پايان نامه مقايسه تاثير هشت هفته تمرين مقاومتي يک طرفه و دو طرفه بر قدرت عضلات تاکننده و عضلات باز کننده مفصل آرنج در افراد مبتدي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مقايسه تاثير هشت هفته تمرين مقاومتي يک طرفه و دو طرفه بر قدرت عضلات تاکننده و عضلات باز کننده مفصل آرنج در افراد مبتدي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 64 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه مقايسه تاثير هشت هفته تمرين مقاومتي يک طرفه و دو طرفه بر قدرت عضلات تاکننده و عضلات باز کننده مفصل آرنج در افراد مبتدي  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: طرح پژوهش
1-1- مقدمه    1
1-2- بيان مسئله    2
1-3- ضرورت و اهميت تحقيق    3
1-4- اهداف تحقيق    5
1-4-1- اهداف کلي     5
1-4-2- اهداف فرعي     5
1-5- فرضيه هاي تحقيق    5
1-6- پيش فرض هاي تحقيق     5
1-7- محدوديت هاي تحقيق    6
1-7-1- محدوديت هاي محقق خواسته    6
1-7-2- محدوديت هاي اجتناب ناپذير      6
1-8- تعاريف واژه ها و اصطلاحات    6
1-8-1- تعاريف نظري    6
1-8-2- تعاريف عملياتي     7
فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق
2-1- مقدمه    8
2-2- ساختار عضله اسکلتي     8
2-3- ساختمان تار عضلاني     9
2-4- پتانسيل عمل    10
2-5- نظريه ي سرخوردن الياف    10
2-6- واحدهاي حرکتي و اتصال عصبي عضلاني     11
2-7- قانون همه يا هيچ وجمع انقباضات     12
2-8- انواع تمرينات مقاومتي     13
2-8-1- تمرينهاي ايزومتريک    13
2-8-2- تمرينهاي پويا با مقاومت ثابت     13
2-8-3- تمرينهاي مقاومتي متغير    14
2-8-3- تمرينهاي  اسنتريک    14
2-8-4- تمرينهاي ايزوکينتيک    15
2-9- مکانيسم انقباض وتنظيم آن    15
2-10- قدرت و انواع آن وهماهنگي آن با عملکرد    17
2-10-1- قدرت عمومي    17
2-10-2- قدرت ويژه    17
2-10-3- قدرت مطلق    17
2-10-4- قدرت نسبي     17
2-11- سازگاريهاي عصبي عضلاني با تمرين هاي ورزشي    18
2-11-1- سازگاريهاي عصبي    18
2-11-2- الگوهاي فراخوان    18
2-11-3- هم زمان سازي    19
2-11-4- سازوکارهاي مهاري    19
2-11-5- سازگاري عضلات اسکلتي    19
2-11-6- هيپرتروفي عضله    20
2-12- سازگاريهاي قدرت مربوط به سن وجنس    20
2-13- مزاياي تمرين هاي يک طرفه و دو طرفه      21
2-14- انواع تارهاي عضلاني    23
2-14-1- تارهاي نوع I    23
2-14-2- تارهاي نوع IIA    23
2-14-3- تارهای نوع IIB     23
2-15-تبديل نوع تار    24
2-16- پيشينه پژوهش    25
فصل سوم: روش شناسي پژوهش
3-1- مقدمه    29
3-2- روش و نوع پژوهش    29
3-3- نمونه آماري    30
3-4- ابزار و وسايل اندازه گيري     30
3-5- نحوه جمع آوري اطلاعات و داده ها    31
3-6- متغيرهاي تحقيق    32
3-6-1- متغيرهاي مستقل    32
3-6-2- متغيرهاي وابسته    32
2-3-7- مدت زمان اجراي آزمون    32
3-8- روش اجراي تمرينات    32
3-8-1- شيوه اجراي تمرينات مقاومتي يک طرفه و دو طرفه    32
3-9- تجزيه و تحليل آماري    35
فصل چهارم: يافته هاي پژوهش
4-1- مقدمه    36
4-2- ويژگي هاي توصيفي يافته ها    36
4-3- آزمون نرمال بودن متغيرها    38
4-4- يافته هاي استنباطي پژوهش    40
4-4-1- آزمون فرضيه اول    40
4-4-2- آزمون فرضيه دوم    41
4-4-3- آزمون فرضيه سوم    42
4-4-3- آزمون فرضيه چهارم    43
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5-1- مقدمه    44
5-2- خلاصه پژوهش     44
5-3- بحث ونتيجه گيري     45
5-4- پيشنهادات    47
5-4-1- پيشنهادهاي کاربردي     47
5-4-2- پيشنهادهاي پژوهشي     47
پيوست    48
فهرست منابع
منابع فارسی    49
منابع انگليسی    50

فهرست منابع

ادوارد ال، فاکس ماتيوس ک، ترجمه خالدان. فيزيولوژي ورزشي جلد اول. موسسه انتشارات چاپ دانشگاه تهران (1381).

تئودورا. بومپا. ترجمه محمدرضا کردي ، محمد فرامرزي. نظريه و روش شناسي تمرين. انتشارات سمت (1390).

دانشمندي حسن، افشار نژاد طاهر، حسيني سيد علي. اثر تمرين مقاومتي يک طرفه و بي تمريني بر سازگاريهاي عصبي عضو تمرين نکرده. المپيک (1385).

رابرت آ. رابرگز، اسکات اُ. رابرش، ترجمه گائيني عباسعلي و دبيدي روشن ولي الله. اصول فيزيولوژي ورزشي. انتشارات سمت (1389).

ران موگان، ميکائيل گليسون، پائول ال.گرين هاف، ترجمه گائيني عباسعلي. بيوشيمي فعليت هاي ورزشي. انتشارات سمت (1389).

رمضاني عليرضا، رمضاني نهال. انگليس براي دانشجويان فيزيولوژي ورزشي. انتشارات شرح (1388).

گائيني عباسعلي. فيزيولوژي ورزشي. انتشارات پيام نور (1390).

گائيني عباسعلي. مباني فيزيولوژي ورزشي. انتشارات پيام نور (1389).

مجتهدي حسين. علم تمرين روش هاي آماده سازي ورزشکاران. انتشارات دانشگاه اصفهان (1389).

ويلمور، جک اچ و کاستيل، ديويد ال. ترجمه معيني ضياء و همکاران. فيزيولوژي ورزشي و فعاليت بدني. انتشارات مبتکران (1385).

ويليام دي، مک آردل، فرانک آي کچ، ويکتور ال کچ، ترجمه خالدان اصغر. فيزيولوژي ورزش، انرژي و تغذيه. انتشارات سمت (1384).

12.Cora Janzen etal. The effect of unilateral and bilateral strength training on the bilateral deficit and lean tissue mass in post-menopausal women.College of Kinesiology University of Saskatchewan 2006,97(3):253-60.

13.David B.starky etal. Effect for resistance  training volume on  strength and thickness.Medicine and Science in Sport and Exercise      ( 1996) .

14.Guber N .Improved weakness with unilateral exercise.ross enamait unilateral exercise(2008).

15.HAkinn EN.K etal. Neuromuscular adaptions during bilateral versus unilateral strength training in middle aged eldery men and women.Scandivian Physiology Society (2003).

16.Hubal MJ etal.variablity in muscle size and strength gain after unilatera resistance  training.Med sci sports excer.2005;37(6):964-72.

17.Joanne Munn etal. Training with unilatera resistance  exercise increase contralatral strength.American Physiologhcal  Society Journal of APPlied Physiology(2005).

18.Jones MT etal. Effects on unilateral and bilateral lower-body heavy resistance  training on muscle activity and testestron respons. J Strength Con Res 2012;26(4):1094-100.

چکيده

هدف از مطالعه حاضر مقايسه تاثير 8 هفته تمرين مقاومتي يک طرفه و دوطرفه بر قدرت عضلات تاکننده و باز کننده مفصل آرنج در افراد مبتدي بود. بيست فرد مبتدي به طور تصادفي در دو گروه تجربي يک (ميانگين و انحراف معيار: سن 17/3± 1/18 سال، قد 97/.± 74/1 متر، وزن 32/8±3/62 کيلوگرم ) و گروه تجربي دو (ميانگين و انحراف معيار: سن 29/4± 5/18 سال، قد 68/.± 76/1 متر، وزن 78/17±8/65 کيلوگرم) قرار گرفتند. گروه تجربي يک و دو، به ترتيب، تمرينات مقاومتي دو طرفه و يک طرفه را هفته اي سه جلسه به مدت هشت هفته انجام دادند.  قدرت عضلات تاکننده و باز کننده مفصل آرنج قبل و بعد از هشت هفته تمرين به طور غير مستقيم از طريق آزمون يک تکرار بيشينه اندازه گيري شد. براي مقايسه اطلاعات پيش آزمون و پس آزمون بين  دو گروه تجربي از t مستقل استفاده شد. نتايج نشان دادکه هشت هفته تمرينات مقاومتي دو طرفه در گروه تجربي يک درمقايسه با تمرينات مقاومتي يک طرفه گروه تجربي دو سبب افزايش بيشتر قدرت عضلات تاکننده مفصل آرنج مي شود. همچنين تمرينات مقاومتي يک طرفه و دو طرفه سبب افزايش برابر قدرت عضلات باز کننده مفصل آرنج مي شود. از يافته هاي اين تحقيق مي توان نتيجه گرفت که تمرينات مقاومتي دوطرفه درمقايسه با تمرينات مقاومتي يک طرفه باعث افزايش بيشتري در  قدرت عضلات تاکننده مفصل آرنج پس از هشت مقاومتي هفته تمرين مي شود.

واژگان کليدي: تمرين مقاومتي  يک طرفه، تمرين مقاومتي دو طرفه، قدرت عضلاني، عضلات تاکننده مفصل آرنج، عضلات بازکننده مفصل آرنج

فصل اول:طرح پژوهش

1-1- مقدمه

عضله يکي از چهار بافت اصلي بدن است سه بافت ديگر عبارتند از : بافت هاي عصبي، پيوندي، پوششي. سه نوع عضله در بدن وجود دارد. عضله قلبي که تنها در قلب يافت مي شود. عضله صاف که در ديواره رگ هاي خوني، راه هاي هوايي، روده و مثانه قرار دارد و عضله اسکلتي که بخش هاي مختلف اسکلت را به هم پيوند
مي دهد. از ميان اين، تنها عضله اسکلتي تحت کنترل ارادي است و حرکت اندامها ونگهداري قامت را ميسر
مي سازد (5). عضله اسکلتي از حدود 75 درصد آب و 20 درصد پروتئين تشکيل شده است 5 درصد با قيمانده را نمک هاي آلي و ساير مواد شامل فسفاتهاي پرانرژي، اوره، اسيدلاکتيک، مواد معدني کلسيم منيزيم، فسفر،آنزيم ها و رنگدانه هاي مختلف، يونهاي سديم، پتاسيم، کلر، اسيدهاي آمينه، چربيها و کربوهيدرات ها را تشکيل مي دهند (11).

عوامل متعددي در رشد و حفظ قدرت و توده عضله موثر هستند. اين عوامل عبارتند از: وراثت، فعاليت بدني، تغذيه مناسب، غدد درون ريز، عوامل محيطي و فعاليت دستگاه عصبي که وراثت ساير عوامل را تحت نفوذ خود دارد. فعاليت بدني و عضلاني بدون يک تغذيه مناسب، نمي تواند بر قدرت و حجم عضله بيفزايد. تستوسترون، هورمون رشد، کورتيزول و انسولين موجب سازگاري هاي اساسي در حجم و قدرت عضلات خواهند شد. بدون تنش بيشينه و تمرينات مقاومتي، ساير عوامل نمي توانند پاسخ هاي تمريني ايجاد کنند (9). تمرين مقاومتي از رايج ترين تمرين هايي است که در دو دهه اخير رشد پيدا کرده است. تمرين مقاومتي در توسعه عملکرد ورزشکار بوسيله افزايش قدرت، توان، سرعت و هيپرتروفي عضله، استقامت عضلاني موضعي، عملکرد حرکتي، تعادل و هماهنگي عضله نقش ايفا مي کند. در گذشته به طور مرسوم تمرين مقاومتي طرفداران زيادي نداشت (براي مثال، تنها ورزشکاران قدرتي و آنهايي که براي افزايش حجم تلاش مي کردند مثل بدن سازان تمرينات قدرتي را دنبال مي کردند)  اما اکنون درک بهتري از مزيت هاي مرتبط با تندرستي تمرينات مقاومتي وجود دارد. تمرينات مقاومتي از رايج ترين تمرينهايي است که بوسيله سازمان هاي بهداشت جهاني مثل کالج آمريکايي داروهاي ورزشي و انجمن قلب آمريکا براي بيشتر جامعه شامل افراد مسن، بزرگسالان، نوجوانان و جامعه کلينکي (مثل افرادي با اختلال عصبي، عضلاني و بيماريهاي قلب و عروق) توصيه مي شود (30).

1-2- بيان مسئله

قدرت يکي از مهم ترين قابليت هاي زيست حرکتي است و معمولا در تمرين اغلب ورزشکاران جايي براي خود باز کرده است و عبارت است از ظرفيت عصبي و عضلاني براي غلبه بر مقاومت خارجي يا داخلي که تنها براي يک بار انجام مي شود. ورزشکار مي تواند با غلبه بر مقاومت خارجي يا داخلي قدرت را بهبود بخشد. منابع مهم مقاومت خارجي شامل وزن بدن افراد، توپ مديسين، باندها و طناب هاي قابل ارتجاع، دمبل، هالتر و مقاومت ثابت مي باشد. ورزشکاران مي توانند با روش هاي تحريک الکتريکي هم جنبش يا ايزوکنتيک، هم طول يا ايزومتريک، درون گرا يا کانسنتريک و  برون گرا يا اسنتريک قدرت بيشينه را افزايش دهند. اما روش قدرت بيشينه با استفاده از وزنه هاي آزاد يا وسايل ديگر هنوز رايج است. شناخت انواع قدرت براي اجراي کارآمد عملکرد و تمرين ضروري است. انواع قدرت شامل قدرت عمومي، ويژه، بيشينه مطلق و نسبي مي شود که در ورزش هاي گوناگون براي عملکرد بهينه نوع خاصي از قدرت لازم مي باشد (2).

برنامه هاي تمريني مقاومتي مي توانند موجب افزايش قدرت شوند. با سه تا شش ماه تمرين پيشرفتي برابر با 25 تا 100 درصد و حتي بيشتر در قدرت عضلاني ديده مي شود. افزايش حجم عضلاني و سازگاريهاي عصبي ناشي از تمرين مقاومتي از موثرترين عوامل توسعه قدرت عضلاني مي باشند.  هنگام  بي تحرکي عضله  و کاهش فعاليت عضله آن تغييرات عضلاني بلافاصله شروع مي شود که موجب آتروفي و تحليل عضلاني و در نتيجه کاهش در قدرت و توان عضله مي شود (10). با توجه به ويژگي هاي ورزش ،توسعه قدرت انواع متعددي دارد. بعضي ورزش ها به توان بيشتر و بعضي ديگر به دليل فعاليت طولاني به استقامت عضلاني بيشتري نياز دارند. بنابر اين يک روش ويژه براي تامين نيازهاي همه ورزش ها وجود ندارد(2). ورزش هايي مثل وزنه برداري، قايقراني با دو دست، پاس سينه بسکتبال و پرتاب اوت در فوتبال به سطح بالاي نيازمنديهاي دو طرفه نيازمند هستند و
ورزش هاي راکتي، سرويس واليبال، شوت فوتبال، گلف و بيسبال بيشتر به به نيازمنديهاي تمرين يک طرفه احتياج دارند. برنامه هاي تمرينات مقاومتي از طريق دستکاري شدت تمرين، حجم تمرين و تکرار تمرين به صورت پيشرونده و با استفاده از  هالتر، دمبل و دستگاههاي تمريني اجرا مي شوند. شدت تمريت مقاومتي از طريق تکرارهاي بيشينه يا به صورت درصدي از يک تکرار بيشينه محاسبه مي شود. حجم تمرين ميزان کار انجام شده در يک جلسه تمرين است که در مقابل شدت تمرين قرار دارد و هرقدر حجم تمرين بالا باشد، شدت تمرين کاهش مي يابد. در تمرينات مقاومتي حرکاتي انتخاب مي شوند که با الگوي حرکتي رشته ورزشي سازگار باشند. از آنجا که عامل کليدي براي موفقيت در تمرين مقاومتي در هر سطح آمادگي و سني طراحي شيوه برنامه تمريني متناسب باالگوي ورزش مورد  نظر است توجه به شيوه تمريني که تاثير تمرين مقاومتي را در افزايش قدرت عضله تبين کند از نکات مهمي است که نياز به بررسي و مطالعه دارد. در اين تحقيق اساس کار بر پايه تمرينات مقاومتي يک طرفه و دو طرفه بر توسعه قدرت عضلاني مي باشد تا از اين طريق روش بهتر جهت افزايش بيشتر قدرت عضلاني بدست آيد. بر اين اساس هدف اين مطالعه مقايسه تاثير هشت هفته تمرين مقاومتي يک طرفه و دوطرفه در توسعه قدرت عضلات تا کننده و  عضلات باز کننده مفصل آرنج مي باشد.

1-3- ضرورت و اهميت تحقيق

کارشناسان سلامت عمومي عمدتا بر تمرين يکنواخت و دقيق هوازي و افزايش فعاليت بدني که آمادگي قلبي، عروقي را افزايش مي دهد و در ترکيب بدن موثر مي باشد متمرکز مي شوند. با اين حال تحقيقات نشان
مي دهند که تمرين مقاومتي تاثير زيادي در سيستم عضلاني و اسکلتي، مشارکت هايي در حفظ توانايي هاي عملکردي، جلوگيري از پوکي استخوان يا استئوپروز، کاهش بافت عضله يا سارکوپينه، کمر درد و اختلال هاي ديگر دارد. بيشتر تحقيقات اخير نشان مي دهند که تمرين مقاومتي مي تواند اثر مثبتي بر عوامل خطر مثل مقاومت انسوليني، ميزان متابوليسم پايه، متابوليسم گلوکز ، فشار خون، چربي بدن و زمان انتقال معدي- روده اي که با ديابت همراه است، بيماري هاي قلبي و سرطان داشته باشد. تحقيقات همچنين نشان مي دهند که همه مزاياي تمرين مقاومتي احتمالا در دو جلسه تمريني 20-15 دقيقه اي در هفته حاصل مي شود. همراه با تمرين يکنواخت و دقيق هوازي، تمرين مقاومتي مي تواند يک جزء اصلي برنامه هاي افزايش سلامت عمومي باشد (29). همچنين اين تمرينات سبب افزايش قدرت و توان عضلاني، کنترل وزن، افزايش تراکم استخوان، جلوگيري و کنترل محدود کننده هاي سلامت مثل ديابت، بيماري قلبي و آرتريت، کنترل درد، بهبود تحرک و تعادل ، بهبود قامت، کاهش خطر آسيب، افزايش عملکرد بهينه در فعاليت هاي روزمره بدن، کاهش چربي بدن، افزايش نسبت عضله به چربي بدن، افزايش متابوليسم پايه، بهبود الگوي خواب، افزايش اعتماد به نفس مي شوند (26). تمرينات مقاومتي براي افراد کم تحرک، سالخوردگان و بيماران قلبي از سوي کالج آمريکايي طب ورزشي، انجمن قلب آمريکا، انجمن آمريکايي توان بخشي قلبي و تنفسي ارائه شده است. اين موسسات تمرينات مقاومتي منظم را از اجزاء مهم برنامه هاي آمادگي جسماني مرتبط با تندرستي تلقي کرده اند. تمرينات مقاومتي براي ورزشکاران رقابتي با هدف بهينه سازي قدرت و هيپرتروفي عضلاني متمرکز مي شود. در مقابل تمرين مقاومتي براي سالخوردگان و افراد ميانسال حفظ و (در صورت امکان افزايش)توده عضله، استخوان، قدرت و استقامت عضلاني متمرکز شده است تا سلامت عمومي و سطح نيمرخ آمادگي جسماني را افزايش دهد (9).

کودکان و نوجوانان مي توانند با رعايت اصول ايمني با کمترين احتمال آسيب پذيري تمرينات مقاومتي را براي افزايش قدرت و توده عضلاني انجام دهند (10). تمرينات مقاومتي از اجزاي کليدي تمرين هاي ورزشکاران مي باشند که فشار قابل توجه اي بر سيستم  عضلاني اسکلتي اعمال مي کنند و براي افزايش قدرت، جلوگيري از آسيب، بهبود مهارتهاي حرکتي در ورزشکاران استفاده مي شوند. تمرينات مقاومتي همچنين از اجزاي آمادگي ورزشکاران در ورزشهاي تيمي مي باشند و افزايش قدرت و توان ناشي از اين تمرينات سبب بهبود عملکرد ورزشکاران مي شود. باتوجه به اينکه تمرينات مقاومتي در بين مردم عادي به ويژه جوانان رونق بسيار يافته است و ورزشکاران هم براي دوره هاي آمادگي از شيوه تمريني استفاده مي کنند و هم چنين از اين تمرينات در
برنامه هاي بازتواني ورزشکاران آسيب ديده استفاده مي شود و افزون بر اين به عنوان يک روش تمريني مهم براي سلامت نيز شناخته شده است و با توجه به ضرورت توصيه ورزشکاران به انجام نوع تمرين مقاومتي ويژه مطابق با رشته ورزشي و جهت کمک به افزايش سلامت عمومي جوامع و ياري مربيان، کارشناسان ورزشي و ورزشکاران در ارائه يک روش تمريني مناسب که اثر بخشي بهتري داشته باشد و با توجه به نبود تحقيقات در اين زمينه هدف ما بررسي مقايسه تاثير يک دوره تمرين مقاومتي يک طرفه و دو طرفه بر توسعه قدرت عضلات تا کننده و  عضلات باز کننده مفصل آرنج مي باشد.

1-4- اهداف تحقيق

1-4-1- اهداف کلي

هدف کلي اين تحقيق مقايسه تاثير هشت هفته تمرين مقاومتي يک طرفه و دو طرفه بر قدرت عضلات تا کننده و  عضلات باز کننده مفصل آرنج مي باشد.

1-4-2- اهداف فرعي

1- مقايسه تاثير هشت هفته تمرينات مقاومتي يک طرفه و دو طرفه بر قدرت عضلات تا کننده آرنج

2- مقايسه تاثير هشت هفته تمرينات مقاومتي يک طرفه و دوطرفه بر قدرت عضلات باز کننده آرنج

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تأثير ترتيب حرکت در تمرين مقاومتي بر پاسخ هورمون تستوسترون
 • پايان نامه اثر هشت هفته تمرين مقاومتي بر سطوح پلاسمايي کمرين و انسولين در موش هاي نر مقاوم به انسولين
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122