پايان نامه مقايسه تأثير درمان هاي نگهدارنده متادون و بوپرنورفين بر عملکردهاي شناختي نقش تعديل کنندگي دوز مصرفي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مقايسه تأثير درمان هاي نگهدارنده متادون و بوپرنورفين بر عملکردهاي شناختي نقش تعديل کنندگي دوز مصرفي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 101 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه مقايسه تأثير درمان هاي نگهدارنده متادون و بوپرنورفين بر عملکردهاي شناختي نقش تعديل کنندگي دوز مصرفي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل یکم : کلیات پژوهش
1-1- مقدمه    2
2-1- بیان مساّله3
3-1- ضرورت پژوهش10
4-1- هدفهای پژوهش11
5-1- سوال های پژوهش12
6-1- متغیرهای پژوهش13
7-1- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش13
فصل دوم:  مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش
1-2- مقدمه    17
2-2- درمان دارویی    19
3-2- درمان نگهدارنده با متادون    19
4-2- درمان نگهدارنده با بوپرنورفین    21
5-2- فرایندهای شناختی    23
6-2- توجه    23
7-2-  حافظه    25
8-2- تقسیم بندی حافظه    26
9-2- عملکردهای شناختی در بیماران تحت درمان نگهدارنده    28
10-2- مرور پژوهش های تجربی    30
1-10-2- اثر درمان نگهدارنده با متادون بر عملکردهای شناختی    30
2-10-2- اثر درمانهای نگهدارنده با بوپرنورفین و متادون بر عملکردهای شناختی    34
3-10-2- مطالعات مدیریت دارو    39
11-2- خلاصه    40
فصل سوم:  روش پژوهش
1- 3- مقدمه    45
2-3-طرح پژوهش    45
3-3- جامعه آماری    45
4-3- حجم نمونه و روش نمونه گيري    46
5-3- ابزارهای پژوهش    46
1- 5-3- پرسشنامة ويژگيهاي جمعيت شناختي    46
2-5-3- آزمون حافظه وکسلر ( فرم الف)     47
3-5-3- آزمون توجه ( آزمون برو/ نرو)    47
4-5-3-آزمون یادداری – دیداری بنتون    48
5-5-3-آزمون هوش کلامی وکسلر    49
6-5-3- چک لیست استاندارد شده مصاحبه روانپزشکی بر اساسDSM-IV    49
6-3- روش اجرا و گردآوری داده ها    50
1-6-3- آزمون حافظه کاری    50
2- 6-3- آزمون حافظه کلامی    51
3- 6- 3- آزمون حافظه دیداری    51
4-6-3-آزمون توجه    52
7- 3- روش تجزیه تحلیل داده ها    53
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4- مقدمه    55
1-4-یافته های توصیفی    55
2-4- یافته های استنباطی    57
3-4- خلاصه    64
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
1-5- تبیین یافته های پژوهش    66
2-5- محدودیت های پژوهش    72
3-5- پیشنهادهای پژوهش    73
منابع
منابع فارسی    74
منابع انگلیسی    76

منابع

استرنبرگ، رابرت. (2006). روان شناسی شناختی، ترجمه سید کمال خرازی؛ الهه حجازی، تهران: انتشارات سمت.

اتکینسون، ریتا ال؛ اتکینسون، ریچارد سی؛ اسمیت، ادوارد ای؛ بم،داریل ج؛ هوکسما، سوزان نولن.(2000 ). زمینه روان شناسی هیلگارد، ترجمه یوسف کریمی، تهران: انتشارات رشد.

احمدوند، افشین؛ قریشی، فاطمه سادات؛ سپهرمنش، زهرا؛ موسوی، سید غلامعباس. (1385). بررسی تأثیر مصرف متادون بر افسردگی در معتادان تزریقی زندانی. دو فصلنامه تحقیقات علوم رفتاری، دوره4 ،1و2 ،88-72.

حدادی، روح الله؛ رستمی، رضا؛ رحیمی نژاد، عباس؛ اکبری، سعید. (1390). اثر بخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری کنترل تکانه بر کاهش تکانشگری، ولع مصرف و شدت اعتیاد در معتادان مصرف کننده کراک- فصلنامه علمی سوءمصرف مواد،سال سوم، شماره 10،210-175.

روحانی، صمد؛ سالاریه، ایرج؛ عابدی، صالح خیرخواه، فرزان. (1391). بررسی تأثیر درمان نگهدارنده متادون بر کیفیت زندگی افراد وابسته به مواد مخدر. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره بیست و دوم ، شماره 87، ص47-55.

رستمی، رضا؛ حدادی، پروانه. (1384). راهنمای عملی درمان نگهدارنده با متادون. تهران: انتشارات تبلور.

عبیدی زادگان، افسانه؛ مرادی، علیرضا؛ رابرت، فرنام . (1387). بررسی کارکرد های اجرایی در بیماران تحت درمان با متادون . مقاله پژوهشی اصیل، 3، 75-81.

فراهانی، محمد نقی؛ کرمی نوری، رضا؛ اوحدی، محمود (1390). روان شناسی، چاپ و نشر کتاب های درسی ایران سهامی خاص.

کرمی نوری، رضا. (1383). روان شناسی حافظه و یادگیری: با رویکردی شناختی. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، تهران: انتشارات سمت.

گراث – مارنات، گری. (1993). راهنمای سنجش روانی ،مشاوران و روان پزشکان (دو جلد). ترجمه حسن پاشا شریفی، تهران: انتشارات رشد.

معزز، رقیه؛ پورحسین، رضا؛ بشارت، محمدعلی. (1389). آسیب شناسی حافظه بینایی در بیماران مبتلا به صرع .مجموعه مقالات سومین کنگره انجمن روان شناسی ایران، 5،714-713.

مستشاری، گلاره. (1380). ارزیابی مقدماتی درمان نگهدارنده با متادون، تهران: سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری.

ممتازی، سعید؛ جعفری، سارا؛ خسروی، ناصر؛نیک فرجام، علی. (1391).  علم اعتیاد: مواد، مغز و رفتار، موسسه ملی سوءمصرف داروها، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دفتر سلامت روانی، اجتمایی و اعتیاد، تهران: انتشارات سپیدبرگ.

نوربالا، احمد علی؛ باقری یزدی،کاظم محمد؛ یاسمی، محمد تقی. (1380). نگاهی بر سیمای سلامت روان در ایران. چاپ اول، نشر مؤلف.

نجاتی، وحید. (1392). ارتباط بین کارکردهای اجرایی مغز با تصمیم گیری پر خطر در دانشجویان، مجله تحقیقات علوم رفتاری، شماره3، ص4 .

Ball, J.C., Ross, A.(1991). The Effectiveness of Methadone Maintenance Treatment. New York: Springer-Verlag.195-211.

Bechara, A., Dolan, S., Denburg, N., Hindes, A.,& Anderson, SW.(2001). Nathan PE. Decision-making deficits, linked to a dysfunctional ventromedial prefrontal cortex, revealed in alcohol and stimulant abusers. Neuropsychologia .453-462.

Byrd, D.A., Robinson-Papp, J., Mindt, M.R., Mintz, L., Elliott, K& et al.(2013). Isolating cognitive and neurologic HIV effects in substance-dependent confounded cohorts: a pilot study. Journal of Neuropsychol Soc 19: 463–473.

Czuchry, M., & Dansereau, DF. (2003). Cognitive skills training: impact on drug abuse counseling and readiness for treatment. Journal Drug Alcohol Abuse; 29(1): 1-18.

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهای شناختی با بررسی نقش تعدیل کننده دوز مصرفی است. طرح پژوهش از نوع علی – مقایسه­ای است. جامعه آماری این مطالعه شامل 156 نفر از سوءمصرف کنندگان مواد مخدر است که در هشت مرکز درمان سوءمصرف مواد در شهر سمنان در سال 93 -92 دوره درمان نگهدارنده با داروهای متادون و بوپرنورفین را سپری می کردند. ملاک های ورود شامل سابقه سوء مصرف مواد مخدر تریاک و شیره، مرد بودن، نداشتن اختلالات روان پزشکی جدی، سن 50-18سال، نداشتن بهره هوشی کمتر از 85  در خرده آزمون های کلامی وکسلر بزرگسالان بودند. شرکت کنندگان در گروه درمان متادون (95 نفر) و بوپرنورفین (61 نفر) آزمون های حافظه کاری، حافظه کلامی، حافظه دیداری و آزمون توجه (برو/ نرو) را انجام دادند. داده­ها با مدل تحلیل واریانس چند متغیری تحلیل شدند. یافته­ها نشان داد که گروه تحت درمان بوپرنورفین در حافظه کاری و حافظه کلامی بر گروه تحت درمان متادون برتری دارد. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت داروی بوپرنورفین در مقایسه با متادون اثربخشی بیشتری بر عملکردهای شناختی دارد.

کلمات کلیدی: متادون، بوپرنورفین، عملکردهای شناختی.

فصل یکم مقدمه

1-1- مقدمه

اعتياد بيماري مزمن و پيشرونده ايست كه با ويژگي هايي هم چون رفتارهاي اجبارگونه، وسوسه‏هاي غيرقابل كنترل، رفتارهاي جستجوگرانه مواد و مصرف مداوم آن با وجود پيامدهاي زيانبار اجتماعي، رواني، جسمي، خانوادگي و اقتصادي كه به همراه دارد، مشخص مي شود. امروزه موضوع سوء مصرف مواد و اعتياد از نگراني هاي جدي جوامع مختلف به ويژه كشورهاي در حال توسعه است كه در آن ها اقدامات چنداني در اين خصوص صورت نگرفته است. تمامي صاحب نظران و متخصصان اعتياد در اين نكته اتفاق نظر دارند كه سوء مصرف مواد را نمي توان تنها يك مشكل فردي، جسماني يا اجتماعي صرف دانست بلكه آن را بايستي يكي از بارزترين مشكلات زيستي-رواني –اجتماعي  دانست كه مي تواند به راحتي بنيان زندگي فردي، خانوادگي، اجتماعي و فرهنگي يك فرد و جامعه را سست نموده و در معرض فروپاشي قرار دهد (رابينسون[1] و بريج[2]،2003). با توجه به رشد روز افزون اعتياد در كشورهاي مختلف، لزوم درمان مناسب تر اين بيماري بيشتر احساس ميشود. بزرگسالانی که مواد مصرف می کنند اکثراً توانایی تفکر، حافظه و توجه شان ضعیف است. در نتیجه سوء مصرف مواد رفتارهای اجتماعی نامناسبی دارند و کارایی شغلی و ارتباطات فردی شان ضعیف است (ممتازی، جعفری، خسروی ونیک فرجام، 1391 ). درمان اعتياد از جمله حوزه هايي است كه از ديرباز مورد توجه پژوهشگران و بالينگران قرار گرفته است و از آن جائي كه اين اختلال پيوند مهمي با بسياري از اختلال هاي متفاوت روان پزشكي و روان شناسي دارد، ارائه درمان هاي اختصاصي علاوه بر كمك به كاهش ميزان ابتلاء و تداوم اين اختلال مي توانند به درمان ساير اختلال ها نيز كمك كنند. در همين مورد، مرور پژوهش هاي انجام شده، نشان مي دهند كه مداخلات به كار برده شده در درمان اعتياد نه تنها بر درمان اين بيماري بلكه در مورد ساير اختلال هاي مزمن شبيه به اعتياد هم مؤثر بوده است مثل بيماري هاي قلبي – عروقي و ديابت به ويژه آن كه اين درمان ها به صورت موردي، مورد استفاده قرار گرفته اند به اين ترتيب كه بر روي علايم بيمارگوني كه بيمار در جريان مصاحبه اوليه مطرح مي كند، تمركز مي كنند (لشنر، 1999؛ نقل ازحدادی، رستمی، رحیمی نژاد و اکبری،1390 ). لذا درسال های اخیر روش درمان دارویی مانند درمان جایگزینی متادون و بوپرنورفین در سطح کشور و به طور مدون در حال اجرا می باشد. درمان جایگزینی مواد مخدر برای افراد وابسته به مواد مخدر باعث حفظ بیماران در درمان و کاهش سوء مصرف مواد غیر قانونی و جرم و جنایت می شود. در نتیجه سازمان بهداشت جهانی ذکر کرده است که این درمان باید در سراسر جهان در دسترس بیماران سوءمصرف کننده مواد مخدر قرار گیرد (رپیلی، فابریتوس، کالسکا و الهو، 2009).

2-1-  بیان مسأله

در بسیاری از کشورها در روش های درمان و ساختار مراقبت از معتادان به مواد مخدر در طول دهه گذشته تغییرات قابل توجهی رخ داده است. بعلاوه در برنامه های گذشته برای قطع مواد مخدر در معتادان تأکید بر روی بستری شدن بیماران وجود داشت. ولی درحال حاضر تأکید بر روی درمان جایگزینی و به صورت سرپایی است (مک للان، آرندت ومتزگر،1993؛ ولمر وکوروت،2001؛ ویچن، سابین، اپلت، بکموند، گولز و همکاران، 2005). در درمان جایگزینی هدف قطع مواد مخدر در درجه اول نیست بلکه کاهش خطرات و آسیب هایی است که در ارتباط با وابستگی به مواد مخدر وجود دارد. هم چنین قطع چرخه ی معیوب مصرف مواد و اعمال مجرمانه مربوط به مواد مخدر است. که شامل درمان پزشکی مداوم است و پزشکان هم فرصت های بهتری برای درمان بیماری های روانی و جسمانی مانند هپاتیت و ایدز و غیره خواهند داشت. هدف دراز مدت ترک استفاده از مواد مخدر در بیماران به طور کامل است (ویچن و همکاران ، 2005). در حال حاضر دو نوع اصلی از داروهای در دسترس در درمان جایگزینی وجود دارد. درمان با متادون[5] و بوپرنورفین[6] از روش های درمان دارویی می باشد که به افراد معتاد در کنترل وابستگی شان به مواد مخدر کمک مین ماید (لینگ، چاروسترا، کیم و کلت،1976؛ لیسون- ولف،گودی و اسمال، 2002؛ ماتیک، برین، کیمبر وداویولی، 2004؛ پوسر،  پوسر ومیدیکامنت، 1996؛ سان،کیمی، پری، ماتا و پرتا،1990؛ سویکا، بنزر، بوچبرگر، ولکی و نابار، 1997؛ وال و هاگا، 2003). متادون ماده ی افیونی مصنوعی و آگونیست گیرنده ی مو (µ) است با طول عمر طولانی تر از دیگر افیون ها (مانند هرویین) که یک دوز دهانی آن روزانه از شروع نشانه های ترک مواد افیونی به مدت 24 ساعت یا بیشترجلوگیری می کند. در آزمایشگاه تولید شده و به عنوان نوعی درمان برای وابستگی به مواد افیونی تجویز می شود. متادون اثرات وجدآور ديگر افيون ها را، بی آنکه لزوماً باعث سرخوشی، تسکين يا فقدان حس درد شود، کاهش مي دهد (کان ناک، جوارز-گارسیا، جویت، فریو، لیو و همکاران،2007؛ پتیچن، استوهلر، دگلون، لیوتی، والدوگرو همکاران، 2001).

به عبارت ديگر، با مصرف متادون، احساس وجد و سرخوشي نخواهد شد و احتمال استفاده از افيون های غيرمجاز يا افزايش دوز مصرفی توسط مراجعان کاهش می يابد. درمطالعات متعدد اثر بخشی این درمان با درجات مختلف در ارتباط با حمایت روانی و درمان روانی بیماران وابسته به مواد مخدرنشان داده شده است (لینگ و همکاران،1976؛ سان و همکاران،1990؛ پوسر و همکاران، 1996؛ سویکا و همکاران، 1997؛ لیسون- ولف و همکاران،2002؛ وال و هاگا، 2003؛ ماتیک و همکاران، 2004؛ ویچن و همکاران، 2005). درمان نگهدارنده با متادون[7] در بهبود سلامت روانی و جسماني، عملکرد اجتماعی، ارتقاء کيفيت زندگی مؤثر است (مستشاری، 1380؛روحانی، سالاریه، عابدی و خیرخواه،  1391؛ دیمایر، وندرپلاپجن لامرتین، ون نیوهیوزن، سابی و همکاران، 2011). افراد وابسته به مواد افيوني، از طريق درمان نگهدارنده با متادون به جايگزينی ثابت از يك ماده مجاز، دسترسی پيدا می کنند. در نتيجه افرادی که تحت درمان هستند، به طور موقتی، از استرس دائمی مصرف مواد افيوني غير مجازکه اغلب با فعاليت های مجرمانه و فعاليت های جنسی و تزريقی خطرناك همراه است رها می شوند. با استفاده از اين نوع درمان، فرد به جای تجربه چرخه دائمی نوسانات خلقي، به حالات خلقي نسبتاً، ثابتي دست مي يابد (کان ناک و همکاران، 2007).

به طورکلی، پژوهش ها حاکی از آن است که افراد تحت درمان نگهدارنده با متادون روزانه زمان کمتری را صرف استعمال مواد مخدرمی کنند. استعمال مواد افيونی غير مجاز کاهش می يابد. اين الگو تا زمانی که افراد تحت درمان هستند ادامه دارد. استعمال ساير مواد هم چون کوکائين، ماری جوانا و الکل کاهش می يابد. زمان کمتری را صرف فعاليت های مجرمانه می کنند. زمان کم تری را صرف معامله مواد می کنند. زمان کم تری را در حبس سپری می کنند. ميزان مرگ و مير نسبت به افرادی که تحت درمان نيستند کمتر است. ميزان مرگ و مير برای افرادی که تحت درمان نيستند ٣ بار بیشتر از کسانی است که تحت درمان قرار گرفته اند. تزريق و داشتن رفتارهای خطرناك مرتبط با آن کاهش می يابد. کاهش ابتلا به  HIVدر آنها بیشتر است. بهبود عملکرد اجتماعی و افزايش احتمال داشتن شغل تمام وقت در آنها بیشتر است (وارد، ماتیک وهال، 1992؛ نوویک، جوزف وکروکسون،1990؛ بال و رس،1991).

بوپرنورفین هم مانند متادون یک درمان اثربخش و مؤثر نشان داده شده است. بوپرنورفین آگونیست نسبی گیرندة مو [8]و آنتاگونیست قوي گیرندة کاپا [9]می باشد. آگونیست هاي نسبی گیرندة مو، به گیرندة مو متصل شده و آن را فعال می کنند، اما این فعال کردن کمتر از آگونیست هاي کامل صورت می پذیرد. به این معنا که با وجود اپیوئید بودن و داشتن عوارض خاص اپیوئیدها هم چون سرخوشی و تضعیف سیستم تنفسی، حداکثر اثر آن کمتر از آگونیستهاي کامل اپیوئید مانند هروئین و متادون است (ویچن و همکاران، 2005؛کاکو و همکاران ، 2003؛ گیرا و همکاران، 2004، کان ناک و همکاران، 2007). به دلیل میل ترکیبی زیاد به گیرندة مو، با اپیوئیدهاي دیگر رقابت می کند و اثرات آن ها را بلاك می کند، و موجب جدا شدن مورفین، متادون، و اپیوئیدهاي دیگر از گیرنده می‏گردد. به همین دلیل در بیماري که در بدنش مورفین وجود دارد، ایجاد علائم ترك می کند. دیگر آگونیست هاي گیرندة مو نمی توانند بوپرنورفین را از گیرنده جداکنند، و بنابراین نمی توانند اثر آگونیستی اپیوئید روي گیرنده اي داشته باشند که قبلاً توسط بوپرنورفین اشغال شده است. این مسئله در مورد آنتاگونیست هاي گیرندة مو نیز صادق است، یعنی نالوکسان و دیگر آنتاگونیست هاي گیرندة مو نمی توانند بوپرنورفین را از گیرنده جدا کرده و ایجاد علائم ترك کنند. سرعت آهستۀ جدا شدن بوپرنورفین از گیرندة مو مسئول مدت اثر طولانی آن، ایمن بودن در مصرف مقادیر زیاد و وابستگی فیزیکی کم است. به همین جهت می توان آن را یک بار در روز، یک روز در میان یا با فاصله اي طولانی تر تجویز نمود. بوپرنورفین دردوزهاي پایین به اندازة کافی اثرات آگونیستی اپیوئید دارد و  بنابراین موجب از بین رفتن علائم  ترك می گردد .با افزایش دوز دارو، اثرات آگونیستی آن به صورت خطی افزایش می یابد تا جایی که به سطح ثابت [10]می رسد و پس از آن افزایش دوز دارو با افزایش اثرات آن همراه نیست. این پدیده را ” اثر سقف[11] “می نامند. به همین دلیل درمقایسه با آگونیست‏های کامل اپیوئید خطر کم تري از نظر سوء مصرف، وابستگی و عوارض جانبی دارد (کومر، والکر وکالینر، 2005؛ والش، گیلسون، جسینکی، استیلتون و فیلیپس و همکاران، 1994).  بوپرنورفین در دوزهاي بالاتر، مانند یک آنتاگونیست عمل می کند، یعنی گیرنده ها را اشغال می کند، ولی آن ها را فعال نمی کند، و همزمان آگونیست هاي کامل را از گیرنده هاي خود جدا می کند یا آنها را بلاك می کند. بیشترین تأثیر درمانی بوپرنورفین در محدودة 16 تا 32 میلی گرم می باشد و به صورت قرص های زیرزبانی 2 و 8 میلی گرم مصرف می شوند. طبق مطالعات بوپرنورفين با دوزهاي متوسط متادون برابری مي‎كند (فورد، مورتون، لینتزریس، باری وگرادا، 2004). تجويز بوپرنورفين صرف‎نظر از دوز آن ميزان ولع براي مصرف مواد مخدر را در عرض 4 هفته كاهش مي‎دهد. تجويز مكرر بوپرنورفين، در فرد ايجاد وابستگي مي­كند، اما به دليل نسبي بودن خاصيت آگونيستي، ميزان اين وابستگي بسيار كمتر ازآگونيست­هاي كامل اپيوئيدها است. هم چنین سندرم ترك بوپرنورفين، نسبت به آگونيست­هاي كامل، شدت كمتر و شروع كندتري دارد. گیرا  و همکارانش(2004 ) ادعا کردندکه مزایای بوپرنورفین بیشتر از متادون است.

در سال های اخیر روش درمان دارویی مانند درمان جایگزینی متادون و بوپرنورفین در سطح کشور و به طور مدون در حال اجرا می باشد. درمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین یکی از اقدامات پر اهمیت و کلیدی است که در راستای اهداف کاهش آسیب انجام می شود و امکان استفاده از مواد تزریقی و غیر قانونی را به شدت کاهش می دهد. هم چنین، مصرف منظم و دراز مدت آن ها از عود مجدد و مصرف مواد پیشگیری می کند. به دنبال درمان دارویی معمولاً وضعیت روانی و جسمانی و هم­چنین عملکرد اجتماعی بیمار بهبود می­یابد (اسپکا[12]، فینکبرین، لودیمن، لیفرت،کلویگ و همکاران، 2000؛ به نقل از عبیدی زادگان، مرادی، فرنام،1387). خطر اختلال عصب روان شناختی در سوء مصرف کنندگان مواد مخدر بسیار است (دیویس، لیدیارد و مک میلان، 2002). مطالعات موجود به طور عمده متمرکز بر مقایسه درمان نگهدارنده بوپرنورفین در مقابل درمان نگهدارنده متادون در افراد وابسته به مواد مخدر است. یافته های این مطالعات در بعضی موارد ضد و نقیض است. مطالعات متعدد نشان داده اند که عملکردهای شناختی یعنی زمان واکنش ساده[13] در بیماران تحت درمان با متادون در مقایسه با گروه بوپرنورفین کندتر است و در آزمون توجه (برو / نرو) گروه تحت درمان با متادون در مقایسه با گروه کنترل کندتر بودند هر دو گروه تحت درمان با متادون و بوپرنورفین در حافظه کاری و یادگیری فهرست کلامی[14] در مقایسه با گروه کنترل ضعیف تر بودند (رپیلی، فابریتوس، الهو، سالاسپرو، واهلبک و همکاران، 2007؛ سویکا، 2001). هم چنین بهبود در توانایی تصمیم گیری در افراد تحت درمان با بوپرنورفین بهتر است (پیراستو،2006). این در حالی است که سویکا و همکاران (2005) تفاوت معنی داری را در عملکردهای شناختی ادراک دیداری [15]، توجه انتخابی[16]، هوشیاری[17]، واکنش پذیری[18] و تحمل به تنش[19] در بیماران وابسته به مواد مخدر که به صورت تصادفی در دو گروه متادون و بوپرنورفین اختصاص داده شده بودند پیدا نکردند جز تفاوت در خرده آزمون عملکردروانی حرکتی[20] که در گروه تحت درمان با بوپرنورفین نسبت به گروه تحت درمان با متادون بهتر بود.

[1] -Robinson

[2] -Berridge

[3] -Methadone

[4] -Buprenorphine

[5] -Methadone

[6] -Buprenorphine

[7]– Methadone maintenance treatment (MMT)

[8]

[9] -k

[10] -plateau

[11] -ceiling effect

[12] -specka

[13] -Simple reaction time(RT)

[14] -Verbal list learning

[15] -Visual perception

[16] -Selective attention

[17] -Vigilance

[18] -Reactivity

[19] -Stress tolerance

[20] -Psychomotor performance

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه مقايسه ويژگي‌هاي شخصيتي و راهبردهاي مقابله‌اي در افراد موفق و افراد ناموفق در درمان با متادون
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122