پايان نامه مقايسه اقتصادي راهکارهاي کنترل و پيشگيري با کرم ساقه خوار برنج در شهرستان رشت

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مقايسه اقتصادي راهکارهاي کنترل و پيشگيري با کرم ساقه خوار برنج در شهرستان رشت یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 97 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مقايسه اقتصادي راهکارهاي کنترل و پيشگيري با کرم ساقه خوار برنج در شهرستان رشت بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: كليات تحقيق 1
1-1- مقدمه 2
1-2 – بیان مساله 3
1-3- اهمیت وضرورت تحقیق 4
1-4- اهداف وسوالات 5
1-4-1–اهداف 5
1-4-2- سوالات 5
1-5 – محدوده تحقیق 5
1-5-1- محدوده موضوعی 5
1-5-2- محدودهمکانی 6
1-5-3 – محدوده زمانی 6
1-6 – محدودیت تحقیق 6
1-7 –واژه های کلیدی 6
فصل دوم: مباني نظري تحقيق 8
2-1- مقدمه 9
2-2- شکل شناسی (مرفولوژی) کرم ساقه خواربرنج: 10
2-2-1- حشره بالغ: 10
2-2-2- تخم: 11
2-2-3- لارو: 11
2-2-4- شفیره: 11
2-3- مناطق انتشار: 11
2-4- بیولوژی (زیست شناسی): 12
2-5- طرزخسارت: 14
2-6- مبارزه: 15
2-6-1- مبارزه زراعی پایيزه وزمستانه: 15
2-6-2- مبارزه بیولوژیک: 16
2-6-2-1- کنترل کرم ساقه خواربرنج درخزانه بااستفاده اززنبورتریکوگراما: 17
2-6-2-2- مبارزه برعلیه کرم ساقه خواربرنج درزمین اصلی درنوبت دوم بااستفاده اززنبورتریکوگراما: 18
2-6-3- مبارزه شیمیایی: 18
2-6-3-1- کنترل ومبارزه باکرم ساقه خواردرخزانه: 18
2-6-3-2- مبارزه برعلیه کرم ساقه خواربرنج درزمین اصلی: 19
2-6-3-3- مبارزه برعلیه کرم ساقه خواربرنج درزمین اصلی درنوبت دوم: 19
2-6-3-4- مبارزه برعلیه کرم ساقه خواربرنج دردیرکاشت هاوارقام دیررس: 19
2-7- پیشینه تحقیق 20
فصل سوم 27
متدولوژي تحقيق 28
3-1- موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه 29
3-1-1- معرفی استان گیلان 29
3-1-2- شهرستانهای استان گیلان 30
3-1-3- موقعیت جغرافیایی شهرستان رشت 31
3-2- روش تحقیق 31
3-3- جامعه ونمونه آماری 31
3-4- ابزارگردآوری داده 32
3-4-1- ابزارپژوهش 32
3-5- روایی وپایایی ابزاراندازه گیری 34
3-5-1- روایی (اعتبار) 34
3-5-2- پایایی 34
3-6- متغیرهای تحقیق وتعاریف عملیاتی 35
3-6-1- متغیرهای مستقل 35
3-6-1-1- ویژگی های فردی 35
3-6-1-2- ویژگی های نظام زراعی 35
3-6-1-3- ویژگی های اقتصادی شالیکاران 35
3-6-1-4- دانش کنترل ساقه خواربرنج 36
3-6-1-5- نفوذپذیری اجتماعی شالیکاران 36
3-6-1-6- مشارکت اجتماعی شالیکاران 36
3-6-1-7 – فعالیتهای آموزشی–ترویجی شالیکاران 36
3-6-1-8- دانش فنی 37
3-6-1-9- نوع کانال¬های ارتباطی 37
3-6-1-10- اثرات زیست محیطی کنترل ساقه خواربرنج 37
3-6-2- متغیروابسته 37
3-7- فرضیه های تحقیق 37
3-8- روش تجزیه وتحلیل داده ها 38
3-8-1- آمارتوصیفی 39
3-8-2- آماراستنباطی 39
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده-ها:40
4-1- مقدمه 41
4-2- یافته هایت وصیفی 41
4-2-1- ویژگیهای فردی 41
4-2-2- ویژگیهای نظام زراعی 43
4-2-3- ویژگیهای اقتصادی 45
4-2-4- دانش کنترل آفت ساقه خواربرنج 47
4-2-4-1- دانش کنترل شیمیابی آفت ساقه خواربرنج 47
4-2-4-2- دانش کنترل بیولوژیک آفت ساقه خواربرنج 49
4-2-5- نفوذپذیری اجتماعی 51
4-2-6- مشارکت اجتماعی 52
4-2-7- فعالیتهای آموزشی-ترویجی 53
4-2-8- دانش فنی 54
4-2-9- اثرات زیست محیطی کنترل کرم ساقه خواربرنج 55
4-3- آماراستنباطی 56
4-3-1- مقایسه ویژگیهای فردی،زراعی واقتصادی کشاورزان دوگروه بااستفاده ازآزمونt 56
4-3-2- مقایسه هزینه های کنترل شیمیایی باکنترل بیولوژیک 58
فصل پنجم:59
بحث، نتیجه¬گیری و پیشنهادها:60
5-1- مرورکلی برتحقیق 61

5-1-1- مقدمه 61
5-1-2- اهداف وسؤالات 61
5-1-3- محدوده تحقیق 62
5-1-4- محدودیت تحقیق 62
5-1-6- متغیرهای تحقیق 62
5-1-7- فرضیه های تحقیق 62
5-2- نتیجه گیری 63
5-2-1- یافته های توصیفی 63
5-1-2- یافته های استنباطی 68
5-3- بحث 68
5-4- پیشنهادها 70
5-4-1- پیشنهادهای پژوهش حاضر 70
5-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده 71
منابع: 72
پیوست ها 77

منابع:

1- آمار، ت. رضایی، پ. 1385. بررسی عوامل موثر در تحولات نظام زراعی دهستان رحمت­آباد (شهرستان رودبار) در دهه 80-1370، پژوهش­های جغرافیایی، شماره 61، صص113-101.

2- ابراهیم زاده، م.ر. 1383. ارزیابی ومقایسه دو روش متداول کاشت گندم (خطی کار و بذرپاشی) در استان تهران، مجله گیاه و زیست بوم، شماره دوم، صص 34-25.

3- ابرت گونتر. 1351. کرم ساقه خوار برنج  آفت جدید درفون ایران. نشریه شماره 35 آفات و بیماریهای گیاهی.

4- اخوت م. و د. وکیلی. 1376. برنج (کاشت، داشت و برداشت). انتشارات فارابی.

5- اسدی، ه. 1383. مقایسه اقتصادی الگوهای کاشت مختلف ذرت سیلویی، پژوهش و سازندگی (در زراعت و باغبانی)، شماره 63، 36-30.

6- اسکو، ت. مجیدی­شیل­سر، ف. دریاباری، س.ا. (1390). توسعه راهبرد مدیریت ساقه­خوار نواری در برنج هیبرید در مازندران، مجله دانش گیاه­پزشکی ایران، دوره 42، شماره 2، صص 330-325.

7- بساک ­کاهکش، ف. و همکاران. 1389. پرورش توأم ماهی بنی با کپور ماهیان چینی و مقایسه اقتصادی آن با روش پرورش مرسوم،  مجله شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، سال چهارم، شماره سوم، صص 85-73.

8- بهداد ا. 1371. آفات گیاهان زراعی ایران. انتشارات نشر یاد بود.

9- بی نام. 1381.راهنمای (آفات، بیماریها و علفهای هرز) برنج. انتشارت آموزش کشاورزی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی.

10- پزشکی ­راد، غ. ر.، و مسائلی، م. (1381). بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر مبارزه تلفیقی در کنترل ساقه­خوار برنج استان اصفهان. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 6(4)، 64-53.

11- ترک­نژاد، ا. آقایی، م. جعفری، ح. شیروانی، ع. روئین­تن، ر. نعمتی، ع. شهبازی، خ. 1385. ارزیابی فنی و اقتصادی روش آبیاری قطره­ای در گندم و مقایسه آن با روش آبیاری سطحی، پژوهش و سازندگی (درزراعت و باغبانی)، شماره 72، صص، 44-36.

12- حسنی مقدم،مجيد. اسكو، ترانه، اسدپور، حسن. بررسی میزان اثرگذاری عوامل مدیریتی بر کنترل آفات مزارع برنج مازندران. ششمین کنفرانس اقتصادکشاورزی ایران 1386.

13- حسن­جانی، ح. حسینی، م. خادم الحسینی، ن. علیزاده، م.ر. 1386. ارزیابی روش­های مختلف برداشت برنج در استان گیلان، مجله کشاورزی، شماره 9، جلد 1، صص 38-23.

14-خوشکام، س. ساعی، م. (1390). بررسی زراعی و اقتصادی مناسب ترین زمان کاشت متوالی کاهو در شرایط گلخانه و فضای باز در منطقه جیرفت، علوم و فنون کشت­های گلخانه­ای، سال دوم، شماره هفتم، صص 39-29.

15- دزفولیان ع. و پ. مستوفی پور. 1351. کرم ساقه خوار برنج. نشریه شماره 149 موسسه برسی آفات و بیماریهای گیاهی .

16- رضواني، ن . وشاه حسيني، ج. 1355 . بررسي اكولوژي آفت ساقه خواربرنج درمازندران شرقي . نشريه مؤسسه بررسي آفات وبيماريهاي گیاهی، نشریه شماره 43، صص 38-1.

17- زارع، ا. غ ، امين و بوستاني فر، منصور 1386. مقایسه اقتصادی و فنی کنترل شیمیایی و بیولوژیک سفیدبالک پنبه (Bemisia tabaci)در مزارع پنبه استان فارس، مجله علمی کشاورزی، جلد 30، شماره 3، صص 28-15.

18- زمردی، ع. (1370). بهداشت گیاهان و فرآورده­های کشاورزی، ناشر مولف، 592 صفحه

19- سلامي، حوم، خالدي. 1380. تأثير فن‌آوري كنترل بيولوژيك باآفت كرم ساقه‌خواربرنج براستفاده ازآفت‌كش‌ها، مطالعه موردي استان مازندران، فصل‌نامه اقصادكشاورزي وتوسعه ،سال نهم، شماره 33.

20- سلیمانی ع. و ب. امیری لاریجانی. 1382. اصول بهزراعی برنج. انتشارات آرویج.

21- سلیمانی­پور، ا. باقري،1 و واثقي، ا. 1390. ارزیابی اقتصادی روش­های آبیاری و تأثیر آن بر عملکرد ارقام سیب­زمینی در استان اصفهان، تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد 3، شماره­ی 1، صص 164-143.

22- علی نیا ف.، م. بهرامی و م. عمو اقلی طبری. 1380. آفت ها و بیماریهای مهم برنج و روشهای کنترل آنها.انتشارات موسسه تحقیقات برنج کشور واحد انتشارات فنی مدیریت آموزش ترویج

23- عمو اقلی طبری، م. علی­نیا، ف. قهاری، ح. حاجی­امیری، م. (1388). مطالعه کاربرد دفعات مصرف حشره­کش دیازینون علیه کرم ساقه­خوار روی سه رقم برنج در مازندران، نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی) جلد 23، شماره 2، صص 34-26.

24- عمو اقلی طبری، م. قهاری، ح. دادپور­مغانلو، ه. (1390). کرم ساقه­خوار نواری برنج، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات برنج کشور، نشریه فنی- علمی، 37 صفحه.

25- عمواقلی، م. و همکاران. 1390. کرم ساقه­خوار نواری برنج، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات برنج کشور، نشریه فنی- علمی، 35 صفحه.

26- فرقانی اله­آبادی، ی. بهشتی، ب. ابراهیم­زاده، م.ر. باخدا، ح. آقاسیدعلی­دربندی، پ. 1387. ارزيابي و مقايسه روش هاي متداول کاشت گندم پاييزه آبي در منطقه شهرري، گیاه و زیست­بوم، 6 (22)، صص 129-121.

27- مجیدی­شیل­سر، ف. عبادی، ع.ا. (1390). مدیریت کرم ساقه­خوار نواری روی برنج هیبرید در شالیزار، نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی) جلد 26، شماره 4، صص 423-416.

28- مجیدی­شیل­سر، ف. عبادی، ع.ا. 1391. مدیریت کرم ساقه­خوار نواری (Chilo suppressalisWalker) روی برنج هیبرید در شالیزار، نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد 26، شماره 4، صص 423-416.

29- نصيري، م. نيك نژاد، ي (1390). عوامل ايجاد خسارت در مزارع برنج ، وارش وا، 87 ص.

30-نظریان م. 1385. کرم ساقه خوار برنج و شیوه های کنترل و مبارزه با آن. فصلنامه آموزشی ترویجی روجین.

31- نورحسینی نیاکی، ع. و بایگان، ز. (1389). پذيرش كنترل بيولوژيكي كرم ساقه­خواربرنج درمنطقه طوالش. پنجمین همایش ملی ایده­های نو در کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان). 28-27 بهمن 1389.

32- نیکنامی م. (1377). بررسی عوامل مؤثر برپذیرش بکارگیری زنبور تریکوگراما درکنترل کرم ساقه­خوار برنج توسط شالی­کاران شهرستان آمل. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم وتحقیقات تهران

33- یوسفی، ج. عليزاده، ح. محمدي، م. 1385. مقایسه روش­های مبارزه (مکانیکی، فیزیکی و شیمیایی) با علف­های هرز خزانه کاج تهران (Pinus elderica) در نهالستان بزرگ تهران، پژوهش و سازندگی (درزراعت و باغبانی)، شماره 75، صص 24-14.

34-Abeydeera, w. m. (1994). impact of an intervention integrated pest management in rice-based farming system. paper presented at the third asian farming system symposium. (from agris abstract).

35-Asghari, J. (2009). Challenges Facing Rice Self-Suffeciency. In: Proceedings of the 13th National Rice Congress, 28-30 Jan. University of Guilan, Rasht. Iran. P. 28.

36-Chaudhary, R.P., Singh, P., and Mishra, B. (2001). Correlates of adoption of improved rice technologyIndian. Journal of Extension Education, 37(3&4), 200-202.

 

37-Ebert, G. (1972). Striped stem borer (Chilo suppressalis Walker), a new pest in fauna of harmful paddy pests of Iran. In A. Kianejad (Ed.), Iranian Journal of Plant Pest and Disease, 35, 1-14. (In Farsi).

38- FAO, 2009. Available online at: http://faostat.fao.org/site/452/default.aspx.

39-Gajanana, T.M., Krishna Moorthy, P.N., Anupama, H.L., Raghunatha, R., & Prasanna Kumar, G.T. (2006). Integrated pest and disease management in tomato: An economic analysis, Agricultural Economics Research Review, 19, 269-280.

40-Indike, A. (2002). Analysis of pest management methods used for Rice stem borer (Scirpophaga incertulas) in Sri Lanka based on the concept of Sustainable Development. M.Sc. dissertation, Lund University International Master’s Programme in Environmental Science.

41-Khan, Z.R., Litsinger, J.A., Barrion, A.T., Villanueva, F.F.D., Fernandez, N.J. and Taylor, L.D. 1990. World bibliography of rice stem borers 1974-1990. International Rice Research Institute and International Centre of Insect Physiology and Ecology, 415p.

42-Lindner, J.R., Murphy, T.H. and Briers, G.E. (2001). Handling Nonresponse In Social Science Research. Journal of Agricultural Education. Volume 42, Issue 4, 43-53.

43-Noorhosseini niyaki, S.A. Radjabi, R. Allahyari, M.S. (2010). Social Factors Critical for Adoption of Biological Control Agents Trichogramma Spp. Egg Parasitoid of rice Stem Borer Chilo Suppressalis in North of Iran, American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 9 (2):133-139.

44-Njankoua, Wandji D., Julius N. Lapbim, James Gockowski and Isaac Tchouamo (2006). Socio-economic impact of acocoa integrated crop and pest management diffusion knowledgethrough a farmer field school approach in southern Cameroon.presentation at the international association of agriculturaleconomists conference, Gold Coast, Austrolia , August 12-18.

45-Rubia Sanchez, E.G., Diah, N., Heong, K.L., Zaluki, M. and Norton, G.A. 1997. White stem borer damage and grain yield in irrigated rice in west Java, Indonesia. Crop Protection, 16: 7. 665-671.

46- STEVENS, T.J. KILMER, R.L. GLENN, S.J. (2000). An Economic Comparison of Biological and Conventional Control Strategies for Whiteflies (Homoptera: Aleyrodidae) in Greenhouse Poinsettias, Food and Resource Economics Department, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florid P.O. Box 110240, Gainesville, FL 32611Ð0240.

 

47- Sikander,k. I.Hussain, M.Sohail, N.S.Kissana, and S.G.Abbas. (2003). Effect of different planting methods on yield and yield components of wheat, Asian J. plant sci. 2(10):811- 813

چکیده

میزان خسارت­های وارده به تولیدات کشاورزی به­وسیله علف­های هرز، بیماری­ها، حشرات وسایرآفات از کل خسارت­های وارده به محصولات کشاورزی که حدوداً 35 درصد می­باشد، به ترتیب 45، 30، 20 و 5 درصدتعیین شده است. اگرچه کنترل شیمیایی درمورد بسیاری ازعوامل خسارت­زا موثربوده وتحول زیادی درافزایش تولید بوجودآورده است، اما هزینه وتاثیر نامطلوب آنهابرمحیط­زیست وکیفیت محصولات کشاورزی منجر به توجه بیشتر به استفاده ازروش­هایی شده است که درآنها نیاز به مصرف مواد شیمیایی کم بوده یا نباشد. آفت کرم ساقه ­خوار برنج یکی از آفات کلیدی برنج در استان گیلان بوده و هر ساله خسارت هنگفتی را به شالیکاران شهرستان رشت وارد می­نماید. روش­های مختلفی برای کنترل آفت ساقه­خواربرنج وجود دارد لذا این تحقیق سعی دارد از کلیه روش­های موجود، دو روش کنترل شیمیایی و بیولوژیک را از نظر اقتصادی مقایسه و به شالیکاران شهرستان رشت معرفی نماید بدین منظور در تحقيق حاضر از روش توصيفي همبستگي استفاده شده است.جامعه آماري اين تحقيق را شالیکاران شهرستان رشت که جمعا 63000 نفر بودند، تشکيل دادند. با شیوه نمونه­گيري تصادفی چند مرحله­ای، 354 نفر به شکل تصادفی انتخاب و روايي محتوايي پرسش­نامه توسط کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان­گیلان که مرتبط با موضوع بودند، به­دست آمد. هم­چنين آزمون پايايي، به وسيله يک مطالعه راهنما براي به­دست آوردن ضريب اعتبار پرسش نامه انجام  و ضريب آلفای کرونباخ 907/0براي پرسش­نامه به­دست آمد. نتايج حاصل از آزمون t در خصوص ویژگی­های فردی، زراعی و اقتصادی کشاورزان استفاده­کننده از کنترل بیولوژیک در مقایسه با کشاورزان استفاده­کننده از کنترل شیمیایی نشان داد، متغیرهایی چون تعداد اعضای خانواده، سطح کل اراضی کشاورزی، سطح زیرکشت برنج، متوسط عملکرد، درآمد سالانه، درآمد سالانه برنج­کاری و درآمد متفرقه بین دو گروه، یعنی کشاورزان استفاده کننده از کنترل شیمیایی و بیولوژیک با هم اختلاف معنی­داری وجود ندارد. ولی در مورد سابقه برنج­کاری و سابقه کشاورزی، دو جامعه در سطح 99 درصد و در مورد سن دو جامعه در سطح 95 درصد، دارای اختلاف معنی­دار می­باشند. ضمناً تحقیقات حاضر نشان داد، بر اساس قیمت­های سال 1391 و با توجه هزینه های کنترل بیولوژیک در مقایسه با کنترل شیمیایی در هر هکتار شالیکاری، کنترل بیولوژیک از نظر اقتصادی قابل جایگزین با کنترل شیمیایی خواهد بود.

واژه­های کلیدی: خسارت، آفت، کنترل شیمیایی، کنترل بیولوژیک.

فصل اول

کلیات تحقیق

 1-1- مقدمه

برنج گیاهی است با سابقه طولانی در دنیا که کشت آن به 7000 سال قبل از میلاد مسیح برمی­گردد. مبداء پیدایش آن آسیای جنوب شرقی عمدتاً کشور چین می­باشد و پس از گندم بیشترین سطح زیر کشت اراضی کشاورزی را در جهان به خود اختصاص داده است. این گیاه در سطحی معادل 150 میلیون هکتار و در بیش از 50 کشور جهان کشت می­گردد. در دنیا قریب به 125/1 میلیارد نفر و حداقل 225 میلیون خانوار روستایی زندگی­شان به برنج بستگی دارد. در حال حاضر تولید برنج در دنیا 560 میلیون تن می­باشد که این مقدار بایستی تا سال 2020، به 840 میلیون­تن برسد، زیرا جمعیت جهان تا آن زمان به مرز 8 میلیارد نفر خواهد رسید (IRRI[1], 2008).برنج به همراه گندم وذرت ازمنابع مهم واساسي درتغذیه­ی بشرمحسوب مي­گردد، به طوري كه بيش از5/3 میلیارد نفر در سراسرجهان به اين ماده­ي غذايي به طورمستقيم ياغيرمستقيم وابسته هستند(Data, 2004). برنج در سطحی قریب به 640 هزار هکتار در استان­های برنج­خیز کشور، کشت می­شود(Asghari, 2009) و سالانه مورد حمله آفات مهم و خطرناکی از قبیل کرم ساقه­خوارنواری برنج (Chilo suppressalis) قرار می­گیرد (Ebert, 1972). این آفت اولین بار توسط والکر در سال 1863 شناسایی و نام­گذاری شده است.این حشره در مرحله لاروی از ساقه گیاه برنج تغذیه کرده و در مرحله رویشی گیاه، باعث مرگ جوانه مرکزی و در مرحله زایشی موجب سفید شدن خوشه­های برنج می­شود.

استان گیلان یکی ازمهمترین قطب­های کشاورزی خصوصادرزمینه برنج، چای وابریشم است. آفات، بیماری­ها وعلف­های هرز مختلفی محصولات منطقه را تهدید می­کنندوارائه راهنمایی­های لازم برای کنترل این عوامل ازوظایف دانش­آموختگان کشاورزی می­باشد. دربخش دولتی، واحدحفظ­نباتات هریک ازشانزده مدیریت جهادکشاورزی شهرستان­های استان عهده­دار این مسئولیت هستندکه تا سال 1386 هریک ازآنهایک،دوویاحداکثرسه پرسنل فنی داشتند. باتوجه به کمبود پرسنل وامکانات لازم امکان دسترسی به همه روستاهاجهت راهنمایی کشاورزان وجودنداشت.

خسارت کرم ساقه­خوار نواری در مزارع برنج در کشورهای برنج­خیز متفاوت می­باشد. میزان افت محصول بر اثر آلودگی ساقه­خوار نواری برنج در آسیا بین 1 الی 20 درصد تخمین زده می­شود و در شرایط طغیانی میزان خسارت از 30 تا 100 درصد هم امکان­پذیر است (Indike, 2002).با بررسی مرور منابع داخلی، هیچگونه تحقیقی در زمینه مقایسه اقتصادی راه­کارهای کنترل و مقابله با کرم ساقه ­خوار برنج در کشور صورت نگرفته است. لذا با در نظر گرفتن کلیه روش­های کنترل آفت ساقه خوار برنج (زراعی، مکانیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و . . . ) این تحقیق سعی دارد از بین سایر روش­های کنترل، دو شیوه کنترل شیمیایی و بیولوژیک آفت ساقه­خوار برنج را با هم مقایسه و روش اقتصادی را با در نظر گرفتن اثرات سوء زیست محیطی، به کشاورزان معرفی نماید تا بدین وسیله گام موثری درجهت افزایش میزان سود­دهی و بهره­وری، در بین شالیکاران شهرستان رشتبرداشته شود و انتظار می­رود نتایج حاصل از تحقیق حاضر، مورد استفاده مدیران، کارشناسان و کارکنان سازمان جهاد کشاورزی و تمامی کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و دانشجویان و محققین قرارگیرد.

1-2 – بیان مساله

برنج پس ازگندم به­عنوان دومین محصول استراتژیک کشور و جهان، از اهمیت ویژه­ای در امر تغذیه جامعه برخوردار است. بر اساس آمارنامه کشاورزی سال زراعی 88-1387 وزارت جهاد کشاورزی، سطح زیر کشت برنج ایران در 22 استان کشور 538813 هکتار با تولید 2253417 تن شلتوک می­باشد که سهم استان گیلان به عنوان دومین تولید­کننده برنج کشور 9/33 درصد اراضی شالیکاری کشور با سطح 181694 هکتار و تولید 661319 تن شلتوک می­باشد. البته سطح زیرکشت برنج استان بر اساس آمار جهاد کشاورزی گیلان 238000 هکتار است. در واقع کشت برنج مهم­ترین فعالیت کشاورزی استان گیلان محسوب شده و اقتصاد این استان نیز بر پایه کشاورزی و با محوریت برنج استوار است.

از آن جایی که کشاورزي به عنوان منبع اصلی درآمدي 51 درصد جمعیت جهان است، خسارت ناشی ازآفات میتواند منجر به کاهش معنی داري در عملکرد ودرآمد شود(FAO[2], 2009).از کل میزان خسارت­های وارده به تولیدات کشاورزی به­وسیله علف­های هرز، بیماری­ها، حشرات وسایرآفات به ترتیب 45، 30، 20 و 5 درصدبرآوردشده است. اگرچه کنترل شیمیایی درموردبسیاری ازعوامل خسارت زاموثر بوده وتحول زیادی درافزایش تولید بوجودآورده است، اماهزینه وتاثیرنامطلوب آنها برمحیط­زیست وکیفیت محصولات کشاورزی منجربه توجه بیشتر به استفاد ازروش­های یشده است که درآنها نیاز به مصرف مواد شیمیایی کم بوده یا نباشد (رنجبر و همکاران، 1386). كرم ساقه خواربرنج يكي ازمخرب ترين آفات در بيشترمزارع برنج خيزدنياوايران محسوب می­شود (خان وهمكاران[3]، 1990 ). اين آفت بوته هاي برنج رادرمراحل مختلف رشدي موردحمله قرارميدهدوباعث مرگ جوانه مركزي وسفيد شدن خوشه ها ميگردد (روبیا سانچز و همکاران[4]، 1997).

امروزه مدیریت به ­عنوان عاملی مهم درتمامی بخش­های اقتصادی بالاخص کشاورزی قلمداد می­شود، به­طوری­که به سه نهاده تولید یعنی زمین، کار، سرمایه، عامل چهارمی تحت عنوان مدیریت اضافه گردیده است. جهت نشاندادن اهمیت ونقش مدیریت درتولیدکشاورزی همین نکته کافی است که هرساله درشرایط مشابه ازنظرنهاده های فیزیکی دردسترس، برخی ازکشاورزان تولید بیشترودرواقع بهره­وری بالاتری دارند. لذا تعیین این­که کشاورزان درامراستفاده ازسموم ویاروش­های مختلف کنترل به­عنوان یک نهاده تاچه میزان براساس اصول ومعیارهای اقتصادی عمل می­کنند نقش مهمی دربرنامه­ریزی­ها خواهد داشت. (حسنی­مقدم و همکاران، 1386).

بنابراين مقایسه راهکارهای اقتصادی کنترل و پیشگیری با کرم ساقه خوار برنج در استان گیلانبه عنوان هدف اين تحقیق مورد توجه قرار گرفت.از این­رو سوال اساسی این است که کدام یک از راهکارهای اقتصادی کنترل و پیشگیری با کرم ساقه خوار برنج دارای شرایط مناسب­تری در استان گیلان می­باشند؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

كرم ساقه­خواربرنج[5]درايران براي اولين بار درسال 1351 ازمزارع شمال كشورشناسايي وجمع‌آوري شد. در اغلب موارد مهمتربن آفات برنج درسراسردنیا ساقه­خوارها محسوب می­شوندکه ازمرحله خزانه تابرداشت ، بوته­های برنج راآلوده مینمایند.50 گونه ساقه­خوار ازخانواده­هایPyralidae،NoctuidaeوDiopsidae به برنج حمله می­کنند.رایج ترین ساقه­خوارها مربوط به خانوادهPyralidaeمی­باشند. کرم ساقه­خوارنواری برنج به عنوان گونه­ای مهم ازاین خانواده،آفت اصلی برنج در ایران است که سالیانه خسارت زیادی درشالیزارهای برنج ایجاد می­کند. خسارت شدیداین آفت مصرف بی رویه سموم شیمیایی علیه آنرا به دنبال داشته است. بطوری که درطی 18 سال اولیه مبارزه برعلیه این آفت دراستان مازندران، درحدود 150000 تن سموم گرانول مصرف گردید. مشکل حاصله دراثرکاربرد بی­رویه سموم، مانند مقاومت حشرات به حشره­کش­ها،طغیان مجدد آفات، مرگ ومیرحشرات مفید، ظهور آفات جدید، بقایای سموم واثرات سوء وزیان بارآنها برمحیط زیست برکسی پوشیده نیست.

با توجه به تحقیقات صورت گرفته مشخص شده است که کرم ساقه­خوار برنج در شمال ایران درطول سال 2 تا 3 نسل ایجاد می­کندواززمان نشاکاری تاهنگام برداشت برنج درمزارع فعالیت زیستی دارد. اگرچه ميزبان اصلي كرم ساقه خوارنواريبرنج، واريته هاي مختلف برنج مي­باشند، اما اين آفت روي ذرت و برخی از علف­های هرز نظیر سوروف و اویارسلام نیز فعالیت می­کند (رضواني وشاه حسيني، 1355)

خسارت آفت ساقه­خوار برنج در ایران در سال­های اول بدلیل نبود اطلاعات کافی در خصوص زندگی این آفت و عدم اجرای روش صحیح مبارزه به قدری شدید بود که در موارد زیادی کشاورزان از برداشت محصول خود صرف­نظر می­نمودند.

در کشور ما مشکل حاصله در اثر کاربرد بی­رویه­ی سموم مانند مقاومت حشرات به حشره­کش­ها، طغیان مجدد آفات، هزینه­ی دوباره در کنترل آفات، مرگ و میر حشرات مفید، اثرات سوء و زیان بار بر روی محیط­زیست، ایجاد و شیوع سرطان­ها و نر­عقیمی­های متعدد و کم خونی­های حاصله بر کسی پوشیده نیست. حال با توجه به پیشرفت روزافزون علوم کشاورزی ضرورت استفاده از فن­آوری­های جدید در این بخش بطور محسوسی قابل مشاهده است. یکی از این روش­ها که امروزه در کنترل آفات در دنیا کاربرد گسترده­ای پیدا کرده است، مبارزه بیولوژیک می­باشد.­

با توجه به توضیحات فوق­الذکر، وجود تحقیقات در حوزه مذکور، با توجه به اهمیت موضوع، به دلیل کشاورزی بودن استان گیلان و فعالان این حوزه به عنوان شاغلین بخش کشاورزی، می‌تواند از دلایل مهم در خصوص اجرای تحقیات و مطالعات در حوزه مذکور بوده و این امر نیاز و ضرورت یک تحقیق علمی در این مورد را ایجاب می­نماید. در راستای این هدف، تحقیق حاضر به بررسی مقایسه راهکارهای اقتصادی کنترل و پیشگیری با کرم ساقه خوار برنج در شهرستان رشت پرداخته است.

1-4- اهداف و سوالات

1-4-1–اهداف

– مقایسه اقتصادی کنترل شیمیایی و کنترل بیولوژیک آفت کرم ساقه­خوار برنج در شهرستان رشت.

– مقایسه ویژگی­های فردی شالیکاران استفاده­کننده از کنترل بیولوژیک در مقایسه با شالیکاران استفاده­کننده از کنترل شیمیایی.

– مقایسه ویژگی­های زراعی شالیکاران استفاده­کننده از کنترل بیولوژیک در مقایسه با شالیکاران استفاده­کننده از کنترل شیمیایی.

– مقایسه ویژگی­های اقتصادی شالیکاران استفاده­کننده از کنترل بیولوژیک در مقایسه با شالیکاران استفاده­کننده از کنترل شیمیایی

1-4-2- سوالات

– آیا کنترل بیولوژیک ساقه خوار برنج با استفاده از زنبور تریکوگراماTrichogramma evanescens نسبت به کنترل شیمیایی با استفاده از حشره­کش­ها برای کشاورزان باصرفه تر می­باشد؟

– چه تفاوت­هایی بین ویژگی­های فردی، زراعی و اقتصادی شالیکاران استفاده­کننده از کنترل بیولوزیک در مقایسه با شالیکاران استفاده­کننده از کنترل شیمیایی وجود دارد؟

1-5 – محدوده تحقیق

1-5-1- محدوده موضوعی

این تحقیق در بین شالیکارانی که از کنترل شیمیایی و بیولوژیک برای کنترل ساقه خوار برنج در اراضی شالیکاری خود استفاده می­کنند صورت گرفته است.

1-5-2- محدوده مکانی

با توجه به اینکه استان گیلان دارای 238 هزار هکتار اراضی برنجکاری بوده و در 16 شهرستان استان، کشت برنج انجام می­گردد، این تحقیق در مورد شالیکاران شهرستان رشت، با سطح زیر کشتی در حدود60 هزار هکتار، صورت گرفته است.

1-5-3 – محدوده زمانی

با در نظر گرفتن زمان آماده سازی زمین برای کشت برنج در شهرستان رشت، همچنین زمان برداشت آن در نیمه دوم تابستان، این تحقیق از اسفندماه 1391 لغایت پایان مردادماه 1392 روی موضوع تحقیق صورت گرفته است.

1-6 – محدودیت تحقیق

از مهم­ترین محدودیت­های تحقیق می­توان به پراکندگی سطوح برنجکاری شهرستان رشت با توجه به وسعت اراضی شالیکاری در این شهرستان و نیز به سطح پایینسواد شالیکاران و عدم آشنایی آنان به پاسخگویی سوالات پرسشنامه اشاره نمود.همچنین با توجه به تغییر کاربری­های ایجاد شده در اراضی شالیکاری شهرستان رشت، آمار دقیق سطح زیر کشت و همچنین تعداد بهره­برداران در دسترس نمی­باشد.

1-7 – واژه­های کلیدی

– کنترل بیولوژیک: کنترل بیولوژیک عبارت است از، استفاده از موجودات طبيعي يا تغيير يافته­ي ژن و فرآورده­هاي ژني، براي کاهش اثر موجودات مضر و مناسب کردن شرايط براي موجودات مفيد مانند گياهان زراعي، حشرات و ميکروارگانيسم­هاي مفيد(Gnanamanickam et al., 2002 ).

– زنبور تریکوگراما: زنبور تریکوگراماTrichogramma evanescens حشره ریزی است که کمتر از یک میلیمتر طول داشته و متعلق به خانواده­ای از زنبورها تحت نامTrichogrammatidaeمی­باشد. این خانواده از زنبور­ها به­طور کلی پارازیتوئید تخم بویژه پروانه­ها می­باشند.

– آفت[6]: آفت به کلیه جانورانی گفته می­شود که به گیاه و اندام­های گیاهی و محصولات کشاورزی خسارت اقتصادی می­رسانند، مانند حشرات، کنه­ها، نماتدها، جوندگان، پرندگان، حلزون­ها و . . .  (زمردی، 1370).

– ساقه­خوار برنج: كرم ساقه­خوار برنج با نام­های كرم ساقه خوار آسیایی برنج ( asiatic rice borer ) و كرم ساقه­خوار نواری برنج (striped stem borer) در آسیا و دیگر نقاط نامیده می­شود.این آفت از راسته بال­پولك­داران(lepidoptera ) و خانواده پیرالیده(pyralidae) اولین بار در دنیا در سال 1863 توسط والكر (walker) شناسایی و نام­گذاری شد.در ایران ابتدا در شهریور 1351 توسط آزمایشگاه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی تنكابن جمع­آوری و پرورش یافته و سپس پروانه­های خارج شده را ابرت  (Ebert)حشره­شناس آلمانی در همین سال تشخیص داده است. موطن اصلی این آفت مناطق حاره و نیمه حاره آسیامی­باشد. در حال حاضر مهمترین آفت زراعت برنج در اغلب مناطق برنجكاری ایران به­خصوص گیلان و مازندران

به شمار می آید.

فصل دوم

مبانی نظری تحقیق

2-1- مقدمه

کرم ساقه­خوار برنج در دنیا اولین بار در سال 1863 شناخته شده است و در ایران نیز ابتدا در شهریور ماه 1351 توسط آزمایشگاه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی تنكابن و به احتمال قوی بوسیله مستوفی­پور، دزفولیان از رامسر، آمل و چابکسر جمع آوری و پرورش یافته و پروانه های خارج شده را ابرت (Ebert) حشره شناس آلمانی در همین سال تشخیص داده است (ابرت، 1351).

در مورد چگونگی ورود این آفت اطلاعات دقیقی در دست نیست ولی گفته مي‌شود که توسط کاه و کلشهای همراه مرکبات از پاکستان به ایران وارد شده است (اخوت و وکیلی، 1376). پس از ورود این آفت از سال 1351 به بعد سطوح مزارع آلوده افزایش نشان مي‌دهد که شاید این مسئله در نتیجه مصرف سوء سموم باشد به طوری که در طی 18 سال اولیه مبارزه بر علیه این آفت در استان مازندران، در حدود 150000 تن سموم گرانول مصرف گردید. از طرف دیگر مصرف سموم شیمیایی باعث شده تا جمعیت دشمنان طبیعی این آفت نیز شدیدا کاهش یابد و در صورتی که مصرف سموم با همین شدت ادامه و افزایش مي‌یافت اثرات مرگباری بر محیط زیست منطقه بر جا مي‌گذاشت که جبران پذیر نبود خوشبختانه استفاده از روشهای کنترل غیر شیمیایی، بیولوژیک و تلفیقی قدم بسیار موثر و مفیدی برای کاهش مصرف سموم بوده است (سلیمانی و امیری لاهیجانی، 1382).

كشت برنج در جايگاه خود داراي ارزش و اهميت ويژه مي باشد و بعد از گندم غذاي اصلي مردم جهان را تشكيل مي دهد. برنج در آسيا اصلي­ترين منبع اشتغال و درآمد را دربين محصولات كشاورزي به خود اختصاص داده است. با توجه به قدمت هفت هزار ساله كشت برنج در چينو هندوستان، زيستگاه اوليه آن را به اين كشورها نسبت می­دهند. حدود 90% برنج در قاره آسيا به خصوص در كشورهاي شرق و جنوب شرقي آسيا مانند چين، هند، اندونزي و تايلند توليد مي شود. ارقام وحشي زيادي از برنج در آسيا، آفريقا و امريكا به چشم مي خورد كه اظهار­نظر­كردن در مورد اجداد زراعي برنج را مشكل مي سازد. دو مكان متفاوت براي اهلي­كردن برنج احتمال داده مي شود يكي جنوب شرقي آسيا كه منشاء (Oryza sativa) و ديگر غرب آفريقا (نيجريه) كه منجر به پيدايش (Oryza glaberrima) شده است. Oryza sativa با توجه به گسترش بشر جايگزين Oryza glaberrima شده است. برنج توسط اعراب آسيایي به مصر، مراكش و سپس اسپانيا و از اين طريق به كشورهاي اروپايي و سپس به آمريكا راه يافت ولي اهميت كشت آن در مناطق خشك ايالت متحده امريكا به خصوص كاليفرنيا و تگزاس به اوايل قرن حاضر بر مي گردد[7].

جايگاه برنج در جهان:

برنج كه در تغذيه انسان مورد استفاده قرار مي گيرد، قابليت هضم آن به مراتب بيشتر از سيب زميني، نان چاودار، گندم، شير و ساير محصولات غذايي مي باشد. با توجه به نقشه جغرافيایی، كشت برنج در محيط­هاي بسيار متنوع از 53 درجه عرض شمالي تا 35 درجه عرض جنوبي صورت مي گيرد. برنج از ارتفاعات 2600 متر از سطج دريا تا زمين­هاي هم­سطح دريا كشت مي شود. سطح زير كشت در جهان 151 ميليون هكتار با توليد 527 هكتار مي باشد. هشت كشور عمده توليد كننده برنج در دنيا شامل: چين، هند، اندونزي، فيليپين، تايلند ، ويتنام، ژاپن و ميانمار مي باشد[8].

وضعيت كشت برنج در ايران:

در حال حاضر 21 استان كشور به كشت و كار برنج مبادرت مي ورزند كه عبارتند از : آذربايجان شرقي، آذربايجان غريي، اردبيل، اصفهان، ايلام، تهران، چهارمحال و بختياري، خراسان رضوي، خراسان شمالي، خوزستان، زنجان، سيستان و بلوچستان، فارس، قزوين، لرستان، كردستان، كهكيلويه و بوير احمد، گلستان، گيلان، مازندران و يزد. كل سطح زير كشت برنج در ايران حدود 600 هرار هكتار مي باشد كه مازندران و گيلان با 230000 هكتار بيشترين سطح زير كشت و استان يزد و تهران با حدود 20 هكتار كمترين سطح زير كشت را به خود اختصاص داده اند. بجز استان مازندران و گيلان استان هاي گلستان، فارس و خوزستان رتبه هاي بعدي را از نظر سطح زير كشت دارند. از نظر ميزان توليد استان مازندران با توجه به افزايش سطح زير كشت ارقام پر محصول مقام نخست را با 43 درصد كل توليد برنج كشور دارد[9].

1-InternationalRice ResearchInstitute

[2]-Food And Agriculture Organization

[3]-Khan et al.

[4]-Rubia Sanchez et al.

[5]chilo suppressalis (Lepidoptera: pyralidae)

1-Pest

2-Itegrated  Pest  Management

3-Olive fly

4-Gmlyn

[7]نصيري، مرتضي. نيك نژاد، يوسف (1390). عوامل ايجاد خسارت مزاع برنج. ص2

[8] همان.

[9]– همان ص3

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122