پايان نامه مقايسه راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان، سبک هاي دلبستگي، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراري و عادي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مقايسه راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان، سبک هاي دلبستگي، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراري و عادي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 106 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مقايسه راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان، سبک هاي دلبستگي، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراري و عادي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه2
1-2- بیان مساله2
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش6
1-4- فرضیه های پژوهش7
1-5- اهداف پژوهش7
1-6- متغیر های پژوهش8
1-7- تعاریف نظری متغیرها9
1-8- تعاریف عملیاتی متغیرها10

فصل دوم: پیشینه نظری و پژوهشی

2-1- مبانی نظری12
2-2- فرار ازمنزل12
2-2-1-مفهوم شناسی و نوع شناسی فرار از منزل12
2-2-2-علت فرار از خانه13
2-2-3-گستره فرار از خانه14
2-3-تنظیم هیجان15
2-3-1-مبانی تنظیم هیجان15
2-3-2-تعریف تنظیم هیجان15
2-3-3-تنظیم شناختی هیجان17
2-3-4-ابعاد تنظیم شناختی هیجان18
2-3-5-مدل های تنظیم هیجان18
2-3-6-فرایند تنظیم هیجان20
2-4-دلبستگی21
2-4-1-تعریف دلبستگی22
2-4-2-پیدایش دلبستگی در کودک25
2-4-3-انواع دلبستگی25
2-4-4-مراحل ایجاد دلبستگی27
2-4-5-دلبستگی و رشد بعدی28
2-4-6-دلبستگی بزرگسالان28
2-4-6-1-تعریف دلبستگی بزرگسالان29
2-4-6-2-الگوی چهارگانه دلبستگی بزرگسالان29
2-4-7-نظریه های دلبستگی30
2-4-7-1-نظریه کردارشناختی بالبی31
2-4-7-2-نظریه روان تحلیل گری33
2-4-7-3-نظریه اریکسون34
2-4-7-4-نظریه ارتباط موضوعی35
2-4-7-5-نظریه رفتارگرایی36
2-4-7-6-نظریه شناختی37
2-4-8-دلبستگی و مشکلات رفتاری – هیجانی دوره نوجوانی37
2-5-ابراز وجود38
2-5-1-تعریف ابراز وجود38
2-5-2-انواع ابراز وجود39
2-6-منبع کنترل39
2-6-1-تعریف منبع کنترل40
2-6-2-تفاوتهای رفتاری41
2-6-3-تفاوت ها در سلامت جسمانی41
2-7-پیشینه های تحقیق42

فصل سوم: مواد و روش پژوهش
3-1-روش تحقیق52
3-2-جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری52
3-3-ابزار سنجش52
3-4-روش اجرا54
3-5-روش تجزیه و تحلیل آماری55
فصل چهارم: نتایج و یافته های پژوهش
4-1-مقدمه57
4-2-اطلاعات جمعیت شناختی57
4-3-یافته های توصیفی60
4-4-یافته های استنباطی62

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1-بحث و نتیجه گیری69
5-2-محدودیت ها73
5-3-پیشنهادات73
فهرست منابع و مآخذ74

منابع و مأخذ

1- آلن آُ. ر. ، 1975، روانشناسی شخصیت (نظریه ها و فرایند ها)، ترجمه سیاوش جمالفر، 1373، چاپ اول، تهران: انتشارات بعثت.

2- آلن راو،1370،  اختلالات روانی کودکان و نوجوانان، تهران: انتشارات رشد، 1370.

3- احدی، حسن؛ لطفی کاشانی، فرح، 1386، ویژگی های شخصیتی دختران فراری و عادی، روان  شناسی کاربردی، دوره ی اول، شماره ی 4، تابستان 1386.

4- احدی، حسن؛ محسنی، نیکچهر،1370، روانشناسی رشد (مفاهیم بنیادی در روانشناسی نوجوانی و جوانی)، چاپ اول، تهران: نشر بنیاد، 1370، ص 11.

5- احمدی، احمد؛ باغبان، ایران؛ بهرامی، فاطمه؛ صالحی، اعظم، 1390، رابطة بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و مشکلات هیجانی با توجه به عوامل فردی و خانوادگی، فصلنامه مشاوره و روان درمانی      خانواده، سال اول، شماره 1، ص. 1-18.

6- اسپالدینگ، جریل، ال، 1377، انگیزش در کلاس درس، ترجمه بیابانگرد و نایینیان، تهران : انتشارات       مدرسه.

7- امیری، م، 1389، مهارت های زندگی، تهران: انتشارات آوای کلار.

8- بازیاری میمندی، مهتاب؛ رسول زاده طباطبایی، کاظم؛ آزادفلاح، پرویز، 1382، بررسی مقایسه ای          عوامل تنیدگی زا و شیوه ای مقابله با آن در دختران فراری و عادی شهر تهران، مجله ی روان شناسی، سال هفتم، شماره ی 4، زمستان 1382.

9- برک، لورا، 2001، روانشناسی رشد، ترجمه یحیی سید محمدی، 1383، جلد اول، تهران: نشر  ارسباران.

10- بیگی، پروین، 1390، مقایسه اثربخشی آموزشهای شناختی-رفتاری و مهارتهای تنظیم هیجان بر وضعیت تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل.

11- بهارلویی، مهناز، 1377، رابطه کمال گرایی، هماهنگی مولفه های خودپنداشت و جایگاه مهار با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز با توجه به نقش تعدیل کننده حمایت اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

12- بیابانگرد، اسماعیل، 1378، روشهای افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان، چاپ پنجم، تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان.

13- پاکدامن، شهلا، 1380، بررسی ارتباط بین دلبستگی و جامعه طلبی در نوجوانی، پایان نامه ی دکترای روانشناسی، دانشگاه تهران.

14- حاج امینی، زهرا؛ اجلی، امین؛ فتحی آشتیانی، علی؛ عبادی، عباس؛ دیبانی، مارال؛ دلخوش، مرجان،  1387، بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر واکنش هیجانی نوجوانان، مجله علوم رفتاری،             دوره ی دوم، شماره 3.

15- حسنی، جعفر؛ آزاد فلاح، پرویز؛ رسول زاده طباطبایی،کاظم؛ عشایری، حسن، 1387، بررسی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر اساس روان نژدگی گرایی و برون گرایی، فصلنامه تازه های                 علوم شناختی، سال دهم، شماره4، 13-1.

16- حسینیان، سیمین؛ زهرایی، شقایق؛ خدابخشی کولایی، آناهیتا، 1384، مقایسه و ارتباط عملکرد خانواده و سلامت روانی نوجوانان فراری از خانه با نوجوانان عادی، تازه ها و پژوهشهای مشاوره،   شماره 16، 46-25.

17- حمیدی، فریده؛ افروز، غلامعلی؛ کیامنش، علیرضا؛ رسول زاده طباطبایی، کاظم، 1383، بررسی  ساخت خانواده ی دختران فراری و اثر بخشی خانواده درمانی و درمانگری حمایتی در تغییر آن، مجله ی روانشناسی 30.

18- خلعتبری، جواد؛ قربان شیرودی، شهره؛ رهبر طارسری، خدیجه؛ کیخای فرزانه، محمد مجتبی،     1389، مقایسه ی اثر بخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر ابراز وجود و سلامت روان دانش  آموزان کم توان ذهنی، فصلنامه روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، سال اول  شماره 4، زمستان 1389، صص 71-86.

19- خدیوی، اسداله؛ وکیلی مفاخری، افسانه، 1390، رابطه بین انگیزه پیشرفت، منبع کنترل، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه نواحی پنج گانه تبریز، مجله علوم تربیتی، سال چهارم، شماره 13، بهار 1390، ص.ص، 66-45.

20- دادستان، پریرخ، 1382، روانشناسی جنایی، تهران: سمت.

21- رسول زاده طباطبایی، کاظم؛ بشارت، محمد علی؛ بازیابی، مهناز، 1384، بررسی مقایسه ای ویژگی های شخصیتی، شرایط اجتماعی و اقتصادی دختران فراری و دختران غیر فراری، ماهنامه علمی- پژوهی دانشگاه شاهد، شماره 10، 34-23

22- زواره ای، فاطمه، 1380، بررسی علل خانوادگی و اجتماعی فرار دختران از منزل، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی ایران.

23- سامانی، سیامک، 1384، همبستگی خانوادگی و استقلال عاطفی در دختران فراری از خانه، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، پاییز 1385، ص: 258- 262

24- سامانی، سیامک؛ صادقی، لادن، 1389، بررسی کفایت روانسنجی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان،  مجله روش ها و مدل های روانشناختی، شماره 1، 62-51.

25- سعیدی، محمد، 1372، بررسی علل فرار نوجوانان از خانه، تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد،  دانشگاه علامه طباطبایی.

26- شارف، ر. د، 1384، نظریه های روان درمانی و مشاوره، ترجمه فیروز بخت، چاپ دوم، تهران:  انتشارات رسا.

27- شعاع کاظمی، مهرانگیز، 1391، آسیب های اجتماعی (نو پدید) با تاکید بر تئوری های زیر بنایی و راهکارهای مقابله ای، تهران: آوای نور

، سوگند؛ پیوسته گر، مهرانگیز؛ حسینیان، سیمین؛ موتابی، فرشته؛ بنی هاشمی،  سارا، 1389، اثربخشی مداخله شناختی-رفتاری بر پاسخ های مقابله ای و راهبردهای تنظیم شناختی    هیجان. مجله علوم رفتاری، دوره چهارم، شماره اول، بهار، ص 43-35.

35- قاسمی، طاهره، 1375، بررسی ارتباط بین منبع کنترل و شیوه های مقابله و نیمرخ های روانی دختران در نظام جدید آموزش و پرورش در شهر تهران، پایان نامه ارشد، روانشناسی، دانشگاه  الزهرا(س).

36- کرین، و، 1943، نظریه های رشد، ترجمه خوی نژاد، ر، رجایی، ع، 1384، چاپ اول، تهران،  انتشارات رشد.

37- کرین، و، 1943، پیشگامان روانشناسی رشد، ترجمه فربد فدایی، تهران: انتشارات اطلاعات.

38- ماسن، پ، کیگانف ج، هوستون، آ، کارول، ج، کانجر، ج، 1985، رشد و شخصیت کودک، ترجمه مهشید یاسایی، 1380، چاپ چهارم، تهران : نشر مرکز.

39- محمدخانی، شهرام، 1386، عوامل روانی و اجتماعی موثر در فرار دختران از خانه، فصلنامه رفاه اجتماعی، (25) 6 : 147-168

40- مطهری، مرتضی، 1361، انسان و سرنوشت، تهران: انتشارات صدرا.

41- مظاهری، م، 1379، نقش دلبستگی بزرگسالان در کنش وری ازدواج، تهران: نشریه روانشناسی (3)4، 286-318.

42- معظمی گودرزی، بهمن، 1380، بررسی تاثیر آموزش تنش زدایی تدریجی و مهارت های مقابله ای و  حل مساله بر میزان تنیدگی و شیوه های مواجهه دختران فراری، پایان نامه ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

43- منصور، محمود؛ دادستان، پریرخ، 1379، روانشناسی ژنتیک 2 ، تهران: انتشارات رشد.

 

50- یوسفی، فریده، 1385، بررسی رابطه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با افسردگی و اضطراب در   دانش آموزان مراکز راهنمایی استعدادهای درخشان، پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، سال ششم،   شماره4، 892 -871.

51- Abbott, B.V. 2005. Emotion dysregulation and re-regulation: predictors                              ofrelationship intimacy and distress.[PhD thesis].Texas A & M                          University.

52- Ainsworth, M., D. Belhar, M. C., Waters, E., Wall, S. 1978. Patterns of                attachment: A psychological Study of the strange situation.  Ltillsdale, NJ:                   Erlbaum.

53- Alberti, R., Emmones, M., L. 1977. Your perfect right: Human Sciences                 Press.

54- Alberti, R., Emmones, M. 1982. Your perfect right: A guide for ssertive                  living (4t eds).Impact, Sun Luis Obispo, California.

55- Aldao, A., Nolen- Hoeksema, S. 2010. Specificity of cognitive emotion                  regulation strategies: A trandiagnostic examination.Behaviour Research                 and Therapy. 48: 974-983.

چكيده:

هدف این پژوهش مقایسه راهبرد های تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی بود. روش تحقیق در این پژوهش، روش علی– مقایسه ای بود . آزمودنی ها نیز مشتمل بر 36 دختر (18 دختر فراری و 18 دختر عادی) بودند. گروه دختران فراری به صورت در دسترس و دختران عادی به روش خوشه ای انتخاب شدند و به سوالات آزمون های فرم کوتاه راهبرد های تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی کولینز و رید، ابراز وجود شرینگ و منبع کنترل راتر پاسخ گفتند. داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس چند متغیری، t مستقل و خی دو تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین راهبردهای تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی و سرزنش دیگران در دختران فراری و عادی تفاوت معنی داری وجود دارد ولی در راهبردهای ملامت خود، نشخوارگری، پذیرش، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه پذیری و فاجعه پنداری تفاوت معنی داری وجود ندارد. نتایج نشان داد دختران فراری در مقایسه با دختران عادی از ابراز وجود پایین تری برخوردارند. همچنین دختران فراري اغلب از منبع كنترل بيروني و دختران عادي اغلب از منبع كنترل دروني برخوردارند. می توان گفت نوع راهبرد شناختی که دختران برای تنظیم هیجان به کار می برند می تواند از عوامل پیش گیرانه در رفتار فرار از خانه باشد. توانایی ابراز افکار و احساسات نیز می تواند احتمال خطر فرار از خانه را کاهش دهد. از طرفی نوع ارزیابی فرد در تأثیر گذاری بر رویداد های زندگی در رفتار فرار از خانه دختران موثر است.

كليد واژه­ها: راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود، منبع کنترل، دختران فراری

 فصل اول:

کليات پژوهش

1-1-  مقدمه

سالهای نوجوانی مرحله ی مهم و برجسته رشد و تکامل اجتماعی و روانی فرد به شمار می رود. تغییرات ناگهانی و گسترده ای که در تمامی جنبه های زندگی نوجوانی ایجاد می شود، مرحله ای بحرانی را ایجاد می کند، که طبعاً مشکلات و ناسازگاری هایی را به همراه خواهد داشت. دوره ی نوجوانی زمان آرایشگری، خطرپذیری و فرصت طلبی است. اگر چه اکثر جوانان حرکت از مرحله نوجوانی را با موفقیت و بدون مواجه با مشکلات قابل توجهی می گذرانند، بسیاری از رفتارهای مخاطره آمیز نظیر بزهکاری، مصرف مواد، رابطه ی جنسی و غیره در طول این دوره افزایش پیدا می کند. نوجوانان از دهه ی دوم زندگی شان به طور بالقوه در خطر بروز رفتارهای بزهکارانه می باشند، که باعث می شود گاهی آنان از مسیر درست زندگی منحرف شده و به اعمال انحرافی روی آورند؛ بنابراین شناسایی عواملی که از بزهکاری نوجوانان جلوگیری کند، تاثیر مهمی بر بهبود تربیت جوانان شایسته دارد. فرار از منزل یک بزهکاری است، که به دلایل و انگیزه های مختلف صورت می گیرد.

پدیده فرار دختران از منزل که در طی سال های اخیر در جامعه رو به فزونی نهاده، از مقوله های آسیب اجتماعی است که مهار آن به مدیریت قوی اجتماعی و حضور مداخله جویانه در فرایند آسیب های اجتماعی نیازمند است. پرداختن به مبحث آسیب های اجتماعی، به ویژه در خصوص دختران و زنان آسیب دیده، بهره گیری از نگرشی را می طلبد که توانایی شناسایی تار و پود ناسازگاری های اجتماعی را داشته باشد. در خصوص علل پدیدایی آسیب های اجتماعی، جامعه شناسان بیش تر عوامل اجتماعی را مد نظر قرار داده، معتقدند که اگر محیط های اجتماعی سالم و فرهنگ بالنده به وجود آید، خود به خود می توان مصونیت و پیشگیری قابل ملاحظه ای را در کاهش آسیب های اجتماعی به وجود آورد، پس عوامل اجتماعی، اقتصادی و … در ایجاد آن ها تأثیر بسزایی دارد. ولی در کنار این عوامل، ویژگی های شخصیتی و انگیزه فردی نیز در ایجاد این معضل نقش بسیار مهمی بازی می کند که در این تحقیق به بررسی این موضوع پرداخته شده است.

1-2- بیان مساله

دوره ی نوجوانی یکی از بحرانی ترین دوران زندگی هر فرد به شمار می آید. ورود به این مرحله ی نوین نوجوان را با مشکلات فراوانی دست به گریبان می سازد. حال اگر عوامل مؤثر بر شخصیت شکل یافته به گونه ای باشد که در هویت یابی او را یاری دهند، مسائل حاد بروز نخواهند کرد، اما اگر این عوامل بحران را تشدید نمایند نوجوان مستعد و آسیب پذیر به سوی ناهنجاری و یا بزهکاری رانده خواهد شد (احدی، محسنی، 1370).

فرار از خانه نوعی رفتار سازش نایافته است که کودک یا نوجوان به منظور رهایی از مشکلات موجود در خانه یا جاذبه های بیرون از خانه، بدون اجازه ی والدین یا سرپرست قانونی، آگاهانه خانه را ترک کرده و سریعاً یا بدون واسطه به خانه بر نمی گردد (معظمی گودرزی، 1380).

مسأله ی مهم در این فرایند، این است که یک نوجوان فراری، کسی نیست که شب هنگام پنهانی از خانه خارج می شود تا با دوستانش همراهی کند .در فرار، فرد از خانه خارج می شود تا دیگر باز نگردد. فرار این افراد می تواند کوتاه، مقطعی و یا دایمی و مستمر باشد (کانر[1]، 2001). تا زمانی که این کودکان در خانه های دوستان و خویشان خودشان ساکن شوند خطر بسیار عمیق نیست. اما آنگاه که خیابان را به عنوان خانه ی خود انتخاب نمایند موضوع، وارد فاز پیچیده و خطرناکی می شود. چون 75% این افراد در مدت 2-3 هفته به دزدی، مواد مخدر و رفتارهای نابهنجار روی می آورند (لین[2]، 2002).

کودکان فراری ممکن است به خاطر طیف گسترده ای از دلایل مانند جستجوی استقلال و خود مختاری (اسپات چری[3]، 2003)، واکنش خشم آلود نسبت به محیط و افراد، تلاش برای راحتی آینده سازی، خلاصی از نزاع و کشمکش با والدین، سطح فرهنگ خانواده، شیوه های تربیتی والدین، طلاق، مرگ و فقر، طرد شدگی، ناسازگاری با ارزش ها، نجات از صدمات جسمانی و جنسی، اعتیاد، روابط       بی مهابای جنسی و سایر رفتارهای مخاطره آمیز، خانه های خود را ترک کنند (کانر، 2001).

تحقیقات انجام شده در این زمینه بیش تر با نگرش جامعه شناختی بوده به طوری که پاسخ خیلی از سوالات در پرده ابهام باقی مانده است و سوال اساسی در این زمینه این است که عوامل روان شناختی چه نقشی در فرار دختران دارند. عوامل روان شناختی مورد بررسی در این تحقیق عبارتند از: راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل.

اولین متغیر مورد بررسی در این تحقیق راهبردهای تنظیم شناختی هیجان است. مفهوم كلي تنظيم شناختي هيجان دلالت بر شيوه­ي شناختي دستكاري ورود اطلاعات فراخواننده­ي هيجان دارد. به عبارت ديگر راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان به نحوه­ي تفكر افراد پس از بروز يك تجربه­ي منفي يا واقعه­ي آسيب­زا اطلاق مي­گردد (حسنی، آزاد فلاح، رسول زاده طباطبایی و عشایری،1387). محققان 9 راهبرد شناختي را در تنظيم هيجانات معرفي كرده­اند: ملامت خويش، پذيرش، نشخوارگري، تمركز مجدد مثبت، تمركز مجدد بر برنامه­ريزي، ارزيابي مجدد مثبت، ديدگاه پذيري، فاجعه پنداری و ملامت ديگران (یوسفی، 1385).

تنظيم هيجان نقش مهمي در سازگاري ما با وقايع استرس­زاي زندگي دارد (گروس[4]، 1998). همچنین نتايج پژوهش­ها نشان مي­دهند كه ظرفيت افراد در تنظيم مؤثر هيجان­ها بر شادماني روان شناختي، سلامت جسماني و روابط بين­فردي و تعاملات اجتماعي تأثير مي­گذارد (گروس، 1999).

وان اودن هرن و واندرزی[5] (2002) در بررسی توانایی سازگاری مثبت با شرایط، توانایی در تنظیم هیجان ها در مواجهه با تعارض ها و فشار ها را مهم ترین عوامل سازگاری میان فرهنگی دانستند. شواهد بسیاری ثابت می کند که افراد دارای مهارت هیجانی؛ یعنی کسانی که احساسات خود را به خوبی       می شناسند، و آن ها را تنظیم می کنند و احساسات دیگران را نیز درک و به طرز اثر بخشی با آن برخورد می کنند، در حوزه های مختلف زندگی موفق و کارآمد می باشند (یاریاری، مرادی، یحیی زاده، 1386).

اختلال در نظم هیجان نیز پیش بینی کننده ی آسیب روانی فرد در آینده (آبوت[6]، 2005)، و عامل کلیدی و مهمی در پیدایش افسردگی و اضطراب (بیوریگارد، لوسکو و بارگون[7]، 2001)، حساسیت های بین فردی و انزوای اجتماعی (ایزنبرگ، 2001؛ به نقل از احمدی، باغبان، بهرامی و صالحی، 1390)، بزهکاری، خشونت و رفتار پرخاشگرانه (بیوریگارد و همکاران، 2001) است.

عبدی، باباپور و فتحی (1389) نشان دادند که بین سبک های تنظیم هیجان شناختی سازگار (تمرکز مجدد مثبت، ارزیابی مجدد مثبت و تمرکز دوباره بر برنامه ریزی) و سلامت عمومی همبستگی مستقیم و بین سبکهای تنظیم هیجان شناختی ناسازگار (فاجعه انگاری، سرزنش دیگری و نشخوار فکری) و سلامت عمومی همبستگی معکوس وجود دارد.

متغیر دیگر که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد سبک های دلبستگی است. شکی نیست که تجربیات اولیه ی کودک بر ابعاد گسترده زندگی آتی وی تأثیرگذارند. مادر و کودک دو موجودی هستند که به طور شگرفی زندگی شان به هم پیوند خورده است. ارتباطی چنان نزدیک که به طرز غریبی       می تواند منشاء دو تأثیر کاملاً متضاد بر شکل گیری شخصیت انسان باشد. از یک سو می تواند کودک را به انسانی کامل، رشد یافته و بهنجار تبدیل کند و از سوی دیگر، در صورت تخریب این ارتباط، به انواع اختلال های روانی و به دنبال آن انواع رنج های روانی برای خود و دیگران منجر گردد. بالبی از فرایند هایی سخن می گوید که طی آن یک پیوند عاطفی در روابط مادر و نوزاد شکل می گیرد و نوزاد از لحاظ عاطفی به والدین خود دلبستگی پیدا می کند (بالبی[8]، 1969). دلبستگی نقش به سزایی در کمک کردن به نوجوان دربرخورد با چالش هاي نوجوانی دارد؛ به طوري که الگوهاي دلبستگی ناسالم در طی دوره ی کودکی مشکل رفتاري و اعمال بزه را در نوجوانی ایجاد می کند (کاسدی و شیور[9]، 2008).

اينسورث، بلهار، واترز و وال[10] (1978) با ابداع آزمايش موقعيت نا آشنا سه سبك دلبستگى كودك – مادر را شناسايى كردند. اين سه سبك عبارتند از دلبستگى ايمن، دلبستگى نا ايمن اجتنابى و دلبستگى ناايمن دوسوگرا يا اضطرابى. افراد با دلبستگی ایمن، سطح بالاتری از اعتماد و رضایت و سطح پایین تری از تعارضات دارند، در حالی که افراد با دلبستگی دوسوگرا با عدم تعادل در احساسات و تعارضات بیشتر مشخص می شوند (کولینز، کوپر، البینو و الارد[11]، 2002).

آلن[12] (1998) در پژوهش جامعی که در مورد دلبستگی و مشکلات رفتاري انجام داد، به این نتیجه رسید که سبک دلبستگی اضطرابی- دوسوگرا با بزهکاري در نوجوانان مرتبط می باشد و درعین حال، سبک دلبستگی اضطرابی- دوسوگرا به طور مستقیم به پرخاشگري و بزهکاري مربوط می شود.

متغیر سوم ابراز وجود است. لنج و جاکو یوسکی[13] (1976) مهارت ابراز وجود را شامل گرفتن حق خود و ابراز افکار، احساسات و اعتقادات خویش به نحوی مناسب، مستقیم و صادقانه دانستند، به گونه ای که حقوق دیگران را پایمال نکنیم.

عوامل متعددی در ایجاد آسیب های اجتماعی از قبیل خودکشی، اعتیاد، خشونت، رفتارهای بزهکارانه، فرار از خانه و اختلالات روانی از قبیل افسردگی و اضطراب نقش دارند. از مهم ترین عوامل مؤثر در بروز مشکلات روانی اجتماعی در میان افراد می توان به فقدان مهارت های اجتماعی اشاره کرد (حاج امینی، اجلی، فتحی آشتیانی، عبادی و دلخوش، 1387). یکی از مؤلفه های مهم روابط و مهارت اجتماعی ابراز وجود می باشد (آلبرتی و آمونز[14]، 1982). مهارت توانایی ابراز وجود در فرد توانایی لازم را برای رویارویی واقع بینانه با شرایط بیرونی که می توانند تنش آفرین و فشارزا باشند ایجاد می کند (نیسی و شهنی ییلاق، 1380). راویکز[15] (1998) در مطالعات خود به این نتیجه رسید که تعلیم و یادگیری مهارت های اجتماعی و مقابله ای و آموزش ابراز وجود در هر دو جنس باعث کاهش فشار روانی و افزایش بهداشت روان می گردد. ابراز وجود باعث کاهش اضطراب، افسردگی، گوشه گیری و افزایش سازگاری اجتماعی و اعتماد به نفس و به طور کلی باعث افزایش سلامت روانی فرد می شود (نادری، برومند نسب و ورزنده، 1388).

متغیر چهارم مورد بررسی منبع کنترل است. راتر و هاچریچ[16] (1975) در نظریه ی یادگیری اجتماعی خود بر این عقیده است که بعضی از افراد خود را مسئول شکست ها یا موفقیت های خود (نتایج عملکرد) می دانند در صورتی که بعضی دیگر، محیط و شانس و غیره را. افرادی که خود را مسئول موفقیت و شکست خود می دانند از منبع کنترل درونی برخوردارند و افرادی که دیگران و محیط را مسئول موفقیت یا شکست خود می دانند، منبع کنترل بیرونی دارند.

مفهوم منبع کنترل، به توانایی انسان در کنترل شرایط و رویدادهای محیطی معطوف می گردد و بر اساس این تئوری، افراد به دو دسته تقسیم می شوند. یکی، افراد دارای منبع کنترل درونی که خود را بر احساسات، رفتار و شرایط زندگی خود مسلط دانسته و در تغییر و اصلاح آن فعالانه می کوشند و موفقیت ها و شکست های خود را به عوامل درونی خود نسبت می دهند. این افراد در مقابل رویدادهای زندگی از موضع برتر و فعالانه تری برخوردارند و دارای اعتماد به نفس بیشتری هستند. دوم، افراد دارای منبع کنترل بیرونی که خود را مسلط بر شرایط و رویداد های زندگی ندانسته و حوادث زندگی خود را به عوامل بیرونی از قبیل شانس، سرنوشت و قدرت دیگران نسبت می دهند. به نظر می رسد که این افراد به توانمندی ها و تلاش های خود متکی نیستند و از اعتماد به نفس پایین تر و در مقابل رویدادهای زندگی از موضعی انفعال پذیرتر برخوردارند (میر هاشمیان، 1378).

بیرونی بودن افراطی در شکل درماندگی آموخته شده و پرهیز از مسئولیت و تلاش و درونی بودن افراطی نیز به لحاظ این که واقعیت را به مبارزه می طلبد، نابهنجار است (کلین و کلر[17]، 1996). هاریس، لیندا و پاملا[18] (2002) در تحقیقی اثبات کردند که افراد با منبع کنترل درونی سازگاری روان شناختی بهتری را نشان می دهند. در تحقیق دیگری بروس، روی و آدرین[19] (2002)، در بررسی 332 مدیر نشان دادند که افراد دارای منبع کنترل بیرونی دارای استرس بیشتر به خصوص در ارتباطات بین فردی، رضایت شغلی پایین تر و سلامت روانی کمتری بودند.

بنابراین پدیده فرار یک معلول چند علتی است که شرایط اقتصادی و اجتماعی نامناسب از یک طرف و ویژگی های شخصیتی فرد از طرف دیگر در بروز آن تأثیرگذار است (رسول زاده طباطبایی و همکاران، 1384). لذا در این تحقیق سعی شده با یک نگاه دیگر، مخصوصاً از زاویه ودیدگاه روان شناختی به پدیده فرار دختران نگریسته شود و با تحلیل های روان شناختی، اقدامات عملی در جهت کاهش این پدیده پیشنهاد گردد. سوال اصلی در این تحقیق این بود که آیا بین راهبرد های تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی ، منبع کنترل و ابراز وجود دختران فراری و عادی تفاوت وجود دارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

جوامع بشری برای طی کردن روند توسعه و تکامل خویش به عناصر و اجزای گوناگونی نیازمندند که یکی از مهم ترین این اجزاء نیروی انسانی کارآمد و جوان است. نوجوانان قشر عظیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند که در آینده، پویایی و تداوم حیات نظام اجتماعی و رشد و توسعه همه جانبه آن، نقش به سزایی خواهند داشت. اما یکی از عوامل مهمی که در امحای نیروی انسانی به ویژه جمعیت جوان و فعال جوامع سهم به سزایی داشته و دارد، آسیب ها و انحرافات اجتماعی است. پدیده فرار دختران از منزل یک آسیب اجتماعی است و عدم مقابله مناسب با این پدیده، پیامدها و عواقب ناگواری برای فرد و اجتماع به دنبال دارد. پدیده فرار از منزل، در نظم جامعه اختلال و آشفتگی ایجاد می کند و منشاء بسیاري از رفتارهاي بزهکارانه نظیر وابستگی به مواد مخدر و داروهاي روان گردان، انحرافات جنسی و اخلاقی، شیوع بیماری هاي مقاربتی و عفونی، رفتارهاي خودکشی و دیگرکشی، سرقت و … می گردد (آلن راو، 1370).

لذا تحقیق حاضر در پی آن است تا علل اصلی و زیر بنایی یکی از معضلات بسیار رایج و رو به افزایش، یعنی فرار دختران از خانه که به عنوان یک عامل مهم در گسترش آسیب اجتماعی، ارکان جامعه را تهدید می کند، شناسایی نماید تا بدین وسیله بتوان با برنامه ریزی هایی در جهت رفع آن معضل و تامین بهداشت روانی جامعه گام برداشت. در راستای تحقق این هدف و با درنظر گرفتن تحقیقات پیشین در قلمرو موضوع مورد بررسی، در این پژوهش تأثیر عوامل روان شناختی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبکهای دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل که نقش مهمی در سازگاری و سلامت روان فرد دارند، در بروز رفتار فرار از خانه در دختران مورد بررسی قرار می گیرند.

فرضیات پژوهش

1-   بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان دختران فراری و عادی تفاوت وجود دارد.

1-1 راهبرد ملامت خود در بین دختران فراری و عادی متفاوت است.

1-2 راهبرد پذیرش در بین دختران فراری و عادی متفاوت است.

1-3 راهبرد نشخوارگری دربین دختران فراری و عادی متفاوت است.

1-4 راهبرد تمرکز مجدد مثبت دربین دختران فراری و عادی متفاوت است.

1-5 راهبرد تمرکز مجدد بر برنامه ریزی دربین دختران فراری و عادی متفاوت است.

1-6 راهبرد ارزیابی مجدد مثبت دربین دختران فراری و عادی متفاوت است.

1-7 راهبرد دیدگاه پذیری دربین دختران فراری و عادی متفاوت است.

1-8 راهبرد فاجعه پنداری دربین دختران فراری و عادی متفاوت است.

1-9 راهبرد ملامت دیگران دربین دختران فراری و عادی متفاوت است.

2-  بین سبک های دلبستگی دختران فراری و عادی تفاوت وجود دارد.

2-1  دلبستگی ایمن در بین دختران فراری و عادی متفاوت است.

2-2  دلبستگی نا ایمن اجتنابی در بین دختران فراری و عادی متفاوت است.

2-3  دلبستگی نا ایمن اضطرابی در بین دختران فراری و عادی متفاوت است.

3- دختران فراری در مقایسه با دختران عادی از ابراز وجود پایین تری برخوردارند.

4-  بين منبع كنترل دختران فراري و عادي تفاوت وجود دارد.

4-1  منبع کنترل درونی در بین دختران فراری و عادی متفاوت است.

4-2  منبع کنترل بیرونی در بین دختران فراری و عادی متفاوت است.

[1]. Cooner

[2]. Lyn

[3] .Spaeth Cherry

[4]. Gross

[5]. Van Oudenhoren & Vander Zee

[6]. Abbott

[7]. Beauregard, Levesque & Bourgouin

[8]. Bowlby

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه مقايسه‌ي سبک شناسانه‌ ي حبسيّات مسعود سعد سلمان با حبسيّات خاقاني
 • پايان نامه ارزيابي مدلي براي پيش‌بيني سلامت روان دانشجويان بر اساس ايمان مذهبي، با ميانجي‌گري شادکامي، سبک دل بستگي دوسوگرا و منبع کنترل
 • پايان نامه مقايسه همبستگي خانوادگي، سلامت رواني و جهت گيري مذهبي در دختران فراري و عادي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122