پايان نامه مقايسه تحريف هاي شناختي وطرحواره هاي هيجاني در افراد مبتلا به ميگرن با افراد سالم

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مقايسه تحريف هاي شناختي وطرحواره هاي هيجاني در افراد مبتلا به  ميگرن با افراد سالم یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 196 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مقايسه تحريف هاي شناختي وطرحواره هاي هيجاني در افراد مبتلا به  ميگرن با افراد سالم بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول:کلیات پژوهش
1-1.مقدمه 3
1-2.بیان مساله 5
1-3.اهمیت وضرورت پژوهش 9
1-4.هدف های پژوهش 11
1-4-1.هدف کلی پژوهش 11
1-4-2.اهداف جزیی پژوهش 11
1-5.سوالات پژوهش 11
1-6.فرضیه های پژوهش 11
1-7.اصطلاحات وتعاریف عملیاتی 12
1-7-1.تعریف میگرن 12
1-7-2.تحریف شناختی 12
1-7-3.طرحواره هیجانی 13
1-8.خلاصه فصل 13

فصل دوم:گستره نظری موضوع وسوابق پژوهش
بخش اول:ادبیات وگستره نظری 15
2-1.مقدمه 15
2-2.ادبیات وگستره نظری میگرن 15
2-2-1.تاریخچه 15
2-2-2.تعریف میگرن 16
2-2-3.علل میگرن 17
2-2-4.انواع میگرن 17
2-2-4-1.میگرن با پیش درآمد 18
2-2-4-2.میگرن بدون پیش درآمد 19
2-2-4-3.انواع دیگر میگرن 19
2-2-5.پاتوژنز 21
2-2-6.تشخیص بیماری 22
2-2-7.تشخیص های افتراقی میگرن 23
2-2-8.فرضیه های مرتبط با میگرن 24
2-2-8-1.فرضیه عروقی میگرن 24
2-2-8-2.فرضیه عصبی میگرن 25
2-2-9.سیستم عروقی تری ژمینال در میگرن 25
2-2-10.هیدروکسی تریپتامین در میگرن 26
2-2-11.دوپامین در میگرن 26
2-2-12.دستگاه عصبی سمپاتیک در میگرن 27
2-2-13.یافته های بالینی 27
2-2-14.میگرن همراه با اورا (میگرن کلاسیک 28
2-2-15.میگرن قاعده ای (بازیلار 28
2-2-16.درمان میگرن 29
2-2-17.درمان پیشگیرانه میگرن 32
2-2-18.جامعه و فرهنگ 33
2-2-19.جنبه‌های محیطی 34
2-2-20.سبک زندگی 34
2-2-21.خصوصیات روانشناختی میگرن 34
2-3. ادبیات و گستره ي نظري تحریف های شناختی 35
2-3-1.تعریف شناخت‌ 35
2-3-2.روانشناسی شناختی 35
2-3-3.افکار خودآیند 36
2-3-4.موضع فلسفی کلی در زمینه شناخت 36
2-3-5.مدلABC الیس 37
2-3-6.تناوب¬گرایی تعبیری 37
2-3-7.مدل شتاختی بک 38
2-3-8.مدل بک از دو بخش تشکیل شده است 38
2-3-9.نظریه آسیب شناسی روانی رفتار در مانی عقلانی-هیجانی 40
2-3-10.رایج ترین عقاید غیر منطقی 41
2-3-11.ده خطای شناختی از نظر آلبرت الیس 44
2-4.ادبیات و گستره ي نظري طرحواره های هیجانی 53
2-4-1.تعریف هیجان ومولفه های آن 53
2-4-2.هیجان و نظریه های هیجان 53
2-4-3.اجزای هیجان 54
2-4-4.تاریخچه هیجان 54
2-4-5.نظریه‌های هیجان 55
2-4-5-1.نظریه جیمز – لانگه 55
2-4-5-2.نظریه ارزیابانه 55
2-4-5-3.نظریه رفتارگرایی 55
2-4-5-4.نظریه بازخوراند چهره 55
2-4-6.وظایف هیجان‌ها 55
2-4-7.فیزیولوژی هیجان‌ها 56
2-4-8.جنبه های مختلف هیجان در روانشناسی 56
2-4-9.ماهیت هیجان 56
2-4-10.واکنش های فیزیولوژیک هیجان 58
2-4-11.ابزارهای مطالعه ی هیجان 58
2-4-12.انواع واکنش های هیجانی 59
2-4-13.عملکرد ذهن در هیجان 62
2-4-14.اساس عصبی هیجان 64
2-4-15.نظریه های مربوط به هیجان 65
2-4-16.نتیجه هیجان 67
2-4-17.هیجان و سلامت 69
2-4-18.مغز هیجانی 71
2-4-19.به کار بردن درست هیجان ها 73
2-4-20تعریف هیجان خواهی 73
2-4-21.نظریه هیجان خواهی ماروین زاکرمن 74
2-4-22.ویژگی های افراد هیجان خواه 75
2-4-23.نتیجه گیری 78
2-4-24. مفهوم طرحواره 79
2-4-25.طرحواره های هیجانی 79
2-4-26. درمان هیجان محور لسلی گرینبرگ 80
2-4-27.مدل طرحواره درمانی هیجانی لیهی 81
2-4-28.دستیابی به هیجان ها 83
2-4-29.شناسایی طرحواره های هیجانی 84
2-4-30.تعریف طرحواره های هیجانی 84
2-4-31.انواع طرحواره های هیجانی 85
2-5.بخش دوم:سوابق پژوهشی 91
2-5-1.سوابق پژوهشی خارج از ایران 91
2-5-2.سوابق پژوهشی داخل ایران 92
2-6.خلاصه فصل 96
فصل سوم:روش اجرای پژوهش
3-1.مقدمه 98
3-2.خصوصیات طرح پژوهش 98
3-3.جامعه آماری مورد مطالعه 99
3-4.روش نمونه گیری وحجم نمونه 99
3-5.ابزارهای اندازه گیری 99
3-5-1.پرسشنامه تحریف های شناختی 99
3-5-2..مقیاس طرحواره های هیجانی لیهی 102
3-6.فرایند اجرای پژوهش 105
3-7.روش پردازش و تحليل اطلاعات 106
3-8.خلاصه فصل 107

فصل چهارم:ارایه نتایج کمی،پردازش وتحلیل داده ها
4-1) مقدمه 109
4-2) ازمون فرضیه اول پژوهش 109
4-3.آزمون فرضیه دوم پژوهش 129
4-4.خلاصه فصل چهارم 144

فصل پنجم:بحث ،تحلیل،نتیجه گیری
5-1.مقدمه 146
5-2.بررسی یافته های پژوهش وارتباط آنها با نتایج مطالعات قبلی 146
5-3.جمع بندی ونتیجه گیری از یافته های پژوهش 148
5-4.محدودیت های تحقیق 149
5-5.پیشنهادهای پژوهش 150
5-5-1.پیشنهادهای پژوهشی 150
5-5-2.پیشنهادهای اجرایی 150
5-6.خلاصه فصل 151
فهرست منابع 152
پیوست ها 158
چکیده انگلیسی 176

فهرست منابع

اتکینسون وهمکاران (1983)،زمینه روانشناسی ،ترجمه محمد تقی براهنی وهمکاران (1382) ، تهران ،انتشارات رشد .

ارتور سی گایتون(1391). فیزیولوژی پزشکی، (ترجمه احمدرضا نیاورانی).تهران: سماط. (تاريخ انتشار به زبان اصلي 2011).

اروین جی ساراسون.وباربارا آر.ساراسون(1383).روانشناسی مرضی.(ترجمه بهمن نجاریان.محمدعلی اصغری مقدم.ومحسن دهقانی) .تهران: انتشارات رشد. (تاريخ انتشار به زبان اصلي 1987).

الیس،البرت،هاپر،رابرت(1383).زندگی عاقلانه(ترجمه مهرداد فیروزبخت).تهران:انتشارات رشد.

انجمن روانپزشکی آمریکا ( 2000) متن تجدید نظر شده راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی . ترجمه نیکخو ، محمد رضا و آوادیس یانس ، هامایک ( 1384) تهران: سخن .

یرونرسودارث(1391). بیماری های مغز واعصاب، (ترجمه فاطمه مرادی).تهران: حکیم هیدجی. (تاريخ انتشار به زبان اصلي 2010).

بلانچارد،ا.ب.واندراسیک.الف(1380).سردردها ودرمان های روانشناختی آن.(ترجمه یداله زرگز و محمود براتوند).تهران:انتشارات بهینه. (تاريخ انتشار به زبان اصلي 2000).

پیمان نیا،بهرام.موسوی قیه قشلاقی،الهام.1393. مقایسه استرس ادراک شذه و صفات شخصیتی در بیماران مبتلا به میگرن و افراد سالم. مجله علمي پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. دوره22،شماره2.

جیمزپروچسکا وجان نورکراس(1391).نظریه های روان درمانی،(ترجمه یحیی سیدمحمدی).تهران: نشر روان.(تاریخ انتشار به زبان اصلی،2007)

تاجیک قنبری،علی.1385.بررسی شیوع میگرن دربین دانشجویان پزشکی وکارورزان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی. دانشکده پزشکی.دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.

جان لاکمن(1384).پرستاری بیماری های داخلی جراحی(ترجمه پروین برومند وهمکاران).تهران: انتشارات آییژ (تاریخ انتشار به زبان اصلی2001).

جرالد،کری(1388).نظریه وکاربست مشاوره و روان درمانی،(ترجمه یحیی سیدمحمدی).تهران: ارسباران(تاریخ انتشاربه زبان اصلی2005).

جیمز کالات(1384).روانشناسی فیزیولوژیک.(ترجمه هادی بحیرایی).تهران:انتشارات ارسباران.(تاریخ انتشار به زبان اصلی،2004).

حمزه اي مقدم اكبر . بررسي شيوع ميگرن و افسردگي و رابطه آنان با يكديگر در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان. .5(2):91-1377،84

خانزاده،(1390).پیش بینی ادراک درد در سالمندان برپایه طرحواره های هیجانی ومشکلات در نظم بخشی هیجانی.پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی.دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی .دانشگاه شیراز.

خانزاده، مصطفی؛ سعیدیان، محسن؛چاری حسین،مشعود و ادریسی،فروغ(1391) ساختار عاملی و ویژگیهاي روانسنجی مقیاس دشواري در نظمبخشی هیجانی. مجله علوم رفتاري،6(1)

 

ریو ،جان مارشال (1992)،انگیزش وهیجان.(ترجمه یحیی سید محمدی). تهران ،نشر ویرایش .(تاریخ انتشار به زبان اصلی،1992)

سلطان زاده، اکبر. (۱۳83). بیماری های مغز واعصاب وعضلات. تهران: انتشارات جعفری.

سوزان س.اسملتزر(1389).مغز واعصاب(ترجمه زهرا مشتاق).تهران:جامعه نگر:سالمی. (تاريخ انتشار به زبان اصلي 2010).

شکرالهی،محمدرضا..1371.میگرن در اطفال.پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی.دانشکده پزشکی .دانشگاه علوم پزشکی تهران.

شیرزادی،افسانه.مهرابی زاده هنرمند،مهناز.حقیقی،جمال.1382.بررسی رابطه ساده وچندگانه متغیرهای کمال­گرایی،اضطراب صفت-حالت وافسردگی باسردرد میگرن در دانشجویان.مجله علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،دوره سوم شماره 3و4.

صبوری کیا(1379)،درمان میگرن وسردردهای عصبی.مشهد.نشر نوآیین.

ضیایی،سیدجلال؛شیرزادی،مصطفی(1381).بیماری های مغز واعصاب.اصفهان:انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

عظيميان مجتبي .(1380). بررسي فراواني انواع سر درد در ٣٠٠ مورد از بيماران مراجعه كننده به بيمارستان سينا همدان. مجله دانشگاه علوم. پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان. ٨(2)

فاسی انتونی اس(1390).اختلال های عصب شناختی اصول طبی هاریسون(پرویز مولوی وفریبا صادقی موحد).تهران:انتشارات موسسه فرهنگی،انتشاراتی اباصالح-حیان. (تاريخ انتشار به زبان اصلي 2008).

کاویانی، حسین و موسوي احمد. ( 1387 ). ویژگیهاي روانسنجی سیاهه اضطراب بک درطبقات سنی و جنسی جمعیت ایرانی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران،66

کاظمی حمید.1382.مقایسه تحریف های شناختی دربیماران افسرده ومضطرب.پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی.دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی.دانشگاه شیراز.

گنجی حمزه (1386).روانشناسی عمومی،تهران:انتشارات ساوالان.

مایکل جفری امینف.(1382).نورولوژی بالینی(ترجمه منصور میرزایی). تهران:نشر یاران. (تاريخ انتشار به زبان اصلي 2002).

موسی وند،مریم1378.بررسی مقایسه ای سردردهای میگرنی وکلاستر از نظر دموگرافیک.پایان نامه دکتری پزشکی عمومی.دانشکده پزشکی .دانشگاه علوم پزشکی تهران.

نجفي كوپايي مهدي(1377) ؛ سمنانيان سعيد. تأثير سر درد ميگرني بر وضعيت اقتصادي و كيفيت زندگي بيماران مبتلا . مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران. ٥٦(1)

يوسفي مهران (1379). بررسي شيوع ميگرن در دانشجويان پزشكي و پزشكان دانشگاه علوم پزشكي زنجان . مجله علمي دانشگاه علوم پزشکی زنجان.8(30).

منابع انگلیسی

Adams RD(2001). Headache and other craniofacial pains. In: Adams and victor’s. Principles of neurology: From McGraw Hill Company. NewYork: USA, 181-3.

Anderson, Kenneth; Anderson, Lois E.; Glanze, Walter D. (1994). Mosby’s Medical, Nursing, and Allied Healt Dictionary (4th ed.). Mosby. p. 998

Beck, A. T., Kavacs, M., Weissman, A. (1979). Assessment of suicidal intention: Thescale for suicide ideation. Journal of Consukring & Clinical Psychology, 47, 343-352

Beck, A.T, Freeman, D.D & Davis, D. (2004). Cognitive therapy of personality

disorders (2d ed). New York: Guilford Press.

چکیده

هدف از انجام این پژوهش مقایسه طرحواره های هیجانی وتحریف های شناختی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم بود.برای انجام آن از روش پژوهشی علی مقایسه ای (پس رویدادی) استفاده شد.جامعه آماری کلیه افراد مبتلا به میگرن  تحت درمان در کلینیک های اعصاب و روان شهر خرم آباد  وهمراهان آن ها بودند که با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس تعداد50نفر از افراد مبتلا به میگرن از کلینیک صدیق شهرستان خرم آباد و50 نفر سالم از بین همراهان آنها انتخاب شدند.برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه،”طرحواره های هیجانی لیهی” و”تحریف های شناختی”، و برای پردازش داده ها از نرم افزار spss و روش های آمار توصیفی و آماراستنباطی مانند، مانوا، میانگین، انحراف استاندارد استفاده شد.یافته ها بیانگر آن بود که بیشتر زیرمقیاس های طرحواره های هیجانی وتحریف های شناختی از جمله،بی اعتمادسازی،احساس گناه،ساده انگاری هیجان،فاقد ارزشیابی،فقدان کنترل،عدم پذیرش احساسات،نشخوار فکری، اظهارگری، احساس­شرم، تحریف همه یا هیچ، تعمیم مبالغه آمیز، فیلتر ذهنی، درشت بینی-ریزبینی،استدلال احساسی، باید-بهتر، با میگرن در ارتباط هستند .ولی در چندین مورد ازجمله،عدم درک،کرختی،بسیار منطقی، تداوم، هوشیاری ضعیف، بی توجهی به امرمثبت، نتیجه گیری شتابزده، برچسب زدن، شخصی سازی ارتباط معنی داری یافت نشد.

واژه های کلیدی: تحریف های شناختی ،طرحواره های هیجانی، میگرن

 فصل اول

کلیات پژوهش

 1-1. مقدمه

بشر از مدت ها پيش با سردرد آشنا بوده و روش هاي مختلف درمان آن را مي شناخته است. در يك كتيبه سنگي باستاني كه مربوط به پنج هزار سال پيش است مطلبي با عنوان”بيمار مبتلا به سردرد” ديده ميشود. دو هزار و پانصد سال پيش، مردم چين با درمان سردرد آشنا بودند. پزشكان چيني براي درمان سردرد، طب سوزني و داغ كردن را توصيه كرده اند. در آثاربقراط(377-450 ق م) كه حدود ۲۴۰۰ سال پيش نوشته شده، به مطالبي در مورد بيماران مبتلا به سردرد بر مي خوريم. سقراط(399-450 ق.م)،فیلسوف یونانی و شاگردش افلاطون(348-428 ق.م) به ارتباط بين كشش يا تحريك ماهيچه اي و سردرد پي بردند.

پيشرفت بعدي در مطالعه سردرد، نتيجه كار پزشكان سرزمين هاي خلافت اسلامي، ايرانيان و دانشمندان مسلمان به ويژه ابونصر فارابي(950-870)،ابوریحان بیرونی(1048-973) وابوعلی سینا(1037-980) می باشد. ابوعلي سينا در دايره المعارف معروف خود “قانون” به شرح چندين سردرد از جمله ميگرن پرداخته است(قهفرخی،1391).

هم چنین امروزه سردردها ، یکی از هدف های تحقیقات پزشکی به شمار می روند . تخمین زده می شود که شش نفر از صد نفر به میگرن ها،که نوعی از سردردهای مزمن محسوب می شوند، مبتلا هستند و معمولا” خانم ها بیشتر به میگرن مبتلا می شوند .

سردرد یکی از شایع ترین مشکلات روزمره بشر است به گونه ای که در بسیاری از مواقع افراد را مجبور می کند تا در اسرع وقت به پزشک مراجعه کنند .کمتر کسی است که سردرد راتجربه نکرده باشد،90 درصد افراد حداقل یک بار درسال دچار سردرد می شوند(هاریسون[1]،1390).

علل سر درد بي شمار و معمولا” خوش خيم هستند و سالانه در سراسر جهان حداقل ٤٠ درصد افرادرا به راحتي براي يك مرتبه هم كه شده گرفتار مي نمايد.این شيوع براي جمعيت شهري يا روستايي تفاوت چنداني را نشان نمي دهد(هونکاسالو وکاپریو[2]،1995؛راسکی[3]،هیداچی[4]،رولند[5]،2000).

میگرن بیشترین نوع سر درد در همه جوامع بشری از جمله ایران است، بطوری که 15-12 درصد مردم جهان از آن رنج می برند و یکی از شایع ترین علل مراجعه بیماران به مطب های تخصصی اعصاب را تشکیل می دهند.

میگرن سردردی است دوره ای  با زمینه ارثی و خانوادگی که از هنگام کودکی  نوجوانی  و یا اوایل میانسالی آغاز می شود.میزان درد از خفیف تا شدید بوده ممکن است با یکی یا همه نشانه هایی مانند گریز از روشنایی و صدا احساس ضربان  در سر تهوع و استفراغ همراه باشد.این نوع درد با فعالیت تشدید می گردد و با افزایش سن دفعات پیدایش و شدت آن کاهش می یابد.

میگرن هزینه‌های پزشکی زیادی را به خود اختصاص داده درحالیکه این هزینه‌ها سود چندانی نداشته‌اند. براورد شده است که میگرن یکی از پرهزینه ترین اختلالات عصب شناختی در جامعه اروپا است که سالانه بیش از ۲۷ میلیارد پوند هزینه داشته است)استونر واندری[6]،2008).

علل مختلفی را برای میگرن عنوان کرده اند.ازجمله زمینه های خانوادگی مانند تاثیرات ژنتیکی و مسایل فیزیولوژیکی مانند؛ تنگی عروق،وعوامل محیطی و مسایل روانی مانند استرس ها واضطراب و افسردگی که هرکدام از آنها میتواند تاثیرات فراوانی بر شروع،سیر وپیشرفت بیماری داشته باشند.

بررسي های زيادي نشان می دهند که فشار روانی ،نگرانی ارزیابی و واکنش دربرابرتغییرات کوچک از عوامل مهم سردرد میگرن هستند(سواری،1391).

اضطراب ،افسردگی،کمال گرایی،جاه طلبی، نظم ودقت افراطی در فعالیت های روزمره وحساسیت افراطی به نحوه امور زندگی، ازجمله ویژگی های افراد میگرنی است (کاپلان وسادوک[7]،1391).

از سویی دیگر هیجان ها و نحوه تفکر وشناخت  فرد بر ایجاد استرس ها واضطراب و… تاثیر گذاشته وآنها نیز به نوبه خود در ایجاد تنش های میگرنی نقش موثری را ایجاد می کنند.از این رو هیجان ها به عنوان یکی از زیربناهای نحوه تعامل ما با زندگی روزمره ودر ادامه زمینه ساز بیماری های افسردگی و اضطراب عمل می کنند. به همین دلیل می توان هیجان را به دامنه ي وسیعی از پاسخ­ها اطلاق کرد. براي مثال، ناراحت شدن از دست استاد، کلافگی ناشی از ترافیک، لذت بردن از قدم زدن در پارك، ترس از یک نمره بد، احساس گناه به خاطر عمل نکردن به گفته هاي والدین و… را میتوان به عنوان هیجان درنظر گرفت. این هیجانات در چندین بعد، ابعادي چون شدت، مدت و جهت، قابل بررسی هستند(گراس وتامسون[8]،2007).

حال باتوجه به اهمیت هیجان ها وتاثیر آنها بر مشکلات روانی، رابرت لیهی اقدام به ساختن مدل طرحواره ای خود کرد.

لیهی برمبناي مفهوم پردازش هیجانی و با الهام گرفتن از مدل فراشناختی هیجانات، مدل طرحوارههاي هیجانی خود را در سال2002ارائه کرده است. مدل طرحواره های هیجانی بیانگر این مهم است که ممکن است افراد در چگونگی مفهوم پردازي هیجاناتشان با یکدیگر متفاوت باشند و یا به عبارتی بهتر، افراد طرحوارههاي متفاوتی در موردهیجاناتشان دارند  وباتوجه به طرحواره های موجود به روشهای متفاوت با دنیای بیرون تعامل می کنند وبه طبع آن رفتارهای متفاوتی ظاهر می شود.

ازسوی دیگر خطاهای شناختی[9] یعنی تفکر به شیوه جزمی و توام با افکار غلط و غیر عقلانی که نتیجه آن اضطراب و افسردگی و مشکل در روابط بین فردی است نیز باعث تغییر در احساسات فرد شده وباعث ایجاد زمینه های تنشی می شود.این خطاها توسط آلبرت الیس شناسایی شدند که در آن علل مشکلات روانی را وجود نوعی از این خطاها می دانند.خطاهایی که باعث ایجاد انحراف در فکر فرد شده وبر زندگی روزمزه او تاثیر می گذارد(الیس[10]،به نقل ازلیهی[11]،1390).

حال با توجه به ارتباط بین متغیر های بالا،واینکه هیجان ها وتحریف های شناختی بربیماری میگرن تاثیر می گذارند پژوهشگردر این تحقیق درصدد برآمد تابه بررسی مقایسه ای طرحواره های هیجانی وتحریف های شناختی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم بپردازد.

1- 2.بیان مساله

سردرد يكی از شايع ترين شكاياتي است كه پزشكان با آن روبرو مي شوند.سالانه حدود ۲۴۰ ميليون نفر در سراسر جهان از 4/1 ميليارد حمله سردرد رنج مي برند. از اين رو، سردرد هدف بزرگي براي مداخلات بهداشت عمومي به شمار مي رود. گرچه سردرد داراي اشكال بسيار متنوعي است، اما دو نوع اصلي آن در طب سرپايي، شامل سردردهاي ميگرني و سردردهاي تنشي مي باشند. سردردهاي تنشي شايع ترين نوع سردرد هستند. سردردهاي ميگرني با وجود شيوع كمتر نسبت به سردردهاي تنشي، داراي شدت بيشتر و قدرت ناتوان كنندگي بالاتري مي باشند. ميگرن بر اساس گزارش سازمان جهاني بهداشت  ، رتبه نوزدهم  در بين همه اختلالات ايجاد كننده ناتواني به خود اختصاص داده است)آيت الهي و چراغيان، ۱۳۸۴).

سردرد میگرنی (عروقی) یک اختلال حمله ای است که وجه مشخصه آن سردردهای راجعه ویک طرفه ای است که با یا بدون اختلالات گوارشی وبینایی مربوطه(مثل استفراغ،تهوع وترس ازنور) بروز می­کنند (هاریسون،1390). به سخن دیگر، میگرن سردردی است عود کننده، خوش خیم، معمولاً یک طرفه، دارای فواصل حملات بدون درد، به مدت72 -4 ساعت طول می کشد وبا محرک های کلیشه ای ایجاد می شود.این سردردها، احتمالا براثراختلال کارکردی درگردش خون جمجمه ای پدید می آیند (کاپلان وسادوک،1391).

میگرن ممکن است باعلایم عصبی، بخصوص حسی(علی الخصوص بینایی)، به صورت پیش قراول سردرد، یا بدون علایم همراه، یا به صورت او را مشاهده شود(میرزایی،1381). این سردرد شایع توسط بیماران تحت عنوان تنشی یا فشاری توصیف می شود.

انجمن بین المللی سردرد(HIS) [12]برای تشخیص این میگرن کراکترهای زیر را قرار داده است. بدین ترتیب که حداقل پنج حمله ازحملات سردرد خصوصیات زیر را داشته باشند.

1-طول مدت حمله4 الی72 ساعت،که دربچه ها ممکن است زمان کمتر باشد.

2-الف)یکطرفه باشد.

ب)ضربان دار باشد

3-ازلحاظ شدت، متوسط که با فعالیت روزمره وپیاده روی تشدید می شود.

4-همراه با حالت تهوع، استفراغ، یا ترس از نور و صدا باشد

شیوع میگرن درخانم ها به مراتب بیشتر واستعداد فامیلی در پیدایش آن نقش دارد. از هرسنی نیز می تواند شروع گردد (آدامس[13]،2011). هیچ محدودیت اجتماعی،اقتصادی، یا نژادی برای آن وجود ندارد.

درمباحث روانپزشکی درمورد میگرن عنوان شده است که شخصیت های وسواسی که بیش ازحد کنترل کننده و کمال گرا هستند،افرادی که خشم خود را کنترل می کنند وکسانی که استعداد ژنتیکی برای ابتلا به میگرن دارند،ممکن است درهنگام هرگونه استرس یا تعارضات هیجانی غیر اختصاصی شدید،دچار این سردرد شوند(کاپلان سادوک،1391). همچنین مطالعات دیگرنشان می­دهدسطح ومیزان استرس هایی که فرد متحمل می شودبا بروز سردرد میگرنی مرتبط می باشند(صفوی،نزاری،2008).

از دیدگاه شناختی نیز تحریف های شناختی،باورهای غیر منطقی و طرحواره های شناختی، علل اکثر مشکلات رفتاری وتعارضات بین فردی است(لیهی،1391؛ فلانگان وفلانگان[14]،2004؛ الیس[15]،2003؛ به نقل از فرحبخش،1382؛ رومانس و دبورد[16]،1996؛ به نقل از بهاری وسیف،1384). که به نوعی در بروز وشدت یافتن میگرن تاثیرگذار هستند.

در واقع طرز تفکر بدبینانه بدون منطق، زمینه ساز شروع افسردگی واختلالات خلقی و دوام آنها است.تفکر شدید منفی،همیشه با افسردگی یا اختلالات احساسی همراه است که درادامه زمینه را برای بروز میگرن مهیا می گرداند(برنز[17]،1386؛45).

از سویی دیگر تحقيقات اخير، ارتباط متقابلي را بين هيجانات منفي و به وجود آمدن ميگرن، فراواني و يا شدت سردردهاي ميگرني نشان داده است (لوملي و همكاران، ۲۰۰۵). درمانگران نشان دادند كه كاهش هيجانات منفي با استفاده از درمان شناختي- رفتاري، كاهش سردرهاي ميگرني را در پي دارد(هولرويد،2000).

می توان هیجان را به دامنه ي وسیعی ازپاسخ ها اطلاق کرد.این هیجانات در چندین بعد، ابعادي چون شدت، مدت و جهت، قابل بررسی هستند(گراس وتامسون[18]،2007). بسیاري از نظریه پردازان در حوزه آسیب شناسی روانی درتبیین اختلالات روانی، نقش و جایگاه متفاوتی را براي هیجانات قائل شده اند. امروزه گذشته ازمدل های التقاطی، بسیاري از نظریات شناختی نیز به نقش پررنگ هیجانات در تحول و تداوم اختلالات روانی پی برده اند، به طوريکه بسیاري از آنها هیجانات را همتراز با شناختارها درایجاد اختلالات روانی می دانند و به سمت مدلهاي شناختی-هیجانی حرکت کرده اند.ازجمله این مدل ها می توان به مدل درمانی هیجان محورگرینبرگ (گرینبرگ،واتسون وگودمن[19]،1998)،رویکردهای شناختی- میان فردی(برای مثال سافران،1998)،مدل های فراشناختی هیجانات(برای مثال ولز وکارتر،2001)ومدل طرحواره های هیجانی لیهی(لیهی،2001،2002) به نقل از (خانزاده،ادریسی،محمدخانی،سعیدیان ،1392) ،اشاره نمود.

علاوه براین، حتی مدلهاي پردازش اطلاعات کلاسیک(براي مثال، کلارك ، بک وآفورد،1999) نیز به این نتیجه رسیده اند که ممکن است خلق یا هیجانات بر سوگیري هاي توجه و حافظه تاثیر گذارند. به طور کلی دیدگاههاي شناختی به طور ضمنی بر این نکته دلالت دارند که طرحواره هاي شناختی و هیجانی ممکن است تاثیر متقابلی بر یکدیگر داشته باشند. این دیدگاهها عموماً این فرض را درنظر میگیرند که خلق یا هیجان ممکن است منجر به برانگیختن سوگیري هاي توجه و حافظه شود، و محتواي شناختی اولیه نیز ممکن است هیجانات و حافظه فراخوانده شده را تعیین کنند وبه طبع آن تاثیراتی بر سلامت روان ومولفه های آن داشته باشند که می توانند در بروز یا شدت یافتن میگرن دخیل باشند. (ریسکایند[20]،1989).

مدل درمانی هیجان محور گرینبرگ بیان می کند که هیجان شکلی از پردازش اطلاعات است که به موجب آن فرد معناي رویدادها را تجربه میکند(گرینبرگ[21] و همکارن،1998) .گرینبرگ و همکارانش(1998) بر این باورند که طرحوارههاي هیجانی به واسطه ي محتواي هیجانی، شناختارها، یا معانی ساختاري سازمان دهنده را تشکیل میدهند. در این مدل هیجان محور، ممکن است هیجانات یک عامل محرک براي شناختارها باشد  که  در ادمه بر ایجاد افسردگی واضطراب تاثیر گذاشته ودرنهایت باعث تاثیر بر بیماری میگرن می شوند. همچنین، رویکردهاي شناختی- میان فردي نیزبر اهمیت ابراز هیجانات و پردازش هیجانات در درمان هایی که برای بیماری های روان تنی ازجمله میگرن  به کار می رود،تأکید می کنند (سافران،1998؛به نقل از لیهی،1391).

از سویی دیگراغلب مشکلات بین فردی که افراد تجربه می کنند، تحت تاثیر شیوه تصور آنها درمورد خود ودیگران است.این شیوه تصور طرحواره نامیده می شود. یانگ (2009) معتقد است که طرحواره ها به دلیل ارضا نشدن نیازهای هیجانی اساسی دوران کودکی به وجود می آیند که این نیازها عبارتند از: دلبستگی ایمن به دیگران،خودگردانی،کفایت وهویت، آزادی دربیان نیازها وهیجانهای سالم، خود انگیختگی وتفریح، محدودیتهای واقع بینانه وخویشتن داری ،که در نوجوانی وبزرگسالی باعث بروز مشکلات روانشناختی وشخصیتی و در ادامه، آمادگی برای ابتلا به  بیماری های روان تنی مانند میگرن می شوند(حسن پور،1386).

لیهی (2007،به نقل از حمیدپور واندوز،1391) مدلی برگرفته ازمدل فراشناخت ولز وهمکارانش(2003) بوجود آورده است و طرحواره های هیجانی را باعنوان الگوها، روش ها وراهبردهایی که درپاسخ به یک هیجان استفاده می شوند، تعریف کرده است. وقتی هیجان واحساس ظاهر می گردد ،گام اول توجه به آن احساس است، گام دوم درمدل لیهی اجتناب شناختی و هیجانی از آن احساس است.

هنگامی که این هیجان ها درمحدوده روابط بین فردی روی می دهند طرحواره های هیجانی فرد ازهیجان اطلاع می یابند،بنابر این بر روشی که افراد به هیجان درونی خود می پردازند،تاثیر می گذارد(کاتاو وویسمن،2008)

در این ارتباط مقیاس طرحواره های هیجانی توسط رابرت لیهی(LESS) برای تعیین باورها ونگرشهای افراد نسبت به احساساتشان ساخته شده است.با این مقیاس درمانگر می تواند طرحواره های هیجانی مراجع راتعیین کند.همچنین درمانگر می تواند نگرشهای مراجع را نسبت به احساسات خودش با وضوح بیشتری درک کند(یاواز[22]،2011). این مقیاس شامل28سوال می باشد که 14 طرحواره هیجانی را اندازه می گیرند.در این پرسشنامه هر زیرمقیاس متشکل از 2آیتم می باشد(لیهی،1391).

در راستای مطالبی که ذکر شد، مساله اصلی این پژوهش این است که آیا بین تحریف های شناختی و طرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به میگرن با افراد غیرمبتلا تفاوت معنی داری وجود دارد؟

1-Harrison

2-Honkasalo&kaperyo

3-Roski

Headache&rasky-4

5-Roland

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تحريف هاي شناختي و باورهاي غير منطقي در حوزه روان شناسي از منظر قرآن
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122