پايان نامه مقايسه تاب‌آوري، بي‌ثباتي ازدواج و بهزيستي روان‌شناختي در مادران کودکان کم‌شنوا و عادي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مقايسه تاب‌آوري، بي‌ثباتي ازدواج و بهزيستي روان‌شناختي در مادران کودکان کم‌شنوا و عادي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 118 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مقايسه تاب‌آوري، بي‌ثباتي ازدواج و بهزيستي روان‌شناختي در مادران کودکان کم‌شنوا و عادي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش 1
مقدمه 2
بیان مسئله: 4
اهمیت و ضرورت پژوهش: 7
اهداف پژوهش 8
هدف کلی: 8
پرسش‌های تحقیق: 8
پرسش اصلی: 8
پرسش‌های ویژه: 8
تعریف مفاهیم تحقیق: 9
الف) تعریف نظری: 9
ب) تعریف عملیاتی: 9
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش 11
بخش اول: تاب‌آوری 12
تاریخچه مفهوم تاب‌آوری: 12
تعریف تاب‌آوری: 12
ویژگی افراد تاب آور: 15
1- منبع کنترل درونی 15
2- عزت‌نفس 16
3- امید 16
4- خوش‌بینی 16
5- داشتن چشم‌انداز و نگاه رو به آینده 17
6- معنویت 17
7- طنز و شوخ‌طبعی 17
8- همدلی و علاقه اجتماعی 17
9- خودکارآمدی 17
سبک‌های مقابله: 18
انواع سبک‌های مقابله و مادران کودکان ناتوان 20
تاب‌آوری و سبک‌های مقابله 21
بخش دوم: بی‌ثباتی ازدواج یا احتمال وقوع طلاق 22
مفهوم بی‌ثباتی ازدواج 22
عوامل مؤثر بر ثبات ازدواج یا بی‌ثباتی ازدواج 23
فرآیند تحول و تکوین خانواده در طول زمان و ارتباط آن با تغییرات رضایت زناشویی 24
پیامدهای اختلافات زناشویی والدین در کودکان: 25
هم خانگی پیش از ازدواج و انحلال ازدواج: یک بررسی از ازدواج‌های اخیر 27
کار غیراستاندارد و بی‌ثباتی ازدواج: شواهدی از بررسی طولی شهروندان جوانان 27
بخش سوم: بهزیستی روان‌شناختی 28
مفهوم بهزیستی روان‌شناختی 28
بخش چهارم: مادران کودکان کم‌شنوا 32
تعریف مفهوم کم‌شنوا و ناشنوا 32
شیوع کم شنوایی 33
خانواده‌های کودکان کم‌شنوا و مشکلات آن‌ها 33
سازگاری خانواده با کمشنوایی کودک 35
ناهماهنگی بین والدین در خانواده 37
تأثیر بر برادران و خواهران 37
پدران کودکان کم‌شنوا 37
میزان درک دیگران و مشکلات اجتماعی خانواده‌های کودکان کم‌شنوا 38
پرورش یک فرزند کم‌شنوا می‌تواند تجربه‌ای مثبت باشد 39
مادران کودکان کم‌شنوا و واکنش‌های روانی آنها: 39
مادران کودکان کم‌شنوا و تاب‌آوری 40
مادران کودکان کم‌شنوا و بهزیستی روان‌شناختی 41
مادران کودکان کم‌شنوا و رضایت زناشویی 43
خاتمه: 44
فصل سوم: روش‌شناسی 46
روش تحقیق: 48
الف) روش کمی پژوهش: 48
ب) روش کیفی پژوهش: 48
جامعه آماری: 49
نمونه و روش نمونه‌گیری و حجم نمونه: 49
ابزارهای پژوهش: 49
مقیاس تاب‌آوری کانر و دیوید سون (CD-RTSC): 49
مقیاس بی‌ثباتی ازدواج (MII): 49
پرسشنامه‌ی بهزیستی روان‌شناختی ریف: 50
ابزار کیفی: 50
روش اجرای پژوهش: 51
روش کمی: 51
روش کیفی: 51
روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 51
روش کمی: 51
روش کیفی: 51
فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 52
الف) بخش کمی پژوهش: 53
یافته‌های جمعیت شناختی: 53
تحلیل توصیفی از یافتههای تحقیق 58
تحلیل آماری سؤالات تحقیق 59
همگنی واریانس‌ها 59
سؤال ویژه اول: 60
سؤال ویژه دوم: 60
سؤال ویژه سوم: 61
ب) بخش کیفی: 61
مقایسه داده‌های جدول‌های کیفی: 71
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری 75
بحث و نتیجه‌گیری: 76
پرسش ویژه اول: 77
پرسش ویژه دوم: 79
پرسش ویژه سوم: 79
محدودیت‌های پژوهش: 82
مشکلات پژوهش: 82
پیشنهادها 82
پیشنهادهای کاربردی 83
پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی 83
منابع:
منابع فارسی: 85
REFRENCES: 87
الف: پرسش نامه بی ثباتی ازدواج 95
پرسش نامه تاب آوری: 96
پرسش نامه بهزیستی روانشناختی: 97
سؤالات محقق ساخته: 103

منابع فارسی:

احمدی، خدابخش، شیخ، مهدی و سرابتدی، حسن. (1391). نقش دلبستگی به خدا در تاب‌آوری و سلامت روان والدین کودکان عقب‌مانده ذهنی آموزش پذیر. پژوهش در سلامت روان‌شناختی، 6، 1، 9-1.

اکبری، زهرا. وفایی، طیبه و خسروی، صدر اله. (1389). بررسی رابطه بین سبک‌های دلبستگی و میزان تاب‌آوری همسران جانبازان. طب جانباز،3،10، 17-12.

آقا یوسفی، علی‌رضا و شریف، نسیم. (1389). بررسی همبستگی بین بهزیستی روانی و حس انسجام در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکز. پژوهنده، 15، 6، 279-273.

بشارت، محمدعلی. (1387). رابطه نارسایی هیجانی با اضطراب، افسردگی و درماندگی روان‌شناختی و بهزیستی روان‌شناختی. پژوهش‌های نوین روانشناسی (روان‌شناسی دانشگاه تبریز)، 3، 10، 40-17.

بشارت، محمدعلی. صالحی، مریم. شاه‌محمدی، خدیجه. نادعلی، حسین و زبردست، عذرا. (1387). رابطه تاب‌آوری و سخت­کوشی با موفقیت ورزشی و سلامت روانی در ورزشکاران. روانشناسی معاصر،3، 2، 49-38.

بشارت، محمد و عباس پوردوپلانی، طاهره. (1389). رابطه راهبردهای فراشناختی و خلاقیت با تاب‌آوری در دانشجویان. روان‌شناسی اجتماعی (یافته‌های نو در روان‌شناسی)، 5، 14، 124-111.

بهادری خسروشاهی، جعفر و هاشمی نصرت‌آباد، تورج. (1390). رابطه امیدواری و تاب‌آوری با بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان. اندیشه و رفتار (روان‌شناسی کاربردی)، 6، 22،50 -41.

به پژوه، احمد و رمضانی، فریدون. (1384). بررسی رضایت زناشویی والدین کودکان کم‌توان ذهنی و کودکان عادی. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز،22، 4(پیاپی 45)، 81 -72.

ثنایی، باقر. (1378). مثلث سازی و مثلث‌های پاتولوژیک در مشاوره خانواده. مجموعه مقالات همایش سراسر مشاوره، تهران: سازمان بهزیستی.

جعفری، اصغر. ثنایی ذاکر، باقر. پاشاشریفی، حسن و کرمی، ابوالفضل. (1389). مقایسه اثربخشی رویکردهای ارتباطی ستیر و تجربی ویته کر در کاهش وقوع طلاق در زوج‌های متعارض در آستانه طلاق. فصلنامه تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، 9،34،47-25.

جعفری، عیسی. اسکندری، حسین. سهرابی، فرامرز و دلاور، علی. (1388). اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای مبتنی بر مدل مارلات در پیشگیری از عود و افزایش تاب‌آوری در افراد وابسته به مواد. فراسوی مدیریت، 1، 3، 87 -77.

جنا آبادی، حسین و ناستی زایی، ناصر. (1389). رضایت زناشویی والدین کودکان کم‌توان ذهنی. طلوع بهداشت، 9، 2-3، 44-33.

جوکار، بهرام. (1386). نقش واسطه‌ای تاب‌آوری در رابطه بین هوش هیجانی و هوش عمومی با رضایت از زندگی. روان‌شناسی معاصر، 2(2)،12-3.

حسینی بیرجندی، سید مهدی. (1380). مشاوره در آستانه ازدواج. تهران: انتشارات آوای نور.

حق رنجبر، فرخ. کاکاوند، علیرضا. برجعلی، احمد و برماس، حامد. (1390). تاب‌آوری و کیفیت زندگی مادران دارای فرزندان کم‌توان ذهنی. سلامت و روان­شناسی، 1،1، 189-179.

حمید، نجمه. کیخسروانی مولود. بابامیری، محمد و دهقانی، مصطفی. (1391). بررسی رابطه سلامت روان و هوش معنوی با تاب‌آوری در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. جنتا شاپیر، 3،2(پیاپی 7)، 338-331.

خباز، محمود. رضاپور میر صالح، یاسر. عبدی، کیانوش و صافی، محمدهادی. (1390). بررسی مقایسه‌ای نقش ابعاد جهت‌گیری مذهبی و ابعاد شخصیت در پیش‌بینی سبک‌های مقابله مادران کودکان با و بدون ناتوانی ذهنی. توان‌بخشی، 12،2، 47-41.

دهخدا، علی اکبر. (1373). لغت­نامه دهخدا. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

 

شریفی، مرضیه. کارسولی، سلیمان و بشلیده، کیومرث. (1390). اثربخشی بازآموزی اسنادی در کاهش فرسودگی زناشویی و احتمال وقوع طلاق در زوجین متقاضی طلاق. مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 1، 2، 225 -212.

عسکریان، سمیه. اصغری ابراهیم آباد، محمد جواد، حسن زاده، محمد حسن. (1392). تاثیر آموزش مهارت­های مقابله دینی بر تاب­آوری، انطباق پذیری و مدیریت فشاررانی همسران جانباز. مجله طب جانباز، 6، 21، 68-60.

علی‌اکبری دهکردی، مهناز. کاکو جویباری، علی‌اصغر. محتشمی، طیبه و یکتاخواه، سرور. (1390). میزان استرس در مادران کودکان هنجار، کم‌شنوا و سایر کودکان استثنایی. شنوایی‌شناسی،20، 1(پیاپی 35)، 136 -129.

علیزاده، حمید. (1392). تاب‌آوری روان‌شناختی (بهزیستی روانی و اختلال‌های رفتاری). تهران: ارسباران.

علی مردانی، صدیقه. فاتحی زاده، مریم السادات. جلالی، محمود و باغبان، ایران. (1389). مقایسه فرآیند داوری خانوادگی و مشاوره در کاهش میل به طلاق زوج‌های متقاضی طلاق شهر اصفهان. فصلنامه تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، 9، 33، 85 – 67.

قاسم پور، عبدالله. اکبری، ابراهیم. تقی پور، مریم. عظیمی، زینب و رفاقت، ابراهیم. (1391). مقایسه بهزیستی روانی و سبک‌های مقابله­ای در مادران کودکان ناشنوا و عادی. مجله شنوایی‌شناسی، 21، 4، 52-59.

قراشی، کریم. سرندی، پرویز و فرید، ابوالفضل. (1392). مقایسه میزان استرس و رضایتمندی زناشویی در والدین کودکان کم‌شنوا و عادی. مجله شنوایی‌شناسی،22، 1، 18- 24.

کاوه، منیژه. علیزاده، حمید. دلاور، علی و اسکندری، حسین. (1390). تدوین برنامه افزایش تاب‌آوری در برابر استرس و تأثیر آموزش آن بر مؤلفه‌های کیفیت زندگی والدین دارای کودک کم‌توان ذهنی خفیف. فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی،11، 2، 119-140.

کشاورزی ارشدی، فرناز و آزموده، معصومه. (1388). مقایسه‌ی بهزیستی روانی در والدین کودکان استثنایی با والدین کودکان عادی و تبیین آن برحسب مدل 5 عاملی شخصیت. فصلنامه اندیشه و رفتار،3، 12، 28-19.

گلدنبرگ، ایرنه و گلدنبرگ، هربرت. (بی تا). خانواده‌درمانی. (ترجمه‌ی حمیدرضا حسین شاهی برواتی، سیامک نقش‌بندی و الهام ارجمند، 1388). تهران: نشر توتیا.

محمدی، مسعود. جزایری، علیرضا. رفیعی، امیرحسین. جوکار، بهرام و پور شهباز، عباس. (1385). بررسی عوامل تاب آور در افراد در معرض خطر سو مصرف مواد مخدر. پژوهش‌های نوین روان‌شناختی (روان‌شناسی دانشگاه تبریز)، 1، 3-2، 224- 203.

مهدی خان، زهرا. (1382). والدین خودخواه، فرزندان رهاشده. تهران: انتشارات پیکان.

معتمدین، مختار. سهرابی، فریبا. فتحی آذر، اسکندر و ملکی، صادق. (1387). مقایسه بهداشت روانی، رضایت زناشویی و ابراز وجود والدین دانش آموزان کم‌توان ذهنی و عادی در استان آذربایجان غربی. فصلنامه دانش و پژوهش در روان‌شناسی، 10، 35 و 36، 152- 123.

میلانی فر، بهروز. (1386). روان‌شناسی کودکان و نوجوانان استثنایی. تهران: انتشارات قومس.

میکائیلی منیع، فرزانه. (1387). مقایسه‌ی بهزیستی روان‌شناختی مادران با و بدون دانش آموزان ابتدایی کم‌توان ذهنی: اثر سبک‌های مقابله‌ای، پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 8، 1، 68-53.

میکائیلی، نیلوفر و گنجی، مسعود. طالبی جویباری، مسعود. (1391). مقایسه تاب‌آوری، رضایت زناشویی و سلامت روان در والدین با کودکان دارای ناتوانی یادگیری و عادی. فصلنامه ناتوانی‌های یادگیری، 2، 1، 120-137.

نامجویان شیرازی، فیروزه و کشاورز، رقیه. (1392). بررسی مقایسه‌ای میزان شدت فشار روانی و رضایت زناشویی بین مادران کودکان عقب‌مانده ذهنی تربیت‌پذیر و مادران کودکان عادی. فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه، 4، 4، 145-129.

نریمانی، محمد. آقا محمدیان، حمیدرضا و رجبی، سوران. (1386). مقایسه سلامت روانی مادران کودکان استثنایی با سلامت روانی مادران کودکان عادی، فصلنامه‌ی اصول بهداشت روانی، 9، 34، 24-15.

نریمانی، محمد و عباسی، مسلم. (1388). بررسی ارتباط بین سرسختی روان‌شناختی و خود تاب‌آوری با فرسودگی شغلی. مدیریت بهره‌وری (فراسوی مدیریت)، 2، 8، 92-75.

نصیر، مرضیه. (1389). رابطه راهبردهای مقابله با استرس و تاب‌آوری با خوش‌بینی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان دزفول. روانشناسی اجتماعی (یافته‌های نو روان‌شناسی)، 5، 16،70 -57.

نظری، علی‌محمد. (1386). مبانی زوج‌درمانی و خانواده‌درمانی، چاپ اول، تهران: نشر علم.

نظری، علی‌محمد. صاحبدل، حسین و اسدی، مسعود. (1389). بررسی ارتباط بین سبک‌های دلبستگی و میزان بی‌ثباتی ازدواج در زنان و مردان متأهل، مجله زن و مطالعات خانواده، 2، 8، 125- 115.

یاری پور، ع. (1379). بررسی تأثیر طرح مداخلات مشاوره خانواده بر میزان ثبت طلاق در محاکم دادگستری شهر قم. پایان‌نامه چاپ‌نشده کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی رودهن.

یزد خواستی، فریبا و یار محمدیان، احمد. (1388). مقایسه رابطه افسردگی مادران و هوش هیجانی دختران نوجوان شنوا و ناشنوای شهر اصفهان. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 8، 1، 80-75.

واحدی، شهرام. غنی زاده، سمیه. (1388). الگوی تحلیل مسیر روابط بین انگیزش درونی مذهبی، نماز، بهزیستی معنوی و کیفیت از زندگی با بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان. فصلنامه پژوهش در سلامت روان‌شناختی. 3، 2، 42-27.

Refrences:

Ablow, J. C., Measelle, J. R., Cowan, P. A., & Cowan, C. P. (2009). Linking marital conflict and children’s adjustment: The role of young children’s perceptions. Journal of Family Psychology, 23(4), 485.

Ahlert, I. A., & Greeff, A. P. (2012). Resilience factors associated with adaptation in families with deaf and hard of hearing children. American annals of the deaf, 157(4), 391-404.

Alriksson-Schmidt, A. I., Wallander, J., & Biasini, F. (2007). Quality of life and resilience in adolescents with a mobility disability. Journal of pediatric psychology, 32(3), 370-379.

Alvord, M. K., & Grados, J. J. (2005). Enhancing Resilience in Children: A Proactive Approach. Professional psychology: research and practice, 36(3), 238.

Aram, D., Most, T., & Mayafit, H. (2006). Contributions of mother–child storybook telling and joint writing to literacy development in kindergartners with hearing loss. Language, speech, and hearing services in schools, 37(3), 209-223.

چکیده:

هدف: پژوهش حاضر باهدف مقایسه تاب‌آوری، بی‌ثباتی ازدواج و بهزیستی روان‌شناختی در دو گروه از مادران کودکان عادی و کم‌شنوا شهر تهران به روش کمی- کیفی انجام شد.

روش: در قسمت کمی، به روش نمونه‌گیری در دسترس، نمونه‌ی متشکل از 100 نفر از مادران دارای کودکان کم‌شنوا مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های امیراعلم و لقمان و مرکز توان‌بخشی پژواک و 100 نفر از مادران کودکان عادی مراجعه‌کننده به مهدکودک­ها و خانه خلاقیت­های شهر تهران در سال 92 انتخاب شدند. مقیاس تاب‌آوری کانر و دیوید سون و شاخص بی‌ثباتی ازدواج، پرسش‌نامه بهزیستی روان‌شناختی ریف، پرسش‌نامه‌های مورداستفاده در پژوهش حاضر بودند. سپس از روش‌های آمار توصیفی مانند محاسبه میانگین، انحراف معیار و نیز آزمون t-test دو گروه مستقل جهت تحلیل داده‌ها استفاده شد. جهت دستیابی به داده‌های دقیق‌تر، در بخش کیفی نیز از 14 نفر مصاحبه به عمل آمد. این تعداد برحسب اشباع پاسخ‌ها به دست آمد. جداول فراوانی، کدگذاری باز و محوری رسم شد. درنهایت یافته‌های کمی و کیفی باهم مقایسه شدند.

یافته: در بخش کمی، نتایج حاکی از آن بود که مادران دارای کودکان کم‌شنوا تاب‌آوری و بهزیستی روان‌شناختی کمتری نسبت به مادران کودکان عادی داشته‌اند و ازلحاظ متغیر بی‌ثباتی ازدواج بین دو گروه تفاوتی وجود نداشت. در بخش کیفی نیز یافته‌ها همسو با بخش کمی بود، به طوری که تاب‌آوری و بهزیستی روان‌شناختی مادران کودکان کم شنوا کمتر از مادران کودکان عادی بود و در متغیر بی­ثباتی ازدواج تفاوتی بین دو گروه وجود نداشت.

نتیجه‌گیری: با توجه به پایین بودن بهزیستی روان‌شناختی و تاب‌آوری در مادران کودکان کم‌شنوا نسبت به مادران کودکان عادی می‌توان نتیجه گرفت که احتمالاً وجود کودک کم‌شنوا به‌عنوان عاملی آسیب‌زننده به این متغیرها عمل کند. ازاین‌روی، آموزش مهارت­های مرتبط در خصوص تاب­آوری و بهزیستی­ روان­شناختی برای مادران کودکان کم­شنوا پیشنهاد می­شود.

کلید واژگان: بهزیستی روان‌شناختی، تاب‌آوری، بی‌ثباتی ازدواج، مادر، کودکان کم‌شنوا.

فصل اول: کلیات پژوهش

 مقدمه

در زندگي خانوادگي، گاهي كودكان موجب رنجش و ناسازگاري و نارضايتي والدين می‌شوند و زماني عامل رضايتمندي هستند. وجود کودک کم‌توان در خانواده غالباً تجربه­‌ای ناراحت‌کننده است. یکی از مهم‌ترین علت‌های ناتوانی کودکان، کم شنوایی است که برای بسیاری از والدین، احساسی شبیه داغ‌دیدگی به همراه دارد (موللی و نعمتی[1]،2010). خانواده‌های دارای کودکان کم‌شنوا با چالش‌های متفاوتی روبه‌رو می‌شوند و در این‌ بین، مادران به علت نقش مراقب مسئولیت بیشتری در قبال این کودکان دارند. درنتیجه با مشکلات مربوط به سلامت روان و بهزیستی روان‌شناختی بیشتری مواجه می‌شوند. اینکه والدین و بخصوص مادران چه طور با این تجربه مختل‌کننده مواجه می‌شوند و آن را کنترل می‌کنند تا حد زیادی به تاب‌آوری والدین و بخصوص مادر بستگی دارد و در این بین ممکن است والدین نتوانند با شرایط پیش رو سازگار شوند و احتمال وقوع طلاق بالا رود.

یکی از عواملی که می‌تواند عملکرد روانی خانواده را در قالب تفکر، خلق و رفتار بهبود دهد و توان مقابله با مشکلات را افزایش دهد، تاب‌آوری[2] است (میکائیلی، گنجی و طالبی جویباری، 1391). به اعتقاد روبینز[3] (2008) در طي يك دهه اخير و با گسترش مباحث مربوط به روان‌شناسی مثبت[4] تمايل به جنبه‌های مثبت سلامت روان همراه با ابعاد منفي آن در حال افزايش است. تاب‌آوری يكي از سازه‌های اصلي اين رويكرد می‌باشد كه جايگاه ویژه‌ای در حوزه روان‌شناسی خانواده و بهداشت روان دارد.

تاب‌آوری، به توانایی فرد در برقراري تعادل زيستي – رواني در شرايط خطرناك گفته می‌شود (كانر و ديويد سون[5]، 2003). كامپفر[6] (2002) باور داشت كه تاب‌آوری، بازگشت به تعادل اوليه يا رسيدن به تعادل سطح بالاتر در سختی‌ها است و ازاین‌رو موجب سازگاري موفق در زندگي می‌شود. سازگاري مثبت بازندگی، هم به‌عنوان پيامد تاب‌آوری و هم به‌عنوان پیش‌آیند آن، می‌تواند محسوب شود. وي اين موضوع را ناشي از پيچيدگي تعريف این سازه و نگاه فرآيندي به تاب‌آوری می‌داند. تاب‌آوری به فرآيند پويايي انطباق مثبت با تجربه‌های تلخ و ناگوار اطلاق می‌شود (لاتار و چيچتي[7]، 2000) كه مقاومت در برابر استرس[8] (گارمزي[9]، 1985) يا رشد پس ضربه‌ای[10] (سنول-دوراک و آیواسیک[11]، 2010) نيز ناميده شده‌اند كه در امتداد يك پيوستار با درجات متفاوت از مقاومت در برابر آسيب رواني قرار می‌گیرد (اينگرام و پرايس[12]،2001). بنا به تعريفي از اولسون، بوند، برنز، بروديك و ساير[13] (2003) تاب‌آوری به انطباق موفقی گفته می‌شود که در مصائب و استرس‌های ناتوان ساز آشکار می‌شود. این تعریف بیانگر این است که تاب‌آوری مستلزم تعامل پيچيده بين عوامل خطرساز و محافظت‌کننده است.

یکی دیگر از متغیرها که می‌تواند به شکل منفی تحت تأثیر کودکان کم‌شنوا قرار گیرد، ثبات ازدواج والدین است. میزان بالای طلاق در ایران و افزایش درصد زنانی که خواستار طلاق‌اند، نشانگر افزایش اختلافات زناشویی است. ازنظر لارسون و هولمن[14] (1994)، ثبات زناشویی سه جزء اساسی «شور و اشتیاق[15]»، «صمیمیت[16]» و «تعهد[17]» را شامل می‌شود. درواقع بی‌ثباتی ازدواج[18] زمانی مطرح است که یکی از زوجین یا هردوی آن‌ها درباره طلاق یا جدایی می‌اندیشند و یا اعمالی را انجام می‌دهند که به پایان رساندن ازدواج، گرایش دارد (بوث و ادوراز[19]، 1985؛ براون، سنچز، نوک و رایت[20]، 2006؛ هاه لگ و ریچتر[21]،2010).

به‌طورکلی مفهوم بی‌ثباتی ازدواج به‌عنوان قطب منفی از یک پیوستاری که تداوم و پیوستگی ازدواج را نشان می‌دهد، دیده می‌شود. اگر یک ازدواج باثبات و پایدار نیروهای زیادی دارد که هر یک از زوجین را ملزم به باهم بودن می‌کند، یک ازدواج ناپایدار و بی‌ثبات نیروهای زیادی دارد که هر یک از زوجین را در جهت جدا شدن از هم سوق می‌دهد (بوث، جانسون[22] و ادوارز، 1983). از سوی دیگر، پژوهش‌ها نشان دادند که ناسازگاری زناشویی با بهزیستی روان‌شناختی رابطه منفی دارد (کرمی، زکی یی و خدادادی، 1391).

ريف و سینگر[23] (1989) معتقدند كه، بهزيستي روان‌شناختی[24] چيزي فراتر از فقدان بيماري است و به آنچه فرد براي بهزيستي به آن نياز دارد اشاره دارد. ریف دريافت كه محققان درباره معيارهايي از قبیل ديدگاه مثبت نسبت به خود، توانايي ايجاد بافت‌هایی منطبق با وضعيت رواني خود، روابط گرم و قابل‌اعتماد با ديگران، احساس هدفمندي و جهت مندي، رشد پیوسته‌ی توانایی‌های بالقوه‌ی فردي و خودمختاری اتفاق‌نظر دارند. بهزیستی روان‌شناختی را می‌توان واکنش‌های عاطفی و شناختی به ادراک ویژگی‌ها و توانمندی‌های شخصی، پیشرفت بسنده، تعامل کارآمد و مؤثر با جهان، پیوند و رابطه مطلوب با جمع و اجتماع و پیشرفت مثبت در طول زمان تعریف کرد. این حالت می‌تواند مؤلفه‌هایی مانند رضایت از زندگی، انرژی و خلق مثبت را نیز در برگیرد (کارادماس[25]، 2007).

بیان مسئله:

ازجمله متغیرهایی که باعث افزایش سلامت روان و بهزیستی روان‌شناختی این مادران می‌شود، تاب‌آوری است که به افراد در مواجهه و سازگاری در موقعیت‌های پرتنش کمک می‌کند و آن‌ها را در مقابل اختلالات روان‌شناختی حفظ می‌کند. با توجه به تعريف تاب‌آوری والدين داراي كودكان کم‌توان ذهني هرچقدر تاب­آور­تر باشند، توان عملكرد مثبت در شرايط ناگوارشان بالاترمي رود و در برابر رنج ناشي از نگهداري فرزندانشان مقاوم‌تر خواهند بود و كيفيت زندگی‌شان هم بالاتر خواهد رفت (حق رنجبر، کاکاوند، برجعلی و برماس، 1390).

هیمان[26] (2002) در پژوهشی مربوط به تاب­آوری و چیره شدن بر مشکلات و انتظارات آینده در خانواده‌هایی با کودکان ناتوانی یادگیری و معلولیت جسمانی، نتیجه گرفت که والدین این کودکان نیاز به الگوهای سازگاری و حمایتی دارند؛ زیرا پدر و مادرها مجبور به ایجاد تغییراتی در زندگی خود می‌شوند و در زندگی اجتماعی خود نیز سطوح بالایی از سرخوردگی و نارضایتی و تلاش زیادی برای حفظ زندگی عادی و قبلی خود می‌کنند.

طبق پژوهش حق رنجبر و همکاران (1390)، با عنوان تاب‌آوری و کیفیت زندگی مادران دارای کودکان کم‌توان ذهنی، یافته‌ها حاکی از آن بود که بین تاب‌آوری و تمام مؤلفه‌های کیفیت زندگی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. میکائیلی و همکاران (1391) در پژوهشی با عنوان مقایسه تاب‌آوری، رضایت زناشویی و سلامت روان در والدین با کودکان دارای ناتوانی یادگیری و عادی به این نتیجه رسیدند که بین دو گروه والدین، ازنظر رضایت از زندگی، تاب‌آوری و سلامت روان تفاوت معنی‌داری وجود دارد اما متأسفانه پژوهشی در مورد تاب‌آوری بر روی مادران کودکان کم‌شنوا، به‌طور جداگانه انجام‌نشده است. بیات[27] (2007) هم در بررسی شواهد تاب‌آوری در خانواده‌های کودکان اوتیسم وجود چند عامل از تاب‌آوری را در خانواده‌ها، شناسایی کرد، ازجمله: ارتباطات خانواده و نزدیکی افراد خانواده، معنادار کردن مثبت معلولیت و معنویت و رشد شخصی. نتایج نشان داد که شناسایی خاص فرآیندهای تاب‌آوری، مثل معنی سازی مثبت ناتوانی، بسیج منابع و یکپارچه شدن به‌عنوان یک خانواده می‌تواند باعث لذت بیشتر از زندگی شود.

تولد و حضور کودک ناتوان در خانواده با تأثیرگذاری بر کمیت روابط زناشویی و ایجاد دگرگونی در شرایط معمول خانوادگی و چگونگی تعامل اعضای خانواده می‌تواند موجب آشفتگی و افزایش میزان استرس در والدین شود و درنتیجه به عملکرد خانواده و رضایت زناشویی آسیب می‌رساند (دیسون[28]، 1997؛ هینترمیر[29]، 2006؛ اسچفر، ویکراما و کیت[30]، 1998). نمی‌توان از این نکته غافل شد که نارضایتی و اختلاف زناشویی والدین بر سازگاری و رشد عاطفی کودکان اثر منفی می‌گذارد و هیجان‌های مثبت و منفی ناشی از کیفیت روابط زناشویی به روابط والد-کودک نیز منتقل می‌شود (ال- شیخ و هارگر[31]، 2001؛ هیل[32]، 2013).

مطالعه رماین و براون[33] (2010) نشان می‌دهد که والدین کودکان کم‌شنوا سازگاری زناشویی کمتری نسبت به والدین کودکان عادی دارند. هنگلر، واتسون، ولان و مالن [34] (1990) حتی به این نتیجه رسیدند که میزان رضایت زناشویی این والدین با میزان شنوایی فرزندشان مربوط است. قراشي، سرندی، فرید (1391) در پژوهشي به اين نتيجه رسيدند كه رضايتمندي زناشويي والدين كودكان کم‌شنوا نسبت به والدين كودكان عادي پایین‌تر است.

وجود کودک معلول، تأثیر منفی بر خانواده می‌گذارد. شواهد نشان می‌دهد که والدین کودکان ناتوان از سلامت جسمی و روانی ضعیف‌تری برخوردار هستند. اکثر این والدین دچار کمردرد، سردرد، میگرن، زخم روده، اضطراب، خشم، احساس گناه، اندوه، انزوای اجتماعی، محرومیت از خواب و افسردگی هستند (گرنکیوویست و کیرک پاتریک[35]، 2004؛ مورفی، کریستین، کاپلین و یانگ[36]، 2007). نتایج پژوهش یزد خواستی و یار محمدیان (1388) نیز نشان داد که میانگین افسردگی مادران کودکان ناشنوا بیشتر از مادران کودکان شنواست. مادران کودکان کم‌شنوا علاوه بر تحمل فشارهای مرتبط بازندگی عادی، فشار حاصل از وجود کودک کم‌شنوا را نیز تحمل می‌کنند.

موللی و نعمتی (2010) گزارش دادند که مشکلاتی مانند اختلال در ارتباطات گفتاری، مشکلات آموزشی و تحصیلی، هزینه‌های سنگین توان‌بخشی شنوایی و سمعک باعث نگرانی و استرس والدین می‌شود. وی می‌افزاید نگرانی از آینده شغلی، تحصیلی و اجتماعی کودک، طولانی بودن برنامه توان‌بخشی و مشکلات موجود در جامعه، مثل نگاه کنجکاوانه و ترحم‌آمیز دیگران، به‌نوبه خود باعث افزایش فشار روانی والدین شده و سلامت روان و بهزیستی روان‌شناختی آن‌ها را تحت تأثیر قرارمی دهد. فلک افلاکی و کلانتر کوشه[37] (2013) در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که مادران کودکان کاشت حلزون نسبت به مادران کودکان عادی افسردگی و استرس و نگرانی بیشتری دارند.

بررسی‌های نریمانی، آقامحمدیان و رجبی (1386) نشان دادند كه مادران کم‌شنوا و مادران كودكان استثنايي، در مقايسه با مادران كودكان عادي، سطح سلامت عمومي و رواني كمتر و اضطراب، افسردگي و پرخاشگري بيشتري نشان دادند. ميتچل و هاوسر-كرام[38] (2008) دريافتند كه مادران نوجوانان مبتلابه ناتوانی‌های رشدي، بهزيستي روان‌شناختی كمتر و افسردگي بيشتري از خود نشان می‌دهند. در تحقيقي كه توسط قاسم پور (1391) انجام شد، مشخص شد كه ميزان بهزيستي روان‌شناختی و مؤلفه‌های آن در مادران كودكان ناشنوا به‌طور معناداري پایین‌تر از مادران كودكان عادي است.

اغلب پژوهش‌های انجام‌شده كودكان استثنايي را به‌صورت كلي مدنظر قراردادند و كودكان ناشنوا در پژوهش‌های اندكي به‌طور جداگانه موردمطالعه قرارگرفته‌اند. این در حالی است که 15 تا 26 درصد جمعیت جهان دارای نقص شنوایی هستند، بوبیکو و همکاران[39] (2007) گزارش دادند که از هر 1000 نفر، 7 نفر دارای کم شنوایی شدید تا عمیق هستند که معمولاً کم شنوایی در آن‌ها قبل از شکل‌گیری زبان اتفاق افتاده است. حدوداً یک کودک در 2700 کودک با نقص شنوایی متولد می‌شود و شیوع این اختلال در سال اول زندگی افزایش می‌یابد و به حدود یک نفر در 1000 نفر می‌رسد (هیندلی[40]،2005)

ازآنجایی‌که وجود كودك کم‌شنوا، علاوه بر تأثير بر ميزان استرس و فشار به خانواده و والدين، می‌تواند باعث اختلافات زناشويي و جدايي شود (کویتنر و همکاران[41]،2010) و با توجه به اینکه آمار طلاق در ایران و خارج از کشور رو به افزایش است، بطوریکه تا سال 1389، 137200 نفر در ایران طلاق گرفته‌اند که نسبت به مشابه سال قبل 9 درصد افزایش داشته است (سایت ثبت‌احوال کشور،1392)، بررسی مسائل مرتبط با طلاق می‌تواند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد. از سوی دیگر، بنا بر تحقیقات میکائیلی منیع (1387) و قاسم پور (1391) بهزیستی روان‌شناختی مادران کودکان کم‌شنوا کمتر از مادران عادی است.

اکنون این سؤال مطرح می‌شود که آیا وجود کودک کم‌شنوا می‌تواند در بی‌ثباتی ازدواج، تاب‌آوری و بهزیستی روان‌شناختی والدین تأثیر و نقشی داشته باشد؟ بر این اساس، مقایسه مؤلفه‌هایی همچون بی­ثباتی ازدواج، تاب‌آوری و بهزیستی روان‌شناختی مادران در دو گروه از مادران دارای کودکان عادی و فرزند کم‌شنوا در تحقیق حاضر انجام خواهد گردید.

اهمیت و ضرورت پژوهش:

میزان بالای طلاق در جوامع تأییدکننده این حقیقت است که بسیاری از زوجین تمایلی نسبت به ماندن در ازدواج‌های ناکام را ندارند، تحقیقات در ایالات‌متحده نشان می‌دهد که 60 درصد زوجین در اولین سال ازدواج، سرخوردگی[42] را تجربه می‌نمایند (کایزر[43]،1993). بیش از 60 درصد از اولین ازدواج‌ها در آمریکا به طلاق ختم می‌شود (چرلین[44]،1992). در ایران هم شاهد افزایش نرخ طلاق و سست‌تر شدن نظام خانواده هستیم. به‌طوری‌که در سال 1383 به ازای هر 8/9 ازدواج صورت گرفته، 1 مورد طلاق رخ‌داده است و این نسبت در سال 1389 کاهش چشمگیری داشته است، به‌طوری‌که در این سال به ازای هر 5/4 ازدواج صورت گرفته 1 مورد طلاق ثبت‌شده است و با توجه به آمار سایت سازمان ثبت‌احوال کشور بین 43 تا 50 درصد طلاق‌ها در 5 سال اول زندگی مشترک اتفاق افتاده است (سایت ثبت‌احوال کشور،1392).

والر و هیل[45] (1951) اولین محققانی بودند که پیشنهاد دادند طلاق ممکن است ریشه در سرخوردگی زوجین داشته باشد. سرخوردگی و فرسودگی زناشویی[46]، کاهش تدریجی دلبستگی عاطفی به همسر است که بااحساس بیگانگی، بی‌علاقگی و بی‌تفاوتی زوجین به یکدیگر و جایگزینی عواطف منفی به‌جای عواطف مثبت همراه است. در یک ازدواج سرخورده یکی یا هردو زوج ضمن تجربه احساس گسستگی از همسر و کاهش علایق و ارتباطات متقابل، نگرانی‌های قابل‌توجهی در خصوص تخریب فزاینده رابطه و پیشروی به سمت جدایی و طلاق دارند .

کایزر (1993) معتقد است باوجوداینکه تمامی ازدواج‌ها به‌نوعی سرخوردگی را تجربه می‌کنند اما بسیاری از این ازدواج‌ها باکیفیت پایین ادامه یافته و زندگی متأهلی بی‌ثباتی را تشکیل می‌دهند که متمایل به فروپاشی است، اگرچه ممکن است لزوماً به طلاق منجر نشود.

در سه‌ماهه اول سال 93، 75623 نفر طلاق گرفته‌اند که نسبت به مدت مشابه قبل 6/7 درصد افزایش داشته است (سایت ثبت‌احوال کشور،1393)، بررسی مسائل مرتبط با طلاق می‌تواند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد. در زندگی خانوادگی، گاهی کودکان اسباب رنجش، بی‌حوصلگی، ناسازگاری و نارضایتی والدین و زمانی پیام‌آور رضایتمندی و مایه‌ی امید والدین به زندگی می‌باشند که این پیامدهای تولد فرزند می‌تواند موجب تعمیق یا کاهش روابط زناشویی زوجین شود (گلد ثورپ[47]،1987).

تحقیقات صورت گرفته در ایران هم نشان می‌دهد که مادران دارای کودکان ناشنوا و کم‌توان ذهنی از سلامت روانی پایین‌تر و همین‌طور استرس و افسردگی بیشتری رنج می‌برند (نریمانی و همکاران ،1386). واکنش‌های هیجانی والدین کودکان معلول به نبود سلامتی که انتظارش را داشتند یا به نبود فرصت‌ها و خواسته‌هایی که فرزندشان نمی‌تواند به آن‌ها دست یابد، ارتباط دارد. بدین ترتیب آنان حالاتی را تجربه می‌کنند که ممکن است برای سایر والدین کمتر و سطحی‌تر تکرار شود؛ بنابراین با توجه به تحقیقات پیشین انجام‌شده، کودک کم‌شنوا به احیای این زمینه کمک کرده و نارضایتی زناشویی والدین را فراهم می‌کند اما آیا وجود این کودک و مشکلاتی که به آن اشاره شد، باعث بی‌ثباتی ازدواج در والدین این کودکان می‌شود و یا برعکس، آیا وجود کودک کم‌شنوا در خانواده می‌تواند به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر در ثبات ازدواج به شمار آید؟ تحقیقی در این زمینه یافت نشد. همچنین، این سؤال مطرح می‌شود که آیا تاب‌آوری مادران کودکان کم‌شنوا مانند تاب‌آوری مادران کودکان عادی است و یا اینکه تاب‌آوری این مادران مانند مادران کودکان کم‌توان ذهنی کم­تر از مادران کودکان عادی می­باشد؟ از سوی دیگر، کدام مؤلفه‌های بهزیستی روان­شناختی در مادران کودکان کم‌شنوا نسبت به مادران کودکان عادی ضعیف‌تر است که متأسفانه بیشتر تحقیقات بهزیستی روان­شناختی را به‌صورت کلی در نظر گرفته‌اند در نتیجه با پاسخ به سؤالات فوق می‌توان نقاط ضعف و قوت این مادران را در مؤلفه­های تاب‌آوری و بهزیستی روان­شناختی شناسایی کرد و متخصصین می­توانند از این یافته­ها در جهت تدوین برنامه­های مشاوره­ای و درمانی برای بهبود مؤلفه­های بهزیستی روان­شناختی و تاب­آوری و افزایش رضایت زناشویی و ثبات ازدواج این مادران استفاده کنند.

اهداف پژوهش

هدف کلی:

مقایسه تاب‌آوری، بی‌ثباتی ازدواج و بهزیستی روان‌شناختی در دو گروه از مادران دارای کودکان کم‌شنوا و عادی

پرسش‌های تحقیق:

پرسش اصلی:

تاب‌آوری، بی‌ثباتی ازدواج و بهزیستی روان‌شناختی در دو گروه از مادران دارای کودکان کم‌شنوا و عادی چگونه تبیین می‌شود؟

پرسش‌های ویژه:

تاب‌آوری در میان دو گروه از مادران دارای کودکان کم‌شنوا و عادی چگونه تبیین می‌شود؟

بی‌ثباتی ازدواج در میان دو گروه از مادران دارای کودکان کم‌شنوا و عادی چگونه تبیین می‌شود؟

بهزیستی روان‌شناختی در میان دو گروه از مادران دارای کودکان کم‌شنوا و عادی چگونه تبیین می‌شود؟

تعریف مفاهیم تحقیق:

الف) تعریف نظری:

تاب‌آوری: تاب‌آوری، به توانایی فرد در برقراري تعادل زيستي – رواني در شرايط خطرناك گفته می‌شود (كانر و ديويد سون، 2003).

بی‌ثباتی ازدواج: شامل حیطه­ای از فعالیت‌های تفکر و صحبت کردن، پیرامون جدایی و طلاق را دربرمی گیرد (ادواردز، جانسون، بوث،1980). مفهوم بی‌ثباتی ازدواج به‌عنوان قطب منفی از یک پیوستاری که تداوم و پیوستگی ازدواج را نشان می‌دهد، دیده می‌شود. اگر یک ازدواج باثبات و پایدار نیروهای زیادی دارد که هر عضو زوج را ملزم به باهم بودن می‌کند، یک ازدواج ناپایدار و بی‌ثبات نیروهای زیادی دارد که هر عضو زوج را در جهت جدا شدن از هم سوق می‌دهد (بوث، جانسون و ادوارز، 1983).

بهزیستی روان‌شناختی: ریف و کیز[48] (1995) بهزیستی روان­شناختی را تلاش برای کمال در جهت تحقق توانایی­های بالقوه می­دانند. ازنظر ريف (1989) بهزیستی روان­شناختی به رشد فردی و نیل به استعداد­ها و توانایی­های فرد مربوط می­شود. او معتقد است كه محققان درباره معيارهايي از قبیل ديدگاه مثبت نسبت به خود، توانايي ايجاد بافت‌هایی منطبق با وضعيت رواني خود، روابط گرم و قابل‌اعتماد با ديگران، احساس هدفمندي و جهت مندي، رشد پیوسته‌ی توانایی‌های بالقوه‌ی فردي و خودمختاری اتفاق‌نظر دارند.

مادر: زنی که یک یا چند بچه به دنیا آورده باشد (لغت‌نامه دهخدا، 1373).

کودک کم­شنوا: همه‌ی کودکانی که کاهش شنوایی آن‌ها به‌اندازه­ای است که به‌نوعی آموزش ویژه نیاز دارند (نورثر و داونز[49]، 2002).

ب) تعریف عملیاتی:

تاب‌آوری: در بخش کمی منظور از تاب‌آوری، نمره­ای است که فرد در پرسش‌نامه تاب‌آوری کانر و دیویدسون می‌آورد و در بخش کیفی منظور از تاب‌آوری، مصاحبه‌ای است که از طریق پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته جهت دستیابی به اطلاعات دقیق‌تر با افراد انجام می‌گیرد.

بهزیستی روان‌شناختی: در بخش کمی منظور از بهزیستی روان‌شناختی، نمره­ای است که فرد در پرسش‌نامه 84 سؤالی بهزیستی روان‌شناختی ریف می‌آورد و در بخش کیفی منظور از بهزیستی روان‌شناختی، مصاحبه‌ای است که از طریق پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته جهت دستیابی به اطلاعات عمیق‌تر با افراد انجام می‌گیرد.

بی‌ثباتی ازدواج: در بخش کمی منظور از بی‌ثباتی ازدواج، نمره­ای است که فرد در پرسش‌نامه بی‌ثباتی ازدواج ادواردز، جانسون و بوث می‌آورد و در بخش کیفی نیز اطلاعات از طریق پرسش‌نامه محقق ساخته جمع‌آوری می‌شود.

مادر: در بخش کمی و کیفی، زنانی که دارای حداقل یک کودک می­باشند و به بیمارستان­های امیراعلم، لقمان، مرکز پژواک، مهدکودک­ها و خانه خلاقیت­های شهر تهران مراجعه می­کنند.

کودک کم­شنوا: کودکانی که افت شنوایی دارند و در بیمارستان­های امیراعلم، لقمان، مرکز پژواک تحت خدمات توان­بخشی و آموزشی قرار دارند.

[1] Movallali, G., & Nemati, S

[2] Resilience

[3] Robbins, B. D

[4] Positive psychology

[5]Conner, K. M., & David son, J. R

[6] Kumpfer, K. L

[7] Luthar, S. S., & cicchetti, D

[8] Stress resistance

[9] Garmezy, N

[10] Post-traumatic growth

[11] Senol-Durak, E., & Ayvasik, H. B

[12] Ingram, R. E., & Price, J. M

[13]Olsson, C. A., Bond, L., Burns, J. M., Brodrich, D. A., & sawyer, S. M

[14] Larson, J. H., & Holman, T. B

[15] passion

[16] intimacy

[17] commitment

[18] Marital instability

[19] Booth, A., & Edwards, J. N

[20] Brown, S.L., Sanchez, L. A., Nock, S. L., & Wright, J. D

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه رابطه پايبندي مذهبي با رضامندي زناشويي زوجين
 • پايان نامه بررسي رابطه شيوه هاي فرزند پروريس و نگرش مذهبي با تاب آوري دانش آموزان دختر و پسر
 • پايان نامه بررسي تأثير آموزش مادران بر مبناي نظريه دلبستگي بر كاهش اضطراب كودكان
 • پایان نامه پيش بيني سلامت روان بر مبناي راهبردهاي مقابله ديني، رضايت زناشويي و خودکارآمدي در بيماران سرطاني تحت شيمي درماني
 • پايان نامه رابطه خودکنترلي و سبک هاي فرزندپروري با بهزيستي روانشناختي در بين دانش آموزان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122