پايان نامه مقايسه بهره وري علمي پژوهشگران ايراني در رشته هاي مختلف بر اساس شاخص هاي سرانه انتشار و نرخ انتشار

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مقايسه بهره وري علمي پژوهشگران ايراني در رشته هاي مختلف بر اساس شاخص هاي سرانه انتشار و نرخ انتشار یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 145 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مقايسه بهره وري علمي پژوهشگران ايراني در رشته هاي مختلف بر اساس شاخص هاي سرانه انتشار و نرخ انتشار بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
1-1- بیان مسئله 3
1-2- ضرورت و اهمیت پژوهش 6
1-3- اهداف پژوهش 7
1-3-1- اهداف کلی پژوهش 7
1-3-2- اهداف جزئی پژوهش 7
1-3-3- اهداف فرعی پژوهش 8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1- مبانی نظری پژوهش 10
2-1-1- مقدمه 10
2-1-2- بهره¬وری علمی 11
2-1-3- شاخص‌هاي متداول در محاسبه بهره‌وري علمي 12
2-1-3-1- شمار انتشارات و استنادات 12
2-1-3-2- شمار پژوهشگران 14
2-1-3-3- زمان 15
2-1-4- مدل¬های سنجش بهره¬وری علمی 16
2-1-4-1- مدل لوتکا 17
2-1-4-2- مدل پائو 20
2-1-4-3- مدل شاکلی 22
2-1-4-4- مدل پرایس 24
2-1-5- جمع‌بندي 25
2-2- پیشینه پژوهش 26
2-2-1- پژوهش¬ها پیرامون تولید علم ایران در سطح پژوهشگران 26
2-2-2- پژوهش¬های پیرامون بهره¬وری علمی 29
2-2-2-1- با استفاده از شاخص¬های بهره¬وری علمی 29
2-2-2-2- با استفاده از مدل¬های بهره¬وری علمی 32
2-2-3- جمع¬بندی 35
2-3- پرسش¬های اساسی پژوهش 35
2-3- 1- پرسش¬های فرعی پژوهش 36
2-4- تعاریف مفهومی و عملیاتی پژوهش 36
2-4-1-تعاریف مفهومی 36
2-4-2- تعاریف عملیاتی 37

فصل سوم: روش¬شناسی پژوهش
3-1- مقدمه 40
3-2- روش پژوهش 40
3-3- جامعه پژوهش 40
3-3-1- طول حیات علمی پژوهشگران ایرانی 41
3-3-2- حوزه¬های مورد بررسی 45
3-4- روش و ابزار گردآوری داده 46
3-5- جزئيات مراحل گردآوري دادهها 46
3-5-1- شناسایی تولیدات علمی ایران 46
3-5-2- شناسایی نویسندگان ایرانی 46
3-5-3- رده¬بندی موضوعی نویسندگان 48
3-6- روش آماری تجزیه و تحلیل داده¬ها 49

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته¬ها
4-1- مقدمه 53
4-2- سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی 53
4-2-1- شمار انتشارات 53
4-2-2- شمار پژوهشگران 55
4-2-3- سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی به طور کلی 55
4-2-4- سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی در رده¬های موضوعی 56
4-2-4-1- مقایسه سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی در رده¬های موضوعی 56
4-2-5- سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی در گروه¬های آموزشی 59
4-2-5-1- مقایسه سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی در گروه¬های آموزشی 61
4-3- بررسی طول حیات علمی پژوهشگران ایرانی 62
4-3-1- مقایسه طول حیات علمی پژوهشگران ایرانی در رده¬های موضوعی و گروه-های آموزشی 64
4-4- بررسی طول فعالیت علمی پژوهشگران ایرانی 68
4-4-1- مقایسه طول فعالیت علمی پژوهشگران ایرانی در رده¬های موضوعی 69
4-4-2- مقایسه طول فعالیت علمی پژوهشگران ایرانی در گروه¬های آموزشی 71
4-5- بررسی نرخ انتشار پژوهشگران ایرانی 73
4-5-1- مقایسه نرخ انتشار پژوهشگران ایرانی در رده¬های موضوعی 73
4-5-2- مقایسه نرخ انتشار پژوهشگران ایرانی در گروه¬های آموزشی 75
4-6- بررسی نرخ انتشار بهنجارشده پژوهشگران ایرانی 77
4-6-1- مقایسه نرخ انتشار بهنجارشده در رده¬های موضوعی 77
4-6-2- مقایسه نرخ انتشار بهنجار شده پژوهشگران ایرانی در گروه¬های آموزشی 79
4-7- رتبه¬بندی پژوهشگران ایرانی به لحاظ نرخ انتشار 81
4-8- رتبه¬بندی پژوهشگران ایرانی به لحاظ نرخ انتشار بهنجارشده 82

فصل پنجم: بحث و نتيجه¬گيري
5-1- مقدمه 85
5-2- وضعیت کلی رشته¬ها 85
5-3- پرسش نخست پژوهش: سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی 1991- 2011، در رشته¬های مختلف چگونه است؟ 87
5-4- پرسش دوم پژوهش: آیا بین طول حیات علمی پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی 1991 – 2011، در رشته¬های مختلف اختلاف معناداری وجود دارد؟ 91
5-5- پرسش سوم پژوهش: آیا بین طول فعالیت علمی پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی 1991 – 2011، در رشته¬های مختلف اختلاف معناداری وجود دارد؟ 94
5-6- پرسش چهارم پژوهش: آیا بین نرخ انتشار پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی 1991 – 2011، در رشته¬های مختلف اختلاف معناداری وجود دارد؟ 97
5-7- پرسش پنجم پژوهش: آیا بین نرخ انتشار بهنجارشده پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی 1991 – 2011، در رشته¬های مختلف اختلاف معناداری وجود دارد؟ 99
5-8- پرسش فرعی پژوهش: رتبه¬بندی پژوهشگران ایرانی بر اساس نرخ انتشار در بازه زمانی 1991 – 2012 چگونه است؟ 101
5-9- پرسش فرعی پژوهش: رتبه¬بندی پژوهشگران ایرانی بر اساس نرخ انتشار بهنجارشده در بازه زمانی 1991 – 2012 چگونه است؟ 102
5-10- نتیجه¬گیری 103
5-11- پیشنهادهای کاربردی 104
5-12- پیشنهادهایی برای پژوهش¬های آینده 105

فهرست منابع
منابع فارسی 106
منابع انگلیسی 110

پیوست 114

فهرست منابع

منابع فارسی

اعظمی، محمد (1389). “بررسي ميزان و عوامل موثر بر توليد علم در ميان اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمان طي سال­هاي 2007-2000”. فصلنامه کتابداری و اطلاع­رسانی، 13(3): 225-242.

بينش، مژگان و مقصودي، رويا (1387). “بررسي وضعيت انتشارت علمي دانشگاه­هاي ايران طي سال­هاي 2002- 2006 ( بر اساس پايگاه Web of Science)”. کتابداري، 42 (47): 139- 154.

حجازی، یوسف؛ بهروان، ژاله (1388). “بررسی رابطه بین عوامل فردی و سازمانی با بهره­وری پژوهشی اعضای هیات علمی کشاورزی: مورد مطالعه دانشکده­های کشاورزی استان تهران”. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 5 (1): 47-60.

حیدری، غلام­رضا (1389). معرفت­شناسی علم­سنجی. شیراز: نوید شیراز: 30.

دیانی، محمدحسین (1376). مجموعه­سازی و فراهم­آوری در کتابخانه­ها. اهواز: دانشگاه شهید چمران : 167-169.

دیدگاه، فرشته (1388). “مطالعه الگوهای مشارکت علمی پژوهشگران بین­المللی نمایه استنادی علوم طی سال­های 1998- 2007”. پایان­نامه کارشناسی­ارشد کتابداری و اطلاع­رسانی، دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی، دانشگاه شیراز.

دیوداتو، ویرجیل پاسکوئاله (1391). دانشنامه علم­سنجی. ترجمه غلامرضا حیدری، روح­اله خادمی. تهران: کتابدار.

رحماني، مژده (1385). ” ارزيابي عملکرد موسسات پژوهشي وزارت علوم تحقيقات و فناوري در سال 1383″. رهيافت، 38: 51- 57.

ستوده، هاجر (1386). تأثير دسترسي آزاد به توليدات علمي کشورهاي جهان بر عملکرد استنادي آنها در سال هاي 2001- 2003. پايان­نامه دکتري، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه تهران.

ستوده، هاجر (1389). ” گذاری بر ضریب تاثیر مجلات و دلایل ناکارآمدی آن بر ارزیابی پژوهش در رشته­های مختلف”. رهیافت، 147: 33-44.

سهیلی، فرامرز؛ دانش، فرشید؛ مصری­نژاد، فائزه، و همکاران (1390). “قانون باروری پدیدآور در مورد تولیدات علمی محققان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس پایگاه”web of science. مدیریت اطلاعات سلامت، 8(6): 766-773.

صبوری، علی­اکبر (1381). “بررسی کارنامه پژوهشی ایران در سال 2002 میلادی”. رهیافت،  (28): 87.

صبوری، علی­اکبر (1382). “مروری بر تولید علم در سال 2003”. رهیافت، 31: 21- 23.

صبوري، علي­اکبر و پورساسان، نجمه (1383). “توليد علم ايران در سال 2004”. رهيافت، 34: 60- 66.

صراطی­شیرازی، منصوره؛ و گلتاجی، مرضیه (1390). “بررسی تولیدات علمی دندان­پزشکی با استفاده از پایگاه web of science در سال­های 2000 تا 2009”. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 12(2): 170-173.

عبدي، سيامک (1389). نگاشت علمي دانشگاه شيراز بر اساس شاخص­هاي علم­سنجي طي سال­هاي 2005- 2009. پايان­نامه کارشناسي­ارشد، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه شيراز.

عصاره، فریده؛ و مصطفوی، اسماعیل (1390). “بررسی تطبیقی قواعد لوتکا و پائو با تعداد نویسندگان و مقالات آنان در حوزه­های علوم رایانه و هوش مصنوعی در پایگاه استنادی وب آو ساینس در سال­های 1986 تا 2009”. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ویژه­نامه علم­سنجی، 66: 207-229.

عصاره، فریده؛ و معرفت، رحمان (1384). “مشارکت پژوهشگران ایرانی در تولید علم جهانی در مدلاین (حوزه علوم پایه و بین­رشته­ای پزشکی)”. رهیافت، 35: 39- 44.

عصاره، فریده؛ حیدری، غلام­رضا؛ زارع فراشبندی، فیروزه، و همکاران (1388). از کتاب­سنجی تا وب­سنجی: تحلیلی بر مبانی، دیدگاه­ها، قواعد و شاخص­ها. تهران: کتابدار.

عصاره، فريده و ويلسون، كنسپسيون، اس. (1384). “انتشارات علمي ايرانيان: مشاركت، رشد و توسعه از 1985-1999”. ترجمه آتوسا كوچك. فصلنامه كتاب، 62: 131-144.

علیجانی، رحیم؛ کرمی، نورالله؛ و زراعتکار، ندا (1388). “بررسی و مقایسه چهار دوره تولیدات علمی جامعه پزشکی ایران در عرصه بین­المللی”.  ماهنامه اطلاع­یابی و اطلاع­رسانی، 26: 43- 58.

.مسگرپور، بيتا؛ اعتمادي، آرش؛ فتوحي، اکبر؛ کبريائي­زاده، عباس؛ و يونسيان، مسعود (1388). “روند تحقيقات علوم دارويي در ايران در مقايسه با کشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي: يک مطالعه علم سنجي”. مديريت سلامت، 6 (2): 141- 151.

موسوی، میرفضل الله (1383). “رتبه­بندی تولید علم در 50 کشور اول جهان”. رهیافت، 32: 37- 57.

موئد، هنک (1387). تحلیل استنادی در ارزیابی پژوهش. ترجمه عباس میرزایی، حیدر مختاری. تهران: چاپار.

میرحسینی، زهره؛ و جلیلی باله، مرجان (1388). “بررسی وضعیت بروندادهای پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده­های داروسازی تهران بر اساس شاخص h”. دانش­شناسی، 2(7): 85-100.

نجفی­پور، حمید؛ درویش­مقدم، صدیف؛ آزمندیان، جلال، و همکاران(1388). “تاثیر ارائه خدمات آموزشی–پژوهشی در قالب تاسیس پایگاه توسعه تحقیقات بالینی بر عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمان”. گام­های توسعه در آموزش پزشکی، 6(2): 157-164.

نوروزی چاکلی، عبدالرضا (1390). آشنایی با علم­سنجی: مبانی، مفاهیم، روابط و ریشه­ها. تهران: سمت؛ دانشگاه شاهد، مرکز چاپ و انتشارات : 192.

يزدي صمدي، بهمن؛ و اشكان، سیدمحمد (1388). “ارزيابي مؤسسات و مراكز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران از نظر طرح­هاي پژوهشي،  آثارعلمي، اختراعات و اكتشافات”. به نژادي نهال و بذر، 25(1): 485 – 504.

منابع انگلیسی

Alison, PD. and Stewart, JA. (1974). “Productivity differences among scientists: evidence for accumulative advantage” . American Sociological Review, 39(4): 596-606.

Alpert, D. (1985). “Performance and paralysis: The organization context of the American research university”. Journal of Higher Education, 56: 241-281.

Barré, R. (2001). “Sense and nonsense of S & T productivity indicators”. Sci Public Policy, 28: 259-266.

Barrios, M., A., A. Borrego, C. Vilagines, and M. Somoza (2008). “A bibliometric study of psychological research on tourism”. Scientometrics, 77(3): 453-467.

Bonaccorsi, A. and Daraio, C. (2003). “Age effects in scientific productivity: the case of Italian national research council(CNR)”. Scientometrics, 58(1): 49-90.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه بهره­ وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته­های مختلف در بازه زمانی 1991-2011 بر اساس شاخص­های سرانه انتشار و نرخ انتشار است. روش پژوهش، پیمایشی با رویکرد علم­سنجی است. نمونه پژوهش را آن دسته از نویسندگان مسؤول ایرانی تشکیل می­دهند که انتشارات آنان در سال­ 1991 در نمايه­نامه استنادي علوم واقع بر پايگاه وب­آو­ساينس نمایه شده­اند و دست کم در یک سال از سال­های پس از آن (تا سال 2011) حداقل یک اثر دیگر در پایگاه­های مذکور داشته باشند.

95 پژوهشگر ایرانی فعال در عرصه تولید علم در سال 1991 شناسایی شدند. با حذف 14 تن که به دلیل رکود در تولید علم یا پایان حیات علمی، به زودی از چرخه فعالیت خارج شده­اند شمار پژوهشگران فعال در سال 1991 به 81 تن رسید. سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی در طول بازه زمانی 21 ساله به طور کلی 07/51 است. نتایج آزمون­ها نشان داد که میان سرانه انتشار رده­های موضوعی و گروه­های آموزشی مختلف اختلاف معناداری وجود دارد. همچنین میان طول حیات علمی پژوهشگران رده­های موضوعی مختلف اختلاف معناداری وجود دارد اما میان طول حیات علمی پژوهشگران گروه­های آموزشی مختلف اختلاف معناداری وجود ندارد. همچنین، پژوهش حاضر، برای نخستین بار «نرخ انتشار بهنجار شده بر اساس طول فعالیت علمی پژوهشگران» را به عنوان شاخصی برای سنجش عملکرد پژوهشگران در طول زمان به کار گرفت. میان رده­­های موضوعی و گروه­های آموزشی مختلف به لحاظ طول فعالیت علمی اختلاف معناداری وجود دارد. میان نرخ انتشار پژوهشگران ایرانی در رده­های موضوعی و گروه­های آموزشی مختلف نیز اختلاف معناداری وجود دارد و این اختلاف تنها به اختلاف دو رده موضوعی شیمی و علوم کشاورزی با برخی دیگر از رده­ها؛ و گروه­ آموزشی شیمی باز می­گردد. علاوه بر آن، میان نرخ انتشار بهنجارشده پژوهشگران ایرانی در رده­های موضوعی و گروه­های آموزشی مختلف اختلاف معناداری وجود دارد.

نتایج نشان داد که با بهنجارسازی شمار انتشارات پژوهشگران با شاخص طول حیات علمی یا طول فعالیت علمی، شمار رشته­های دارای اختلاف کاهش می­یابد. اما با بهنجارسازی نرخ انتشار بر اساس سنجه طول فعالیت علمی، رشته­های بیشتری متفاوت نشان می­دهند که ناشی از لحاظ کردن طول فعالیت علمی علاوه بر طول حیات علمی است که می­تواند تصویری دقیق­تر از تفاوت میان پژوهشگران در رشته­های مختلف نشان دهد. با این حال، پژوهشگران رشته شیمی حتی با بهنجارسازی تولیدات علمی آنان با طول حیات علمی در گام اول و با طول فعالیت علمی در گام دوم، باز هم با بسیاری از رشته­ها تفاوت نشان می­دهند. این امر را می­توان به فعال­تر بودن پژوهشگران و یا ماهیت متفاوت این رشته نسبت داد.

کلیدواژه­ها: بهره­وری علمی، سرانه انتشار، طول حیات علمی، طول فعالیت علمی، نرخ انتشار، رشته.

فصل اول

مقدمه

تجارت جهانی در آغاز قرن بیستم موید آن است که آنچه تحول و پیشرفت خارق­العاده جهانی را سبب شد، گسترش دانش و پژوهش بوده است. افزایش روزافزون دانش، اثرات بسیار عمیقی در تمامی حوزه­های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف به جا گذاشته است. بی­تردید تحقیق به عنوان یک کار دانشگاهی جهانی از ارزش اقتصادی و اجتماعی بیشتری برخوردار می­گردد. بنابراین دانشگاه­ها در بسیاری از سامانه­های رتبه­بندی، ارزیابی و تدوین شاخص­های عملکرد خود، بر فعالیت­های پژوهشی تمرکز می­نمایند (آلپرت[1]، 1985) .

برای ارزیابی عملکرد علمی دانشگاه­ها می­توان از روش­های علم­سنجی بهره جست. یکی از رایج­ترین موارد کاربرد علم­سنجی، ارزیابی فعالیت علمی پژوهشگران می­باشد که حوزه اجرایی سیاستگذاران علمی-پژوهشی در کشورهای مختلف است (میرحسینی و جلیلی­باله، 1388) . به عبارت دیگر هدف اصلی از انجام مطالعات علم­سنجی که ارائه خدمات به سیاستگذاری علمی است، تنها با تکیه بر ارزیابی میسر است. از طرفی استفاده از ارزیابی برای شناسایی تفاوت­های فردی، مطرح بوده و در واقع این همان نکته­ای است که امروزه در علم­سنجی مطرح است (نوروزی چاکلی، 1390) .

از سوی دیگر، توليد اطلاعات علمي پژوهشگران در قالب­هاي گوناگون انجام مي‌شود كه يكي از مهمترين آن­ها انتشارات است. اندازه‌گيري انتشارات علمي، از رايج‌ترين ضابطه‌هاي سنجش عملكرد توليد اطلاعات علمي است. از ميان عمومي‌ترين شاخص­هايي كه در توصيف فعاليت­ها و تلاش­هاي كشورهاي مختلف مورد توجه است، مؤلفه تعداد مقاله‌هاي علمي منتشر شده در مجله‌هاي معتبر علمي بين‌المللي است (صبوري، 1381) . شناسایی ویژگی­ها و الگوهای حاکم بر تولید علم پژوهشگران می­تواند پاسخ بسیاری از پرسش­ها در رابطه با چگونگی تولید علم در میان پژوهشگران انفرادی در یک رشته خاص، دانشگاه یا کشور خاص را فراهم آورد. از این رو، پژوهش پیرامون بهره­وری علمی پژوهشگران انفرادی به منظور کشف الگوهای مختلف تولید ضروری است. از سوی دیگر زمان یکی دیگر از عوامل بسیار مهم در تعیین سطح بهره­وری پژوهشگران انفرادی است. با وجود اهمیت عامل زمان، ارزیابی­های پژوهشی بدون توجه به این عامل صورت می­گیرد. با توجه به آن که در سطوح خردتر، نتایج ارزیابی­ها به منظور توزیع اعتبارات، تخصیص پاداش­ها و امتیازها و نیز استخدام و ارتقای رتبه به کار گرفته می­شود، ضروری است تفاوت­های الگوهای بهره­وری در میان رشته­های مختلف بررسی گردد. در کنار تفاوت الگوهای بهره­وری رشته­های مختلف، تفاوت در شمار پژوهشگران آن­ها نیز لازم است در ارزیابی­ها مورد توجه قرار گیرد.

بنابراین پژوهش حاضر می­کوشد با استفاده از دو شاخص سرانه انتشار و نرخ انتشار به مقایسه بهره­وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته­های مختلف بپردازد.

1-1-       بیان مسئله

یکی از مباحث اساسی فراروی پژوهشگران علم­سنجی و نیز سیاستگذاران پژوهشی، بهره­وری علمی پژوهشگران است. بهره­وری علمی که به عنوان سطح انتشار علمی تعریف می­شود، می­تواند از مولفه­های مختلفی تشکیل شود. نخستین مولفه، تعداد آثار علمی، به ویژه مقالات منتشر شده در مجلات است که به عنوان سنگ­بنای تولید علم و در نتیجه واحد سنجش آن به کار می­رود. آشکار است که این مؤلفه به طور مطلق نمی­تواند نشانگر بهره­وری علمی باشد. زیرا میزان انتشار آثار علمی از پژوهشگری به پژوهشگر دیگر بسته به عوامل فردی، اجتماعی، سازمانی، و تخصصی متفاوت است.

تفاوت در الگوهای انتشاراتی در رشته­های مختلف در تحقیقات علم­سنجی بسیار مورد تاکید قرار گرفته است. به طوری که برای نمونه نشان داده شده است که پژوهشگران در حوزه­های وابسته به پزشکی، شیمی و حوزه­های زیستی به طور متوسط از تولید علم بیشتری نسبت به پژوهشگران در رشته­های فیزیک، ریاضیات، و مهندسی برخوردار هستند (ارتنر[2]، 2010) . یکی از عواملی که در بررسی­های جمعی بین رشته­ها رخ می­نماید، شمار پژوهشگران هر حوزه است. آشکار است که در هر کشور، بسته به نوع نیازهای علمی، رشته­های مختلف از درجات توسعه متفاوتی برخوردار هستند، به نحوی که شمار دانشگاه­ها، مراکز پژوهشی، گروه­های آموزشی از رشته­ای به رشته دیگر بسیار متفاوت است و این امر به تربیت و جذب شمار متفاوتی از پژوهشگران خواهد انجامید (ستوده، 1389) . تفاوت در شمار پژوهشگران در کنار تفاوت در الگوهای انتشاراتی هر رشته می­تواند بر شمار تولیدات علمی آن تاثیر بگذارد و به تفاوت در سرانه تولید علم از رشته­ای به رشته دیگر بیانجامد. بنابراین، چنانچه رشته­ها را صرف­نظر از شمار پژوهشگران آن با هم مقایسه کنیم، بیم آن می­رود که به ارزیابی واقع­بینانه­ای دست نیافته باشیم. شاخص سرانه انتشار که نسبت بین شمار انتشارات علمی را به شمار پژوهشگران می­سنجد ارزیابی­ها و مقایسه­های جمعی را برای مثال بین دانشگاه­ها، تیم­های پژوهشی و رشته­های مختلف میسر می­سازد.

زمان یکی دیگر از عوامل بسیار مهم در تعیین سطح بهره­وری در طول حیات علمی پژوهشگران است (هیوبر[3]، 2001) . با این حال، تا جایی که نتایج جستجوهای پژوهشگر حاضر نشان داد، هیچ­گونه پژوهشی پیرامون مقایسه رشته­های مختلف به منظور کشف تاثیر عامل زمان بر میزان تولیدات علم و تعیین تفاوت­ها یا شباهت­های بین­رشته­ای انجام نشده است. از این گذشته، با وجود اهمیت این عامل، در اغلب بافتارهای عملیاتی، ارزیابی­های پژوهشی بدون توجه به این عامل صورت گرفته است. روشن است که چنانچه پژوهشگران صرف­نظر از رشته ارزیابی و با هم مقایسه شوند، به نتیجه دقیقی دست نخواهیم یافت. حال اگر عامل زمان هم بر الگوی انتشار در رشته­های مختلف موثر باشد، ممکن است نه تنها مقایسه بین پژوهشگران در میان رشته­های مختلف که حتی در درون یک رشته نیز دچار خطا شود.

طول حیات علمی یک پژوهشگر در پژوهش­های علم­سنجی بر حسب فاصله بین سال آغازین و سال پایانی انتشار مقالات اندازه­گیری می­شود (گوپتا، کاریسیداپا[4]، 1997) . به این ترتیب، میانگین انتشارات در طول حیات علمی که از آن به عنوان نرخ انتشار یاد می­شود شاخصی است که عامل زمان را در بهره­وری علمی مد نظر قرار می­دهد. با این حال، آشکار است که طول حیات علمی نمی­تواند پایداری پژوهشگر در انتشار مقاله در طول سال­های حیات علمی را نشان دهد. زیرا دو پژوهشگر با مجموع مقالات و طول حیات علمی یکسان از نرخ انتشار برابری برخوردار خواهند بود، در حالی که ممکن است یکی از آن دو تنها در دو سال آغازین و پایانی فعال بوده و دیگری در چندین سال میانی نیز به طور پایدار دست به انتشار مقاله زده باشد و از ثبات بیشتری در فعالیت­های سالانه خود برخوردار بوده باشد. این در حالی است که تحقیقات علم­سنجی بیشتر بر طول حیات علمی متمرکز شده­اند و تعداد سال­های انتشار مقالات که در این پژوهش سنجه «طول فعالیت علمی» نامیده شده است چندان مورد توجه قرار نگرفته است. آشکار است که در اکثر پژوهش­هایی که به بررسی و مقایسه میانگین انتشارات پژوهشگران پرداخته­اند (گالوز، ماکودا، بونو[5]، و همکاران، 1998) ، عامل زمان تنها بر حسب بازه زمانی انتخاب شده برای بررسی بازتاب می­یابد که کسری از طول حیات علمی پژوهشگران را تشکیل می­دهد، اما «طول فعالیت علمی» یعنی تعداد سال­هایی که پژوهشگر در آن­ها دست به انتشار مقاله زده است، بدون احتساب سال­های رکود مد­نظر قرار گرفته است.

بنابراین، بررسی عامل زمان در تولید علم پژوهشگران در میان رشته­های مختلف می­تواند نقش و میزان تاثیر آن بر الگوهای تولید علم پژوهشگران را روشن سازد. این عامل خواه در بررسی­های انفرادی بین پژوهشگران و خواه در مقایسه جمعی رشته­ها می­تواند اثرگذار باشد.

با توجه به آن که در ارزیابی­های پژوهشی – خواه در پژوهش­های نظری، خواه در ارزیابی­های عملیاتی در محیط­های پژوهشی- مؤلفه «تعداد انتشارات علمی» بیش از همه در کانون توجه قرار می­گیرد، روشن نیست نتایج حاصل از ارزیابی­هایی که با توجه یا بی­توجه به این شاخص­ها به دست می­آید تا چه حد با هم متفاوت است. پژوهش حاضر می­کوشد تا با بررسی پژوهشگران ایرانی در سال­های 1991-2011 (برابر با 1370-1390 هجری خورشیدی) بر اساس سه شاخص سرانه انتشار، نرخ انتشار و نرخ انتشار بهنجارشده به مقایسه نتایج حاصل از کاربرد این شاخص­ها در ارزیابی پژوهشگران بپردازد. علاوه بر این، با دسته­بندی پژوهشگران در رشته­های مختلف و مقایسه بهره­وری آنان می­کوشد تا تفاوت­ها و شباهت­های الگوی تولید علم در میان رشته­های مختلف را که برای ارزیابی پژوهش بسیار سرنوشت­ساز است آشکار سازد. زیرا الگوهای تولید علم و بهره­وری علمی به شدت متاثر از تخصص و حوزه­های فعالیت پژوهشگران است.

1-2-      ضرورت و اهمیت پژوهش

سیاستگذاران علم، به منظور تصمیم­گیری برای چگونگی توزیع امتیازها و پاداش­ها از جمله اعتبارات پژوهشی، ارتقای رتبه، استخدام و … به ارزیابی پژوهشگران دست می­زنند. بدین منظور، سنجه­ها و روش­های علم­سنجی به طور روزافزون مورد استفاده قرار می­گیرد. هر شاخص با توجه به نقاط قوت و ضعف خاص خود، بخشی از واقعیت را منعکس می­سازد. از این رو، سیاستگذاران به دنبال شاخص یا مجموعه­ای از شاخص­ها هستند که بتواند تصویری دقیق­تر و واقع­بینانه­تر از واقعیت پژوهشی را منعکس سازد. به هنگام مقایسه پژوهشگران توجه به تفاوت­های الگوهای تولید علمی ناشی از تخصص­ها و حوزه­های فعالیت آنان ضروری است. مقایسه بهره­وری علمی در میان رشته­های مختلف می­تواند تصویر جامع و روشنی از تفاوت­های موجود در میان رشته­ها منعکس سازد و راه را برای ارزیابی واقع­بینانه­تری از فرایند پژوهش در رشته­های مختلف هموار کند.

با توجه به آن که بهره­وری علمی پژوهشگران متأثر از عوامل مختلفی از جمله تعداد انتشارات (فتاحی، دانش، سهیلی، 1390) ، سرانه انتشار (توتکوشیان، پرتر، دانیلسون[6]، و همکاران، 2003) ، نرخ انتشار (هیوبر، واگنر-دوبلر[7]، 2001)‏ ، طول حيات علمي (هیوبر، 2002) و الگوي فعاليت در سال­هاي مختلف حيات علمي است، ضروری است نتایج حاصل از این شاخص­ها در میان رشته­ها با هم مقایسه شود تا روشن گردد آیا ارزیابی­ پژوهشگران و رشته­ها بر پایه دو عامل زمان و شمار پژوهشگران به نتایج متفاوتی منجر خواهد شد. در این صورت، ضروری خواهد بود که مؤلفه­هایی مانند تعداد انتشارات به کنار گذاشته شده و شاخص­های دقیق­تری مانند نرخ انتشار یا نرخ انتشار بهنجارشده بر پایه طول فعالیت علمی به جای آن به کار گرفته شود.

به طور کلی، نتایج حاصل از پژوهش حاضر، ضمن ارائه نتایجی دقیق­تر از وضعیت انتشار علم پژوهشگران ایرانی، ضرورت یا عدم ضرورت به­کارگیری عامل زمان در بهنجارسازی تعداد انتشارات و همچنین عامل شمار پژوهشگران در مقایسه­های بین­رشته­ای را آشکار خواهد ساخت.

1-3- اهداف پژوهش

با توجه به مسائل مطرح شده در بخش مسئله پژوهش و اهمیت آن، اهداف پژوهش را می­توان در سه بخش اهداف کلی، اهداف جزئی و اهداف فرعی ارائه کرد.

1-3- 1- اهداف کلی پژوهش

هدف کلی از پژوهش حاضر، مقایسه بهره­وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته­های مختلف در بازه زمانی 1991-2011 بر اساس شاخص­های سرانه انتشار و نرخ انتشار است.

1-3-2- اهداف جزئی پژوهش

بررسی سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی 1991 تا 2011 به طور کلی و در میان رشته­های مختلف؛

مقایسه طول حیات علمی پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی 1991 تا 2011 در میان رشته­های مختلف؛

مقایسه طول فعالیت علمی پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی 1991 تا 2011 در میان رشته­های مختلف؛

مقایسه میانگین نرخ انتشار پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی 1991 تا 2011 در میان رشته­های مختلف؛

مقایسه میانگین نرخ انتشار بهنجارشده پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی 1991 تا 2011 در میان رشته­های مختلف.

1-3-3- اهداف فرعی پژوهش

رتبه­بندی پژوهشگران ایرانی بر اساس نرخ انتشار در بازه زمانی 1991 تا 2011؛

رتبه­بندی پژوهشگران ایرانی بر اساس نرخ انتشار بهنجارشده در بازه زمانی 1991 تا 2011.

[1] . Alpert

[2] . Ortner

[3] . Huber

[4] . Gupta & Karisiddappa

[5] . Galvez, Maqueda, Bueno

[6] . Toutkoushian, Porter , Danielson

[7] . Huber & Wagner-Döbler

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه آسيب شناسي موانع پژوهش از ديدگاه اعضاي هيأت علمي دانشگاه فرهنگيان
 • پايان نامه بررسي رابطه بين مهارت هاي کارآفرينانه و بهره وري کارکنان شرکت نفت خزر
 • پايان نامه بررسي رابطه بين رضايت شغلي و سازگاري با بهره وري شغلي
 • پايان نامه بررسي توانمندسازي و كارآفريني بر بهره‌وري كاركنان پتروشيمي
 • پايان نامه بررسي توليد علم دانشگاه آزاد اسلامي در پايگاه وب‏آوساينس از سال 1985 تا پايان سال 2009 ميلادي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122