پايان نامه مقايسه ميزان خودکارآمدي و استفاده از راهبردهاي شناختي و فراشناختي در بين دانشجويان مشروط و غير مشروط

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مقايسه ميزان خودکارآمدي و استفاده از راهبردهاي شناختي و فراشناختي در بين دانشجويان مشروط و غير مشروط  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 160 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه مقايسه ميزان خودکارآمدي و استفاده از راهبردهاي شناختي و فراشناختي در بين دانشجويان مشروط و غير مشروط بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش‌
1-1- مقدمه    1
1-2- بیان مسئله    3
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش    4
1-4- اهداف پژوهش    6
1-4-1- هدف کلی    6
1-4-2- هدف های فرعی    6
1-5- پرسشهای پژوهش    7
1-5-1- پرسش اصلی    7
1-5-2- پرسشهای فرعی    7
1-6- فرضیه های پژوهش    7
1-6-1- فرضیه ی اصلی    7
1-6-2- فرضیه های فرعی    8
1-7- تعریف متغیرهای پژوهش    8
1-7-1- خودکارآمدی    8
1-7-1-1-تعريف مفهومي    8
1-7-1-2-تعريف عملياتي    9
1-7-2- راهبردهاي  شناختي    9
1-7-2-1-تعريف مفهومي    9
1-7-2-2- تعريف عملياتي    9
1-7-3-راهبردهاي فراشناختي    10
1-7-3-1-تعريف مفهومي    10
1-7-3-2-تعريف عملياتي    10
1-7-4-مشروطی    10
1-7-4-1-تعريف مفهومی    10
1-7-4-2-تعريف عملياتي    10
فصل دوم: پيشينه نظري و عملي پژوهش
2-1- مقدمه    12
2-2- خودکارآمدی    12
2-2-1- فرايندهاي واسطه ای خودكارآمدي    16
2-2-1-1- فرايندهاي شناختي    16
2-2-1-2- فرایندهای انگيزشی    16
2-2-1-3-فرایندهای عاطفي    19
2-2-1-4- فرایندهای انتخابي    20
2-2-2- ظرفیت ها و قابليت هاي مؤثر در خودکارآمدی    20
2-2-2-1-  قابلیت رمزگذاري    21
2-2-2-2- قابلیت دورانديشي    21
2-2-2-3- قابلیت جایگزینی و الگوبرداری    22
2-2-2-4- قابلیت خودتنظيمي    22
2-2-2-5- قابلیت خودانعكاسي (خودانديشي)    23
2ـ3ـ راهبردهاي يادگيري    23
2-3- 1- راهبردهاي شناختي    26
2-3-1-1- راهبرد‌هاي تكرار يا مرور    27
2ـ3ـ1ـ2 ـ راهبرد بسط و گسترش معنايي    31
2ـ3ـ1ـ 3ـ  راهبرد سازمان‌دهي    37
2ـ3 ـ2 ـ راهبردهاي فراشناختي    41
2-3-2-1- راهبردهاي برنامه‌ريزي    43
2-3-2-2-راهبردهاي نظارت و  ارزشيابي    44
2-3-2-3- راهبردهای نظم دهی    45
2-3-3- تفاوت‌هاي جنسيتی در استفاده از راهبردهای یادگیری    49
2ـ3ـ 4ـ رشد  و  راهبردهاي يادگيري    49
2-4- مشروطی    52
2-4-1-علل مشروطی    52
2-4-1-1-عوامل فردی    53
2-4-1-2-عوامل درون سازمانی    55
2-4-1-3-عوامل برون سازمانی    56
2ـ5 ـ پيشينه پژوهشی تحقيق    58
2 ـ5 ـ 1ـ خودکارآمدی    58
2- 5 -1-1- پژوهش‌هاي صورت گرفته خارجي    58
2- 5 -1-2- پژوهش‌هاي صورت گرفته داخلی    59
2 ـ5 ـ 2ـ راهبردهای شناختی و فراشناختی    60
2 ـ5 ـ 2ـ1 ـ پژوهش های صورت گرفته خارجی    60
2 ـ2 ـ 2ـ2 ـ پژوهش های صورت گرفته داخلی    63
2-6- نتیجه گیری    65
فصل سوم :روش شناسی
3-1- مقدمه    68
3-2- نوع و روش انجام پژوهش    68
3-3- جامعه آماري پژوهش    69
3-4-حجم نمونه و روش نمونه‌گيري    71
3-5- ابزار اندازه‌گيري پژوهش    73
3-5-1- پرسشنامه خودکارآمدی    73
3-5-1-1-پايايي     73
3-5-1-2- روایی    74
3-5-2- پرسشنامه راهبردهای یادگیری    74
3-5-2-1-پايايي    76
3-5-2-2- روایی    76
3-6- روش تجزيه و تحليل داده‌ها    77
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه    79
4-2- توصیف داده ها    80
4-2-1- سن    80
4-2-2- وضعیت تاهل    81
4-2-3- داده های مربوط به متغیرهای اصلی پژوهش    83
4-3- آزمون معنادار بودن متغیرها    83
4-3-1- بررسی نرمال بودن داده ها    84
4-4- تحلیل استنباطی فرضیه های پژوهش    84
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه    109
5-2- خلاصه پژوهش    109
5-3- بحث و بررسی فرضیه های پژوهش    110
5-3-1- فرضیه  اول    110
5-3-2- فرضیه دوم    112
5-3-3- فرضیه سوم    113
5-3-4- فرضیه چهارم    116
5-3-5- فرضیه پنجم    117
5-3-6- فرضیه ششم    117
5-4- نتیجه گیری کلی    118
5-5- مشکلات و محدوديت‌ هاي پژوهش    119
5-6- پيشنهاد های پژوهشی    119
5-7-  پيشنهادهای کاربردی    120
منابع    121

منابع

اعرابيان، اقدس. (1383). بررسي رابطه باورهاي خودكارآمدي بر سلامت رواني و موفقيت تحصيلي دانشجويان. مجله روانشناسي کاربردی، 8 (4): 48-32.

اعرابیان، اقدس. (1383). بررسي رابطه باورهاي خودكارآمدي بر سلامت رواني و موفقيت تحصيلي دانشجويان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

بیابانگرد، اسماعیل. (1380). روش های پیشگیری از افت تحصیلی، تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان.

پروند، محمد حسن. (1389 ). مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی، تهران: انتشارات دنیای پژوهش.

پرویز، کوروش. (1384). بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی دانش آموزان شهری و روستایی مقطع متوسطه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

جمالی، مکیه، نوروزی، آزیتا و طهماسبی، رحیم. (1392). عوامل مؤثر بر خودكارآمدي تحصيلي و ارتباط آن با موفقيت تحصيلي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بوشهر. مجله آموزش در علوم پزشكي، 13(8)، 641-629.

حسن آبادی، حمیدرضا، یعقوبی، حمید، پیروی، حمید، پورشریفی، حمید، حمیدپور، حسن، اکبری زردخانه، سعید، صبحی قراملکی، فرزان، نسرین و مختاری، الهام. (1391).  عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان. مجموعه مقالات ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان، دانشگاه گیلان، 45-21.

درخشان ، اکبر. (1382). بررسی شاخص هاي افـت تحصــیلی و عوامــل مــؤثر بــر آن در    دانشــجویان پزشــکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد . خلاصه مقالات اولین همـایش بین المللی اصلاحات و مدیریت تغییر در آموزش پزشکی ، تهران .

رودباری، مسعود، احمدی، آزاده و عبادی فرد آذر، فربد. (1389). تعیین عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله علمی پژوهشی طب و تزکیه، 19(3)، 45-32.

زارع زاده، کمال و کدیور، پروین. (1386). مقایسه خودکارآمدی و خلاقیت در دانش آموزان کاربر اینترنت و دانش آموزان غیر کاربر، فصلنامه تعلیم و تربیت، 1، 133-111.

زمانــي امير، فاطمه. (1385). اثربخشــي آموزش مهارتهاي تصميم گيري شغلي برخودكارآمدي تصميم گيري شغلي و بي تصميمي شغلي دانشــجويان دانشــگاه اصفهان. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه اصفهان.

زینلی پور، حسین، زارعی، اقبال و زندی نیا، زهره. (1388). خودکارامدی عمومی و تحصیلی دانش آموزان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی. پژوهشنامه مطالعات روانشناسی تربیتی، 9(13)، 28-11.

سلیمانی، عفت و هویدا، رضا. (1392). بررسی مفهوم خودکارآمدی در نظریه شناخت اجتماعی بندورا. مجله علوم اجتماعی،63، 97-91.

سیف، علی اکبر،(1390). روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش(ویرایش ششم). تهران: نشر دوران.

شاوران، ســيدحميدرضا. (1390). تحليل روابــط چندگانه ميان اعتمــاد، خودكارآمــدي و عملكرد پژوهشــي اعضا هيــأت علمي دانشــگاههاي منتخب دولتي شــهر اصفهــان، پايان نامه دكتري، دانشگاه اصفهان.

شــماعيزاده، مرضيــه. (1384). بررســي تأثير مشــاوره شــغلي به شــيوه شــناختي-اجتماعي بر افزايــش خودكارآمدي كارآفريني دانشــجويان دانشــگاه اصفهان، پايان نامه كارشناســي ارشد، دانشگاه اصفهان.

صالحی، شایسته؛ یارقلی، راحله و متقی، مینو. (1390). رابطه راهبردهاي يادگيري شناختي و فراشناختي با موفقيت تحصيلي در دروس نظري داخلي جراحي پرستاري. مجله آموزش در علوم پزشکی. 13(8). 628-616 .

Ababaf Z. ( 2008). Comparison of cognitive strategies in high school students to differentiate ability levels, academic course and gender and presented suggestations in the area of curriculum. Quarterly Educational Innovations, 7,  25.

Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: An agentic perspective. Annu Rev Psychol, 52(5), 1-26.

Bandura,A, (2000). Exercise of Human Agency Through Collective Efficacy. Current Directions in Psychological Science, 9 (3), 75-78.

Bandura,A. (1982). Self-efficacy Mechanism in Human Agency. American Psychologist, 37 (2), 122- 147.

Bandura,A. (1997). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavior change. Psychological Review, (84), 191-215.

Bandura,A. (1999). Social cognitive theory:Anagentic perspective. Asian Journal of Social Psychology, 21 (2), 21 -41.

Bandura,A. (2000). Cultivate self–efficacy for personal and organizational effectiveness. Handbook of principles of organization behavior. oxford,uk: Blachwell, 120-139.

 چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه میزان خودکارآمدی و استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی در دانشجویان مشروط و غیر مشروط دانشگاه قم است. این پژوهش از نوع علی- مقایسه ای و جامعه تحقیق آن شامل تمام دانشجویان پسر مشروط (312 نفر) و عادی (4275 نفر) دانشگاه قم در سال 93-1392 بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  172 نفر به دست آمد. که این تعداد در گروه دانشجویان مشروط با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و در گروه غیر مشروط با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. در این پژوهش برای گرداوری داده ها از پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران (1982) و همچنین پرسشنامه راهبردهای یادگیری کرمی (1381) استفاده شد. نتایج تجزیه تحلیل آماری داده ها که با استفاده از آزمون های آماری تحلیل واریناس چند متغیری(مانوا)، t مستقل، رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد، نشان دهنده این مطلب است که بین دانشجویان مشروط و غیر مشروط از نظر میزان خودکارآمدی و همچنین استفاده از راهبردهای فراشناختی تفاوت معناداری وجود دارد ولی از نظر استفاده از راهبردهای شناختی بین آن دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد. بنابراین توجه به مفهوم خودکارآمدی و افزایش استفاده از راهبردهای فراشناختی برای بالا بردن احتمال موفقیت تحصیلی دانشجویان ضروری به نظر می رسد.

کلید واژه: خودکارآمدی؛ راهبردهای شناختی و فراشناختی؛ دانشجویان مشروط؛ دانشجویان غیرمشروط؛ دانشگاه قم

 1-1- مقدمه

رشد و بالندگی در هر جامعه ای تاحدودی می تواند مرهون نظام آموزشی و دانشگاهی آن جامعه باشد. بر این اساس همه ساله کشورهای مختلف منابع قابل توجهی از درآمد ملی خود را صرف آموزش و تعلیم و تربیت دانشجویان خود می کنند اما برخی از عوامل وجود دارند که موجب هدر رفتن بخشی از این سرمایه و یا تحمیل هزینه های اضافی بر دولت ها می گردد که یکی از این عوامل مشروط شدن دانشجویان است.

پژوهش های مختلف نشان داده است که برای شناخت و کاهش این مشکل علاوه بر عوامل مدیریتی و آموزشی، باید به بعد روانی و اجتماعی دانشجویان نیز توجه کرد (زینلی پور،زارعی، اقبالی، 1388). لذا انگیزه ها، راهبردهای یادگیری و مطالعه، توانایی ها و تمایلات دانشجویان را نیز باید مورد توجه قرار داد.

بلوم[1] (1989) در مدل آموزشگاهی خود شواهدی ارائه کرده است که ویژگی های عاطفی دانش آموزان و دانشجویان در جریان یادگیری هم نقش علت و هم نقش معلول را دارند ( زینلی پور و همکاران، 1388). در نتیجه مفهومی که دانشجویان از خود دارند، کوشش ها و پیشرفت های آنها را تحت تاثیر قرار می دهد، که در این رابطه مفهومی که افراد از توانایی های خود برای انجام کار و فعالیت دارند را خودکارآمدی[2] می نامند (بندورا[3]، 1977). بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی[4] بندورا باورهای خودکارآمدی بر انتخاب های افراد، رشته تحصیلی آنان و فعالیت هایی که انجام می دهند تاثیر می گذارد و افراد تمایل دارند به فعالیت های بپردازند که از انجام دادن آنها احساس اطمینان کند و از انجام کارهایی که احساس می کند توانایی انجام آن را ندارند پرهیز می کنند و به عبارت دیگر باورهای خودکارآمدی تعیین می کند که تا چه اندازه ای برای فعالیت های خود انرژی مصرف کنند و در برابر موانع و مشکلات تا چه میزان مقاومت کنند (زارع زاده و کدیور، 1386).

از طرف دیگر راهبردهایی که دانشجویان برای مطالعه و یادگیری از آن استفاده می کنند نیز می تواند در عملکرد تحصیلی آنها موثر باشد، به طور كلي در مورد راهبردهاي مختلف يادگيري به دو نوع از راهبردها يعني راهبرد شناختي و راهبرد فراشناختي[5] تأكيد شده است. چنانچه در يـك فراتحليل، ونگ[6] و همكاران(2000)، (به نقل از مصطفايي و محبوبي، 1385) در مورد عوامل مؤثر بـر يـادگيري دانش آموزان، نشان دادند كه از ميان 228 عامل مؤثر در يادگيري، فرآيندهاي شناختي و فراشناختي بيشترين تأثير را بر يادگيري دانش آموزان دارد.

بایلر[7] (2001) شناخت را به عنوان فرایندها یا جریان هایی که که به کمک آن یادگیری، یادآوری و تفکر صورت می گیرد، تعریف کرد. به عبارت دیگر، شناخت به فرایند های درونی ذهنی و راه ها و فرایند هایی که ما به وسیله آن اطلاعات را مورد توجه قرار می دهیم و آنها را به حافظه می سپاریم و در مواقع نیاز از آنها استفاده می کنیم گفته می شود. که این راهبردها در سه دسته کلی تکرار یا مرور، بسط و گسترش و سازمان دهی قرار می گیرد (سیف، 1390).

به گفته اسلاوین[8] فراشناخت نیز به شناخت شناخت، دانستن درباره دانستن و یا دانش فرد درباره چگونگی یادگیری خودش گفته می شود. دانش فراشناختی نیز شامل سه نوع دانش مربوط به خود یادگیرنده، دانش مربوط به تکلیف یا موضوع یادگیری و دانش مربوط به راهبردهای شناختی و چگونگی به کارگیری آنها است (به نقل از سیف، 1390).

بنابر آنچه که در بالا آمد، شناسایی و ارتقای آنچه که در موفقیت تحصیلی و جلوگیری از مشروط شدن دانشجویان تاثیر گذار است بسیار مهم می باشد. به همین خاطر هدف پژوهش حاضر مقایسه دانشجویان مشروط و غیر مشروط از نظر میزان خودکارآمدی و استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی می باشد.

  1-2- بیان مسئله

سالیانه تعداد زیادی دانشجو در رشته های مختلف وارد دانشگاه های کشور می شوند و پس از طی دوره های آموزشی فارغ التحصیل می شوند. اما متاسفانه برخی از این دانشجویان هرساله به دلایل مختلف در به پایان رساندن دوره تحصیلی خود دچار مشکلاتی از قبیل مشروط شدن می شوند و دیرتر فارغ التحصیل و یا اینکه اخراج می شوند. تحقیقات نشان داده است این پدیده به صورت چند عاملی بروز می کند و مشکلات جسـمی، اشـتغال ذهنی، تمرکز نداشتن، افسردگی، اضـطراب، تـرس، کـاهش عزت نفس و عوامل دیگر را در دانشجویان به همراه دارد (درخشان،1382). علاوه بر این، مشروط شدن باعث اتلاف منابع مالی و انسانی زیادی می گردد و باعث افزایش هزینه ها هم برای دانشگاه و هم برای دانشجو و خانواده اش می شود. از طرف دیگر با طولانی شدن زمان تحصیلات بر اثر مشروط شدن، ورود به بازار کار و در پی آن ازدواج و تشکیل خانواده نیز به تاخیر می افتد.

مشروط شدن های پی در پی ممکن است باعث تضعیف خودپنداره و پایین آمدن عزت نفس و اعتماد به نفس دانشجویان شود که این احساسات ممکن است به موقعیت های غیر تحصیلی نیز تعمیم یابد و تاثیر منفی خود را بر سایر موقعیت های زندگی نیز نشان دهد. از طرف دیگر ناکامی در به پایان رساندن موفق تحصیلات دانشگاهی ممکن است باعث بروز رفتار های نابهنجار دیگری همچون افتادن در دام مواد مخدر و حتی خودکشی نیز شود چنانکه در تحقیقی که در یکی از دانشگاه های آمریکا انجام شد این نتیجه به دست آمد که مهمترین علت خودکشی دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه های آن کشور، شکست تحصیلی است (نقل از تمنائی فر، نیازی و امینی، 1386). تحقيقات نشان مي دهند كه افرادي كه داراي افت تحصيلي هستند، در سنين بالاتر بيشتر از مواد مخدر استفاده مي كنند، از اين رو افت تحصيلي و ترك تحصيل مي تواند مواردي از جمله اعتياد به مواد مخدر و الكل را نیز به دنبال داشته باشد همچنین نتایج حاصل از مطالعات انجام گرفته در وضعیت تحصیلی دانشجویان موید تاثیرگذاری عوامل مختلفی از قبیل ویژگی های دموگرافیک و روانشناختی می باشد از طرف دیگر اکثر دانشجویان با اینکه در دانشگاه و کلاس درس خدمات آموزشی یکسانی را دریافت می کنند ولی از نظر بازده و فراورده ها نتایج متفاوتی را از خود نمایان می کنند.

تمام مسائل فوق نشان مي‌دهد كه براي تبيين عملکرد تحصیلی و ارتقای آن نیاز به شناخت عوامل دیگری نیز می باشد، بنابراين اين مسائل نشان دهنده اين نكته است كه عامل مهم ديگري غير از حضور در کلاس درس و آموزش معلم یا استاد وجود دارد كه مي‌تواند در عملکرد تحصیلی يا به طور كلي در موفقيت تحصیلی و مشروط نشدن دانشجویان موثر باشد كه آن می تواند میزان خودکارآمدی افراد و یا استفاده از راهبردهاي شناختی و فراشناختي باشد. و از آنجایی که مشروطي دانشجويان يك مسأله مهم در نظام آموزش عالي كشور تلقي مي شود و عدم توجه به آن، در دراز مدت باعث بوجود آمدن زيان هاي جبران ناپذيري برای جامعه خواهد شد. بنابر اين، پژوهش حاضر به منظور مقایسه دانشجویان مشروط و غیر مشروط از نظر میزان خودکارآمدی و استفاده از راهبردهای شناختی و فرا شناختی انجام شد.

 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

رسالت علم و پژوهش علمی در هر جامعه ای باید شناسایی و رفع مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن جامعه باشد که در این راستا دانشگاه به عنوان محلی برای علم آموزی و پرورش استعدادها تولید علم و به بار نشستن نتایج حاصل از آن است و هر عاملی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در یک سیستم دانشگاهی و روند علمی آن تاثیر می گذارد، مستقیما جامعه را نیز متاثر می کند بنابراین سلامت یک سیستم دانشگاهی باعث سلامت علم و به تبع آن رشد و پیشرفت جامعه خواهد بود و با توجه به اینکه موفقیت علمی و به اتمام رساندن تحصیلات دانشگاهی یکی از دغدغه های مهم دانشجویان است اما افراد برای رسیدن به این هدف با مشکلاتی مواجه اند که یکی از این مشکلات مهم بحث مشروطی است لذا شناسایی عوامل تاثیر گذار بر مشروط شدن دانشجویان کمک شایانی بر حل و فصل این مشکل می کند. و از طرف دیگر چون در زمینه عوامل تاثیر گذار بر مشروط شدن دانشجویان و مقایسه آنها با دانشجویان غیر مشروط پژوهشی انجام نشده است، لذا ایجاب می نماید  در این زمینه تحقیقاتی به انجام برسد.

بر خلاف گذشته كه تصور مي شد توانايي يادگيري هر فرد تابعي از ميزان هـوش و اسـتعدادهاي اوسـت، در چند سال اخير اين نظريه در ميان روانشناسان قوت گرفته است، كه با وجود نقش تعيين كننـده ي عوامـل ذاتـي هوش و استعداد در يادگيري، نقش عوامل غير ذاتي و اکتسابی ديگري در اين رابطه نیز مهم قلمداد مي شوند. يكي از اين مـوارد خودکارامدی و راهبردهاي يادگيري شناختی و فراشناختی است كه در چند سال اخير شاهد پيشرفت زياد روانشناسي در كشـف ايـن راهبردهـا بوده ايم (طالع زاده،1391).

بنابراین از آنجایی که افت عملکرد تحصیلی و به تبع آن مشروط شدن دانشجویان باعث تحمیل هزینه های زیادی هم بر جامعه و هم بر دانشجو و خانواده اش می گردد و همچنین از آن جهت که شنایایی متغیر هایی که بر موفقیت تحصیلی دانشجویان و جلوگیری از مشروط شدن آنها تاثیر گذار است، بسیار مهم و باعث ارتقا عملکرد تحصیلی دانشجویان می گردد. به همین خاطر پژوهش حاضر به منظور مقایسه دانشجویان مشروط و غیر مشروط از نظر میزان خودکارآمدی و استفاده از راهبردهای شناختی و فرا شناختی انجام شد.

1-4- اهداف پژوهش

1-4-1- هدف کلی

مقایسه میزان خودکارآمدی و استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی در بین دانشجویان مشروط و غیر مشروط.

1-4-2- هدف های فرعی

الف: مقایسه دانشجویان مشروط و غیر مشروط از نظر میزان خودکارآمدی.

ب: مقایسه دانشجویان مشروط و غیر مشروط از نظر میزان استفاده از راهبردهای شناختی د.

ج: مقایسه دانشجویان مشروط و غیر مشروط از نظر میزان استفاده از راهبردهای فرا   شناختی.

د: بررسی رابطه بین استفاده از راهبردهای شناختی با راهبردهای فراشناختی در بین دانشجویان.

ه: بررسی رابطه بین استفاده از راهبردهای شناختی با میزان خودکارآمدی در بین دانشجویان.

ر: بررسی رابطه بین استفاده از راهبردهای فراشناختی با میزان خودکارآمدی در بین دانشجویان.

1-5- پرسشهای پژوهش

15-1- پرسش اصلی

آیا بین دانشجویان مشروط و غیر مشروط از نظر میزان خودکارآمدی و استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی تفاوت معناداری وجود دارد؟

1-5-2- پرسشهای فرعی

الف: آیا بین دانشجویان مشروط و دانشجویان غیر مشروط از نظر میزان خودکارآمدی تفاوتی وجود دارد؟

ب: آیا بین دانشجویان مشروط و دانشجویان غیر مشروط از نظر میزان استفاده از راهبردهای شناختی تفاوتی وجود دارد؟

ج: آیا بین دانشجویان مشروط و دانشجویان غیر مشروط از نظر نظر میزان استفاده از راهبردهای فراشناختی تفاوتی وجود دارد؟

د: آیا بین استفاده از راهبردهای شناختی با راهبردهای فراشناختی رابطه ای وجود دارد؟

ه: آیا بین استفاده از راهبردهای شناختی با میزان خودکارآمدی رابطه ای وجود دارد؟

و: آیا بین استفاده از راهبردهای فرا شناختی با میزان خودکارآمدی رابطه ای وجود دارد؟

[1]. Bloom

[2]. Self-efficacy

[3]. Bandura

[4]. Social Learning Theory

[5]. Cognitive and  Meta cognitive Strategy

[6]. Voing

[7]. Bailer

[8]. Slavin

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي نقش سلامت عمومي و تاب آوري بر تعهدسازماني با توجه به نقش خودکارآمدي کارکنان
 • پايان نامه رابطه بين خودکارآمدي با سلامت روان در بين والدين داراي کودکان عادي و مرزي 12-7 ساله
 • پایان نامه نقش خودکارآمدي، شادکامي و درگيري والدين در امور تحصيلي به عنوان پيش بيني کننده هاي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر
 • پايان نامه تعيين رابطه صفات شخصيت، سبک ها و ابعاد دلبستگي با راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان در دانش آموزان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122