 28
2-8-2- سبک مشارکتی 28
2-8-3- سبک توافقی 29
2-8-4- سبک اجتنابی 29
2-8-5- سبک انعطاف پذیر 30
2-9- تکنیک حل تعارض 30
2-10- طلاق 32
2-11- تعریف طلاق 35
2-12- تئوری های طلاق 35
2-12-1- نظریه کارکردگرایی 35
2-12-2- نظریه همسان همسری 36
2-12-3- نظریه شبکه 37
2-12-4- نظریه مبادله اجتماعی 38
2-13- رويكرد هاي نظري روانشناسی طلاق 39
2-13-1- نظريه سيستمي خانواده 39
2-13-2- خطر وتاب آوري 39
2-13-3- نظریه دلبستگی 41
2-14- عوامل موثر بر طلاق 44
2-14-1- تفاوت فردی و فرهنگی 44
2-14-2- مشکلات شدید شخصیتی روانی 44
2-14-3- عدم بلوغ عاطفی و فکری 45
2-14-4- مشکلات اقتصادی 46
2-14-5- اعتیاد 46
2-14-6- خیانت 46
2-14-7- دخالت اطرافیان 47
2-14-8- عدم مهارتهای ارتباطی 48
2-15- طلاق در دیگر ادیان 50
2-16- جمع بندی چارچوب نظری و ادبیات تحقیق 51
2-17- پیشینه تحقیق 52
2-17-1- تحقیقات خارجی 52
2-17-2- تحقیقات داخلی 58
فصل سوم : روش تحقیق
3-1- روش 62
3-2- جامعه آماری 62
3-3- نمونه آماری و روش نمونه گیری 62
3-4- ابراز سنجش 62
3-5- روش تحلیل آماری 63
فصل چهارم : یافته های تحقیق
4-1- اطلاعات توصیفی 64
4-2- بررسی فرضیه های تحقیق 65
فصل پنجم : نتیجه گیری
5-1- یافته های تحقیق 72
5-2- بحث و نتیجه گیری 75
5-3- پیشنهادات 76
5-3-1- پیشنهادات کاربردی 76
5-3-2- پیشنهادات پژوهشی 77
5-4- محدودیت ها 77
منابع 78
منابع فارسی 78
منابع خارجی 80

منابع

منابع فارسی

– اولیری ، در همین . جانگستا (1381) روان درمانی زوجین (ترجمه ف . عامری ) تهران بزرگ زیتون

– ادیب راد ، نسترن ، مجتبی ادیب راد ، (1384)بررسی رابطه باورهای ارتباطی با دلزدگی زناشویی و مقایسه آن در زنان متقاضی طلاق و زنان خواهان ادارمه زندگی مشترک ، فصلنامه تازه ها و پژوهش های مشاوره . ش، 4 ، پیاپی 13.

– ازغدی طوسی ، وحیده (1377) بررسی طلاق ، از دیدگاه جامعه شناختی و عوامل موثر بر آن ، دانشگاه الزهرا (س) ، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد ، پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی.

– ام لیلا ، مهدی خانی سرو جهانی ، (1383) ، زنان و طلاق در اسلام (مقایسه زنان متقاضی طلاق و زنانی که همسرانشان متقاضی طلاق هستند ) . پایان نامه کارشناسی ارشد ، (دانشگاه االزهرا ، رشته مطالعات زنان ).

– باقریان نژاد اصفهانی ، زهرا (1380) ، مقاییسه ابعاد نارضایتی زناشویی زنان و مردان متقاضی طلاق در شهر اصفهان ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت معلم ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی .

– بهاری ، سیف الله و ستوده ؛ هدابت الله ، (1386) ،آسیب شناسی خانواده ، مقدمه از محمد صادق مهدی ، تهران نشر ندای آریانا ، چاپ اول .

– بخشي پور، باب الله(1391)” رابطة عملكرد خانواده با تعارضات زناشويي زوج هاي در آستانة طلاق” . نشر دانش.

– پور صادق کردی ، ع ، 1388 ، بررسی علل و عانل های طلاق ، انتشارات کوشامهر.

– چلبی، مسعود(1375). “جامعه شناسی نظم” نشرنی.

رياحي و ديگران 1386).؛ تحليل جامعه شناختي ميزان گرايش به طلاق(مطالعه موردي كرمانشاه) فصلنامه پژوهش زنان، دوره 5 شماره 3، صص 140،109

– ریترز ، ج ، 1388 ، نظریه های جامعه شناسی معاصر ، ترجمه محسن ثلاثی ، انتشارات جهاد دانشگاهی

رتيوز، جورج (1377). نظريه جامعه شناسي در دوران معاصر. ترجمه محس ثلاثي. تهران: انتشارات علمي.

– ساروخانی ، ب ، 1384 ، جامعه شناسی خانواده ، انتشارات فروش.

– سیف اللهی ننه کران ، ح، ا ، 1372 ، بررسی علتهای طلاق ، کاربرد روش تجزیه عاملی ارتباط ها ، نامه علوم اجتماعی ، شماره 3 ، صفحات 141 تا 152

– سارو خانی ، باقر ، (1386) طلاق پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن تهران ، انتشارات دانشگاه ، تهران . ص 7 .

– سگالن ، مارتین (1385) جامعه شناسی تاریخی خانواده . ترجمه: حمید الیاسی ، تهران نشر مرکز ، چاپ چهارم .

كلانتري، عبدالحسين( 1390).، “بررسي تحولات نرخ طلاق در كشور طي سه دهة اخير و تبيين كننده هاي اقتصادي- اجتماعي آن ” شوراي فرهنگي اجتماعي زنان.

– كاملي، محمدجواد. (1381). بررسي وضعيت طلاق جوانان (گزارش ملي جوانان).

– کاتوزیان، ناصر (1385) حقوق مدني خانواده: نكاح و طلاق، روابط زن و شوهر، تهران : میزان.

-لوزيك، دانيلين (1383). نگرشي نو در تحليل مسائل اجتماعي ترجمة سعيد معيدفر، تهران ، انتشارات اميركبير.

– مددی ، حسین(1381).بررسی عوامل موثربرگرایش زوجین به طلاق در شهرستان داراب، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.

محبي، سيده فاطمه (1380) آسيب شناسي اجتماع ي زنان – طلاق ، فصلنامة كتاب زنان ، ش 8:12.

– یونسی ، سید جلال ، (1388) مدیریت روابط زناشویی ، آسیب ها و راه حل ها در روابط زناشویی نشر قطره

_آلیسون کلارک-استوارت کرنلابرنتانو،2006 مترجمان دکترسعید صادقی،مجتبی ناجی،محمود محمدزاده،دکترنفیسه کریمیان

منابع خارجی

-AMATO  . P . & ROGERS . S. (1997). A LONGITUDINAL  STUDY  OF  MARITAL  PROBLEMA AND SUBSEQUENT DIVORCE  , JURNAL  OF  MARRIAGE AND THE

– Cuno, m.k.(2008). Divorce and the fate of the family in modern  cen-tury Egypt,family in the middle east international change in egypt, iran and Tunisia. Routledge, London . Pp:197-213

 

-trent,K.and J . s.scott.(1989) . structural determinants of the divorce

Rate:A cross – societal Analysis Journal of marriage and family 51(may 1989) :391-404.

F.D . (2003) .marital conflict: correlates, structure, and context, current Directions in psychological science,(12) 1:23-26.

Glasser, W. (2000).Counseling With Choice Theory a New Reality Therapy. New York. Harper Collins Publisher.

Kuznel,R. (1974). The Connection Between the Family Cycle and DivorceRate: An Analysis based on European Data, Journal of Marriage and the Family, 36: 379-388

چکیده

هدف از انجام این پژوهش مقایسه تعارضات زناشویی زوجین متقاضی طلاق توافقی و غیر توافقی بود. پژوهش به روش علی- مقایسه ای انجام گرفت . جامعه آماری پژوهش را کلیه ی زوجین متقاضی طلاق شهر بندرعباس در سال 92 تشکیل دادند. نمونه آماری پزوهش متشکل از 45 زوج متقاضی طلاق توافقی و 45 زوج متقاضی طلاق غیر توافقی بودند که به روش طبقه ای تصادفی و از میان نمونه های در دسترس انتخاب شدندو ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه MCQ بود . داده های جمع آوری شده تحقیق با استفاده از آزمون مانوا تجزیه و تحلیل آماری شد. نتایج نشان داد که بین تعارضات زناشویی زوجین متقاضی طلاق توافقی و غیر توافقی تفاوت معناداری وجود دارد .ضریب تأثیر توافق یا عدم توافق زوجین متقاضی طلاق در کاهش همکاری (91/0)، کاهش روابط جنسی(73/0)، افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود(91/0)، کاهش روابط خانوادگی با خویشاوندان همسرو دوستان (90/0)و جدا کردن امور مالی از یکدیگر(92/0) بوده است. در نهایت باید شدت اختلافات زوجین و عدم توافق برای طلاق موجب افزایش تعارضات در بین آنان می شود.

کلمات کلیدی: تعارضات زناشویی، طلاق توافقی، طلاق غیر توافقی

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

ازدواج در همه جوامع، رسمی مهم تلقی می شود ، همان طور که بسیاری از پژوهش ها نشان می دهند، ارتباط زناشوئی پیش بینی کننده قوی کیفیت زناشویی است.هم درمانگران و هم زوج ها عقیده دارند که شایع ترین و مخرب ترین مشکلات در ازدواج های شکست خورده مشکلات ارتباطی است  ماهیت ارتباط زناشوئی سرچشمه عمده ناخشنودی و تعارضات زناشویی است (گلاسر[1]، 2000).

عدم توافق در هر رابطه زناشوئی طبیعی است. پژوهش ها نشان داده اند که اگر زوج ها بتوانند به شیوه مثبتی تعارضات را مدیریت کنند و توانایی حل آنها را داشته باشند، وجود تعارض فراوان آسیب زا نیست. رابطه تعارض و رضایت زناشویی از پیشینه پژوهشی چندین ساله ای برخوردار است. تعارضات زناشویی یکی از مشکلات شایع زوج ها در دنیای امروز است. وجود تعارض در روابط انسان ها به ویژه زوج ها امری شایع است (ریاحی و همکاران، 1386).

تعارض زمانی به وجود می آید که زوج ها به دلیل همکاری و تصمیمات مشترکی که می گیرند، درجات مختلفی از استقلال و همبستگی را نشان دهند. این تفاوت ها را می توان روی یک پیوستار از تعارض خفیف تا تعارض کامل طبقه بندی کرد. از گلاسر (2000) تعارض زناشوئی ناشی از ناهماهنگی زن و شوهر در نوع نیازها و روش ارضای آن، خود محوری، اختلاف درخواسته ها، طرحواره های رفتاری و رفتار غیر مسؤولانه نسبت به ارتباط زناشوئی و ازدواج است.ازدیدگاه سکستون، تعارض هنگامی رخ می دهد که چیزی رضایت را برای شخص فراهم کرده، در حالی که همان چیز برای دیگری محرومیت را به دنبال داشته است. درمانگران سیستمی تعارض را ناشی از هر نوع تنازع بر سر تصاحب پایگاه و منابع قدرت در بین زوج ها می دانند.رایس (1996) دو نوع تعارض را در روابط زناشوئی مطرح می سازد: تعارض سازنده و تعارض مخرب. در تعارض سازنده تمرکز بر حل مسئله است و در آن نزدیکی، احترام مثبت ، اعتماد به یکدیگر وجود دارد . در تعارض مخرب زوج ها همدیگر را به جای مشکل مورد حمله قرار می دهند. در این تعارض از طریق سرزنش و انتقاد، هر یک سعی دارند دیگری را تحت نفوذ خود در آورد و اظهار نظرهای بسیار منفی علیه یکدیگر به کار ببرند که در این حالت ارتباط درستی بین آنها برقرار نمی شود(دانیلین ،1383).

پژوهش ها در زمینه تاثیرات مخرب تعارضات زناشویی نشان می دهند که تعارضات زناشوئی تاثیرات زیان آوری بر سلامت جسم، روان و خانواده دارد (فینچام و بیچ، 1999 ؛ فینچام، 2003) . همچنین تعارضات زناشوئی با پیامدهای مهم در خانواده همانند فرزند پروری ناکارآمد، سازگاری ضعیف فرزندان، افزایش احتمال تعارضات والد- فرزندی مرتبط است ،طلاق، شایع ترین تاثیر مخرب تعارض است و آمار بالای طلاق در کشورهای غربی گواه آن است، به طوری که شیوع آن به بیش از 50 درصد می رسد ، یعنی از هر دو زوج که برای اولین بار ازدواج می کنند یک زوج طلاق می گیرد که از مهمترین عوامل آن ناتوانی آنها در حل تعارض های زناشوئی است . میزان طلاق در کشور ایران بر اساس آمارهای موجود در سالهای مختلف بین 11 تا 16 درصد در حال نوسان است و در کل حاکی از افزایش آن است. شواهد نشان می دهد که سطح بالای تعارض زناشویی با روابط اعضای خانواده ارتباط دارد.( گزنل[2] ،1974).

براین اساس از بین عوامل موثر بر تعارضات زناشویی که به بروز طلاق منجر می گردد. می توان به عملکرد خانواده اشاره کرد .

در تعریف عملکرد خانواده گفته می شودکه عملکرد خانواده، تلاش مشترکی برای برقراری و حفظ تعادل در خانواده است  . عملکرد خانواده به توانایی در هماهنگی با تغییرات، حل تضادها و تعارضات، همبستگی بین اعضا و موفقیت در اعمال الگوهای انضباطی ، رعایت حد و مرز بین افراد، اجرای مقررات و اصول حاکم بر این نهاد با هدف حفاظت از کل نظام خانواده است(کلانتری ،1390).

تغییرات کمی و کیفی در این فرایند باعث شکل گیری شخصیت متفاوت در خانواده می شود و در بیشتر موارد با وجود اینکه ممکن است پشتوانه ای برای سلامت رفتاری افراد باشد، مشکلات رفتاری خاصی را ایجاد می کند که به عوامل متعددی بستگی دارد(پورصادق کردی،1388) . عملکرد کل خانواده را می توان در ابعاد مختلفی نظیر حل مشکل، ارتباط ، نقش ها، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی و کنترل رفتار بررسی کرد. در این زمینه پژوهش های متعددی بر نقش ساختار و عملکرد خانواده شامل حل مشکل و ابراز عواطف تاکید کرده اند.

پژوهش ها نشان داده اند که عملکرد خانواده در ایجاد تعارضات زناشویی موثر است همچنین شواهد نشان داده که کیفیت روابط خانوادگی در خانواده های طلاق تعارضات زناشویی بیشتری مشاهده شده است. این مشاهدات نشان می دهد که تعارضات زناشویی یکی از عوامل طلاق است (آموتو و راجرز،1997).

مطالعه ایشتاین، بالدین و بیشاپ(1983) درباره عملکرد و کارایی خانواده نشان داده است که کارآیی خانواده بیشتر به ویژگی های نظام خانواده، شیوه های سیستمی و الگوهای تبادلی بین اعضای آن مربوط است و نه به ویژگی های درون – روانی اعضای خانواده. پژوهش نشان داده است که ساختار خانواده پیش بینی کننده اصلی عملکرد خانواده، رضایت زناشویی و عزت نفس پایین است(محبی، 1380). ماتیس و کینگ لیتی (1985) با بررسی 73 زوج در حال طلاق دریافتند که شکست در رسیدن به راه حل، با عملکرد خانوادگی هرج و مرج گونه به طور معناداری رابطه دارد.

پورتس، هاوول و اشنبرگر(1992) نیز دریافتند که نقش های خانوادگی، کنترل رفتار و مشارکت عاطفی بیشترین سهم را در تسهیل سازگاری اجتماعی دارند. همچنین ارکیستر و استیونسون (1991) در پژوهشی نشان دادند که متغیرهای مقیاس های نقش های خانوادگی و همراهی عاطفی به وفور و به طور مکرر با طلاق در ارتباط است. در ایران پژوهش بهاری (1379) نشان داد که زوج های در حال طلاق در سازه های سه گانه کارایی خانواده، یعنی ابراز عواطف، نقش های خانوادگی و حل مشکلات، نسبت به زوج های عادل عملکرد ضعیف تری دارند. بر اساس پژوهش های بهاری و صابری (1383) بین عملکرد خانواده زوج های در حال طلاق و زوج های غیر مطلقه (عادی) تفاوت معناداری وجود دارد، به این معنی که عملکرد خانوادگی زوج های در حال طلاق پایین تر از زوج های غیر مطلقه (عادی) است.

با توجه به اینکه خانواده و منظومه زن و شوهری به عنوان یک کل و نظام در نظر گرفته        می شود، روابط همه اعضای آن بر یکدیگر تاثیر می گذارد و از هم تاثیر می پذیرد، بنابراین ضروری است که به بررسی چگونگی و نوع عملکرد در بروز تعارضات زناشوئی که از مقدمات جدایی و طلاق است، پرداخته شود . علاوه بر آن طلاق و تعارض زناشویی تنش زا هستند و ممکن است به افزایش استرس و کاهش بهزیستی منجر شوند (یونسی ،1388). با توجه به تمهیدات یاد شده هدف این پژوهش تعیین تفاوت تعارضات زناشویی زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیر توافقی بوده است.

1-2- بیان مسئله

یکی از مسائل اجتماعی قابل بحث در جامعه ، مساله ستیز خانوادگی و طلاق می باشد که آمار آن در جامعه رو به افزایش است. پیشرفت روز افزون تکنولوژی ، صنعت و شهر نشینی باعث ازدیاد مسائل و مشکلات بسیاری چون انحرافات ، بزهکاری ها ، جرمها و خودکشی ها و غیره شده است که طلاق هم یکی از آن مسائلی است که از تحولات ساختاری جامعه تاثیر می پذیرد(سگالن ،1385).

با گذر جامعه از سنتی به صنعتی ، نقش هایی که بصورت محول به زن و مرد در خانواده داده می شد دچار تغییرات چشمگیری شده است ، دیگر زنان تنها از طریق همسران خویش با جامعه در ارتباط نیستند بلکه خود با ایفای نقش های جدیدی رو به رو هستند که سهم ایشان را در زندگی زناشویی به طرز شگفت آوری تغییر  داده است. همچنین رشد فردیت در جوامع صنعتی ، به فرد این امکان را می دهد که به دنبال خواسته ها ،  امیال و آرزوهای خویش ، ارزشهای کهن را زیر سوال برده و به آنها پشت پا زده و خود را محور جهان مادی تصور کند. بنابراین رشد این گونه فردیت و نقش های زنان ، تحرک های اجتماعی و شغلی و مهاجرت از روستا به شهر و سستی روابط اجتماعی در شهرها در قرن حاضر ، نهاد خانواده را نیز متاثر شناخته و نقش ها و ارزش های حاکم بر روابط همسران ، مادران پدران و فرزندان را به صورتی کلی دگرگون ساخته است . بنابراین با تغییرات عدیده در نهاد خانواده ، هر چند بطی ء و کم سرعت ، شاهد تنش ها و تضادهایی در میان افراد تشکیل دهنده این نهاد هستیم که یکی از این حالات وجود طلاق در سطح بالا در جوامع امروزی است . طلاق بعنوان جوابی است به تنش ها و تضادهایی که در میان همسران رخ می دهد و امکان نگهداری این نهاد را از بین می برد (بهاری و ستوده ، 1386).

از ابتدای قرن بیستم ، الگوی سنتی خانواده در ایران با شتاب گرفتن روند تحولات اقتصادی و اجتماعی در کشور ، تدریجاً رو به تغییر نهاد . در بیان فاصله زمانی ، برخی وقایع و جریان های اجتماعی عمده مانند فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی ،  اصطلاحات اداری  و قانونی ، وقوع انقلاب و جنگ و فرایند دگرگونی ارزشها بر بافت سنتی خانواده تاثیرات مهمی گذاشته است (ای شوزای و عسکری ندوشن ، 1384 : 35) . تغییرات ساختاری مثل شهرنشینی ، صنعتی شدن و مکانیزه شده کشاورزی باعث مهاجرت نیروی کار شهرها ، افزایش سن ازدواج ،  افزایش دسترسی به وسایل ارتباط جمعی و افزایش تحصیلات زنان شده و از طرفی نهاد خانواده در ایران با کاهش پدر سالاری و کاهش خانواده گسترده همراه بوده است. بی تردید از تاثیر این عوامل در افزایش آمار طلاق نمی توان چشم پوشی کرد . چرا که این تغییرات ساختاری بستر و شرایط اجتماعی را برای تغییر کارکردهای خانواده فراهم می کند خانواده ای که دیگر پدر سالار نیست و به سمت برابری زن و شوهر و فرزندان در حرکت است(ساروخانی ،1384).

نرخ رشد طلاق طی سالهای اخیر سیر صعودی داشته است ، چنان که بر اساس آمارهای منتشره از سوی سازمان های مربوطه ، در ایران در سال 1375 ، 38 هزار و 817 نفر از یکدیگر جدا شده اند (5/1 در هزار ) این در حالیست که در سال 1380  از جمعیت متاهل کشور 60 هزار و 555 نفر طلاق گرفته اند (3/2 هزار ) . و این رقم در سال 1385 به 98756 فقره افزایش یافته است (1/3 هزار ) . بعبارت دیگر طی سالهای 1375  ، 1380 و 1385 روزانه بطور میانگین تعداد 106 ، 165 ، 270 فقره طلاق در کشور به ثبت رسیده است. افزایش نرخ طلاق بی تردید در نتیجه تاثیر این شرایط با جامعه بوده است و طبیعی است با این شرایطی که در جامعه فراهم شده است نرخ طلاق هم روز به روز در حال افزایش می باشد (ریاحی و دیگران ، 1386 : 113 ).

صنعتی شدن و شهرنشینی تغییرات ساختاری بدنبال خود آورد و نهاد خانواده نیز از این تغییرات تاثیر پذیرفت چرا که تحت تاثیر همین عوامل بود که باروری و مرگ و میر پایین آمد  و امید به زندگی بالا رفت  و در نتیجه زمینه برای تحصیلات و مشارکت زنان فراهم شد سن ازدواج و فرزند آوری بالا رفت و بدنبال آن فردگرایی ، افزایش توقعات و انتظارات و زندگی زناشویی و افزایش درآمد  زنان باعث افزایش طلاق شده است. با توجه به اینکه طلاق در دهه های اخیر در کشورهای صنعتی و بیشتر در کشورهای در حال توسعه روند صعودی بخود گرفته است از آنجائیکه ایران کشوری در حال توسعه است و  تحت تاثیر روند مدرنیزاسیون دچار تغییراتی شده است( ادیب رادو ادیب راد، 1384).

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

از آنجا که خانواده به عنوان کوچک ترین نهاد اجتماعی، آسیب پذیرترین گروه در برابر        آسیب های اجتماعی است به طوری که اکثر مشکلات و آسیب ها ابتدا در خانواده ها بروز پیدا می کند و در صورت عدم پیشگیری و برخورد ناصحیح با آنها، به درون جامعه نیز رسوخ می کند و در این شرایط دشوار دیگر نمی توان به راحتی مشکلات و آسیبها را کنترل کرد .امروزه انواع مختلف خشونت های خانگی، اعتیاد، طلاق و جدایی عاطفی و … از جمله معضلاتی است که سلامت خانواده ها را به مخاطره می اندازد. لذا مطالعه پیرامون این معضل اجتماعی از اهمیت بسیاری برخوردار است و  خانواده ها و مسئولین امر باید برنامه های صحیح و حساب شده ای برای کاهش وقوع طلاق عاطفی اتخاذ کنند(ساروخانی ،1384).

[1] . Glasser

[2] . Kuznel,

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه عوامل مؤثر در طلاق زوجين قبل و بعد از زندگي مشترک
 • پايان نامه بررسي تطبيقي حکم شهادت در طلاق در مذاهب خمسه
 • پايان نامه مقايسه اثر بخشي مشاوره زوجي به شيوه عقلاني عاطفي و واقعيت درماني در کاهش تعارضات زناشويي مراجعه کنندگان به مرکز مداخله در بحران بهزيستی
 • پايان نامه رابطه بين اضطراب و افسردگي با تعارضات زناشويي در مراجعين به مراکز مشاوره و مددكاري ناجا
 • پايان نامه مقايسه سبک‌هاي دلبستگي و عزت نفس در زنان متقاضي طلاق و زنان عادي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122