پايان نامه مقايسه انديشه‌هاي احمد غزالي و حافظ

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مقايسه انديشه‌هاي احمد غزالي و حافظ یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 77 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مقايسه انديشه‌هاي احمد غزالي و حافظ  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده 1
مقدمه 2
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1. پيش‌گفتار 5
1-2. بيان مسأله اساسي پژوهش 6
1-3. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 7
1-4. جنبه جديد بودن و نوآوري در پژوهش 8
1-5. اهداف مشخص پژوهش 8
1-6. سؤالات پژوهش 8
1-7. فرضيه‏هاي پژوهش 8
1-8. تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی 8
1-9. روش شناسی پژوهش 9
1-10. هدف 9
1-11. ابزار گردآوري داده‌ها 10
1-12. جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه 10
فصل دوم: بررسی شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی روزگار غزالی و حافظ
2-1. پيش‌گفتار 12
2-2. بررسی شرایط و اوضاع سیاسی اقتصادی و فرهنگی عصر احمد غزالي 12
2-2-1. غزالی‌ در دستگاه سلجوقیان‌ 13
2-2-2. امتیازات‌ عصر غزالی 14
2-2-3. دوره‌ اول‌ زندگی‌ غزالی 15
2-2-4. دوره‌ دوم‌ زندگانی‌ غزالی 15
2-3. بررسی شرایط و اوضاع فرهنگی، اجتماعی و سیاسی عصر حافظ 17
2-3-1. زندگي اجتماعي 18
2-3-2. زيارت و زيارتگاه‌ها 18
2-3-3. زهد و پرهيز، فسق و فجور 19
2-3-4. تشيع 19
2-3-5. روابط علمي و اجتماعي 20
2-3-6. بزرگان تصوف 21
2-3-7. هنر و ادبيات 22
فصل سوم: در احوال، اندیشه‌ها و عاشقانه‌ها و عارفانه‌هاي احمد غزالی و حافظ
3-1. پيش‌گفتار 25
3-2. مكاتب ادبيات تطبيقي 27
3-2-1. مكتب ادبيات تطبيقي امريكايي 27
3-2-2. مكتب سوم؛ ادبيّات تطبيقي ماركسيستي 28
3-3. بررسی زندگی نامه و شرح مختصر سبک ادبی احمد غزالی و حافظ 28
3-3-1. شيخ احمد غزالی 28
3-3-2. خواجه حافظ شیرازی 30
3-4. ويژگي‌هاي شعر حافظ 31
3-5. تحليلي از عرفان 34
3-6. اندیشه‌هاي عرفانی احمد غزالی 34
3-6-1. عرفان غزالی 36
3-6-2. عشق از منظر غزالي (سوانح العشاق) 37
3-7. بررسي جلوه‌هاي عرفانی شعر حافظ 38
3-7-1. عرفان حافظ 38
3-8. انسان در عرفان حافظ و نقش و نگارهاي طبيعي در اشارات عرفاني 41
3-9. اندیشه حافظ در باره عشق 41
3-10. عشق‌هاي شبه عرفاني در شعر حافظ 42
3-11. سمبوليسم حافظ 43
3-12. مکتب سکر حافظ 45
3-13. بررسی تجلی عشق در آثار حافظ 45
3-13-1. بررسی تجلی عشق در آثار احمد غزالی 49
3-13-2. تصوف غزالی 53
3-13-3. تأثیر احمد غزالی 54
3-14. مقايسه تطبیقی اندیشه‌هاي غزالي با حافظ 55
3-15. مقایسه عرفان و زهد در اندیشه‌هاي غزالی و حافظ 57
3-16. برآيند موضوع 59
فصل چهارم: تحليل انديشه‌هاي عاشقانه و عارفانه غزالي و حافظ
4-1. بررسی تطبیقی اندیشه‌هاي عرفاني غزالي و حافظ 63
4-2. بررسی تطبیقی عشق در اندیشه‌هاي غزالی و حافظ 64
4-3. نتيجه‌گيري 65
منابع 67

منابع

1- احمدی، رضا، 1392، بررسی اندیشه‌هاي عرفانی حافظ و غزالی، مقاله علمی پژوهشی، تهران، مجله تدبیر، شماره 44.

2- انصاريان، حسين، 1363، عرفان اسلامي (شرح جامع مصباح الشريعه)، چاپ دوم، نشر طلوع آزادي.

3- تقوی، احمد، 1384، بررسی اندیشه‌هاي عرفانی احمد غزالی، تهران، انتشارات امیر کبیر.

4- چاووشی، رضا، 1384، بررسی معنایی و مفهومی عشق در اندیشه غزالی، مقاله علمی پژوهشی، مجله SID، تهران، شماره 19.

5- خرمشاهي، بهاءِ الدين، 1374، ذهن و زبان حافظ، نشر نور، تهران، چاپ پنجم.

6- دانشور، سيمين، 1375، شناخت و تحسين هنر، نشر سيامك، تهران.

7- دشتی، محمد، 1388، نواي عشق، چاپ تهران، مصور.

8- دهخدا، علي اكبر، 1341، لغت نامه، نشر دانشگاه تهران.

9- رحيمي، مصطفي، 1371، حافظ انديشه، نشر نور، تهران، چاپ اول.

10- رحيميان، سعيد، 1383، مباني عرفان نظري، انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامي، تهران.

11- رياضي، حشمت اله، 1369، آيات حسن و عشق، نشر صالح، تهران.

12- زرين كوب، عبدالحسين، 1368، از كوچه رندان، انتشارات اميركبير، تهران.

13- ـــــــــــــــــــــ، 1383، تصوف ايراني از منظر تاريخي، ترجمه مجدالدين كيواني، انتشارات سخن، تهران.

14- زماني، كريم، 1386، ميناگر عشق، (شرح مثنوي مولوي)، نشر ني، تهران.

15- سجادي، ضياءِ الدين، 1372، مقدمه‌اي بر عرفان وتصوف، نشر تهران، چاپ اول- چاپ نهم.

16- سراج، ابونصر، 1382، اللمع في التصوف، تصحيح نيلكسون، ترجمه مهدي محبتي، انتشارات اساطير، تهران.

17- شبستري، محمود، 1354، حق اليقين، تصحيح جواد نور بخش، نشر خانقاه، تهران.

18- شيمل، آن ماري، 1374، ابعاد عرفاني اسلام، ترجمه عبدالرحيم گواهي، نشر فرهنگ اسلامي، تهران.

19- عبدالكريم، سروش، 1384، اوصاف پارسايان، نشر صراط، تهران.

20- غزالي، محمد، 1359، سوانح با مقدمه و توضيحات نصراله پورجوادي، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، تهران.

21- ــــــــــــ، 1361، كيمياي سعادت، تصحيح حسين قديرجم، انتشارات علمي و فرهنگي، تهران.

22- غني، قاسم، 1383، تاريخ تصوف در اسلام، انتشارات زوار، تهران.

23- فرزانه، محسن، 1368، راز حافظ، چاپ اول.

24- فرشيدورد، خسرو، 1375، نقش آفريني حافظ، چاپ خواجه.

25- فروزانفر، بديع الزمان، 1346، شرحی بر آثار حافظ، انتشارات زوار، تهران.

26- كرمانشاهي، معيني، 1371، حافظ برخيز، چاپ احمدي، چاپ اول.

27- لاهيجي، شمس الدين محمد، 1385، شرح گلشن راز، تصحيح محمدرضا برزگر خالقي، عفت كرباسي، انتشارات زوار، تهران.

28- مرتضوي، منوچهر، 1370، مكتب حافظ، انتشارات ستوده، تهران.

29- مطهري، مرتضي، 1374، عرفان حافظ، چاپ دوازدهم، چاپ فجر.

30- مويد، محمد تقي، 1374، حافظ و پيرمغان، چاپ قلم، انتشار كوشا، چاپ اول.

31- همايي، جلال الدين، 1368، غزالي نامه، نشر هما، تهران.

چكيده

عشق وجودي است حقيقي كه يك نظام عرفاني را تشكيل مي‌دهد، وجودي پرتحرك و تأثيرگذار كه قادر است جهان را به جنبش درآورد و وجود جهان را به اثبات برساند.

عشق از منظر غزالي يك وجود كاملاً حقيقي و شايد بالاتر از يك حقيقت است. عشق در سوانح يك نظام عرفاني است كه در آن همه وجود معشوق متصل به عاشق واقعي و معبود واقعي يعني خداوند است. در انديشه حافظ هم رگه‌هايي از عشق مجازي و هم رشحاتي از عشق حقيقي ديده مي‌شود. عشق آسماني و ماورائي كه حافظ آن را رندانه به مخاطب ارائه كرده و او را به اوج ملكوت آسمان‌ها مي‌برد. از ديدگاه او عشق روح و حقيقت عالم هستي است. عشق انگيزه آفرينش است. در انديشه غزالي و حافظ، موضوع عشق و عرفان از مهم‌ترين مضامين است كه حافظ و احمد غزالي در انديشه خود عليه دنياطلبي مدعيان دين و زاهدان رياكار شوريده‌اند و پرداختن به دنيا را دوري از دين و فراموشي خدا دانسته‌اند اما در اين ميان غزالي اين انديشه را متصوفانه و اندكي عبوسانه بيان كرده است اما حافظ زيركانه و رندانه اين انديشه را بيان فرموده است. غزالي در عرفان نيز فردي كاملاً خائف با انديشه‌اي سرشار از تقوا نمود پيدا مي‌كند و حافظ عارف عاشقي است كه تجربه‌هاي عشقي، معرفتي غزالي را كاملاً در اختيار داشته و از آنها به خوبي بهره‌برداري كرده است.

واژگان كليدي: غزالي، حافظ، عشق، عرفان.

مقدمه

ادبيات پارسي تجلي‌گاه آثار گران‌بها و ارزشمند انديشمندان بزرگ، شاعران شهير و ادباي گرانقدري است كه ادبيات اصيل اين كهن بوم را با خلق آثار فاخر خود از ترس حوادث و هجمه‌هاي فراوان در طول تاريخ مصون داشته‌اند. بررسي ماهيت و سرشت انديشه‌هاي اين بزرگان در بالا بردن سطح غناي ادبي بسيار اهميت دارد. بررسي زواياي متعدد شخصيتي و انديشه‌هاي شعرا و ادبا و نويسندگان در ابعاد مختلف ديني، عرفاني، عشق، فلسفه و … در ايجاد تصوير تازه و شناخت جنبه‌هاي جديد از لايه‌هاي فكري و انديشه‌ اين افراد بسيار مثمر ثمر بوده و راه را براي ايجاد آثار نو و مسيري تازه مي‌كند.

از جمله كساني كه مي‌توان به شناخت و مقايسه انديشه‌هاي فكري و فلسفي آنها پرداخت. عارف بزرگ قرن پنجم هجري احمد غزالي و شاعر شهير پارسي زبان قرن هشتم حافظ شيرازي است كه بررسي جامع ديدگاه‌ها و انديشه‌ها و آراي اين دو شاعر و متفكر بزرگ ايراني و نظريات ارزشمند آن‌ها در خصوص عشق و عرفان و بررسي شباهت‌ها و تفاوت‌هاي فكري آنان از اهميت زايدالوصفي برخوردار است. احمد غزالي در آثار خود همواره حقيقت عشق را كه اصل و اساس هستي مي‌دانسته به وضوح نشان داده و در كتاب سوانح العشاق او مشحون از تصاوير، عبارات اشارت گونه، آيات و احاديث همراه با شعر است كه مخاطب خاص خود را طلبيده تا بتواند در درياي ژرف و عميق اشارات عاشقانه و عارفانه احمد غزالي غوص كرده و معاني پر رمز و راز و احوال دروني او را دريابد. سبك و نوع نگرش احمد غزالي به عشق و عرفان تأثيري مهم بر آثار بعد از خود داشته است. در كنار اين عارف و شاعر بزرگوار حافظ اين شاعر آسماني و اين عالم ربّاني با عرفاني عاشقانه و غزلياتي عارفانه اكسيري جاودانه سرشار از حسن و جمال بي‌منتهاي رباني را بر دل و جان آدمي نشانده است و با غزليات شورانگيز خود كه برخواسته از گوهر پاك و عشق اصيل و عارفانه است آتش بر همه عالم زده و دل و دين را از وجود همه هوشياران ربوده است.

هدف عمده و برجسته از نگارش اين پژوهش ادبي بررسي وجوه شناخت و تفاوت‌ها در آرا و انديشه‌هاي عاشقانه و عارفانه اين دو شخصيت شاعر است. بررسي جايگاه عشق و عرفان در انديشه اين دو شخصيت و مقايسه‌ انديشه احمد غزالي و حافظ از اهداف مهم اين پژوهش مي‌باشد. پژوهش‌ همانطور كه در چكيده مطالب عنوان گرديده به روش كتابخانه‌اي صورت گرفته و روش جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات مورد لحاظ پژوهش به صورت فيش‌برداري از مهمترين نكات ادبي در اين خصوص بوده است. با توجه به اينكه پژوهش‌هاي تاريخي و تحقيق و تفحص در انديشه‌ها و افكار شخصيت‌هاي بزرگ ادبي و تاريخي از دشوارترين انواع پژوهش است. اين پژوهش ضمن بررسي آثار منظوم و منثور، پژوهش‌هاي در رابطه با ارتباط بين عوامل دخيل در اثر را مورد تعبير و تفسير و ارزيابي قرار مي‌دهد. در اين روش هدف اين است كه با بررسي كيفيت آثار شناخت دقيق و درستي از ضعف‌ها و كمي‌ها و كاستي‌ها ارائه كرده تا وضع موجود بهتر درك گردد. جامعه آماري پژوهش شامل كليه آثار مدون مرتبط با احمد غزالي و خواجه حافظ مي‌باشد.

آنچه در پايان اين پژوهش به دست مي‌آيد و به عنوان دستاورد اين فعاليت ادبي مورد نظر است، دستيابي به مقايسه تطبيقي انديشه احمد غزالي و حافظ است به طوري كه در پايان مضمون عرفان، جايگاه عشق و اختلاف در انديشه‌هاي ايشان براي مخاطب روشن و واضح گردد. محدوده‌هاي مشترك و ميزان قرابت انديشه اين دو عارف شاعر در طول اين فعاليت ادبي به استناد بسياري از منابع و مأخذ هستند مشخص گرديده است همين طور تفاوت‌هاي انديشه و مراتب غيريكسان در انديشه‌هاي عشقي و عرفاني احمد غزالي و حافظ شيرازي نيز تا حد امكان واضح و مشخص گرديده است.

آنچه كه واضح و مبرهن است اين است كه اگرچه مناقشه‌هاي غزالي گرايان و حافظ گرايان هنوز به پايان نرسيده ولي از شور و شدتش كاسته شده است. تلقي واقعي بر اين اصل مبتني است كه هنر غزالي و حافظ هيچ يك فراتر يا فروتر از ديگري نيست. اين دو حريف و هماورد يكديگرند. اين دو در اوج اعتلاء و تلالو ولي سبك و سليقه هنريشان تفاوت‌هايي دارد. همچنانكه همانندي‌هايي هم دارند. غزل حافظ طربناك است. اگرچه غزالي آن شيريني و شيدايي را ندارد اما شورمندي و شيوايي را به اوج رسانده است. حافظ منسجم است و فكرش تداوم دارد انديشه فكريش پيوسته و شورانگيز است اما در مقابل غزالي فكري متعالي دارد. راه تصوف از منظر اين دو پا بر هستي گذاشتن و گذشتن از خود است. رهايي از خودبيني است. از نظر ايشان عقل وسيله شناخت است. عقل مبناي خودنمايي و نازمعشوق است و عشق پايه جانبازي و نياز است. از نظر لفظ و سخنوري نيز اين دو شخصيت بزرگ معيار فصاحت و بلاغت هستند. از كلام و زبان شعر اين دو شاعر و عارف آب لطف مي‌چكد، پاكيزگي، آراستگي، پيراستگي زبانشان مشهود است. هر دو طراز اول و هم طراز ندولي با سبك و سليقه‌اي متفاوت، به راستي بر هم امتياز ندارند ولي از هم امتيار دارند و بدون شك فصل تقدم ازآن غزالي است.

فصل اول

کلیات پژوهش

-1. پيش‌گفتار

یکی از ارکان مهم ارزیابی سطح غنای ادبی آثار مشاهیر ادبیات فارسی، بررسی ماهیت و سرشت اندیشه‌هاي آنان است که در آثار ایشان تجلی یافته است، که این خود مي‌تواند در بر گیرنده مراتب دیدگاه‌هاي شخصی شاعر در رابطه با روابط اجتماعی، علائق و سلائق و.. و یا زاویه دیدگاه منتقدانه آنان در باره مسائل اجتماعی پیرامون، مضامین دینی، عرفانی، عشق، فلسفه و… باشد. بنابراین ارزیابی این دیدگاه‌ها خود مي‌تواند در ایجاد یک پیش زمینه از اثر خلق شده توسط شاعر، بسیار ارزشمند باشد. در این بین، مقایسه تطبیقی اندیشه‌ها و تفکرات شاعران هم عصر و یا در اعصار مختلف با توجه به سبک و سیاق تبیین آثار آنها از مسائلی است که مي‌تواند در ایجاد یک تصویر کامل از سطح شباهت‌ها و تفاوت‌هاي سبکی و نگارشی در آثار این شعرا مد نظر قرار داشته باشد.

از جمله شخصيت‌هايي که مي‌توان بدین گونه اندیشه‌ها و نظرات آنان را در آثار غنی خود مورد مقایسه قرار داد، مي‌توان به احمد غزالی و آثار جاودانه وی با اندیشه‌هاي حافظ و آثار گرانقدر وی اشاره کرد.

در آثار احمد غزالی مي‌توان به دیدگاه‌هاي جامع و آرای وي درباره‌ي عشق، عاشق، معشوق و ارتباط مـیان آن اشاره داشت. از اهمیت زاید الوصف آثار غزالی این است که سبک او و نوع نگرش وی به عشق و عرفان بر آثار بعد از خود تأثیر بسیاری نهاده است.

احمد غزّالی‌ در برخی از آثارش نظیر كتاب‌ سوانح‌ سعی‌ در نشان‌ دادن‌ گوشه‌هایی‌ از حقیقت‌ عشق‌ داشته‌ است‌، امّا لحن‌ كلامش اثر او را، از همان‌ آغاز، در مقام‌ یك‌ اثر شاعرانه‌ و استنباطی‌ فردی‌ و بیان‌ناپذیر از عشق‌ و احوال‌ روانی‌ مترتّب‌ بر آن‌ معرفی‌ می‌كند. او «عبارت‌» را در سخن‌ خود به‌ منزله‌ي «اشارت‌» به‌ معانی‌ متفاوت‌ می‌شمارد كه‌ برای‌ مخاطبی‌ كه‌ ذوقش‌ نبود ناشناخته‌ می‌ماند و در سراسر كتاب‌ عباراتِ اشارت‌گونه او با تصویر و آیه‌ و حدیث‌ و شعر آمیخته‌ است‌ تا شاید حجاب‌ اشارتهای‌ او را لطیف‌تر كند.

اما، در طریقت حافظ، عشق سری است نهانی و اکسیری جاودانی از حسن و جمال بی منتهای ربانی بر دل و جان آدمی. آن چه بیش از هر چیز در این غزلیات شورانگیز برجستگی دارد و مي‌توان آن را محور معانی در اشعار حافظ دانست، شور و حال و نغمه و ناله‌هايي است که از گوهر پاک «عشق» برآمده و آتش به همه عالم زده و دل و دین از همه هوشیاران ببرده است:

 

مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد نقش هر برده که زد راه به جایی د ارد

 

به نظر مي‌رسد از منظر غزالی عارفان معتقدند که عشق موهبتی الهی است که خداوند به بسیاری از بندگانش هدیه داده است. و عجز پاره‌اي از بندگان در درک آن به عدم صیقلی آئینه روح آنها نسبت داده مي‌شود. وجه تشابه و تاثیر پذیری حافظ از غزالی در این نکته نهفته است. از این منظر، اهل کلام، با قبول مُباینت کلی میان خالق و مخلوق، عشق بنده به خداوند را انکار مي‌کنند. بدین صورت است که هر جا در قرآن لفظ حُب و مشتقاتش را دیده‌اند آنرا تاَویل به تعظیم خداوند و اطاعت از دستورها و فرمان‌هاي او کرده اند، حال آنکه غزالی عقیده دارد که نه تنها عشق بنده به خداوند میسر است بلکه جز خدا کسی قابل عشق ورزی نیست.

غزالی در تفسیر علما از حٌب به تعظیم و اطاعت از خداوند میگوید: «حٌب و دوستی خدا چگونه به طاعت تفسیر کرده شود؟ طاعت تبع و ثمره دوستی خداست، پس چاره نیست از آنکه دوستی متقدم باشد، آنگاه پس از آن دوست را طاعت دارد».

صورت موزون و متعادل طریقت درواقع صورت یک شیوه‌ي ترتیبی مبنی بر عشق به خدا بود با رعایت تمام آداب شریعت که به قول مولانا جایی تقلیل در طعام، اجتناب از زیادت کلام، احتراز از اختلاط با انام، التزام خلوت و عزلت در حد متعادل، کثرت صوم، قلّت نوم و ذکر علی‌الدوام از آنجمله آداب است.  (زرین کوب، 1373: 85).

تلقی حافظ هم از طریقت همین صورت متعادل معمول آن بود- فقط با تکیه بیشتر بر عشق که عبودیت مورد تأکید در شریعت را به صورت یک اشتیاق و نیاز درمی‌آورد و ذکر حق را که در طریقت در آن باب تا حد التزام علی‌الدوام آن تأکید می‌شود.

1-2. بيان مسأله اساسي پژوهش

بی‌گمان، ادبیات غنی پارسی با وجود تجلی آثار فاخر شعرا و ادبا از قرون گذشته تا به امروز به عنوان یکی از گران بهاترین و پر نغز‌ترين شکل ادبیات در سطح بین الملل متجلی گردیده و عمده محبوبیت و مقبولیت عامه آن به دلیل تنوع سبک‌ها و گرایش‌هاي ادبی است که شعرا و ادبای این پهنه سرزمینی با در الهام گیری از مراجع طبیعی و رخداد‌هاي پیرامونی توانسته‌اند به تبیین اندیشه‌هاي ذهنی خود در قالب ادبیات نثر و نظم دست یابند.

در ادبیات ملل و بخصوص در ادبیات پارسی، از مهمترین زمینه‌هايي که همواره به منظور رصد و پایش سبک معنایی شعرا مي‌تواند وجه مستمسک قرار گیرد، بررسی اندیشه‌ها و تفکرات شاعر و تبیین زوایا ذهنی وی در رابطه با ماهیت اشیاء، مخلوقات، کائنات، جهان پیرامون، دیدگاه‌هاي مذهبی، جهان بینی ماوراء و… بوده است که مي‌تواند در ارزیابی همه جانبه آثار ادبی یک شاعر مثمر ثمر باشد.

در ادبیات فارسی، مي‌توان به کرات به شباهت بسیاری از اندیشه‌هاي ادبا در ماهیت بخصوص ادبای نامی سده‌هاي 5 تا هشتم به طور مثال شیخ احمد غزالی و خواجه حافظ اشاره داشت که خود بر گرفته از مضامینی نظیر عشق و عرفان، جهان بینی الهی است. در حقیقت اندیشه‌هاي خواجه حافظ را به نوعی تاثیر پذیری از اندیشه‌هاي احمد غزالی در باب عرفان و عشق برشمرده‌اند.

از مهمترین شعرا و عرفاي پهنه ادبیات پارسی مي‌توان به مجدالدین ابوالفتح احمد بن محمد غزالی یکی از فقهای بزرگ سده‌ي پنجم هجری در مذهب شافعی و پيرو مكتب جمالي و زاده توس و نیز خواجه شمس‌الدین محمد بن بهاءالدّین حافظ شیرازی شاعر بزرگ سده هشتم ایران اشاره داشت.

اندیشه‌هاي احمد غزالی را مي‌توان به وضوح در آثارش بخصوص در کتاب سوانح العشاق به صورت ملموس دریافت که با احساسات و تخیلات شاعرانه گره خورده است. بسیاری از حقایقی که در سوانح بیان شده حاصل تجارب چندین و چند ساله غزالی در امر سیر سلوک است. او نه تنها در مسیر عشق و عرفان صاحب نظر است بلکه یکی از ویژگی‌هاي ممتاز در اندیشه غزالی، تفکرات سیاسی غزالی، آمیختگی اخلاق و سیاست است.

غزالی از دریچه مذهب و اخلاق به سیاست مي‌نگرد، از این رو از نظر وی سیاست، علم قدرت و کسب قدرت به تعریف مصطلح نیست، بلکه وسیله اصلاح خلق و هدایت آنان در طریقی است که برای دنیا و آخرت منجی است. در ادامه مي‌توان اشاره داشت که مراتب بعدی در اندیشه‌هاي احمد غزالی عمدتا مي‌تواند بر مبنای ماهیت سلوک صوفیانه وی و تبیين معنایی روند‌هاي ادبی در شعر بر مبنای استعارات و کنایات و به طور کل صنایع ادبی در باب عشق و آن هم عشق عارفانه متجلی ساخت. بسیای از حقایق و اصطلاحات عرفانی در آثار غزالی رنگ و بوی دینی و مضمون الهی دارد.

در ادامه به بررسی اندیشه‌هاي خواجه حافظ پرداخته شده است.در اندیشه‌هاي حافظ، عرفان جایگاه متعالی دارد و وی را به اعماق محصور خشكه مقدسان راهب منش نمي‌كشاند بلكه اخلاق فردی توأم با اخلاق اجتماعی را در حافظ به تعالی مي‌كشاند تا آنجا كه شدیدترین انتقادات به بداخلاقی‌هاي فردی و اجتماعی را مي‌توان در اشعار حافظ مشاهده كرد.

از دیگر جنبه‌هاي اندیشه حافظ مي‌توان به موضوع عشق اشاره داشت. ژرف‌ترين و عمیق‌ترين مفهوم در اشعار حافظ عشق است كه مي‌توان هم رگه‌هايي از عشق مجازی و هم رشحاتی از عشق حقیقی را در كلام او یافت، خود را بنده عشق مي‌داند و از دیدگاه او عشق روح و حقیت عالم هستی است، عشق است كه انگیزه آفرینش است، آدمی و پری همه طفیل هستی عشق‌اند. باب دیگر اندیشه‌هاي حافظ، آزادمنشی متوكل به قضا و قدر الهی است. او مرحله تكمیل سیر متعالی شخصیت انسانی در تقوی و دانش را توكل مي‌داند و تكیه صرف به دانش و اعمال بشری را حتی كفر مي‌پندارد اما از منظری دیگر خود را نوشنده باده الهی الست مي‌داند و در برابر رضای خدا دم بر نمی‌آرد. (زرین کوب، 1373: 118).

شاید در بررسی اولیه به ماهیت تا حدودی یکسان اندیشه‌هاي عرفانی و سلوکانه این دو شاعر و عارف بتوان اشاره داشت، لیکن بنا بر اهیمت اندیشه‌هاي شعرا و ادبا در بررسی جایگاه آثار آنان و پویش معنایی آن، این پژوهش با هدف مقایسه اندیشه حافظ و احمد غزالی، سعی دارد به بررسی جامعی از سیر اندیشه‌هاي این دو شاعر گرانقدر در باب عرفان، عشق، جهان بینی و… بپردازد.

1-3. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

پایش ماهیت اندیشه‌هاي عرفانی و غیر عرفانی آثار بجای مانده بخصوص از ادبای قرون گذشته مي‌تواند در بررسی و تبیین تاثیر گذاری سبک ادبی هریک از شعرای پارسی بر روی آثار دیگری و یا ایجاد سبک خاص معنایی که آغاز گر یک جریان نوین در عرصه ادبی مد نظر قرار داشته گیرد.

غزالی و حافظ از جمله شخصيت‌هاي بزرك ادبي شهیر سده‌هاي 5 و 8 هجری بوده که صراحت و بلاغت کلام ایشان در آثار خود زمینه ساز شکل گیری سلسله آثار فاخر از سایر ادبای پارسی قرار گرفته است. بنابر این بررسی اندیشه‌هاي غزالی و حافظ مي‌تواند در ایجاد یک رهیافت دقیق‌تر در تبیین آثار ایشان مثمر ثمر باشد.

این دو شاعر با توجه به سبک معنایی که خود منتج از اندیشه منطبق بر شریعت اسلامی و چشم انداز دینی در تفکرات خلاق ادبی خود است، توانسته‌اند نقش مهمی در ایجاد رویه‌هاي الگو پذیر از نحوه تبیین آثار در سایر شعرای هم عصر و یا پس از آن به وجود آورند.

غزالی احاطه کامل بر معارف دینی داشت و علاوه بر یک جستجوی درونی در دقائق عالم نفس، به یک جستجوی وسیع بیرونی در معارف دینی هم دست زده بود و علی رغم عمر نسبتا کوتاه پنجاه و پنج ساله، کتاب‌ها و آثار فوق العاده مهمی پدید آورد که حقیقتا جاودانه شد .

غزالی نماینده و مروج تصوف خوفی و زهدی بود. در سلسله کتابهای او خوف از خداوند موج مي‌زند. او (خدا) در چهره موجود مهیبی ظاهر مي‌شود که آدمی هر چه به او نزدیک‌تر مي‌شود، خود را حقیرتر مي‌یابد. مهابت خداوندی او را چنان در کام مي‌کشد که از وی هیچ چیز باقی نمي‌گذارد .

غزالی توصیه مي‌کرد که برای تهذیب باطن باید یکایک رذیلت‌هایی را که در جانتان نشسته، بازشناسی کنید و سپس با حوصله و صبوری بکوشید تا یک یک آنها را دفع کنید. شیوه دفع هم این بود که هر رذیلتی را با ضد خودش درمان کنید. … این صحنه مجاهدت با نفس، یک میدان جنگ واقعی است، جهاد اکبر است، و هیچ کس نمي‌تواند مطمئن باشد که به آسانی بر دشمن نفس پیروز خواهد شد .

این در حالی است که، حافظ شاعر عارف عاشقی است که چندقرن پس از غزالی به دنیا آمد و تجربه‌هاي عشقی، معرفتی غزالی را کاملا در اختیار داشت و مسلما از ذخائر تصویری و معنوی آثار وی لفظا و معنا استفاده بسیاری کرد.

اصلا شغل شاغل حافظ تتبع در دیوان شاعران بود، هم در آنها تامل مي‌کرد و هم خود مردی هنرمند، نکته یاب و گوهر شناس بود و از ذخائر عظیم عرفانی و ادبیی که در اختیار داشت گوهرهای ارزشمند استخراج مي‌نمود و در دیوان خود مي‌نشاند. بعلاوه مرتب و مکرر به آثار هنری خود مراجعه و آنها را تصحیح مي‌کرد، تراش مي‌داد و به اصطلاح امروز ویرایش مي‌نمود، غزل‌هاي پست‌تر و نازل‌تر را از آثار خود حذف مي‌کرد و غزل‌هاي درخشنده‌تر را باقی مي‌گذاشت. عاشقی هم قافیه اندیشی را از او نستانده و او را بی تاب نکرده بود .

1-4. جنبه جديد بودن و نوآوري در پژوهش

اطلاع از مراتب دیدگاه‌ها و اندیشه‌هاي عرفانی حافظ و احمد غزالی و نیز بررسی مضامینی همچون عشق، شریعت، اخلاق، زندگی اجتماعی و … در اندیشه‌هاي حافظ و احمد غزالی مي‌تواند در ایجاد یک رهیافت جامع از ماهیت آثار و تبیین معنا و مفهوم آنان بسیار مثمر ثمر بوده و نشان دهد که تا چه میزان سبک ادبی این دو در ایجاد الگوی جامع برای سایر ادبای پارسی مورد لحاظ قرار گرفته‌اند.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه منظومه هاي سياسي طنز در انقلاب مشروطه
 • پايان نامه بررسي تطبيقي جايگاه عقل و عشق در نظام فلسفي افلاطون و سهروردي
 • پايان نامه بررسي تطبيقي عنصرعشق در اشعارحميدمصدق و نزارقباني
 • پايان نامه بررسي و تحليل شعر اعتراض در دهه10_ 40 با تکيه بر سروده هاي 20 شاعر
 • پايان نامه نماد و نمادپردازي در اشعار رضا براهني
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122