پايان نامه مقايسه ماليات بر درآمد شخصيت اقتصادي با ماليات بر درآمد شخصيت هاي قانوني مجزاي گروه شرکتها

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه  مقايسه ماليات بر درآمد شخصيت اقتصادي با ماليات بر درآمد شخصيت هاي قانوني مجزاي گروه شرکتها یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 115 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه  مقايسه ماليات بر درآمد شخصيت اقتصادي با ماليات بر درآمد شخصيت هاي قانوني مجزاي گروه شرکتها بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق
1-1) مقدمه 2
1-2) بیان مسأله 3
1-3) اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق 5
1-4) اهداف تحقیق 6
1-5) فرضیات تحقیق 6
1-6) قلمرو تحقیق 7
1-7) روش تحقیق 7
1-8) تعریف واژه ها 7
1-9) ساختار تحقیق 8
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
گفتار اول: مالیات بر درآمد
2-1) مقدمه 11
2-2) تعریف مالیات13
2-3) تاریخچه مالیات از آغاز تا امروز در ایران15
2-4) اهداف وضع مالیات 23
2-4-1) توزیع مجدد درآمد 23
2-4-2) ایجاد توازن در دخل و خرج دولت 24
2-4-3) ابزار سیاست گذاری هدایتی 24
2-5) معنی و مفهوم عدالت مالیاتی 25
2-5-1) عدالت افقی 25
2-5-2) عدالت عمودی 26
2-6) سیستم مالیاتی و اجزای آن 29
2-7) ویژگی های یک سیستم مالیاتی مطلوب 29
2-7-1) اصول سیستم مالیاتی مطلوب از نظر آدام اسمیت 30
2-8) انواع مالیات 31
2-9) مالیات بر درآمد 32
2-10) سیاست های مالیاتی در کشورهای در حال توسعه 33
2-11) مبانی تشخیص مالیات 35
2-12) مشکلات نظام ساختار مالیاتی ایران 36
2-13) مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی 36
گفتار دوم: صورتهای مالی تلفیقی
2-14) مقدمه ای بر مبانی نظری صورتهای مالی تلفیقی 38
2-14-1) مبانی نظری تهیه صورتهای مالی تلفیقی 40
2-15) صورتهای مالی تلفیقی و ماهیت آنها 41
2-16) لزوم تهیه صورتهای مالی تلفیقی 42
2-17) محدودیتهای صورتهای مالی تلفیقی 45
2-18) تحلیل فرآیند تلفیق صورتهای مالی شرکت اصلی و فرعی 46
2-19) تئوری های حاکم برتهیه صورتهای مالی تلفیقی 47
2-20) کاربرگ تهیه صورتهای مالی تلفیقی 49
گفتار سوم : مروری برتحقیقات گذشته مرتبط با موضوع پژوهش
2-21) رابطه بین اقلام صورتهای مالی و مالیات بر درآمد شرکتها 53
2-22) شرکتهای عضو گروه تجاری درون یک کشور 55
2-23) تاثیر شرکتهای چند ملیتی بر میزان مالیات بر درآمد 59
2-24) عضویت در گروه و مدیریت سود 63
2-25) تاثیر مشوق های مالیاتی 64
2-26) شرکتهای عضو گروه که معاف از مالیاتند 66
2-27) گروه تجاری و انطاف پذیری-بازار سرمایه داخلی که باعث اجتناب مالیاتی می شود 66
2-28) گروه تجاری و بحث قیمت گذاری انتقالی 67
2-28-1) قیمت گذاری انتقالی چیست 68
2-28-1-2) هدف های قیمت گذاری انتقالی 68
2-28-1-3) روش های قیمت گذاری انتقالی 69
2-28-2) رابطه بین قیمت گذاری انتقالی و اجتناب مالیاتی 70
2-29) رابطه بین سودآوری قبل از مالیات شرکت ها و میانگین نرخ موثر مالیاتی 71
2-30) وضع مالیات برای گروه تجاری بصورت کلی 74
فصل سوم:ساختار و روش تحقیق
3-1) مقدمه 77
3-2)روش تحقیق 77
3-2-1)جامعه نمونه آماری تحقیق 78
3-2-2)ابزار جمع آوری داده های تحقیق 80
3-2-3)دوره زمانی انجام تحقیق 80
3-3) فرضیه تحقیق 80
3-4) متغییرهای تحقیق 81
3-5)روش تجزیه و تحلیل و آزمون آماری 81
3-5-1)آزمون کولموگروف-اسمیرنف 81
3-5-2)آزمون مقایسه زوجها 82
3-6)خلاصه فصل 83
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه 85
4-2 )آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 85
4-3 ) آزمون نرمال بودن توزيع متغيرهای تحقیق 87
4-4 ) بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقيق 89
4-5) نتايج حاصل از آزمون فرضيه تحقيق 89
4-6 ) خلاصه فصل 91
فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1) مقدمه 94
5-2 )خلاصه و نتیجه گیری 94
5-2-1) نتایج حاصل از آزمون فرضیه 98
5-3) بررسی تطبیقی یافته های تحقیق 99
5-4) پیشنهادهای تحقیق 101
5-4-1)پیشنهاد برخاسته از تحقیق 101
5-4-2) پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 103

فهرست منابع

منابع فارسی

1) ایزدی نیا،ناصر و رسائیان، امیر.(1388).ساختار سرمایه و مالیات بر درآمد شرکتها، فصلنامه تخصصی مالیات، شماره چهارم، بهار1388،

2) باباجانی،جعفر و عبدی،مجید، رابطه حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات شرکت ها،مجله پژوهش های حسابداری مالی،شماره سوم ،پائیز 1389

3) بزرگی اصل،موسی و رحمانی، حلیمه، حسابداری پیشرفته 2 ، انتشارات سازمان حسابرسی، نشریه شماره 200،چاپ اول، 1392،

4) پورمقیم،سیدجواد،اقتصاد بخش عمومی،تهران،نشرنی،ویراست دوم،چاپ ششم،1382،

5)پویان،جمشید،اقتصاد بخش عمومی(مالیاتها)چاپ دوم،انتشارات پژوهشکدهاقتصاد دانشگاه تربیت مدرس،

6) تاری وردی، یداله، حسابداری مالی جلد دوم ( صورت های مالی تلفیقی )، چاپ سوم،1387،

7) سلطانی،مهدی تقی و پورغفاردستجردی،جواد، فرآیند جهانی شدن و تاثیر آن بر درآمدهای مالیاتی در ایران،فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی،شماره شصت و دوم، تابستان 1391

8) سعیدی،پرویز و کلامی عبدالحکیم. تاثیر تغییر قانون مایات بر درآمد شرکتها بر سرمایه گذاری شرکتهای تولیدی، فصلنامه تخصصی مالیات، شماره سوم، بهار1388،

9) شفیعی،سعیده و صبوری دیلمی،محمدحسن،بررسی شیوه های مبارزه با پدیده پول شویی با تاکید بر راهکارهای مالیاتی ،فصلنامه تخصصی مالیات،تابستان1388

10) حسنی،محسن و شفیعی، سعیده، تخمین نرخ موثر مالیاتی در پایه های مشاغل و اشخاص حقوقی، پژوهشنامه مالیات، شماره 56، بهار و تابستان 1389

11) جعفری صمیمی،احمد،اقتصاد بخش عمومی(1)،انتشارات سمت،چاپ سوم1378،

12) خاکی،غلامرضا ،روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی، چاپ اول، تهران، انتشارات بازتاب،1382

13) خدامی پور، احمد و ترک زاده ماهانی،علی،مالیات و محافظه کاری در گزارشگری مالی و مربوط بودن اطلاعات حسابداری،مجله پژوهش های حسابداری مالی،شماره سوم،پائیز1390

14) دیوید ریکاردو-موریس داب،اصول اقتصاد سیاسی و مالیات ستانی،ترجمه حبیب ا..تیموری،تهران نشرنی 1374

15) رضائی،ابراهیم، نقش مشوق ها و نرخ های موثر مالیاتی در پویایی های سرمایه گذاری: رویکرد کلان اقتصادی، پژوهشنامه مالیات، شماره55، زمستان 1388

16) زندی حقیقی،منوچهر،اقتصاد بخش عمومی و اقتصاد مالیه عمومی،انتشارات دانشگاه تهران،سال1369،

17) طالب نیا، قدرت اله ؛وکیلی فرد،حمیدرضا،عرب مازار،علی اکبر،بررسی تاثیر گزارشگری مالیاتی بر شفافیت گزارشگری مالی،فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی،شماره 9،بهار 1390

18) گرجی،محمدرضا،بررسی موارد خود اظهاری مالیاتی در ایران و ارائه راهکارهای لازم،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز80-1379

19) فرقاندوست حقیقی،کامبیز و یاری،رسول،بررسی عوامل لغو مالیات بر مجموع درآمد و امکان سنجی برقراری مجدد آن و تعیین مکانیزم وضع مالیات بر مجموع درآمد، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1384

20) ماسگریو،ریچاردا و ماسگریو یگی ب ،مالیه عمومی در تئوری و عمل،ترجمه مسعود محمدی و یدا..ابراهیمی فر،انتشارات سازمان برنامه و بودجه،1372،

21) منتسکو،روح القوانین،ترجمه علی اکبر مهتدی،انتشارات امیر کبیر،1362،

22) مروری بر وضعیت نظام مالیاتی ایران،شماره6059 کد موضوعی 170اردیبهشت 80 ، دفتر بررسی های اقتصادی مجلس

23) موسوی جهرمی، یگانه؛ خداداد کاشی، فرهاد و زیارتی،مینو(1388).بررسی رابطه بین درجه تمرکز بازار و نرخ موثر مالیات بر درآمد شرکتها، فصلنامه تخصصی مالیات ،شماره 7، زمستان 1388،

24) مومنی،منصور و فعال قیومی، علی.تحلیل آماری با استفاده از spss ، تهران، انتشارات علم و دانش (1389).

25) نادریان، هوشنگ، سمینار مبانی تهیه و ارائه صورتهای مالی تلفیقی، فصل نامه ی حسابرس سال چهارم، شماره 14،(1381)

منابع لاتین

26) Beatty, A., & Harris,D.G. (2001). Intra-group, interstate strategic income management for tax, financial reporting, and regulatory purposes, The Accounting Review 76, 515-536.

27) Beuselinck,Ch., & Deloof,M. (2006). Business groups, tax and accruals management, discussion paper , Tilburg university.

28) Claessens, S., Fan, J., & Lang, L. (2005). The benefits of costs and group affiliation: evidence from East Asia, Emerging Markets Review, forthcoming.

29) Collins, J., Kemsley,D., & Lang,M.(1998). Cross-jurisdictional income shifting and earnings valuation,  Journal of Accounting Research 36, 209-229.

30) Dyreng, S. D., Hanlon, M., Maydew, E. L. (2009). The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance. Working Paper.

31) Gilson,R. J., & Roe, M.J. (1993). Understanding the Japanese keiretsu: Overlaps between corporate governance and industrial organization, Yale Law Journal 102, 870-906.

32) Gramlich, D., Limpaphayom, P., & Ghon Rhee, S. (2004). Taxes, keiretsu affiliation, and income shifting, Journal of Accounting and Economics, 37, 2, 203-228.

33) Gupta, S., & Newberry, K. (1997). Determinants of the variability in corporate effective tax rates:  evidence from longitudinal data, Journal of Accounting and Public Policy,  16, 1-34.

34) Harris, D., Morck, R ., Slemrod, J., & Yeung, B. (1993). Income shifting in US multinational corporations, in Studies in International Taxation,  edited by A. Giovannini, R. G. Hubbard, and J. Slemrod (University of Chicago Press, Chicago, IL).

چکیده

هدف از این تحقیق اثبات وجود تفاوت بین مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی با مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکتها می باشد. نمونه تحقیق شامل 46 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1378 تا 1391 است.برای آزمون فرضیه تحقیق از آزمون t نمونه های مستقل و t جفت نمونه استفاده شده است.نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بر اساس هر دو آماره میان مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی و مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکت ها تفاوت معنی داری در سطح اطمینان 95 درصد وجود داشته و این مالیات ها متفاوت از هم می باشند.

واژگان کلیدی: مالیات بر درآمد،شخصیت اقتصادی،صورتهای مالی تلفیقی

فصل اول کلیات تحقیق

  مقدمه

همزمان با تشکیل اولین جوامع بشری مالیات نیز پا به عرصه ظهور گذاشته است.یک اقتصاد جهانی برای انجام وظایف خود به ابزارهایی متوسل می شود که از آنها تحت عنوان نهاد یاد می کنیم. یکی از این نهادها دولت است. در تفکر لیبرالی جامعه از نظر اصولی به عنوان کنش و واکنش بین افراد مستقل قابل درک است. در نظریه سیاسی لیبرالی دولت به عنوان قراردادی بین افراد تعریف می شود که منافع آنها در برخی زمینه ها با تصمیم گیری و اجرای جمعی افزایش می یابد(شان هاد گوپور1379).نهاد دولت برای اعمال حاکمیت جمعی نیازمند درآمد است که عمده ترین آنها درآمدهای مالیاتی می باشد. از سوی دیگر،با گسترده شدن وظایف دولت نسبت به گذشته مسائل و مشکلات دولت به ویژه در زمینه اقتصاد بیشتر می شود. اهدافی از قبیل رشد اقتصادی، اشتغال، توزیع عادلانه درآمد و ثروت، کاهش تورم و ثبات قیمت ها و ایجاد امنیت اقتصادی از مهم ترین اهداف دولت هاست.درآمدهای دولت اغلب به دو گروه درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی تقسیم می شود. نقش درآمدهای مالیاتی در بسیاری از کشورها در مقایسه با سایر منابع درآمدی بیشتر حائز اهمیت است و در مقایسه با سایر منابع از ایجاد آثار نامطلوب اقتصادی به میزان قابل توجهی می کاهد. این منبع درآمدی به دلیل قابلیت کنترل بر سایر منابع ناشی از اقتصاد داخلی ترجیح دارد، اما با توجه به ساختار اقتصادی ایران درآمدهای دولت نیز همانند سایر متغییرهای کلان اقتصادی از درآمدهای حاصل از فروش نفت تاثیر می پذیرند و تغییراتی که بواسطه تغییر در درآمدهای دولت پایدار می شود از سهم اندکی نسبت به سایرین برخوردار می باشد.بنابراین،پی ریزی یک نظام مالیاتی منظم و سیستماتیک بستر مناسبی برای احراز برنامه های گوناگون ایجاد می کند که می بایست در قالب برنامه های توسعه اقتصادی پیش بینی شود. با توجه به مفاهیم ذکر شده، لزوم انجام مطالعات و بررسی های دقیق در این زمینه را بیشتر می نمایاند، لذا درتحقیق حاضر یکی از منابع عمده مرتبط با درآمد مالیاتی که همان مالیات بر درآمد شرکتها در گروههای تجاری می باشد را مورد بحث قرار می دهیم.

1-2) بیان مسأله

مالیات به دو مقوله کلی تقسیم می شود: مالیات غیر مستقیم و مالیات مستقیم .مالیات غیرمستقیم بر قیمت کالا و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحمیل می شود مانند مالیات بر واردات و مالیات بر فروش. مالیات های مستقیم به دلیل اثر ویژه ای که بر اقتصاد کشور دارند از اهمیت خاصی برخوردارند و بر اساس نرخ ثابت بیست وپنج درصد و بر مبنای درآمد مشمول مالیات (سود عملیاتی) محاسبه می شود و به دو قسمت مالیات بردارایی و مالیات بر درآمد تقسیم می شوند. مالیات بر درآمد شرکتها که برمبنای سود شرکتها وضع می شود سهم قابل توجهی از درآمد مالیاتی دولت را تشکیل می دهد.

در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و همچنین اقتصادهای توسعه یافته، گروههای تجاری نقش مهمی را بازی می کنند.گروه تجاری یک گروه از شرکتها است که در بازارهای مختلف تحت یک کنترل مشترک مالی یا اداری به کارهای تجاری مشغول هستند و اعضای آن توسط روابط  شخصی، قومی و یا پیش زمینه های تجاری به هم می پیوندند(لف1978) Leff. عضویت در گروههای تجاری پیامدهای مثبت متعددی می تواند برای شرکتها در برداشته باشد. ساختار حاکمیت گروههای تجاری ،مشکلات نمایندگی را با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، کاهش و تا حدی برطرف می کند(هوشی و همکاران1991) و نظارت موثر را در سراسر مدیریت ارشد فراهم می کند(کاپلن1994). Kaplanدر حقیقت نگهداری سهام به صورت متقابل بین شرکتهای عضو گروه باعث تقویت نظارت متقابل و به اشتراک گذاری اطلاعات میان اعضای گروه و همچنین باعث انعطاف پذیری بیشتر در تصمیم گیری ها می شود (گیلسون و رو 1993) Gilson & Roe . در عین حال ، در تصمیمات سرمایه گذاری ، شرکتهای عضو گروه از نظر نقدینگی دچار مشکلات کمتری هستند(هوشی و همکاران 1991). بر اساس تحقیقات انجام شده کاهش قابل توجهی در هزینه های ورشکستگی شرکتهای عضو گروه مشاهده شده است(هوشی و همکاران1990).همچنین این احتمال وجود دارد که شرکتهای عضو گروه تجاری بدلیل وجود بازار مالی داخلی وابستگی کمتری به بازارمالی خارجی داشته باشند(میاشیتا و راسل1994) Scharfstein & Russell.بعضی از خصوصیات قوانین مالیاتی ،زمینه ای فراهم می سازد که شرکتهای عضو گروه تجاری برای کاهش مالیات، سود را از شرکتهای سودآور به شرکتهای زیانده انتقال دهند. ترکیبی از ویژگی های خاص و سازمانی شرکتهای عضو گروه تجاری سبب می شود که شرکتهای عضو گروه تمایل بیشتری برای انتقال سود در جهت کاهش میزان مالیات پرداختی داشته باشند.

در حوزه تلفیق شخصیت های قانونی مجزا به یک شخصیت اقتصادی واحد تبدیل می شوند و این شخصیت یگانه نیز بر پایه مفهوم رجحان محتوا بر شکل جهت ارائه صورتهای مالی قابل اتکاتر که مفیدترین و بیشترین اطلاعات را در اختیار  استفاده کنندگان از گزارشها قرار دهد صورتهای مالی تلفیقی تهیه می کنند. از نظر تئوری ، نتایج مالی صورتهای مالی تلفیقی با صورتهای مالی شرکت اصلی (با فرض روش ارزش ویژه )مطابقت دارد، اما در مورد صورتهای مالی تلفیقی، شفافیت گزارشگری مطرح می شود. یعنی هدف صورتهای مالی تلفیقی ، در وهله اول، ارائه به سهامداران و اعتباردهندگان شرکت اصلی است، به گونه ای که وضعیت مالی و نتایج عملیات شرکت اصلی و شرکتهای فرعی آن را همانند یک شرکت یگانه ی دارای شعب یا بخش ها منعکس نماید. بنابراین، فرایند تلفیق، مستلزم ترکیب گزارشگری مالی دارایی ها، بدهی ها، درآمدها و هزینه های جداگانه دو یا بیشتر شرکت های وابسته به هم است، گویی آنکه، بخشی از یک شرکت یگانه بوده اند. و این در حالی است که درچهارچوب قوانین مالیاتی کشور، مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی محاسبه نمی شود و هر یک از شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکتها موظف است بر اساس عملکرد سالانه خود سهمی از سود را به عنوان مالیات بر درآمد به دولت پرداخت نماید. سوالی که به عنوان سوال اصلی این تحقیق مطرح می شود این است که آیا مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی با مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکتها تفاوت دارد؟ از طرفی مالیات تنها منبع درآمدی دولت نیست بلکه ابزار سیاست مالی دولت نیز است و سازمان امور مالیاتی کشور نیز باید به بررسی این مسئله بپردازد که آیا تفاوتی بین مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی یگانه و مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکتها وجود دارد یا خیر.و اگر بلی ، چرا سازمان امور مالیاتی این سیاست را اتخاذ نموده است و یا به عبارتی دریافت مالیات بر اساس هر کدام از این شخصیت ها چه تاثیری بر میزان مالیات دریافت شده اداره مالیاتی دارد و چه تاثیری بر میزان مالیات پرداخت شده از طرف شرکتها می گذارد. آیا عضویت در گروه تجاری علاوه بر تمام مزایای که برای اعضا فراهم می آورد  باعث فرار و اجتناب مالیاتی از آنها  می شود؟آیا سیاست دریافت مالیات بر درآمد شرکتها به اندازه کافی بازدارنده است و یا نیاز به تجدید نظر دارد؟

1-3) اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

از آنجایی که مزایای متعددی (از جمله معافیت مالیاتی) برای شخصیت های قانونی که سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران مورد معامله قرار می گیرد وجود دارد شاهد افزایش تعداد این شخصیت های قانونی در بورس اوراق بهادار هستیم.و نیز به دلایل بسیاری شخصیت های قانونی مجزا علاقمند به سرمایه گذاری عمده در سهام سایر شرکتها و کسب کنترل آنها هستند که این موضوع اهمیت تهیه صورتهای مالی تلفیقی را پررنگتر می کند. در واقع هدف از تهیه صورتهای مالی تلفیقی ارائه وضعیت اقتصادی شرکت اصلی و شرکتهای وابسته به آن بصورت یگانه است پس چرا در پرداخت مالیات این مورد در نظر گرفته نمی شود، و مالیات شرکتها بصورت کلی دریافت نمی گردد.

اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق کاربردی اثبات وجود تفاوت بین مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی و مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکتها می باشد ، و در ادامه تجزیه و تحلیل علل اختلاف و ارائه پیشنهاداتی به سازمان امور مالیاتی کشور برای اتخاذ سیاست مالیاتی مناسب که دارای بیشترین کارایی بوده و مانع ازاستفاده گروههای تجاری از ابزارهای مختلف جهت مدیریت سود ، فرار و اجتناب مالیاتی می شود .چرا که شاهد افزایش روز افزون شرکتهای فرعی و وابسته در کشور هستیم و می توان با اتخاذ سیاستهای درست و قانونی شاهد افزایش میزان درآمد مالیاتی کشور بود که سهم عظیمی از درآمد دولت را به خود اختصاص میدهد، و افزایش این درآمد نیز دارای پیامدهای اجتماعی مثبت بوده و نهایتا باعث افزایش رفاه اجتماعی می شود.

فرضیات تحقیق

با توجه به اهداف مورد نظر در این تحقیق فرضیه آن به شرح زیر مطرح می شود :

مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی با مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکتها تفاوت دارد.

قلمرو تحقیق

قلمرو زمانی و مکانی تحقیق حاضر شامل:

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1387 تا 1391

شرکتهایی که در طی سالهای 1387 تا 1391 دارای شرکتهای فرعی و وابسته بوده و در این راستا ملزم به تهیه صورتهای مالی مطابق با استاندارد 18حسابداری (صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی)هستند. و به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه باید دوره مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد، و نیز جزء صنعت بانک و موسسات مالی نباشد، افزون بر این طی بازه زمانی مذکور تغییر سال مالی نداشته باشد، و کلیه اطلاعات مالی و غیر مالی مورد نیاز از جمله یادداشتهای همراه صورتهای مالی در دسترس باشد.

روش تحقیق

برای آزمون فرضیه تحقیق از آمار توصیفی و آزمون t-test استفاده خواهد شد و در این راستا از نرم افزار spss استفاده خواهد شد.

تعریف واژه ها

مالیات بر درآمد: مالیات بر درآمد شامل مالیات بر درآمد املاک و مستغلات ،مالیات بر درآمد کشاورزی، مالیات بر درآمد حقوق مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی(شرکتها)، مالیات بر درآمدهای اتفاقی می شود که در این بخشها مالیات بر درآمد کشاورزی معاف از مالیات بوده و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی مهمترین رقم مالیاتی است.

شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکتها: شامل شرکتهای به ثبت رسیده حاضر در بورس اوراق بهادار تهران می شود که به تنهایی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند.

شخصیت اقتصادی یگانه: شرکتهای مستقل که به واسطه خرید سهام سایر شرکتها علاوه بر نفوذ موثر دارای کنترل قابل توجه این شرکتها نیز می شوند و به واسطه این کنترل دارای سیاستهای مالی و عملیاتی همسویی شده و ملزم به رعایت اصولی طبق استانداردهای سرمایه گذاری برای صورتهای مالی می شوند.

ساختار تحقیق

چارچوب فصل های مختلف پایان نامه به شرح زیر می باشد :

فصل اول : کلیات تحقیق

در این فصل به طور خلاصه مقدمه ای در رابطه با موضوع تحقیق ، مساله تحقیق ،اهمیت و اهداف تحقیق ، فرضیه تحقیق ، قلمرو تحقیق ، روش انجام تحقیق و تعریف واژه ها  اشاره شده است .

فصل دوم : ادبیات تحقیق

در این فصل با نگاهی به مباحث تئوریک مطرح شده در زمینه تحقیق و ابعاد آن به طور اجمالی به تحقیقات مشابه پرداخته شده است که در این راستا انجام گرفته اند.

فصل سوم : روش تحقیق

در این فصل از تحقیق توضیحاتی راجع به روش تحقیق و مدل مورد استفاده در آزمون فرضیات ارائه شده است و روش گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل محاسبات انجام شده ، ارائه شده است .

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

در فصل چهارم داده ها و اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش های آماری و مدل های آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج حاصل ارائه گردیده است .

 فصل پنجم : نتیجه گیری

این فصل شامل خلاصه تحقیق و ارائه پیشنهادات است . در بخش خلاصه سعی شده است که اهم اطلاعات و یافته های تحقیق ذکر گردد و در بخش پیشنهادات ، پیشنهاداتی ارائه می گردد تا زمینه ای برای بهبود مطالعات آینده را فراهم سازد و در پایان فهرست منابع و ماخذ و ضمایم خواهد آمد .

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122