پايان نامه مقايسه طرحواره هاي ناسازگار اوليه و اختلال شخصيت خودشيفته در بيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي، اضطراب فراگير و افراد بهنجار

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مقايسه طرحواره هاي ناسازگار اوليه و اختلال شخصيت خودشيفته در بيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي، اضطراب فراگير و افراد بهنجار یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 140 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه مقايسه طرحواره هاي ناسازگار اوليه و اختلال شخصيت خودشيفته در بيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي، اضطراب فراگير و افراد بهنجار بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: كليات پژوهش
مقدمه    2
بيان مسئله    3
ضرورت و اهميت تحقيق    5
فرضيه هاي تحقيق    6
اهداف تحقيق    8
تعاريف نظري و عملياتي    9
فصل دوم: زمينه و پيشينه پژوهش
مقدمه    12
افسردگی    12
تاریخچه افسردگی    12
اختلال افسردگی اساسی    13
شیوع    16
سبب شناسی اختلال افسردگی اساسی    17
عوامل زیست شناختی    17
عوامل نوروشیمیایی    18
عوامل روان¬پویشی    19
عوامل یادگیری    20
نظري¬های افسردگی    20
نظريه شناختی    20
نظریه اصالت وجودی    21
عوامل شخصیتی    22
مدل رفتاری لوینسون    23
مدل خویشتن داری رم    24
مدل شناختی بالینی بک    25
نظریه شیکه تداعی    29
مدل دزماندگی آموخته شده    32
مدل تکرار غیرارادی خودنظم بخش    33
مدل سبک¬های پاسخی به افسردگی    34
مدل شناختی جدید بک از افسردگی    35
مدل زیرسیستم¬های شناختی متعامل    37
اختلال اضطراب فراگیر    43
سیر اختلال اضطراب فراگیر در DSM    43
سیر و پیش آگهی    45
نظریه¬های شناختی GAD    47
نظریه¬ی بک    47
نظریه¬ی بارلو    51
نظریه¬ی بورکووک    56
نظریه¬ی ولز    60
اختلال شخصیت خودشیفته    66
تاریخچه و تول خودشیفتگی    66
خودشیفتگی    68
شیوع    69
توصیف¬های اختلال شخصیت خودشیفته    70
انواع شخصیت خودشیفته    72
نوع بزرگ منش    73
نوع آسیب پذیر    74
روی¬آوردهای مختلف اختلال شخصیت خودشیفته    76
روان¬پویشی    76
زیستی اجتماعی    77
شناختی رفتاری    77
بین فردی    79
طرحواره¬های ناسازگار اولیه    80
نظریه یانگ    80
طرحواره¬های حوزه¬ی بریدگی و طرد    83
طرحواره¬ی رهاشدگی / بی ثباتی    83
طرحواره¬ی بی اعتمادی / بدرفتاری    83
طرحواره¬ی محرومیت هیجانی    83
طرحواره¬ی نقص / شرم     84
طرحواره¬ی انزوای اجتماعی / بیگانگی    84
طرحواره¬ها¬ی حوزه خودگردانی و عملکرد مختل     84
طرحواره¬ی وابستگی/ بی کفایتی    84
طرحواره¬ی آسیب پذیری نسبت به زیان و بیماری    85
طرحواره¬ی خود تول نیافته / گرفتار    85
طرحواره¬ی شکست    85
طرحواره¬ها¬ی حوزه محدودیت¬های مختل     85
طرحواره¬ی استحقاق / بزرگ منشی    86
طرحواره¬ی خویشتن داری و خودانضباطی ناکافی    86
طرحواره¬¬های حوزه دیگر جهت¬مندی    86
طرحواره¬ی اطاعت    87
طرحواره¬ی ایثار    87
طرحواره¬¬های حوزه گوش به زنگی بیش از حد و بازداری    87
طرحواره¬ی بازداری هیجانی    88
طرحواره¬ی معیارهای سختگیرانه و عیب جویی افراطی    88
پیشینه¬ی پژوهش    92
تحقیقات انجام شده در داخل کشور    92
تحقیقات انجام شده در خارج کشور    92
نتیجه گیری     94
فصل سوم: روش اجرای پژوهش
روش پژوهش    96
جامعه آماري    96
حجم نمونه و روش نمونه گيري    96
ابزار تحقيق    96
فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره¬های ناسازگار اولیه¬ی یانگ    96
پرسشنامه شخصیت خودشیفته    97
روش تجزيه و تحليل داده ها    98
روش اجرا    98
فصل چهارم: يافته هاي پژوهش
مقدمه    100
الف- يافته هاي جمعيت شناختي    100
ب- يافته هاي توصيفي    102
ج- بخش استنباطي (يافته هاي مربوط به فرضيه ها)    104
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
مقدمه    110
محدوديت ها    115
پيشنهادها    115
منابع
منابع فارسی    117
منابع لاتین    118

منابع

 احمدیان گرجی، معصومه؛ فتی، لادن؛ اصغرنژاد فرید، علی اصغر؛ ملکوتی، سید کاظم (1387). مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه در بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی با بیماران افسرده غیر اقدام کننده به خودکشی و جمعیت غیربالینی. تازه های علوم شناختی، سال 10، شماره 4: 59-49

انجمن روانپزشکی آمریکا (2000). DSM-IV-TR متن تجدیدنظر شده راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی. ترجمه م. ر. نیکخو و ه-، آوادیس یانس(1383). تهران: انتشارات سخن.

برازنده، ه (1384). رابطه معیارهاي ارتباطی و طرحواره هاي ناسازگار اولیه با سازگاري زناشویی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد

تمنایی فر، شیما؛ محمدخانی، پروانه؛ پورشهباز، عباس (1387). رابطه همبودی اختلالات شخصیت دسته ب و اختلال افسردگی اساسی با عود افسردگی. مجله توان بخشی/ دوره 9- شماره 3 و 4. پائیز و زمستان 1387

دادستان، پریرخ؛ علی­بخشی، سیده زهرا؛ پاکدامن، شهلا(1387). سبک­های مکانیزم دفاعی در انواع شخصیت خوددوستدار، یک همبستگی بنیادی. فصلنامه روانشناسی ایرانی، سال 5، شماره 18

سادوک، بنیامین و سادوک، ویرجینیا (2003). خلاصه رونپزشکی جلد دوم/ چاپ چهارم. ترجمه پورافکاری، نصرت ا…(1382). تهران: انتشارات شهرآب

عليلو، م. (1378). بررسي آزمايشي خلق بر عملکرد. پژوهشهاي روانشناختي، دورة 5، شمارة 3 و4، 47-37

لطفی، راضیه؛ دنیوی، وحید؛ خسروی، زهره (1386). مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه در سربازان مبتلا به دسته ب اختلالات شخصیت و سربازان سالم. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران. سال 5، شماره 2: 1261-1266

یانگ، جفري ( 1384 ). شناخت درمانی اختلالات شخصیت: رویکرد متمرکز بر طرحواره. ترجمۀ علی صاحبی و حسن حمیدپور. تهران: آگه و ارجمند.

یانگ، جفري، کلوسکو، ژانت، ویشار، مارجوري ( 1386 ). طرح واره درمانی. ترجمۀ حسن حمیدپور و زهرا اندوز.تهران: ارجمند.

Akhtar, Salman, and James Anderson Thomson, Jr. )1982(. “Overview: Narcissistic Personality Disorder.” American Journal of Psychiatry . Volume 139(1):12–20.

Bandar, A. (1997) . Self – efficacy. New York: Freeman.

Bar Low , D.H(1988). Anxiety and its disorders. New York: Guilford.

Bar Low, D. H. (2001). Anxiety and its disorders (2 ed). New York: Guilford.

Barlow, D. H., Blanchard, R. B., Vermilyea, J. B. Vermilyea, B. B. & Ninardo , P. (1986). Generalized anxiety and generalized anxiety disorder: Description and reconceptualization. American Journal of psychiatry, 143, 40-44

Barry,T.C, Grafeman, G.S, Adler K.K & Picard D.J, (2007). The relations among narcissism, self esteem and delinquency in a sample of atrisk adolescents, Journal of adolescence. Volume 44: 120-132

Battle J, (1992). Culture Free Self Esteem Inventories, 2nd ed. Austin, TX: Pro-Ed

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه طرحواره­های ناسازگار اولیه و اختلال شخصیت خودشیفته در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر و افراد بهنجار  می­باشد. روش این پژوهش علی- مقایسه ای از نوع مورد شاهدی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران زن و مرد مبتلا به افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر مراجعه کننده به بیمارستان ها و مراکز بالینی شهرستان مشهد در تابستان سال 1390 بود. اندازه هر یک از زیرگروه ها باید حداقل 15 نفر باشد، برای افزایش اعتبار بیرونی پژوهش حاضر اندازه هر یک از زیرگروه ها 30 نفر در نظر گرفته شده است. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس بود. برای جمع آوری داده­ها از پرسشنامه شخصیت خودشیفته (PNI) و فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره­های ناسازگار اولیه یانگ (YSQ_SF) استفاده شد. داده­های پژوهش با تحلیل واریانس چندمتغیری و تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که بین میانگین هیچکدام از مولفه­ها­­ی اختلال شخصیت خودشیفته در سه گروه تفاوت معناداری وجود ندارد. و همچنین نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که بین میانگین تمامی 15 طرحواره ناسازگار اولیه در سه گروه تفاوت معناداری  وجود دارد و نتایج آزمون تعقیبی LSD نشان داد که میانگین تمامی این طرحواره­ها در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر  از بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و افراد بهنجار؛ و در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی از افراد بهنجار  بیشتر  است. بر اساس این یافته­ها می­توان نتیجه­گیری کرد که مولفه­های شخصیت خودشیفته نقشی در بروز یا تشدید نشانه­های افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر  ندارند و طرحواره­های ناسازگار اولیه از عوامل اصلی بروز یا تشدید نشانه­های اختلال اضطراب فراگیر می­باشد.

کليد واژه­ها: طرحواره­های ناسازگار اولیه، الگوی شخصیت خودشیفته، افسردگی اساسی، اضطراب فراگیر

مقدمه

اضطراب و افسردگی دو اختلال روانی شایع محسوب می شوند که در قلمرو آسیب شناسی روانی پژوهش های فراوانی را به خود اختصاص داده اند، لیکن هنوز هم عوامل موثر  بر بروز و تداوم این اختلالات به خوبی روشن نشده است. مشخص است که افسردگی و اضطراب با هم ارتباط نزدیکی دارند اما علل، پیامدها و عملکردهای متفاوتی می توانند داشته باشند، مثلا اضطراب و افسردگی اثرات متفاوتی بر پردازش اطلاعات دارند(بک، فریمن و دیویس[1]، 2003).

اختلالات خلقی یکی از شایع ترین اختلالات روانپزشکی است که به صورت خلق پایین در دوره های افسردگی و خلق بالا در دوره های شیدایی نمود پیدا می کند (سادوک و سادوک[2]، 2003).

اختلالات خلقی به اختلالات افسردگی ، اختلالات دو قطبی و دو اختلال مبتنی بر آسیب شناسی (اختلال خلقی به علت یک حالت طبی عمومی و اختلال خلقی ناشی از مصرف مواد) تقسیم می شود (انجمن روانپزشکی آمریکا، 2000).

دامنه بالینی افسردگی از افسرده خویی[3]  تا افسردگی عمده[4] می باشد. شیوع طول عمر اختلال افسردگی اساسی 2/16 درصد و شیوع سالیانه آن 6/6 درصد می باشد. این اختلال در زنان دو برابر مردان می باشد و بیشترین احتمال خطر برای ابتلا به افسردگی بین 40-20 سالگی می باشد (بلازر5، 2000) که با نشانه هایی چون خلق افسرده، از دست دادن علاقه، کاهش قابل ملاحظه وزن ، انرژی و غیره مشخص می شود (سادوک و سادوک، 2003). اختلالات اضطرابی نیز از جمله شایع ترین اختلالات روانپزشکی است. میزان شیوع طول عمر اختلالات اضطرابی 5/30 درصد و شیوع سالیانه آن 7/17 درصد می باشد(سادوک و سادوک، 2003).اختلالات اضطرابی نیز انواع مختلفی دارد که از آن جمله می­توان به اختلال اضطراب فراگیراشاره کرد. این اختلال با اضطراب مداوم و فراگیر مشخص می شود که وابسته به شرایط خاص نیست هرچند به وسیله برخی از شرایط وخیم­تر می شود. این اختلال در زنان دو برابر مردان می باشد و شیوع طول عمر این اختلال 5 درصد شیوع سالیانه آن 3 درصد می­باشد (تایرر و بالدوین

[5]، 2006). به نظر می رسد پرداختن به عوامل زمینه ساز و مسبب در بروز این دو اختلال شایع می تواند نقش بسزایی در پیشگیری از بروز و بهبود و ارتقائ روش های درمانی داشته باشد. از جمله عوامل تاثیرگذار بر بروز، تشدید و یا عود اختلالات می­توان به شخصیت فرد اشاره داشت که به عنوان الگوی پایدار تجربه درونی تعریف می شود و الگوی رفتاری است که انحراف قابل توجهی از فرهنگ دارد و منجر به ناراحتی و کاهش عملکرد می گردد. اختلالات شخصیت در طول زمان پایدار است و شروع آن مربوط به اوایل بلوغ و نوجوانی است. از جمله این اختلالات می توان به اختلال شخصیت خودشیفته اشاره داشت که الگوی فراگیر بزرگ منشی، نیاز به تحسین و فقدان همدلی است که با نشانه هایی چون اعتقاد به بی همتایی، انتظارات غیرمنطقی از دیگران، خیال پردازی های مربوط به قدرت و غیره مشخص می گردد (انجمن روانپزشکی آمریکا، 2000). همچنین از عوامل اساسی دیگر در ایجاد و حفظ یک اختلال ساختارهای شناختی افراد است. طبق نظر بک باید به طرحواره های ناسازگار اولیه به عنوان پایه ای ترین و اساسی ترین سطوح شناختی توجه نمود (بک و همکاران، 2003). بنا به نظر یانگ آسیب روانی از شکل گیری و ثبات طرحواره های ناسازگارانه اولیه ناشی می شود (استفا  و واترز[6] ، 2005).

بنابراین هدف این پژوهش مقایسه­ی طرحواره­های ناسازگار اولیه و شخصیت خودشیفته در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و افسرده عمده  و افراد بهنجار می­باشد.

بیان مساله

با توجه به میزان شیوع بالای اختلالات افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر جالب توجه است که اختلال افسردگی اساسی با اختلال اضطراب فراگیر همپوشی بالایی دارد و این موجب افزایش بی اعتمادی در رابطه با یک تشخیص مجزا و جداگانه برای اختلال اضطراب فراگیر می شود (کسلر، نلسون، گوناگل، لیو، شوارت و بلازر[7]، 1996). برخی از تحقیقات نشان دهنده ی آن است که این دو اختلال از بسیاری از لحاظ مانند عوامل نگهدارنده و ایجادکننده آن یا حداقل از لحاظ ژنتیکی یکسان می باشند و ممکن است دو اختلال جداگانه نباشند (کندلر، نیل، کسلر، هیث و ایرث[8]، 1992).

از این رو برای تفکیک این دو اختلال لازم است که به بررسی عوامل اساسی در ایجاد و نگهداری آنان پرداخت که از آن جمله می توان به تیپ شخصیتی افراد اشاره کرد.

طبقDSM-IV-TR  اختلالات شخصیت به عنوان الگوی پایدار تجربه درونی تعریف می شود و الگوی رفتاری است که انحراف قابل توجهی از فرهنگ دارد و منجر به ناراحتی و کاهش عملکرد می گردد. اختلالات شخصیت در طول زمان پایدار است و شروع آن مربوط به اوایل بلوغ و نوجوانی است. از جمله این اختلالات می توان به اختلال شخصیت خودشیفته اشاره داشت که الگوی فراگیر بزرگ منشی، نیاز به تحسین و فقدان همدلی است که با نشانه هایی چون اعتقاد به بی همتایی، انتظارات غیرمنطقی از دیگران، خیال پردازی های مربوط به قدرت وغیره مشخص می گردد (انجمن روانپزشکی آمریکا، 2000). برخی از پژوهشگران علاقمند به بررسی نقش شخصیت خودشیفته در افسردگی می باشند .

فولفورد و همکاران[9] (2008) به یک همپوشی قابل ملاحظه بین اختلال افسردگی و اختلال شخصیت خودشیفته دست یافتند. رونینگستام[10] (1996) نیز نشان داد که شخصیت خودشیفته به هیچ یک از اختلالات مربوط به محور I به طور سازمان بندی مربوط نیست و فقط بر تظاهرات آنها اثر می گذارد.

از جمله عوامل اساسی دیگر در ایجاد و حفظ یک اختلال ساختارهای شناختی افراد است. طبق نظر بک باید به طرحواره های ناسازگار اولیه به عنوان پایه ای ترین و اساسی ترین سطوح شناختی توجه نمود (بک و همکاران[11]، 2003). بنا به نظر یانگ، طرحواره ها باورهای عمیق و مستحکم فرد در مورد خود و جهان هستند که حاصل آموزه های نخستین سال های زندگی می باشند. یانگ آن دسته از طرحواره ها را که منجر به شکل گیری مشکلات روان شناختی می گردند طرحواره های ناسازگار اولیه نامید که به الگوی خود تداوم بخشی از خاطرات، هیجانات، شناخت ها، و ادراک اطلاق می شود که رفتار را هدایت می کند (یانگ همکاران، 1993؛ به نقل از ساریو و همکاران[12]، 2009 ). بنا به نظر یانگ آسیب روانی از شکل گیری و ثبات طرحواره های ناسازگارانه اولیه ناشی می شود (استفا  و واترز[13] ، 2005).

برخی از پژوهشگران نقش طرحواره های ناسازگار اولیه را در ابتلا به اختلالات روانی مختلف مثل اختلالات شخصیت، افسردگی، اضطراب و غیره بررسی کرده اند (پلتز و همکاران[14]، 2002).

با این وجود در مورد نقش شخصیت خودشیفته در ایجاد اختلال افسردگی اساسی و اختلال اضطراب فراگیر تحقیقات بسیار اندکی صورت گرفته است و در باره نقش طرحواره های ناسازگار اولیه در ایجاد این دو اختلال نیز اطلاعات کمی موجود است. از این رو این پژوهش در صدد پاسخگویی به سوال اساسی زیر است:

آیا بین طرحواره های ناسازگار اولیه و شخصیت خودشیفته در افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی، افراد مبتلا به اضطراب فراگیر و افراد بهنجار تفاوت وجود دارد؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

در طی چند دهه اخیر روان شناسان در مورد آسیب شناسی روانی توجه فزاینده ای به ساختارهای شناختی داشته اند که از آن جمله می توان به طرحواره های ناسازگار اولیه اشاره داشت که از آن باید به عنوان اساسی ترین و پایه ای ترین سطح شناختی یاد کرد (بک و همکاران، 2003). در ایجاد و نگهداری اختلالات گوناگون، طرحواره های ناسازگار مختلفی نقش دارند به طوری که به نظر می رسد طرحواره های نقص و دلبستگی بیشتر با افسردگی مرتبط است و طرحواره های مرتبط با حوزه آسیب پذیری نسبت به صدمه و بیماری بیشتر با اختلالات اضطرابی مرتبط است (احمدیان و همکاران، 1387).

همچنین اختلالات شخصیت یکی از علل ایجاد اختلالات می باشد، به طوری که تمنایی و همکاران (1387) نشان دادند همبودی بین اختلال افسردگی اساسی و عود آن با اختلال شخصیت مرزی و اجتنابی بالا می باشد. با توجه به اینکه اختلال افسردگی اساسی و اختلال اضطراب فراگیر از شایع ترین اختلالات روانپزشکی هستند و همچنین همپوشی بالایی بین این دو اختلال وجود دارد (استین و هیمبرگ[15]، 2003) ، پژوهش های کمی در ارتباط  مقایسه ی طرحواره های ناسازگار اولیه و شخصیت خودشیفته در مورد این بیماران صورت گرفته است، از این رو انجام پژوهش حاضر مهم به نظر می رسد و می تواند موجب تقویت علم آسیب شناسی روانی گردد. همچنین با توجه به اینکه طرحواره های ناسازگار اولیه و الگوی رفتاری خودشیفته نقش مهمی در بروز رفتارها و برقراری روابط اجتماعی دارد، انجام چنین تحقیقی می تواند در مرکز بالینی و درمانی راهگشا و موثر باشد.

فرضیه های پژوهش

الگوی شخصیت خودشیفته در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر و افراد بهنجار متفاوت است.

طرحواره های ناسازگار اولیه در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر و افراد بهنجار متفاوت است.

طرحواره محرومیت هیجانی [16]در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر و افراد بهنجار متفاوت است.

طرحواره رهاشدگی/ بی ثباتی [17]در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر و افراد بهنجار متفاوت است.

طرحواره بی اعتمادی/ بدرفتاری [18]در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر و افراد بهنجار متفاوت است.

طرحواره انزوای اجتماعی/ بیگانگی[19]در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر و افراد بهنجار متفاوت است.

طرحواره نقص/ شرم [20]در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر و افراد بهنجار متفاوت است.

طرحواره شکست [21]در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر و افراد بهنجار متفاوت است.

طرحواره وابستگی/ بی کفایتی [22]در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر و افراد بهنجار متفاوت است.

طرحواره آسیب پذیری نسبت به زیان و بیماری [23]در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر و افراد بهنجار متفاوت است.

طرحواره خود تحول نیافته/گرفتار2در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر و افراد بهنجار متفاوت است.

طرحواره استحقاق/بزرگ منشی 3در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر و افراد بهنجار متفاوت است.

طرحواره خویشتن داری/ خود انضباطی ناکافی4 در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر و افراد بهنجار متفاوت است.

طرحواره اطاعت5 در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر و افراد بهنجار متفاوت است.

طرحواره از از خود گذشتگی6 در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر با افراد بهنجار متفاوت است.

طرحواره بازداری هیجانی 7در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر و افراد بهنجار متفاوت است.

طرحواره معیارهای سختگیرانه/ عیب جویی افراطی [24]در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر و افراد بهنجار متفاوت است.

 ب- هدف و ضرورت تحقیق

اهداف کلی

مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی، اضطراب فراگیر و افراد بهنجار

مقایسه الگوی شخصیت خودشیفته در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی، اضطراب فراگیر و افراد بهنجار

اهداف اختصاصی

مقایسه طرحواره محرومیت هیجانی در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر با افراد بهنجار

مقایسه طرحواره ناسازگار اولیه رهاشدگی/ بی ثباتی در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر با افراد بهنجار

مقایسه طرحواره ناسازگار اولیه بی اعتمادی/ بدرفتاری در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر با افراد بهنجار

مقایسه طرحواره ناسازگار اولیه انزوای اجتماعی/ بیگانگی در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر با افراد بهنجار

مقایسه طرحواره ناسازگار اولیه نقص/ شرم در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر با افراد بهنجار

مقایسه طرحواره شکست در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر و افراد بهنجار

مقایسه طرحواره وابستگی/ بی کفایتی در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر و افراد بهنجار

مقایسه طرحواره آسیب پذیری نسبت به زیان و بیماری در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر و افراد بهنجار

مقایسه طرحواره خود تحول نیافته/گرفتاردر بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر و افراد بهنجار

مقایسه طرحواره استحقاق/بزرگ منشی در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر و افراد بهنجار

مقایسه طرحواره خویشتن داری/ خود انضباطی ناکافی در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر و افراد بهنجار

مقایسه طرحواره اطاعت در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر و افراد بهنجار

مقایسه طرحواره از از خود گذشتگی در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر با افراد بهنجار

مقایسه طرحواره بازداری هیجانی در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر و افراد بهنجار

مقایسه طرحواره معیارهای سختگیرانه/ عیب جویی افراطی در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر و افراد بهنجار

[1] Beck, Freeman & Davis

[2] .Sadook&sadook

[3] . dysthymia

[4] .major depressiond disorder

4.Blazer

[5] . Tyrer & Baldwin

2 . Stopa & Waters

Kessler, Nelson, Gonagle, Liv, Swartz & Blazer

Kendler, Neale, Kessler, Heath & Eares

[9] . Fulford et al

[10] .Roningstam

[11] . Beck  et al

[12] .Sarriaho et al

[13] . Stopa & Waters

6. Platts et al

[15] . Stein & Heimberg

[16] .emotion deprivation

[17] . abandonment/ instability

[18] . mistrust/ abuse

[19] . social isolation/ allienation

[20] . defectiveness/ shame

[21] . failure

[22] . dependence/ incompetence

[23] . vulnerability to harm and illness

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين اضطراب رايانه اي و شکاف ديجيتالي دانشجويان
 • پايان نامه اثربخشي آواز- ملوديک بر کاهش لکنت و اضطراب در کودکان دبستاني
 • پايان نامه پيش بيني اضطراب امتحان بر حسب اضطراب جدايي و سبک دلبستگي دانش آموزان سال ششم ابتدايي
 • پايان نامه بررسي تاثير 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي،افسردگي و اضطراب بيماران جراحي باي پس عروق کرونر
 • پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد با‌ اختلال اضطراب ‌‌اجتماعی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122