پايان نامه مقايسه سبک هاي والديني،کيفيت زندگي و ابعاد شخصيت سرشت ومنش در افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي و افراد بهنجار

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مقايسه سبک هاي والديني،کيفيت زندگي و ابعاد شخصيت سرشت ومنش در افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي و افراد بهنجار  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 162 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه مقايسه سبک هاي والديني،کيفيت زندگي و ابعاد شخصيت سرشت ومنش در افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي و افراد بهنجار بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده    1
فصل اول کلیات پژوهش
مقدمه    3
بیان مسئله    4
اهمیت و ضرروت پژوهش    8
هدف  پژوهش    9
هدف کلی    9
فرضیه های پژوهش    9
فرضیه های اصلی     9
فرضیه های فرعی    9
تعریف نظری و عملیاتی تحقیق    10
تعریف نظری شیوه های فرزند پروری    10
تعریف نظری کیفیت زندگی    10
تعریف نظری ابعاد شخصیت سرشت و منش    10
تعریف نظری نوجویی    10
تعریف نظری آسیب پرهیزی    10
تعریف نظری پاداش وابستگی    10
تعریف نظری پشتکار    10
تعریف نظری خودراهبردی    10
تعریف نظری همکاری    11
تعریف نظری خود-فراروی    11
تعریف نظری اختلال هویت جنسی    11
تعریف عملیاتی سبک والدینی    11
تعریف عملیاتی کیفیت زندگی    11
تعریف عملیاتی ابعادشخصیت سرشت و منش    12
تعریف عملیاتی نوجویی    12
تعریف عملیاتی آسیب پرهیزی    12
تعریف عملیاتی پاداش وابستگی    12
تعریف عملیاتی پشتکار    12
تعریف عملیاتی خود راهبردی    12
تعریف عملیاتی همکاری    12
تعریف عملیاتی خود-فراروی    12
تعریف عملیاتی اختلال هویت جنسی    12
فصل دوم مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش
مبانی نظری شیوه فرزند پروری    15
مبانی نظری کیفیت زندگی    26
مبانی نظری شخصیت    42
مبانی نظری هویت و اختلال هویت جنسی ..68
پیشینه پژوهش..82
اختلال هویت جنسی و سبک های والدینی .82
اختلال هویت جنسی و کیفیت زندگی.. ..4 8
اختلال هویت جنسی و ویژگی های شخصیتی.85
فصل سوم روش اجرای پژوهش
طرح کلی پژوهش90
جامعه آماری..90
نمونه آماری و روش نمونه آمارگیری90
ابزارهای اندازه گیری و نحوه اجرای آنها.91
اختلال هویت جنسی..91
سبک های والدینی91
ابعاد شخصیت سرشت و منش..95
روش آماری تحلیل داده ها..97
ملاحظات اخلاقی پژوهش97
فصل چهارم یافته های پژوهش
مقدمه99
بخش آمار توصیفی100
یافته های استنباطی..104
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری
خلاصه.116
تبیین یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش..116
محدودیت های پژوهش..124
پیشنهاد های پژوهشی124
پیشنهادهای کاربردی.125
منابع..128
پیوست.145
چکیده انگلیسی..153

منابع فارسی

اتکینسون و همکاران، زمینه روانشناسی هیلگارد، ترجمه: محمد نقی براهنی، انتشارات رشد، تهران، 1381.

اسلامی، منصوره (1384). ارتباط کیفیت زندگی و راهبردهای مقابله با استرس در بیماران قلبی و عروقی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.

برک، لورا (2007). ترجمه: سید محمدی، یحیی (1387). روانشناسی رشد (از لقاح تا کودکی). جلد اول. تهران ، نشر ارسباران، 470-457.

بشارت، محمد علی، تولاییان، فهیمه، غلامعلی لواسانی، مسعود(۱۳۹۱).؛ مقایسه سبکهای دلبستگی در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسیتی و افراد غیر مبتلا؛ مجله علمی پزشکی قانونی دوره ۱۸و ۱۳۹۱.

پروین، لارنس(1374). روان ‌شناسی شخصیت.ترجمه: محمد جعفر جوادی و پروین کدیور. تهران: رسا،  چاپ اول، جلد دوم، ص 93.(تاریخ انتشار به زبان اصلی1989).

پور شهباز ،عباس، دولتشاهی،بهروز، فرهودیان، علی نوری، فاطمه، چمی کار پور ،مهدی (۱۳۹۱). دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی ، سال ۱۳ شماره ۴.

جعفر نژاد، پروين، فرزاد، ولي الله، مرادي، عليرضا و شكري، اميد (1383).”بررسی رابطه میان پنج عامل بزرگ شخصیت، سبک های مقابله اي و سلامت رواني در دانشجويان  کارشناسی”، مجله روانشناسي و علوم تربيتي،سال پنجم، ش 1.

جواهری، فاطمه، حسین زاده کاسمانی، مرتضی ( 1390 ).پیامدهای اختلال هویت جنسی:سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی تغییر جنس خواهان ،مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره پنجم ، شماره 3.

جواهري، ف. كوچكيان، ز. ( 1385 ). اختلال هويت جنسي و ابعاد اجتماعي آن، بررسي پديده نارضايتي جنسي در ايران. فصلنامه علمي- پژوهشي/رفاه اجتماعي، سال پنجم، شماره ۲۱.

جیمز، ام.(1364 ). براي خوشبختی و موفقیت آفریده شده ایم. ترجمه: حسن قاسم زاده، تهران، انتشارات آشنا.

حجازی،آریا، عدالتی، زهره مصطفوی، سعیده سادات، رزاقیان، منیره، مقدم، مرضیه (1387).بررسی میزان تطابق نقش و هویت جنسی 12بیمار ترانسکسوال با جنسیت جدیدشان پس از عمل جراحی تغییر جنسیت، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دوره سیزدهم،ص 87-78.

حسن پور دهکردی، علی، مسعودی، رضا، نادری، ارسلان، کلهری، میر رضا (1386). «تاثیر برنامه ورزشی بر کیفیت زندگی سالمندان شهرستان شهرکرد»، مجله سالمند، سال دوم ، شماره6، ص 444-437.

حسینی نسب، داوود، احمدیان، فاطمه، روانبخش ، محمد حسین(۱۳۸۳). بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری با خودکارآمدی و سلامت روانی دانش آموزان. مطالعات تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی.

حق شناس، حسن (1388). روانشناسی شخصیت، شیراز: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی.

حق شناس، حسن، چمنی، امیر رضا (1382). بررسی ویژگی های شخصیتی و سلامت روان دانش آموزان دبیرستانی تیزهوشان و عادی. پایان نامه دکتری، رشته روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

حیدری، مهری، الحان، فاطمه، کاظم نژاد، انوشیروان، معز، فرزانه. (1386) .«بررسی الگوی توانمند سازی بر کیفیت زندگی نوجوانان مبتلا به دیابت». مجله بیماری های کودکان ایران، دوره 17، ویژه نامه اول، ص 94-87.

خوارزمی، شهیندخت (1382). «بهبود کیفیت زندگی و آموزش فرد در زندگی»، ماهنامه تدبیر، شماره132، ص47-49.

دیویسون، کرینگ و جانسون، نیل (2007). آسیب شناسی روانی . ترجمه: شمسی پور، حمید (1388). جلد دوم، تهران، نشر ارجمند.

منابع انگلیسی

American Psychiatric Association. (2013). The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM 5. bookpointUS. .254-239،(11)

Anonymous, A. (1995). Parenting style have influence on the kind of adults children becom. Jet. 89. 12-15.

Baumrind,D. (1991). The influence of parenting styles on adolescent competence and substance use.Journal of Early Adolesence,11,56-95.

Ballantin, J. (2001). Raising competentids, the authoritative parenting style. Childhood education. 78. 46-48.

Canam CA, Acron s. (1999). ”Quality of life for family caregivers of people with chronic hearthproblems”. Rehabilitation nursing, 24 (5), 192-200.

Cloninger, C. R. (1987). Asystematic method  for clinical description and classification of personality variants. Archives of general Psychiatry, 44, 573-588.

Cloninger, C.R.,  Svrakic  D.M., Przybeck, T.R. (1993). A Psychobiological model of temperament and character. Arch Gen Pschiatry;50:975-989.

Cohen – Kettenis. P.T. Gooren. L,April 12, 1999, A review of etiology, diagnosisand treatment. 2005/03/26.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه سبک های والدینی،کیفیت زندگی و ابعاد شخصیتی سرشت و منش در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و افراد بهنجار می باشد.روش:.40 فرد مبتلا به اختلال هویت جنسی و 40فرد بهنجار با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند.

ابزار:در این مطالعه از پرسشنامه شیوه های فرزند پروری یانگ ،پرسشنامه کیفیت زندگی و پرسشنامه شخصیت سرشت ومنش کلونینجر استفاده شد. تحلیل داده ها از طریق t-testبرای گروه های مستقل وt-test برای گروه های وابسته انجام گردید.

نتایج:یافته ها نشان داد که بین سبک های والدینی افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و بهنجار تفاوت معنا داری وجود دارد.مولفه محرومیت هیجانی در بیماران بیشتر از گروه بهنجار ومولفه های آسیب پذیری و ایثاردر گروه بهنجار بالاتر از گروه بیمار در این پژوهش بود.همچنین در مقیاس کیفیت زندگی تنها در مولفه عملکرد اجتماعی میانگین گروه بهنجار بیشتر از گروه بیمار بود و  در مقیاس ابعاد شخصیتی سرشت و منش افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و گروه بهنجار رابطه معناداری بدست نیامد.

کلمات کلیدی:سبک های والدینی،کیفیت زندگی،ابعادشخصیت سرشت ومنش،اختلال هویت جنسی

 فصل اول  طرح تحقیق

 مقدمه

یکی از مهمترین وجوه هویت انسانی، هویت جنسی است. این که انسان زن نامیده شود یا مرد، پس از هستی و حیات او مهمترین وجه شناسایی و ارزش گذاری هر فرد توسط خود و محیط پیرامون آن فرد است. پس این نقش ها به کودک آموخته شده و او را در جهت تقویت رفتارهای متناسب با جنسیت او تشویق می کند. اما این فرایند طبیعی که در اکثریت موارد با موفقیت طی می گردد، در پاره ای موارد مسیر متفاوتی را می گذراند، به طوری که کودک در مورد تعلق خود به یکی از دو جنس دچار تردید شده یا کاملاً خود را متعلق به جنس مخالف جنسیت بیولوژیک خود می داند که در این وضعیت وی دچار اختلال هویت جنسی[1] می شود. چنین وضعیتی معمولاً با رشد کودک ادامه می یابد و در مواردی نیز به قوت ادامه یافته و به حداکثر شدت خود یعنی تقاضای فرد برای تغییر مشخصات آناتومیک خود به صورت جنسیتی که فرد خود را متعلق به آن می داند، برسد. به این دسته از افراد ترانسکسچوال[2] گفته می شود (گیدنز، 1386).

معمولاً در مراجعان مبتلایان به اختلال هویت جنسی، متغیرهای متعددی را در فضای ارتباطات درون خانوادگی و شرایط اولیه رشد مشاهده می کنیم که آنان را از دیگران متمایز می سازد. این تمایز این فرض را قوت می بخشد که چارچوب رشد و ارتباطات اولیه کودک می تواند کیفیتی فراهم سازد که منجر به ایجاد اختلال هویت جنسی شود. به علاوه در این اختلال عوامل گوناگونی از لحاظ سبب شناسی دخالت دارد. از عوامل زیستی- روانی مانند: استرس قبل از تولد، اختلالات ژنتیکی، هورمونی مشکلات عصبی و مشکلات مربوط به سیستم عصبی مرکزی و همچنین برخی ویژگی های شخصیتی، می توان به عنوان مهمترین عوامل مؤثر در شکل گیری این اختلال نام برد. درصد فراوانی این اطلاعات در جمعیت عمومی در مردان ،یک هزارم و در زنان یک سه هزارم می باشد (رئیسی و ناصحی، 1383).

 بیان مسئله

 هویتجنسي به عنوان يك ويژگي روان شناختي،نمايانگر احساس فرد از مذكر بودن يا مونث بودن خود است و در حالت طبيعي با جنسيت آناتوميك فرد مطابقت دارد (كاپلان[3] و سادوك[4]،2003).

اختلال هويت جنسي به عنوان گروهي از اختلالات تعريف مي شوند كه ويژگي مشترك آنها ترجيح قوي و پايدار براي اتخاذ وضعيت و نقش جنس مخالف است. مبتلايان به اختلال هويت جنسي افرادي هستند با هويت جنسي پايداري كه با جنسي كه متولد شده اند متباين است و تمايل دارند كه ظاهر بدنشان را مطابق با هويت جنسي شان تغيير دهند ( ويال [5]و همكاران،به نقل ازبشارت وهمکاران، ۱۳۹۱).

برخي از آنها افرادي هستند كه با جنس فيزيكي مذكر و هويت جنسي مونث ( MF-TS) و گروهي ديگر داراي جنس فيزيكي مونث و هويت جنسي مذکر FM-TS)  )هستند. این اختلال بیشتر ، افرادی را که از لحاظ زیست شناختی مذکر هستند درگیر می کند (سان و بوسینیسکی[6]، 2007).

اختلال هويت جنسي پريشاني باليني يا تخريب در حيطه هاي مهم عملکرد اجتماعي، شغلي و ديگر زمينه ها ایجاد میکند و همچنین بر نظام شخصیتی و رفتاری و در نهایت بر سازگاری اجتماعی افراد تاثیر می گذارد.اولین مشکل در خانواده بوجود می آید که پدران و مادران  این افراد حاضر به قبول چنین مسله ای نیستند.به علت دیدگاه های فرهنگی و اجتماعی و جنبه های تعصبی و آبرو به خود اجازه نمیدهند که برای رفع این مشکل اقدامی انجام دهند ترس از زبانزد شدن در فامیل، اجتماع و محله زندگی باعث میشود در مقابل این خواسته ومیل فرزندانشان مقاومت به خرج دهند که در نتیجه منجر به جدال، کشمکش ضرب و شتم و راندن آنها از خانه و خانواده میشود.مطالعات انجام شده بر روی خانواده های بیماران اختلال هویت جنسی نشان میدهد که بسیاری از آنان پدر ومادری سختگیر خشک و طردکننده داشته اند.در ایران نیز هفتاد درصدوالدین این بیماران، برخوردی توام با عصبانیت و سرکوب داشته و یا از شنیدن تقاضای فرزندشان برای تغییر جنسیت متحیر و غمگین می شوند (جواهری و کوچکیان 1385).

به علاوه خانواده ها، مسايل هويتي افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي را به سادگي درك نمي كنند و با آن كنار نمي آيند. محيط خانواده ها به جاي آنكه در راستاي تلاش براي فهم احساسات فرد مبتلا به اختلال هويت جنسي باشد عميقاً  تحت تاثير پيش داوري هاي اجتماعي است ( پارولا [7]و همكاران، 2010).

اين در حالي است كه حمايت اجتماعي و خانوادگي و كيفيت زندگي مي توانند متغيرهايي باشند كه به عنوان ضربه گير در برابر پريشاني هيجاني اين افراد به كار روند (گامزگيل [8]و همكاران، به نقل از بشارت وهمکاران،1391).

در واقع در مراجعان مبتلايان به اختلال هويت جنسي ، متغيرهاي متعددي را در فضاي ارتباطات درون خانوادگي و شرايط اوليه رشد مشاهده مي كنيم كه آنان را از ديگران متمايز مي سازد. اين تمايزات، اين فرض را قوت مي بخشد كه چارچوب رشد و ارتباطات اوليه كودك مي تواند كيفيتي فراهم سازد كه منجر به ايجاد اختلال هويت جنسي شود. هرخانواده ای شیوه های خاصی را در تربیت فردی و اجتماعی فرزندان خویش بکار می گیرد این شیوه ها که شیوه های فرزندپروری نام دارد متاثر از عوامل مختلف از جمله عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره میباشد (هاردی[9] و همکاران ،نقل از حسینی نسب و همکاران،۱۳۸۳).

شیوه های فرزند پروری به عنوان مجموعه یا منظومه ای ازرفتارها ،که تعاملات والد-کودک را در طول دامنه گسترده ای از موقعیتها توصیف می کند و فرض شده است که یک جو تعاملی تاثیر گذار را بوجود می آورد.شیوه های فرزندپروری یک عامل تععین کننده و اثر گذار است که نقش مهمی درآسیب شناسی روان و رشد کودک بازی می کند (علیزاده و آندرایس،  نقل از حسینی نسب و همکاران، 1383)

يانگ[10] معتقد بود كه برخي از طرحواره ها، به ويژه آنها كه عمدتاً در نتيجة تجارب ناگوار دوران كودكی و روابط والدین کودک  شكل می گيرند، ممكن است هستة اصلي اختلالات شخصيت، مشكلات منش شناختي خفيف تر و بسياري از اختلالات مزمن محورI  قرار بگيرند (يانگ و همكاران، 1386).

تجارب بين شخصي اوليه بر عملكرد بين شخصي آينده و روشهاي تنظيم مشكلات تاثير مي گذارد ( بشارت و همکاران،1391).

اختلال در پذيرش نقش جنسي يا اختلال هويت جنسي از جمله اختلالاتي است كه افراد را دچار سردرگمي نموده و آنها را از پذيرش و ارائه مسئوليتها و حقوق و امتيازات اجتماعي محروم مي دارد چرا كه اغلب افراد از پذيرش مردان زن نما يا زنان مرد نما پرهيز مي كنند. اختلال هويت جنسي مسير زندگي فرد را دگرگون مي كند.مشكلات فراواني در تمامي ابعاد جسمي ،رواني ،اجتماعي،اقتصادي و خانوادگي ايجاد مي كند. باعث افزايش احساس وابستگي، كاهش اعتماد به نفس ، كاهش سرمايه اجتماعي و افزايش احساس آسيب پذيري در مبتلايان مي شود. عملكردهاي روزانه، فعاليتهاي اجتماعي و آرامش فكري را دچار نابساماني مي كند و باعث مي شود مبتلايان به ديگران وابسته و نيازمند حمايت آنان گردند. به علاوه نتوانند در فعاليتهاي اجتماعي معمول شركت كنند، تمامي اين مشكلات به همراه درمانهاي مختلف،

عوارض و هزينه هاي بالاي درمان، كاهش كيفيت زندگي آنها را در پي دارد ( موحد وحسین زاده کاسمانی ،1389).

كيفيت زندگي يك ماهيت پويا و ديناميك است نه يك ماهيت ايستا به اين معني كه يك فرآيند وابسته به زمان بوده و تغييرات دروني و بيروني در آن دخيل هستند.برخورداري از كيفيت زندگي ضعيف مي­تواند بر روي ارتباطات خانوادگي نيز اثر بگذارد. كيفيت زندگي ضعيف مي تواند موجب بكارگيري مكانيسم هاي مقابله و سازگاري ناموثر در افراد شده و متعاقباً موجب افزايش تنش در آنان گردد. و افزايش تنش در ارتباط با عوامل جسمي و فيزيكي بوده و مي تواند شدت بيماري را در افراد افزايش دهد (آقا مولایی ،1384،به نقل از موحد وحسین زاده کاسمانی،1389).

آشفتگی در هویت جنسی موجب سردرگمی و اغتشاش در نقش ورفتار جنسی مناسب فرد شده و به دنبال آن روابط اجتماعی و بین فردی نیز تحت تاثیر قرار گرفته که منجر به بروز رفتارهای انحرافی  و اختلال در شخصیت می شود.نتایج مطالعات نشان میدهد که بین ویژگی های شخصیت و رفتارهای جنسی رابطه معناداری وجود دارد.این مطالعات همچنین بیان میکنند که رفتارهای جنسی خاص متاثر از ویژگی های شخصیتی به ویزه نوروزگرایی، منجر به ایجاد بدکارکردی های جنسی در افراد می شود. همچنين با توجه به بافت فرهنگي كشور ما، پذيرش اجتماعي رفتارهاي افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي بسيار سخت و براي افراد مبتلا فرآيند استرس آوري است كه اين شرايط مي تواند منجر به مشكلات شخصيتي و روان شناختي در اين افراد شود (قاعدی و همکاران،1386 ).

كلونينجر[11] تلاش كرده است با نگاه و تأكيد بر پارامترهاي زيست شناختي، يك چهارچوب نظري محكم در باب شخصيت پديد آورد كه هم شخصيت بهنجار و هم نابهنجار را در بر مي گيرد.

براساس اين ديدگاه در الگوی هفت عاملی کلونینجر شخصیت متشکل از دو سازه بنیادی سرشت ومنش در نظر گرفته میشود. بعد سرشتی شامل نوجویی-اجتناب از آسیب-وابستگی به پاداش و پشتکار و بعد منشی شامل خود راهبری –همکاری و خودتعالی بخش هستند (سوراکیک[12] و کلونینجر، 2000).

تاكنون بررسي این ابعاد  درافراد مبتلا به  اختلال هویت جنسی  در ایران صورت نگرفته است با توجه به كاربرد اين تست در تشخيص و درمان لزوم بررسي آن احساس مي شود.

مطالعات نشان می دهد که نمره های زنان  و مردان مبتلا به اختلال هویت جنسی در بعدسرشت، وابستگی به پاداش ودر بعد منش، همکاری، کمتر از مردان و زنان گروه کنترل بوده است (گامزگیل وهمکاران، 2013)

پژوهش حاضر بر آنست تا شیوه های فرزند پروری، كيفيت زندگي و ابعادشخصيتی سرشت و منش  افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي را بررسي و آن را با افراد بهنجار مقايسه كند.

اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

شیوع اختلال هویت جنسی در مقایسه با بسیاری از اختلالات حول محور II و Iرقمی بسیار پایین محسوب میشود اما به عقیده جواهری(1385) علی رغم این که شمار افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی نسبت به بیماران و مبتلایان به اختلالات دیگر اندک است ولی از آن جا که این شرایط نظام شخصیتی و رفتاری و در نهایت سازگاری اجتماعی افراد را تحت تاثیر قرار میدهد میتواند به یک منبع بحران تبدیل شود.

افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي علاوه بر مشكلات و محدوديتهايي كه اختلال جنسي براي آنها ايجاد مي كند ( مانند مشكلات بدني، ظاهري، جنسي و شغلي) با نگراني هايي از قبيل درگيري هاي خانوادگي، درك نشدن توسط ديگران و طرد از سوي خانواده و اجتماع نيز مواجه هستند و در واقع يكي از مهمترين زمينه هايي كه افراد مبتلا به اختلال هويت  جنسي در آن دچار مشكلات زيادي هستند سبکهای ارتباطی وشیوه های  فرزند پروری والدین میباشد. و چون علائم اين اختلال در فرآيند تحول خيلي زود پديدار مي شود به نظر مي رسد كه تامل در زمينه سبک ارتباطی والدین با فرزندان در پيدايش این اختلال مي تواند حائز اهميت باشد (بشارت و همکاران ،1391 ).

بنابراين برخي پژوهشگران در بررسي و ارزيابي مطالعات نشان مي دهندكه بين اختلال هويت جنسيتي و غفلت هيجاني والديني همچنين طرد والديني رابطه وجود دارد (پارکر وبار[13]،1982، به نقل از بشارت  و همکاران،1391).

آشفتگي در هويت جنسي موجب سردرگمي و اغتشاش در نقش و رفتار جنسي مناسب فرد شده و به دنبال آن روابط اجتماعي و بين فردي نيز تحت تاثير قرار مي­گيرد (كوپر [14]و همكاران، 1988،به نقل از بشارت وهمکاران، 1391).

یکی ازعواملی که از سنین بسیار کم آسیب بذیری برای بسیاری از مسایل و مشکلات آینده را بیش بینی می کند ساختار شخصیت است ساختار کلی  و ابعاد شخصیت در سنین کودکی استقرار می یابند و از ثبات بالایی در طول زمان برخوردارند (پورشهباز،۱۳۹۱).

این افراد علاوه بر وجود خود اختلال با مشكلات عديده اي نيز روبرو هستند از جمله مشكلات شخصيتي و روان شناختي، كه پيامد چنين مشكلاتي كاهش كيفيت زندگي اين افراد خواهد بود.  بررسی یافته ها نشان میدهد افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی که نیازهای اولیه خود را تامین کرده و بدنبال رفع نیازهای بالاتر هستند از اختلالشان کاسته شده و کیفیت زندگیشان به مراتب افزایش می یابد (موحد وحسین زاده کاسمانی ،1389).

[1] Gender identity disorder

[2] Transsexual

[3] Kaplan

[4] sadock

[5] Veale

[6] Sohn & Bosinski

[7] Parola

[8] Gomez-Gil

[9] hardy

[10] Young

[11] Cloninjer

[12] svrakic

[13] Parker&Barr

[14] Kuiper

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي جامعه شناختي شاخص هاي کيفيت زندگي روستايي و عوامل اجتماعي موثر بر آن در مناطق روستايي
 • پايان نامه بررسي جامعه شناختي کيفيت زندگي سرپرستان خانوار
 • پايان نامه بررسي رابطه هوش عاطفي و هوش اخلاقي با کيفيت زندگي نقش واسطه اي همدلي
 • پايان نامه بررسي اثربخشي آموزش تاب آوري بر کيفيت زندگي و کاهش رفتارهاي پرخطر دانش آموزان
 • پايان نامه اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر کيفيت زندگي مادران داراي فرزند سندرم داون
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122