پايان نامه مقايسه ميزان افسردگي و اضطراب در بين معلمان زن زن مدارس استثنايي و عادي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مقايسه ميزان افسردگي و اضطراب در بين معلمان زن زن مدارس استثنايي و عادي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 141 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه مقايسه ميزان افسردگي و اضطراب در بين معلمان زن زن مدارس استثنايي و عادي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق
1-1 مقدمه    2
1-2 بیان مسأله    3
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش    4
1-4 فرضيه هاي پژوهش    5
1-4-1 فرضيه هاي اصلي:    5
1-4-2 فرضيه هاي فرعي پژوهش:    5
1-5 اهداف پژوهش    6
1-5-1 اهداف اصلی:    6
1-5-2 اهداف فرعی:    6
1-6 سؤال های پژوهش    6
1-6-1 سؤال های اصلی:    6
1-6-2 سؤال های فرعی:    6
1-7 تعاریف متغیرهای پژوهش    7
1-7-1 تعاریف نظری    7
1-7-2 تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش    8
فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1 مقدمه    10
2-2 مبانی نظری و ادبیات پژوهش    12
2-2-1 تاریخچه اضطراب    12
2-2-2 تاریخچه افسردگی    14
2-2-3 تعاریف و نظریه های اضطراب    16
2-2-4 تعاریف و نظریه های افسردگی    22
2-2-4-1 افسردگی از دیدگاه روان پویایی:    25
2-2-4-2 افسردگی از دیدگاه رفتارگرایان:    25
2-2-4-3 افسردگی از دیدگاه شناختی:    25
2-2-4-4 افسردگی از دیدگاه اجتماعی:    26
2-2-5 انواع اضطراب    27
2-2-5-1 اضطراب موقعیتی:    27
2-2-5-2 اضطراب خصیصه ای:    28
2-2-6 انواع افسردگی    28
2-2-6-1 افسردگی در نوجوانی    28
2-2-6-2 افسردگی پنهان    28
2-2-6-3 افسردگی اتکائی    29
2-2-6-4 افسردگی رجعتی    29
2-2-6-5 افسردگی پس از زایمان    29
2-2-6-6 افسردگی نوروتیک    29
2-2-6-7 افسردگی عضوی    30
2-2-6-8 افسردگی علاقی    30
2-2-6-9 افسردگی ناشی از موفقیت    30
2-2-6-10 افسردگی ناشی از مصرف دارو    30
2-2-6-11 افسردگی در نتیجه پیری    30
2-2-6-12 افسرگی فصلی    31
2-2-6-13 افسردگی در دانشجویان    31
2-2-6-14 افسردگی در زنان    31
2-2-7 درمان افسردگی براساس نظریه یادگیری    33
2-2-8 انواع درمانهای افسردگی    34
2-2-8-1 شناخت درمانی:    34
2-2-8-2 رفتار درمانی:    35
2-2-8-3 درمان بین فردی    35
2-2-8-4 روان درمانی تحلیل گرا    35
2-2-8-5 روان درمانی حمایتی    35
2-2-8-6 گروه درمانی    35
2-2-8-7 روان درمانی خانواده    36
2-2-9 تعریف کودکان استثنایی    36
2-2-9-1 تعریف آموزش و پرورش استثنایی    37
2-2-10  علل افسردگی معلمان زن :    38
2-2-10-1 معلمی سخت ترین شغل دنیا (مقدمه ای بر استرس معلمان زن)    38
2-2-10-2 نظم دانش آموزان فضا را مناسب تر می کند    39
2-2-10-3 هنر معلم فقط در آموزش نیست    40
2-2-10-4 معلمان زن با استرس های گوناگونی مواجه هستند    40
2-2-10-5 کنترل کلاس    41
2-2-10-6 برقراری ارتباط با دانش آموزان    42
2-2-11 استرس معلمان زن    45
2-2-11-1 نشانه ها و علائم استرس در معلمان زن    45
2-2-11-2 منابع استرس معلمان زن    45
2-2-11-3 ویژگی های شخصیتی و استرس    46
2-2-11-3 -1 مدیریت زمان    46
2-2-11-3-2 خودپی جویی    47
2-2-11-3-3 خودآرام بخشی    47
2-2-11-3-4 مثبت اندیشی    47
2-2-11-3-5 گشودگی    48
2-2-11-3-6 افزایش توانایی ها و مهارت ها    48
2-2-11-4 آثار تخریبی استرس شدید در تدریس    49
2-2-12 منابع شایع استرس    50
2-2-13 رابطه رضایت شغلی با استرس    51
2-2-13-1 مهار استرس با استفاده از رژیم غذایی    51
2-2-13-2 تأثیر خنده بر کاهش استرس    52
2-2-13-3 برخورد عملی با استرس    53
2-2-14  عصبانیت و راه های پیشگیری از آن    54
2-2-14-1 عصبانیت و راه حل آن    55
2-2-15  اضطراب عامل مرگ بیماران قلبی است    57
2-2-16 شخصیت تیپ آ    58
شخصیت نوروتیک    59
مدرسه سالم    61
2-2-17 افزایش روحیه کارکنان    65
2-3 پیشینه های پژوهش    65
2-3-1 پیشینه داخلی    65
2-3-2 پیشینه خارجی    67
2-4 جمع بندی و چهارچوب نظری تحقیق    68
فصل سوم : مراحل اجرای پژوهش
3-1 مقدمه    70
3-2 روش پژوهش    70
3-3 جامعه آماری    70
3-4 نمونه مورد پژوهش    70
3-5-1 روش نمونه گیری    70
3-6 ابزار اندازه گیری    71
3-6-1 معرفی آزمون اضطراب کتل    71
1- تحول هشياري نسبت به خود O3    72
2- نيروي من C    73
3- گرايش پارانويايي  L    73
4- گرايش به گنهكاري O    73
5- تنش ارگي O4    73
3-6-2 معرفی آزمون افسردگی بک    74
3-6-2-1 نمره گذاري آزمون افسردگي :    75
3-6-2-2 تخمین میزان افسردگی افراد:    76
3-6-2-3 معیارها و میزان های عددی آزمون افسردگی:    76
3-6-2-4 روش نمره گذاري :    77
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها    77
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری داد های پژوهش
4-1 مقدمه    78
4-2 آمار توصیفی    78
4-3 بررسی فرضیه های پژوهش(آمار استنباطی):    81
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد
5-1 مقدمه    95
5-2 یافته های پژوهش    95
5-2-1 نتایج آمار توصیفی    95
5-2-2 نتایج آمار استنباطی    96
5-3 بحث و نتیجه گیری    97
5-4 محدودیت ها و مشکلات پژوهش    100
5-5 پیشنهادات    100
5-5-1 پيشنهادات اين پژوهش:    100
5-6 خلاصه پژوهش    102
منابع و مأخذ    104
پیوست    108

منابع و مأخذ

کتاب­ها

1-  آزاد، حسين (1372). آسيب­شناسي رواني، تهران: انتشارات رودكي.

2- ________  (1368). اختلالات عاطفي، تهران: انتشارات: دانشگاه علام طباطبائي.

3- امانت، امير (1368) افسردگي و خود­كشي، تهران: انتشارات ابن سينا.

4- اخوت، وحيد (1362) افسردگي ، تهران: انتشارات رز.

5- براهني، محمد تقي (1370) زمينه روانشناسي، تهران: انتشارات رشد.

6- بيرجندي، پروين (1364) روانشناسي رفتار غير عادي، تهران: دهخدا.

7- بطائي، حسن، (1353) ارزيابي آزمون بك در ايران، مجله نظام پزشكي.

8- پور افكاري، نصرت الله (1368) خلاصه روان­پزشكي، تبريز: انتشارات ذوقي.

9- پور افكاري، نصرت الله (1373) فرهنگ جامع روان­شناسي روان‌پزشكي، تهران: انتشارات نوبهار.

10- پور افكاري، نصرت الله ( 1375) چكيده روان­پزشكي باليني، تهران: نشر آزاد.

11- پور افكاري، نصرت الله (1364) واكنش افسردگي تهران: انتشارات تابش.

12- دادستان، پريرخ و منصور محمود (1368) بيماري رواني تهران : نشر دريا.

13- جکسون براون، شهره(قراچه داغی) عبداللهی (مترجم)، شهره عبداللهی(قراچه داغی) (مترجم) زندگی کنید و بیاموزید و آموخته هایتان را به دیگران منتقل نمایید … ناشر: آسیم – 04 بهمن، 1385.

14- خوشنواز، هادي (1370) روان­شناسي شخصيت كودك و نوجوان تهران: انتشارات اروند.

15- راس ، آ (1373) روان­شناسي شخصيت (سعيد جمالنصر، مترجم) تهران: نشر بعثت.

16- رأس، آلتمایر «استرس شغلی» ترجمه: غلامرضا خواجه پور (1377) تهران، سازمان مدیریت صنعتی.

Coplan, R. J., Closson, L. M., Arbeau, K. A.(2007). Gender Differences in the Behavioral Associates of Loneliness and Social Dissatisfaction in Kindergarten. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 48 (10), 988-995.

Kingama, M., 2002, On Occupational Stress and Worker Health, ICN, Nursing Matters. p:2.

McDonnell, J. M., Hardman, M. 1., McDonnell, A P., & Kiefer- O’Donnell, R. (1995). Introduction to persons with severe disabilities. Boston: Allyn and Bacon.

McLaughlin, M. L., Fuchs, L., & Hardman, M. (1999). Individual rights to education and students with disabilities: Some lessons from U. S. policy. In H. Daniels and P. Gamer (Eds.), Inlusive education: World yearbook of education (24- 35). London, UK: Kogan Page.

Scott, Elizabeth (2006) Burnout in teacher of clinical psychology. Friedman IA, p. 606

Scaccoa, Jesse, Teaching with Depression: Is There Any Way Out? March, 2009

Zung, Lee, (1996). Depression in teachers, comparative study of Taiwan , Philipin and United Statet. Journal of mental health, 39 (4).

چکیده

 پژوهش حاضر به مقایسه میزان افسردگی و اضطراب در بین معلمان زن مدارس استثنایی و عادی در شهر کرج می­پردازد. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه معلمان زن دوره ابتدایی شهر کرج که 105 نفر معلم استثنایی و 273 نفر معلم عادی می باشد. روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای یا نسبی است. برای جمع­آوری اطلاعات از پرسش­نامه افسردگی بک و اضطراب کتل استفاده شده است که شامل سوال­هایی در خصوص اضطراب و افسردگی است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده­ها در بخش توصیفی از جداول توزیع فراوانی و درصد فراوانی و در بخش استنباطی از آزمون t برای تجزیه و تحلیل سوال­های پژوهش استفاده شده است. یافته­های کلی پژوهش عبارتند از: بین افسردگي و اضطراب معلمان زن مدارس عادی رابطه معنی­داری وجود دارد. یعنی با افزایش اضطراب، افسردگي معلمان زن عادي نيز افزایش یافته است. و همچنین بین افسردگي و اضطراب معلمان زن مدارس استثنايي رابطه معنی­داری وجود. یعنی با افزایش اضطراب، افسردگي معلمان زن استثنايي نيز افزایش یافته است. نتایج بررسی مقیاس­های پرسش­نامه­ی اضطراب نیز حاکی از آن است که: بین ميزان هوشياري نسبت به خود معلمان زن مدارس عادي و معلمان زن مدارس كودكان استثنايي تفاوت معناداری مشاهده نشد. بین ميزان نيروي من معلمان زن مدارس عادي و مدارس كودكان استثنايي تفاوت معناداری وجود دارد به­طوري كه نيروي من معلمان زن مدارس استثنايي بيشتر است. بین ميزان گرايش به پارانويایی معلمان زن مدارس عادي و معلمان زن مدارس كودكان استثنايي تفاوت معناداری مشاهده نشد. بین ميزان گرايش به احساس گناه معلمان زن مدارس عادي و مدارس كودكان استثنايي  تفاوت معناداری وجود دارد به­طوري كه گرايش به احساس گناه معلمان زن مدارس استثنايي بيشتر است. بین ميزان تنش ارگي معلمان زن مدارس عادي و مدارس كودكان استثنايي تفاوت معناداری وجود دارد به­طوري كه تنش ارگي معلمان زن مدارس استثنايي بيشتر است.

واژگان کلیدی : افسردگی، اضطراب، کودکان استثنایی، مدارس عادی، مدارس استثنایی

فصل اول کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

در دنیای امروزه هیجانات، تنش­ها، عصبیت­ها و عوامل متعددی از این قبیل بر زندگی روزمره مردم تأثیرات سوء دارند. هر کدام از افراد جامعه امروزی در معرض مواجهه با انواع استرس­ها و شرایط عصبی قرار دارند. محیط زندگی اجتماعی، خانواده و هر آنچه فرد با آن در ارتباط است می تواند به عنوان عامل تنش­زا جریان زندگی او را به سمت بحران­ها و نگرانی­ها سوق دهد.

اضطراب، دلشوره، تشویش، نگرانی، دلهره، دلواپسی، بی­قراری، دل­آشوبه و نابسامانی حالاتی هستند که هر انسانی در طول زندگی خود، خواه و ناخواه آن­را تجربه کرده است. می­توان با اطمینان گفت که امکان ندارد انسان در این جهان زیسته باشد و تجربه اضطراب را نداشته باشد (معانی،1370،ص61).

ممکن است اضطراب را یک نوع درد داخلی دانست که سبب ایجاد هیجان و به هم ریختن تعادل موجود می­گردد و چون بشر دائماً به منظور برقراری تعادل کوشش می­کند، بنابراین می­توان گفت که اضطراب یک محرک قوی است. امکان دارد این محرک مضر باشد و این خود بستگی دارد به درجه ترس و مقدار و خطراتی که متوجه فرد است (شاملو،1369،ص56).

افسردگی نیز بیماری بسیار شایعی است که با وجود تحقیقات دامنه­دار در مورد علل، علائم و طرق درمان آن متأسفانه در بیشتر جوامع امروزی و از جمله جامعه خودمان توجه زیادی به آن مبذول نشده است. در گذشته علائم افسردگی را تا مدت­ها به عوامل دیگری چون ضعف اعصاب، عصبانیت هیپوکندریاک و غیره نسبت می­دادند به همین سبب تشخیص صحیح و درمان آن به تعویق می­انجامید (امانت،1338).

افسردگی بیماری­ای است که مهمترین خصوصیت آن تغییر خلق است و در واقع احساس غمگینی است که درجه ابتلا به آن می­تواند از یک ناامیدی خفیف تا احساس یأس شدید ممکن است نوسان داشته باشد. این تغییر خلق نسبتآً ثابت و برای روزها، هفته­ها، ماه­ها یا سال­ها ادامه دارد. افسردگی بر روی کل ارگانیسم اثر می­گذارد و تمام حوزه­های زندگی یک فرد را تحت تأثیر قرار می­دهد. این اثر در احساسات، نیرو، کشش، فکر و کیفیت علاقه فرد نمایان می­شود.

در روان­پزشکی، افسردگی را تغییر خلق به سمت غمگینی می­دانند، بارزترین علامت بیماری افسردگی همان خلق افسرده­ای است که به درجات مختلف ممکن است پدید آید. در پاره­ای از موارد خلق افسرده ممکن است تنها علامت بیماری باقی بماند. به هر حال در این بیماری کلیه اعمال حیاتی متناسب با خلق افسرده تغییر می­کند (طاهری،1388،ص29).

همان­طور که می­دانیم افسردگی تنها دارای علائم عاطفی نیست و می­تواند همراه با بی­خوابی و بی اشتهایی، خودکشی، احساس بی­ارزش و فراوان باشد. حدود افسردگی گاهی با موقعیت موجود متناسب نیست و گاهی حتی خود فرد از آن آگاهی ندارد (پورافکاری،1364،ص105).

امروزه تجارب تنش زا ناخواسته عکس­العمل افراد را تعیین می­کند. بدین ترتیب که وقتی فردی یک تجربه ناخوشایند و استرس همراه با آن را دریافت می­کند واکنش منفی به­صورت اضطراب، خود کم­بینی، افسردگی و غیره را از خود بروز می­دهد. زیرا در اغلب موارد قدرت برخورد مقابله طبیعی با مشکلات را در­نیافته و شاید نمی­تواند که دریافت صحیحی از موقعیت خود داشته باشد.

با توجه به مطالب فوق و زمینه­های مشابه که در جامعه مشاهده می­شود، هدف پژوهشگر بررسی میزان افسردگی و اضطراب در معلمان زن مدارس کرج است.

1-2 بیان مسأله

سه انقلاب در بهداشت روانی رخ داده است. انقلاب اول به رهبری پینل بود که توجهات بشر را به بیماری روانی جلب کرده، فروید با وارد نمودن توجهات شهوانی در زندگی درونی روانی انسان دومین انقلاب را ایجاد کرد، سومین انقلاب که هم اکنون در جریان است تحت نام­های مختلفی همچون روان شناسی جامعه (روان­پزشکی جامعه) و (سلامت روانی جامعه) نام برده می­شود (قراچه داغی،1382،ص44).

اگر چه تعاریف این اصطلاحات متفاوت است، اما هر یک از آن­ها بازتابی از تغییر فاحش در مفهوم سازی بیماری روانی و درمان آن است. دیگر مثل گذشته تأکید مطالعات بر فرد بیمار نیست، بلکه بیشتر بر جامعه بزرگ تأکید می­شود.

از جمله اهداف نظام آموزش عالی کشور پرورش در زمینه­های مورد نیاز بخش­های مختلف جامعه به منظور پاسخ دادن به تقاضای روز افزون و افزایش سطح علمی آحاد ملت است. بدیهی است رسیدن به این هدف مستلزم سرمایه­گذاری­های عظیم و تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص است. نظر به افزایش تعداد داوطلب معلمی در سال­های اخیر، ایجاد زمینه­های مناسب و کمک به آنان در پیشرفت تحصیلی و حرفه­ای و استفاده بهینه جامعه از تجارب علمی آن­ها، انجام پژوهش­های بنیادی و کاربردی در زمینه مسائل و مشکلات اجتماعی معلمان زن و تلاش در رفع آن­ها از جمله مواردی است که می تواند زمینه دستیابی به اهداف آموزش عالی را سریع­تر فراهم آورد. جای ذکر است برای اکثر معلمان زن تدریس در مدارس و مراکز علمی به دلایل عدم آشنایی با محیط تدریس، بی­علاقگی به رشته تدریس، کافی نبودن امکانات رفاهی و اقتصادی دارای مشکلاتی است که در صورت شدت آن و عدم آشنایی معلمان زن با شیوه مقابله با آن­ها چه بسا زمینه ساز مشکلات خانوادگی، اجتماعی و یا عصبی_روانی گردیده است و در پیشرفت حرفه­ای آنان مانعی به وجود می­آورد . با توجه به گسترش روز افزون کودکان استثنایی و دچار مشکل به علت مسائل عدیده­ای که در زندگی امروزی وجود دارد کادر آموزشی مدارس یکی از با اهمیت ترین جنبه­های آموزشی را تشکیل می­دهد که بالطبع موقعیت جسمی و روانی آنان از اهمیت بسیاری برخوردار است (کراز، به نقل از دادستان،1368،ص52).

در این تحقیق اضطراب و افسردگی معلمان زن مدارس استثنایی و معلمان زن مدارس عادی بررسی و مقایسه می­شود.

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش

با توجه به روابط پیچیده زندگی شهری و تعدد وظایف و عملکرد افراد در جامعه، چه در خانواده و چه در محیط کار و حتی در روابط گروهی و همچنین وجود قوانین، مقررات و ضوابط مختلف در همة حوزه­های این روابط، شرایط و زمینه بروز استرس و اضطراب فراوان بوده و معمولاً همة افراد به نوعی و به نسبتی گرفتار این پدیده­ها هستند.

از جمله افرادی که روابط گسترده­ای در جامعه دارند، معلمان زن هستند. معلمان زن با توجه به وظایف زیاد و نوع عملکردشان و با توجه به این­که همیشه و هر لحظه باید پاسخگو والدین، اولیا مدرسه و دانش­آموزان باشند؛ احتمال ابتلا به استرس و اضطراب در آن­ها به شدت روند فزاینده­ای دارد. كار معلمي تنها يك شغل نيست زيرا با فكر و ذهن و روح افراد ارتباط دارد. معلم بايد مسائل و مشكلات عاطفي، خانوادگي، مالي و شغلي خود را در لايه‌هاي زيرين وجودش گذاشته و وقتي وارد كلاس مي‌شود ظاهر او به گونه‌اي باشد كه گويي همه چيز عالي است. بديهي است كه اين كار از عهده هر صاحب علم و تجربه‌اي برنمي‌آيد. مسأله استرس در همه مشاغل مطرح است، اما در ارتباط با شغل معلم، استرس معنای خاصی پیدا می­کند، چون یک معلم، علاوه بر مسائل و مشکلاتی که در همه افراد مطرح است، با برخی مسائل و مشکلات که صرفاً ناشی از نوع شغل وی است نیز مواجه می­شود. معلم در مدرسه با مسائلی مواجه است که در کمتر حرفه­ای چنین مسائلی وجود دارند. به طور مثال معلم ناچار است روزانه چندین ساعت تنها مقابل یک گروه که گاهی یک گروه ناآشنا نیز هستند قرار بگیرد و صحبت کند. گذشته از آن که خود صحبت کردن از انرژی و توان معلم کم می­کند. لازم به ذکر است که ابتلا به استرس در معلمان زن پیامدهای سوء زیادی را در بر­می گیرد، که می­تواند تأثیرات مثبت و منفی را به­دنبال داشته باشد. مطالعه این تأثیرات از این جهت حائز اهمیت است که می­تواند به این قشر از افراد زحمت­کش جامعه در جهت هدایت و کنترل استرس­های به وجود آمده احتمالی در آن­ها کمک کند. نتایج پژوهش­هایی از قبیل این پژوهش می­تواند پیشنهادهای مناسبی را به معلمان زن و مدیران در سراسر نظام آموزش و پرورش و نهایتاً کارکرد آموزشی آنان فراهم نماید.

1-4 فرضيه­هاي پژوهش

1-4-1 فرضيه­هاي اصلي:

1– بين ميزان افسردگي معلمان زن مدارس عادي و معلمان زن مدارس استثنايي تفاوت معني­داري وجود دارد.

2-بين ميزان اضطراب معلمان زن مدارس عادي و معلمان زن مدارس استثنايي تفاوت معني­داري وجود دارد.

1-4-2 فرضيه­هاي فرعي پژوهش:

1- بين ميزان اضطراب و افسردگي معلمان زن در مدارس عادي تفاوت معني­داري وجود دارد.

2- بين ميزان اضطراب و افسردگي معلمان زن در  مدارس استثنايي تفاوت معني­داري وجود دارد.

3- بر حسب عامل تحول هوشياري نسبت به خود بين معلمان زن مدارس عادي و معلمان زن مدارس استثنايي تفاوت معني­داري وجود دارد.

4- بر حسب عامل نيروي من بين معلمان زن مدارس عادي و معلمان زن مدارس استثنايي تفاوت معني داري وجود دارد.

5- بر حسب عامل گرايش پارا نويايي بين معلمان زن مدارس عادي و معلمان زن مدارس استثنايي تفاوت معني­داري وجود دارد.

6- بر حسب عامل گرايش به احساس گنهكاري بين معلمان زن مدارس عادي و معلمان زن مدارس استثنايي تفاوت معني­داري وجود دارد.

7- بر حسب عامل تنش ارگي بين معلمان زن مدارس عادي و معلمان زن مدارس استثنايي تفاوت معني­داري وجود دارد.

1-5 اهداف پژوهش

1-5-1 اهداف اصلی:

1-مقایسه میزان افسردگی معلمان زن در مدارس استثنایی و عادی است.

2-مقایسه میزان اضطراب معلمان زن در مدارس استثنایی و عادی است.

1-5-2 اهداف فرعی:

اهداف فرعی پژوهش عبارتند از:

1- بررسی تفاوت میزان افسردگی بین معلمان زن مدارس عادی و استثنایی

2- بررسی تفاوت میزان اضطراب بین معلمان زن مدارس عادی و استثنایی

3- بررسی تفاوت بین معلمان زن مدارس عادی و استثنایی از نظر عامل هوشیاری نسبت به خود

4- بررسی تفاوت بین معلمان زن مدارس عادی و استثنایی از نظر عامل نیروی من

5- بررسی تفاوت بین معلمان زن مدارس عادی و استثنایی از نظر عامل گرایش پارانویایی

6- بررسی تفاوت بین بین معلمان زن مدارس عادی و استثنایی از نظر عامل گرایش به گنهکاری

7- بررسی تفاوت بین معلمان زن مدارس عادی و استثنایی از نظر عامل تنش ارگی

1-6 سؤال­های پژوهش

1-6-1 سؤال­های اصلی:

1) آیا بین میزان افسردگی معلمان زن مدارس عادی و معلمان زن مدارس استثنایی تفاوت وجود دارد؟

2)  آیا بین میزان اضطراب معلمان زن مدارس عادی و معلمان زن مدارس استثنایی تفاوت وجود دارد؟

1-6-2 سؤال­های فرعی:

1) آیا بین میزان افسردگی معلمان زن مدارس عادی و مدارس استثنایی تفاوت وجود دارد؟

2) آیا بین میزان اضطراب معلمان زن مدارس عادی و مدارس استثنایی تفاوت وجود دارد؟

3) آیا بین میزان هوشیاری نسبت به خود معلمان زن مدارس عادی و استثنایی تفاوت وجود دارد؟

4) آیا بین میزان نیروی من معلمان زن مدارس عادی و استثنایی تفاوت وجود دارد؟

5) آیا بین میزان گرایش پارانویایی معلمان زن مدارس عادی و استثنایی تفاوت وجود دارد؟

6) آیا بین میزان گرایش به گنهکاری معلمان زن مدارس عادی و استثنایی تفاوت وجود دارد؟

7) آیا بین میزان تنش ارگی معلمان زن مدارس عادی و استثنایی تفاوت وجود دارد؟

1-7 تعاریف متغیرهای پژوهش

1-7-1 تعاریف نظری

اضطراب: دلشوره داشتن، بدبینی به آینده، عدم قدرت تصمیم­گیری، کنش ترس شدید و مداوم، تعریق، لرزش، آه کشیدن، ضربان شدید قلب (شاملو 1372-ص 18).

افسردگی: این اصطلاح بسیار وسیع و تا حدودی مبهم است، برای شخص عادی حالتی مشخص با غمگینی و گرفتگی و بی­حوصلگی و برای پزشک گروه وسیعی از اختلالات خلقی با زیر شاخه­های متعدد را تداعی می­کند (پورافکاری،1373، ص11).

تنش ارگی: عاملی است که نشانگر درجه اضطرابی است که پس از اعمال فشار در فرد به خاطر برآورده شدن نیازهای او بوجود می آید (کراز، 1368، ص131).

گرایش به گنهکاری: احساسی است که منشأ آن تمایل سرشتی فرد به مضطرب بودن است و به معنای اضطراب و افسردگی­ای است که فرد پس از انجام کاری به آن مبتلا می­شود (رحیمی،1379،ص42).

گرایش به پارانویایی: حالتی است که شخص در آن با اهمیت فوق­العاده و خارج از اندازه­ای که به سلامت جانی و مالی خود می­دهد، خود را شکنجه می­دهد. این گونه افراد مدام در این فکر هستند که عواملی انسانی، طبیعی یا ماوراء طبیعی خودشان، دارایی و افراد خانواده­شان را تهدید می­کند و همه در فکر توطئه چینی بر ضد آن­ها هستند (تهرانی،1379،ص99).

نیروی من: در تعریف نیروی من می­توان این­طور گفت: ظرفیت مهار کردن بلافاصله عوامل استرس­زا و کنار آمدن با تنش­ها به نحوی واقع گرایانه (رحیمی،1379، ص85).

تحول هوشیاری نسبت به خود: اين عامل ظاهراً درجه انگيزش براي يكپارچه كردن رفتار فردي است در حول و حوش احساسي از خويشتن كه پذيرفته و هشيار است و ضوابطي كه از نظر اجتماعي مورد تأیيد­اند. فقدان اين توحيد يافتگي رفتار در حول و حوش مفهوم روشني ازخود، يكي از علل عمده گسترش اضطراب است (کراز، 1368،ص133).

1-7-2 تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش

اضطراب: در این تحقیق اضطراب عبارت است از نمره­ای است که فرد پس از پاسخگویی به سئوال­های آزمون اضطراب کتل کسب می­کند.

افسردگی: در این تحقیق افسردگی عبارت است از نمره­ای که فرد پس از پاسخگویی به سئوال­های آزمون افسردگی بک کسب می­کند.

تنش ارگی: در این پژوهش منظور از تنش ارگی سطح تمایل به هیجان پذیری و عصبانیت توسط فرد است که این سطح از طریق نمره­ای که فرد در آزمون اضطراب کتل پس از پاسخگویی به سئوالات 7، 9، 13، 19، 27، 30، 33، 36 و 38  کسب می­نماید، مشخص می­شود.

گرایش به گنهکاری: در این پژوهش تعریف عملیاتی گرایش به گنهکاری نمره­ای است که فرد پس از پاسخگویی به سئوالات 14، 15، 17، 20، 25، 31 و 35 این مؤلفه به دست آورده است.

گرایش پارانویایی: همان نمره­ای است که آزمودنی در پاسخ به سئوالاتی که مربوط به مؤلفه گرایش پارانویایی است (سوال2، 8، 4، 28، 32، 40 و 18) کسب کرده است.

نیروی من: این مؤلفه در این پژوهش همبستگی منفی با عامل اضطراب دارد و در واقع نمره­ای که فرد از سئوالات (1، 3،11، 12، 24، 34، 37)  این بخش می­گیرد بیانگر کنترل اضطراب توسط وی خواهد بود.

تحول هوشیاری نسبت به خود: آزمودنی به سئوالات پاسخ می­دهد که روشن­گر وجود مؤلفه­ی تحول هوشیاری نسبت به خود اوست. پاسخ­هایی که وی به این سئوالات (5، 6، 10، 21، 22، 26، 29 و 39) می­دهد و نمره­ای که از پاسخگویی به آن­ها دریافت می­کند تحول هوشیاری نسبت به خود در این پژوهش را تعریف می­کند.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين اضطراب رايانه اي و شکاف ديجيتالي دانشجويان
 • پايان نامه اثربخشي آواز- ملوديک بر کاهش لکنت و اضطراب در کودکان دبستاني
 • پايان نامه پيش بيني اضطراب امتحان بر حسب اضطراب جدايي و سبک دلبستگي دانش آموزان سال ششم ابتدايي
 • پايان نامه بررسي تاثير 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي،افسردگي و اضطراب بيماران جراحي باي پس عروق کرونر
 • پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد با‌ اختلال اضطراب ‌‌اجتماعی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122