پايان نامه مقايسه بيان ژنهاي TTK ،ARMC3 و TPTE در نمونه هاي بافت بيماران مبتلا به سرطان پستان با بافت نرمال

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مقايسه  بيان  ژنهاي TTK  ،ARMC3 و TPTE  در نمونه هاي  بافت بيماران مبتلا به سرطان پستان با  بافت نرمال یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 93 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مقايسه  بيان  ژنهاي TTK  ،ARMC3 و TPTE  در نمونه هاي  بافت بيماران مبتلا به سرطان پستان با  بافت نرمال بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و اهمیت موضوع 1
1-1: مقدمه 2
1-2: اهمیت موضوع وضرورت انجام تحقیق 3
1-3: اهداف طرح 4
1-3-1: هدف کلی 4
1-3-2: اهداف فرعی 4
1-3-3: اهداف کاربردی 5
1-4: فرضیات 5
فصل دوم: مروري بر مطالعات انجام شده 6
2-1: آناتومی و فیزیولوژی پستان 6
2-1-1: ساختار و عملکرد پستان 7
2-1-2: گردش خون پستان 8
2-1-3: تخلیه لنفاوی پستان 9
2-1-4: عصب رسانی پستان: 9
2-1-5: ناهنجاری‌های پستان 9
2-1-6: بیماری‌های خوش خیم پستان 9
2-2: سرطان پستان 10
2-2-1: شيوع سرطان پستان در جهان و ايران 10
2-2-2: کلیت سرطان پستان 11
2-2-3: سرطان درجا يا غيرتهاجمي 11
2-2-4: سرطان مهاجم پستان 12
2-2-5: علل ايجاد سرطان پستان 14
2-2-6: علائم سرطان پستان 16
2-2-7: تشخيص سرطان پستان 17
2-2-8: رده بندی سرطان پستان 19
2-2-9: درمان سرطان پستان 21
2-2-10: سرطان عود كننده پستان 24
2-2-11: سرطان پستان در مردان 24
2-3: ژنتیک سرطان 25
2-3-1:سرطان 25
2-3-2: انکوژن‌ها 26
2-3-3: ژنهای سرکوب کننده تومور 29
2-3-4: اختلالات تنظیم چرخهی سلولی در سرطان 29
2-3-5: P53 محافظ ژنوم 31
2-3-6: نقش BRCA1/2 31
2-3-7: نقص در ماشین ترمیم 32
2-3-8: توانایی تحریک رگزایی و متاستاز تومورهای بدخیم 32
2-3-9: بررسي ماركرها در خون افراد مبتلا به سرطان پستان 32
2-4: آنتي ژنهاي سرطانی- بيضه ایی 33
2-4-1: کلاسه بندی ژنهای سرطانی-بیضه ای 34
2-4-2:تنظيم بيان آنتي ژنهاي سرطانی – بيضه ایی 35
2-4-3: عملکرد ژنهای سرطانی-بیضه ای 35
2-4-4: ايمونوژنيسيته آنتي ژنهاي سرطانی- بيضه ایی 35
2-4-5: ژنهای مورد بررسی: ARMC3, TPTE, TTK 36
2-5: مباني تئوريك در Real-Time PCR 38
2-5-1. کنترل داخلی : 39
فصل سوم: مواد و روش ها 41
3-1: نمونه گیری 42
3-1-1 .روش جمع آوری و تعداد نمونه ها 42
3-2.استخراج RNA از نمونه بافتهای جمع آوری شده 43
3-2-1 . محلول های مورد نیاز 43
3-2-2. روش استخراج RNA از بافت 43
3-2-3 .روش الکتروفورز کردن نمونه RNAبر روی ژل آگارز 8/0 درصد 45
3-2-4. ظهور باندهای RNAبر روی ژل 45
3-3. تیمار RNA جهت حذف DNA ژنومی 45
3-4 .سنتز cDNA از RNA استخراج شده از بافت 46
3-5. طراحی پرایمر و پروب و بررسی کیفیت آنها : 46
3-5-1. غلظت بهينه پرايمر 47
3-5-2. آناليز منحني ذوب: 48
3-5-3. غلظت بهينه پروب: 48
3-5-4. تهيه سريال رقت به منظور بررسي كارائي پرايمرها : 48
3-6-. انجام تکنیک Real-Time PCR بر روي نمونه هاي مورد مطالعه : 48
3-6-1. تجزيه و تحليل نتايج بدست آمده از Real-Time PCR: 50
3-7. نحوه تجزيه و تحليل داده ها: 51
فصل چهارم: نتایج و یافته ها 52
4-1. اطلاعات دموگرافیک جمعیت مورد مطالعه 53
4-2 :آنالیز RNA 54
4-2-1 :آنالیز کمی RNA 54
4-2-2 :آنالیز کیفی RNA 54
4-3. آنالیز کمی RNA تیمار شده 55
4-4. بهینه سازی پرایمرها 56
4-4-1. آناليز منحني ذوب: 58
4-4-2.تعيين غلظت مناسب پروب: 59
4-5. نتايج Real-Time PCR 60
4-5-1. آمار توصيفي: 60
4-6. درصد بیان ژن ARMC3 63
4-7. درصد بیان ژن TPTE 65
4-8. درصد بیان ژن TTK 67
4-9. بررسی درصد بیان همزمان ژن‌های سرطانی- بیضه‌ایی 69
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها 70
پیشنهادات 74
Abstract: 76
References: 77

 منابع

Ferlay J, Shin HR, Bray F, Forman D, Mathers C, DM. P. GLOBOCAN 2008 v1.2, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 10 [Internet]. 2008.

Ferlay J, Parkin DM, Steliarova-Foucher E. Estimates of cancer incidence and mortality in Europe in 2008. Eur J Cancer. 2010;46(4):765-81. Epub 2010/02/02.

Mousavi SM, Montazeri A, Mohagheghi MA, Jarrahi AM, Harirchi I, Najafi M, et al. Breast cancer in Iran: an epidemiological review. Breast J. 2007;13(4):383-91. Epub 2007/06/27.

Mousavi SM, Gouya MM, Ramazani R, Davanlou M, Hajsadeghi N, Seddighi Z. Cancer incidence and mortality in Iran. Ann Oncol. 2009;20(3):556-63. Epub 2008/12/17.

Yassaee VR, Zeinali S, Harirchi I, Jarvandi S, Mohagheghi MA, Hornby DP, et al. Novel mutations in the BRCA1 and BRCA2 genes in Iranian women with early-onset breast cancer. Breast Cancer Res. 2002;4(4):R6. Epub 2002/07/09.

Jacobson JA, Danforth DN, Cowan KH, d’Angelo T, Steinberg SM, Pierce L, et al. Ten-year results of a comparison of conservation with mastectomy in the treatment of stage I and II breast cancer. N Engl J Med. 1995;332(14):907-11. Epub 1995/04/06.

Obedian E, Fischer DB, Haffty BG. Second malignancies after treatment of early-stage breast cancer: lumpectomy and radiation therapy versus mastectomy. J Clin Oncol. 2000;18(12):2406-12. Epub 2000/06/16.

Society. AC. “What Are the Key Statistics for BreastCancer?”. Archived from the original on January 5, 2008 Retrieved 2008-02-03

2007.

Luiz Gonzaga Almeida NJS, et al..,. CTdatabase: a knowledge-base of high-throughput and curated data on cancer-testis antigens Oxford Journals  ,2008 37 (1):pD316-D319.

van der Bruggen P, Traversari C, Chomez P, Lurquin C, De Plaen E, Van den Eynde B, et al. A gene encoding an antigen recognized by cytolytic T lymphocytes on a human melanoma. Science. 1991;254(5038):1643-7. Epub 1991/12/13.

Soudeh Ghafouri-Fard M-HM. Cancer-Testis Antigens: Potential Targets for Cancer Immunotherapy Archives of Iranian Medicine ,200912(4):p395-404.

Scanlan MJ, Gure AO, Jungbluth AA, Old LJ, Chen YT. Cancer/testis antigens: an expanding family of targets for cancer immunotherapy. Immunol Rev. 2002;188:22-32. Epub 2002/11/26.

Stevenson BJ IC, Panji S, Zahn-Zabel M, Hide W, Old L, et al. Rapid evolution of cancer/testis genes on the X chromosome. . BMC Genomics 2007; 8: 129 – 139.

Mashino K, Sadanaga N, Tanaka F, Yamaguchi H, Nagashima H, Inoue H, et al. Expression of multiple cancer-testis antigen genes in gastrointestinal and breast carcinomas. Br J Cancer. 2001;85(5):713-20. Epub 2001/09/05.

Mischo A, Kubuschok B, Ertan K, Preuss KD, Romeike B, Regitz E, et al. Prospective study on the expression of cancer testis genes and antibody responses in 100 consecutive patients with primary breast cancer. Int J Cancer. 2006;118(3):696-703. Epub 2005/08/12.

Harmer V. Breast Cancer Nursing Care and Management. Second ed: Blackwell Publishing Ltd; 2011. 9 p.

Kaufmann M. Management of Breast Diseases: Springer-Verlag Berlin Heidelberg; 2009.

DeSantis C ea. Breast cancer statistics, 2011. CA Cancer J Clin. 2011;61(6):409-18.

Wooster R WBL. Breast and Ovarian Cancer New Engl J Medicine. 2003;348:2339–47.

Therapy. MMoDa. Breast Disorders: Breast Cancer. Retrieved 2008-02-05. 2003.

Society AC. Cancer Facts & Figures 2007. Retrieved 2007-04-26. 2007.

Giordano SH CD, et al. Breast carcinoma in men: a population-based study. Cancer. 2004;101(1):51-7.

Behjati F AM, et al. Prognnostic value of chromosome 1 and 8 copy number in invasive ductal breast carcinoma among Iranian woman: An interphase FISH analysis. Pathol Oncol  Res. 2005;11:157-63.

ACS.2005. Society AC. Cancer Facts & Figures 2007. Retrieved 2007-04-26. 2007.

.

Welch HG WS, Schwartz LM The sea of uncertainty surrounding ductal carcinoma in situ–the price of screening mammography. Natl Cancer Inst. 2008;100(4):228-9.

Kelly TA KJ, et al. Axillary lymph node metastases in patients with a final diagnosis of ductal carcinoma in situ. American Journal of Surgery. 2003;186(4):368-70.

Hunt K, Robb L, Strom A, Mendelsohn j. Breast Cancer. Second ed: Springer Sience + Business Media LLC; 2008.

Lacroix M. Significance, detection and markers of disseminated breast cancer cells. Endocrine-related Cancer. 2006;13(4):1033-67.

Hassey Dow K. Pocket guide to breast cancer. Third ed: Jones and Bartlett Publishers, Inc; 2006.

American Institute for Cancer Prevention. Policy and Action for Cancer Prevention. World Cancer Research Fund, http://wwwdietandcancerreportorg. 2014.

Kelsey JL, Gammon MD. Epidemiology of breast cancer. Epidemiol Rev. 1990;12:228-40. Epub 1990/01/01.

Morrow M, Jordan V. Managing breast cancer risk: BC Decker Inc; 2003.

Jones SC, Gregory P, Nehill C, Barrie L, Luxford K, Nelson A, et al. Australian women’s awareness of breast cancer symptoms and responses to potential symptoms. Cancer Causes Control. 2010;21(6):945-58. Epub 2010/02/24.

Yankaskas BC, Haneuse S, Kapp JM, Kerlikowske K, Geller B, Buist DS. Performance of first mammography examination in women younger than 40 years. J Natl Cancer Inst. 2010;102(10):692-701. Epub 2010/05/05.

Eisinger F. Re: Performance of first mammography examination in women younger than 40 years. J Natl Cancer Inst. 2010;102(22):1742; author reply , -3. Epub 2010/10/23.

Morrow M, Jordan V. Managing breast cancer risk: BC Decker Inc; 2003.

Mueller F, Bommer M, Lacher U, Ruhland C, Stagge V, Adler G, et al. KOC is a novel molecular indicator of malignancy. Br J Cancer. 2003;88(5):699-701. Epub 2003/03/06.

Merck Manual, Professional Edition. Breast Cancer.Ch. 253.

Sinn HP, Helmchen B, Wittekind CH. [TNM classification of breast cancer: changes and comments on the 7th edition]. Pathologe. 2010;31(5):361-6. Epub 2010/08/17. TNM-Klassifikation beim Mammakarzinom : Neuerungen und Anmerkungen zur 7. Auflage.

Pusztai CSaL. Molecular origin of cancer: gene-expression signatures in breast cancer. N Engl J Med. 2009;360(8):790.

Romond EH PE, Bryant J, et al. Trastuzumab plus adjuvant chemotherapy for operable HER2+ breast cancer. N Engl J Med. 2005;353:1673–84 and supplementary appendix.

Families NCIatNRCfW. Surgery Choices for Women with Early Stage Breast Cancer. 2004.

Massarut S BG, Belleti B, et al. Intraoperative radiotherapy impairs breast cancer cell motility induced by surgical wound fluid. Oncol 2006;24(18S):10611.

Belletti B VJ, D’Andrea S, et al. Targeted intraoperative radiotherapy impairs the stimulation of breast cancer cell proliferation and invasion caused by surgical wounding. Clin Cancer Res. 2008;14(5):1325-32.

Robson ME, Storm CD, Weitzel J, Wollins DS, Offit K, American Society of Clinical O. American Society of Clinical Oncology policy statement update: genetic and genomic testing for cancer susceptibility. J Clin Oncol. 2010;28(5):893-901.

M. J. Adjuvant trastuzumab therapy for HER2-positive breast cancer. Clin Breast Cancer. 2008;8(4):324-33.

Herceptin.com. Herceptin (trastuzumab) Adjuvant HER2+ Breast Cancer Therapy Pivotal Studies and Efficacy Data. Retrieved 2010-05-08. 2010.

Jemal A, Siegel R, Ward E, Hao Y, Xu J, Murray T, et al. Cancer Statistics, 2008. CA: A Cancer Journal for Clinicians. 2008;58(2):71-96.

Strachan T, Read A. Human Molecular Genetics. fourth ed: Garland Science, Taylor & Francis Group, LLC; 2011.

Loeb KR, Loeb LA. Significance of multiple mutations in cancer. Carcinogenesis. 2000;21(3):379-85.

Chial H. Proto-oncogenes to oncogenes to cancer. . Nature Education. 2008;1(1):33.

Saez R, Chan AM, Miki T, Aaronson SA. Oncogenic activation of human R-ras by point mutations analogous to those of prototype H-ras oncogenes. Oncogene. 1994;9(10):2977-82. Epub 1994/10/01.

Hardwick KG, Li R, Mistrot C, Chen RH, Dann P, Rudner A, et al. Lesions in many different spindle components activate the spindle checkpoint in the budding yeast Saccharomyces cerevisiae. Genetics. 1999;152(2):509-18. Epub 1999/06/03.

Bernstein C, Bernstein H, Payne CM, Garewal H. DNA repair/pro-apoptotic dual-role proteins in five major DNA repair pathways: fail-safe protection against carcinogenesis. Mutation research. 2002;511(2):145-78. Epub 2002/06/08.

Ferrara N, Hillan KJ, Novotny W. Bevacizumab (Avastin), a humanized anti-VEGF monoclonal antibody for cancer therapy. Biochemical and Biophysical Research Communications. 2005;333(2):328-35.

Zheng HY, Chen Q, Ye YB, Huang WW. [mRNA expression of CK19 and CEA in peripheral blood of patients with breast cancer detected by real-time quantitative PCR]. Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2008;88(32):2267-70. Epub 2008/12/18.

Galan M, Vinolas N, Colomer D, Soler G, Munoz M, Longaron R, et al. Detection of occult breast cancer cells by amplification of CK19 mRNA by reverse transcriptase-polymerase chain reaction: role of surgical manipulation. Anticancer Res. 2002;22(5):2877-84. Epub 2003/01/18.

Chen CC, Hou MF, Wang JY, Chang TW, Lai DY, Chen YF, et al. Simultaneous detection of multiple mRNA markers CK19, CEA, c-Met, Her2/neu and hMAM with membrane array, an innovative technique with a great potential for breast cancer diagnosis. Cancer Lett. 2006;240(2):279-88. Epub 2005/11/18.

Klimant E, Glurich I, Mukesh B, Onitilo A. Blood Type, Hormone Receptor Status, HER2/neu Status, and Survival in Breast Cancer: A Retrospective Study Exploring Relationships in a Phenotypically Well-Defined Cohort. Clin Med Res. 2011. Epub 2011/01/26.

Ghafouri-Fard S, Modarressi MH. Cancer-testis antigens: potential targets for cancer immunotherapy. Arch Iran Med. 2009;12(4):395-404. Epub 2009/07/02.

Oliver Hofmann OLC, et al. Genome-wide analysis of cancer/testis gene expression PNAS 2008;105(5):20422-7.

Rao M, Chinnasamy N, Hong JA, Zhang Y, Zhang M, Xi S, et al. Inhibition of histone lysine methylation enhances cancer-testis antigen expression in lung cancer cells: implications for adoptive immunotherapy of cancer. Cancer Res. 2011;71(12):4192-204. Epub 2011/05/07.

Okada T, Akada M, Fujita T, Iwata T, Goto Y, Kido K, et al. A novel cancer testis antigen that is frequently expressed in pancreatic, lung, and endometrial cancers. Clin Cancer Res. 2006;12(1):191-7. Epub 2006/01/07.

Mizukami Y, Kono K, Daigo Y, Takano A, Tsunoda T, Kawaguchi Y, et al. Detection of novel cancer-testis antigen-specific T-cell responses in TIL, regional lymph nodes, and PBL in patients with esophageal squamous cell carcinoma. Cancer Sci. 2008;99(7):1448-54. Epub 2008/05/03.

Li X, Liu B, Ji CN, Kang Y, Mao Y. Cloning and expression of ARMC3_v2, a novel splicing variant of the human ARMC3 gene. Genetika. 2006;42(7):999-1003. Epub 2006/08/19.

Dong XY, Su YR, Qian XP, Yang XA, Pang XW, Wu HY, et al. Identification of two novel CT antigens and their capacity to elicit antibody response in hepatocellular carcinoma patients. Br J Cancer. 2003;89(2):291-7. Epub 2003/07/17.

Chen H, Rossier C, Morris MA, Scott HS, Gos A, Bairoch A, et al. A testis-specific gene, TPTE, encodes a putative transmembrane tyrosine phosphatase and maps to the pericentromeric region of human chromosomes 21 and 13, and to chromosomes 15, 22, and Y. Hum Genet. 1999;105(5):399-409. Epub 1999/12/22.

Mills GB, Schmandt R, McGill M, Amendola A, Hill M, Jacobs K, et al. Expression of TTK, a novel human protein kinase, is associated with cell proliferation. J Biol Chem. 1992;267(22):16000-6. Epub 1992/08/05.

Lindberg RA, Fischer WH, Hunter T. Characterization of a human protein threonine kinase isolated by screening an expression library with antibodies to phosphotyrosine. Oncogene. 1993;8(2):351-9. Epub 1993/02/01.

Liu ST, Chan GK, Hittle JC, Fujii G, Lees E, Yen TJ. Human MPS1 kinase is required for mitotic arrest induced by the loss of CENP-E from kinetochores. Mol Biol Cell. 2003;14(4):1638-51. Epub 2003/04/11.

Jelluma N, Brenkman AB, van den Broek NJ, Cruijsen CW, van Osch MH, Lens SM, et al. Mps1 phosphorylates Borealin to control Aurora B activity and chromosome alignment. Cell. 2008;132(2):233-46. Epub 2008/02/05.

Martin-Lluesma S, Stucke VM, Nigg EA. Role of Hec1 in spindle checkpoint signaling and kinetochore recruitment of Mad1/Mad2. Science. 2002;297(5590):2267-70. Epub 2002/09/28.

Wei JH, Chou YF, Ou YH, Yeh YH, Tyan SW, Sun TP, et al. TTK/hMps1 participates in the regulation of DNA damage checkpoint response by phosphorylating CHK2 on threonine 68. J Biol Chem. 2005;280(9):7748-57. Epub 2004/12/25.

Bhonde MR, Hanski ML, Budczies J, Cao M, Gillissen B, Moorthy D, et al. DNA damage-induced expression of p53 suppresses mitotic checkpoint kinase hMps1: the lack of this suppression in p53MUT cells contributes to apoptosis. J Biol Chem. 2006;281(13):8675-85. Epub 2006/02/01.

Yuan B, Xu Y, Woo JH, Wang Y, Bae YK, Yoon DS, et al. Increased expression of mitotic checkpoint genes in breast cancer cells with chromosomal instability. Clin Cancer Res. 2006;12(2):405-10. Epub 2006/01/24.

Yuan JS, Reed A, Chen F, Stewart CN, Jr. Statistical analysis of real-time PCR data. BMC bioinformatics. 2006;7:85. Epub 2006/03/01.

Wong ML, Medrano JF. Real-time PCR for mRNA quantitation. BioTechniques. 2005;39(1):75-85. Epub 2005/08/03.

چکیده :

مقدمه: سرطان پستان هنوز شايعترين سرطان در بين زنان می باشد. بیومارکرهایی که در بافت سرطانی بیان می شوند نقش مهمی درتشخیص، پیش آگهی و پاسخ به درمان دارند. ژن‌های سرطانی- بیضه‌ایی غالبا در بافت نرمال بیضه بیان می‌شوند ولی بیان برخی از آنها در انواعی از سرطان‌ها نیز گزارش شده است. چون بیضه یک مکان محافظت شونده از سیستم ایمنی می‌باشد، در صورت بیان این ژن‌ها در تومور می توان از آنها به عنوان اهداف‌ مناسبی برای ایمونوتراپی سرطان پستان استفاده کرد.

روش بررسی: پس از اخذ تعداد 95 نمونه شامل40 نمونه توموری، 40 نمونه مجاور تومور و 15 نمونه نرمال نمونه از بانک زیستی، استخراج RNA از آنها انجام گرفت. سپس RNA های استخراج شده  DNase Treatment  شده و از روی آنها cDNA  ساخته شد و با روش Real-Time PCR، بیان ژنهای ARMC3, TPTE,TTK   به همراه ACTB (کنترل داخلی) مورد بررسی قرار گرفت.

نتیجه: 43.6% از بافت توموری و 25.6%  بافت مجاور تومور رونوشت ARMC3 را بیان کردند.  ARMC3 در 41% از نمونه های تومور افزايش بيان و در 46.2%  كاهش بيان داشته است. همچنین بیان این ژن در  12.8% از نمونه های توموری بدون تغيير بود. این تغییرات از لحاظ آماری معنی دار بودند. 21.6% از بافت توموری و 8.1%  بافت مجاور تومور رونوشتTPTE را بیان کردند. TPTE در 34.1% از نمونه های تومور افزايش بيان و در 58.5% كاهش بيان داشته است. همچنین بیان این ژن در7.3%  از نمونه های توموری بدون تغيير بود. این تغییرات در هر سه گروه معنی دار بودند. 50% از بافت توموری و 20%  بافت مجاور تومور رونوشت TTK را بیان کردند. TTK  در 45%  نمونه های تومور افزايش بيان و در 50%  كاهش بيان داشته است. همچنین بیان این ژن در  5% از نمونه های توموری بدون تغيير بود که در گروههای افزایش و کاهش بیان معنی دار بودند.  لازم به ذکر است که هیچ نمونه نرمالی ژنهای مورد بررسی را بیان نکرد و نیز تمامی نمونه‌ها ژن ACTB را بیان کردند.

بحث: از انجایی که این ژنها دارای بیان بالاتری در نمونه توموری نسبت به مجاور تومور  بوده و نیز از انجا که در نمونه نرمال هیچ بیانی نداشتند حائز اهمیت می باشند. همچنین بیان برخی از این ژنها در بافت مجاور تومور ممکن است با مرحله سرطانی شدن مرتبط و شاید به این دلیل باشد که این بافتها تحت تاثیر تغییرات انکوژنیک و اپی ژنتیک سرطان پستان قرار می گیرند. با توجه به این نکات شاید بتوان از این ژنها به عنوان کاندیدی جهت مارکر‌های زیستی مناسب برای سرطان پستان در نظر گرفت.

کلمات کلیدی: سرطان پستان، ژن‌های سرطانی- بیضه ایی، مارکر زیستی، ایمونوتراپی

مقدمه

سرطان پستان شایع ترین سرطان در زنان (23 درصد از کل سرطان ها)، با وقوع بیش از یک میلیون مورد جدید در سال در سراسر جهان می باشد و هنوز علت عمده مرگ و میر ناشی از سرطان در زنان با 411.000 مرگ و میر سالانه (14٪ از مرگ و میر ناشی از سرطان در زنان) بوده و روی هم رفته رتبه دوم مرگ و میر در دو جنس مرد و زن در سطح جهان را به خود اختصاص داده است.(1, 2). میزان مرگ و میر ناشی از سرطان پستان در ایران 1.7 در هر 100.000 مورد گزارش شده است که نسبت استاندارد شده سنی این بیماری حدود 24 مورد در هر 100،000 زن در سال تخمین زده می شود و با در نظر گرفتن این نکته که ایران دارای حدود 35 میلیون زن می باشد، این آمار نشان دهنده  7000 مورد جدید سرطان پستان در سال می باشد (3-5).

از آنجایی که زن به عنوان نقطه ثقل خانواده بوده و با درگیری زن به نوعی تمام افراد خانواده و حتی تربیت فرزندان نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت پرداختن به این موضوع و یافتن راهکارهای تشخیصی و درمانی روز به روز اهمیت بیشتری می یابد. امروزه  درمان سرطان پستان از طریق جراحی و سپس شیمی درمانی یا اشعه درمانی یا هر دو انجام می شود. سرطان پستان در مراحل اولیه پیش آگهی خوبی داشته و  عموما از طریق lumpectomy  و اشعه درمانی درمان می شوند . سرطان های پیشرفته تر عموما از طریق  جراحی   (lumpectomy or mastectomy) و شیمی درمانی وگاهی اوقات اشعه درمانی درمان می شوند . سرطان پستان متاستاز دهنده  تقریبا غیر قابل درمان است و از طریق ترکیبی از درمان ها کنترل می شود (6, 7). علی رغم افزايش شيوع سرطان پستان ، بدليل تغيير تدابير درمانی مرگ و میر آن کاهش يافته است. با این وجود هنوز درصد قابل توجهی از کل موارد سرطان و مرگ و میر  ناشی از آن مربوط به سرطان پستان است(8). رسیدن به روشهای جديد درمانی سرطان بسيار ضروری به نظر می رسد و ایمنی درمانی امروزه به عنوان يک انقلاب در درمان سرطانها محسوب مي شود. يکی از اين روش ها تهيه واکسن ضد سرطان بوده که با تحريک پاسخ ايمنی جهت تشخيص و نابود کردن سلول سرطانی استفاده می شود. بعضی واکسنها می توانند بر پايه آنتی ژنهای ويژه باشند مانند CT  آنتی ژنها (cancer-testis antigens) که به صورت ويژه در تومورها بيان می شوند و بيان محدودی در ساير بافتها دارند(9).

CTآنتی ژنها اولين بار در سال 1991توسط  Bruggen و همکارانش زمانی که اولين آنتی ژن  توموری به طور چشمگيری باعث تغيير پاسخ ايمونولوژی تومور شده بود، کشف شدند. آنها از طريق  لنفوسيتهای سيتوتوکسيک T مشتق شده از بيماران توموری  در محیط  آزمایشگاه( in vitro) ژن mz2 E  که درسل لاين ملانومای انسانی بيان می شد را شناسایی کردند(10) .

1-2: اهمیت موضوع وضرورت انجام تحقیق

از آنجا که  برخی از آنتی ژنهای بيضه الگوی بیان محدودی دارند، اگر در سرطانها بيان شوند می توانند ايمونوژنيک بوده و مرتبا توسط سيستم ايمنی بيماران سرطانی تشخيص داده شوند، بنابراین می توانند کاندیدای مناسبی برای ايمونوتراپی سرطانها بوده و به عنوان بيومارکرهايی برای تشخيص زودرس سرطان نيز بکار روند(11). بر همین اساس بود که Scanlan  و همکاران در مطالعه ای در سال 2002  ،CTAG  ها را به عنوان اهداف مناسبی برای ایمونوتراپی سرطان ها معرفی کردند (12) .

ژنهای سرطان – بیضه گروه هتروژنی از پروتئین های ایمونوژنیک  ( آنتی ژن های سرطان –  بیضه Antigen = CTAG Cancer/Testis) را بیان می کنند که اغلب به طور انحصاری در بافت نرمال بیضه و درصدی از انواع تومورهای متفاوت بیان می شوند . این آنتی ژنها پروتئین هايی هستند که به طور طبیعی در سلولهای زايشی مردان بيان می شوند. اغلب اين آنتي ژنها در بيضه و بعضی از آنها نیز در تخمدان و تروفوبلاست ها بيان می شوند. سلولهای زایشی نارس (اووگونی و اووسیت اولیه) این آنتی ژنها را بیان می کنند اما بیان آنها در فولیکول و اووسیت دیده نشده است. در بیضه محل حضور این آنتی ژنها به طور معمول در فضای بينابينی بيضه بوده و اين سلولها هيچ وقت در توبولهای semin ferous  ديده  نمی شوند.

بر طبق اطلاعاتی که در پایگاه اطلاعاتی ژن سرطان –  بیضه ( Cancer/Testis Gene Database  )  وجود دارد ، تا کنون بیش از 150 عضو از این خانواده ژنی سرطان – بیضه شناسایی شده است (13). بر اساس اختصاصیت بافتی و  ایمونوژنیسیته Cancer Testis Antigen  ها و به این دلیل که آنها در اغلب بافتهای نرمال بیان نمی شوند بنابراین در صورت  بیان آنها در بافت توموری می توان از آنها به عنوان کاندیدای مناسبی برای ایمونوتراپی سرطان و تهیه واکسن سرطان بر اساس این آنتی ژن ها استفاده کرد. لازم به ذکر است که در نمونه های مختلف از بافت های  تومورال  انواع مختلفی از این نوع ژن ها بیان می شوند که با وجود اشتراکات زیاد در بیان آنها، کمیت آنها در هر بافت متفاوت است. بر این اساس کمیت بیان این ژن ها نیز در ایمونوتراپی سرطان ها اهمیت دارد(14). از جمله نکات مثبت استفاده از روش های ایمونوتراپی در در مان سرطان و اینگونه واکسن ها،  می توان به عوارض اندک این روش ها اشاره کرد. بسیاری از مطالعات فاز 1 که در آنها انواع مختلفی از این واکسن ها در مورد تعدادی از بدخیمی ها استفاده شده است، به بی ضرر بودن این روش ها اشاره داشته اند(15).

 1-3: اهداف طرح

1-3-1: هدف کلی

بررسی بیان  ژنهای سرطانی  -بیضه ای (Cancer / Testis Genes)  TTK ،ARMC3 ، TPTE در نمونه بافت بیماران مبتلا به سرطان پستان  و مقایسه آن با بافت نرمال

1-3-2: اهداف فرعی

بررسی بيان ژن TTK در نمونه بافت سرطان پستان

بررسی بيان ژن TTK در نمونه بافت نرمال پستان

بررسی بيان  ژن  ARMC3در نمونه بافت سرطان پستان

بررسی بيان ژن ARMC3در نمونه بافت نرمال پستان

بررسی بيان ژن TPTE در نمونه بافت سرطان پستان

بررسی بيان ژن TPTE در نمونه بافت نرمال پستان

مقایسه بیان ژن TTK در نمونه بافت سرطان پستان با نمونه بافت نرمال پستان

مقایسه بیان ژن ARMC3 در نمونه بافت سرطان پستان با نمونه بافت نرمال پستان

مقایسه بیان ژن TPTE در نمونه بافت سرطان پستان با نمونه بافت نرمال پستان

1-3-3: اهداف کاربردی

استفاده از الگوی بیان ژن  TTK و ARMC3 و TPTE به عنوان مارکرهای  تشخیص زودرس سرطان پستان و  نيز جهت ساخت دارو یا واکسن های ایمونولوژیکی علیه سرطان پستان در صورت تایید

1-4: فرضیات

ژن TTK در نمونه بافت سرطان پستان بیان می شود.

ژن ARMC3 در نمونه بافت سرطان پستان بیان می شود.

ژن TPTE در نمونه بافت سرطان پستان بیان می شود.

بيان ژن TTK در نمونه بافت سرطان پستان با بافت نرمال پستان متفاوت است.

بيان ژن ARMC3در نمونه بافت سرطان پستان با بافت نرمال پستان متفاوت است.

بيان ژن TPTE در نمونه بافت سرطان پستان با بافت نرمال پستان متفاوت است.

 

فصل دوم: مروري بر مطالعات انجام شده


2-1: آناتومی و فیزیولوژی پستان

 

2-1-1: ساختار و عملکرد پستان

پستان از بافت غده ای و مجرایی، همراه با بافت فیبری تشکیل شده است که لوب‌های پستان را به همدیگر متصل می‌کند. این جفت غده پستانی بین دومین تا ششمین دنده، روی عضله پستانی بزرگ که از جناغ تا خط وسط زیر بغل کشیده می‌شود، قرار گرفته اند. هرکدام از پستان‌ها از 12 تا20 لوب مخروطی شکل تشکیل شده است. این غده از هنگام بلوغ تا مرگ دستخوش یکسری تغییرات ثابت فیزیکی و فیزیولوژیک می‌شود این تغییرات بیشتر مربوط به دوره‌های قاعدگی، حاملگی و یائسگی می‌باشد. اهمیت بیماریهای پستان در جوامع با افزایش روزافزون موارد ابتلا به سرطان پستان افزایش می‌یابد(16, 17).

بافت عروقی و همبندی پستان از مزانشیم مشتق می‌شوند که مسئول نگهداری و حمایت پستان بوده که از به هم پیوستن فاشیای پکتورالیس عمقی،و فاشیای عضله سراتوس بوجود آمده و در بین بافتهای چربی و لوبولهای پستانی تا پوست امتداد یافته و به آن لیگامان کوپر گفته می شود و درگیری آن در سرطان های پستان مسئول تغییر شکل ظاهری پوست (نظیر فرورفتگی یا پوست پرتقالی شدن ) است(18).

اولین نشانه‌های غده‌های پستانی به صورت ضخیم شدن نوار مانندی از اپیدرم می‌باشد که خط پستانی[1] یا ستیغ پستانی[2] نامیده می شود. این خط در رویان هفت هفته ای، در هر طرف بدن از قاعده اندام فوقانی تا ناحیه اندام تحتانی کشیده می‌شود. البته بخش عمده ای از خط پستانی مدت کمی پس از تشکیل ناپدید می‌شود، ولی بخش کوچکی در ناحیه قفسه سینه باقی می‌ماند و به مزانشیم زیرین نفوذ می‌کند. در اواخر زندگی جنین، شاخه‌های اپی تلیالی، مجرا دارا می‌شوند و مجاری  شیربر را تشکیل می‌دهند. مجاری  شیربر  به حفره اپی تلیال کوچک نوک پستانی باز می‌شوند، مدت کمی بعد از تولد مزانشیم زیرین سبب تبدیل این حفره به نیپل – می‌شود. در هنگام تولد پستان‌ها در هر دو جنس مشابه هم می‌باشند و فقط دارای مجاری شیری اصلی می‌باشند. در جنس مونث پستان تا هنگام بلوغ، نارس می‌ماند. پس از آن پستان‌ها در پاسخ به استروژن و پروژسترون مترشحه از تخمدان‌ها به سرعت شروع به رشد می‌کنند. این تحریکات هورمونی موجب تکثیر بافت غده ای و نیز بافت‌های پیوندی و چربی نگهدارنده پستان می‌شوند. بافت‌های غده ای تا زمان بارداری به تکامل نهایی خود نمی رسند. پس از زایمان، مجاری داخل لوبولی به سرعت تکامل یافته و تشکیل جوانه‌هایی را می‌دهند که تبدیل به آلوئول خواهند شد(16, 17).

2-1-2: گردش خون پستان

بافت پستان توسط خونی که حامل اکسیژن می‌باشد تغذیه می‌شود این مواد از طریق رگ‌های فرعی شریان سینه ای در زیر بغل و شریان‌های بین دنده ای که از شریان پستانی داخلی تغذیه می‌شوند به بافت پستان می‌رسند. در امتداد شریان‌ها وریدهایی وجود دارد که خون را به طرف قلب باز می‌گردانند. جریان خون پستان از این نظر اهمیت دارد که سلولهای سرطانی پستان ازطریق این عروق به مناطق دیگر بدن گسترش می‌یابند(16).

[1] Mammary line

[2] Mammary Ridge

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122