پايان نامه مقايسه عملکردهاي اجرايي در بيماران مبتلا به اسکيزوفرنيا بدون علايم روانپريشي، افسردگي اساسي بدون علايم روانپريشي و افراد بهنجار

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مقايسه عملکردهاي اجرايي در بيماران مبتلا به اسکيزوفرنيا بدون علايم روانپريشي، افسردگي اساسي بدون علايم روانپريشي و افراد بهنجار یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 107 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه مقايسه عملکردهاي اجرايي در بيماران مبتلا به اسکيزوفرنيا بدون علايم روانپريشي، افسردگي اساسي بدون علايم روانپريشي و افراد بهنجار بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1مقدمه    1
1-2بيان مسئله    3
1-3تعریف مفاهیم    4
1-3-1اسکیزوفرنی    4
1-3-2افسردگی اساسی    4
1-3-3علایم روان پریشی    4
1-3-4عملکرد اجرایی    4
1-4تعریف عملیاتی    5
1-5 اهمیت تحقیق    5
1-6 اهداف تحقیق    6
1-6-1اهداف عملی    6
1-6-2 اهداف کاربردی    6
فصل دوم: پیشینه پژوهش
2تاریخچه    8
2-1اسکیزوفرنیا    8
2-2افسردگی اساسیMDD    9
2-3عملکرد اجرایی    10
2-4 آزمون جور کردن کارتها ویسکانسین WCST     12
2-5 آزمون رنگ وکلمه استروپ    14
2-6 نتایجی از عوامل مؤثر بر آزمونهای ویسکانسین و استروپ    15
2-6-1جنس    15
2-6-2 سن و تحصیلات    15
2-6-3 هوش    16
2-7 پیشینه تحقیقات آزمون ویسکانسین در اسکیزوفرنیا و افسردگی اساسی    16
2-8 پیشینه تحقیقات آزمون کلمه و رنگ استروپ در اسکیزوفرنیا و افسردگی اساسی    19
2-9- جمع بندی کلی از یافته های پژوهش انجام شده    21
3-9 فرضیه تحقیق  23
فصل سوم: روش تحقیق
3 چارچوب روش تحقیق    25
3-1مقدمه    25
3-2 نوع روش تحقیق    25
3-3 جامعه آماری    25
3-4 گروه نمونه و روش نمونه گیری    25
3-5 ابزار پژوهش    25
3-5-1پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ) :     26
3-5-2 آزمون مهک    27
3-5-3 آزمون جور کردن کارتها ویسکانسین WCST :     28
3-5-4 آزمون رنگ و کلمه استروپ    29
3-6 روش اجرا    30
3-7 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    30
فصل چهارم: یافته های پژوهش
4-1مقدمه    32
4-2 توصیف داده ها    32
4-2-1 توصیف متغیرهای جمعیت شناختی    32
4-2-2 توصیف متغیر هوش پیش مرضی    35
4-2-3 توصیف متغیر سلامت عمومی    37
4-3 تحلیل یافته های تأییدی و استنباطی    39
4-3-1 فرضیه اول پژوهش    43
4-3-2 فرضیه دوم پژوهش    43
4-3-3 فرضیه سوم پژوهش    43
4-3-4 فرضیه چهارم پژوهش    43
4-3-5 فرضیه پنجم پژوهش    45
4-3-6 فرضیه ششم پژوهش    45
4-3-7 فرضیه هفتم پژوهش    45
4-3-8 فرضیه هشتم پژوهش    45
یافته های اضافی    46
بررسی همبستگی بین متغیرها    46
فصل پنجم: نتیجه گیری
مقدمه    50
5-1 بحث و نتیجه گیری    52
5-2 محدودیتهای پژوهش    58
5-3پیشنهادهای برای پژوهش های بعدی    58
5-3-1 پیشنهادهای اجرایی    58
5-3-2 پیشنهادهای کاربردی    58
منابع فارسی ولاتین    61

منابع

منابع فارسی

انجمن روانپزشکی آمریکا. (1381). متن تجدید نظر شده راهنمایی وتشخیصی و آماری اختلال‌های روانی( ترجمه دکتر محمد رضا نیکخو و هامایاک آوادیس یانس). تهران: انتشارات سخن. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2000).

پورافکاری، نصرت الله. (1386). فرهنگ جامع روانشناسی-روانپزشکی، تهران. فرهنگ معاصر. جلد دوم.

پورآقاروده برده، فاطمه، و کافی، موسی، و کریمی علی آبادی، تمجید، و دل آذر، ربابه. (1391). مقایسه درجاماندگی عملکرد و انعطاف پذیری ذهنی در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم، کم توان ذهنی و عاری. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، شماره 65، 1391، 26-34.

تقوی،محمد رضا. (1380).بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه سلامت عمومی  . GHQمجله روانشناسی .5(4).27-19.

حق شناس، حسن. (1379). ساخت و هنجاریابی آزمون خواندن کلمات به عنوان مقیاس کلامی(مهک). مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی(اندیشه و رفتار). سال 6، شماره 1. صفحه 51-59.

حسنی، فاطمه. (1386). مقایسه بین خودپنداره بدنی با عزت نفس وسلامت عمومی در افراد عادی و گروهی از مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره و تغذیه در شهر شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد.

داودی، اعظم، و طاهر نشاط دوست، حمید، و پاشا شریفی، حسن. (1390). مقایسه عملکردهای اجرایی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرینا، افسردگی اساسی بدون روان پریشی و افراد بهنجار در شهر تهران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، سال 14، شماره 4، 1390، 19-10.

سادوک، بنیامین؛ سادوک، و یرجینیا. (1383). چکیده روان پزشکی بالینی( ترجمه نصرالله پورافکاری). تهران: انتشارات آزاده. (تاریخ انتشار به زبان اصلی2003).

سادوک، ویرجینیا؛ سادوک، بنیامین. (1390). علوم خلاصه روانپزشکی و رفتاری( ترجمه فرزین رضاعی). تهران: انتشارات ارجمندی. (تاریخ انتشار به زبان اصلی2007).

سلیمانی، علی. (1387). مقایسه بیماران اسکیزوفرینا، دوقطبی و افرادبهنجار. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

شاهقلیان، مهناز، و آزاد فلاح، پرویز، و فتحی آشتیانی، علمی، و خدادادی، مجتبی. (1390). طراحی نسخه نرم افزاری آزمون جور کردن کارتها ویسکانسین(WCST): مبانی نظری، نحوه ی ساخت و ویژگی های روانسنجی. فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، شماره4، سال اول، 1390، 133-112.

طارمیان، فرهاد. (1373)، نارسایی توجه در اسکیزوفرینا، پژوهشهای روانشناختی، دوره 3، شماره 1 و 2، 74-59.

طوفانی، حمید، و بهدانی، فاطمه. (1381). مقایسه نتایج آزمون ویسکانسین در بیماران اسکیزوفرن مبتلا و غیر مبتلا به حرکت پریشی دیر رس، بستری در بیمارستان های ابن سینا و حجازی مشهد. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، سال 4، شماره 9، 1385، 26-30.

کاپلان، هارولد و سادوک، بنیامین. (1381). خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری- روانپزشکی  (ترجمه نصرت اله پورافکاری). تهران: انتشارات شهرآب- آینده سازان. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2002).

مارنات، گری، گراث. (1386). راهنمای سنجش روانی (ترجمه پاشا شریفی، حسن؛ نیکخو، محمدرضا). تهران: رشد. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2003).

منابع لاتین

Abramczki, R.R.; Jordan, D.E.&Hegel, M.(1983). Reverse effect in the performance of schizophrenics. Perceptualand motor skills. 56(1), 99-106.

Borkowska.A., Drozdz.W., Jorkowski.P. & Rybakoski.k.J. (2009).The wisconsin card sord sorting Test and The N-back Test in Mild cognitive Impairment and elderly depression. The World Journal of BiologicalPsychiatry; lo(u): 870-876.

Barch, D.M., Chohen. J.D., Cater. C.S. (2004). Factors influencing stroop performenc in schizophrenia.NeuroPsychology.18:477-484.

Baxter, L.R.; Saxene, S.; Brody, A.L.; Ackerman, R.F.; M.; Schewrz, J.M.; Allen Martinez, Z.; Fuster, J.M. & Phelpas, M.E.(1997). Brain mediation of obsessive compulsive symptoms: Evidence from functional brain imaging studies in the human and Nonhuman primates. ClinicalNeuropsychology, 4, 32- 47.

Bockova, M., Chladek, J.Jurak P., Halamek, J., Rektor , I. (2007). Executive functionins processed in the frontal and lateral temporal cortices: intracerebral study. Clinical Neuro physiology, 118. 2625-2636.

چکیده

تحقیقات مختلف، نقایص شناختی را به عنوان یکی از جنبه های مهم اسکیزوفرنیا مطرح کرده اند. علاوه بر این وجود روانپریشی در این بیماران می تواند بر میزان نقص در عملکردهای اجرایی تاثیرگذار باشد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه عملکردهای اجرایی در بیماران اسکیزوفرنیا بدون علائم روانپریشی و افسردگی اساسی بدون علائم روانپریشی و افراد بهنجار است. این پژوهش از نوع علی- مقایسه ای می باشد. بدین منظور از روش نمونه گیری در دسترس که شامل 30 بیمار اسکیزوفرنیا بدون علائم روانپریش (15 زن ، 15 مرد) و 30 بیمار افسرده اساسی بدون علائم روانپریشی (15 زن، 15 مرد) و 40 نفر آزمودنی بهنجار (20 زن، 20 مرد) از بیمارستان اعصاب و روان دکتر محرری شهر شیراز انتخاب شدند و بر اساس متغیرهای سن و جنس و تحصیلات همسان سازی شدند. عملکردهای اجرایی آزمودنی ها به وسیله آزمون های دسته بندی ویسکانسین، آزمون کلمه و رنگ استروپ، پرسشنامه سلامت عمومی و آزمون مهک مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره، آزمون F یک طرفه و آزمون تعقیبی بن فرونی تحلیل شد. نتایج نشان داد در آزمون ویسکانسین بین بیماران اسکیزوفرنیا علائم روانپریشی و افسردگی اساسی بدون علائم روانپریشی و افراد بهنجار تفاوت معنی داری وجود ندارد ولی در آزمون کلمه و رنگ استروب بین عملکرد بیماران اسکیزوفرنیا بدون علائم روان پریشی و افسردگی اساسی بدون علائم روان پریشی و افراد بهنجار در زمان واکنش تفاوت وجود داشت همچنین بین آزمودنیهای زن و مرد در آزمونهای استروپ و وسیکانسین تفاوت معناداری وجود نداشت و نیز نتایج حاصل از تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که عامل تحصیلات و سن تاثیری درمقیاس عملکرد اجرایی نداشتند ولی نتایج نشان داد عامل تغییرات هوش مرضی بر روی عملکرد گروه ها تاثیر دارد ولی به تنهایی نمی تواند پیش بینی کننده باشد.

نتیجه گیری: به طور کلی آسیب بیشتر عملکردهای اجرایی در آزمون جور کردن کارتهای ویسکانسین و آزمون کلمه و رنگ استروپ با استعداد روان پریشی مرتبط می باشد و همچنین جنسیت تاَثیری در عملکرد اجرایی بیماران اسکیزوفرنیا بدون علائم روان پریشی و افسردگی اساسی بدون علائم روان پریشی و افراد بهنجار ندارد.

کلید واژه ها : عملکردهای اجرایی ،اسکیزوفرن بدون علائم روانپریشی ،افسردگی بدون علائم روانپریشی،آزمون جورکردن کارتهای ویسکانسین،ازمون کلمه و رنگ استروپ    

فصل اول کلیات پژوهش

1-1 مقدمه

«شواهد قابل ملاحظه ای از مطالعات پسامرگی مغز بیماران وجود دارد که مؤیّد نا هنجاری ای اناتومیک قشر جلوی پیشانی در اسکیزو فرنی است. روشهای تصویر برداری کارکردی مغز نیزنقایص کارکردی را در ناحیه جلوی پیشانی نشان داده اند.از مدتها پیش مشخص شده است که چنین علا مت اسکیزوفرنی شبیه علایمی است که در مورد لوبوتومی پره فرونتال یا سندرم های لوب پیشانی دیده می شود.»(رضاعی،1385،ص19).

ناحیه ارتباطی پره فرونتال قادر به فراخوانی اطلاعات از نواحی گسترده ای از مغز و سپس استفاده از آن در الگو های عمیق تفکر برای دست یابی به الگو های مورد نظر است . نقص در ناحیه پره فرونتال باعث اختلال دراعمال اجرایی یعنی فرایند های عصب- روانشناختی که برای تطابق با محیط ضروری است، می گردد . اعمال اجرایی شامل توانایی هایی نظیر طرح ریزی ، ابتکار عمل ، انعطاف پذیری ، حفظ انگیزش ، توانایی شناخت وتغییر توالی ها، توانایی استفاده از سر نخ ها و باز خوردهابرای انجام رفتار هدف دار ، توانایی تفکر انتزاعی (افزایش عمق و ارتباط افکار)، و حفظ همزمان تعداد زیادی واحد اطلا عاتی وسپس فراخوانی این اطلاعات برای انجام اعمال بعدی می باشد (کلان[1]،کنن[2]، 2000).

مطالعات مربوط به جریان خون منطقه ای مغز (RCBF)[3] با استفاده از ترمو گرافی گسیل پوزیترون (SPEST_PET)[4] نشان داده است که اختلال در پاسخگویی آزمون ویسکانسین بااختلال عملکرد لوب فرونتال مشاهده شده است (استراتا و دانیلو[5]،2000).

تحقیقات نشان داده اند که بیماران مبتلا به اسکیزو فرنیا در مقایسه باافراد بهنجار نقایص شناختی بیشتری دارند.از جمله نقایص موجود می توان به نقص عملکرد اجرایی اشاره کرد . در تعریف عملکرد اجرایی ،لزاک[6]، 1995گفته است:عملکرد اجرایی مستلزم توانایی شخص در نظم دهی وهدایت رفتار خود است .این کار کردهارا می توان به بخش های فرعی شامل نیت و اراده، برنامه ریزی، اقدام هدفمند و عملکرد موثر تقسیم کرد (به نقل پاشا شریفی، 1386).

بر خلاف اهمیت توانایی های اجرایی، در موقعیت سنجش روانی این امر نادیده گرفته می شود. یکی از دلایل این کار ان است که عملکرد اجرایی دچار اختلال شود، در صورتی که سایر کارکرد های شناختی سالم بنظر می رسند. گراث- مارنات (2003، ترجمه پاشا شریفی و نیکو، 1386 ). برخی شواهد وجود دارند که نشان می دهند، هوش بیمار پس از ضایعه قطعه پیشانی در واقع افزایش نشان می دهد اما از نظر توانایی های اجرایی دچار اختلال هستند (همان منبع).

عملکردهای اجرایی به عنوان فرایند های پیچیده ای تعریف می شوند .که در حل مسائل جدید به کار می روند .این فرایند شامل آگاهی از مسائل موجود وارزیابی آن ،تحلیل شرایط مساله وفرمول بندی هدف های خاص ، ایجاد مجموعه ای از طرحها ونقشه ها به منظور مشخص کردن اعمال مورد نیاز برای حل مسئله ، وتغییر طرح های غیر موثر وتغییردر جهت اجرای طرح های موثر تر ، مقایسه نتایج بدست آمده با نتایج قبلی (در صورتی که از طرح جدیدی متناسب با موقعیت مساله استفاده شده باشد )، اتمام طرح هنگامی که نتایج رضایت بخش است ودر نهایت حفظ طرح وبازیابی آن برای مواجعه با مساله یا مساله مشابه در آینده می باشد گراث-مارنات(2003،ترجمه پاشا شریفی و نیکخو ،1386).

به طور معمول عملکرد اجرایی با آزمون کلمه و رنگ استروپ[7] (گلدن[8]،1987) و آزمون جور کردن کارت های ویسکانسین[9] (گرانت وبرگ[10]،1993 )موردسنجش قرار می گیرند هبن[11]، میلبرگ[12] (2002، ترجمه حق شناس، 1387).

در واقع هدف از تحقیق ، بررسی عملکرد اجرایی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بدون علائم روانپریشی، افسردگی اساسی بدون علائم روانپریشی و افراد بهنجار به وسیله دو آزمون رنگ وکلمه استروپ وآزمون جور کردن  کارت های ویسکانسین می باشد.

1-2- بيان مسئله

اسکیزوفرنی(روانگسیختگی) سندرمی بالینی شامل اسیب شناسی روانی متغییر اما عمیقاً ویرانگر است که شناخت، هیجان، ادراک و سایر جنبه های رفتار را دربرمی گیرد. شیوع مادام العمر اسکیزو فرنی در ایالات متحده 1 درصد است، به این معنا که از هر 100 نفر، تقریباً یک نفر به اسکیزوفرن مبتلا خواهد شدو همچنین شواهد قابل ملاحظه ای از مطالعات پسامرگی مغز بیماران وجود دارد که مؤید نابهنجارهای آناتومیک قشر جلوی پیشانی در بیماران اسکیزوفرنی است و تخمین زده می شود که عوامل فرهنگی و اقتصادی اجتماعی زیان های مالی ناشی از اسکیزوفرنی در ایالات متحده، از مجموع خسارات ناشی از تمام سرطان ها نیز بیشتر است کاپلان وسادوک[13] (2007،ترجمه رضاعی،1390)

طبق متن بازبینی شده چاپ چهارم (DSM-IV-TR)[14]، اختلال افسردگی اساسی بدون سابقه ای از اختلال مانیا، مختلط، یا هیپومانیا رخ می دهد. دوره ی افسردگی اساسی باید حداقل دو هفته طول بکشد و همچنین دارای چهار علامت از فهرستی شامل تغییرات اشتها و وزن، تغییرات خواب و فعالیت، فقدان انرژی، احساس گناه، مشکل در تفکر و تصمیم گیری، و افکار عود کننده مرگ یا خود کشی را هم داشته باشد. اختلال افسردگی در بین اختلالات روان پزشکی بالاترین شیوع (17درصد) را داشته است (همان منبع).

باتوجه به شیوع بالای افسردگی اساسی و همچنین مشکلات و زیانهای مالی اسکیزوفرنی این تحقیق مفید می باشد، همچنین تحقیق در زمینه ی مقایسه عملکرد های اجرایی در بیماران مبتلا به اسکیزو فرنیا، افسردگی اساسی بدون روان پریشی و افراد بهنجار به وسیله کارتهای ویسکانسین تاکنون صورت گرفته است اما تحقیقی که عملکرد های اجرایی این گروها را با آزمون کلمه و رنگ استروپ بسنجد تا کنون صورت نگرفته است از این رو تحقیق حاضر در همین راستا تحت عنوان مقایسه عملکرد های اجرایی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بدون علائم روان پریشی، افسردگی اساسی بدون علائم روان پریشی و افراد بهنجار می باشد.

1-3- تعریف مفاهیم

1-3-1 اسکیزوفرنی

اسکیزوفرنی (روانگسیختگی) سندرمی بالینی شامل اسیب شناسی روانی متغیر اما عمیقا ویرانگر است که شناخت، هیجان، ادراک و سایر جنبه هایی رفتار را درگیر می­کند بروز این تظاهرات در افراد مختلف و در طول زمان متفاوت است اما تاثیر بیماری همواره شدید ومعمولا دیرپا است.

کاپلان و سادوک[15] (2007،ترجمه رضاعی،1390).

1-3-2 افسردگی اساسی

افسردگی در اصطلاح بسیار وسیع و تا حدودی مبهم است. برای فرد عادی حالتی مشخص با غمگینی گرفتگی و بی حوصلگی ، وبرای پزشک گروه وسیعی از اختلالات خلقی با زیر شاخه های متعدد را تداعی می کند (پورافکاری، 1386 ).

1-3-3علایم روانپریشی

روانپریش اصطلاحی پوششی برای تعدادی از اختلالات روانی شدید چه با منبع عضوی وچه هیجانی. در روانپزشکی معاصر ویژگی تعیین کننده این گروه از اختلالات در واقعیت سنجی است یعنی بیمار از واقعیات برونی استنباط های نادرست به عمل می آورد و در افکار وادراکات واحساسات خود علیرغم وجود قرائن مخالف دچار اختلال می گردد .علائم کلاسیک این اختلال شامل توهمات، هذیان ها، رفتار قهقرایی بارز، خلق نامتناسب وتکلم بی ربط می باشد (پورافکاری، 1386).

1-3-4 عملکرد اجرایی

لزاک[16] ( 1995) در تعریف عملکرد اجرایی گفته است : عملکرد اجرایی مستلزم توانایی شخص در نظم دهی و هدایت رفتار خود است .این کارکردها را می توان به بخش های فرعی شامل نیت و اراده، برنامه ریزی، اقدام هدفمند و عملکرد موثر تقسیم کرد (به نقل پاشا شریفی، 1378).

 1-4- تعریف عملیاتی

در پژوهش حاضر داده های اندازه گیری از انعطاف پذیری شناختی،، مقاومت در برابر تداخل محرکهای بیرونی، و توانایی باز داری کردن یک پاسخ کلامی غالب یا مسلط بیماران اسکیزو فرنی وافسردگی اساسی و همچنین افراد بهنجار به وسیله آزمون رنگ و کلمه استروپ بدست می آید و همچنین داده های اندازه گیری شده از استدلال انتزاعی، مفهوم سازی، و پاسخ دهی تکراری از طریق آزمون جور کردن کارتها ویسکانسین بدست می­آید.

[1] – Clahn

[2] – Cannon

[3] – Regional Cerebral Blood flow

[4] – positron Emission Tomography

[5] – Strata and Danelu

[6] – Lezak

[7] – Stroop color and Word Test

[8] – Golden

[9] – Card Sorting Test Wisconsin

[10] – Grant and Berg

[11] – Hebben

[12] – Milberg

[13] – Kublan & Sadock

[14] – Diagnostic and  Statistical Manual of Mental Disorders IV text revision (DSM-IV-TR)

[15] – Kublan & Sadock

[16] – Lezak

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تاثير 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي،افسردگي و اضطراب بيماران جراحي باي پس عروق کرونر
 • پايان نامه تاثير درمان مبتني بر رويکرد پردازش اطلاعات بر کاهش علايم افسردگي زنان 20-35 ساله
 • پايان نامه مقايسه طرحواره هاي ناسازگار اوليه و اختلال شخصيت خودشيفته در بيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي، اضطراب فراگير و افراد بهنجار
 • پايان نامه مقايسه ي مؤلفه هاي ذهن آگاهي و صبر در افراد افسرده، مضطرب و بهنجار
 • پايان نامه مقايسه سبکهاي هويت وسيستمهاي فعال سازي بازداري رفتاري وسبکهاي مقابله اي در معتادان وافراد بهنجار
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122