پايان نامه مقايسه عملکرد عصب روانشناختي قطعه پيشاني در بيماران اسکيزوافکتيو با مبتلايان به اسکيزوفرنيا با علائم منفي، دو قطبي نوع يک و گروه بهنجار

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مقايسه عملکرد عصب روانشناختي قطعه پيشاني در بيماران اسکيزوافکتيو با مبتلايان به اسکيزوفرنيا با علائم منفي، دو قطبي نوع يک و گروه بهنجار یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 81 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مقايسه عملکرد عصب روانشناختي قطعه پيشاني در بيماران اسکيزوافکتيو با مبتلايان به اسکيزوفرنيا با علائم منفي، دو قطبي نوع يک و گروه بهنجار بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
1-1- بیان مسئله 4
1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش6
1-3- تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات پژوهش 7
1-3-1- اختلال اسکیزو افکتیو 7
1-3-1-1- تعریف مفهومی 7
1-3-1-2- تعریف عملیاتی 7
1-3-2- اختلال دوقطبی نوع یک 7
1-3-2-1- تعریف مفهومی 7
1-3-2-2- تعریف عملیاتی 8
1-3-3- اسكيزوفرني با علائم منفی 8
1-3-3-1- تعريف مفهومي 8
1-3-3-2- تعريف عملياتي 8
1-3-4- عملکرد عصب – روانشناختی لوب پیشانی 8
1-3-4-1- تعریف مفهومی 8
1-3-4-٢- تعریف عملیاتی 9
1-4- اهداف پژوهش 9
1-4-1- هدف کلی پژوهش 9
1-4-2- اهداف اختصاصی پژوهش 9
1-5- سوالات پژوهش 9

فصل دوم:پيشينه پژوهش
2-1- مقدمه ١2
2-2- اختلال اسکیزوافکتیو. ١2
2-3- اختلال اسکیزوافکتیو،تعاریف ومفاهیم ١3
2-4- همه گیر شناسی ١٤
2-5- تفاوتهای جنسی وسنی اختلالات دوقطبی ١4
2-6- اختلالات دوقطبی مفاهیم ١5
2-7- اختلال دوقطبی، تعاریف و مفاهیم ١5
2-8- همه گیرشناسی شیوع و بروز در اختلالات دوقطبی دلایل کم¬تشخیصی اختلالات
دوقطبی ١6
2-9- دلایل کم تشخیصی اختلالات دوقطبی ١6
2-10- اسکیزوفرنی 17
2-11- اسکیزوفرنی، مفاهيم و تعاريف .18
٢-١٢- انواع اسکیزوفرنیا 20
2-١٢-1- اسکیزوفرنیای پارانوئید ٢0
2-١٢-2- اسکیزوفرنیای آشفته ٢1
2-١٢-3- اسکیزوفرنی کاتاتونیک ٢1
2-١٢-4- اسکیزوفرنی باقی مانده ٢2
2-١٢-5- اسکیزوفرنی نامتمایز ٢2
2-١٣- علایم مثبت و منفی در اسکیزوفرنی ٢2
2-١٤- همه گیرشناسی، شیوع و بروز در اسکیزوفرنی 24
2-١٥- سبب شناسی اسكيزوفرني 25
2-١٦- ساختار مغز در بیماران اسکیزوفرنی ٣0
2-١٧- کارکرد لوب پیشانی ٣1
2-١٨- جایروس ها ی لوب پیشانی ٣2
2-١٩- نظریه های عملکرد لوب پیشانی 34
2-٢٠- پيشينه عملي پژوهش 36
2-٢٠-١- تحقیقات انجام شده در خارج از ایران 36
2-٢٠-2- تحقيقات انجام شده در ايران 39

فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه 44
3-2- روش تحقیق 44
3-3- جامعه آماری 44
3-4- نمونه وروش نمونه گیری 45
3-5- روش اجرا 45
3-٦- ابزارگرد آوری اطلاعات 45
3-٦-١- آزمون رنگ و لغت استروپ(SC-WT) 45
3-٦-٢دسته بندي كارتهاي ويسكانسین 46
3-٦-٣-عملكرد پيوسته (CPT) 48
3-٧- روش تجزیه و تحلیل آماری 48

فصل چهارم:يافته هاي پژوهش
4-1- مقدمه 50
4-2- یافته های جمعیت شناختی 50
4-3- آمار استنباطی 54
٤—٤— بررسی تاثیر جانبی دارو 60
٤—٥—بررسی اجمالی پژوهش بر اساس فرضیه های آماری 61

فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری
5-1- مقدمه 63
5-2- بحث در يافته ها 63
٥—٢—١— سوال اول 64
٥—٢—٢— سوال دوم 65
٥—٢—٣— سوال سوم 66
5-3- محدودیت های پژوهش 67
5-4- پیشنهادات 68

منابع  فارسی :

احسانمنش ،مجتبی(١٣٩٠)همه گیر شناسی بیماریهای روانی ؛بازنگری برخی از بررسی های انجام شده،فصلنامه اندیشه و رفتار٦،٦٩-٦٤.

– ایزاک،جی.پی.لفوا(١٩٩٠).معاینه روانپزشکی درطب درمانگاهی.ترجمه:سیامک خدارحیمی(١٣٧٢)تهران:انتشارات نگین.

– بابادی ،علیرضا(١٣٨٥)،بررسی برتری جانبی و تقدم منفی در بیماران اسکیزوفرنیا.پایان نامه کارشناسی،دانشگاه شیراز،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی.

– براهنی ،محمد نقی، …ودیگران(١٣٨١)واژه نامه روانشناسی وزمینه های وابسته:فارسی-انگلیسی،انگلیسی-فارسی.تهران:فرهنگ معاصر.

– حجازی،رضا(١٣٨٧)آناتومی مغز واعصاب .تهران :انتشارات اندیشه رفیع.

– حسن زاده ،رمضان(١٣٨٧).روشهای تحقیق در علوم رفتاری.تهران :نشر ساوالان.

– خداپناهی،محمدکریم(١٣٨٢).نوروسایکولوژیوسایکوفیزیولوژی.تهران: سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها.(سمت).

– سادوک،بنجامین؛سادوک ،ویرجینیا(٢٠٠٧).خلاصه روانپزشکی :علوم رفتاری-روانپزشکی بالینی،جلد دوم.ترجمه :فرزین رضاعی (١٣٨٧).تهران.انتشارات ارجمند.

– سادوک،بنجامین؛سادوک ،ویرجینیا(٢٠٠٣).خلاصه روانپزشکی :علوم رفتاری-روانپزشکی بالینی،جلد دوم.ترجمه :نصرا..پورافکاری(١٣٨٥).تهران.انتشاراتشهر آب .

-گراهام گلدر،مایکل (١٩٩٩).درسنامه فشرده روانپزشکی اکسفورد.ترجمه :مهدی نادری فر،…ودیگران.(١٣٨١).تهران :تیمورزاده،نشرطبیب.

– معظمی،داوود(١٣٨٥).مقدمات نوروسایکولوژی.تهران:سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها.(سمت)

-مکارم،سپیده(١٣٨٧).مقایسه انسجام فضایی-زمانیبیماران مبتلا به اسکیزوفرنی ،افسردگی اساسی وافراد بهنجار.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه شیراز،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی.

– هریسون،ماتسلی راندولف؛فاسی آنتونی (٢٠٠٨).اصول طب داخلی هاریسون :بیماریهای مغز واعصاب .ترجمه:کیوان رزمجو،نرگس وانساری(١٣٨٧).تهران:انتشارات اندیشه رفیع.

 منابع انگلیسی:

-Csernansky,J.G. (2002). Schizophrenia  : A new guide for clinicians. New York: Marcel Dekker.

 -Grant,L.I. (1998). Interpretation of Mini-Mental State Examination scores in community-dwelling elderly and geriatric neuropsychiatry patients. International Journal of Geriatric Psychiatry, 13, 661-666.

-Herz,M.I.,& Marder,S.R. (2002). Schizophrenia: Comprehensive

treatment and management. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

-Hirsch-Steven,R.,& Weinberger,D.R.(1995).  Schizophrenia . London: Blackwell Science.

-Lezak,M.D. (1983). Neuropsychological  assessment. New York: Oxford University Press.

چکیده

 هدف پژوهش حاضر مقایسه عملکرد عصب – روانشناختی بیماران اسکیزوافکتیو با سه گروه مبتلایان به اسکیزوفرنیا با علائم منفی، دو قطبی نوع یک و گروه بهنجار بود. به منظور انجام این پژوهش تعداد 15 نفر از بیماران اسکیزوافکتیو، ١٥ نفر از مبتلایان به اسکیزوفرنیا با علائم منفی، ١٥ نفر بیمار دو قطبی نوع یک، ١٥ نفر افراد بهنجار که از نظر جنس، سن، تحصیلات همتا سازی شده بودند، بصورت در دسترس از افراد مراجعه کننده به مرکز درمان و توانبخشی بیماران روانی صدرا در شهر اهواز، انتخاب شدند. شرکت کنندگان یکبار توسط روانپزشک و یکبار توسط محقق تحت مصاحبه تشخیصی قرار گرفتند و پس از اخذ شرایط ورود به مطالعه، بوسیله آزمون های عصب – روانشناختی استروپ، عملکرد مداوم، دسته بندی کارتهای ویسکانسین مورد ارزیابی قرار گرفتند.

نتایج نشان دهنده تفاوت معنادار بین سه گروه مقایسه با گروه ملاک در عملکرد عصب روانشناختی قطعه پیشانی بود. ولیکن در بررسی مولفه های تحقیق عملکرد عصب روانشناختی لوب پیشانی بیماران اسکیزوافکتیو به بیماران دو قطبی نوع یک نزدیک بود و نسبت به بیماران اسکیزوفرنیا عملکرد بهتر و نسبت به افراد بهنجار عملکرد ضعیف تری مشاهده شد. نتایج این پژوهش از اهمیت تشخیص بالینی و ارائه پیش آگهی اختلال اسکیزوافکتیو حمایت می کند.

واژگان کلیدی:عملکرد عصب – روانشناختی، قطعه پیشانی، اسکیزو افکتیو، اسکیزو فرنیا با علائم منفی، دو قطبی نوع یک.

 فصل اول

 مقدمه

 مغز[1] چیست؟ کارکرد آن چگونه است؟ چگونه می توان به عملکرد مغز انسان نظر انداخت؟ متخصصین اعصاب، اعمال مناطق مختلف مغز را به کمک سیستمهای کامپیوتری مثل برش نگاری رایانه ای، تصویربرداری با تشدید مغناطیسی[2]، طیف بینی با تشدید مغناطیسی[3]، برش نگاری رایانه ای با گسیل فوتون منفرد[4]، نوار مغز[5] و یا اسکن پت[6] و … مورد بررسی قرار       می دهند. اما آنچه که مورد سوال می باشد این است که تا چه اندازه این دستگاه ها ما را در جهت فهم دقیق رابطه میان مغز و رفتار، یاری می کنند؟ آیا یک حلقه قرمز رنگ در یک اسکن پت می تواند معرف خیالات باطل مبنی بر پارانویای بیمار باشد؟ یا یک الگوی الکتریکی خاص وجود دارد که شاخص و معرف هذیان بزرگ منشی در یک مانیک باشد؟ آیا این ماشینها می توانند علت و ماهیت توهمات را منعکس کنند؟ پس آنچه که مسلم است، این است که علی رغم همه ی پیشرفتهای صورت گرفته در علوم مغزی و اعصاب هنوز سبب شناسی و تفکیک بسیاری از اختلالات در پرده ای از ابهام می باشد. یکی از این موارد مناقشه آمیز و چالش برانگیز تشخیص و تمایز قائل شدن بین دسته ای از اختلالات سایکوتیک[7] مانند اسکیزوافکتیو، اسکیزوفرنیا[8] و اختلال دوقطبی[9] می باشد. اختلال اسكيزوافكتيو؛ اختلالي است كه همزمان هم علائم اختلال خلقي و هم علائم بیماری اسكيزوفرنیا را نشان مي دهد؛ بطوري كه نمي توان در تشخيص، يكي از آنها را بطور جداگانه مطرح كرد ( سادوك[10]،٢٠١٠؛ دانر[11]، 2003) و علت را تشخیص داد. تنها در این زمینه چهار الگوی نظری ارائه شده است:

اختلال اسکیزو افکتیو ممکن است نوعی اسکیزوفرنی یا نوعی اختلال خلقی باشد.

اختلال اسکیزوافکتیو ممکن است تظاهر همزمان اسکیزوفرنی و اختلالال خلقی باشد.

اختلال اسکیزوافکتیو ممکن است خود روانپریشی جداگانه و ثالثی باشد که نه ربطی به اسکیزوفرنی دارد و نه ربطی به اختلالات خلقی.

شاید محتمل ترین حالت آن باشد که اختلال اسکیزوافکتیو ، گروهی اختلال ناهمگن هست که هر یک از این وجوه ممکن را شامل می شود(کاپلان[12] و سادوک، 2007).

در مطالعاتی که برای کشف این احتمالات طراحی شده است، تاریخچه خانوادگی، شاخص های زیستی، پاسخ کوتاه مدت به درمان و فرجام دراز مدت بررسی شده است. در اکثر این بررسی ها بیماران دچار اختلال اسکیزوافکتیو گروهی همگن فرض شده اند. اما در مطالعات اخیر دو نوع افسرده و دو قطبی اسکیزوافکتیو جداگانه بررسی می شوند(روزنهان[13] و سلیگمن[14]، 1388، کاپلان و سادوک، 1387). در DSM-IV-TR نیز طبقه بندی جداگانه ای برای این انواع در نظر گرفته شده است. برخی داده ها حاکی از آن است که ممکن است از نظر وراثتی به هم مرتبط باشند. در مطالعات انجام شده بر روی بستگان بیماران اسکیزوافکتیو، نتایج همسانی گزارش نشده است با این حال طبق ملاک های DSM-IV-TR، خطر بروز اسکیزوفرنی در میان بستگان مورد تحقیق اسکیزوافکتیو افزایش می یابد. بیماران اسکیزوافکتیو در کل و به عنوان یک گروه، اولاً پیش آگهی شان بهتر از بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و بدتر از بیماران دچار اختلالات خلقی است؛ دوماً در مقایسه با اسکیزوفرنی به لیتیوم جواب می دهند و اکثرشان سیر رو به تباهی نیز ندارند(کاپلان و سادوک، 1387) .

علاوه بر موارد فوق در پژوهش هایی نیز که بر روی سیستم عصبی و مغزی این دسته از بیماران سایکوتیک  که علائم منفی و شناختی بارز و پایدار در آنها مشاهده می شود (گرانت[15]، ١٩٩٨ ) نشان می دهد که این علائم با ضایعات و ناهنجاریهای ساختاری مشهودی به خصوص در قطعه ی پیشانی همراه هستند (سادوک، 2003).

-ازطرفی با توجه به اینکه علائم منفی در بیماران سایکوتیک با ضایعه قطعه پیشانی همخوانی دارد(هاریسون ،٢٠٠٨) مطالعه ی این قسمت ضروری به نظر می رسد.قطعه پیشانی ناحیه ای از مغز است که نارسایی عصب – روانشناختي در آن بارزتر از نارسایی دیگر مناطق مغز، در بیماران شدید روانی است (سایکین و همکاران ٢٠٠٣).

همه ی شواهد فوق و مطالعاتی که بر روی خانواده و نقش وراثت در بررسی اختلال اسکیزوافکتیو انجام شده بر این فرض مبتنی بوده است که اسکیزوفرنی و اختلالات خلقی دو قلمرو کاملاً جداگانه اند (کاپلان و سادوک،1387). اما همچنان تشخیص و تفکیک این اختلالات در نگاه اول غیر ممکن و یا با ابهام صورت می گیرد، در این راستا پژوهش حاضر که ادغامی از علوم رفتاری و علم اعصاب می باشد؛ قصد دارد به  مقایسه عملكرد عصب- روانشناختي(١) قطعه پيشاني(٢)بيماران اسكيزوافكتيو(٣) با بیماران اسکیزوفرنیا با علائم منفی و اختلال دو قطبی نوع یک و گروه بهنجار بپردازد.

1-1- بیان مسئله

 اختلالات سایکوتیک از شدیدترین اختلالات روانپزشکی می باشند که دسته ی وسیعی از اختلالات را شامل می شوند، ولیکن علی رغم گستره ی این دسته از اختلالات در طبقه بندی ICD-10 وDSM-IV وجه تمایز در آنها تنها با یکی از سه شاخص زیر بیان می شود:

طول مدت بیماری.

وجود هذیان بدون نشانه های دیگر اسکیزوفرنیا.

نشانه های بارز خلقی ( گراهام ،١٩٩٩).

این امر سبب مناقشات بسیاری در امر تشخیص شده و  برای هر درمانگری که با بیماران سایکوتیک در ارتباط است؛ این مساله را در ذهن بر می انگیزد که، چرا برای بیماران طیف اختلالات سایکوتیک علائمی چون کندی روانی-حرکتی؛ اختلال در انگیزش؛ اختلال در قضاوت؛ اختلال در تکلم؛ نوسانات خلقی و احساس فقرهیجانی، در همه آنها به طور مشابه دیده می شود. و از سوی دیگر همین علائم در بیماران با ضایعه لوب پیشانی و بدون علائم سایکوتیک مثبت (لوبوتومی فرونتال) نیز دیده شده است(کاپلان ،٢٠٠٧). این تشابه علائم در دو گروه از بیماران فوق این فرض را به ذهن می آورد که مطالعه لوب پیشانی در بیماران اسکیزو افکتیو شاید بتواند ابهامات و ترکیب معما گونه نشانه های اسکیزوفرنیا و علائم خلقی را توجیه کند؛ زیرا در اکثر مواقع تشخیص اختلال اسکیزوافکتیو مشکل است (ایزاک،١٩٩٣).

علی رغم مناقشات فوق، تشابه علائم به عدم تشخیص صحیح می انجامد و عدم تشخیص صحیح باعث می شود طول نسبی درمان و هزینه های آن در بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوافکتیو نسبت به دیگر بیماران سایکوتیک؛ به علت وجه تشابهی که در این اختلال با دو دسته گسترده از اختلالات یعنی، اسکیزوفرنی و اختلالات خلقی وجود دارد طولانی تر شود. علاوه بر این در اکثر بیماران این طیف گسترده، بعد از بهبودی نسبی دوره های عود متعدد بیماری وجود دارد که در بعضی از بیماران دوره های بعدی باز هم اسکیزوافکتیو است اما در برخی دیگر به اسکیزوفرنیا یا اختلال خلقی نزدیک تر می شود ( گراهام،١٩٩٩). از این روتعجب آور نیست که متخصصین عقیده خود را در رابطه با تشخیص بیماری در طول زمان تغییر می دهند. مشاهدات متعدد در این زمینه ما را به این نتیجه گیری رهنمون می سازد که یا خطا در مورد تشخیص این اختلال بسیار بالاست یا این اختلال به سمت یکی از دو اختلال خلقی و اسکیزوفرنیا، سوق پیدا می کند. بطوری که تمایز علائم چندان آسان نیست. زیرا عواطف و رفتار حالت سیال تر داشته و نسبت به نشانه های فیزیکی کمتر می توان آنها را طبقه بندی نمود. همانند بیماران مبتلا به افسردگی اساسی، که اغلب در معرض توهم و شرایط ذهنی مخشوش قرار دارند و یا علائم فاز شیدایی را که نمی توان به سادگی از واکنش های اسکیزوفرنیا حاد تشخیص داد.

در اختلالات خلقی همچنین، تغییرات خلقی از واکنش به تأثیرات محیطی  به عنوان نشانه ای از اسکیزوفرنیا بروز می کند. برای مثال افسردگی پس از اپیزود اسکیزوفرنیا (افسردگی پس از سایکوز) معمول بوده و اغلب شدید است و در این شرایط بیمار اسکیزوفرنیا تمایل زیادی به خود کشی نشان می دهد، که این امر (کاهش میل به لذت) نیز می تواند با افسردگی اساسی اشتباه گرفته شود.

ماهیت این علائم در اختلالات روانی تشخیص صحیح را تحت شعاع قرار داده و تمامی اندیشمندان و محققین  را که به نوعی در زمینه تشخیص دست دارند به چالش می کشاند. دراین بین به نظر می رسد که، شاید آزمونهای عصب – روانشناختی بتوانند درمانگران را در این مهم یاری کرده و بتوانند الگوی عملکرد مغز بیماران سایکوتیک به خصوص اسکیزوافکتیو را آشکار سازند.  در این راستا پژوهش حاضر بر آن است تا به مقایسه عملکرد عصب-روانشناختی قطعه پيشاني بيماران اسكيزوافكتيو با بیماران اسکیزوفرنیا با علائم منفی و اختلال دو قطبی نوع یک و گروه بهنجار بپردازد.

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش

 مبحث تشخیص و تفکیک اختلالات سایکوتیک، به خصوص  طیف اختلالات دوقطبی، اسکیزوفرنی و اسکیزوافکتیو دارای سابقه ای نسبتاً طولانی در روانپزشکی است و مطالعه در این زمینه به دلیل ماهیت مبهم آن رشد چشم گیری داشته است. علی رغم تحقیقات گسترده در این زمینه، موفقیت در تشخیص این اختلالات همواره با ریسک همراه بوده و می باشد(شعبانی، 1388؛ بودن[16]، 2001). کم تشخیصی یا به عبارتی تشخیص اشتباه در این اختلالات همواره با صدمات جبران ناپذیری همچون: افزایش خودکشی و اقدام به خودکشی؛ افزایش سوءمصرف مواد؛ مونوتراپی با داروهای­ضد افسردگی و در نتیجه بروز سوئیچ به اپیزود مانیا/ هیپومانیا و بدتر شدن سیر اختلال با بروز تند چرخی       ؛افت بیشتر کیفیت زندگی؛افزایش هزینه اقتصادی(دانر، 2003).

همراه بوده است. ابهام در سبب شناسی  اختلالات فوق از یک طرف و تلاش  برای بهبود اعتبار و کاربرد آنها به عنوان یک تشخیص صحیح و منفرد از سوی دیگرایجاب می کند به دنبال نشانه هایی باشیم که از طریق آن بتوان شباهت ها یا تفاوت های آنها با یکدیگر را مشخص نمود. از این رو پژوهش حاضر در راستای هدف فوق قصد دارد تا به مقایسه عملكرد عصب- روانشناختي قطعه پيشاني، بيماران اسكيزوافكتيو با بیماران اسکیزوفرنیا با علائم منفی و اختلال دو قطبی نوع یک و گروه بهنجار مي پردازد. هرآنچه که نتایج تحقیق حاضر آشکار سازد از این لحاظ که از درمانهای آزمایش و خطا درمورد مبتلایان به این اختلال تا حدودی جلوگیری نماید مورد اهمیت است، زیرا درمانهای زیستی، تکنیکهای توانبخشی و روانشناختی برای این بیماران روشن و شفاف نمی باشد(کاپلان،٢٠٠٧). با توجه به ماهیت مبهم اختلالات سایکوتیک، پژوهش حاضر از معدود مطالعاتی است که در ایران بدان پرداخته شده است،  اهميت پژوهش حاضر مربوط به اين ارزيابي است.

1-3- تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات پژوهش

 1-3-1-اختلال اسکیزو افکتیو

1-3-1-1-تعریف مفهومی

 اختلال اسکیزو افکتیو به عنوان اپیزودی از افسردگی عمده و یا مانیک معرفی می شود که توسط یک دوره ی هذیان و توهم بدون نشانه های خلقی قالب استمرار می یابد (در مقابل شرایط گذرا یا ملایم).

1-3-1-2-تعریف عملیاتی

منظور از اختلال اسکیزوافکتیو در پژوهش حاضر، دارا بودن علائم مشخصه این اختلال بر اساس ملاک های تشخیصی DSM.IV.TR  می باشد.

 1-3-2- اختلال دوقطبی نوع یک

1-3-2-1- تعریف مفهومی

وجود اختلالی حداقل با یک دوره مانیا یا مختلط و دوره فعلی از نوع افسردگی اساسی این اختلال بسته به اینکه تجربه دوره مانیا برای اولین بار یا چندمین بار باشد، به دو طبقه ی اختلال دوقطبی نوع یک، دوره منفرد مانیا(شیدایی) و اختلال دوقطبی نوع یک، عود کننده تقسیم می شود(کاپلان و سادوک ،٢٠٠٧؛ روزنهان و سلیگمن، 1388).

1-3-2-2-تعریف عملیاتی

منظور از اختلال دو قطبی نوع یک در پژوهش حاضر، دارا بودن علائم مشخصه این اختلال بر اساس ملاک های تشخیصی DSM.IV.TR  می باشد.

 1-3-3-اسكيزوفرني با علائم منفی

1-3-3-1-تعريف مفهومي

اسکیزوفرنی اختلالي است كه بخش بزرگی از طبقه ی اختلالات روانی موسوم به پسیکوزها(روانپریشی) را شامل مي شود و در آن تغییر در ادراک، تفکر یا هشیاری مشاهده
مي شود(ساراسون،2009).

1-3-3-2-تعريف عملياتي

منظور از اسكيزوفرني در اين پژوهش آن دسته از افرادي است كه تشخيص اسكيزوفرني در آنها محرز شده و داراي علائم منفي هستند.

1-3-4-عملکرد عصب روانشناختی لوب پیشانی

1-3-4-1-تعریف مفهومی

لوب پیشانی یکی از چهار لوب مغزی است که درجلوی شیار مرکزی و بالای شیار طرفی قرار دارد.  این لوب بزرگترین لوب مغز به حساب می آید و از نظر عملکرد عصب روانشناختی،  به عنوان محل استقرار کنشهای ذهنی و مرکز فعالیتهای  ویژه انسان محسوب می شود( حجازی،١٣٨٧).

1-3-٤٢-تعریف عملیاتی

 منظور از عملکرد عصب – روانشناختی لوب پیشانی در این پژوهش نتیجه ای است که، پس از بررسی نتایج حاصل از سه آزمون دسته بندی کارت های ویسکاستین، استروپ و عملکرد پیوسته(CPT) که ابزارهای سنجش عملکرد عصب روانشناختی لوب پیشانی می باشند به دست می آید.

[1] -brain

[2] – magnetic resonance imaging

[3]  -magnetic resonance spectroscopy

[4]   -single photon emission computed tomography

[5]  -electroencephalography

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122