پايان نامه مقايسه سياست ملت سازي جمهوري اسلامي ايران در دوران سازندگي و اصلاحات (1368-1384)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مقايسه سياست ملت سازي جمهوري اسلامي ايران در دوران سازندگي و اصلاحات (1368-1384) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 145 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مقايسه سياست ملت سازي جمهوري اسلامي ايران در دوران سازندگي و اصلاحات (1368-1384) بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه 1
فصل اول: کلیات، مفهوم شناسی، عناصر هویت ملی
1-1 کلیات 3
1-1-1 بیان مسأله 3
1-1-2 سؤال های تحقیق 4
1-1-3 پیشینه و ادبیات تحقیق 4
1-1-4 محدوده تحقیق 7
1-1-5 فرضیه ها 7
1-1-6 اهداف تحقیق 8
1-1-7 روش تحقیق 8
1-1-8 مفاهیم تحقیق 10
1-1-9 سازماندهی تحقیق 11
1-2 مفهوم شناسی 11
1-2-1 ملت 11
1-2-2 ملیت 13
1-2-3 فرآیند ملت سازی 14
1-2-4 همانندسازی 18
1-2-5 تکثر گرایی 19
1-2-6 هویت ملی 19
1-2-7 ناسیونالیسم 21
1-2-7-1 انواع ناسیونالیسم 22
1-2-8 سیاست قومی 23
1-3 عناصر هویت ملی 24
1-3-1دین و مذهب 25
1-3-2 زبان 26
1-3-3 جغرافیا یا سرزمین 27
1-3-4 فرهنگ (رسوم ملی،آیین ها،اسطوره ها،هنر) 28
1-3-5 تاریخ و سرنوشت مشترک 29
1-3-6 بستگی های مشترک اقتصادی 30
1-3-7 میراث سیاسی مشترک (دولت) 31
1-3-8 اراده جمعی داوطلبانه 32
فصل دوم:
ملت ایران در ادوار مختلف تاریخی با تمرکز بر بعد از انقلاب اسلامی 1979
2-1 مقدمه 34
2-2 تاریخ سیاست های ملت سازی در دوران باستان و اسلامی 34
2-3بررسی سیاست های ملت سازی بعد از انقلاب اسلامی 1979 36
2-3-1 رویکرد امت مدارانه (الگوی آرمان گرایانه) 36
2-3-2رویکردتلفیقی 36
2-3-3 رویکرد وحدت در کثرت 37
2-3-4 دوران سیاست جنگی 42
2-4 نتیجه گیری 46
فصل سوم : وضعیت جمعیت شناختی جمهوری اسلامی ایران ( با تأکید بر تنوع قومی)
3-1مقدمه 48
3-2 بررسی وضعیت تنوع قومی در جهان 48
3-3 تنوع قومی در ایران و علل آن 52
3-4 علل گونا گونی قومی در ایران 53
3-4-1زبان 55
3-4-2 دین 56
3-4-3موقعیت جغرافیایی ؛ اقوام مهاجر و کوچ نشین 57
3-4-4 برنامه های نوسازی (نفوذ فرهنگ غرب) 58
3-5 ایران: موزاییک اقوام 58
3-5-1 قوم آذری 65
3-5-2 قوم کرد 67
3-5-3 قوم عرب 70
3-5-4 قوم بلوچ 72
3-5-5 قوم ترکمن 75
3-5-6 قوم لر 78
3-6 نتیجه گیری 80
فصل چهارم: سیاست ملت سازی در دوران سازندگی و اصلاحات در جمهوری اسلامی ایران (1384- 1367)
4-1 مقدمه 82
4-2 دوره سازندگی 82
4-2-1 تأکید بر توسعه اقتصادی و تشدید نابرابری های منطقه ای 82
4-2-2تشدید تمرکز گرایی در ساختار سیاسی کشور 86
4-2-3 مصوبه¬های شورای عالی انقلاب فرهنگی در دوره سازندگی87
4-2-4 دیدگاه های رئیس دولت سازندگی 88
4-2-5 برنامه ها و اهداف طرح ریزی شده دولت و هیات وزیران(1376-1368) 91
4-2-6 نتایج و عملکرد دولت سازندگی 94
4-2-7 جمع بندی اقدامات دوره سازندگی در جهت تدوین سیاست ملت سازی (1376- 1368) 100
4-3 دوره اصلاحات (1384-1376) 103
4-3-1 دیدگاه رئیس دولت اصلاحات در زمینه ملت سازی 103
4-3-2 اولویت یافتن مسایل فرهنگی و سیاسی (اهداف و برنامه های طرح ریزی شده دولت و هیات وزیران) 107
4-3-3 تمرکز زدایی اداری، برنامه ریزی 111
4-3-4 تغییر نگرش در مبانی هویت ملی و وفاق اجتماعی ( تغییر در مبانی ملت سازی) 113
4-3-5 عملکرد و نتایج دولت اصلاحات(1384-1376) 115

فصل پنجم : نتیجه گیری
5-1 وجوه تفاوت در دو الگوی ملت سازی در جمهوری اسلامی ایران 124
5-2 وجوه تشابه در سیاست های ملت سازی در دوران سازندگی و اصلاحات 126
فهرست منابع 131
منابع فارسی 131
منابع لاتین 136

فهرست منابع

منابع فارسی:

1-ابوالحسنی، سید رحیم، تعیین و سنجش مؤلفه های هویت ایرانی، تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1388

2-. احمدی،حمید، ایران هویت،ملیت،قومیت، تهران: مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی،1383

3-ـــــــــــــــــ، بنیادهای هویت ملی ایران، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1388.

4 -ــــــــــــــــ،قومیت و قوم گرایی در ایران افسانه واقعیت، تهران: نشرنی،1378.

5 – اداره کل قوانین کشور،قانون بودجه کل کشور،تهران:اداره کل قوانین و مقررات کشور،معاونت پژوهشی،1378.

6- اسمیت،آنتونی، منابع قومی ناسیونالیسم ،تهران: فصلنامه مطالعات راهبردی، 1377 .

7-ــــــــــــــــ ،ناسیونالیسم: نظریه،ایدئولوژی،تاریخ،ترجمه:منصور انصاری ،تهران:مؤسسه مطالعات ملی ،1383.

8- افشار سیستانی،ایرج ،بلوچستان و تمدن دیرینه ی آن، تهران: وزارت ارشاد 1371 .

9-اللهیاری،شهناز،مجموعه مصوبات شورای عالی، تهران:اداره کل قوانین و مقررات کشور،1377.

10- امان اللهی بهاروند، سکندر، قوم لر،آ گاه،تهران،1370 .

11-ـــــــــــــــــــــ ،کوچ نشینی در ایران،تهران،آگاه،1368 .

12- اوز کریملی،اوموت،نظریه های ناسیونالیسم ترجمه محمد علی قاسمی،تهران: تمدن ایرانی، 1383.

13-  بشیریه حسین، جامعه شناسی سیاسی ،تهران: نشرنی،1374.

14- بهار،مهرداد،پژوهشی دراساطیر ایران،تهران:آگه،1378.                                                                            15- بیگدلی، محمد رضا، ترکمن های ایران،تهران: انتشارات پاسارگاد، 1369.

16- توسلی،غلامعباس ویار محمد قاسمی ،مناسبات قومی و رابطه آن با تحول هویت جمعی ،مجله انجمن جامعه شناسی ایران ،شماره 4، زمستان 1384.

17 -توکلی،خالد،کردستان و دوم خرداد،تهران:نشر فکر نو،1379.

18-جلایی پور،حمیدرضا،علل تداوم بحران کردستان بعد از انقلاب اسلامی،تهران:وزارت امور خارجه،1372.

19- چلبی،مسعود،هویت های قومی و رابطه آن با هویت جامعه ای در ایران ،وزارت کشور،دفتر امور اجتماعی 1367.

20-حافظ نیا،محمدرضا،جغرافیای سیاسی ایران،تهران:سمت،1381.

21-دوردیف،مراد و شهرات،قادیرف،ترکمن های جهان،ترجمه امانگدلی صفیر، تهران:نشر درخت بلوری،1379.

22-رجایی،فرهنگ،مشکل هویت ایرانیان امروز:ایفای نقش در عصر یک تمدن و چند فرهنگ،تهران:نشر نی ،1382.

23-رضایی،احمد،ایرانیان کرد نگاهی به تاریخ سیاسی،فرهنگی و هویت کردها، فصلنامه مطالعات ملی،سال دوم،1379.

24-روح الامینی ،محمود،آیین ها و جشن های کهن در ایران امروز،تهران:آگه،1376.

25-رهبری،مهدی،معرفت و قدرت: معمای هویت ، تهران ،کویر،1388.

26-زرین کوب،عبدالحسین،تاریخ ایران بعد از اسلام،تهران:نشر امیر کبیر،1362.

27-ساروخانی،باقر،دایرۃ المعارف علوم اجتماعی ،تهران: انتشارات کیهان،1370.

28-سازمان برنامه و بودجه،پیوست لایحه برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگ جمهوری اسلامی ایران،1362-1366،تهران:سازمان برنامه و بودجه،1367.

29- سازمان برنامه و بودجه،پیوست لایحه برنامه دوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگ جمهوری اسلامی ایران،1373-1377،تهران،سازمان برنامه و بودجه ، مرکزمدارک اقتصادی-اجتماعی و انتشارات،1372.

30- سازمان برنامه و بودجه،سند برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ جمهوری اسلامی ایران1379-1383،تهران: سازمان برنامه و بودجه،1378.

31-سالنامه آماری جمهوری اسلامی ایران 1387،تهران:مرکز آمار ایران،1388.

32-سالنامه آماری جمهوری اسلامی ایران،مرکز آمار ایران،گزارش عملکرد سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران،نشر: مرکز آمار ایران،سازمان برنامه و بودجه،1382.

33- صالحی امیری،سید رضا،مدیریت منازعات قومی در ایران،تهران:مجمع تشخیص مصلحت نظام ،مرکزتحقیقات استراتژیک،1388.

34- ظهیری نژاد،مهناز،فرهنگ وهویت ایرانیان کرد،ترجمه :حبیب الله تابانی،تهران: نشر نی آیدین،1377.

35-عزیزی بنی طرف،یوسف،قبایل و عشایر عرب خوزستان،تهران،ناشر مؤلف،1372.

36-قنبری،داریوش،دولت مدرن و یکپارچگی ملی در ایران(1320-1300 ﻫ .ش) تهران:انتشارات تمدن اسلامی،1385.

37-قیصری،نورالله،قومیت عرب خوزستان،تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی،1378.

38- کاتم،ریچارد،نایونالیسم در ایران،ترجمه احمد تدین،تهران:کویر،1371.

39-کریمی مله،علی،ملت و هویت، فصلنامه مطالعات ملی شماره، شماره 3، 1386.

40-ــــــــــــــــ ،بازتاب هویت فرهنگی ایرانیان در سفرنامه های عصر صفوی و قاجار، فصلنامه مطالعات ملی،سال هشتم،شماره1 ،1386.

41-کندال،رابرت و دیگران،کردها،ترجمه:ابراهیم یونسی،تهران:روزبهان،1372

42-کنعانی،محمدامین،ایرانیان ترکمن،نگاهی به گذشته و حال ،فصلنامه مطالعات ملی،شماره 4 ،1378.

43 -گزارش اقتصادی عملکرد سال چهارم برنامه سوم توسعه، نشر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی،1383.

44-گزیده آمارو اطلاعات اقتصادی و اجتماعی 40ساله کشور،تهران،مرکز آمار ایران ،نشر:دفتر ریاست جمهوری ،1388

45-گودرزی،حسین،تکوین جامعه شناسی هویت ملی در ایران با تأکید بر دوره صفویه،تهران مؤسسه مطالعات ملی تمدن ایران،1387.

46-گیدنز،آنتونی،جامعه شناختی ،ترجمه منوچهر صبری ،تهران:نشر نی،1374.

47-ماتیل ،الکساندر،ناسیونالیسم:جنبش ،شخصیت ها،مفاهیم.ترجمه :کامران خانی-نورلله مرادی،تهران:وزارت امور خارجه،1383

48- مارجر،مارتین،سیاست قومی،ترجمه اصغر افتخاری ،فصلنامه مطالعات راهبردی شماره اول،1377.

49-مرشدی زاده،علی،نگرش نخبگان آذری به هویت ملی و منطقه ای،تهران:دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،1379.

50- مرکز آمار ایران ،سرشماری نفوس و مسکن،مربوط به استان های آذربایجان غربی،کردستان ، ایلام،کرمانشاه،تهران:مرکز آمارایران،1375

51- مسکوب،شاهرخ،هویت ایرانی و زبان فارسی،تهران: نشر و پژوهش فرزان روز،1378

52- مقصودی،مجتبی،قومیت ها ونقش آنان در تحولات سیاسی سلطنت محمد رضا پهلوی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی 1382..

53-مینورسکی،ولادمیر،کرد،تهران:انتشارات ققنوس،1388.

54- نصری،قدیر،مبانی هویت ایرانی،تهران: مؤسسه مطالعات ملی تمدن ایرانی، 1378.

55- واتسون،سی دبلیو، کثرت گرایی فرهنگی،ترجمه حسن پویان،تهران:دفتر پژوهش های فرهنگی ،1381

56- ورستر،جی ام،اقلیت ها و تبعیض ها،ترجمه محمود روغنی،تهران: قصیده سرا، 1384 .

57-یارشاطر،احسان،داستان های ایران باستان،چاپ نهم ،تهران: انتشارات علمی و فرهنگی ،1379.

مقاله ها:

58-اسکندری،آتوسا،دسته بندی استان های کشور از حیث برخورداری ازشاخص های اقتصادی-اجتماعی ، مجله و بودجه،سال پنجم ،شماره دوم،1379.

59- امان اللهی بهاروند،اسکندر،بررسی علل گونه گونی قومی در ایران،شماره9، 1380

60-امیر احمدی،هوشنگ،توسعه نابرابر استان ها درایران،اطلاعات سیاسی،سال11 ،شماره اول و دوم،1371.

61-توسلی،غلامعباس،ملیت،مذهب وآینده تمدن ایران،ایران فردا،سال اول ،شماره 5،بهمن و اسفند،1371.

62-رجب نسب،حمید،بررسی توسعه گوناگونی قومی و همبستگی ملی،فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره9، 1380.

63-رضایی،احمد،ایرانیان کرد،نگاهی به تاریخ سیاسی ،فرهنگی و هویت کردها،فصلنامه مطالعات ملی ،سال دوم،1379.

64-قاسمی،علی،اقلیت ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،فصلنامه مطالعات راهبردی ،سال ششم،شماره چهارم،1383.

65-گودرزی،حسین،توسعه سیاسی و مشارکت پذیری جامعه کرد ایران، فصلنامه مطالعات ملی،شماره9 ،1380.

66-مارجر،مارتین،سیاست قومی ،ترجمه اصغر افتخاری،فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره اول ،1377.

67-مرشدی زاده،علی،نخبگان آذری ،ایران،هویت ملی و منطقه ای،فصلنامه مطالعات ملی، شماره 4 ،1379.

 

منابع لاتین:

1-Armastrong,John A,Nation before Nationalism(Chapel Hill, University of North California Press,1982).

2-Anderson,Benedict,Imagined Communities(London : Verso ,1983).

3- Baluch,Muhammad sardar khan,The History of Baluchi Race and Baluchi stan,1977.

4- Breuilly john، Nationalism and the state(St,Martinpress,New Yourk,1982).

5-Connor,Walker,The Politics  Ethno Notinalism,Jornal of International Affairs,Vol.27.No.1(1973).

6-Gellner,Ernest,Notions and Natinalism(Ithaca: Cornell University Press,1983.

چکیده:

ملت سازی فرآیند است که طی آن شهروندان جامعه به تدریج پیرامون نقاط مشترک و وحدت آفرین به خود فهمی می رسند و اشتراکات را تقویت می کنند و در عین حال نقاط گسست و شکاف برانگیز از بین می رود یا تضعیف می شود. وجود ملتی یکپارچه و منسجم یکی از مهم ترین لوازم تداوم حیات دولت های کنونی است. بدون وجود ملتی متحد، بقاء و حیات کشور امکان پذیر نیست. بنابراین سیاست هایی که در جهت ساخت ملت و ایجاد همگرایی در بین مردم یک کشور که از اقوام و اقلیت های دینی و زبانی و فرهنگی مختلف تشکیل         می شود، بسیار حائز اهمیت است.در این پژوهش کوشش بر این است که سیاست ها و تصمیماتی که در جهت برنامه های ملت سازی در جمهوری اسلامی ایران (دوره سازندگی و اصلاحات‌ ) گرفته شده است، مورد شناسایی و بررسی قرار گیرد. به عبارت دیگر فرض اساسی در این پژوهش عبارت از این است که: الگوی ملت سازی در دوره سازندگی تمرکز گرا و مبتنی بر توسعه اقتصادی و در دوره اصلاحات تمرکز زدا و مبتنی بر توسعه سیاسی و فرهنگی بوده است.

هدف اصلی این پژوهش فهم بهتر و شناسایی  سیاست های ملت سازی و قومی در کشور ایران که ملت آن متشکل از اقوام و اقلیت های دینی، زبانی و فرهنگی متفاوت است، می باشد. روش تحقیق در این پژوهش نیز مقایسه ای است.در این تحقیق در مرحله اول به کلیات و مفاهیم ملت سازی و عناصر هویت ملی که سازنده سیاست های ملت سازی اشاره شده است. در مرحله دوم، به بررسی برنامه ها و فرآیند ملت سازی در طول تاریخ ایران توجه گردیده و در مرحله بعدی علل تنوع قومی در ایران و وجود اقوام گوناگون بررسی و تحلیل شده است. سپس الگوهای ملت سازی اجرا شده در دو دوره سازندگی و اصلاحات مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت وجوه مشابهت ها و تفاوت ها در این دو الگو مورد شناسایی و تحلیل قرار گرفته می­شود. بر اساس نتایج این تحقیق، در جمهوری اسلامی ایران، سیاست های ملت سازی روندهای متفاوتی را پشت سر گذاشته است،‌به گونه ای که تدوین تصمیمات ملت سازی در دوره سازندگی مبتنی بر توسعه اقتصادی و نوسازی و در دوره اصلاحات مبتنی بر توسعه سیاسی و فرهنگی بوده است. توجه و تاکید هریک از این دولت ها به یک وجه از توسعه کشور در سیاست ملت سازی خود باعث شکاف ها و پیامدهای نامطلوب برای مردم کشور و آینده آن ها شده است.

کلید واژه ها: ملت، ملیت، همانند سازی،‌ تکثر گرایی، هویت ملی، سیاست قومی

مقدمه

موضوع ملت سازی از مباحث کلیدی و راهبردی در عرصه­ی علوم سیاسی و روابط بین الملل می­باشد. چون مقدمه و اساس مطالعات سیاسی دولت، حکومت و جامعه که روابط و مناسبات این اجزا پیش زمینه و سرآغاز مطالعات رشته های سیاسی و بین الملل را تشکیل می­دهد و بدون شناخت ملت و عناصر ملت سازی، مطالعه در زمینه علوم فوق کاری بیهوده و بدون محتوی خواهد بود، زیرا ملت به عنوان موضوع کلان و پیچیده اسکلت بندی مطالعات سیاسی و بین الملل را تشکیل می دهد.

واقعیت پدیده ملت سازی و گونه های مختلف سیاست های ملت سازی قدمتی تاریخی دارد اما نظریه پردازی پیرامون آن با پیدایش دولت – ملت های مدرن اروپایی و شیوع نظریه های نوسازی و توسعه مقارن شده است. در همین راستا صاحب نظران مختلف درباره مؤلفه ها و عناصر ملت، شیوه های شکل گیری ناسیونالیسم و ملی گرایی در میان ملت ها و نسبت ملت به عنوان کل با هویت های خرده مثل گروه های قومی، نژادی، زبانی و مذهبی و نسبت سیاست ملت سازی با دموکراسی، آزادی، خشونت یا همزیستی سیاسی و الگوهای متفاوت ملت سازی در ملت های نوپا و تاریخی نظریه های متعددی را مطرح نموده اند.

کشور ایران به عنوان یکی از تمدن­های کهن در طول تاریخ فراز و فرودهایی داشته و حوادث گوناگونی را پشت سرگذاشته است ولی ملت ایران توانسته ماندگاری خود را با وجود تحولات بزرگ در تمام عصرها و دوره­ها حفظ نماید. بنابراین شناخت الگوها و گونه های ملت سازی در ایران و خصوصاً بعد از انقلاب اسلامی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

لذا با توجه به این توضیحات و همچنین به دلیل اهمیت موضوع ونبود کارهای تحقیقی پیرامون ملت سازی در ایران، خصوصاً در مطالعات موردی پیرامون جمهوری اسلامی، دراین پژوهش سعی گردیده است تا الگوهای ملت سازی اتخاذ شده از سوی دولت­های بعد از انقلاب اسلامی مورد مطالعه قرار گیرد ونقش آن در روند توسعه و تعالی ایران در طی دوره های مختلف علی الخصوص در دوران سازندگی و اصلاحات مورد کاوش و بررسی قرار گیرد.

فصل اول

  1-1کلیات

1-1-1 بیان مسأله :

ایجاد روح مشترک ملی که از آن با عنوان ملت سازی یاد می شود، هدف اساسی کلیه ی نظام های سیاسی در همه ادوار تاریخ بوده و هست. در بیانی ساده ملت سازی فرآیندی است که طی آن شهروندان جامعه به تدریج پیرامون نقاط مشترک و وحدت آفرین به خود فهمی می رسند و اشتراکات را تقویت می کنند و در مسیر تکامل آن گام بر می دارند و در عین حال نقاط گسست و شکاف بر انگیز از بین می رود و یا تضعیف می شوند. در نقطه تکامل این فرآیند گروه های متنوع قومی، زبانی و مذهبی به هویتی واحد دست می یابند و با آن منظومه هویتی خود و جامعه را تعریف می نمایند.

نیل به چنین هویتی در پرتو سیاست های ملت سازی ممکن می شود. سیاست ملت سازی در جوامع متنوع و تاریخی و نیز در جوامع در حال گذار هم ضرورتی مضاعف دارد و هم با چالش ها و موانع جدی تری نیز روبروست. ضرورت اتخاذ سیاست ملت سازی به حدی است که در جوامع در حال توسعه اخیراً فرآیند ملت سازی را به عنوان الزام توسعه ایی شناخته اند.ادبیات مربوط به ملت سازی طی سال های اخیربیشتر معطوف به توسعه می باشد و به تعبیر دیگر گفته می شود آن نوع از ملت سازی فرجام موفقیت آمیزتر و پایدارتر خواهد داشت که از فردای شکل گیری دولت (ایجاد انسجام در ساختارهای حاکمیت نو ظهور)، توسعه به معنی جامع کلمه را در دستور کار قرار دهد.

واقعیت پدیده ملت سازی و گونه های مختلف سیاست های ملت سازی قدمتی تاریخی دارد اما نظریه پردازان پیرامون آن با پیدایش دولت- ملت های مدرن اروپایی و شیوع نظریه های نوسازی و توسعه مقارن شده است. در همین راستا صاحب نظران مختلف درباره مؤلفه ها و عناصر ملت، شیوه­های شکل گیری ناسیونالیسم و ملی گرایی در میان ملت ها و پرورش منش و شخصیت ملی و نسبت ملت به عنوان کل با هویت خرده ملی مثل گروه های قومی، نژادی، زبانی و مذهبی، نسبت سیاست ملت سازی با دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، خشونت یا همزیستی سیاسی و تفاوت­های سیاست­های ملت­سازی در ملت های نوپا و تاریخی نظریه های متعددی را مطرح نموده اند.

ملت ایران یکی از معدود ملت­های تاریخی جهان است؛ که علی رغم فراز و نشیب­های طولانی توانسته پایایی و ماندگاری خود را حفظ نماید. ایران از جمله کشورهایی است که سیاست­سازی آن از دیرباز مورد توجه اندیشمندان و سیاست­مداران قرار گرفته است. اصول و پایه های سیاست ملت­سازی ایران با پیدایش انقلاب اسلامی که بر مبنای معرفتی دین محور استوار بود، در مقایسه با نظام سیاسی پیشین دستخوش تغییرات بنیادین گشته و تفاوت­های ماهوی یافت. لذا طبیعی می نمود که نظام نوپا سیاست متفاوت ملت­سازی را دنبال کند اما از سوی دیگر بروز جنگ تحمیلی در دهه 1360 ه.ش پیگیری و اجرای سیاست مدون و برنامه محور ملت­سازی را نمی داد و در عمل از پایان جنگ تحمیلی و آغاز به کار دولت موسوم به سازندگی است که تدوین برنامه­های توسعه در دستور کار نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت و پس از آن در دولت موسوم به اصلاحات با تکیه بر مؤلفه­های دیگر با بعضی بازنگری­ها دنبال شد.

اینک با توجه به ملاحظات فوق پرسش اصلی تحقیق چنین است:

1-1-2 سؤال های تحقیق:

سؤال اصلی:

الگوی سیاست­های ملت­سازی در دوران سازندگی و اصلاحات چه شباهت ها و تفاوت هایی با هم داشته است؟

سؤال های فرعی:

الگوهای مختلف سیاست ملت سازی کدامند؟

مهمترین مؤلفه های سیاست ملت سازی در دوران سازندگی و اصلاحات چه بوده است؟

شیوه های اعمال و پیگیری سیاست ملت سازی در دو دوره چگونه بوده است؟

1-1- 3 پیشینه و ادبیات تحقیق:

در زمینه ملت سازی در ایران بعد از انقلاب،منابع زیادی به رشته تحریر در نیامده است بلکه بیشتر در قالب مقاله ها و بیانیه­ها و مصوبه های مجلس موجود و قابل استنباط می باشد.لذا می توان گفت مطالعه موردی پیرامون  این موضوع، نو و بدیع می باشد. با این حال در این بخش می توان دو دسته از پژوهش­هایی که صورت گرفته را از هم تمییز داد:

الف.پژوهش هایی که مفاهیم نظری ملت، ملت سازی و ملیت را مورد بررسی قرار داده اند.

ب.پژوهش های داخلی و خارجی که بحث قومیت وقوم گرایی و اقلیت ها وتکثرگرایی را بررسی کرده اند.

در ذیل به بررسی اجمالی این دو دسته از پژوهش ها خواهیم پرداخت.

الف.پژوهش هایی که مفاهیم نظری ملت،ملت سازی، ملیت را مورد بررسی قرار داده اند.

– حمید احمدی، هویت، ملیت، قومیت

یکی از منابع معتبر درباره موضوع فوق کتاب هویت، ملیت، قومیت نگاشته حمید احمدی است.به نظر اوآنچه که باعث بی اعتنایی به مبحث ملیت در ایران شده است، تأثیرپذیری جمهوری اسلامی ایران از سیاست های رسمی انترناسیونالیسم اسلامی می باشد.ایشان در این کتاب به محور مذهب و دین توجه کردند ولی آن چه که ابن نوشته با این کتاب را متمایز می کند؛ بحث نقش دولت و سیاست­ها و تصمیمات اتخاذ شده از طرف سازمان های اجرایی کشور در زمینه عدم توجه یا توجه به مسأله ملت و ملت سازی است.

– کتاب مبانی هویت ایرانی از قدیر نصری

در این کتاب به عناصر هویت ملی و سازنده برنامه های ملت سازی مانند دین، زبان، فرهنگ و … اشاره شده است. ولی آنچه که در این منبع مغفول ماند و دراین پژوهش مطالعه می شود؛ بررسی و نقش این عناصر هویت ملی در برنامه های ملت سازی دو دولت بعد از انقلاب اسلامی است.

-کتاب بنیادهای هویت ملی ایرانی از حمید احمدی

ایشان در این کتاب توجه به مسأله دیدگاه های سنتی به هویت ملی ایران، دیدگاه های مدرن درباره هویت ایرانی و بازسازی هویت ملی ایرانی در عصر جهانی شدن پرداخته اند. در ضمن به عناصر شکل گیری ملت چون: سرزمین مشترک، نیای مشترک، تاریخ و زبان و دین مشترک و … توجه کرده اند. ولی آن چه که در این کتاب بدان توجه نشده است، عدم توجه به دولت های روی کار آمده در ایران و سیاست ها  و اقدامات آن ها و تأکید هر یک از این دولت ها به عناصر تشکیل دهنده ملت در هر دوره خاصی است. در ضمن آنچه که در این پژوهش مطالعه می شود؛ سیاست های قومی و توجه و عدم توجه به اقوام و تاثیر این امر در ملت سازی است.

ب) پژوهش های داخلی و خارجی که بحث قومیت وقوم گرایی و اقلیت ها وتکثرگرایی را بررسی کرده اند.

-کتاب کثرت گرایی فرهنگی از سی.دبلیو واتسون

این کتاب از جمله کتاب های لاتین و مهم در این زمینه می­باشد. نویسنده در این کتاب به مسأله ملیت- گرایی و کثرت گرایی فرهنگی و نقش رسانه ها و دین و آموزش و پرورش در فرآیند ملت سازی توجه می- کندو به تمایز میان جوامع تک فرهنگی و چند فرهنگی می پردازد و برای فهم مطالب خود را در این کتاب از مثال هایی چون؛ کشورهای چون مالزی و ایالات متحده آمریکا استفاده کرده؛ که چگونه رهبران آن کشورها توانسته اند سیاست های قومی مناسبی را اتخاذ کنند. ولی آن چه که در تمایز پژوهش من نسبت به این کتاب دیده می شود این می باشد که مسئله مورد تمرکز من بر کشور ایران می باشد وهم این که در این کتاب به تاثیر وجود نظام دموکراتیک و اقتدار گرا در فرایند ملت سازی توجهی نکرده است که در تحقیق من این رابطه دیده می شود.

-از دیگر کتاب های لاتین نوشته شده در این زمینه کتاب اقلیت ها و تبعیض ها از جی.ام.ورستر، فیلیپ پرل موتز است.در این کتاب توجه به مسئله حقوق اقلیت ها و دولت های قانون سالار و احقاق حقوق اقلیت ها از طریق تصویب لوایح قانونی و رفتار تبعیض آمیز گروه های اقلیت علیه گروه های اکثریت و رابطه چند گونگی قومی و فدرالیسم توجه شده است. این کتاب برای درک بهتر قومیت و سیاست های قومی به مثال های تجربی چون کشور هند و مالزی می پردازد. ولی آن چه که پژوهش من به این مطلب می افزاید نقش مذهب است که در این کتاب مجالی برای پرداختن به رابطه مذهب و ملت سازی نشده است. در ضمن مبنای مطالعات من مبتنی بر نقش مصوبات مجالس و نقش مستقیم دولت در ساختن تصمیمات قومی است.

-سید رضا صالحی امیری، مدیریت منازعات قومی در ایران

از جمله کتاب هایی که مستقیماً به بحث سیاست های قومی در ایران در ادوار مختلف پرداخته کتاب آقای امیری است.نویسنده سیاست های ملت سازی در دوران سازندگی را تحت تاثیر توسعه اقتصادی و تشدید نابرابری های منطقه ایی دانسته و در دوران اصلاحات تمرکز به حقوق شهروندی و زبان فارسی و اولویت قراردادن حقوق اقلیت ها و اقوام شده است. ولی آن چه این پژوهش بدان می پردازد و در این کتاب به آن تمرکز نشده است؛ بررسی قوانین کشور از منظر ملت سازی است که هر محققی را در درک درست مبانی ملت سازی در این دو دوره کمک     می کند.

-حمید احمدی، قومیت و قوم گرایی در ایران

نویسنده کنار گذاشتن وابستگی های عقیدتی وتأکید بر وفاداری ملی به جامعه ایرانی را اساس قرار داده و مشارکت سیاسی و جذب همه اقشار ایرانی بدون توجه به اعتقادات مذهبی، زبانی، قومی را مطرح می کند. ولی توجه این تحقیق بر آن  است که مذهب و اسلام از عوامل وحدت بخش و تاثیر گذار بر  ملت سازی در ایران محسوب می شود و در ضمن نقش سازنده دولت ها و تصمیمات آن ها و محرومیت و توجه به اقوام در این زمینه تأثیر گذار بوده است .

1-1-4 محدوده تحقیق:

قلمرو این تحقیق از لحاظ زمانی از سال(1368تا 1384)یعنی دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی می باشد.از نظر جغرافیایی کشور ایران را شامل می شود.

1-1-5  فرضیه ها:

فرضیه اصلی: با توجه به سؤال اصلی تحقیق مبنی بر اینکه ” الگوی سیاست ملت سازی جمهوری اسلامی ایران در دوران سازندگی و اصلاحات چه شباهت­ها و تفاوت­هایی با یکدیگر دارد؟” فرضیه اصلی تحقیق عبارت از این است که ” الگوی ملت سازی در دوره سازندگی تمرکزگرایی مبتنی بر توسعه اقتصادی  ودر دوره اصلاحات تکثرگرایی تمرکز زدا و مبتنی بر توسعه سیاسی و فرهنگی بوده است.”

فرضیه های فرعی:

با توجه به سؤال فرعی ” الگوی مختلف سیاست ملت سازی کدامند؟ ” فرضیه فرعی چنین است که ” بطور کلی سه نوع الگوی همانند سازی، تکثرگرایی برابر و تکثرگرایی نابرابر در زمینه ملت سازی وجود دارد.

با توجه به سؤال فرعی” مهم ترین مؤلفه سیاست ملت سازی در دوران سازندگی بر مؤلفه اقتصاد و در دوره اصلاحات بر فرهنگ و سیاست استوار بوده است”.

با توجه به سؤال فرعی” شیوه هایا اعمال و پیگیری سیاست ملت سازی در دو دوره چگونه بوده است؟” .فرضیه فرعی بدین شرح است که” سیاست ملت سازی در دوران سازندگی با الگوی تمرکزگرایی و در دوران اصلاحات به شیوه عدم تمرکز متمایل به تکثرگرایی دنبال شده است” .

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه آينده‌نگاري تحولات رسانه ديني در افق 1404 جمهوري اسلامي ايران
 • پايان نامه سياستگذاري و مديريت پوشش در جمهوري اسلامي ايران
 • پايان نامه رويکرد و عملکرد جامعه روحانيت مبارز در فرايند سياست و حکومت جمهوري اسلامي ايران
 • پايان نامه جايگاه چين در سياست نگاه به شرق جمهوري اسلامي ايران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122