پايان نامه مقايسه ابعاد سرشت و منش شخصيت افراد اقدام کننده به خودکشي با افراد بهنجار در چارچوب مدل زيستي رواني کلونينجر

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مقايسه ابعاد سرشت و منش شخصيت افراد اقدام کننده به خودکشي با افراد بهنجار در چارچوب مدل زيستي رواني کلونينجر یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 203 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مقايسه ابعاد سرشت و منش شخصيت افراد اقدام کننده به خودکشي با افراد بهنجار در چارچوب مدل زيستي رواني کلونينجر بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول : کلیات پژوهش 2
1-1 مقدمه 3
1-2- بیان مسئله 4
1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 9
1-4- اهداف پژوهش 11
1-5- فرضیه های پژوهش 11
1-6- تعریف مفهومی متغیرها 12
1-7- تعریف عملیاتی متغیرها 15
فصل دوم : مباحث نظری و پیشینه تحقیق 18
2-1- چهارچوب نظری متغیرها: 19
2-1-1-1- شخصیت 19
2-1-1-2- خصوصیات افراد با شخصیت سالم 23
2-1-1-3- عوامل بوجود آورنده شخصیت : 24
2-1-1-4- دیدگاه های قدیمی در حوزه شخصیت 26
2-1-1-5- نظریه های روانشناسی شخصیت : 30
2-1-1-6- ساختارزیستی در سیستم های مغزی رفتاری: 34
2-1-1-7- ابعاد سرشت: 36
2-1-1-8- ابعاد منش: 38
2-1-2- خودکشی 39
2-1-2-1- تعاریف خودکشی 40
2-1-2-2- رویکرد‏های خودکشی 41
2-1-2-3- علت شناسی خودکشی 47
2-1-2-4- انواع خودکشی 49
2-1-2-5- عوامل مرتبط با خودکشی 52
2-2- پیشینه تحقیقاتی 58
2-2-3- جمع بندی و نتیجه گیری 80
فصل سوم : روش پژوهش 82
3-1- نوع مطالعه 83
3-2- جامعه نمونه آماری و روش نمونه گیری : 83
3-2-1- حجم نمونه: 84
3-2-2- روش گردآوری اطلاعات(میدانی، کتابخانه ای و غیره): 84
3-3- گروه های مورد مطالعه 84
3-3-1- اقدام کنندگان به خودکشی 84
3-3-2- افراد به هنجار 86
3-4- ابزار گردآوری اطلاعات 86
3-4-1- پرسشنامه سرشت ومنش 86
3-4-1-1- هنجارسنجی تست سرشت و منش TCI-125 در ایران 87
3-4-1-2- هنجارسنجی تست سرشت و منش TCI-125 در شیراز 96
3-4-1-2- بررسی پایایی تست TCI-125 103
3-4-2- پرسشنامه دموگرافیک 103
3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 111
3-7- ملاحظات اخلاقی 111
فصل چهارم : تجریه و تحلیل نتایج 112
4-1- هنجار ایرانی دکتر کاویانی 113
4-2- هنجار شیراز دکتر حق شناس و تهران دکتر کاویانی بر روی جوانان دانشجو115
4-3-بررسی فرضیه‏های پژوهش 117
4-3-1- فرضیه اصلی پژوهش 117
4-3-2- فرضیه های فرعی پژوهش 118
4-3-2-1- فرضیه فرعی اول 118
4-3-2-2- فرضیه فرعی دوم 119
4-3-2-3- فرضیه فرعی سوم 120
4-3-2-4- فرضیه فرعی چهارم 121
4-3-2-5- فرضیه فرعی پنجم 122
4-3-2-6- فرضیه فرعی ششم 123
4-3-2-7- فرضیه فرعی هفتم 124
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 125
5-1- خلاصه پژوهش 126
5-2- بحث و نتیجه گیری 128
5-2-1- بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه اصلی پژوهش 128
5-2-2- بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی اول پژوهش 133
5-2-3- بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی دوم پژوهش 134
5-2-4- بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی سوم پژوهش 136
5-2-5- بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی چهارم پژوهش 137
5-2-6- بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی پنجم پژوهش 139
5-2-7- بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی ششم پژوهش 140
5-2-8- بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی هفتم پژوهش 142
5-3- نتیجه گیری نهایی 143
5-4- پیشنهادات پژوهش 146
5-5- پیشنهادات کاربردی 147
5-6- پیشنهاداتی برای مطالعات آینده 148
5-6- محدویت‏ها و موانع پژوهش 148
5-7- کاربست ها 150
منابع 151
منابع فارسی 152
منابع انگلیسی 159
پیوست ها 173

منابع

الف: منابع فارسی

ابوالقاسمی، عباس؛ بهاری، محمد؛ نریمانی، محمد؛ زاهد، عادل؛ ،1390، ارتباط ابعاد سرشت ومنش با علایم اختلال اسکیزوفرنی درمردان، مجله بهبود، دوماهنامه علمی پزوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، سال پانزدهم، شماره چهارم، مهر و آبان 1390.

ابولقاسمی، عباس؛ رفیعی، مریم؛ نریمانی، محمد،1390، نقش سرشت و منش در پیش بینی نشانه های اختلال وسواس در نوجوانان، مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد، سال 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 132-119.

اسماعیل نیا، طاهره؛ فرامرزی، محبوبه؛ موسوی، شکوفه؛ شمسی، گلفام،1380، بررسی اقدام به خودکشی در زنان شهرستان بابل، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل ، سال هفتم، شمار 2، صفحات 62-58 .

اکبری زردخانه ،سعید؛ جعفری، سالار؛ دولتشاهی، بهروز؛ ممقاینه، مریم،1388، رابطه خودکشی با ویژگیهای شخصیتی و رویداد های زندگی ، مجله علوم رفتاری ، دوره 3 ، شماره 2 ، صفحات 157-151.

انیسی ، جعفر؛ فتحی آشتیانی، علی؛ سلطانی نژاد، عبدا…؛ امیری، ماندانا ،1385، بررسی شیوع افکار خودکشی و عوامل مرتبط با آن در میان سربازان،مجله طب نظامی، سال 8، شماره 2، صفحات 118-113 .

بهرامی احسان، هادی، 1381، رابطه بین جهت گیری مذهبی ، اظطراب و حرمت خود، مجله روانشناسی 24، سال ششم ، شماره 4، زمستان 1381 .

بیان زاده ، سید اکبر ،1383، بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری ، مذهبی فرهنگی در بهبود مبتلایان به اختلال وسواسی جبری، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران، سال یازدهم ، شماره 44 .

بیرامی، منصور؛ اقبالی، علی؛ قلیزاده؛ حسین، 1391، تعامل عامل های شخصیتی با علایم افسردگی ، ناامیدی و افکار خودکشی در بین دانشجویان، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، دوره 34 ، شماره 1 ، صفحات 34-28.

پشت محمدی، مرجان؛ مولوی نجومی، مرضیه؛ ملکوتی، سیدکاظم و همکاران، 1386، اقدام به خودکشی و ارتباط آن با استرس ها و سیستم حمایتی : مطالعه ای در شهر کرج ، مجله دانشگده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 65 ، شماره 4 ، صفحات 76-72.

حسینیان، علی؛ مرادی، علیرضا؛ یاریاری، فریدون، 1385، اختلال شخصیت و اقدام به خودکشی در دانشجویان، فصلنامه علمی ، پژوهشی روان شناسی دانشگاه تبریز ، سال اول، شماره 2 و 3 .

حق شناس، حسن، 1390، روانشناسی شخصیت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، جلد دوم

حیدری پهلویان، احمد، 1376، وضعیت روانی، اجتماعی اقدام کنندگان به خودکشی در شهرستان همدان، مجله اندیشه ورفتار، سال سوم، شماره 1 و 2 ، تابستان وپاییز1376.

حمیدی ، فریده، 1384، بررسی مقایسه ای نیازهای جسمانی ، عاطفی اجتماعی و مذهبی نوجوانان مناطق محروم بر اساس جنسیت، مجله پژوهش زنان، دوره 3، شماره 2 ، صفحات 179-159.

خلخالي، سيد محمد رسول؛ رهبر، مرتضي و همكاران،1380، بررسي حوادث زندگي در اقدام‏كنندگان به خودكشي. مجله دانشگاه علوم پزشكي گرگان.

خوانین زاده ، مرجان، 1384، مقایسه سبک دلبستگی دانشجویان دارای جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی ، مجله روانشناسی 35،سال نهم، شمار ه 3 ، پاییز 1384 .

دافعی، مریم ، 1381، بررسی ارتباط روشهای مقابله ای با اعتقادات مذهبی و فعالیتهای اجتماعی در زوجهای نابارور مراجعه کننده به مرکز باباروری یزد، 1381 ، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، سال دهم ، ضمیمه شماره سوم، صفحه 80 .

دادفر، محبوبه؛ بهرامی فاضل؛ دادفر، فرشته؛ یونسی، سیدجلال،1388، بررسی پایایی و روایی پرسشنامه سرشت و منش ، مجله توانبخشی ، دوره یازدهم ، شماره سوم ، پاییز .1389.

دل آذر، ربابه، فرهی، حسن، (1388)، اندیشه خودکشی و عمل به مناسک دینی در بیماران مبتلا به افسردگی، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، شماره 3، صفحات 224 تا 234

رستمی ، نادیا ، 1384، بررسی رابطه وضعیت مذهبی با هوش هیجانی در دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر تهران در سال 1384-1383، فصلنامه نوآوری های آموزشی ، شماره 10 ، سال سوم، زمستان 1384.

رضایی، فریبا، 1391، مقایسه گونه شناسی خانواده های بیماران HIV مثبت، اقدام کننده به خودکشی و خانواده های عادی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان.

رمضانی فرانی، عباس ، 1384، نقش باورهای مذهبی درونی و بیرونی در سلامت روان و میزان افسردگی سالمندان، مجله توانخشی ، مقالات پژوهشی، دوره ششم، شماره اول، شماره مسلسل 30 .

شاکری، جلال؛ پرویزی فرد، علی اکبر؛ صادقی، خیرالله، مرادی، ر ضا، 1385، ویژگیهای شخصیتی ، استرس ، شیوه های مقابله و نگرش های مذهبی در افراد اقدام کننده به خودکشی ، فصلنامه روانپزشكي، روانشناسي باليني و يهداشت روان،سال دوازدهم، شماره 3 (پياپي 46)، پاييز 1385.

شفیع آبادی، عبدالله؛ شمس، ثریا، 1381، بررسی اثر بخشی درمان گروهی آموزش مهارتهای حل مساًله بر برخی ویژگی های شناختی نوجوانان اقدام کننده به خودکشی، مجله تازه ها و پژوهشهای مشاوره، جلد دوم، شمارهِ 5 و 6،

شمسي‏خاني، سهيلا و ره‏گوي، ابوالفضل (1385). تاثير آموزش مهارت حل مساله بر مهارت مقابله‏اي افراد اقدام كننده به خودكشي. پژوهش پرستاري، دوره 1، شماره 3، ص 39-31.

شيرزاد، جلال و قره داغي، جابر (1383). بررسي روش‏ها و علل خودكشي‏هاي منجر به فوت ارجاع شده به سازمان پزشكي قانوني كشور در شش ماهه اول 1383. مجله علمي پزشكي قانوني، دوره 13، شماره 3، ص 163-170.

صابري زفرقندي، محمد باقر؛ قرباني، راهب و همكاران (1384). بررسي اپيدميولوژيك اقدام به خودكشي در شهرستآن‏هاي تابعه. مجله دانشگاه علوم پزشكي سمنان، جلد 6 شماره 4.

صداقت، علی،1391، رابطه بین سبک های دلبستگی، سرشت و منش و عزت نفس صریح و ضمنی با ویژگی های شخصیت مرزی در دانشجویان خوابگاه دخترانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان.

صولتی ، سید کمال ،1379، نقش باورهای غیرمنطقی در اقدام کنندگان به خودکشی ( به روش خودسوزی ) و افراد به‏هنجار ، مجله علوم پزشکی شهرکرد، دوره دوم، شماره ، صفحات 60-52 .

ضرغام بروجنی، علی؛ یزدانی، محسن؛ یزدان نیک، احمدرضا،1380، ارتباط الگوی رفتاری والدنی با افسردگی و افکار خودکشی در نوجوانان، مجله دانشگاع علوم پزشکی شهرکرد،دوره سوم ،نوبت دوم، صفحات 54-46 .

فریدحسینی،فرهاد؛کاویانی، حسین؛ اسعدی، سید محمد و همکاران، 1386، الگوی سرشت و منش در افراد مبتلابه اختلال شخصیت ضداجتماعی و مقایسه آن با هنجار جامعه ایران، مجله تازه های علوم شناختی، سال9 ، شماره 2، 1386، صفحات 60-54.

قرائی پور، منوچهر؛ عاطف وحید، کاظم؛ نصراصفهانی، مهدی؛ اصغرنژادفرید، علی اصغر، 1392، کارکردهای عصب-روانشناختی در اقدام کنندگان به خودکشی مبتلا به اختلال افسردگی اساسی، مجله اندیشه و رفتار، شنبه ، 20 فروردین 1392.

عبدالله زاده جدی، آیدا؛ هاشمی نصرت آباد، تورج؛ بخشی پور، عباس، 1390، مقایسه ابعاد سرشتی منشی افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه با افراد سالم، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روانی درمانی، سال دوم، شمارهَ 6، تابستان 1390.

عاشوری، احمد؛ حبیبی عسگرآباد، مجتبی؛ ترکمن ملایری، مهدی؛ جوان اسمعلی، علی ،1388 ، رابطه بین افکار خودکشی و صفحات شخصیتی در افراد معتاد، مجله علوم رفتاری ، دوره 3 ، شماره 3 ، صفحات 255-249.

علی ملایری،نوشین؛ کاویانی، حسین؛ اسعدی، سید محمد؛ فرید حسینی، فرهاد،1387، ارزیابی ابعاد شخصیت بر اساس پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر 125- TCI در بیماران مبتلابه اختلال شخصیت مرزی ، مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دروه 66، شماره 9، آذر1387، 638-633.

عطاری ، یوسف علی، 1385، بررسی روابط ساده و چندگانه نگرش مذهبی ، خوشبینی و سبکهای دلبستگی با رضایت زناشویی در دانشجویان مرد متاهل دانشگاه شهید چمران اهواز، مجله علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم ، سال سیزدهم ، شماره 1، صفحات 110-93 .

كوشان، محسن؛ شگرف نخعي، محمد رضا و همكاران (1387). بررسي شيوع عوامل خطر خودكشي در افراد اقدام كننده به خودكشي بستري در اورژانس بيمارستان واسعي سبزوار. مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار، دوره 15، شماره 2، 128-123.

کاویانی،حسین،1384، اعتباریابی و هنجارسنجی پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر TCI در جمعیت ایرانی ، مجله دانشگده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، سال 63، شماره2، صفحات 98-89 .

کاویانی، حسین، هنجارسنجی پرسشنامه سرشت و منش (TCI)در طبقات سنی-جمسی:یافته‏های تکمیلی، مجله دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی تهران، دور67 ، شماره 4، تیر1388، صفحات 266-262.

کاویانی، حسین؛ رحیمی، پریسا، 1381، مسئله گشایی در بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی، مجله اندیشه و رفتار، سال هفتم، شماره 4، بهار 1381.

کاویانی،حسین، 1381، مسئله گشایی در بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی ، مجله اندیشه و رفتار، شماره 4، بهار 1381 .

متینی صدر، محمدرضا؛ کرمی نیا، رضا؛ گلزاری، محمود؛ و همکاران، 1388، عوامل موثر در انسجام گروهی و ارتباط آن‏ها با پرخاشگری و افکار خودکشی در سربازان وظیفه، مجله طب نظامی، دروه 11، شماره 4، صفحات 242-237، زمستان 1388.

محسنی، منوچهر،1366، انحرافات اجتماعی. تهران: انتشارات مروی.

محمد خانی، پروانه ، 1383، همه گیر شناسی افکار خودکشی و اقدام به خودکشی در دختران مناطق پر خطر ایران، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی ، سال چهارم ، شماره 14.

مروتی شریف آباد، محمد علی ،1383، حمایت مذهبی درک شده از رفتارهای ارتقادهنده ی سلامت و وضعیت انجام این رفتارها در سالمندان 65 ساله و بالاتر شهر یزد، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی ،سال دوازدهم ، پیوست شماره 1، صفحه 23 .

معیدفر، سعید؛ حسن پناه، حسین،1389، عوامل اجتماعی موثر بر خودکشی جوانان استان کردستان، مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران، سال اول، شماره سوم .

موسوي، فريبا و سجادي، حميرا،1387، برخي عوامل خانوادگي مرتبط با اقدام به خودكشي. فصلنامه‏ي علمي پژوهش رفاه اجتماعي، سال هفتم، شماره 27.

موسوی ، سید غفور؛ ملکیان، آزاده؛ کیخایی، نجمه؛ وهمکاران،1384، فراوانی نسبی افکار خودذکشی در دانشجویان دانشگاه های اصفحان، مجله پژوهشی حکیم ،دروه یازدهم ، شماره سوم.

مولوي، پرويز؛ عباسي رنجبر، ويدا و همكاران،1382، بررسي عوامل خطر اقدام به خودكشي در شهرستان اردبيل در نيمه اول سال مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دوره هشتم، شماره اول، شماره مسلسل 28.

نوروزي، س. (1373). بررسي مهارت‏هاي مقابله‏اي اقدام‏كنندگان به خودكشي و افراد به هنجار در مواجهه با شرايط استرس زا. پايان‏نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي.

نوری، رضا؛ فتحی آشتیانی، علی؛ سلیمی، سیدحسین؛ و همکاران، 1390، بررسی برخی از ویژگی های شخصیتی ، سلامت عمومی و روانی سربازان اقدام کننده به خودکشی در یک واحد نظامی، فصلنامه روانشناسی نظامی، سال دوم، شماره پنجم، صفحات 55-48 .

ب : منابع انگلیسی :

Agerbo, E; Nordentoft, M & Mortensen, P. (2002). “Familial / Psychiatric and Socioeconomice Risk Factors for Suicide in Young People, Nested-Case- Control Study”. British Medical Journal, Vol. 325.

Annamaria Rihmer, Sandor Roza, Zoltan Rihmer, Xenia Gonda, 2008, Affective temperaments, as measured by TEMPS-A, among nonviolent suicide attempters, Journal of Affective Disorders,JAD-024082;No of pages 5.Elsevier B.V.ALL rights reserved.

Allers, B; Benjack, K; White, J. and Rouse, J. (1993). HIV vulnerability and the adult survivor of childhood sexual abuse. Child Abuse Negl, 17: 291–298.

چکیده:

هدف پژوهش حاضر تبیین نقش ابعاد سرشت و منش شخصیت در اقدام کنندگان به خودکشی        می‏باشد. بدین منظور 100 نفر از افراد اقدام کننده به خودکشی که با روش نمونه‏گیری در دسترس از بین افراد مراجعه کننده به بیمارستآن‏های شیراز انتخاب شده بودند؛ در ابعاد مقیاس شخصیت سرشت‏ و ‏منش‏ کلونینجرTCI-125، با افراد عادی از سه نمونه پژوهشی مختلف مقایسه شدند. داده‏ها با آزمون تی برای یک گروه با داده‏های هنجاری ایران، شهر شیراز و شهر تهران مقایسه شدند. نتایج نشان داد که در ابعاد شخصیت سرشت و منش، بین افراد اقدام‏کننده به خودکشی با افراد به‏هنجار در بیشتر زمینه‏ها تفاوت‏های معنی‏داری دیده می‏شود. به طوری که در ابعاد شخصیت سرشت، هم‏چون نوجویی، اجتناب از آسیب و پاداش-‏ وابستگی تفاوت معنی‏دار بوده و در بُعد پشتکار تفاوت معنی‏داری دیده نشد.  هم‏چنین در ابعاد شخصیت منش نیز هم‏چون همکاری و خود‏راهبری دارای تفاوت معنی‏دار بوده و در بُعد خودفرآوری تفاوت معنی‏داری مشاهده نشد. این نکته ضروری است که نتایج این پژوهش می‏تواند مورد توجه سیاست‏گزاران سلامت قرار گرفته، تا نسبت به تدوین یک برنامه مدون جهت آموزش و پیشگیری از اقدام به خودکشی و کاهش ابعاد فاجعه ‏‏‏‏بارآن در سطوح مختلف سازمانی و اداری، وزرای آموزش‏و‏پرورش، بهداشت و آموزش‏پزشکی، نیروهای نظامی و انتظامی، دانشگاه‏های سراسر کشور، ارباب جراید و رسانه‏ها، اقدام شود.

کلید واژه : ابعاد شخصیت سرشت و منش ، اقدام کنندگان به خودکشی، افراد به‏هنجار.

فصل اول

کلیات  پژوهش

مقدمه

خودکشی به معنای نابودی و از بین بردن خود و یا به اصطلاح قتل نفس سالیان درازی است که از روابط عشیره‏ای و سنتی تا روابط پیچیده صنعتی‏– شهری گریبان بشر را گرفته و در فراز و نشیب تحولات اجتماعی، قلب و روح خانواده‏ها را آزرده است. مطالعات همه‏گیرشناسی نشان می‏دهد که خودکشی در بین همه‏ی طبقات و گروه‏های جمعیتی، و همه سنین،  نژاد و اقلیت‏های اجتماعی رخ می‏دهد و در زمره ده علت مرگ و میر جهان است ‏(گیلیون[1]و جامس[2]، 1993). خودکشی از جمله بیماری‏هایی است که به لحاظ ایجاد مشکلات اجتماعی فراوان، تفکرات سوء حاکم بر جامعه و انگ اجتماعی، نه تنها از جنبه سلامت جسمانی بلکه از بعد سلامت روانی اجتماعی نیز، وضعیت بیماران را متأثر کرده و منجر به بروز مشکلات عدیده در فعالیت‏های مفید و علایق بیماران گردیده و‏می‏تواند اثرات زیادی در آسیب‏های اجتماعی بر جامعه وارد نماید‏، به همین منظور، ضرورت انجام بررسی‏های علمی برای شناسایی جنبه‏های مختلف این پدیده‏ی نگران‏کننده احساس می‏شود. به طور کلی، در زمینه‏ی سبب‏شناسی خودکشی می‏توان به عواملی مثل اختلالات روانپزشکی و عوامل روانی، اجتماعی و زیست‏شناختی اشاره کرد (سادوک و سادوک[3]، 2003). بنابر این شناسایی عواملی که به بررسی رابطه بین ویژگی‏های شخصیتی و کاهش اختلالات شخصیت پرداخته و در‏ نهایت در پیشگیری از اقدام‏ به‏ خودکشی و اثرات سوء آن در جامعه پردازند، می‏تواند گام موثری در پیشگیری از بروز چنین مشکلاتی باشد. در راستای این اهداف مطالعه‏ی حاضر، محتوا و فرآیند شخصیت افراد اقدام‏ کننده به‏ خودکشی را بر اساس مدل زیستی- روانی کلونینجر مورد بررسی قرار داده، ‏تا بر این اساس در پیش‏بینی علایمی هم چون افسردگی، ناامیدی و افکار خودکشی که منجر به این اقدام گشته، بررسی‏هایی صورت گرفته و به این وسیله در امر پیشگیری از این آسیب‏ها قدمی برداشته شود.

بیان مسئله :

مطالعات همه گیرشناسی خودکشی در ایران طی دو دهه اخیر نشان داده است که خودکشی و اقدام به آن رو به افزایش است‏. سنین 15 تا 24 سال به عنوان دوره‏ی پر خطر اقدام به خودکشی محسوب می‏شود. مسلماً با از دست دادن این گروه سنی، نه تنها جامعه نیروی مولد خود را از دست می‏دهد بلکه به دلیل بیماری، معلولیت و آسیب‏های اجتماعی و روانی ناشی از معضل خودکشی، هزینه‏های نگه‏داری و ارائه مراقبت‏های خاص در طی سال‏های طولانی را باید ‏تقبل نماید. هم‏چنین خودکشی به سلامت روانی اعضای خانواده صدماتی وارد می‏کند و احتمال وقوع آن را افزایش می‏دهد (محسنی، 1366). نتایج نشان داده‏اند که خودکشی شایع‏ترین عامل مرگ و میر در افراد 15 تا 25 ساله در جهان می‏باشد     (‏سازمان بهداشت جهانی[4]،‏WHO). و در کشورهای توسعه یافته، 1 تا 2 درصد کل مرگ ها را ناشی می شود (گیلیون[5]، 2000‏). میزان خودکشی منجر به فوت در پسران جوان پنج برابر دختران اما اقدام به‏ خودکشی در دختران سه برابر پسران است (اسماعیل‏نیا و همکاران، 1384). این منحصر به فرد بودن در نوع جنس، در خودکشی به دلیل تفاوت‏های فیزیولوژیکی و روانی بین مردان و زنان به دست آمده است (ژانگ[6]، و همکاران،2004).

میزان خودکشی از سال 1380 در ایران به ترتیب 32/5، 47/5، 58/5، 5/5 و 7/5 در صد هزار بوده و همین نتایج نشان می‏دهد که خودکشی در گروه‏های سنی مختلف در کل کشور درصد‏های مختلفی را شامل می‏شود، از جمله 17 سال و کمتر 3/9 درصد‏، سنین بین 18 تا 24 سال حدود 40 درصد‏، سنین بین 25 تا 34 سال در حدود 30 درصد و این درصدها برای سنین 35 سال و بیشتر، 7/20 درصد بوده است(معیدفر و همکاران، 1389). به طور کلی آمار بین المللی‏، اقدام به خودکشی را رقمی حدود 100 تا 300 نفر در 100 هزار نفر جمعیت  محاسبه می‏کند(‏حیدری‏، 1376). میزان خودکشی در بین جوانان 15 تا 19 ساله در جهان در سال 1950 حدود 7/2 در 100 نفر بوده که به 3/11 در 100 نفر در سال 1988 رسیده است (‏سادوک و سادوک،2000). آمار خودکشی درایران در سال 1391، 100 نفر در هر 100 هزار نفر جمعیت کشور بوده است، که در6 مورد به مرگ منجر شده است (وزارت بهداشت‏، درمان و آموزش پزشکی‏). آمار خودکشی در استآن‏های مختلف کشور، از نظرعوامل و تعداد، تفاوت محسوسی را نشان می‏دهد (محمد‏خانی، 1380). آمارها در سال 1379 نشان می‏دهند که خودکشی در افراد 15 تا 29 ساله بیشتر از سرطان و در سنین 10 تا 40 سال بیشتر از بیماری‏های عفونی و در سنین 15 تا 24 سال، بیشتر از بیماری‏های قلبی و عروقی، منجربه مرگ شده است (پشت مشهدی و همکاران، 1386‏). آمار اقدام به خودکشی در سال 1391 در استان فارس 95/135 نفر از هر 100 هزار نفر بوده است که از این تعداد 54/4  نفر به مرگ منجر شده است (واحد بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی شیراز).

این روند رو به رشد اقدام به خودکشی‏، می‏تواند اثرات زیادی در آسیب‏های اجتماعی بر جامعه وارد نماید، به همین منظور، ضرورت انجام بررسی‏‏های علمی برای شناسایی جنبه‏های مختلف این پدیده‏ی نگران کننده احساس می‏شود‏. با رشد فکر و خردمندانه‏تر شدن رفتارها و توسعه بینش‏های علمی، بشر به این پدیده ناخوشایند اجتماعی به دیده انتقادی و موشکافانه نگریسته و برای یافتن علل و عوامل کنترل آن‏، از هیچ کوششی فروگذاری نکرده است. در قرن نوزدهم جامعه‏شناسان و روانشناسان به بحث و بررسی در مورد علت و انگیزه‏های آن پرداخته‏اند و این دو دیدگاه در تبیین این مساله بعضاً رو‏درروی یک‏دیگر قرار‏گرفته‏اند. اکثر کسانی که گرایش به خودکشی دارند، در اصل نمی‏خواهند بمیرند، آن‏ها صرفاً می‏خواهند به درد و رنج‏شان (واقعی یا خیالی) پایان دهند و به عبارتی، آن‏ها نیازمند به کمک هستند (آذر و همکاران، 1385).

در تحقیقات انجام گرفته عوامل متعددی از جمله سن، جنس، نژاد، مذهب، تأهل، شغل، بیماری‏های روانپزشکی، بیماری‏های جسمی، سوء مصرف مواد و اختلالات شخصیتی به عنوان ریسک فاکتورهای اقدام به خودکشی مورد ‏توجه قرار‏گرفته‏اند (سادوک، 2007 به نقل از نوری،1390). بعضی مطالعات نیز عوامل سبب‏سازی چون اختلافات خانوادگی و زناشویی، درگیری با بستگان، بی‏کاری و اختلالات روان‏‏شناختی را با خودکشی ربط می‏دهند (محسنی،1366). مطالعات متعددی نیز متداول‏ترین عوامل خطر برای خودکشی را، اختلالات شخصیت، اقدام به خودکشی قبلی و اختلال‏های افسردگی می‏دانند (دل آذر، 1388، به نقل از نوری، 1390). پژوهش‏های مختلف نشان داده‏اند که با وجود یک ویژگی شخصیتی بنیادی، وجود علایم خاص افسردگی قابل پیش بینی است. اگر چه ماهیت دقیق ارتباط شخصیت با خلق افسرده تا حدودی نامشخص است، اما زیرگونه‏هایی از شخصیت به عنوان خطر برای دوره‏های افسردگی آینده مشخص می‏باشد (کریستین سن[7]،2006).

اختلال شخصیت یک بیماری شایع و مزمن است که شیوع آن بین 15-10 درصد جمعیت عمومی تخمن زده می شود. در حدود نصف بیماران روانپزشکی به اختلال شخصیت مبتلا هستند (شوراکیک[8]و همکاران، 2002). بسیاری از محققان اقدام به خودکشی را با اختلالات خلقی مرتبط می دانند (شر[9]،2006)، که با برخی از ویژگی‏های شخصیتی مرتبط می باشند و به دلیل این که ویژگی‏های شخصیت نسبتاً ثابت هستند، می‏توانند در پیش‏بینی احتمال افکار خودکشی و اقدام به خودکشی فرد اهمیت داشته باشند (کربای[10]،2003). از بین اختلالات شخصیت، اختلال شخصیت اضطرابی،‏ خودشیفته و ضد اجتماعی بیشترین توان پیش‏بینی اقدام به خودکشی را دارا هستند (زرخانه،1388). بنابراین پرداختن به مقوله شخصیت و بررسی ابعاد آن می‏تواند در پیشگیری از اقدام به خودکشی نقش مهمی داشته باشد.

شخصیت نیز از اجزایی مانند سرشت‏ و ‏منش[11]تشکیل شده است. سامانه‏های سرشتی در مغز، دارای سازمان یافتگی کارکردی، متشکل از سامانه‏های متفاوت و مستقل از یک‏دیگر برای فعال‏سازی، تداوم و بازداری رفتار در پاسخگویی به گروه‏های معینی از محرک‏ها است. مدل زیستی-روانی و اجتماعی کلونینجر از شخصیت شامل ابعاد روانی‏– زیست‏شناختی سرشت ومنش است. چهار بعد زیستی-ژنی سرشت عبارتند از: نوجویی، آسیب پرهیزی، پاداش وابستگی، و پشتکار. این ابعاد، پاسخ‏‏های هیجانی خودکار هستند و تصور می‏شود از نظر ژنتیکی مستقل از یک‏دیگر، به طور متوسط ارثی و در طول زمان پایدار و باثبات باشند. سه بعد منش که بر پایه تئوری‏های رشد اجتماعی، شناختی و شخصیت استوار هستند عبارتند از: خودراهبری، همکاری، و خود فرآوری. منش به خودپنداره‏ها و تفاوت‏های فردی در اهداف و ارزش‏ها اطلاق می‏گردد که بر انتخاب‏، تمایلات و معنای آن چه که در زندگی فرد تجربه می‏شود تاثیر می‏گذارد. تفاوت‏ها در منش به طور متوسط تحت تاثیر یادگیری اجتماعی- فرهنگی قرار دارند. از نظرکلونینجر هر یک از این جنبه‏های شخصیت با یک دیگر در تعامل هستند و بر ایجاد اختلالات رفتاری و هیجانی تأثیر می‏گذارند. هم چنین بر ایجاد سازگاری با تجارب زندگی نقش دارند. پرسشنامه سرشت و منش‏(‏TCI)، یک مجموعه آزمون است که مدل هفت بعدی کلونینجر رااندازگیری می‏کند. این مدل، هم برای تشخیص و هم پیش بینی اختلالات شخصیت مفید است.

هریک از مقوله‏های اختلال شخصیت در ویرایش سوم راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانی با یک نیم رخ واحد نمرات، بر اساس پرسشنامه سرشت و منش منطبق است. این مدل برای توصیف و پیش‏بینی سیر بالینی اختلالات روانپزشکی نیز موثر است. به نظر می‏رسد این مدل قادر به فراهم کردن تحلیل چند عاملی از شخصیت انسان باشد. ابعاد سرشت و منش در مدل کلونینجر تعامل بین عوامل رشدی و جنبه‏های زیستی شخصیت را ارائه می‏کند. این پرسش نامه جنبه‏های شناختی رفتار و هم بسته‏های رفتاری، تفاوت‏های فردی در ابعاد شخصیت برای اختلالات روانپزشکی را پیش بینی می‏کند (دادفر و همکاران، 1388). کلونینجر معتقد است که چهار بُعد سرشت با هیجآن‏های اصلی بشری نیز مترادف می‏باشند، چنآن‏چه ترس را با اجتناب ‏از ‏آسیب، خشم با نوجوئی، عشق و وابستگی با پاداش- وابستگی، و تسلط را با پشتکار مرتبط دانسته شده است (کلونینجر[12]،1994 و شوراکیک و کلونینجر،2005).

هدف تحقیق حاضر تبیین مقایسه ابعاد سرشت‏ و ‏منش شخصیت افراد اقدام‏ کننده به خودکشی با افراد به‏هنجار در چارچوب مدل زیستی-روانی کلونینجر است.

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:

خودکشی مرگی است که آگاهانه و از روی عمد جهت نابود‏سازی خود صورت می‏گیرد و در تمام گروه‏های سنی وجود دارد، اما فراوانی آن در بین جوانان بخاطر شرایط خاص آنان بیشتر است (انیسی، 1382)، خودکشی پدیده‏ای متحد‏الشکل نیست بلکه می‏توان آن را در طول پیوستاری از فکر کردن به خودکشی تا اقدام عملی برای ارتکاب آن در نظر آورد (دل آذر، 1388به نقل از نوری،1390). یکی از معضلات امروزی جامعه که به بروز پدیده اقدام به خودکشی کمک کرده، مشکلات روز‏افزون جامعه می‏باشد. این مشکلات در به‏وجود آمدن رفتارهایی هم‏چون کم‏کاری، پرخاشگری، قلدری، لجبازی، ارعاب و کینه‏توزی نقش مهمی داشته‏اند. این مشکلات با توجه به ابعاد شخصیتی افراد می‏تواند باعث بروز رفتارهای اقدام ‏به خودکشی در سطح جامعه گردد. دراین میان اکثر مردم و به‏خصوص جوانان و نوجوانان که بزرگترین سرمایه‏های انسانی جامعه هستند بیشتر در معرض این اقدام قرار گرفته و صدمات جبران ناپذیری که تبعات سوء آن در سال‏های آتی در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی، آشکار شده، بر پیکره جامعه وارد می‏شود.

در حال حاضر خودکشی در بین کودکان و دانشجویان دومین علت مرگ و در بین جوانان 15 تا 24 ساله سومین علت مرگ است (گلیناد[13] و جامس[14]،1993)، به طور کلی در آمریکا سالانه حدود 2 میلیون نفر اقدام به خودکشی می‏کنند که از این تعداد حدود 200 هزار نفر مورد مراقبت قرار              می گیرند (سادوک و سادوک،2000). میزان خودکشی در ایران از بیشتر کشورهای دنیا به ویژه جوامع غربی پایین‏تر، اما در مقایسه با بیشتر کشورهای خاورمیانه بالاتر است (پناغی، 1389 به نقل از نوری،1390). در ایران نیز تاکنون مطالعات علمی و نظام‏دار معدودی در زمینه خودکشی آنجام شده، و نشان از افزایش روند خودکشی دارد، آمار خودکشی در استآن‏های کشور تفاوت محسوسی با یک‏دیگر دارند، در یکی از استآن‏های کشور، نشان داده شد که هرچند میزان اقدام به خودکشی با رقم 185 در صد هزار نفر در مقایسه با آمار بین‏المللی که به رقمی بین 100 تا 300 نفر در هر صد هزار نفر اشاره دارد، رقم بالایی نیست؛ ولی قابل ملاحظه است (محمدخانی، 1380) طبق سالنامه آماری کشور درصد گروه‏های سنی خودکشی کرده در کل کشور 3/9 درصد در سنین 17 سال و کمتر، 40 درصد در سنین بین 18 تا 24 سال، 30 درصد 25 تا 34 سال، و 7/20 درصد در سنین 35 و بیشتر بوده است.

شناسایی افراد دارای افکار خودکشی، می‏تواند به عنوان یک فاکتور پیشگویی کننده‏ی مهم، زمینه را برای مداخلات پیشگیری از این پدیده شوم فراهم نماید. به همین منظور بررسی ویژگی‏ها و ابعاد شخصیتی، یکی از فاکتورهایی است که می‏توان از طریق آن افراد با افکار خودکشی و درمعرض اقدام  به خودکشی را شناسایی کرده و عواملی را که به بررسی رابطه بین ویژگی‏های شخصیتی و کاهش اختلالات شخصیت پرداخته مشخص نماید و در ‏نهایت به این وسیله در پیشگیری از اقدام‏ به خودکشی و اثرات سوء آن در جامعه اقدام نمود. در راستای اهداف مطرح شده، شناسایی عواملی که به بررسی ویژگی‏های شخصیتی و کاهش اختلالات شخصیت می‏پردازند، می‏تواند از مهم‏ترین هدف‏های انجام پژوهش حاضر باشد. هم‏چنین آن‏چه که پژوهش حاضر را مهم و قابل توجه می‏کند، پرداختن به متغیرهایی است که در زندگی افراد اقدام‏کننده‏ به خودکشی به عنوان نمونه این پژوهش، نقش مهمی ایفا می کنند، ثانیاً این متغیر‏ها تابه حال با یک‏دیگر و بر روی افراد اقدام کننده به خودکشی و مقایسه آن‏ها با افراد به‏هنجار در سنین مختلف جامعه، که در این پژوهش آمده در پژوهش دیگری مورد بررسی قرار نگرفته است.

[1] -Gilifyon

2 -James

[3] – Sadock & Sadock

[4]– Word health organisashen

[5]– Gilion

[6]– Gang

[7]-Christensen

[8]– Sorakic

[9]– Sher

[10]– Kerby

[11]– attachment and temperament

[12]-Cloninge

[13] – Gillinad

[14] – James

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه مقايسه طرحواره هاي ناسازگار اوليه و اختلال شخصيت خودشيفته در بيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي، اضطراب فراگير و افراد بهنجار
 • پايان نامه مقايسه ي مؤلفه هاي ذهن آگاهي و صبر در افراد افسرده، مضطرب و بهنجار
 • پايان نامه مقايسه سبکهاي هويت وسيستمهاي فعال سازي بازداري رفتاري وسبکهاي مقابله اي در معتادان وافراد بهنجار
 • پايان نامه مقايسه عملکردهاي اجرايي در بيماران مبتلا به اسکيزوفرنيا بدون علايم روانپريشي، افسردگي اساسي بدون علايم روانپريشي و افراد بهنجار
 • پايان نامه مقايسه سبک هاي والديني،کيفيت زندگي و ابعاد شخصيت سرشت ومنش در افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي و افراد بهنجار
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122