پايان نامه مقايسه توانايي خودنظم بخشي، ويژگي هاي شخصيتي وکارکرد خانواده دانش آموزان دختر تيزهوش و عادي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مقايسه توانايي خودنظم بخشي، ويژگي هاي شخصيتي وکارکرد خانواده دانش آموزان دختر تيزهوش و عادي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 141 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه مقايسه توانايي خودنظم بخشي، ويژگي هاي شخصيتي وکارکرد خانواده دانش آموزان دختر تيزهوش و عادي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده فارسی  ن
چکیده انگلیسی. س

فصل اول کلیات پژوهش
پیش درآمد2
مقدمه2
1-1بیان مسئله3
1-2اهمیت وضرورت پژوهش.5
1-3هدفهای پژوهش7
1-3-1هدفهای اصلی7
1-3-2هدفهای جانبی.7
1-4فرضیه های پژوهش.7
1-4-1فرضیه های اصلی6
1-4-2یافته های جانبی.7
1-5تعاریف مفهومی7
1-5-1خودنظم بخشی.7
1-5-2ویژگی های شخصیتی8
1-5-3کارکردخانواده9
1-5-4تیزهوشی9
1-5-5مدارس عادی.9
1-6تعاریف عملیاتی9
1-6-1خودنظم بخشی.10
1-6-2ویژگی شخصیتی.10
1-6-3کارکردخانواده.10
1-6-4تیزهوشی.10
فصل دوم:پیشینه پژوهش.11
پیش درآمد12
2-1تعاریف ومفاهیم خودنظم بخشی12
2-1-1خودنظم بخشی رفتار12
2-1-2انواع خودنظم بخشی.13
2-1-3خودنظم دهی بیرونی.13
2-1-4خودنظم دهی درون فکنی شده14
2-1-5ویژگی های یادگیرنده خودتنظیم14
2-1-6منابع خودنظم بخشی16
2-1-7 تعیین کننده های شخصی.16
2-1-8تعیین کننده های رفتاری.17
2-1-9تعیین کننده های محیطی.17
2-1-10اصول آموزش برای خودنظم بخشی.17
2-1-11ضرورت آموزش خودنظم بخشی در مدارس.17
2-1-12الگوهای یادگیری خودنظم بخشی18
2-1-13الگوی کرنو.18
2-1-14الگوی بوگارتس.18
2-1-15الگوی کارور وشییر.19
2-1-16الگوی باتلر ووین.21
2-1-17الگوی پنتریچ.22
2-1-18راهبردهای شناختی یادگیری25
2-1-19راهبردهای خودگردانی جهت کنترل شناخت.25
2-1-20راهبردهای مدیریت منابع.25
2-1-21دیدگاه هاو نظریه های یادگیری خودگردان25
2-1-22پدیدارشناسان25
2-1-23کنشگران25
2-1-24ویگوتسکی.26
2-1-25پردازش اطلاعات.28
2-2تعاریف ومفاهیم ویژگی های شخصیتی.29
2-2-1ماهیت شخصیت30
2-2-2کارکردهای روانشناختی.30
2-2-3دیدگاه های موجود درباره شخصیت.31
2-2-4ساختار واندازه گیری شخصیت31
2-2-5نظریه ها و رویکردهای شخصیت33
2-2-6رویکرد روان تحلیلگری33
2-2-7حالت من والدینی.34
2-2-8حالت من کودکی35
2-2-9حالت من بالغ.35
2-2-10رویکرد شناختی36
2-2-11رویکرد یادگیری36
2-2-12رویکرد زیستی.37
2-2-13رویکرد صفاتی38
2-2-14رویکرد یونگ.39
2-2-15 رویکرد انسانگرایی39
2-2-16نظریه آیزنگ.40
2-2-17نظریه کتل41
2-2-18الگوهای پنج عامل شخصیت.42
2-2-19عوامل پنج گانه شخصیت43
2-3تعاریف و مفاهیم کار کرد خانواده46
2-3-1راهبردهای خانواده47
2-3-2رویکردهاودیدگاه های تبیین خانواده.47
2-3-3رویکرد چند نسلی48
2-3-4رویکرد ساختاری.48
2-3-4-1خانواده گسسته.49
2-3-4-2خانواده به هم تنیده.49
2-3-5طرح سه محوری49
2-3-5-1بد کارکردی رشدی خانواده50
2-3-5-2بدکارکردی نظام خانواده.50
2-3-5-3بدکارکردی گروه خانواده50
2-3-6دیدگاه راهبردی51
2-3-7 کارکردهای اساسی خانواده51
2-3-8حمایت ومراقبت52
2-3-9جامعه پذیری.52
2-3-10عاطفه وهمراهی.53
2-3-11مدل فرآیند کارکرد خانواده54
2-3-12نقش ها.55
2-3-13ارتباط.55
2-3-14دخالت عاطفی.56
2-3-14-1عدم دخالت یافقدان دخالت56
2-3-14-2علاقه.56
2-3-14-3آمیختگی خودخواهانه56
2-3-14-4دخالت دلسوزانه56
2-3-14-5شبکه56
2-3-15کنترل.57
2-3-16ارزشها وهنجارها.58
2-3-17پیشینه پژوهش58
2-3-18پژوهش های انجام شده در ایران58
2-3-19پژوهش های انجام شده خارج از ایران65
فصل سوم:
طرح پژوهش70
3-1پیش درآمد71
3-2طرح پژوهش71
3-3جامعه آماری71
3-4ابزارپژوهش73
3-4-1پرسشنامه پنج عاملی شخصیت.73
3-4-2پرسشنامه عملکرد خانواده74
3-4-3پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد.77
3-5شیوه اجرا.78
3-6 روش آماری.78
فصل چهارم:یافته های پزوهش79
4-1پیش درآمد.80
4-2تحلیل توصیفی واستنباطی فرضیه یک80
4-3تحلیل توصیفی واستنباطی فرضیه دو82
4-4تحلیل توصیفی واستنباطی فرضیه سه86
4-5یافته های جانبی90
4-6یافته های جانبی یک.89
4-7یافته های جانبی دو.90
4-8یافته های جانبی سه90
4-9یافته های جانبی چهار.91
4-10یافته های جانبی پنج.92
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری95
5-1پیش درآمد96
5-2مروری برمسئله وهدف پژوهش.96
5-3تبیین یافته ها به ترتیب.96
5-4فرضیه یک96
5-5فرضیه دو.98
5-6فرضیه سه.99
5-7یافته یک100
5-8یافته دو101
5-9یافته سه.101
5-10یافته چهار101
5-11یافته پنج.102
5-12محدودیت های پزوهش.102
5-13پیشنهادهای پژوهشی.103
5-14پیشنهادهای کاربردی103
فهرست منابع فارسی.105
فهرست منابع انگلیسی.111.
پیوست.114
پرسشنامه کارکرد خانواده113
پرسشنامه شخصیت نئو116
پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد 123

فهرست منابع

منابع فارسی

ابراهیمی قیری، ا. (1392). مقایسه انگیزش تحصیلی و امید تحصیلی د انش آموزان تیزهوش و عادی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

ابوت، پ؛  و والاس ،ک. (2010). درآمدی بر جامعه‏شناسی نگرش‏های فمینیستی، ترجمه مریم خراسانی و حمید احمدی، تهران: دنیای مادر.

اتکینسون، ر؛ اتکینسون، ر؛ اسمیت، ا؛ بس، د؛ و هوکسما، س. (2000). زمینه ی روانشناسی هیلگارد، ترجمه  براهنی،محمد تقی;  بیرشک،بهروز;  بیک،مهرداد; زمانی،رضا;  شهر آرای، مهرناز; کریمی، یوسف ;گاهان، نیسان;  محی الدین،  مهدی; هاشمیان، ( 1385 ). چاپ نهم. تهران: رشد.

اتکینسون ، ر وهیلگارد ، ا. (2006 ). زمینه روانشناسی، ترجمه رفیعی، ح ؛ ارجمند ،م ؛ حمیدپور ،ح . (1391 ) .تهران: ارجمند .

احمدی پور، ط. ( 1387). اثر بخشی آموزش دو جانبه بر یاد گیری خود تنظیم دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان شهرستان سقز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

احمدی، م ; کرمی، م; حسینی المدنی، س.ع. (1393). مقایسه خودتنظیمی و هوش هیجانی دانش آموزان پسر سال ا ول متوسطه تیزهوش و عادی. مجله پژوهشهای کاربردی در روانشناسی تربیتی،1 ،62-69.

استوار،ن. (1380). مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر بهبود عملکرد در تکالیف علوم، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.

افتخار، ز؛ حافظی، ف؛ و سید نژاد، م. ( 1389 ). مقایسه باورهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، ویژگی شخصیتی دانش آموزان دبیرستانهای تیزهوش و عادی شهر اهواز. مجله یافته­های نو درروانشناسی،127-140.

اعزازی، ش.( 1385). جامعه‌شناسی خانواده: با تاکید بر نقش، ساختار و کارکرد خانواده در دوران معاصر.  تهران: روشنگران و مطالعات زنان.

امانی،ف; امانی،ع; و محمدپور، ح. (1391). مقایسه باورهای انگیزشی، راهبردهای خودتنظیمی و عوامل شخصیتی و نقش پیش بینی کنندگی آنها بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان تیزهوش وعادی. زن ومطالعات خانواده، 4 ، 15.  62-43.

امینی زرار، م. (1387). رابطه راهبردهای یادگیری خود تنظیمی و باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های دولتی اشنویه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا.

امینی،ش. (1382). بررسی نقش خود کارآمدی، خود تنظیمی و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم دبیرستان رشته علوم تجربی شهرشتان شهر کرد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.

ایروانی، م; یوسفی حمیدی ،س. ( 1388). بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و بحران هویت نوجوانان خمینی شهر. مجله جامعه شناسی،1.4 .

برک، ل. (2007). روانشناسی رشد از لقاح تا کودکی، ترجمه: محمدی سید یحیی،(1393). تهران، ارسباران .  382-384.

بستان، ح. (1385). اسلام و جامعه‏شناسی خانواده، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه.

پارسایی،ا. (1390). مقایسه سبک­های شناختی یادگیری دانش آموزان دبیرستانی و هنرستانی شیراز. روش­ها و مدل های روانشناختی،2 ،  47-64.

پروچاسكا،ج .او و نوركراس،ج. (2012). نظريه هاي روان درمان، ترجمه.سيدمحمدي (1389).تهران: رشد.

پروین، ل؛ جان، الیور.ب) . 1985). روان شناسی شخصیت نظریه ها و کاربرد. ترجمه پروین کدیور و محمد جعفرجوادي (1381  ) .تهران:  آییژه.

پور قاسمی، م. (1389). تأثير آموزش مهارت­هاي زندگي بر كاركرد خانواده زنان داراي همسر معتاد، پایان نامه کارشناسی ارشد، شماره ثبت187-700. گروه مددکاری اجتماعی.

تمنایی فر، م؛ صدیقی ارفعی، ف؛ و گندمی، ز. (1391 ). رابطه بین اعتیاد به اینترنت با ویژگی هاي شخصیتی دانش آموزان مقطع متوسطه. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان( طبیب شرق)،14(1)، 67-71.

توابی،ل. (1390). بررسی و مقلیسه راهبردهای فراشناختی در بین دانش آموزان تیزهوش وعادی دبیرستانی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه زنجان.

ثنايي ذاكر، ب ؛ علاقبند، س؛ و هومن، ع ).1387 ( .مقياس هاي سنجش خانواده و ازدواج .تهران: بعثت.

ثنایی،ب. (1387). مقیاسهای سنجش خانواده وازدواج. تهران: بعثت.

جلالي، ا ;عارفي، م. (1388). مقايسه خودگرداني و دانش آموازن تيزهوش و عادي و نقش پيش بيني كنندگي ابعاد براي عملكرد تحصيلي دانش آموزان شهر شيراز. مجله دانش و پژوهش در علوم تربيتي.

جلیلوند، م ; اژه ای، ج. ( 1374  ). مقايسه ویژگی­های شخصیتی دانش آموزان تیزهوش مراکزاستعداد درخشان و دبیرستانهای خاص تهران. مجله استعدادهای درخشان، 4. 30.

حاتمی،ج; تقی زاده، ع; و محبی نیا، ج. (1391). بررسی رابطه هوش هیجانی با یادگیری خودتنظیمی وخودپنداره با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسرپایه سوم متوسطه کاشان. فصلنامه مطالعات آموزشی وآموزشگاهی،1،2.

حامدی فرد ،م. (1392). اثربخشی آموزش مهارت­های حل مسئله اجتمتعی بر مهارت­های اجتماعی و مشکلات بین فردی در در دانش آموزان دختر دبیرستانی تیزهوش.پایان نامه کار شناسی ارشد دانشگاه گیلان.

حسن زاده ،ر. ( 1392). روش­های تحقیق در علوم رفتاری، ساوالان ،چاپ چهاردهم .

حسین خانزاده ،ع. (1392 ). روانشناسی وآموزش کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه. تهران: اوای نور .چاپ دوم

حسین خانزاده ،ع. (1392 ). آموزش مهارت­های اجتماعی به کودکان و نوجوانان. رشد فرهنگ. چاپ دوم.

حسینی، م. ( 1388 ). بررسی ارتباط ابعاد کارکرد خانواده و خودتنظیمی فرزندان. پایان نامه  کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز.

حق شناس، ح;  چمني، ا ؛  و  فيروزآبادي، ع. (1385). مقايسه ويژگي­هاي شخصيتي و سلامت روان دانش  آموزان دبيرستانهاي تيزهوشان و دبيرستانهاي عادي. فصلنامه اصول بهداشت روانی ،8 ، 29-30.

منابع انگلیسی

Aksan,N. (2009). A descriptive study: epistemological beliefs and self regulated Learning. journal of Procedia Social and Behavioral Sciences,  1, 896-90

Asch, M. (2004). Motivation and Learning. Ivy Publishing House.

Bahattin .g ;muge ,a .(2010) . Are There Association Among Big Five Personality Factors ,Perceived Family Environmet and Hopelesssness ?. Social and Behavioral Science  , 5458-5462 .

Bembeutty, H. (2008). Self- Regulation of learning and Academic Delay of Gratification, Gender and Ethnic Differences among college students, Journal of Advanced Academics.

Bidjerano, T. & Yun Dai, D. (2007). The relationship between the bigfivemodel of personality and selfregulatedlearning strategies.Learning and Individual Differences, 17, 6981.

Brown,B.B., Mounts, N., Lumborn,S.D., Stenberg,L.(2009). Practice and Peer.Group Affiliation In Adolescence and Child Devalopment.4.467-482.

Bufford –Bouchard. (2002). therese, parent, sophie and laviree. Self-regulation on a concept–formation task among average and gited student,  excremental child  psychology, 56(1),115-134.

Bugarts, M.(1999).Self Regulation Learning : Where We Are Today.Internatinal Journal Of Education Reserch,31.

چکیده

  نوجوانان سرمایه­های آینده جامعه هستند. مدارس ویژه پرورش استعدادهای درخشان دارای محیط نسبتاً متفاوت با مدارس عادی می­باشند تفاوت دو محیط آموزشی می­تواند موجب تقویت با ایجاد ویژگی­های شخصیتی متفاوت در دو گروه دانش­آموزان این مدارس شود. پژوهش حاضر برای بررسی تفاوت­های اجتماعی موجود در خود نظم بخشی، ویژگی­های شخصیتی و عملکرد خانواده دانش ­آموزان تیزهوش، دبیرستانی و هنرستانی طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش از نوع علی مقایسه­ای بوده ونمونه­گیری بصورت خوشه­ای چند مرحله­ای انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه یک آموزش و پرورش رشت در سال تحصیلی 93- 94بود، که به تعداد 6990  نفر بودند. نمونه آماری شامل 180نفر از دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی در سطح متوسطه بود. در این پژوهش از پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد و همکاران (1995)، پنج عاملی شخصیت (کاستا و مک کری، 1985) و پرسشنامه عملکرد خانواده (اپشتاین، بالدوین و بیشاب، 1983) برای جمع آوری داده ها استفاده شد. به طور کلی نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین سه گروه دانش آموزان تیزهوش، دبیرستانی و هنرستانی در خود نظم بخشی (05/0>p)، ویژگی­های شخصیت (05/0>p).، و کارکرد خانواده (05/0>p)، وجود دارد. با توجه به نتایج پژوهش به نظر  می­رسد که دانش­آموزان دبیرستان­های تیزهوشان از نظر برخی از ابعاد خودنظم بخشی، ویژگی­های شخصیتی و نیز عملکرد خانواده با دانش­آموزان عادی متفاوت هستند. شرایط مطلوب محیط آموزشی و نوع برخورد خانواده می­تواند در این تفاوت­ها نقش داشته باشد.

 کلیدواژه:  خودنظم بخشی،  ویژگی شخصیتی، کارکرد خانواده، تیزهوش، عادی

 پیش ­درآمد

در این فصل به کلیات پژوهش پرداخته می­شود. به ترتیب که، موضوعاتی مانند مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت پژوهش، هدف­های پژوهش و تعریف­های مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش به تفضیل مورد بحث قرار می­گیرد.

مقدمه

دانش بشری درباره نیازهای مختلف یک انسان، دست­اندرکاران آموزش و پرورش را به تحقق نیازهای دانش­آموزان در ابعاد گوناگون ملزم ساخته است. رشد همه جانبه نوجوان و برآوردن نیازهای آنان از جهت جسمی، حرکتی، شناختی، زبان و گفتار، عاطفی واجتماعی و بالاخره رشد خلاقیت و ابراز وجود مدنظر بسیاری از دست­اندرکاران تعلیم و تربیت می­باشد که در مراحل آموزشی بالاتر باید دنبال شوند (مفیدی،1390).

از آنجایی که انسان­ها در ابعاد مختلف دارای تفاوت­هایی هستند، این تفاوت­ها در توانایی­ها، استعدادها، رغبت­ها و سرانجام در شخصیت آنها نمود می­یابد. شناخت ویژگی­های شخصیتی دانش آموزان این امکان را فراهم می­آورد تا با شناخت و آگاهی، مسائل را با علایق و صلاحیت­های آنها تطبیق داده و از نظر روحی روانی محیط زندگی و     زمینه­های تحصیلی را ایمن سازیم، تا دانش آموزان بتوانند در آن محیط، توانایی­ها و مهارت­های خویش را بکار گیرند. کیفیت افکار دانش آموزان برای یادگیری بسیار مهم است. دانش آموزان در پردازش، رمزگذاری، فراخوانی و سازماندهی و همچنین نحوه بکارگیری اطلاعات آموخته شده با هم متفاوت هستند. برخی از آنها یادگیرندگان متفکری هستند و برخی دیگر اطلاعات را به صورت کاملاً سطحی پردازش می­کنند (ابراهیم اوغلو[1]، 2013).

عصرکنونی نیازمند افرادی با ویژگی­های شخصیتی است که توانایی خودنظم بخشی را داشته باشند. افراد علاوه بر تفاوت­های فردی، در چگونگی برخورد با یک تکلیف نیز با یکدیگر متفاوتند. اما این تفاوت­ها تنها بیانگر تفاوت سطح بهره هوشی یا الگوهای توانایی ویژه نیست، بلکه به راهبرد­های یادگیری خود – تنظیمی معطوف می­شود (زومبرن[2]  و همکاران، 2011). در حالی که پیشرفت­هایی در درک یادگیری خود- تنظیمی مشاهده می­شود، هنوز سوالاتی وجود دارند که بی­پاسخ مانده­اند. یکی از آنها به این موضوع می­پردازد که یادگیری خود– تنظیمی را می­توان یک ویژگی قابل یادگیری در نظر گرفت، یا باید آن ویژگی مربوط به تفاوت­های فردی دانست. به بیان دیگر، این که یادگیری خودتنظیمی تا چه حد در پیوند با گرایش­های شخصیتی ثابت است، هنوز به طور منظم بررسی نشده است (بیدجرانو و یون دای[3]، 2007).

اخیراً کارشناسان تعلیم و تربیت به مقوله­های شناخت و انگیزش توجه بیشتری کرده­اند. شناخت دربرگیرنده   پاره­ای از توانایی و اعمال ذهنی از قبیل درک کردن و تشخیص و تفکر می­باشد که نقش آن در یادگیری مد نظر است. راهبردهای یادگیری خودتنظیمی شامل مهارت­های خودآموزی، سوال پرسیدن از  خود، خود بازبینی و تقویت خود است که به یادگیرندگان کمک می­کند تا با استفاده از فرایندهای شناختی، یادگیری­شان تسهیل شود. عوامل مختلفی در جهت­گیری خودنظم­بخشی دانش­آموزان در موقعیت­های مختلف تأثیر دارد که از آن جمله می­توان به محیط خانواده و ویژگی شخصیتی دانش­آموزان اشاره نمود (پنتریچ [4]، 2002؛ نقل ازسیف، 1388).

خانواده بعنوان اولین و مهمترین نماینده جامعه نقش اساسی را در آموزش شیوه زندگی به افراد بازی می­کند. تحقیقات بسیاری نشان­دهنده است که بیشتر بچه­هایی که از نظر تحصیلی موفق هستند از  خانواده­هایی هستند که روابط سالمی بین اعضای خانواده برقرار است. همواره خانواده بعنوان مهم­ترین سیستم انسانی مورد توجه بوده است. به بیان نظریه­پردازان سیستم خانواده­، خانواده مانند بدن انسان است که هر جزء بر جزء دیگر تأثیر می­گذارد و از آن تأثیر می­پذیرد (قریشی، 1391).

با توجه به جایگاه و اهمیت سیستم آموزشی در تعیین سرنوشت تحصیلی دانش­آموزان، هدف در این پژوش بر این اصل استوار است که با شناخت ویژگی­های شخصیتی دانش­آموزان و اهمیت دادن به توانایی خودنظم­گری­شان با توجه به شرایط و ضوابط خانوادگی آنها دست­اندرکاران تعلیم و تربیت با جلب مشارکت والدین بتوانند آینده­سازان جامعه علمی را به مهارت­های لازم تجهیز کنند.

بیان مسئله

آموزش دانش­ آموزان در تمام دوره­ها به منظور تغییر رفتار، افکار، نگرش­ها و مهارت­های آنان صورت می­گیرد سرانجام به صورت پیشرفت و عملکرد تحصیلی و روابط دوستانه­تر، کم تنش­تر و قدرت تسلط بر دامنه رفتاری دانش آموزان سنجیده می­شود. ازسوی دیگر ازجمله مهم­ترین نگرانی­های مسئولان، صاحب­نظران تعلیم و تربیت و خانواده­های دانش آموزان، عملکرد تحصیلی و اجتماعی مطلوب است. بنا بر این با توجه به عواملی که بر روی شخصیت، خانواده و خودنظم بخشی دانش آموزان تأثیر دارند، مطالعه این عوامل اهمیت ویژه­ای دارد. زیرا این مفاهیم ابعاد گسترده­ای دارند که هم عوامل محیطی و هم عوامل درون فردی را شامل می­شوند (حاتمی،1391).

یکی از این ابعاد فردی شخصیت است، شخصیت الگوهای معین و مشخص تفکر هیجان و رفتار است که سبک شخصی فرد را در تعامل با محیط مادی و اجتماعی رقم می­زند (اتکینسون وهیلگارد، 2006). رشد شخصیت انسان دربرگیرنده تمام مراحل تحول می­باشد و نوجوانی یک مرحله از  این تحول روانی اجتماعی محسوب می­شود که بین کودکی و بزرگسالی قرار دارد. نوجوانی در وهله اول دگرگون شدن و تغییر یافتن است و در عین حال دوره شکل­گیری شخصیت و مقابله با مسائل زندگی است، مهم­ترین پدیده دوران نوجوانی متحول شدن شخصیت  فرد است (منصور،1390). طی این تحول شخصیت صفات و ویژگی­های نوجوان بروز می­یابد. یکی از این ویژگی­هایی که در برخی نوجوانان وجود دارد تیز هوشی است.

در سال­های اخیر به تیز هوشی بصورت چند بعدی نگریسته شده است. در این ارتباط استرنبرگ سه نوع تیز هوشی تحلیلی، ترکیبی و عملی را مشخص کرده است. مجموعه­ای از عوامل ژنتیکی و اکتسابی در ایجاد تیزهوشی نقش دارند که مشخص نمودن سهم هر یک از عوامل دشوار است (کریمی، 1388). نقش خانواده، مدرسه، گروه همسالان و جامعه در پرورش تیزهوشی بسیار مهم است. دانش­آموزان تیزهوش از خودآگاهی، اعتماد به نفس بالایی برخوردارند و تفکر واگرا در آنها مشهود است. آنها بسیار با انگیزه هستند و از ظرفیت ذهنی بالایی برخوردارند (حسین­خانزاده، 1392).

یکی دیگر از ویژگی­های فردی که در نوجوانان متفاوت است، توانایی تنظیم رفتار خود و به عبارتی خودنظم بخشی است. مفهوم خودنظم بخشی از نظریه شناختی- اجتماعی[5] بندورا [6] نشأت گرفته است که مفروضه اصلی این نظریه این است که هر فردی حاصل تعامل سه دسته متغیرهای شخصی، محیط و رفتار است. براساس این نظریه، خودتنظیمی تنها به وسیله فرآیندهای شخصی تعیین نمی­گردد بلکه از عناصر محیطی و رفتاری به شیوه تعاملی تأثیر می­پذیرد. قدرت نسبی تأثیرات خود، محیط و رفتار در این تعامل سه گانه می­تواند از طریق تلاش­های شخصی برای خود تنظیمی پیامدهای رفتاری عملکرد و تغییرات در محیط تغییر کند. از نظر بندورا یادگیری از طریق مشاهده رفتار خود و پیامدهای رفتاری، موثرترین شیوه ادراک رفتار است و الگوگیری افراد از محیط جزء تعیین کننده­های محیطی یادگیری می­باشد. بنابراین راهبردهای خودتنظیمی می­توانند از طریق مشاهده الگوهایی که این راهبرد را به کار می­برند آموخته شود (پنتریچ و شانک، 2001؛ نقل از حسینی، 1388) .

بنابراین خودتنظیمی یک عنصر پایدار برای تلاش در هدایت رفتار در یک مسیر خاص برای رسیدن به هدف می­باشد (میلر و براون[7]، 1991؛ نقل از صادقی، 1391). توجه به تفاوت­های فردی بین انسان­ها از شکل ظاهری بدن (اندازه­گیری قد، وزن و …) شروع شده و  با نسبت دادن ویژگی­های شخصیتی[8] به ویژگی­های ظاهری پیشرفت سپس به حواس، از حواس به ادارک، از ادراک به شناخت، از شناخت به اجزاء و فرآیند شناخت در توجه، ادراک، پردازش، حافظه و … ) پرداخته شد. بهره­مندی از اصول روان­شناسی برای بالا بردن کیفیت آموزشی شیوه­ای علمی است، چون آموزش صحیح و با کیفیت بالا بدون توجه به     تفاوت­های فردی و شناخت حالات و خصوصیات افراد چه دانش­آموز و چه معلم ممکن نخواهد بود ( خورشید،1390). هر فردی برای ورود به اجتماع و در نتیجه رویارویی با موقعیت­های گوناگون و افراد مختلف (از نظر فرهنگی، اقتصادی، طبقه اجتماعی و …) به ابزارهایی مانند ساختارهای روانی و ویژگی­های شخصیتی خاصی مجهز است. این ساختارهای روانی تحت تأثیر عوامل مختلف مانند خانواده، جامعه، گروه همسالان و … قرار دارند.

از بین عوامل موثر بر شخصیت فرد، خانواده اهمیت و نقش بسزایی دارد، به علت اینکه خانواده از نخستین نظام­های نهادی و عمومی و جهانی است که برای رفع نیازمندی­های حیاتی و عاطفی انسان در بقای جامعه ضرورت دارد. پنتریچ اعتقاد دارد که رشد عقلانی کودکان تحت تأثیر محیط خانوادگی قرار دارد و کیفیت یادگیری اولیه کودکان در محیط خانواده، رابطه مستقیمی با رشد هوشی در آنان دارد.  تحقیقات همچنین نشان می­دهند که شیوه فرزند پروری به انگیزه تحصیلی فرزندان تأثیر­گذار است. علاوه بر آن هنگامی که مادران، دید مناسبی نسبت به عملکرد کودکان­شان داشته باشند نسبت به توانایی­های آنها مطمئن بوده و برای تکالیف مدرسه ارزش قائل شوند کودکان نیز باورهای انگیزشی مثبت خواهند داشت ( نقل از صادقی، 1391).

از طرف دیگر اهمیت نقش خانواده در فرآیندهای تحولی کودکان و ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی باعث شده است که نظریه­پردازان مختلف در خصوص خانواده، چارچوب نظری مختلفی ارائه نموده­اند. از جمله این چارچوب­ها، تئوری سیستمی[9] است که خانواده را مجموعه­ای در نظر می­گیرد با عناصری که در تعامل متقابل با هم قرار دارند و هر یک از آنها دارای نقش­های تعریف شده هستند و برای رسیدن به اهداف مشخص در تعامل درون سیستمی و برون سیستمی باشند ( نقل از صادقی، 1391).

پژوهش حاضر می­کوشد با توجه به اهمیت این متغیرها، رابطه بین آنها را سنجیده و مورد مقایسه قرار دهد و همچنین میزان تأثیرگذاری آنها را بر روی همدیگر پیش بینی کند. سوال اساسی ما در این پژوهش این است که خودتنظیمی، ویژگی­های شخصیتی و عملکرد خانواده درگروه­های دانش آموزان متفاوت است یا نه؟ مورد بعد اینکه بین این متغیرها در دانش آموزان رابطه وجود دارد یا خیر؟

اهمیت و ضرورت پژوهش

موضوعاتی مانند دوران نوجوانی، خانواده و روابط حاکم بر آن، نحوه شکل­گیری ساختارهای روانی در سنین نوجوانی و نگرش­های اجتماع در باب نحوه برخورد با دانش آموزان نیاز و ضرورت این پژوهش را می­رساند. یکی از ساختارهای فردی که با مولفه­های دیگر این پژوهش رابطه دارد، چگونگی نگرش دانش آموز به خود و توانایی­های خود و     خود­تنظیمی می­باشد. بندورا (1997) معتقد است کودکانی که اعتقاد دارند از عهده انجام دادن تکلیف برمی­آیند در واقع موفق هم می­شوند و دانش آموزانی که از خود و تنظیم توانایی خود راضی باشند به احتمال زیاد راه موفقیت را در پیش خواهند گرفت. بر عکس آن دسته از دانش آموزانی که در مورد خود و توانایی­های خود با نوعی نگرش متنوع مواجه هستند شکست می­خورند  (بندورا و شانک[10]، 1981؛ نقل از رزمی فر، 1389).

در مورد ویژگی­های شخصیتی افراد در مقایسه با ویژگی­های فردی مثل متغیرهای هویت و خود تنظیمی و … بررسی­های گوناگون انجام شده است. برای مثال کتل[11] (1978) عنوان می­کند که در گستره موفقیت آموزشی، نقش شخصیت فراتر از هوش است. افزون به این نظام آموزش و پرورش بسیاری از کشورها سنجش روانی و به خصوص ارزیابی شخصیت افراد را در مقاطع مختلف مد نظر قرارداده است. تا بتواند آنان را در موقعیت­های مختلف تحصیلی به خوبی هدایت نماید ( خورشید، 1390).

همچنین عملکرد خانواده نیز تأثیر مستقیم بر ویژگی­های روانی و شخصیتی فرزندان دارد. فرزندان در یک خانواده موفق به درک درستی از توانایی­های خود می­رسند، به طرح­ریزی موفق در کارها و اجرای آنها به اهداف دست می­یابند. فرزندان والدین را به­عنوان الگوهای خود انتخاب می­کنند که از این طریق ویژگی­های مثبت والدین می­تواند از طریق مشاهده و الگوبرداری به فرزندان انتقال یابد (نقل از صادقی،1391). کازان[12] (2013) در مورد کاربرد آموزش راهبردهای خودتنظیمی عنوان کرد که مداخلات شناخت و فراشناخت روی خودتنظیمی تأثیر دارد. همچنین با توجه به ارتباط بین شخصیت و خودنظم بخشی بعضی گروه­ها درک بالاتری از خودتنظیمی دارند (کنگور، کارت وایکیسی[13]، 2013).

در این پژوهش به بررسی فعالیت والدین و عملکرد خانواده، خودتنظیمی و ویژگی شخصیتی دانش آموزان پرداخته شد. نتایج این پژوهش از لحاظ نظری می­تواندکمک شایانی به مراکز آموزشی جهت آگاهی دادن به والدین و آگاه شدن والدین از تأثیری که می­توانند بر فرزندان خود و عملکرد بهتر در محیط خانواده و تأثیری که می­توانند بر توانایی­های فرزندان­شان داشته باشند ارائه نماید. مراکز آموزشی هم می­توانند از نتایج حاصل از این پژوهش برای افزایش کارایی دانش آموزان استفاده کنند. از طرف دیگر این پژوهش می­تواند از جنبه کاربردی با فراهم نمودن دانش، زمینه آموزش راهبردهای خودنظم­بخشی را به صورت کاربردی ارائه نماید. همچنین با مشخص­شدن رابطه ویژگی­های شخصیتی با کارکرد خانواده می­توان در اجرای طرح آموزش خانواده از آن استفاده کرد.

در این زمینه در کشور ما در گروه­هایی مثل فرزندان و ورزشکاران تحقیقاتی انجام شده است اما این پژوهش به صورت مقایسه­ای در گروه­هایی ازدانش­آموز که از نظر عملکرد در سطوح متفاوت هستند، اجرا می­شود تا بتواند اهمیت این متغیرها رادر افزایش کارایی و عملکرد دانش­آموزان نشان دهد.

 هدف­های پژوهش

هدف های اصلی  

مقایسه توانایی خودنظم بخشی در دختران دبیرستانی تیزهوش، غیرتیزهوش وهنرستانی.

مقایسه ویژگی­های شخصیتی در دختران دبیرستانی تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی.

مقایسه کارکرد خانواده در دختران دبیرستانی تیزهوش، غیرتیزهوش وهنرستانی.

هدف های جانبی

1- بررسی رابطه بین خودنظم بخشی و ویژگی شخصیتی در دانش آموزان دخترمتوسطه.

2- بررسی رابطه بین ویژگی شخصیتی و کارکرد خانواده در دانش آموزان دخترمتوسطه.

3- بررسی رابطه کارکرد خانواده و خود نظم بخشی در دانش آموزان دخترمتوسطه.

4-ویژگی شخصیتی می تواند توانایی خودنظم بخشی دانش آموزان را پیش بینی کند.

5-ویژگی شخصیتی می تواندکارکرد خانواده دانش آموزان را پیش بینی کند.

فرضیه ­های اصلی

1- بین توانایی خودنظم بخشی در دانش­آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش وهنرستانی تفاوت معنی دار وجود دارد.

2- بین ویژگی شخصیتی در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش وهنرستانی تفاوت معنی داروجود دارد.

3- بین کارکرد خانواده در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی تفاوت معنی داروجود دارد.

فرضیه های جانبی

1- بین توانایی خودنظم بخشی و ویژگی­های شخصیتی در دختران دانش آموز رابطه وجود دارد.

2- بین ویژگی های شخصیتی و کارکرد خانواده در دختران دانش آموزرابطه وجود دارد.

3-بین کارکردخانواده و خودنظم بخشی در دختران دانش آموز رابطه وجود دارد.

4-ویژگی های شخصیتی دانش آموزان می تواند توانایی خودنظم بخشی را پیش بینی کند.

5-ویژگی های شخصیتی دانش آموزان می تواند کارکرد خانواده را پیش بینی کند.

Ibrahimoglu

Zumbrun

 3.Bidjerano & Yundai

Pintrich

Social – cognitive theory

Bandura

Miller and Brown

personality characteristic

1.System Theory

. Schunk 1

. Cattell 2

 3.Cazan

4.Kungor,Kurt&Ekicy

 

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي معلمان (درون گرايي و برون گرايي ) با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي درون گرايي – برون گرايي با تعهد سازماني ورضايت شغلي د بيران
 • پايان نامه مقايسه ي سبک هاي يادگيري، ويژگي هاي شخصيتي و عملکرد تحصيلي دانش‌آموزان عادي و ناتوان يادگيري
 • پایان نامه بررسي ميزان رضايت زناشويي و ويژگي هاي شخصيتي دو گروه از زنان که قبل از 17 سالگي و بعد از 25 سالگي ازدواج کرده اند
 • پايان نامه بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي با سلامت روان و فرسودگي تحصيلي دانش آموزان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122