پايان نامه مقايسه اثربخشي روش هاي آموزشي سخنراني و بحث گروهي بر يادگيري مهارت خودآگاهي دانش آموزان پسر

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مقايسه اثربخشي روش هاي آموزشي سخنراني و بحث گروهي بر يادگيري مهارت خودآگاهي دانش آموزان پسر یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 192 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مقايسه اثربخشي روش هاي آموزشي سخنراني و بحث گروهي بر يادگيري مهارت خودآگاهي دانش آموزان پسر بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده ج
فصـــــل اوّل
كليات پژوهش
مقدمه 20
1 – 1 بيان مسئله 40
2 – 1 اهميت و ضرورت تحقيق 10
3 – 1 اهداف تحقيق 17
4 – 1 فرضيه هاي تحقيق 17
5 – 1 تبيين متغيرهاي تحقيق 17
تعريف مفاهيم و واژگان اختصاصي تحقيق 18
6 – 1 روش هاي آموزشي 18
1– 6 – 1 آموزش به روش سخنراني 19
2 – 6 – 1 آموزش به روش بحث گروهي 20
7 – 1 يادگيري مهارت خودآگاهي 20
فصـــل دوم
پيشينه ي تحقيق
مقدمه 23
1 – 2 مهارت هاي زندگي 24
2– 2 مهارت هاي زندگي كدامند؟ 29
3- 2 اجزاء مهم خودآگاهي 35
1-3-2 ويژگي ها و صفات خود 36
1-1-3-2 شناخت ويژگي هاي جسماني 36
2-1-3-2 شناخت ويژگي هاي هيجاني 37
3-1-3-2 شناخت ويژگي هاي رفتاري 38
2-3-2 شناخت توانايي ها ، استعدادها ، پيشرفت ها و تجربيان منفي 38
3-3-2 شناخت نقاط قوت و ضعف 38
4-3-2 عزت نفس و خودپنداره 39
5-3-2 شناخت افكار و عقايد و ارزش هاي خود 41
6-3-2 خودارزيابي صحيح 42
4-2 انواع اگاهي از خود 43
5-2 عوامل مؤثر در رشد خودآگاهي 45
6-2 موانع رشد خودآگاهي 47
1-6-2 توقعات و انتظارات بيش از حد 47
2-6-2 كمال طلبي 47
3-6-2 غرورها 48
7-2 وپژگي هاي افراد خودآگاه 48
8-2 آموزش 49
9-2 يادگيري 50
2-9-2 تعريف يادگيري 50
4-9-2 اصول يادگيري 51
10-2 نظريه هاي آموزشي و يادگيري 53
1-10-2 نظريه هاي رفتارگرايي 54
2-10-2 نظريه هاي شناخت گرايي 56
3-10-2 نظريه هاي ساخت گرايي يا سازندگي 65
11-2 الگوهاي آموزشي 67
1-11-2 الگوهاي خبرپردازي 68
2-11-2 الگوهاي اجتماعي 69
3-11-2 الگوهاي فردي 70
4-11-2 الگوهاي نظام هاي رفتاري 70
5-11-2 الگوهاي آموزشي سازندگي 71
12-2 راهبردهاي آموزشي 71
1-12-2 آموزش مستقيم ( معلّم محور ) 71
1-1-12-2 روش سخنراني 73
2-1-12-2 پيشينه ي روش سخنراني 74
3-12-2 روش آموزش غير مستقيم 75
1-3-12-2 روش آموزش تعاملي 76
2-3-12-2 آموزش به كمك بحث گروهي 77
3-3-12-2 مراحل آموزش به روش بحث گروهي 79
4-3-12-2 بحث گروه هاي كوچك 82
4-12-2 راهبرد يادگيري از طريق تجربه 84
5-12-2 مطالعه ي مستقل 85
13-2 مروري بر پژوهش هاي انجام شده 85
1-13-2 پژوهش هاي انجام شده در داخل كشور 85
2-13-2 پژوهش هاي انجام شده در خارج از كشور 96
14-2 جمع بندي پژوهش ها 101

فصـــل سوم
روش تحقيق
مقدمه 103
1-3 جامعه ي آماري 103
2-3 نمونه ي آماري و روش نمونه گيري 103
3-3 روش تحقيق 104
4-3 طرح تحقيق 105
5-3 ابزار اندازه گيري 106
6-3 شيوه نمره گذاري پرسشنامه خودآگاهي 107
7-3 روش اجرا و جمع آوري داده ها 108
8-3 روش تجزيه و تحليل داده ها 109
فصـــل چهارم
يافته هاي پژوهش
مقدمه 111
يافته هاي توصيفي 111
يافته هاي استنباطي 117
1-4 آزمون فرضيه ي اوّل 117
2-4 آزمون فرضيه ي دوّم 120
3-4 آزمون فرضيه ي سوّم 121
فصـــل پنجم
1-5 خلاصه و جمع بندي 124
2-5 بحث و نتيجه گيري 125
3-5 محدوديت ها 132
4-5 پيشنهادات 133
منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسي 136
فهرست منابع خارجي 145
پيوست ها
پروتكل آموزش به شيوه ي بحث گروهي 148
پروتكل آموزش به شيوه ي به شيوه ي سخنراني 156
برگه هاي توزيعي 164
پرسشنامه خودآگاهي پرسشنامه خودآگاهي 180
چكيده انگليسي 182

منابع

آ قازاده ، محرم و احديان . محمد . ( 1387 ) . راهنماي روش هاي نوين تدريس . تهران: آييژ .
اسدپور ، محمد . ( 1377 ) . بررسی تأثیر آموزش به روش بحث گروهی بر میزان مصرف سیگار دانش آموزان پسر دبیرستانهای شهر رفسنجان در       سال تحصیلی 77 – 76 . پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده ، دانشگاه تربیت مدرس تهران .
اسكندري، حسين (1380). پيشگفتار كتاب مهارتهاي زندگي. كلينكه، كريس. ال (ترجمة شهرام محمدخاني). تهران: سپند هنر.
امامي نائيني ، نسرين . ( 1385 ) . مهارت خودآگاهي .تهران : سازمان چاپ و انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامي .
البرز ، فريبا . ( 1386 ) اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي براساس برنامه ي سازمان بهداشت جهاني بر رضايت زنان مراجعه كننده به مراكز مشاوره بهزيستي شهر تهران . پايان نامه ي كارشناسي ارشد مشاوره خانواده ، دانشگاه علامه طباطبايي تهران .
پارسا ، محمد . ( 1378 ) . روان شناسي يادگيري بر بنياد نظريه ها . تهران : سخن .
پارسا ، محمد . ( 1382 ) . روان شناسي تربيتي . تهران : سخن
جويس ، بروي. ( 1380 ) . الگوهاي تدريس 2000 ( ترجمه ي محمدرضا بهرنگي ) . تهران : كمال تربيت . ( تاريخ انتشار به زبان اصلي 2000 ) .
داوری ، علی رضا و تفکری ، محمدرضا و کاظمی ، فاطمه . ( 1385 ) . مهارت خودآگاهی . فصلنامه بهورز ، سال هفدهم ، شماره سوم ، پاییز 1385 .
دلاور ، علی . ( 1382 ) .احتمالات و آمار كاربردي در روان شناسي و علوم تربيتي . تهران : رشد .
دلاور ، علی . ( 1385 ) . مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی  . تهران : نشر رشد .
دهستانی منفرد ، منصور . ( 1387 ) . مهارت های زندگی 3 . تهران : جیحون .
ديويس ، ايوركي . ( 1377 ) . مديريت يادگيري ( ترجمه ي امير تيموري و نوروزي ) . تهران : ساسان .
رحمتی ، عباس . ( 1383 ) . تأثیر آموزش مهارتهای مقابله ای به شیوه ی        بحث گروهی بر نگرش دانش آموزان نسبت به سوء مصرف مواد مخدر . پایان نامه ی دکتری ، دانشکده ی روان شناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبائی .
رضايي ، موسي . ( 1387 ) . خانواده و نگرشي نو به تعليم و تربيت فرزندان از دبستان تا دانشگاه . تهران : دانش پرور .
رمضانخاني، علي و سياري، علي اكبر. (1378). بررسي وضعيت آموزش مهارتهاي زندگي در نظام آموزش و پرورش. گزارش تحقيق. سازمان يونيسف ايران و دفتر مطالعات بين المللي وزارت آموزش و پرورش
سازمان جهاني بهداشت . ( 1379 ) . برنامه آموزش مهارتهاي زندگي ( ترجمه ربابه نوري قاسم‌آبادي و پروانه محمدخاني ) . تهران : سازمان بهزيستي كشور : معاونت امور فرهنگي و پيشگيري .
سيف ، علي اكبر . ( 1380 ) . روش هاي اندازه گيري و ارزشيابي . تهران : نشر دوران .
سیف ، علی اکبر . ( 1379 ) .روان شناسی پرورشی ( روان شناسی یادگیری و آموزش ) ( ویراست سوم ). تهران :آگاه .
سیف ، علی اکبر . ( 1384 ) .روان شناسی پرورشی ( روان شناسی یادگیری و آموزش ) ( ویراست پنجم ). تهران :آگاه .
سیف ، علی اکبر . ( 1387 ) . روش تهیه ی پژوهشنامه در روان شناسی و علوم تربیتی . تهران : نشر دوران .
سیف ، علی اکبر . ( 1388 ) .روان شناسی پرورشی نوين ( روان شناسی یادگیری و آموزش ) ( ویراست ششم ). تهران : دوران .
شاملو ، سعيد . ( 1378 ) . بهداشت رواني . تهران : رشد .
شعبانی ، حسن . ( 1386 ) . مهارتهای آموزشی ( روش ها و فنون تدریس ) ( جلد دوم ) . تهران : انتشارات سمت .
شعبانی ، حسن . ( 1387 ) . تأثیر روش حل مسأله به صورت کارگروهی بر روی تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ی چهارم ابتدایی شهر تهران . رساله ی دکتری ، دانشگاه تربیت مدرس .
شعبانی ، حسن . ( 1387 ) . مهارتهای آموزشی ( روش ها و فنون تدریس ) ( جلد اول ) . تهران : انتشارات سمت .
صفوي ، امان الله . ( 1382 ) . روش ها ، فنون و الگوهاي تدريس . تهران : سمت .
طارمیان، فرهاد . (1379 ) . مهارت های زندگی ( چاپ سوم ) . تهران: موسسه فرهنگی منادی تربیت .
غفاری ، مسعود و احدی ، حسن . ( 1386 ) . بررسي تاثير‌ آموزش خودآگاهي هيجاني و كنترل تكانه در كاهش كناره گيري اجتماعي و كاربري اجباري . فصلنامه ی  مطالعات روان شناختی دانشگاه علامه طباطبایی ، 2 و 3 .
غیاث فخری ، عاطفه و بینازاده ، محمد . ( 1385 ) . راهنمای آموزش مهارت های زندگی «سال دوم راهنمایی » .تهران : هنر آبی .
فتحعلي لواساني، فهيمه (1378). مهارتهاي زندگي. جزوة چاپ نشده. معاونت امور فرهنگي و پيشگيري سازمان بهزيستي كشور.
فتي ، لادن و موتابي ، فرشته و محمدخاني ، شهرام و كاظم زاده عطوفي ، مهرداد . ( 1385 ) . آموزش مهارت هاي زندگي . تهران : نشر دانژه .
فخرایی ، سیروس . ( 1380 ) . بررسی روش های عملی جلب مشارکت دانش آموزان . فصلنامه تعلیم و تربیت ، شماره 3 ، ص 50 – 39 .
فضلی خانی ، منوچهر . ( 1381 ) . راهنمای عملی روشهای مشارکتی و فعال در فرآیند تدریس . تهران : تربیت .
فضلی خانی ، منوچهر ، ( 1387 ) .  روشهای فعال تدریس در برنامه های پرورشی  .  تهران : تربیت .
کرد نوقابی ، رسول و پاشاشریفی ، حسن . ( 1384 ) . تهیه و تدوین برنامه ی درسی مهارت های زندگی برای دانش آموزان دوره ی تحصیلی متوسطه . فصلنامه نوآوری های آموزشی ، سال چهارم ، شماره 12 .
کردنوقابی ، رسول . ( 1386 ) . آموزش مستقیم  به همراه نظریه ها ، الگوها و راهبردهای آموزشی . تهران : دیدار .
کرمی ، ابوالفضل . ( 1387 ) . آشنایی با آزمون سازی و آزمونهای روانی . تهران : نشر روانسنجی .
كريمي ، محبوبه و توكل ، خسرو و علوي ، موسي . ( 1387 ) . بررسي مقايسه اي دو روش آموزش براساس سخنراني و بحث گروهي بر ميزان يادگيري و ياددهي دانشجويان پرستاري . مجله ي علمي دانشكده ي پرستاري و مامائي همدان ، سال سيزدهم ، شماره 24 . ص 19 – 15 .
کمال آبادی فراهانی ، قربان . ( 1379 ) . بررسی اثربخشی روش های فعال بحث گروهی و پرسش و پاسخ در – یادگیری برنامه ریزی تحصیلی و شغلی دانش آموزان پسر دوره ی متوسطه ناحیه ی یک شهرستان اراک ، پایان نامه کارشناسی ارشدچاپ نشده ،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک .
كيوانفر ، محمدرضا . ( 1381 ) . نقش روش هاي فعال و يادگيري مشاركتي در رشد توانايي هاي بالقوه دانش آموزان . مجله ي آموزه ، شماره 12  .
گانيه ، آر . ام . ، بريگز ، ال . جي . ، و ويگز ، و . دبليو . ( 1374 ) . اصول طراحي آموزشي ( ترجمه ي خديجه علي ابادي ) . تهران : دانا . ( تاريخ انتشار به زبان اصلي 1992 ) .
گلمن، دانيل. (1379). هوش عاطفي. (ترجمة حميد رضا بلوچ). تهران: جيحون.
لئونارد ، اچ . كلارك . ( 1378 ) . آموزش در دوره ي متوسطه ( ترجمه ي جواد طهوريان ) . مشهد : آستان قدس . ( تاريخ انتشار به زبان اصلي 1977 ) .
لياقت دار ، محمدجواد و عابدي ، محمدرضا و جعفري ، سيّدابراهيم و بهرامي ، فاطمه .       ( 1381 ) . مقايسه ميزان تأثير روش تدريس بحث گروهي با روش سخنراني بر پيشرفت تحصيلي و مهارت خاي ارتباطي دانشجويان . دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي ، دانشگاه اصفهان .
محمدخاني ، شهرام ( 1385 ) . آموزش مهارت هاي زندگي ويژه دانشجويان . تهران : نشر دانژه .
محمدخانی ، شهرام . ( 1380 ) . مهارت های زندگی(ج1و2) . تهران :  انتشارات رشد .
مراد نژاد ، اعظم . ( 1385 ، 16 بهمن ) . آموزش مهارت هاي زندگي به فرزندان ، روزنامه ي كيهان ، ص 7 .
مشکی ، مهدی و غفرانی پور ، فضل ا … و الهیاری ، عباسعلی . ( 1378 ) . اثربخشی  بحث گروهی بر خودپنداشت نوجوانان پسر دبیرستانهای گناباد.مجله ی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی قزوین ، شماره 19 .
مک نیل ، جی . و ویلز ، جی . ( 1386 ) .آموزش اساسی  ( ترجمه رسول کردنوقابی ) . تهران : دیدار ( تاریخ انتشار به زبان اصلی ، 1990) .
مهرام ، منوچهر و مهرام ، بهروز و موسوي نسب ، سيدنورالدين . ( 1387 ) . مقايسه تأثير تدريس به شيوه ي بحث گروهي دانشجو محور با شيوه ي سخنراني بر يادگيري دانشجويان پزشكي . مجله ي مركز مطالعات و توسعه ي آموزش پزشكي ، دوره ي پنجم ، شماره دوم . ص 79 – 71 .
ناصری ، حسین . ( 1387 ) . مهارت های زندگی ویژه دانشجویان . تهران: معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور .
هرگنهان ، بي . آر . ، و السون ، ام ، اچ . ( 1387 ) . مقدمه اي بر نظريه هاي يادگيري ( ترجمه ي علي اكبر سيف ) . تهران : دوران . ( تاريخ انتشار به زبان اصلي 1997 ) .
هروي كريموي ، مجيد و جديدميلاني ، مريم و رژه ، ناهيد . ( 1380 ) . مقايسه ي تأثير روش هاي آموزشي سخنراني و تفحصّ گروهي بر ميزان يادگيري دانشجويان پرستاري در درس بهداشت جامعه در دانشگاه شاهد سال 81 1380 . مجله ي ايراني آموزش در علوم پزشكي ، شماره 11 . ص 56 – 52 .
هزاوه ئی ، سید محمدمهدی و تقدیسی ، محمدحسین و محدث حکاک ، حمیدرضا و حسن زاده ، اکبر . ( 1383 ) . تأثیر سه روش آموزشی سخنرانی ، بازی و ایفای نقش بر آگاهی و عملکرد دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی در مورد تغذیه دوران بلوغ . مجله ی گام های توسعه در آموزش پزشکی ، دوره سوم شماره دوم .ص 133-126
وارسته مقدم ، يوسف . ( 1385 ) . بررسي مقايسه اي دو روش آموزشي سخنراني و بحث گروهي بر سطح يادگيري مراقبين بهداشتي در خصوص شناخت استرس هاي كودكان سن مدرسه منطقه 6 شهر تهران در سال 1385 . پايان نامه ي كارشناسي ارشد ، دانشگاه علوم پزشكي تهران .
يزداني ، فضل الله . ( 1373 ) . بررسي اثرات پيش سازمان دهنده ها و هدف هاي رفتاري بر تسهيل يادگيري و كاهش فراموشي مطالب درسي .           پايان نامه ي كارشناسي ارشد ، دانشكده ي روان شناسي و علوم تربيتي ، دانشگاه علامه طباطبايي .

 

Refferences

Bieler, R. F. and Snowman. J. (1993). Psychology applied to teaching (7th ed.). Houghton Mifflin.
Caplan, M. Et al. (1992). Social compelence promotion with inner-city and suburban young adolescents : Effects on social adjustment and a lehol use. Journal of counseling psychology. 60. 56-63.
Devin – Sheehan . L . , R . Feldman & V . Allen ( 1976 ) ; “ Research in Children Tutoring  Children : A Critical Review ; Review of  Educational Research , 46 : 355 – 385 .
Maqsud . M . (1982 ) . Effects of Nigerian Childrens Group Discussion on Their Moral Progression .Published in : Journal of Moral Education ; volum 11 ; Issue 3 May ; Pages 181 – 187 .

چكيده

پژوهش حاضر به منظور مقایسه ي اثربخشی روش های آموزشی سخنرانی و بحث گروهی بر یادگیری مهارت خودآگاهی دانش آموزان پسر دوره ی راهنمایی شهر تویسرکان سال تحصیلی 89 88 صورت گرفته است . براي اين منظور تعداد 51 نفردانش آموز سال دوّم راهنمايي از يك مدرسه ي راهنمايي به طور تصادفي انتخاب و  در قالب سه گروه ( دو گروه آزمايش و يك گروه كنترل  ) مرتب شدند . براي آزمودن فرضيه هاي پژوهش از طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل استفاده شد .  دو گروه آزمايش سخنراني و بحث گروهي به مدت يك ماه و نيم ( شش جلسه ) تحت تأثير متغير مستقل يعني اجراي دو روش آموزشي سخنراني و بحث گروهي  قرار گرفتند امّا گروه كنترل در معرض هيچ آموزشي قرار نگرفت . در پايان  ( جلسه هفتم ) براي هر سه گروه  پس آزمون اجرا شد . براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه ي خودآگاهي استفاده شد . تحليل داده ها با استفاده از آزمون T مستقل ، تحليل واريانس يك راهه ( ANOVA ) و آزمون تعقيبي شفه ، نشان داد كه آموزش به روش سخنراني و بحث گروهي هر دو بر يادگيري مهارت خودآگاهي دانش آموزان تأثير مثبت دارند امّا يادگيري دانش آموزان با استفاده از روش بحث گروهي بيشتر از روش سخنراني بوده است .

كليد واژه :آموزش ،  يادگيري ، مهارت خودآگاهي ، روش سخنراني ، روش بحث گروهي .

مقدمه

همه ی ما در طول زندگی ، با فشارها و استرس های بزرگ و کوچکی مانند مراحل رشدی ، بلوغ ، بیماری ها ، فشار اقتصادی ، امتحان ، زلزله ، رقابت و یا از دست دادن اتوبوس ، دیر رسیدن به مدرسه یا محل کار ، امتحان ، سروصدای ماشین ها و … سروکار داریم . این دردسرها و گرفتاری ها روی احساس رضایت و شادی ما از زندگی تأثیر می گذارد و به تدریج سلامت ذهنی و جسمانی ما را تحت تأثیر قرار می دهد . برای رسیدن به یک سطح مطلوب از بهداشت روان  برنامه های مختلفی ارائه شده است که به طور کلی این برنامه ها حول دو محور اصلی ارتقاء و پیشگیری طراحی شده است . برنامه آموزش مهارت های زندگی[1]  بر اساس ارتقاء بهداشت روان و پیشگیری از آسیب های اجتماعی تهیه و تدارک دیده شده است . مهارت های زندگی، مهارت های شخصی و اجتماعی است که کودکان و نوجوانان باید آنها را یاد بگیرند تا بتوانند در مورد خود ، انسان های دیگر و کل اجتماع به طور مؤثر ، شایسته و مطمئن عمل نمایند . یکی از این مهارتها ، مهارت خودآگاهی[2] می باشد که به فرد کمک می کند خود را بشناسد و از خصوصیات ، نقاط ضعف و قدرت ، خواسته ها ، ترس ها و انزجارها آگاهی یابد  ( غیاث فخری با همکاری بینازاده ، 1385 ) .

در طول تاریخ ، انسان همواره کوشیده است تجارب و یافته های خود را به فرزندان و نسل آینده منتقل کند . این نیاز به آموزش و یادگیری ، سبب بقای جوامع بشری شده و بدین سان ،        فرهنگ سازی و حفظ آن ، جزء لاینفک آرمان های انسانی و شناسنامه انسان گردیده است . آموزش و یادگیری یک وظیفه ی راهبردی است که همواره ، این سوال برای صاحب نظران تعلیم و تربیت مطرح بوده است که (( می خواهیم چه چیزی را یاد بدهیم و چگونه می خواهیم آن را یاد بدهیم . )) برای یک آموزش اثربخش و مؤثر ، استفاده از فنون و راهبردهای مطلوب ، حائز اهمیت است ( فضلی خانی ، 1381 ) .

” امروزه یادگیری[3] رویدادی اکتشافی تلقی می شود که از طریق مشارکت فعال بین معلم و دانش آموزان صورت می گیرد . ضرورت شناخت روابط فعال بین عوامل تدریس اهمیت بسیار دارد . کسب تجربه به وسیله ی فرد یک فعالیت حداقل دو جانبه است . در فرایند جدید آموزش انتقال دانش و مفاهیم کارآیی کمتری دارد و بیشتر به فرایند تولید دانش توجه        می شود که این فرایند ، امکان شناخت موقعیت ها ، گزینش راهکارهای مناسب ، استنباط و تحلیل دقیق موضوع و در نهایت کشف حقیقت را برای فراگیران فراهم می آورد ” ( کیوانفر ، 1381، ص42 – 39 ) .                                                                                                 آموزش و پرورش کلید کیفیت منابع انسانی است ، بنابراین ضروری است ، دانش آموزان را به ابزاری مجهز نماییم تا قادر باشند استعدادهای بالقوه خویش را از راه یادگیری واقعی برای مشارکت هوشمندانه در امور جامعه تحقق بخشند و برای روندهای تازه طرحی نو درافکنند .

نظامهای پیشرو آموزش و پرورش می کوشند ظرفیت تغییر ، نوآوری و بازسازی خود را در ابعاد گوناگون گسترش دهند . در این بین تأکید بر روش هایی خواهد بود که به توسعه ی توانایی ها در حین فعالیت های آموزشی منجر شود و مؤثرترین آنها در بهبود فرایند آموزش و یادگیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد .

1 1 : بیان مسأله

سالانه حدود میلیون ها دانش آموز در مدارس مشغول به تحصیل می باشند و تقریباً هر دانش آموز شش ساعت از عمر خود را در طول روز با معلمان ، همکلاسی ها ، دوستان و کتاب های درسی خود می گذراند . مابقی ساعات روز را هم با تکالیف خانگی خود سپری می کند . والدین کودکان خود را به مدارس می سپارند تا هر چه بیشتر علم بیاموزند ، تربیت شوند و برای زندگی آینده آماده شوند . با وجود فعالیت ها و تلاش های انجام شده در نظام آموزش و پرورش شاهد خبرهای نگران کنند ه ایی در مورد وضعیت تحصیلی ، اخلاقی ، عاطفی و اجتماعی کودکان هستیم. کودکانی که قادر به استفاده از آموخته های خود نیستند ، توانایی های لازم برای حل مسائل خود ندارند ، قادر به تصمیم گیری صحیح در مورد مسائل شخصی و اجتماعی خود نیستند ، تک رو و خود محور هستند ، ارزش ها و فرهنگ جامعه ی خود را خوب نمی شناسند ، به راحتی تحت تأثیر فیلم ها و تبلیغات قرار می گیرند و ….. با توجه به تغییرات عمیق فرهنگی ، در حال حاضر کودکان ما نیاز به یادگیری بیشتری در      زمینه ی مهارت ها و رشد توانایی هایی از جمله بینش و بصیرت ، خودآگاهی ، ارتباط برقرار کردن با دیگران ، مذاکره و تصمیم گیری را دارند . آنها نیاز دارند تا بتوانند از این مهارت ها در زندگی روزانه به طور مؤثری استفاده کنند ( غیاث فخری ، 1387 ) .

امروزه برخلاف ايجاد تغييرات عميق فرهنگي و تغيير در شيوه هاي زندگي، بسياري از افراد در رويارويي با مسايل زندگي فاقد توانايي لازم و اساسي هستند و همين امر آنها را در مواجهه با مسائل و مشكلات زندگي روزمره آسيب پذير كرده است ( اسكندري ، 1381 ) .

پژوهش هاي بي شمار نشان داده اند كه بسياري از مشكلات بهداشتي و اختلالات رواني ـ عاطفي ريشه هاي رواني اجتماعي دارند. براي مثال، پژوهشي در زمينه اعتياد و سوء مصرف مواد نشان داده است كه سه عامل مرتبط با سوء مصرف مواد عبارتند از: عزت نفس ضعيف، ناتواني در بيان احساسات و فقدان مهارتهاي ارتباطي (مك دونالد[4] و همكاران، 1991). همچنين پژوهش ها نشان داده اند كه بين خودكارآمدي ضعيف و مصرف سيگار و الكل، سوء مصرف مواد، رفتارهاي مخاطره آميز و ضعف عملكرد شناختي رابطه معني داري وجود دارد. مطالعات نشان داده اند كه ارتقاء مهارتهاي مقابله اي وتوانايي هاي رواني اجتماعي دربهبود زندگي بسيار مؤثر است (به نقل اسكندري، 1381 ) .

زولينگر و همكاران ( 2003 ) در يك مطالعه به برررسي اثر آموزش مهارت هاي زندگي بر دانش ، نگرش و توانايي دانش آموزان مدارس راهنمايي در انتخاب سبك زندگي سالم پرداختند . نتيجه ي اين پژوهش نشان داد كه دانش آموزاني كه در برنامه ي آموزش مهارت هاي زندگي شركت كرده بودند در مقايسه با آنهايي كه شركت نكرده بودند كمتر سيگار   مي كشيدند  .

همچنين تلادو ( ۱۹۷۴) دریافتند كه توانایی بیشتر در حل مسأله با افزایش     عزت نفس و پایگاه درونی رابطه دارد و ویك لانگ( ۱۹۷۹ ) در پژوهشی كه اثر آموزش مهارت های زندگی را در زمینه خودآگاهی بررسی نمود، نشان داد كه به دنبال این آموزش، دانش آموزان صداقت بیشتر، نوعدوستی بیشتر و پرخاشگری كمتر نشان می دهند .

یکی از شگفتیهای جهان امروز سرعت پیشرفت تکنولوژی و یافته های علمی و پژوهشی است که ویژگی خاصی را به دنیای امروز داده ، بخشی از این پیشرفت شامل ارائه الگوها و روش های نوین تدریس می باشد .

” اکنون دانش آموزان برای روبه رو شدن با تحولات شگفت انگیز قرن بیست و یکم باید به طور فزاینده مهارتهای خودآگاهي ، تفکر انتقادی و خلاق را برای تصمیم گیری مناسب و حل مسائل پیچیده جامعه فرا گیرند تا بتوانند با تفکر منطقی و نقاد خود سرنوشت جامعه را بررسی و ارزیابی کنند ، از این رو آموزش مهارت خودآگاهي ، مهارتهای تفکر و یادگیری از طریق روش های فعال ضروری به نظر می رسد و این امر اصولاً با تغییر بنیادی روش های آموزش و یادگیری در مدارس میسر می شود ”  ( کیوانفر ، 1381 ، ص 42 – 39 ) .

اغلب نظریه های جدید و پیشرفته یادگیری بر این نکته تأکید دارند که یادگیری وقتی مؤثر واقع می شود که یادگیرنده نقش اصلی را داشته باشد . معلم باید راهنما و جهت دهنده باشد ، لذا باید تلاش نماید تا به انحاء مختلف دانش آموزان را هر چه بیشتر در صحبت ها و فعالیت های کلاس مشارکت دهد . لئونارد اچ کلارک می گوید ” با اطمینان باید گفت کلاسی وضعیت مطلوب را داراست که در آن دانش آموزان نیمی از وقت خود را در فعالیت های کلاسی شرکت داشته باشند . ” ( کلارک ، 1977 ، ترجمه ی طهوریان ، 1378 ، ص 138 ) .

بنجامین بلوم[5] نیز پس از انجام تحقیقات و مطالعات گسترده در این زمینه به این نتیجه رسید که بررسی میزان مشارکت دانش آموزان در کلاس روشن ترین شاخص اثربخشی آموزشی است  ( بلوم ، 1982 ، ترجمه سیف ، 1363 ) .

فراگیران باید خود را در بطن فرایند آموزشی ببینند و نقش راهبردی در اکتشاف مفاهیم و علوم را درک کنند ، در این صورت با علم تولید شده شریک می شوند و با کمال میل از آن دفاع و پشتیبانی می کنند و به کاربرد این علوم ایمان و اعتقاد راسخ می یابند . در این جریان یادگیری در همه ی ابعاد ذهنی و فیزیکی اتفاق می افتد . ( فضلی خانی ، 1378 ) . اگر این روند در طول سال های تحصیل در مدرسه و دوره های بالاتر ادامه یابد و در ذهن و رفتار شاگردان تثبیت گردد به عملی نهادینه تبدیل می شود .

بنابراین با توجه به حساسیت و اهمیّت بکارگیری روش آموزش مناسب که بیشترین نتیجه را در یادگیری و تغییر رفتار دانش آموزان ایجاد می کند ، انتظار می رود که نگاه تازه ای به دانش آموزان بیندازیم و با استفاده از انواع روش های فعال موجب رشد قوه تفکر ، خلاقیت و اعتماد به نفس و روحیه ی جستجوگری و سیالی ذهن دانش آموزان بشویم و آنان را برای ورود به دنیای پیچیده امروز آماده کنیم .

مشارکت دانش آموزان در فعالیت های یادگیری اهمیت ویژه ای دارد و می تواند در ارضاء روانی ، عاطفی ، اجتماعی و نیز بیدار کردن حس مدیریت آنان نقش اساسی ایفا نماید . در افزایش اعتماد به نفس آنان تأثیر می گذارد ، بنابراین مشارکت دانش آموزان در فعالیت های یادگیری موجب می شود تا آمادگی بیشتری برای قبول مسئولیت پیدا کنند  ( فخرایی ، 1380 ) .

آموزش[6] ابزاری است در دست معلم برای کمک به دانش آموزان و دانشجویان به منظور یادگیری بهتر و بیشتر . از این رو ، هدف معلم ، مدرسه یا هر نظام آموزشی آسان ساختن یادگیری در یادگیرندگان است . آنها تلاش می کنند تا شرایط و امکاناتی را فراهم آورند که به کمک آنها فرایند یادگیری بهتر جریان یابد . اما در نهایت این خود یادگیرنده است که یاد می گیرد . بدین معنا که آموزش تنها می تواند مسیر رسیدن به یادگیری را هموار نماید ( کرد نوقابی ، 1386 ) .

انتخاب روش تدریس یکی از مراحل مهم طراحی آموزشی است معمولاً معلم بعد از انتخاب محتوا و قبل از تعیین وسیله ، باید خط مشی و روش مناسب تدریس خود را انتخاب کند ؛ چون خط مشی معلّم و روش تدریس او چگونگی فعالیت شاگردان را برای رسیدن به هدف های آموزشی مشخص می کند  ( شعبانی ، 1386 ) .

در تحقيقي كه بوتهلو[7] و ادانل[8] ( 2001 ) انجام دادند ، به اين نتيجه رسيدند كه روش تدريس بحث گروهي از نوع گروه هاي كوچك مي تواند به ايجاد محيط فعال يادگيري براي تمام دانشجويان ، در هر سطح از هوش يا توانايي ذهني ، منجر شود . گرچه در پژوهش مذكور تأكيد شد كه دانشجويان علي رغم مزاياي تدريس از نوع بحث گروهي ، ترجيح     مي دهند تا تدريس به صورت سخنراني فعال و توسط استاد متخصص و مسلط بر محتواي آموزشي صورت گيرد ( به نقل لياقت دار ،  عابدي ، جعفري ، سيّدابراهيم و بهرامي ، 1381 ) .

حال با توجه به مطالب فوق الذكر يعني نياز اساسي به آموزش مهارت هاي زندگي با در نظر گرفتن مشكلات ناشي از فقدان اين مهارت ها و آسيب هاي اجتماعي به وجود آمده و همچنين مسئله ي آموزش و انتقال اين مهارت ها ما مي خواهيم به بررسي دو روش در اين ارتباط بپردازيم .

بنابراين مسئله ي پژوهش حاضر اين است كه آيا بين ميزان  اثربخشی روش سخنرانی وآموزش بحث گروهی بر یادگیری مهارت خودآگاهی دانش آموزان پسر دوره ی راهنمایی شهر تویسرکان تفاوت وجود دارد ؟

 


همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

 

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي نقش اعتياد به فناوري اطلاعات بر راهبردهاي خود تنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه مطالعه تأثير تکنولوژي مدارس هوشمند بر توانمندسازي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي و مقايسه توانايي حل مسأله در دروس علوم تجربي و ادبيات فارسي دانش آموزان هفتم(مقطع متوسطه دوره اول) در کلاس هاي سنتي و موضوعي
 • پايان نامه ارزيابي ميزان اثر بخشي دروني و بيروني دوره‌هاي آموزشي بخش خصوصي در اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
 • پايان نامه نيازسنجي آموزشي کارکنان کتابخانه ملي به منظور ارائه برنامه آموزشي مورد نياز
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122