پايان نامه مقايسه حمايت اجتماعي، راهبردهاي مقابله اي، و سلامت رواني معتادان گمنام با معتادان تحت درمان با متادون

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مقايسه حمايت اجتماعي، راهبردهاي مقابله اي، و سلامت رواني معتادان گمنام با معتادان تحت درمان با متادون  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 178 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه مقايسه حمايت اجتماعي، راهبردهاي مقابله اي، و سلامت رواني معتادان گمنام با معتادان تحت درمان با متادون بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1-1-    مقدمه 1
2-1- بیان مسئله 1
3-1- اهمیت و ضرورت  پژوهش4
4-1- اهداف پژوهش 7
5-1- سوالهای پژوهش 7
6-1- فرضیه های  پژوهش8
7-1- متغییر های پژوهش و تعریف عملیاتی آنها9
فصل دوم  :مبانی نظری و پیشینه پژوهش
بخش اول : مبانی نظری
1-2-مقدمه     13
2-2-تاریخچه اعتیاد در جهان  15
3-2-تاریخچه مواد مخدر  در ایران  17
4-2-ماهیت مواد مخدر  20
5-2- مفهوم اعتیاد 22
6-2-تعریف مواد مخدر  24
7-2- راههای مصرف مواد مخدر 25
8-2- طبقه بندی مواد مخدر 26
9-2- خطرات مصرف مواد مخدر     27
10-2-دیدگاههای نظری و تئوریک اعتیاد  28
11-2-پیامدها و عوارض ناشی از مصرف مواد 30
12-2- پیشگیری از اعتیاد به مواد و انواع آن  31
13-2-مراکز درمانی تخصصی سوء مصرف مواد مخدر32
14-2-شیوه های درمان 34
15-2-اقدامات درمانی  36
16-2-برنامه نگهدارنده متادون36
17-2-استفاده ازروش درمانی گروهی 39
18-2-خصوصیات افراد شرکت کننده در گروه درمانی 40
19-2-روشهای کمک به معتادان از طریق گروه درمانی41
20-2-اهداف گروه درمانی 43
21-2-تعریف گروه معتادان گمنام45
22-2-برنامه معتادان گمنام 46
23-2-سلامت روان49
24-2-نظریه های سلامت روان 50
25-2-حمایت اجتماعی 53
26-2-  منابع حمایت اجتماعی 57
27-2-ابعاد حمایت اجتماعی                    58
28-2- سیستم های حمایت اجتماعی         59
29-2-طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن      61
30-2-مهارتهای مقابله ای                        64
31-2-ارزیابی سبک های مقابله ای             74
32-2-تفاوتهای فردی در سبکهای مقابله ای74
بخش دوم :
33-2- پژوهشهای انجام شده در ایران      76
34-2- پژوهشهای انجام شده در خارج از ایران82
فصل سوم  : روش شناسی
1-3-روش پژوهش 88
2-3- جامعه آماری.گروه نمونه و روش نمونه گیری     88
3-3- ابزار گرد آوری اطلاعات89
4-3- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری91
فصل چهارم  :نتایج پژوهش
1-4- یافته های پژوهش                         93
2-4-آزمون فرضیه های پژوهش               105
فصل پنجم  : بحث و نتیجه گیری
1-5- تبیین و تفسیر داده ها113
2-5- پیشنهادها و راهکارها 114
3-5-پیشنهادها برای تحقیقات آتی116
4-5- مشکلات و محدودیتهای پژوهش117
منابع و ماخذ     118
ضمایم و پیوست 129

_ منابع و ماخذ:

 _ابیگهارت.کارل.کلیدهای پیشگیری ومقابله بااعتیاد.1387.ترجمه مسعود هومان.نشرکتابهای دانه.

_ابراهیمی.امراله. (1385)بررسی حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله ای به کارگرفته در جانبازان قطع نخاعی.دانشگاه علوم پزشکی انستیتو روان پزشکی تهران.

_اکبری ، ابوالقاسم ،1387 ، مشکلات نوجوانی و جوانی ، تهران ، انتشارات رشد و توسعه، چاپ چهارم.

_احمدوند ، محمدعلی ، 1386 ،اعتیاد (سبب شناسی و درمان )،تهران ، انتشارات پیام نور ،چاپ دوم.

_آشتیانی، الهام (1385)، جامعه شناسی اعتیاددر ایران امروز،نشر مهاجر،تهران.

_آزاد،حسین (1384)،آسیبشناسیروانی 2،انتشاراتبعثت،تهران.

_احمدي،حبيب(1384)،جامعهشناسيانحرافات،انتشاراتوزارتفرهنگوارشاداسلامي،تهران.

_اسفندریاری نیک. مهتاش (1375). بررسی نگرش های دانش آموزان، معلمین و والدین نسبت به یادگیری و ارزشیابی. مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران؛ 10، 1و 2، 250- 263.

_اعتماد.محمد تقی.(1388).توصیف انجمن معتادان گمنام و بررسی بین اعضای گروه بامعتادان خواهان جذب نشده در گروه.دانشگاه رودهن.

_بشارت،محمدعلي.،ميرزمانيبافقيسيدمحمود.،پورحسين،رضا (1380). نقش متغيرهايخانوادگيدرپديدآيياختلالكاربردنابجايمواد.فصلنامهانديشهورفتار،سالهفتم،شماره3، 52-46.

_بخشایی.نورمحمد.(1387).بررسی ابعاد شخصیتی.رویدادهای استرس زاوحمایت اجتماعی در افرادافسرده.دانشگاه علوم پزشکی وانستیتوروانپزشکی تهران.

_بوژه. ژان (1987) اعتیاد وشخصیت. ترجمه توفان گرگانی (1368). تهران: انتشارات سازمان آموزش انقلاب اسلامی.

_بیات مختاری. لیلا (1388). برسی ویژگی های شخصیتی و تعداد دفعات ترک اعتیاد در افراد سابقاً معتاد. فصلنامه اعتیاد، شمارهﯼ نهم، صفحه 99-103.

_بهاری.فرشاد.(1388)اعتیاد.مشاوره و درمان.(راهنمای تغییر رفتار اعتیادی معتادان).نشردانژه.

_بهرامي نژاد ، بهرام ، بدريان ، بهرام ، اخوي زادگان ، رضا ( 1374) ، بررسي انواع اعتياد در زندانيان مرد زندان چوبيدر قزوين ، پايان نامه دكتراي حرفه اي ، دانشگاه علوم پزشكي قزوين ، دانشكده پزشكي.

_باقري ، منصور ( 1381) ، نقش آموزش مهارتهاي زندگي بر دانش و نگرش نسبت به مواد مخدر و عزت نفس دانش آموزان ، پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي ، دانشگاه تهران .

_بهرامي ، هادي ( 1385 ) بررسي ميزان شيوع اعتياد در نوجوانان شهر تهران ،پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه علامه طباطبايي ، تهران .

_بهرامی احسان ، هادی ،1388 ،اعتیاد و فرایند پیشگیری ، تهران ، انتشارات سمت ، چاپ سوم.

_بوالهری.جعفر.(1387).اثربخشی پیشگیری ازعودبرپایه ذهن آگاهی در درمان وابستگی به مواد مخدر و سلامت روان.مجله اعتیاد پژوهی.سال دوم.شماره7.

_پهلوانی، هاجر؛ ملکوتی، کاظم و براهنی، محمدتقی .(1375). بررسی میزان استرس، شیوه های مقابله و وضعیت سلامت روان افراد ناباور، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، انستیتو روان پزشکی تهران.

منابع لاتین:

1-Anton, R. F. (1999). What is craving? Models and implications for treatment.Alcohol.Research and Health, 23(3), 165-173.

2-Berkman  and  seeman.(2002). Social  conditions  and  distress  in  oidery  persons.Journal of   Gerontology : psychological  secince.

3-Billieux, J., Van der Linden, M., &Grazia, C. (2007).Which dimensions of impulsivityare related to cigarette craving? Addictive Behaviors, 32, 1189-1199.

4-Boileau, I., Dagher, A., Leyton, M., Gunn, R N., Baker, G. B., Diksic, M., et al. (2006).Modeling sensitization to stimulants in humans: An [11C]raclopride/positronemission tomography study in healthy men. Archives of General Psychiatry,

63(12), 1386-1395.

5-Boileau, I., Dagher, A., Leyton, M., Welfeld, K., Booij, L., Diksic, M., et al. (2007).Conditioned dopamine release in humans: a PET [11C]raclopride study with

amphetamine. Journal of Neuroscience, 27 (15), 3998-4003.

چکیده

هدف: توجه به حمایت اجتماعی و سلامت روانی و مهارتهای مقابله ای معتادان در حین ترک اعتیاد موضوعی مهم و با ارزش برای توفیق در ترک اعتیاد به شمار می رود. هدف کلی این پژوهشتعیین حمایت اجتماعی، راهبردهای مقابله ای، و سلامت روانی معتادان گمنام و معتادان تحت درمان با متادون در شهرستان قروه(استان کردستان)می باشد.

روش وابزار: جامعه آماری شامل کلیه افرادی هستند که در مراکز ترک اعتیاد (رازی) در شهرستان قروه جهت درمان از طریق درمانیمراجعه کرده اندو نیز معتادان شرکت کننده در جلسات معتادان گمنام که دوره 3 ماهه از شروع درمان گذشته است  می باشد. نمونه گیری به روش هدفمند  و از میان دو گروه فوق بوده و تعداد 100 نفر از هر گروه انتخاب گردیدند. در این تحقیق از 3 ابزار پژوهشی پرسشنامه سلامت عمومی ([1]GHQ)  ،آزمون حمایت اجتماعی و آزمون راهبردهای مقابله ای[2] برای ارزیابی متغیرهای مورد بررسی، استفاده گردید.

یافته ها:نتایج پژوهش نشان داد که میزان حمایت اجتماعی در معتادان گمنام بالاتر از معتادان تحت درمان متادون است.همچنین راهبردهای مقابله ای به کار گرفته شده معتادان گمنام بیشتر و موثرتر از معتادان تحت درمان با متادون است. و نیز سلامت روانیکلی معتادان گمنام بیشتر از افراد تحت درمان با متادون می باشد .

بحث و نتیجه گیری:مطابق نتایج به دست آمده بنظر میرسد از بین روشهای درمانی بکارگرفته شده برای ترک اعتیاد به مواد مخدر اگر در کناردار ودرمانی مشاوره و درمانهای گروهی به صورت نظامند ومنظم استفاده شود امکان موفقیت در درمان بیشتر و امکان لغزش و بازگشت به مصرف دوبار ه در افراد درحال ترک مواد مخدر کاهش می یابد.

پیشنهاد می شود درحین درمان ترک اعتیاد به مسئله سلامت روان افراد معتاد  بیشتر توجه شود و صرفا به موضع دارودرمانی پرداخته نشود.در عین حال روشهای مقابله ای موثر به معتادان در حال ترک آموزش داده شودتا اثر بخشی بیشتری در زمینه ترک مشاهده شود.همچنین با کمک خانواده های معتادان در حال ترک میتوان به مسئله حمایت اجتماعی وحمایت روانی آنها توجه بیشتری کرد تا اثربخشی ترک اعتیاددر این افرادافزایش یابد.

کلید واژه: سلامت روان ، مهارتهای مقابله ای، حمایت اجتماعی ، معتادان گمنام ،شهرستان قروه

فصل اول  کلیات پژوهش

-1-1مقدمه :

بی شک بیماری اعتیاد، یک معضل بزرگ و رویدادی در حال رشد و فزاینده است. در جوامع امروزی کمتر کشور پیدا می شود که با مسئله اعتیاد دست و پنجه نرم نکند. امروزه مساله اعتیاد دیگر مشکلی فردی تلقی نمی شود.شخص معتاد علاوه برزیانهای جسمی و روانی که بر پیکرهء وجودی خود وارد می سازد در سطحی وسیعتر بهداشت روانی و اجتماعی افراد مرتبط با وی یعنی اعضای خانواده اش,دوستان و همسالان و همکارانش و در نهایت کل افراد یک جامعه انسانی را نیز به مخاطره می اندازد.

علاوه بر آن مصرف مواد مخدر زیانها و خسارتهایی را از بعد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به کشورها وارد می کند.

استعمال مواد مخدر به عنوان مسئله مهم مورد تحقیق و بررسی بهداشت عمومی در سراسر جهان است؛کهدر معنای لغویش به عنوان نوعی وابستگی جسمی و روانی تعریف میشود اما در معنای پویشی و روانشناختی نوعی اختلال و بیماری به حساب می آید. اگرچه از بارزترین آسیب های روانی و اجتماعی است که پویایی انسانی را به مخاطره انداخته است و امکانات مادی و معنوی یک جامعه را تباه می سازد. بیماری اعتیاد بیماری وسوسه آمیزی است که افراد درگیر با آن به تنهایی برای رهایی از آن و رسیدن به نقطه نسبی از سلامت جسم و روان موفق نخواهند بود.

2-1-بیان مسئله:

پدیده سوء مصرف مواد مخدر به عنوان یکی از مهمترین آسیب های اجتماعی بخصوص درمیان نسل جوان توجه بسیاری از متخصصان و مسئولین سیاسی ,فرهنگی,تربیتی و آموزشی در اکثر کشورها را به خود معطوف ساخته است.

در كشور ايران  به دليل وجود بافت جوان جمعيتي اين موضوع پيچيدگي خاص خود را يافته است. لذا شناسايي و تبيين درست آن براي يافتن ‌راه‌حلهاي مناسب ضروري به نظر مي‌رسد.بر طبق آمار رسمي در ایران نیز شمار مصرف کنندگان مواد مخدر نزدیک به 1/8 تا 3/3 میلیون نفر برآورد شده است که مواد افیونی بیشترین مواد مصرفی را تشکیل می دهند.(مکری.2002)

بررسی ها همچنین نشان می دهند 20/0 تا 90/0 معتادانی که تحت درمان قرار می گیرند دچار عود یا بازگشت به مصرف مجدد مواد می گردند . مروم مطالعات گذشته نشان میدهد اثر بخشی درمانهای نگهدارندهء دارویی بدون مداخله های روانی_اجتماعی  به علت اطاعت دارویی پایین و میزان بالای ریزش ضعیف می باشد.(بوالهری.1387)

انسان برای مداوای بیماری ها، تسکین درد و کاهش رنج روان خود هزاران سال است که از مواد مخدر استفاده می کند اما سود مصرف مواد امروزه پا را از مرزهای بهداشتی درمانی فرانهاده و به عنوان یک معضل روانی- اجتماعی تبدیل شده است. افزایش مصرف مواد مخدر طی سدۀ گذشته نگرانی‌های روزافزونی را برای کلیۀ جوامع در پی داشته است. کشور ایرانبه دلیل اینکه در سر راه یکی از مسیرهای اصلی حمل و نقل مواد افیونی قرار دارد و نیز بهدلایل تاریخی-اجتماعی، یکی از قربانیان مواد مخدر در جهان به شمار می‌رود . (حیدریوهمکاران، 1382).

گزارش سازمان ملل در سال 2005  حاکی است ایران بالاترین آمار به دست آمده معتادان به هروئین و تریاک را در جهان دارد. براساس این گزارش در ایران از هر هفده نفر، یک نفر معتاد به مواد مخدر است.این رقم حدود 20/0 جامعۀ ایران است (سپهرمنش، احمدوند،  و موسوی، 1387 و نوری مقدم 1388).

آمارهای منتشره از سوی سازمانهای بین المللی، به خصوص سازمان بهداشت جهانی و یا کمیته کنترل مواد مخدر یونسکو، حکایت از افزایش فزاینده این مواد در سطح دنیا دارد؛ تنها تفاوت موجود بین کشورها و در رده های سنی مختلف، الگوی مصرف آنهاست. گسترش این روند باعث نابودی تمامی بنیاد های اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی یک جامعه شده و آنرا از درون دچار تباهی و فساد کرده و نهایتا به انحطاط خواهد کشانید.(سازمان بهزیستی.1387)

اعتیاد  به انواع مواد مخدر از معضلات  مهم در جامعه ایران به شمار مي‌رود كه مسئولان و خانواده ها  را نگران نموده و لازم است که براي رفع آن تدابير و انديشه‌هاي مختلفي داشته و به مرحله اجرا گذاشته شود.  آمارهای منتشره از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر نشان می دهد که بیش از 2 میلیون معتاد در کشورمان وجود دارند. این موضوع سبب شده است که کشورمان به عنوان یکی از کشورهایی که بیشترین تعداد معتاد به مواد مخدر را دارد مطرح گردد. به همین دلیل مدیران در برنامه ریزیهای اجتماعی خود اهمیت زیادی را برای مقوله ترک اعتیاد و درمان مناسب آن قایل هستند.درسالهای اخیر  موضوع ترک اعتیاد به عنوان یک موضوع تخصصی و بین رشته ای مطرح می باشد که با توجه به نگرانی هایی که در زمینه گرایش جوانان به اعتیاد در سالهای اخیر مطرح شده است لازم است تا روشهای موفق و اثر بخش در زمینه اعتیاد شناسایی گردد. روشهای مختلفی تاکنون در مورد ترک اعتیاد مطرح گردیده است و هر ساله تعداد زیادی از معتادان سعی می کنند تا به روشهای متعدد اعتیاد خود را ترک نمایند. درمان از طریق متادون به عنوان یک روش درمانی  نگهدارنده در سالهای اخیر از سوی پزشکان به معتادان پیشنهاد گردیده است و نتایج مطلوبی را به همراه داشته است. معمولا افرادی که برای ترک اعتیاد خود مراجعه می نمایند اگر از حمایتهای اجتماعی بالاتری برخوردار باشند میزان موفقیت بیشتری را در چرخه ترک اعتیاد تجربه می کنند. به اعتقاد  دیویدسون (2010) حمایت اجتماعی می تواند زمینه و شرایط مناسب را برای ترک افراد فراهم آورد. معتادان در صورتی که از شبکه اجتماعی حمایتگر مناسبی برخوردار باشند می توانند دشواری مراحل ترک را آسان تر طی نمایند.استانتون (1989)بیان می کند که مناسبترین شیوه برخورد با معتادان برای درمان این است که علاوه برفرد معتاد در پرداختن به مسائل اوبه روند اعتیاد و خانواده او نیز توجه شود و غلاوه براین لازم است که بر الگوهای رفتاری خانواده وی نیز دقت  کافی شود.

از طرف دیگر مفهوم قابل بررسی بعدی روش مقابله ای[1]  اشخاص با یک مشکل یا رویداد است.راهبرد مقابله ای یا شیوه مقابله افراد با شرایط و و موقعیت های مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. به نظر لازاروس و فولکمن(1984) مقابله یکسری تغییرات با دوام و تلاشهای رفتاری و شناختی ایجاد شده توسط شخص است که به منظور کنترل و اداره خواسته های بیرونی و دورنی ویژه ایست که بر منابع و توانایی های فرد برتری یافته اند و به وی فشار طاقت فرسایی وارد می سازند. به نظرلازاروس (2004) مقابله دوکارکرد مهم دارد:1-تنظیم هیجانهای ناگوار و درمانده کننده و 2-در پیش گرفتن کنشی برای بهبود و تغییر مسئله ای که باعث ناراحتی شده است.

بر این اساس ما دو نوع مقابله داریم:مقابله معطوف به حل مسئله[2] و مقابله هیجان مدار[3].

راهبرد مقابله مسئله محور روشهای فعالی است که به صورت عمل کردن یا اندیشیدن در جهت برطرف کردن مشکل ایجاد شده بکار گرفته می شود.

راهبرد مقابله عاطفه محور شیوه هایی است که از طریق آنها افراد به سطح بهینه از تنظیم هیجانی و توانایی برخورد با احساسات شدید و بحرانی دست می یابند.(سارنی2010)

افراد معتاد در روند زندگی، زمانی که با رویدادهای مسئله ساز که نیاز به بررسی و حل کردن اساسی دارند به چه طریقی عمل می کنند. چه تفاوتی هایی در افراد مختلف در نحوه روبرو شدن و مقابله با مشکلات وجود دارد.(ابراهیمی.1385)

به دلیل اهمیت خاص پدیده اعتیاد ونیز باتوجه به عوامل متعددی که می توانند هم به عنوان پیش درآمد ظهور چنین معضلی مطرح شوند وهم  به دلیل کاستی هایی تلقی گردند که باعث تداوم در مصرف مواد مخدر یا لغزش وبازگشت دوباره به مصرف گردند در این رساله به بررسی  و مقایسه  میزان حمایت اجتماعی، راهبرد مقابله ای و سلامت روانی در معتادان گمنام بامعتادان تحت درمان با متادون پرداخته شده است.

3-1-اهمیت و ضرورت تحقیق:

پدیده اعتیاد مهمترین ناهنجاری اجتماعی کنونی در جهان روبه رشد به شمار می آید.مسئله اعتیاد به مواد مخدر از دورانهای بسیار گذشته در جوامع بشری وجود داشته و در عصر حاضر نیز به موازات پیشرفت های شگرف علی و افزایش چشمگیر و قابل تردید سطح درک، شعور و آگاهی مردم، همچنان عنان گسیخته در حال گسترش است و هر روز افراد بیشتری به دام مهلک خود گرفتار می سازد.

آمارها نشان می دهند که نسبت مقدار مواد مخدر در سطح جهان در سال 2005 نسبت به سال پیش از آن رشدی سرسام آور داشته است. به طوری که مصرف مواد به طور کلی در سطح دنیا حدود 60/0،هروئین 45/0 و کوکائین و حشیش به میزان 75/0 تا 80/0 افزایش را داشته است.(قراباغی.1387)

در مورد عوامل گرایش به اعتیاد به تعداد عوامل مختلفی که در جهت بروز و شیوع آن موثرند صحبت شده است.در این بین از عوامل فردی-خانوادگی خرد تا عوامل اجتماعی،اقتصادی و سیاسی در سطح کلان می توان نام برد.برای تبیین اعتیاد در سطح کلان می توان به عوامل ساختاری و نارسایی در بخشهای اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و فرهنگی ازجمله مسئله شکاف طبقاتی،نابرابری و احساس محرومیت نسبی در حوزه اقتصادی و سیاسی جوامع،شکاف بین دولت و ملت،ناکارآمدی مدیران،آشفتگی های اجتماعی و بحران هویت در حوزه اجتماعی و نیز فاصله ارزشها و و هنجارها با عدم انطباق میان میان اهداف و امکانات،تعارض نقشها در حوزه فرهنگی و … توجه می شود.

در سطحی پایینتر که مورد نظر روانشناسان اجتماعی است بر محیط نزدیک و بلافصل افراد افراد، روابط بین فردی افراد، روابط فرد در ارتباط با گروههای اجتماعی (خانواده،همسالان،مدرسه و …) و نقش آنها در فراهم کردن زمینه گرایش مستقیم و غیر مستقیم فرد به سمت اعتیاد اشاره می شود.

گسترش سوء مصرف مواد مخدر (بویژه در بین جوانان)، در کنار صدمات بهداشتی-اجتماعی که مسلما خواهد داشت، با تاثیر مستقیم بر توان آموزشی و ایجاد مانع در زمینه کسب مهارتهای شغلی در اشخاص، اثرات زیان باری را بر روند توسعه انسانی می گذارد.

تلاشهای هماهنگ کشورهای مختلف برای رویارویی با عوارض و پیامدهای سوء مصرف مواد مخدر که در چارچوب توافقات متعدد بین المللی انجام می گیرد، بیانگر عزم جهانی برای کنترل آثار این پدیده، به عنوان مانعی فرا روی سلامت جسمی/روانی و اجتماعی اشخاص دارد.(فرخناک.1387)

سازمان بهداشت جهانی (WHO) مسئله مواد مخدر اعم از تولید،انتقال و توزیع و مصرف را در کنار سه مسئله دیگر جهانی یعنی تولید و انباشت سلاحهای کشتار جمعی، آلودگی محیط زیست و فقر و شکاف طبقاتی، ازجمله مسائل اساسی برشمرده است؛ که حیات بشری را در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مورد تهدید و چالش جدی قرار می دهد.

آمار رو به افزایش مصرف مواد مخدر در دنیا به حدی است که یکی از سم شناسان معروف دنیا به نام لودوینگ می گوید:«اگر غذا را مستثنی کنیم هیچ ماده ای در روی زمین نیست که به اندازه مواد مخدر چنین آسان وارد زندگی ملتها شده باشد».(فرخناک.1387)

از آنجا که مسئله اعتیاد بر سلامت جسم و روان افراد مصرف کننده تاثیر منفی و خطرناک دارد به بررسی سلامت عمومی اشخاص معتادان گمنام و آنهایی که به درمان از طریق متادون روی آورده اند، می پردازیم.

نحوه رویارویی افراد با مشکلات زندگی و عوامل فشارزا با یکدیگر متفاوت است.در برخورد با چنین رویدادهایی راهکار مقابله در اشخاص یا اقدام برای حل مشکل استیا درجهت کاهش و دوری ازمشکل وانجام اعمالی غیر مفید مثل مصرف مواد مخدرصورت میگیرد.(یزدی زاده.1387)

مسئله دوم مورد بررسی در این پژوهش بررسی نحوه کنار آمدن با مشکلات زندگی و راهبردهای مقابله ای بکار گرفته شده توسط معتادان گمنام و افراد تحت درمان با متادون می باشد.

انسان موجودی اجتماعی است. در محیط خانواده پا به عرصه وجود می گذارد با افزایش سن و رشد جسمی و ذهنی به محیط گسترده تر اجتماع (همبازیها ،همکلاسیها و مدرسه) می گذارد. تعداد افرادی که در یک شخص به عنوان حمایت اجتماعی ذکر می شوند می توانند زیاد یا کم باشد.

وجود این منابع حمایتی به شخص احساس ارزشمندی و قابل احترام بودن را القاء می کند. در هنگام بروز موقعیتهای حساس در کنار این اشخاص بودن باعث رشد فکر، سعی برای کاهش ناراحتی از طریق گفتگو و قابل پذیرش بودن بسیاری از حوادث ناگوار می گردد.

مورد سوم که در این تحقیق بررسی می شود بررسی منابع حمایت اجتماعی در معتادان گمنام و تحت درمان با متادون می باشد.

پس به طور کلی با توجه به بغرنج بودن عوارض و پیامدهای اعتیاد روی سلامت اشخاص و با آگاهی به اینکه در جهت پیشگیری و کاهش افراد در گیر با اعتیاد و مصرف مواد به بررسی حمایت اجتماعی، راهبردهای مقابله ای و سلامت روانی معتادان گمنام و افراد تحت درمان با متادون پرداخته می شود.

1-Coping strategies

1-Problem solving

2-Emotional bass

1- General Health Question (GHQ(

2- coping strategies

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تأثير حمايت اجتماعي کميته امداد امام خميني (ره) بر سلامت اجتماعي زنان سرپرست خانوار
 • پايان نامه نقش حمايت اجتماعي در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکيد بر فعاليت بدني در پسران جوان
 • پايان نامه بررسي رابطه نگرش مذهبي ، خود پنداره و حمايت اجتماعي با رضايت شغلي زنان کارمند
 • پايان نامه بررسي رابطه شيوه هاي فرزند پروري والدين با گرايش به مواد مخدر در دانشجويان
 • پايان نامه اثربخشي روش ماتريکس برکاهش رفتارهاي پرخطرجنسي مردان معتاد
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122